Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 37

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     35      36      37      38     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 37

 

 

9-31

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Pióra wycieraczek przednich

OBR2089019BR

OBR2089020BR

1.  Podnieść ramię wycieraczki.
2.   Nacisnąć i przytrzymać oba zatrzaski (1) 

pióra i zdjąć pióro z ramienia wycieraczki.

3.  Zamontować nowe pióro.
4.   Opuścić ramię wycieraczki na szybę.

Pióro wycieraczki tylnej (jeżeli 

występuje)

OLMB073023

1.  Podnieść ramię wycieraczki i obrócić pióro 

(1) wycieraczki.

2.  Zdjąć pióro z ramienia.

OLMB073024

3.  Założyć nowe pióro wycieraczki, wsuwając 

jego środkową część w otwór w ramieniu 

wycieraczki, tak aby zaskoczyło w prawi-

dłowym położeniu.

4. Upewnić się, że pióro wycieraczki jest 

założone prawidłowo, lekko je pociągając.

Aby uniknąć uszkodzenia ramion i  innych 

elementów wycieraczek, pióra wycieraczek 

powinna wymieniać Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai.

9-32

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

UWAGA

Podłączanie do akumulatora urządzeń 

elektronicznych niedopuszczonych przez 

producenta pojazdu może spowodować 

rozładowywanie akumulatora. Nigdy nie 

używać urządzeń niedopuszczonych.

AKUMULATOR

Aby ograniczyć RYZYKO POWAŻNYCH 

OBRAŻEŃ lub ZAGROŻENIA ŻYCIA własne­

go albo osób znajdujących się w pobliżu, 

podczas wszelkich prac przy akumula­

torze należy przestrzegać poniższych 

środków ostrożności: 

Przed rozpoczęciem prac przy 

akumulatorze przeczytać tę 

Instrukcję i  stosować się do 

niej.

Zakładać okulary chroniące 

oczy przed rozpryskami elek­

trolitu.
Nie zbliżać się do akumulatora 

z otwartym ogniem, urządzenia­

mi iskrzącymi ani wydzielają­

cymi dym.
 W  ogniwach  akumulatora 

zawsze występuje wysoce 

wybuchowy wodór. 
 Elektrolit akumulatorów zawie­

ra silnie żrący kwas siarkowy. 

Chronić oczy, skórę i  odzież 

przed kontaktem z elektrolitem.

Jeżeli elektrolit dostał się do oczu, należy 

przez co najmniej 15 minut przemywać 

    OSTRZEŻENIE 

je czystą wodą, a następnie natychmiast 

zasięgnąć porady lekarza. Jeżeli elektrolit 

zetknął się ze skórą, należy dokładnie 

przemyć to miejsce wodą. Jeżeli doszło 

do poparzenia lub odczuwalny jest ból, 

należy natychmiast zasięgnąć porady 

lekarza.

• 

Siły działające na plastikową obudowę 

akumulatora podczas jego przeno­

szenia mogą spowodować wyciek 

elektrolitu. Podnosić akumulator za 

przeciwległe naroża lub za pomocą 

specjalnych uchwytów.

• 

Jeżeli akumulator pojazdu zamarzł, 

nie podejmować prób uruchomienia 

pojazdu z użyciem zewnętrznego źró­

dła zasilania.

• 

NIGDY nie próbować ładować akumu­

latora przy podłączonych zaciskach.

• 

W  układzie zapłonowym pojazdu 

panuje wysokie napięcie. NIGDY nie 

dotykać elementów układu zapło­

nowego przy pracującym silniku lub 

włączonej stacyjce (stan ON).

• 

Nie dopuszczać do zetknięcia się prze­

wodu dodatniego (+) z ujemnym (–), 

podłączonych do zewnętrznego źró­

dła zasilania. Może to spowodować 

iskrzenie.

• 

W przypadku całkowitego rozładowa­

nia lub zamarznięcia akumulatora nie 

podejmować prób rozruchu z użyciem 

zewnętrznego źródła zasilania. Może 

to spowodować przerwanie połączeń 

lub eksplozję akumulatora. 

• 

Rozlany elektrolit z powodu częstego 

pokonywania ostrych zakrętów (np. na 

torach wyścigowych) może spowodo­

wać zagrożenie. Unikać zbyt szybkie­

go pokonywania ostrych zakrętów.

9-33

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Obsługa akumulatora

OBC3090024

•  Dbać o  prawidłowość mocowania aku-

mulatora.

•  Utrzymywać górną część akumulatora 

w stanie czystym i suchym.

•  Zaciski akumulatora powinny być czyste, 

prawidłowo dokręcone i  zabezpieczone 

wazeliną techniczną lub odpowiednim 

smarem.

•  Rozlany elektrolit natychmiast zmywać 

z akumulatora wodnym roztworem sody 

oczyszczonej.

•  Jeżeli pojazd nie będzie użytkowany przez 

dłuższy czas, należy odłączać zaciski 

akumulatora.

 –  Akumulatory z oznaczeniami „UPPER” 

(górny) i „LOWER” (dolny)

OHYK077011 

Oznaczenia  „LOWER  (MIN)”  (poziom 

dolny – min.) i „UPPER (MAX)” (poziom 

górny – maks.) na boku akumulatora (jeżeli 

występują) oznaczają konieczność spraw

-

dzania poziomu elektrolitu. 

