Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 34

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     32      33      34      35     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 34

 

 

8-25

Postępow

anie w przypadku aw

arii

8

Przed użyciem zestawu naprawczego uważ-

nie przeczytać instrukcję.
(1) Sprężarka
(2) Pojemnik ze środkiem uszczelniającym
Zestaw naprawczy służy do doraźnej napra-

wy opony, umożliwiającej dojechanie do 

Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai 

w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy/

wymiany opony.

UWAGA

–  Jeden pojemnik środka uszczelniają­

cego na jedną oponę

Pojemnik środka uszczelniającego jest 

przeznaczony do jednej opony. Dlatego 

jeżeli przebita jest więcej niż jedna 

opona, zestawu naprawczego nie należy 

używać.

Wstęp

Dysponując zestawem naprawczym do 

opon (Tire Mobility Kit — TMK), można 

naprawić przebitą oponę bez konieczności 

wymiany koła na zapasowe.
W skład zestawu wchodzi sprężarka i spe-

cjalny środek. W skuteczny i wygodny spo-

sób uszczelnia on typowe przebicia opon 

samochodów osobowych, powodowane 

przez gwoździe i inne ostre przedmioty.
Po upewnieniu się, że opona jest prawidłowo 

uszczelniona, można — zachowując ostroż-

ność — przejechać na niej do 200 km, 

z  prędkością poniżej 80 km/h i  dotrzeć do 

miejsca, w którym można ją wymienić.
W przypadku większych przebić lub uszko-

dzeń ścianek bocznych opony uszczelnienie 

może nie być całkowite.

PRZEBICIE OPONY PODCZAS JAZDY (WERSJA Z ZESTAWEM NAPRAWCZYM)

OGB064005

Bok opony

Nie używać zestawu naprawczego do 

naprawy przebić boków opon, ponie­

waż może to doprowadzić do wypadku 

w wyniku poważnej awarii opony pod­

czas jazdy.

    OSTRZEŻENIE 

Naprawa tymczasowa

Oponę uszczelnioną za pomocą zesta­

wu naprawczego należy jak najszybciej 

oddać do naprawy. Z opony naprawionej 

za pomocą zestawu naprawczego może 

uchodzić powietrze.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3080010

8-26

Postępowanie w przypadku awarii

Utrata powietrza w  oponie może wpłynąć 

negatywnie na bezpieczeństwo jazdy.
Z  tego powodu należy unikać gwałtow-

nych skrętów kierownicą i  innych nagłych 

manewrów, szczególnie jeżeli pojazd jest 

mocno obciążony lub ciągnie przyczepę.
Zestaw naprawczy umożliwia wyłącznie 

tymczasowe uszczelnienie przebicia opony 

i jest jednorazowy.
Poniższa instrukcja przedstawia, jak w łatwy 

i bezpieczny sposób tymczasowo uszczelnić 

przebitą oponę.
Należy zapoznać się z  częścią „Zasady 

bezpiecznego użycia zestawu naprawczego 

do opon”.

Zasady bezpiecznego użycia zestawu 

naprawczego do opon

•  Aby bezpiecznie użyć zestawu napraw-

czego, należy zatrzymać samochód na 

poboczu. 

•  Aby samochód nie poruszył się, zawsze 

należy włączać hamulec postojowy — 

nawet na płaskim podłożu.

•  Zestaw naprawczy TMK służy wyłącz-

nie do uszczelniania i  pompowania 

opon samochodów osobowych. Zestaw 

naprawczy służy wyłącznie do uszczel-

niania przebić w miejscu bieżnika.

•  Nie używać zestawu do naprawy opon 

motocykli, rowerów ani innych pojazdów.

•  Jeżeli oprócz opony uszkodzona jest 

obręcz koła, ze względów bezpieczeń-

stwa nie wolno używać zestawu napraw-

czego.

•  Jeżeli średnica przebicia opony przekra-

cza ok. 6 mm, użycie zestawu może nie 

być skuteczne. 

•  W takim przypadku należy skontaktować 

się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) 

Hyundai.

•  Nie używać zestawu naprawczego, jeżeli 

opona jest poważnie uszkodzona jazdą 

bez powietrza lub ze zbyt niskim ciśnie-

niem.

•  Nie wyjmować wbitych w  oponę ciał 

obcych, takich jak gwoździe czy wkręty.

•  Jeżeli pojazd stoi na otwartej przestrzeni, 

należy pozostawić uruchomiony silnik. 

