Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 35

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     33      34      35      36     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 35

 

 

8-41

Postępow

anie w przypadku aw

arii

8

Ręczne zgłaszanie wypadków

OBC3080026

Ręczne połączenie alarmowe za pomocą przycisku [SOS] może zostać nawiązane zarówno przez kierowcę, jak i przez pasażerów.
Wezwanie alarmowe za pośrednictwem system eCall można anulować poprzez ponowne naciśnięcie przycisku [SOS] jedynie przed nawią-

zaniem połączenia.
Po aktywacji wezwania alarmowego w trybie ręcznym za pomocą przycisku [SOS] system eCall automatycznie przesyła dane dotyczące 

wypadku drogowego lub innego wypadku do centrum wezwań alarmowych w celu prawidłowego poinformowania służb ratunkowych.
W razie przypadkowego naciśnięcia przycisku [SOS] wezwanie można anulować poprzez ponowne naciśnięcie przycisku.  
Aby ręcznie wykonać wezwanie alarmowe w razie wypadku drogowego lub innego, należy:
1.  Aby zapewnić bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego, zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
2.  Nacisnąć przycisk [SOS]. Naciśnięcie przycisku [SOS] powoduje rejestrację urządzenia w sieci telefonii komórkowej i przesłanie minimal-

nego zestawu danych dotyczących pojazdu oraz jego lokalizacji, zgodnie z wymaganiami technicznymi urządzenia. Następuje połączenie 

z centrum wezwań alarmowych ogólnoeuropejskiego systemu wezwań alarmowych eCall w celu podania przyczyn wezwania.

3.  Po wyjaśnieniu przyczyn wezwania centrum wezwań alarmowych wysyła służby ratunkowe i kończy połączenie.
Wykonanie połączenia alarmowego niezgodnie z powyższą procedurą powoduje uznanie wezwania za błędne.

8-42

Postępowanie w przypadku awarii

Awaryjne zasilanie ogólnoeuropej­

skiego systemu wezwań alarmo­

wych eCall z baterii

• 

W  przypadku odcięcia głównego 

źródła zasilania pojazdu z  powodu 

kolizji, w  sytuacjach awaryjnych 

bateria wewnętrzna systemu eCall 

przez 1 godzinę zapewnia zasilanie 

systemu.

• 

Baterię wewnętrzną systemu eCall 

należy wymieniać co 3 lata. Więcej 

informacji podano w  podrozdziale 

„Harmonogram przeglądów” w  roz­

dziale 9.

Włączona dioda w kolorze czerwo­

nym (usterka systemu)

Włączenie się czerwonej diody LED 

w  normalnych warunkach jazdy ozna­

cza usterkę systemu eCall. W  takim 

przypadku pojazd jak najszybciej po­

winna sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai. W  przeciwnym 

przypadku nie można zagwarantować 

prawidłowego działania systemu eCall. 

Za konsekwencje nieprzestrzegania po­

wyższych warunków odpowiada wła­

ściciel pojazdu.

    OSTRZEŻENIE 

Celowy demontaż lub modyfikacja

Ogólnoeuropejski system wezwań alar­

mowych eCall wzywa służby ratunkowe. 

Dlatego celowy demontaż systemu lub 

modyfikacje wprowadzone w jego usta­

wieniach mogą negatywnie wpływać 

na bezpieczeństwo. Mogą one nawet 

powodować wysyłanie nieprawidłowych 

wezwań alarmowych. Dlatego nie wolno 

w żaden sposób modyfikować ustawień 

systemu eCall zamontowanego w pojeź­

dzie.

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

9

Przedział silnika ....................................................9-3

Przeglądy okresowe ..............................................9-6

Odpowiedzialność Właściciela ................................................ 9-6

Środki ostrożności podczas czynności  

wykonywanych przez Właściciela pojazdu ........................ 9-6

Czynności obsługowe wykonywane przez 

Właściciela pojazdu ..............................................9-7

Harmonogram czynności obsługowych  

wykonywanych przez Właściciela pojazdu ........................ 9-7

Harmonogram przeglądów okresowych .............9-9

Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego  

w warunkach normalnych (Europa) ....................................9-10

Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego  

w warunkach trudnych lub pokonującego  

krótkie dystanse (Europa) .....................................................9-13