Poziom elektrolitu powinien znajdować się 

pomiędzy oznaczeniami „LOWER (MIN)” 

i „UPPER (MAX)”. Jeżeli poziom elektro

-

litu jest niski, należy dolać wody destylo

-

wanej  lub  demineralizowanej  (nigdy  nie 

dolewać  kwasu  siarkowego  ani  innego 

elektrolitu). 

Uważać, by nie rozlać wody destylowanej 

(lub demineralizowanej) na akumulator ani 

na sąsiednie elementy. 

Nie przepełniać cel akumulatora. 

W przeciwnym razie może dojść do korozji 

akumulatora lub innych elementów. Po uzu

-

pełnieniu elektrolitu prawidłowo zakręcić 

zakrętki cel. Obsługę akumulatora zaleca 

się jednak powierzać Autoryzowanej Stacji 

Obsługi (ASO) Hyundai.

9-34

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Etykieta znamionowa akumulatora 

OBC3090062

 

 Przykład

  Rzeczywisty wygląd etykiety akumulatora 

w pojeździe może nieznacznie odbiegać 

od pokazanego na ilustracji.

1.   AGM50L-DIN: model akumulatora Hyundai.
2.   12V: napięcie nominalne.
3.  

 

50Ah (20HR): pojemność nominalna 

(w amperogodzinach).

4.   RC 80: nominalna pojemność rezerwowa 

(w minutach).

5.  

 

CCA 560A: prąd zimnego rozruchu 

w amperach wg normy SAE/EN.

Ładowanie akumulatora

W  pojeździe zamontowano bezobsługowy 

akumulator wapniowy.
•  Jeżeli akumulator szybko się rozładował 

(np. z  powodu pozostawienia włączo-

nych świateł), należy ładować go powoli 

(prądem o  niewielkim natężeniu) przez 

10 godzin.

•  Jeżeli akumulator rozładowywał się 

stopniowo z powodu dużego obciążenia 

elektrycznego przy pracującym silniku, 

dopuszczalne jest ładowanie akumulatora 

prądem o  natężeniu 20 ÷ 30 A przez 

2 godziny.

Podczas ładowania akumulatora nale­

ży przestrzegać poniższych środków 

ostrożności:

• 

Przed rozpoczęciem ładowania lub 

jakichkolwiek prac przy akumulatorze 

należy wyłączyć wszystkie odbiorniki 

elektryczne i silnik pojazdu.

• 

Nie zbliżać się do akumulatora z zapa­

lonym papierosem, urządzeniami 

iskrzącymi ani z otwartym ogniem.

• 

Przed sprawdzeniem akumulatora 

podczas ładowania zakładać okulary 

ochronne.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Akumulator należy wymontować 

z pojazdu i ustawić w przewiewnym 

miejscu.

• 

Podczas ładowania sprawdzać stan 

akumulatora. Jeżeli z  cel akumula­

tora intensywnie wydobywa się gaz 

(pęcherzyki) lub jeżeli temperatura 

którejkolwiek celi przekracza 49°C, 

należy zmniejszyć prąd ładowania lub 

zupełnie przerwać ładowanie.

• 

Zacisk ujemny (–) należy odłączać od 

akumulatora jako pierwszy, a podłą­

czać jako ostatni. 

• 

Prostownik należy odłączać w kolej­

ności:

  1.  Wyłączyć prostownik za pomocą 

wyłącznika.

  2.  Zdjąć zacisk ujemny (–) z bieguna 

ujemnego akumulatora.

  3.  Zdjąć zacisk dodatni (+) z bieguna 

dodatniego akumulatora.

9-35

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

UWAGA

Akumulator typu AGM (jeżeli występuje) 

 

• Akumulatory z  separatorami z  włók­

na szklanego (AGM – Absorbent Glass 

Mat) nie wymagają obsługi ze strony 

użytkownika. Wszelkie prace obsługo­

we akumulatorów typu AGM powin­

na wykonywać Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai. Do ładowania 

akumulatorów typu AGM należy używać 

wyłącznie całkowicie automatycznych 

prostowników, opracowanych specjalnie 

do akumulatorów tego typu.

 

• W przypadku wymiany akumulatora typu 

AGM zaleca się zastosowanie akumulato­

ra zakupionego w Autoryzowanej Stacji 

Obsługi (ASO) Hyundai.

 

• Nie otwierać ani nie usuwać zakrętek 

znajdujących się u  góry akumulatora. 

Może to spowodować wyciek elektrolitu 

i doprowadzić do poważnych obrażeń.

Po rozruchu z użyciem zewnętrznego 

źródła zasilania 

Po uruchomieniu silnika z użyciem zewnętrz-

nego źródła zasilania, przed wyłączeniem 

silnika należy przez co najmniej 30 minut 

nieprzerwanie jechać pojazdem. Umożliwi 

to naładowanie rozładowanego akumulatora. 

Skrócenie tego czasu może uniemożliwić 

odpowiednie naładowanie akumulatora, 

a  w  konsekwencji ponowne uruchomienie 

pojazdu. Więcej informacji dotyczących uru-

chamiania pojazdu z użyciem zewnętrznego 

źródła zasilania znajduje się w podrozdziale 

„Rozruch z  użyciem zewnętrznego źródła 

zasilania” w rozdziale 8.