W  przeciwnym razie sprężarka zestawu 

może rozładować akumulator.

•  Nigdy nie odchodzić od podłączonego/

włączonego zestawu naprawczego.

•  Nie włączać sprężarki zestawu na dłużej 

niż 10  minut, ponieważ może się prze-

grzać.

•  Nie używać zestawu naprawczego, jeżeli 

temperatura otoczenia jest niższa niż 

–30°C.

8-27

Postępow

anie w przypadku aw

arii

8

Elementy zestawu naprawczego do opon

OIA0630007/Q

1.  Naklejka ostrzegająca o konieczności 

ograniczenia prędkości

2.  Pojemnik ze środkiem uszczelniającym 

i naklejka ostrzegająca o konieczności 

ograniczenia prędkości

3.  Przewód elastyczny do pompowania 

koła

4.  Przewód z wtyczką podłączaną do 

gniazda zasilania

5.  Uchwyt na pojemnik
6. Sprężarka
7. Włącznik
8.  Miernik ciśnienia pokazujący ciśnienie 

w oponie

9.  Przycisk zmniejszania ciśnienia w opo-

nie 

10. Przewód elastyczny łączący sprężarkę 

z pojemnikiem lub z oponą

Przewód z  wtyczką i  elastyczny przewód 

łączący znajdują się w obudowie sprężarki.

8-28

Postępowanie w przypadku awarii

Należy ściśle przestrzegać podanej poniżej 

kolejności, ponieważ w  przeciwnym razie 

środek uszczelniający może wydostać się 

pod dużym ciśnieniem na zewnątrz.

Sposób użycia zestawu naprawczego 

do opon

1.  Wstrząsnąć pojemnik ze środkiem usz-

czelniającym.

2.  Przykręcić przewód elastyczny (10) do 

złącza w pojemniku.

3.  Upewnić się, że przycisk (9) (włącznik 

sprężarki) nie jest wciśnięty i  uważać, 

żeby nie wcisnąć go przypadkowo. 

4.  Odkręcić kapturek zaworu koła z prze-

bitą oponą i  przykręcić przewód  (3) 

pojemnika do zaworu.

Przeterminowany środek uszczel­

niający

Nie używać środka uszczelniającego 

po upływie terminu jego przydatności 

do użycia (tzn. po dacie podanej na 

pojemniku). Może to zwiększyć ryzyko 

uszkodzenia opony.

    OSTRZEŻENIE 

Środek uszczelniający

• 

Chronić przed dziećmi.

• 

Unikać kontaktu z oczami.

• 

Nie połykać.

    OSTRZEŻENIE 

Podczas zwiększania ciśnienia w  opo­

nie (niecałkowicie opróżnionej) postępo­

wać zgodnie z  punktem „Sprawdzanie 

ciśnienia w oponie”.

    OSTRZEŻENIE 

Odkleić naklejkę (1) ostrzegającą przed 

przekraczaniem prędkości, znajdują­

cą się na pojemniku (2) i  przykleić ją 

w dobrze widocznym miejscu w samo­

chodzie, np. na kierownicy. Ma ona 

przypominać kierowcy o  zachowaniu 

właściwej prędkości.

   OSTROŻNIE

OLMF064103

ODN8079019 

8-29

Postępow

anie w przypadku aw

arii

8

5.  Włożyć pojemnik do uchwytu (5) w sprę-

żarce, tak aby stał pionowo.

6.  Upewnić się, że sprężarka jest wyłączo-

na (jej włącznik znajduje się w położe-

niu 0).

UWAGA

Prawidłowo podłączyć elastyczny prze­

wód napełniania środkiem uszczelniają­

cym do zaworu koła. W przeciwnym razie 

środek uszczelniający może cofnąć się 

i zatkać przewód.

7.  Podłączyć sprężarkę do gniazda zasila-

nia w pojeździe, korzystając z przewodu 

(4) znajdującego się w zestawie. 

8.  Włączyć stacyjkę (stan ON), włączyć 

sprężarkę  i  odczekać  5 ÷ 7 minut  na 

wpompowanie środka uszczelniającego 

pod właściwym ciśnieniem — patrz 

„Opony i obręcze kół” w rozdziale 2. Po 

napełnieniu środkiem uszczelniającym 

należy sprawdzić i  ewentualnie skory-

gować ciśnienie w oponie.

  Pamiętać, aby nie napompować opony 

nadmiernie i aby podczas pompowania 

pozostawać w  odpowiedniej odległości 

od opony.