Wytyczne wykonywania poszczególnych  

czynności przeglądu............................................9-15

Olej silnikowy i filtr oleju .......................................................9-15

Paski napędowe ........................................................................9-15

Filtr paliwa ..................................................................................9-15

Sztywne i elastyczne przewody paliwowe  

oraz ich połączenia .................................................................9-15

Przewody elastyczne par paliwa i zakrętka  

wlewu paliwa ..............................................................................9-15

Przewody elastyczne układu wentylacji  

skrzyni korbowej ......................................................................9-15

Wkład filtra powietrza ............................................................9-16

Świece zapłonowe ...................................................................9-16

Układ chłodzenia .....................................................................9-16

Płyn chłodzący .........................................................................9-16

Olej mechanicznej skrzyni biegów/olej siłownika  

inteligentnej mechanicznej skrzyni biegów (iMT)  .........9-16

Olej automatycznej skrzyni biegów ....................................9-16

Olej dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT)  ...................9-16

Sztywne i elastyczne przewody hamulcowe ....................9-16

Płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem  .......................9-17

Hamulec postojowy ..................................................................9-17

Tylne hamulce bębnowe i szczęki hamulcowe ................9-17

Tarcze, klocki hamulcowe i zaciski ......................................9-17

Śruby mocujące układu zawieszenia .................................9-17

Przekładnia kierownicza, połączenia oraz osłony  

i przeguby kulowe wahaczy dolnych .................................9-17

Półosie napędowe i osłony przegubów ............................9-17

Czynnik chłodniczy i sprężarka układu  

klimatyzacji .................................................................................9-17

Olej silnikowy .......................................................9-18

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego ...........................9-18

Sprawdzanie oleju silnikowego i filtra ................................9-20

Płyn chłodzący ...................................................9-21

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego .......................9-21

Wymiana płynu chłodzącego ...............................................9-24

Płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem  ......9-25

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego  

i sterowania sprzęgłem ..........................................................9-25

9

Olej siłownika inteligentnej mechanicznej  

skrzyni biegów (iMT) ..........................................9-26

Sprawdzanie poziomu oleju siłownika inteligentnej  

mechanicznej skrzyni biegów (iMT) ...................................9-26

Płyn do spryskiwaczy .........................................9-27

Sprawdzanie poziomu płynu do spryskiwaczy  ..............9-27

Hamulec postojowy .............................................9-27

Sprawdzanie hamulca postojowego ....................................9-27

Filtr powietrza ......................................................9-28

Wymiana wkładu filtra ...........................................................9-28

Filtr powietrza układu klimatyzacji  

(przeciwpyłkowy) ................................................9-29

Sprawdzanie filtra ....................................................................9-29

Wymiana filtra ...........................................................................9-29

Pióra wycieraczek ...............................................9-30

Sprawdzanie piór wycieraczek .............................................9-30

Wymiana piór wycieraczek  ..................................................9-30

Akumulator ...........................................................9-32

Obsługa akumulatora ..............................................................9-33

Etykieta znamionowa akumulatora  ....................................9-34

Ładowanie akumulatora .........................................................9-34

Konieczność zaprogramowania układów ..........................9-35

Opony i obręcze kół  ..........................................9-36

Dbałość o opony ......................................................................9-36

Wymagane ciśnienie w oponach zimnych  .......................9-36

Sprawdzanie ciśnienia w oponach .......................................9-37

Przekładanie kół  ....................................................................9-38

Geometria i wyważanie kół ...................................................9-39

Wymiana opon ...........................................................................9-39

Wymiana obręczy kół ............................................................9-40

Własności jezdne opon ..........................................................9-41

Wyważanie kół  ........................................................................9-41

Oznaczenia na bokach opon .................................................9-41

Opony niskoprofilowe .............................................................9-44

Bezpieczniki ..........................................................9-45

Wymiana bezpieczników pod deską rozdzielczą ............9-46

Wymiana bezpieczników w przedziale silnika ..................9-47

Opis bezpieczników i przekaźników ...................................9-48

Żarówki .................................................................9-64

Wymiana żarówek świateł przednich, pozycyjnych,  

kierunkowskazów i świateł przeciwmgielnych  

przednich ....................................................................................9-65