 Zużyty akumulator niepodda

-

ny  utylizacji  może  stanowić 

zagrożenie  dla  środowiska 

naturalnego i zdrowia ludzkie

-

go. Akumulator należy poddać 

utylizacji zgodnie z obowiązu

-

jącymi przepisami prawa.

Konieczność zaprogramowania 

układów

Odłączenie lub zupełne rozładowanie aku-

mulatora powoduje zresetowanie ustawień 

niektórych układów pojazdu. Dlatego po 

ponownym podłączeniu akumulatora należy 

zaprogramować następujące układy:
•  Funkcja automatycznego podnoszenia/

opuszczania szyb (patrz rozdział 5).

•  Komputer pokładowy (patrz rozdział 4).
•  Układ klimatyzacji (patrz rozdział 5).

9-36

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Dbałość o opony

Aby zapewnić odpowiednią trwałość opon, 

bezpieczeństwo jazdy i niskie zużycie pali-

wa, należy zawsze utrzymywać prawidło-

we ciśnienie w  oponach, nie przekraczać 

dopuszczalnej ładowności pojazdu i równo-

miernie rozkładać obciążenie.

OBC3010021

Wszystkie dane dotyczące opon (rozmiar 

i ciśnienie) znajdują się na naklejce zlokalizo-

wanej na środkowym słupku po lewej stronie.

Wymagane ciśnienie w oponach 

zimnych 

Ciśnienie w oponach wszystkich kół (włącznie 

z zapasowym) należy sprawdzać, kiedy opony 

są zimne. Określenie „opony zimne” oznacza 

opony pojazdu, który stał przez ostatnie trzy 

godziny lub przejechał w tym czasie mniej 

niż 1,6 km.
Po rozgrzaniu opon panujące w nich ciśnie-

nie zwykle zwiększa się o  0,28 ÷ 0,41 bar 

(28 ÷ 41 kPa).  Nie  spuszczać  powietrza 

z  rozgrzanych opon celem wyregulowania 

ciśnienia, ponieważ może to doprowadzić do 

zbyt niskiego ciśnienia po ostygnięciu opon. 

Wymagane ciśnienie opon — patrz „Opony 

i obręcze kół” w rozdziale 2.

OPONY I OBRĘCZE KÓŁ 

Uszkodzenie opony może spowodować 

utratę kontroli nad pojazdem i w kon­

sekwencji doprowadzić do wypadku. 

Aby ograniczyć RYZYKO POWAŻNYCH 

OBRAŻEŃ lub ZAGROŻENIA ŻYCIA, 

należy stosować następujące środki 

ostrożności:

• 

Raz w miesiącu sprawdzać ciśnienie 

i stan opon.

• 

Prawidłowe ciśnienie w oponach zim­

nych podane jest w Instrukcji oraz na 

naklejce, zlokalizowanej u dołu środ­

kowego słupka po stronie kierowcy. 

Ciśnienie w oponach zawsze mierzyć 

za pomocą miernika. Zbyt wysokie 

lub zbyt niskie ciśnienie w  oponie 

powoduje jej nierównomierne zużycie 

i może utrudnić kierowanie.

• 

Przy okazji każdego sprawdzania 

ciśnienia w  oponach kół pojazdu 

należy również sprawdzać ciśnienie 

w oponie koła zapasowego.

• 

Opony zużyte, nierównomiernie zuży­

te i  uszkodzone należy wymieniać. 

Zużyte opony mogą spowodować 

zmniejszenie skuteczności hamowa­

nia, precyzji kierowania i pogorszenie 

własności jezdnych.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Podczas wymiany opony/opon nale­

ży pamiętać, że każda nowa opona 

pojazdu musi mieć taki sam rozmiar, 

jak opony zamontowane fabrycznie. 

Założenie opon i/lub obręczy kół 

o  innych rozmiarach może spowo­

dować zmianę zachowania pojaz­

du, utrudnić kierowanie lub zakłócić 

prawidłowe działanie układu ABS, 

a  w  konsekwencji doprowadzić do 

wypadku.

9-37

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

UWAGA

 

• Zbyt niskie ciśnienie w oponach skutkuje 

nadmiernym zużywaniem się bieżni­

ka, pogorszeniem własności jezdnych 

i zwiększeniem zużycia paliwa. Możliwe 

jest również trwałe odkształcenie opony. 

Należy dbać o  prawidłowe ciśnienie 

w oponach. W przypadku częstych spad­

ków ciśnienia w  oponach samochód 

powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai.

 

• Zbyt wysokie ciśnienie w oponach powo­

duje niekomfortową jazdę, nadmierne 

zużywanie się środkowej części bieżnika 

opon i zwiększenie prawdopodobieństwa 

uszkodzenia opon.

Sprawdzanie ciśnienia w oponach

Ciśnienie w oponach, w tym w oponie koła 

zapasowego, sprawdzać co najmniej raz 

w miesiącu.