UWAGA

– Ciśnienie w oponach
Nie jechać, jeżeli ciśnienie choćby w jed­

nej oponie jest niższe niż 200 kPa. Może 

to doprowadzić do poważnej awarii 

opony podczas jazdy, a w konsekwencji 

do wypadku.

9.  Wyłączyć sprężarkę.
10. Odłączyć przewód elastyczny łączący 

pojemnik z zaworem opony.

Odłączyć sprężarkę i schować w pojeździe 

wszystkie elementy zestawu naprawczego.

ODN8079020

OBC3080011

OBC3080025

Tlenek węgla

Nie pozostawiać pojazdu z  pracu­

jącym silnikiem przez dłuższy czas 

w pomieszczeniach ze słabą wentylacją.
Może to spowodować zatrucie tlenkiem 

węgla obecnym w spalinach.

    OSTRZEŻENIE 

8-30

Postępowanie w przypadku awarii

Rozprowadzanie środka 

uszczelniającego

11. Aby równomiernie rozprowadzić środek 

uszczelniający w oponie, należy natych-

miast przejechać 7 ÷ 10 km.

Nie przekraczać prędkości 80  km/h. Jeżeli 

to możliwe, nie zmniejszać prędkości poni-

żej 20 km/h.
Jeżeli podczas jazdy odczuwalne są nie-

typowe drgania lub słychać hałas, nale-

ży zmniejszyć prędkość, jechać ostrożnie 

i w bezpiecznym miejscu zjechać na pobo-

cze.
Wezwać pomoc drogową.
Ponieważ użycie zestawu naprawczego do 

opon może spowodować uszkodzenie czuj-

nika ciśnienia w oponie lub obręczy koła, koło 

powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai. W takim przypadku 

pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Sprawdzanie ciśnienia w oponie

1.  Przejechać  7 ÷ 10 km  (jechać  ok. 

10 minut) i zatrzymać samochód w bez-

piecznym miejscu.

2. Podłączyć przewód elastyczny (10) 

sprężarki bezpośrednio do zaworu 

uszczelnionej opony.

3.  Podłączyć przewód zasilający sprężarki 

do gniazda zasilania w pojeździe.

4.  Wyregulować ciśnienie tak, aby miernik 

sprężarki wskazywał wymaganą war-

tość.

 

Przy włączonej stacyjce (stan ON) wyko-

nać następujące czynności:

 

Aby zwiększyć ciśnienie w  oponie: 

Włączyć sprężarkę. Aby sprawdzić 

ciśnienie w  oponie, należy wyłączyć 

sprężarkę.

Przy pracującej sprężarce miernik ciśnie

-

nia  może  podawać  ciśnienie  wyższe  niż 

rzeczywiste.  Aby  dokładnie  zmierzyć 

ciśnienie w oponie, należy wyłączyć sprę

-

żarkę.

UWAGA

– Zawór opony
Zaleca się stosowanie środka uszczel­

niającego do zestawu naprawczego 

zakupionego w  Autoryzowanej Stacji 

Obsługi (ASO) Hyundai. Podczas wymia­

ny opony na nową należy usunąć masę 

uszczelniającą z zaworu oraz z obręczy 

koła. Następnie zawór powinna spraw­

dzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

8-31

Postępow

anie w przypadku aw

arii

8

Sposoby holowania

A: wózek

W razie konieczności awaryjnego holowania 

pojazdu zaleca się skorzystanie z  pomocy 

Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai 

lub profesjonalnej firmy świadczącej usługi 

holowania. 
Aby uchronić pojazd przed uszkodzeniem, 

niezbędne jest przestrzeganie zasad prawi-

dłowego holowania/przewożenia pojazdu. 

Zaleca się stosowanie wózków pod koła 

lub lawety.

Dopuszczalne jest holowanie samochodu 

z  tylnymi kołami na drodze (bez wózków), 

z podniesionymi przednimi kołami.
Jeżeli uszkodzone jest jedno z kół napędza-

nych, jakikolwiek element podwozia albo 

podczas holowania przednie koła pojazdu 

muszą toczyć się po drodze, pod koła przed-

nie należy podłożyć wózki.
Jeżeli pojazd holuje profesjonalna firma 

świadcząca usługi holowania bez użycia 

wózków, należy podnieść koła przednie 

pojazdu, a nie tylne.

HOLOWANIE 

OBC3080014

• 

Nie holować pojazdu z  przednimi 

kołami toczącymi się po drodze, 

ponieważ może to doprowadzić do 

jego uszkodzenia.