Ustawianie świateł przednich ...............................................9-70

Wymiana żarówek kierunkowskazów bocznych .............9-76

Wymiana żarówek tylnych lamp zespolonych .................9-76

Wymiana żarówki dodatkowego światła stopu ...............9-83

Wymiana żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej .....9-83

Wymiana żarówek lampek oświetlenia wnętrza .............9-84

Dbałość o wygląd pojazdu .................................9-85

Dbałość o wnętrze ...................................................................9-90

Układ kontroli emisji ...........................................9-93

1.  Układ zapobiegania emisji ze skrzyni korbowej ........9-93

2.  Układ zapobiegania emisji par paliwa ...........................9-93

3.  Układ ograniczania emisji szkodliwych  

składników spalin ................................................................9-94

9-3

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Rzeczywisty wygląd przedziału silnika może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

OBC3090001

 

Silnik benzynowy Smartstream 1.0 T-GDi/Smartstream 1.0 T-GDi (48 V) MHEV 

1.  Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
2.  Zakrętka wlewu oleju silnikowego
3.   Zbiornik płynu hamulcowego i sterowania  

sprzęgłem*

4.  Filtr powietrza
5.  Skrzynka bezpieczników i przekaźników
6.   Akumulator
7.  Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb
8.  Zakrętka chłodnicy
9.  Wskaźnik poziomu oleju silnikowego

* jeżeli występuje

PRZEDZIAŁ SILNIKA

9-4

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Rzeczywisty wygląd przedziału silnika może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

OBC3090003

 

Silnik benzynowy Smartstream 1.2 

1.  Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
2.  Zakrętka wlewu oleju silnikowego
3.   Zbiornik płynu hamulcowego i sterowania  

sprzęgłem*

4.  Filtr powietrza
5.  Skrzynka bezpieczników i przekaźników
6.   Akumulator
7.  Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb
8.  Zakrętka chłodnicy
9.  Wskaźnik poziomu oleju silnikowego

* jeżeli występuje

9-5

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Rzeczywisty wygląd przedziału silnika może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

OBC3090004

 

Silnik benzynowy 1.4 

1.  Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
2.  Zakrętka wlewu oleju silnikowego
3.   Zbiornik płynu hamulcowego i sterowania  

sprzęgłem*

4.  Filtr powietrza
5.  Skrzynka bezpieczników i przekaźników
6.   Akumulator
7.  Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb
8.  Zakrętka chłodnicy
9.  Wskaźnik poziomu oleju silnikowego

* jeżeli występuje

9-6

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Aby uniknąć obrażeń ciała i  uszkodzenia 

samochodu, podczas wykonywania wszelkich 

kontroli i  czynności obsługowych należy 

zachowywać najwyższą ostrożność. 
Wszystkie przeglądy okresowe, czynności 

obsługowe i  ewentualne naprawy powinna 

wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai. Autoryzowane Stacje Obsługi 

(ASO) Hyundai spełniają najwyższe standardy 

firmy Hyundai w zakresie jakości prac i dys-

ponują wsparciem technicznym ze strony 

firmy Hyundai. Gwarantuje to odpowiedni 

poziom usług.

Odpowiedzialność Właściciela

Obowiązek terminowego zlecania przeglądów 

okresowych i przechowywania dokumenta-

cji przeglądów pojazdu spoczywa na jego 

Właścicielu. 
Właściciel musi dysponować dokumentacją 

potwierdzającą prawidłowe wykonywanie 

przeglądów okresowych pojazdu zgodne 

z harmonogramem czynności obsługowych 

podanym na kolejnych stronach Instrukcji. 

Dysponowanie kompletną dokumentacją 

przeprowadzonych przeglądów i  czynności 

obsługowych jest niezbędnym wymogiem 

zachowania/uznania gwarancji na pojazd. 
Szczegółowe warunki gwarancji podano 

w Książce gwarancyjnej.

Gwarancja producenta na pojazd nie obej-

muje napraw ani regulacji, które muszą być 

przeprowadzone z  powodu niewłaściwego 

wykonywania lub zaniechania wykonywania 

przeglądów okresowych.