Sposób sprawdzania

Korzystać z  miernika ciśnienia wysokiej 

jakości. Nie można oceniać prawidłowości 

napompowania opony wyłącznie na pod-

stawie jej wyglądu. Opony radialne mogą 

wydawać się napompowane prawidłowo 

nawet wtedy, gdy są napompowane niedo-

statecznie.
Odkręcić kapturek zaworu opony. Aby zmie-

rzyć ciśnienie w  oponie, przyłożyć mocno 

końcówkę miernika ciśnienia do zaworu 

opony. Jeżeli ciśnienie w  zimnej oponie 

odpowiada ciśnieniu podanemu na naklejce 

informacyjnej dla określonego stanu obcią-

żenia pojazdu, oznacza to, że jest prawidłowe 

i  nie wymaga korekty. Jeżeli ciśnienie jest 

zbyt niskie, należy dopompować oponę, tak 

by osiągnąć prawidłowe ciśnienie. Pamiętać 

o przykręceniu kapturka zaworu. Brak kap-

turka może spowodować wniknięcie zanie-

czyszczeń lub wilgoci do zaworu, co może 

prowadzić do uchodzenia powietrza z opony. 

Jeżeli kapturek został zgubiony, należy jak 

najszybciej przykręcić nowy.

Utrzymywanie wymaganego ciśnienia 

jest niezbędne do zachowania najlep­

szych własności jezdnych, pewności 

prowadzenia pojazdu i  minimalnego 

zużycia opon.
Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie 

powietrza w oponach może obniżyć trwa­

łość opon, negatywnie wpłynąć na precy­

zję prowadzenia pojazdu i doprowadzić 

do uszkodzenia opony, a w konsekwencji 

do wypadku.
Poważny spadek ciśnienia w  oponie 

może prowadzić do intensywnego roz­

grzewania się opony, a w konsekwencji 

do jej pęknięcia, oddzielenia się bieżnika 

i  innych uszkodzeń. Mogą one skutko­

wać utratą panowania nad pojazdem 

i zagrożeniem zdrowia lub życia. Ryzyko 

uszkodzenia opony jest znacznie większe 

w upalne dni i podczas długotrwałej jazdy 

z wysoką prędkością.

    OSTRZEŻENIE 

9-38

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Jeżeli opona jest napompowana zbyt mocno, 

należy spuścić z  niej nadmiar powietrza, 

przyciskając metalowy trzpień znajdujący 

się wewnątrz zaworu. Ponownie zmierzyć 

ciśnienie za pomocą miernika. Pamiętać 

o przykręceniu kapturka zaworu. Brak kap-

turka może spowodować wniknięcie zanie-

czyszczeń lub wilgoci do zaworu, co może 

prowadzić do uchodzenia powietrza z opony. 

Jeżeli kapturek został zgubiony, należy jak 

najszybciej przykręcić nowy.

Przekładanie kół 

Aby uzyskać równomierne zużycie bież-

nika, Hyundai zaleca przekładanie kół co 

15 000 km lub — jeżeli opony zużywają się 

nierównomiernie — częściej.
Podczas przekładania kół należy sprawdzać 

ich wyważenie.

Podczas przekładania kół należy sprawdzać, 

czy opony nie są nierównomiernie zużyte 

ani uszkodzone. Nierównomierne zużycie 

bieżnika zwykle spowodowane jest nieprawi-

dłowym ciśnieniem w oponie, nieprawidłowo 

wyregulowaną geometrią kół, niewłaści-

wym wyważeniem koła, zbyt intensywnym 

hamowaniem lub pokonywaniem zakrętów 

z nadmierną prędkością. Należy sprawdzać, 

czy na bieżniku ani z boku opon nie widać 

nierówności ani wybrzuszeń. Jeżeli widoczne 

są odkształcenia opony, należy ją wymienić. 

Jeżeli widoczny jest oplot lub kord opony, 

należy ją wymienić. Po przełożeniu kół 

należy pamiętać o  dostosowaniu ciśnienia 

w oponach kół przednich i tylnych, a także 

sprawdzić prawidłowość dokręcenia nakrę-

tek kół (prawidłowy moment dokręcania: 

11 ÷ 13 kGm (107 ÷ 127 Nm)).

 

Wersja bez koła zapasowego

CBGQ0707

 

Wersja z oponami kierunkowymi (jeżeli występują)

CBGQ0707A

Podczas przekładania kół należy sprawdzać 

stopień zużycia klocków hamulcowych.

9-39

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Część zewnętrzna i wewnętrzna opony nie

-

symetrycznej różnią się od siebie. Podczas 

zakładania opony niesymetrycznej pamię

-

tać, by strona oznaczona napisem „outside” 

(zewnętrzna)  znajdowała  się  po  stronie 

zewnętrznej. Założenie opony stroną ozna

-

czoną napisem „inside” (wewnętrzna) skie

-

rowaną na zewnątrz powoduje pogorszenie 

własności jezdnych. 

Geometria i wyważanie kół

Aby zapewnić najwyższą trwałość opon 

i ich najwyższe osiągi, ustawienie geometrii 

i wyważenie kół wykonano fabrycznie.
W większości przypadków ponowna regulacja 

geometrii nie jest konieczna. Jeżeli jednak 

opony zużywają się nieprawidłowo lub pojazd 

„ściąga” w  jedną stronę, należy ponownie 

wyregulować geometrię kół.
Jeżeli na równej drodze wyczuwalne są 

drgania pojazdu, oznacza to, że może być 

konieczne ponowne wyważenie kół.

UWAGA

Niewłaściwe ciężarki wyważające mogą 

doprowadzić do uszkodzenia obręczy 

kół. Używać wyłącznie dopuszczonych do 

użytku ciężarków wyważających.