• 

Nie holować pojazdu na tzw. „żurawi­

ku”. Używać podnośnika lub lawety.

   OSTROŻNIE

OBC3080016

OBC3080015

8-32

Postępowanie w przypadku awarii

Przed rozpoczęciem holowania bez użycia 

wózków: 
1.  Włączyć stan ACC stacyjki.
2. Ustawić dźwignię zmiany biegów 

w  położeniu neutralnym (mechanicz-

na skrzynia biegów)/ustawić selektor 

w położeniu N.

3.  Zwolnić hamulec postojowy. 

Demontowalny zaczep holowniczy 

1. Podnieść klapę bagażnika i  wyjąć 

zaczep holowniczy ze skrzynki narzę-

dziowej.

2.  Wyjąć osłonę otworu zaczepu, naciska-

jąc dolną część osłony w zderzaku.

3.  Wkręcić zaczep w otwór gwintowany, 

obracając zaczep w prawo. 

4.  Po użyciu wymontować zaczep i założyć 

osłonę otworu.

Holowanie pojazdu z  dźwignią zmiany 

biegów w  położeniu innym niż neu­

tralne (mechaniczna skrzynia biegów)/

selektorem w  położeniu innym niż N 

może spowodować poważne uszkodze­

nie skrzyni biegów. 

   OSTROŻNIE

OBC3080017

OBC3080018

8-33

Postępow

anie w przypadku aw

arii

8

Holowanie awaryjne 

W  razie konieczności holowania pojaz-

du zaleca się skorzystanie z  pomocy 

Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai 

lub profesjonalnej firmy świadczącej usługi 

holowania.

Jeżeli w sytuacji awaryjnej pomoc profesjo-

nalnej firmy jest niedostępna, pojazd można 

holować na krótkim dystansie na lince 

lub na łańcuchu, zaczepionym za zaczep 

holowniczy znajdujący się z  przodu lub 

z tyłu pojazdu.
Podczas holowania awaryjnego należy 

zachować szczególną ostrożność. W pojeź-

dzie holowanym musi znajdować się kie-

rowca, który kieruje nim i obsługuje hamul-

ce.
Holowanie takie może odbywać się wyłącz-

nie na drogach utwardzonych, na krót-

kich dystansach i  z  niewielką prędkością. 

Ponadto koła, osie, układ napędowy, kie-

rowniczy i  hamulcowy pojazdu muszą być 

w dobrym stanie.

Podczas holowania awaryjnego zawsze 

przestrzegać poniższych środków ostroż-

ności:
•  Włączyć stan ACC stacyjki, tak by kie-

rownica nie była zablokowana.

•  Ustawić dźwignię zmiany biegów w poło-

żeniu neutralnym (mechaniczna skrzynia 

biegów)/ustawić selektor w położeniu N 

(automatyczna/dwusprzęgłowa skrzynia 

biegów).

•  Zwolnić hamulec postojowy.
•  Ponieważ w pojeździe holowanym wyłą-

czenie silnika powoduje brak wspoma-

gania hamulców, należy w nim silniej niż 

zwykle wciskać pedał hamulca.

•  Wyłączenie pojazdu powoduje również 

brak wspomagania kierownicy, a  więc 

konieczność używania większej siły do 

obracania kierownicą.

•  Masa pojazdu holującego musi być więk-

sza niż masa pojazdu holowanego.

•  Kierowcy pojazdu holującego i  holowa-

nego powinni komunikować się ze sobą.

•  Przed rozpoczęciem holowania awa-

ryjnego należy sprawdzić, czy zaczep 

holowniczy nie jest urwany ani uszko-

dzony.

•  Prawidłowo przymocować linę lub łań-

cuch do zaczepu.

OBC3080019

 

Przód

 

Tył

OBC3080020

W  holowanym pojeździe musi znajdo­

wać się kierowca, który kieruje pojaz­

dem i obsługuje hamulce. W holowanym 

pojeździe nie mogą znajdować się inne 

osoby poza kierowcą.

   OSTROŻNIE

8-34

Postępowanie w przypadku awarii

•  Nie szarpać zaczepem. Pojazd holują-

cy powinien ruszać oraz przyspieszać 

powoli i płynnie.

•  Używać liny lub łańcucha o długości nie 

większej niż 5 m. Aby zapewnić widocz-

ność liny lub łańcucha, należy pośrodku 

przyczepić kawałek białej lub czerwonej 

tkaniny o długości ok. 30 cm.