Środki ostrożności podczas czynności 

wykonywanych przez Właściciela 

pojazdu

Nieprawidłowo prowadzone, niepełne lub 

niewystarczające prace obsługowe mogą 

spowodować niewłaściwe funkcjonowanie 

pojazdu. W konsekwencji mogą one dopro-

wadzić do uszkodzenia pojazdu, wypadku 

albo zagrożenia zdrowia lub życia. Ten roz-

dział zawiera wytyczne jedynie w  zakresie 

najprostszych czynności obsługowych. 
Nie modyfikować pojazdu. Modyfikacje mogą 

wpływać negatywnie na jego trwałość lub 

bezpieczeństwo jazdy. Wprowadzenie mody-

fikacji może również stanowić naruszenie 

warunków gwarancji.

UWAGA

Nieprawidłowe wykonywanie czynności 

obsługowych w czasie trwania gwarancji 

może spowodować ograniczenie gwaran­

cji. Szczegółowe informacje znajdują się 

w  Książce gwarancyjnej, dostarczanej 

razem z pojazdem. W przypadku jakich­

kolwiek wątpliwości co do sposobu pra­

widłowego przeprowadzenia kontroli lub 

czynności obsługowej, należy powierzyć 

ją Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) 

Hyundai.

PRZEGLĄDY OKRESOWE

9-7

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Na kolejnych stronach Instrukcji znajdują 

się tabele z płynami eksploatacyjnymi, ele-

mentami, podzespołami i układami, które dla 

zapewnienia niezawodnego funkcjonowania 

pojazdu należy sprawdzać z podaną często-

tliwością.
W  przypadku stwierdzenia nieprawidłowe-

go funkcjonowania dowolnego elementu, 

podzespołu lub układu pojazdu, należy jak 

najszybciej skontaktować się z Autoryzowaną 

Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.
Pozycje ujęte w wykazie czynności obsługo-

wych nie są wykonywane w  ramach gwa-

rancji. Koszty robocizny i części zamiennych 

związanych z ich przeprowadzeniem pokrywa 

Właściciel pojazdu.

Harmonogram czynności obsługowych 

wykonywanych przez Właściciela 

pojazdu

Przy okazji tankowania:

•  Sprawdzać poziom płynu chłodzącego 

silnik spalinowy w zbiorniku wyrównaw-

czym.

•  Sprawdzać poziom płynu do spryskiwaczy.
•  Sprawdzać, czy w oponach nie ma zbyt 

niskiego ciśnienia.

•  Sprawdzać chłodnicę i skraplacz.

Sprawdzać, czy przód chłodnicy i skrapla-

cza są czyste i nie są zablokowane liśćmi, 

zanieczyszczeniami, owadami itp.
W  przypadku silnego zanieczyszczenia 

tych elementów lub braku pewnoś-

ci co do ich stanu zalecamy kontakt 

z  Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) 

Hyundai.

CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE WYKONYWANE PRZEZ WŁAŚCICIELA POJAZDU

Wykonywanie czynności obsługowych 

może być niebezpieczne. W  przypad­

ku braku wiedzy lub doświadczenia 

w prowadzeniu czynności obsługowych 

albo braku odpowiednich narzędzi lub 

wyposażenia czynności te należy powie­

rzać Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) 

Hyundai. Przed rozpoczęciem czynności 

obsługowych należy ZAWSZE przestrze­

gać poniższych środków ostrożności:

• 

Zaparkować pojazd na poziomym 

podłożu, ustawić selektor skrzyni 

biegów w położeniu P (aut./dwusprzę­

głowa skrzynia biegów) lub dźwignię 

zmiany biegów w położeniu neutral­

nym (mech. skrzynia biegów), włączyć 

hamulec postojowy i wyłączyć stacyj­

kę (stan LOCK/OFF).

• 

Aby zapobiec przemieszczeniu się 

pojazdu, podłożyć kliny pod koła 

(z przodu i z tyłu).

   Zdjąć luźną odzież i/lub biżuterię, 

które mogą zostać wciągnięte przez 

poruszające się elementy.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Jeżeli podczas wykonywania czyn­

ności obsługowych konieczne jest 

uruchomienie silnika, należy to zrobić 

na zewnątrz lub w  pomieszczeniu 

z odpowiednią wentylacją.

• 

Nie zbliżać się do akumulatora ani 

do elementów układu paliwowego 

z otwartym ogniem, iskrzącymi urzą­

dzeniami ani materiałami wydziela­

jącymi dym.