Wymiana opon

OLMB073027

Wskaźnik zużycia opony

W  rowkach biegnących wzdłuż bieżnika 

opon znajdują się występy o  wysokości 

1,6 mm ponad dno rowka (patrz ilustra-

cja). Występy te pełnią funkcję wskaźników 

zużycia opon. Ich położenie jest oznaczo-

ne na bokach opon. W  oponach nowych 

powierzchnia bieżnika znajduje się wyżej niż 

powierzchnia występów. Wraz z zużywaniem 

się bieżnika jego powierzchnia zrównuje się 

z  występami. Zrównanie się powierzchni 

bieżnika z powierzchnią występów oznacza, 

że głębokość bieżnika opony wynosi mniej 

niż 1,6 mm. W takim przypadku należy nie-

zwłocznie wymienić oponę.
Z  wymianą opony nie należy czekać do 

momentu, w którym powierzchnia bieżnika 

zrówna się z powierzchnią występów na całej 

szerokości opony.

• 

Podczas przekładania kół nie zakła­

dać dojazdowego koła zapasowego.

• 

Nigdy nie stosować jednocześnie opon 

diagonalnych i  radialnych. Może to 

spowodować zmianę zachowania 

pojazdu, a  w  konsekwencji utratę 

kontroli nad pojazdem i wypadek.

    OSTRZEŻENIE 

9-40

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Wymiana opony dojazdowego koła 

zapasowego (jeżeli występuje)

Bieżnik opony koła dojazdowego ma mniej-

szą trwałość niż bieżnik zwykłej opony. 

W  rowkach biegnących wzdłuż bieżnika 

opon znajdują się występy, pełniące funk-

cję wskaźników zużycia opon. Położenie 

występów jest oznaczone na bokach opon. 

W  nowych oponach powierzchnia bieżnika 

znajduje się wyżej, niż powierzchnia wystę-

pów. Wraz z  wycieraniem bieżnika opony 

jego powierzchnia zrównuje się z  wystę-

pami. Zrównanie się powierzchni bieżnika 

z powierzchnią występów oznacza, że głę-

bokość bieżnika opony jest zbyt mała. 

W  takim przypadku należy niezwłocznie 

wymienić oponę. Wymieniana opona koła 

dojazdowego powinna być tego samego 

rozmiaru i konstrukcji jak opona zdejmowana. 

Opony koła dojazdowego nie zakładać na 

obręcz zwykłego koła, analogicznie — na 

obręcz koła dojazdowego nie zakładać zwy-

kłej opony.

Wymiana obręczy kół 

Podczas wymiany obręczy kół należy upew-

nić się, że zakładane obręcze są identyczne 

z tymi, które były zamontowane fabrycznie 

(mają taką samą średnicę, szerokość i odsa-

dzenie).

Aby ograniczyć POWAŻNE ZAGROŻENIE 

ZDROWIA LUB ŻYCIA, należy przestrzegać 

poniższych środków ostrożności:

• 

Opony zużyte, nierównomiernie zuży­

te i  uszkodzone należy wymieniać. 

Zużyte opony mogą spowodować 

zmniejszenie skuteczności hamowa­

nia, precyzji kierowania i pogorszenie 

własności jezdnych.

• 

Podczas wymiany opony/opon nale­

ży pamiętać, że każda nowa opona 

pojazdu musi mieć taki sam rozmiar, 

jak opony zamontowane fabrycznie. 

Założenie opon i/lub obręczy kół 

o  innych rozmiarach może spowo­

dować zmianę zachowania pojaz­

du, utrudnić kierowanie lub zakłócić 

prawidłowe działanie układu ABS, 

a  w  konsekwencji doprowadzić do 

wypadku.

• 

Podczas wymiany opon/komplet­

nych kół zalecana jest równocze­

sna wymiana obu opon/kompletnych 

kół przednich albo tylnych. Wymiana 

tylko jednej opony może mieć bardzo 

negatywny wpływ na prowadzenie 

samochodu. 

    OSTRZEŻENIE 

• 

Stan opon, również tych nieużywa­

nych, pogarsza się z upływem czasu. 

Hyundai zaleca wymianę opon po 

6 latach normalnego użytkowania, bez 

względu na stan bieżnika. 

• 

Wysoka temperatura i  jazda pod 

dużym obciążeniem mogą przyspie­

szać proces zużywania się opon. Brak 

należytej ostrożności w takich warun­

kach może doprowadzić do nagłego 

pęknięcia opony i  utraty panowania 

nad pojazdem, a w konsekwencji do 

wypadku.

Aby uniknąć nagłego uszkodzenia opony 

koła dojazdowego, a  w  konsekwencji 

utraty panowania nad pojazdem i wypad­

ku, należy jak najszybciej naprawić lub 

wymienić uszkodzoną oponę. Dojazdowe 

koło zapasowe można zakładać wyłącz­

nie w  sytuacjach awaryjnych. Po zało­

żeniu koła dojazdowego nie przekraczać 

prędkości 80 km/h.

    OSTRZEŻENIE 

9-41

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Własności jezdne opon

Opony ze zużytym bieżnikiem, nieprawidłowo 

napompowane lub toczące się po śliskiej 

nawierzchni mogą nie zapewniać odpowied-

nich własności jezdnych. Jeżeli powierzchnia 

bieżnika zrównała się z powierzchnią wskaź-

ników zużycia opony, należy ją wymienić. 

Aby nie stracić panowania nad pojazdem, 

podczas jazdy w deszczu, po mokrej, zaśnie-

żonej lub oblodzonej jezdni należy zwolnić 

i zachować szczególną ostrożność.

Wyważanie kół 

Prawidłowa geometria i prawidłowe wywa-

żenie kół w  połączeniu z  utrzymywaniem 

prawidłowego ciśnienia w oponach pomaga 

w ograniczaniu zużycia opon. Jeżeli zauwa-

żalne jest nierównomierne zużywanie się 

bieżnika, Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

powinna wyregulować geometrię kół pojazdu.
Po założeniu nowych opon należy pamiętać 

o prawidłowym wyważeniu kół. Wyważenie 

podnosi poziom bezpieczeństwa i  komfort 

jazdy oraz wydłuża trwałość opon. Ponadto 

koła należy wyważać po każdym zdjęciu lub 

wymianie opony.

Oznaczenia na bokach opon

Na bokach opon znajdują się oznaczenia, 

które określają ich podstawowe parametry, 

a  także zawierają numer identyfikacyjny 

opony (TIN). Numer TIN umożliwia identyfika-

cję opony w przypadku akcji przywoławczej 

do Autoryzowanej Stacji Serwisowej (ASO) 

Hyundai.

OLMB073028

2

2

1

1

7

7

5,6

5,6

3

3

4

4

1

1

1. Producent lub marka opony

Na każdej oponie znajduje się nazwa jej 

producenta lub marki.

2. Oznaczenie rozmiaru opony 

Z  boku opony znajduje się również ozna-

czenie jej rozmiaru. Znajomość rozmiaru 

opony jest niezbędna podczas wyboru nowej 

opony. Poniżej podano znaczenie liter i liczb 

w oznaczeniach opon. 
Przykładowe oznaczenie opony (faktyczny 

rozmiar opon w  pojeździe może być inny, 

w zależności od wersji):

185/65R15 88 H

185 —  Szerokość opony w milimetrach.
65 —    Profil opony: stosunek wysokości do 

szerokości opony wyrażony w pro-

centach.

R —   Kod rodzaju opony (radialne).
15 —   Średnica obręczy koła w calach.
88 —   Indeks obciążenia — kod nume-

ryczny oznaczający maksymalne 

dopuszczalne obciążenie opony.

H —    Indeks prędkości — patrz tabela 

indeksów prędkości w tym rozdziale.

9-42

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Oznaczenia rozmiaru obręczy kół 

Obręcze kół również noszą oznaczenia, 

których znajomość jest ważna podczas ich 

wymiany. Poniżej podano znaczenie liter 

i liczb w oznaczeniach rozmiarów obręczy.
Przykładowe oznaczenie rozmiaru obręczy:

6.0J × 15

6.0 —  Szerokość obręczy koła w calach. 
J —   Oznaczenie kształtu obręczy.
15 —  Średnica obręczy koła w calach.

Indeksy prędkości 

Poniższa tabela przedstawia indeksy prędko-

ści opon stosowanych obecnie w samocho-

dach osobowych. Literowy indeks prędkości 

stanowi część oznaczenia opony znajdują-

cego się na jej boku. Litera indeksu oznacza 

maksymalną prędkość, z jaką może poruszać 

się pojazd wyposażony w dany typ opon.

Indeks prędkości Prędkość maksymalna

S

180 km/h

T

190 km/h

H

210 km/h

V

240 km/h

W

270 km/h

Y

300 km/h

3. 

 

 

Data produkcji opony (TIN: Tire 

Identification Number — numer iden­

tyfikacyjny opony) 

Wszystkie opony pojazdu, włącznie z oponą 

koła zapasowego, mające więcej niż 6 lat 

należy wymieniać na nowe. Data produkcji 

opony jest podana na jej boku (czasami od 

wewnętrznej strony koła) jako część kodu 

DOT. Kod DOT składa się z cyfr i liter. Datę 

produkcji opony przedstawiają ostatnie cztery 

znaki kodu DOT. 

Kod DOT: XXXX XXXX OOOO

Pierwsza część kodu DOT to kod numeryczny 

zakładu produkcyjnego, środkowa część kodu 

to oznaczenie rozmiaru opony i rodzaju bież-

nika, a ostatnie cztery znaki kodu określają 

tydzień roku i rok produkcji.
Przykład:
kod DOT XXXX XXXX 1521 oznacza, że opona 

została wyprodukowana w  15. tygodniu 

2021 roku.

4.   Rodzaj i skład opony

Na oponie podana jest liczba warstw osno-

wy (kordu pokrytego gumą) opony. Podane 

są również materiały, z  których wykonano 

oponę: stal, nylon, poliester itd. Litera „R” 

oznacza oponę radialną (osnowa opony 

składa się z  kilku warstw ułożonych na 

przemian w dwóch kierunkach, pod różnym 

kątem, mniejszym niż 90°), litera „D” oznacza 

oponę diagonalną (osnowa ułożona krzyżo-

wo — pod kątem 90°), litera „B” oznacza 

oponę opasaną.

5.  Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 

w oponie

Liczba ta oznacza maksymalne ciśnienie, 

jakie może panować wewnątrz opony. Nie 

należy przekraczać maksymalnego dopusz-

czalnego ciśnienia w  oponie. Wymagane 

ciśnienie — patrz tabliczka nominalnego 

ciśnienia i obciążenia pojazdu.