Zachowywać ostrożność podczas spraw­

dzania poziomu płynu chłodzącego 

gorącego silnika. Może to spowodo­

wać wytryśnięcie płynu chłodzącego na 

zewnątrz i poważne oparzenia.

    OSTRZEŻENIE 

9-8

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Podczas użytkowania pojazdu:

•  Zwracać uwagę na ewentualne zmiany 

dźwięku z układu wydechowego lub poja-

wienie się zapachu spalin w pojeździe.

•  Zwracać uwagę na ewentualne drgania 

kierownicy. Zwracać uwagę na ewentu-

alną zmianę siły niezbędnej do obracania 

kierownicą, luzy i zmianę jej położenia do 

jazdy na wprost.

•  Zwracać uwagę, czy podczas jazdy 

po równej drodze pojazd nie „ściąga” 

w jedną stronę.

•  Zwracać uwagę, czy podczas hamowania 

nie słychać nietypowych dźwięków, pojazd 

nie „ściąga” w  jedną stronę, a  pedał 

hamulca nie wymaga głębszego ani sil-

niejszego wciskania.

•  Jeżeli wyczuwalny jest poślizg lub zmiana 

sposobu działania skrzyni biegów, należy 

sprawdzić poziom oleju skrzyni.

•  Sprawdzać hamulec postojowy.
•  Sprawdzać, czy pod pojazdem nie ma 

śladów wycieków (kapanie wody z włą-

czonego układu klimatyzacji lub po jego 

wyłączeniu to zjawisko normalne).

Co najmniej raz w miesiącu:

•  Sprawdzać poziom płynu chłodzącego 

w zbiorniku wyrównawczym.

•  Sprawdzać działanie wszystkich świa-

teł zewnętrznych, w  tym świateł stopu, 

kierunkowskazów i świateł awaryjnych.

•  Sprawdzać ciśnienie we wszystkich opo-

nach, włącznie z oponą koła zapasowego. 

Sprawdzać również, czy opony nie są 

nierównomiernie zużyte lub uszkodzone.

•  Sprawdzać prawidłowość dokręcenia 

nakrętek kół. 

Co najmniej dwa razy w roku  

(np. każdej wiosny i jesieni):

•  Sprawdzać, czy nie ma wycieków oraz 

sprawdzać stan przewodów elastycz-

nych chłodnicy, nagrzewnicy oraz układu 

klimatyzacji.

•  Sprawdzać działanie spryskiwaczy szyby 

czołowej i  wycieraczek. Czyścić pióra 

wycieraczek czystą szmatką zwilżoną 

płynem do spryskiwaczy.

•  Sprawdzać ustawienie świateł przednich.
•  Sprawdzać tłumik, rurę wydechową, osło-

ny i wieszaki gumowe układu wydecho-

wego.

•  Sprawdzać stan i prawidłowość działania 

pasów bezpieczeństwa.

Co najmniej raz w roku: 

•  Czyścić otwory odprowadzające wodę 

w nadwoziu i drzwiach.

•  Czyścić, smarować i  sprawdzać prawi-

dłowość działania zawiasów drzwi oraz 

maski silnika.

•  Czyścić i  smarować zamki i  zaczepy 

zamków drzwi oraz maski silnika.

•  Czyścić i smarować uszczelki drzwi.
•  Smarować ograniczniki otwarcia drzwi.
•  Sprawdzać układ klimatyzacji.
•  Sprawdzać prawidłowość działania i sma-

rować cięgna sterowania skrzynią biegów.

•  Czyścić bieguny akumulatora i zaciski.
•  Sprawdzać poziom płynu hamulcowego.

9-9

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Jeżeli nie jest spełniony żaden z poniższych 

warunków, należy postępować zgodnie z har-

monogramem przeglądów pojazdu użytkowa-

nego w warunkach normalnych. 
Jeżeli natomiast spełniony jest choćby jeden 

z  poniższych warunków, należy postępo-

wać zgodnie z  harmonogramem przeglą-

dów pojazdu użytkowanego w  warunkach 

trudnych. 
•  Powtarzająca się jazda na dystansach 

krótszych niż 8 km w  normalnych tem-

peraturach otoczenia lub krótszych niż 

16 km w niskich temperaturach otoczenia.

•  Pokonywanie długich dystansów z niską 

prędkością.