6.  Indeks maksymalnego obciążenia

Liczba ta oznacza maksymalne obciążenie 

w  kilogramach i  funtach, jakie może być 

przenoszone przez oponę. Podczas wymiany 

opony/opon należy pamiętać, że każda nowa 

opona pojazdu musi mieć taki sam indeks 

obciążenia, jak indeks opon zamontowanych 

fabrycznie.

9-43

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

7.  Znormalizowane oznaczenia jakości 

opon 

Oznaczenia jakości opon mogą znajdować się 

na boku opony, pomiędzy podstawą bieżnika 

a miejscem maksymalnej szerokości opony.
Przykład: 
TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

Tread wear (indeks odporności bieżnika 

na ścieranie)

Indeks odporności na ścieranie określa sto-

pień zużywania się bieżnika w  warunkach 

testowych na torze o określonych parame-

trach. Na przykład bieżnik opony z indeksem 

150 zużywa się w  warunkach testowych 

1,5 raza bardziej, niż bieżnik opony z indek-

sem 100. 

Należy jednak pamiętać, że własności opon 

mogą różnić się zasadniczo od własności 

podanych w  oznaczeniach jakości i  zależą 

od warunków ich użytkowania, a szczególnie 

od techniki jazdy, sposobu serwisowania 

pojazdu, charakterystyk pokonywanych dróg 

i klimatu.
Oznaczenia tego typu znajdują się na bokach 

opon samochodów osobowych. Indeks odpor-

ności wyznacza rodzaj opon standardowych 

i opcjonalnych, dostępnych dla danego pojaz-

du.

Traction (indeks własności jezdnych) – 

AA, A, B i C 

Indeksy własności jezdnych — od własności 

najwyższej do najniższej — to: AA, A, B i C. 

Indeksy te oznaczają zdolność opony do 

zatrzymania się na mokrym podłożu, mie-

rzoną w określonych warunkach testowych 

na asfalcie lub betonie. Opony z indeksem C 

mogą mieć niskie własności jezdne.

Temperature (indeks własności 

temperaturowych) – A, B i C 

Indeksy własności temperaturowej — od 

własności najwyższej do najniższej — to: A, B 

i C. Indeksy te oznaczają wytrzymałość opony 

na wytwarzane ciepło i zdolność oddawania 

ciepła mierzoną w  określonych warunkach 

laboratoryjnych.
Dłuższe oddziaływanie wysokiej temperatury 

może mieć negatywny wpływ na strukturę 

opony i  skrócić jej trwałość, natomiast 

nadmierna temperatura może spowodo-

wać nagłe uszkodzenie opony. Indeksy B 

i A  oznaczają lepsze własności, zmierzone 

w warunkach laboratoryjnych, niż minimalne 

własności wymagane przepisami.

Indeksy własności jezdnych podawane 

na oponach są oparte na próbach hamo­

wania przy jeździe na wprost do przodu 

i  nie uwzględniają przyspieszeń, poko­

nywania zakrętów, poślizgu na mokrych 

nawierzchniach (aquaplanning) ani cha­

rakterystyk szczytowych.

    OSTRZEŻENIE 

9-44

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Opony niskoprofilowe

Opony niskoprofilowe mają oznaczenie profilu 

mniejsze niż 50. Podkreślają one sportowy 

charakter pojazdu.
Niewielka wysokość opony optymalizuje wła-

sności jezdne pojazdu i hamowanie. Ścianka 

boczna opony niskoprofilowej jest nieznacz-

nie sztywniejsza niż ścianka opony standar-

dowej. Opony niskoprofilowe są również szer-

sze i w związku z tym ich powierzchnia styku 

z  nawierzchnią jest większa. W  niektórych 

sytuacjach mogą one generować podczas 

jazdy większy hałas niż opony standardowe.

Ponieważ wysokość ścianki bocznej 

opony niskoprofilowej jest mniejsza 

niż opony standardowej, obręcz koła 

i  sama opona są bardziej narażone na 

uszkodzenia. Aby zminimalizować ryzyko 

uszkodzenia obręczy kół i opon, należy 

przestrzegać poniższych wskazówek:

• 

Podczas jazdy po nierównej dro­

dze lub poza drogą uważać, by nie 

uszkodzić opon ani obręczy kół. Po 

zakończeniu jazdy sprawdzać stan 

opon i obręczy.

• 

Aby nie uszkodzić opon ani obręczy 

kół, zwalniać podczas przejazdu przez 

wyrwy, progi zwalniające i  podczas 

wjazdów na krawężniki.

• 

Jeżeli opona była narażona na silne 

uderzenia, zalecamy jej sprawdze­

nie wraz z obręczą w Autoryzowanej 

Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.

• 

Aby uniknąć uszkodzenia opon, co 

3000 km sprawdzać ciśnienie w opo­

nach oraz ich stan.

   OSTROŻNIE

Własności temperaturowe dotyczą opon 

prawidłowo napompowanych i nieprze­

ciążonych. Nadmierna prędkość, zbyt 

niskie lub zbyt wysokie ciśnienie powie­

trza w oponie albo nadmierne obciążenie 

— osobno lub w  połączeniu — mogą 

spowodować zbytnie nagrzanie się opony 

i niebezpieczeństwo jej nagłego uszko­

dzenia. Może to spowodować utratę 

kontroli nad pojazdem i w konsekwencji 

doprowadzić do wypadku.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Wykrycie uszkodzenia opony jedynie 

poprzez jej oględziny może nie być 

możliwe. Aby uniknąć uszkodzenia 

opony spowodowanego uchodzeniem 

z  niej powietrza, należy wymienić 

oponę w  przypadku jakichkolwiek 

podejrzeń co do jej uszkodzenia.

• 

Gwarancja producenta nie obejmu­

je uszkodzeń opon spowodowanych 

jazdą po nierównej nawierzchni, poza 

drogą ani przejazdem przez przeszko­

dy, takie jak wyrwy, studzienki lub 

krawężniki.

9-45

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

BEZPIECZNIKI

OTA070039

 

 Bezpiecznik płytkowy

Sprawny

Przepalony

 

 Bezpiecznik kostkowy

 

 Bezpiecznik wysokoprądowy

Sprawny

Przepalony

Sprawny

Przepalony

Układy elektryczne pojazdu są zabezpieczone 

za pomocą bezpieczników przed uszkodze-

niami spowodowanymi przeciążeniami.
W pojeździe znajdują się 2 lub 3 skrzynki bez-

pieczników i przekaźników: jedna pod deską 

rozdzielczą po stronie kierowcy, a pozostałe 

w przedziale silnika.

Jeżeli nie działa jedno ze świateł pojazdu, 

akcesorium elektryczne lub jedna z lampek 

sygnalizacyjnych/ostrzegawczych, nale-

ży sprawdzić bezpiecznik zabezpieczający 

obwód danego elementu. Przepalenie bez-

piecznika polega na stopieniu się przewod-

nika znajdującego się w jego wnętrzu.
Jeżeli nie działają wszystkie układy elek-

tryczne pojazdu, najpierw należy sprawdzić 

skrzynkę bezpieczników pod deską rozdziel-

czą po stronie kierowcy. Przed wymianą 

przepalonego bezpiecznika należy wyłączyć 

pojazd i wszystkie przełączniki, a następnie 

odłączyć zacisk ujemny (–) od akumulatora. 

Zawsze wymieniać bezpiecznik na nowy 

o takich samych parametrach.
Przepalenie się wymienionego bezpiecznika 

sygnalizuje problem w układzie elektrycznym. 

W takim przypadku należy unikać włączania 

danego układu i natychmiast skontaktować 

się z  Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) 

Hyundai.

W samochodzie stosowane są 3 rodzaje bez

-

pieczników: płytkowe — do niskich natężeń 

prądu oraz kostkowe i wysokoprądowe — 

do wyższych natężeń prądu.

UWAGA

Do wyjmowania bezpieczników nie 

używać wkrętaka ani żadnego innego 

przedmiotu metalowego, ponieważ może 

to doprowadzić do zwarcia w obwodzie 

i  jego uszkodzenia. Do tego celu służy 

plastikowe narzędzie, znajdujące się 

w skrzynce bezpieczników, zlokalizowa­

nej w przedziale silnika.

W miejscu wyjętego bezpiecznika można 

zakładać wyłącznie bezpiecznik o  tych 

samych parametrach.

• 

Wyższy amperaż bezpiecznika może 

spowodować uszkodzenie i/lub pożar.

• 

Nie zamykać obwodu przewodem 

zamiast właściwego bezpiecznika — 

nawet na czas naprawy. Może to 

doprowadzić do rozległego uszko­

dzenia instalacji elektrycznej pojazdu, 

a nawet do pożaru.

    OSTRZEŻENIE 

9-46

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Wymiana bezpieczników pod deską 

rozdzielczą

OBC3090025

1.  Wyłączyć pojazd.
2.  Wyłączyć wszystkie przełączniki.
3.  Zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników.
4.   Korzystając z etykiety znajdującej się po 

wewnętrznej stronie pokrywy skrzynki 

bezpieczników, zlokalizować sprawdzany 

bezpiecznik.

OBC3090026

5.   Wyjąć sprawdzany bezpiecznik. Do wyję-

cia bezpiecznika użyć narzędzia, znaj-

dującego się w skrzynce bezpieczników 

w przedziale silnika.

6.   Sprawdzić wyjęty bezpiecznik — jeżeli 

jest przepalony, należy go wymienić. 

Zapasowe bezpieczniki znajdują się 

w  skrzynce bezpieczników pod deską 

rozdzielczą (lub w  skrzynce bezpieczni-

ków w przedziale silnika).

7.   Włożyć nowy bezpiecznik tego samego 

typu i o tym samym amperażu, a następ-

nie upewnić się, że jest prawidłowo 

zamocowany w  zaciskach. Jeżeli bez-

piecznik jest luźny w  zaciskach, należy 

skontaktować się z Autoryzowaną Stacją 

Obsługi (ASO) Hyundai.

W przypadku braku właściwego bezpiecznika 

zapasowego w  sytuacji awaryjnej należy 

użyć bezpiecznika tego samego typu i o tym 

samym amperażu, który zabezpiecza nieuży-

wany obwód, np. obwód zapalniczki.
Jeżeli światła przednie lub inne wyposażenie 

elektryczne pojazdu nie działa, a bezpiecznik 

danego obwodu jest sprawny, należy spraw-

dzić bezpieczniki w skrzynce znajdującej się 

w przedziale silnika. Jeżeli bezpiecznik w tej 

skrzynce przepalił się, należy go wymienić 

na bezpiecznik o takim samym amperażu.

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     35      36      37      38     ..