•  Jazda po drogach nierównych, zapylo-

nych, błotnistych, gruntowych, pokrytych 

żwirem lub solą.

•  Jazda po drogach, na których używana 

jest sól lub inne środki powodujące koroz-

ję albo jazda w niskich temperaturach.

•  Jazda w warunkach wysokiego zapylenia.
•  Jazda w ruchu o wysokim natężeniu.
•  Częste pokonywanie podjazdów lub zjaz-

dów albo jazda w terenach górskich.

•  Ciągnięcie przyczepy lub częste używanie 

bagażnika dachowego.

•  Wykorzystywanie w charakterze pojazdu 

policyjnego, taksówki, pojazdu holującego 

lub w innych celach komercyjnych.

•  Częsta jazda z  wysokimi prędkościami 

lub częste gwałtowne przyspieszanie/

zwalnianie. 

•  Częste zatrzymywanie i ruszanie.

Jeżeli podczas eksploatacji pojazdu spełniony 

jest choćby jeden z powyższych warunków, 

pojazd należy sprawdzać, a także uzupełniać 

i  wymieniać płyny/części eksploatacyjne 

częściej niż podano w harmonogramie prze-

glądów pojazdu użytkowanego w  warun-

kach normalnych. Po upływie czasu lub 

przejechaniu dystansu podanego w  tabeli 

należy kontynuować wykonywanie przeglą-

dów okresowych z  częstotliwością podaną 

w harmonogramie.

• 

Ponieważ w miarę użytkowania pojazdu 

poziom oleju silnikowego spada z powo

-

du  jego  zużycia,  poziom  oleju  należy 

regularnie sprawdzać. 

• 

Częstotliwości wymiany oleju silnikowe

-

go pojazdu użytkowanego w warunkach 

normalnych podano przy założeniu sto

-

sowania oleju wymaganego rodzaju. 

9-10

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

PRZEGLĄDÓW

ELEMENT 

PRZEGLĄDU

Czas lub przebieg, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Miesiące

24

48

72

96

120

144

168

192

km × 1000

30

60

90

120

150

180

210

240

Paski napędowe*¹

Sprawdzić po pierwszych 90 000 km lub po 72 miesiącach, 

następnie sprawdzać co 30 000 km lub co 24 miesiące

Pasek napędowy układu MHEV

Silnik benzynowy Smartstream 1.0 T-GDi 
(48 V) MHEV

Sprawdzać co 15 000 km lub co 12 miesięcy  

Wymieniać co 105 000 km lub co 84 miesiące

Olej silnikowy i filtr oleju 

Silnik benzynowy Smartstream 1.0 T-GDi, 
silnik benzynowy Smartstream 1.0 T-GDi 
(48 V) MHEV,  
silnik benzynowy Smartstream 1.2*²

Wymieniać co 15 000 km lub co 12 miesięcy

Silnik benzynowy 1.4*³

Wymieniać co 15 000 km lub co 12 miesięcy

Domieszki i dodatki do paliwa*

4

Uzupełniać co 15 000 km lub co 12 miesięcy

Chłodnica powietrza, elastyczny 
przewód wlotowy/wylotowy, 
elastyczny przewód dolotowy 
powietrza

Silnik benzynowy T-GDI (48 V MHEV)

Sprawdzać co 15 000 km lub co 12 miesięcy

Wkład filtra powietrza

S

W

S

W

S

W

S

W

Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych (Europa)

S: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, skorygować, oczyścić lub wymienić.
W: Wymienić.
**  Poziom oleju silnikowego należy regularnie sprawdzać i w razie potrzeby uzupełniać. Zbyt mała ilość oleju silnikowego może spowodować uszkodzenie silnika, które nie jest objęte gwarancją.
*¹ Sprawdzać napinacz paska napędowego, koło pośrednie i koło pasowe alternatora, a w razie potrzeby naprawić lub wymienić.
*²  Wymagany całkowicie syntetyczny olej silnikowy o klasyfikacji API SN PLUS lub wyższej. 
*³  Wymagany całkowicie syntetyczny olej silnikowy o najnowszej klasyfikacji API lub ILSAC. 
*

4

  Jeżeli nie jest dostępna benzyna dobrej jakości, spełniająca europejskie normy dotyczące paliwa (EN 228) lub równoważne, zawierająca odpowiednie domieszki, zaleca się zastosowanie jednej 

butelki domieszki. Właściwe domieszki oraz informacje na temat sposobu ich używania są dostępne w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO) Hyundai. Nie dodawać innych domieszek.

9-11

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

PRZEGLĄDÓW

ELEMENT 

PRZEGLĄDU

Czas lub przebieg, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Miesiące

24

48

72

96

120

144

168

192

km × 1000

30

60

90

120

150

180

210

240

Świece zapłonowe

Silnik benzynowy T-GDI (48 V MHEV)

Wymieniać co 75 000 km*

5

 lub co 60 miesięcy

Silnik benzynowy Smartstream 1.2, silnik 
benzynowy 1.4

Wymieniać co 150 000 km*

5

 lub co 120 miesięcy

Przewody elastyczne par paliwa i zakrętka wlewu paliwa

S

S

S

S

Filtr powietrza zbiornika paliwa

S

S

S

S

Filtr paliwa*

6

S

S

S

S

S

S

S

S

Sztywne i elastyczne przewody paliwowe oraz połączenia

S

S

S

S

Układ chłodzenia

Codziennie sprawdzać poziom płynu chłodzącego  

i czy w układzie nie ma wycieków 

Sprawdzić po pierwszych 60 000 km lub po 48 miesiącach, 

następnie sprawdzać co 30 000 km lub co 24 miesiące

Płyn chłodzący*

7

Wymienić po pierwszych 90 000 km lub po 5 latach,  

następnie wymieniać co 30 000 km lub co 24 miesiące*

8

Wszystkie układy elektryczne 

S

S

S

S

S

S

S

S

Stan akumulatora

S

S

S

S

S

S

S

S

Przewody hamulcowe sztywne i elastyczne oraz połączenia

S

S

S

S

S

S

S

S

S: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, skorygować, oczyścić lub wymienić.
W: Wymienić.
*

5

 Dla wygody można wymieniać przed osiągnięciem podanego przebiegu, podczas sprawdzania/wymiany innych elementów.

*

6

  Filtr paliwa nie wymaga obsługi, ale zaleca się jego okresowe sprawdzanie w zależności od jakości paliwa. Jeżeli dopływ paliwa jest blokowany, paliwo podawane jest w zbyt małych ilościach, 

silnik traci moc lub uruchamia się z trudem, należy natychmiast udać się do Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai celem sprawdzenia i wymiany filtra paliwa oraz ewentualnie czyszczenia 

zbiornika paliwa.

*

7

  Dolewać tylko wody destylowanej, miękkiej lub odpowiedniego płynu chłodzącego. Nigdy nie dolewać wody twardej. Niewłaściwy skład płynu chłodzącego może spowodować nieprawidłowe 

działanie lub uszkodzenie silnika.

*

8

 Dla wygody można wymieniać przed osiągnięciem podanego przebiegu, podczas sprawdzania/wymiany innych elementów.

9-12

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

PRZEGLĄDÓW

ELEMENT 

PRZEGLĄDU

Czas lub przebieg, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Miesiące

24

48

72

96

120

144

168

192

km × 1000

30

60

90

120

150

180

210

240

Hamulec postojowy (jeżeli występuje)

S

S

S

S

S

S

S

S

Płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem

Sprawdzać co 15 000 km, wymieniać co 30 000 km

Tarcze i klocki hamulcowe

S

S

S

S

S

S

S

S

Listwa zębata przekładni kierowniczej, połączenia i osłony

S

S

S

S

S

S

S

S

Półosie napędowe i osłony przegubów

S

S

S

S

S

S

S

S

Opony (ciśnienie i zużycie bieżnika)

S

S

S

S

S

S

S

S

Przeguby kulowe zawieszenia przedniego

S

S

S

S

S

S

S

S

Czynnik chłodniczy układu klimatyzacji

S

S

S

S

S

S

S

S

Sprężarka układu klimatyzacji

S

S

S

S

S

S

S

S

Filtr powietrza układu klimatyzacji (przeciwpyłkowy)

W

W

W

W

W

W

W

W

Olej mechanicznej skrzyni biegów*

S

S

S

S

Olej siłownika inteligentnej mechanicznej skrzyni biegów (iMT)

W

W

W

W

W

W

W

W

Przewody sztywne sprzęgła inteligentnej mechanicznej skrzyni biegów (iMT)

S

S

S

S

S

S

S

S

Olej dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT)*

9

S

S

S

S

Olej automatycznej skrzyni biegów

Brak konieczności sprawdzania, brak konieczności wymiany

Układ wydechowy

S

S

S

S

S

S

S

S

Bateria ogólnoeuropejskiego systemu wezwań alarmowych eCall

Wymieniać co 3 lata

S: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, skorygować, oczyścić lub wymienić.
W: Wymienić.
*

9

 Olej mechanicznej skrzyni biegów/olej dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT) należy wymienić po każdym zanurzeniu podzespołu w wodzie.

9-13

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach trudnych lub pokonującego krótkie dystanse (Europa)

W pojazdach eksploatowanych głównie w warunkach trudnych oraz pokonujących krótkie dystanse, wymianę oleju i sprawdzanie niektórych 

elementów należy wykonywać częściej, niż w pojazdach użytkowanych w warunkach normalnych — patrz poniższa tabela.
W: Wymienić. S: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, skorygować, oczyścić lub wymienić.

Element przeglądu

Czynność 

obsługowa

Częstotliwość przeglądów

Warunki 

użytkowania

Olej silnikowy i filtr oleju

Silniki T-GDI  
(48 V MHEV)

W

Co 7 500 km lub co 6 miesięcy

A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J, K

Silnik benzynowy 
Smartstream 1.2,  
silnik benzynowy 1.4

W

Co 7 500 km lub co 6 miesięcy

Wkład filtra powietrza

W

Wymieniać częściej w zależności od warunków

C, E

Świece zapłonowe

W

Wymieniać częściej w zależności od warunków

A, B, F, G, H, I, K

Listwa zębata przekładni kierowniczej, połączenia i osłony

S

Sprawdzać częściej w zależności od warunków

C, D, E, F, G

Przeguby kulowe zawieszenia przedniego

S

Sprawdzać częściej w zależności od warunków

C, D, E, F, G

Tarcze, klocki hamulcowe i zaciski

S

Sprawdzać częściej w zależności od warunków

C, D, E, G, H

Hamulec postojowy (jeżeli występuje)

S

Sprawdzać częściej w zależności od warunków

C, D, G, H

Półosie napędowe i osłony przegubów

S

Sprawdzać częściej w zależności od warunków

C, D, E, F, G, 

H, I, J

Filtr powietrza układu klimatyzacji (przeciwpyłkowy)

W

Wymieniać częściej w zależności od warunków

C, E, G

9-14

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Element przeglądu

Czynność 

obsługowa

Częstotliwość przeglądów

Warunki 

użytkowania

Olej mechanicznej skrzyni biegów 

W

Co 120 000 km

C, D, E, F, G, 

H, I, J

Olej automatycznej skrzyni biegów

W

Co 90 000 km

A, C, D, E, F, G, 

H, I, J

Olej dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT)

W

Co 120 000 km

C, D, E, F, G, 

H, I, J

Jazda w warunkach trudnych

A:   Powtarzająca się jazda na dystansach krótszych niż 8 km w normalnych temperaturach otoczenia lub jazda na dystansach krótszych niż 

16 km w niskich temperaturach otoczenia.

B:   Długotrwała praca silnika na biegu jałowym lub pokonywanie długich dystansów z niską prędkością.
C:   Jazda po drogach nierównych, zapylonych, błotnistych, gruntowych, pokrytych żwirem lub solą.
D:   Jazda po drogach, na których używana jest sól lub inne środki powodujące korozję albo jazda w niskich temperaturach.
E:  Jazda w warunkach wysokiego zapylenia.
F:  Jazda w ruchu o wysokim natężeniu.
G:  Częste pokonywanie podjazdów lub zjazdów albo jazda w terenach górskich.
H:   Holowanie przyczepy lub przyczepy kempingowej, przewożenie ładunków w bagażniku dachowym. 
I:   Wykorzystywanie pojazdu w charakterze samochodu policyjnego, taksówki, pojazdu holującego lub w innych celach komercyjnych.
J:   Częsta jazda z wysokimi prędkościami lub częste gwałtowne przyspieszanie/zwalnianie. 
K:   Częste zatrzymywanie i ruszanie.

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     33      34      35      36     ..