•  Jechać tak, by lina/łańcuch były stale 

napięte.

•  Przed rozpoczęciem holowania spraw-

dzić, czy nie ma wycieku oleju z automa-

tycznej/dwusprzęgłowej skrzyni biegów.
Jeżeli olej wycieka, należy użyć lawety lub 

podnośnika i wózka.

UWAGA

Podczas holowania należy przyspieszać 

i  zwalniać powoli oraz stopniowo, stale 

utrzymując napięcie linki holowniczej lub 

łańcucha. W przeciwnym razie może dojść 

do uszkodzenia zaczepów holowniczych 

i pojazdu.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu podczas 

holowania, należy stosować następujące 

środki ostrożności:

 

• W przypadku używania zaczepu holow­

niczego zawsze ciągnąć pojazd prosto 

do przodu. Nie ciągnąć pojazdu w bok 

ani pod kątem.

 

• Nie korzystać z  zaczepów holowni­

czych do wyciągania pojazdu z  błota, 

piasku ani w  żadnych innych warun­

kach, w których pojazd nie może jechać 

samodzielnie. Może to spowodować 

wyrwanie zaczepu.

 

• Aby uniknąć poważnego uszkodzenia 

skrzyni biegów, podczas holowania nie 

przekraczać prędkości 15  km/h i  nie 

holować pojazdu na dystansie więk­

szym niż 1,5  km (automatyczna /dwu­

sprzęgłowa skrzynia biegów DCT).

 

• Pojazd należy holować z  prędkością 

do 25  km/h na dystansach do 20  km 

(mechaniczna/inteligentna mechanicz­

na skrzynia biegów).

OBC3080021

8-35

Postępow

anie w przypadku aw

arii

8

W  pojeździe znajduje się wyposażenie 

pomagające w sytuacjach awaryjnych.

Gaśnica 

Jeżeli płomień jest niewielki i  znany jest 

sposób użycia gaśnicy, należy ostrożnie 

postępować według poniższych wytycz-

nych:
1. Wyciągnąć sworzeń znajdujący się 

u  góry gaśnicy uniemożliwiający przy-

padkowe przyciśnięcie uchwytu gaśni-

cy.

2. Skierować dyszę gaśnicy na źródło 

ognia.

3. Stanąć w  odległości ok. 2,5 m od 

płomienia i  aby rozpocząć rozpylanie 

środka gaśniczego, przycisnąć uchwyt 

gaśnicy. Zwolnienie uchwytu powoduje 

wstrzymanie rozpylania środka gaśni-

czego.

4.  Zbliżać i oddalać dyszę od źródła ognia. 

Po zdławieniu ognia należy uważać, czy 

nie pojawi się ponownie.

Apteczka pierwszej pomocy 

W  apteczce znajdują się m.in. nożyczki, 

bandaż, plaster itp., które umożliwiają 

udzielenie pierwszej pomocy. 

Odblaskowy trójkąt ostrzegawczy

Odblaskowy trójkąt ostrzegawczy należy 

ustawiać na drodze, aby ostrzegać kie-

rowców nadjeżdżających pojazdów o  sytu-

acjach potencjalnie niebezpiecznych, np. 

o  niesprawnym pojeździe stojącym na 

poboczu.

Miernik ciśnienia w oponach 

Podczas normalnego użytkowania z  opon 

nieznacznie uchodzi powietrze. W  związ-

ku z  tym konieczne może być okresowe 

dopompowywanie opon. Potrzeba dopom-

powywania nie jest oznaką nieszczelności, 

ale normalnego zużycia opon. Ciśnienie 

należy sprawdzać wyłącznie w  oponach 

zimnych, ponieważ wraz z  temperaturą 

ciśnienie rośnie.

Aby sprawdzić ciśnienie w  oponie, należy 

wykonać poniższe czynności:
1.  Odkręcić kapturek zaworu znajdującego 

się w obręczy koła.

2. Mocno przycisnąć miernik ciśnienia 

do zaworu koła i  przytrzymać w  takiej 

pozycji. W momencie przyciskania mier-

nika z  zaworu uchodzi niewielka ilość 

powietrza. Nie dość mocne przyciśnię-

cie powoduje natomiast uchodzenie 

większej ilości powietrza.

3.  Przyciśnięcie niepowodujące uchodze-

nia powietrza aktywuje miernik ciśnie-

nia.

4.  Odczytać wartość ciśnienia na mierniku 

i sprawdzić, czy nie jest zbyt niskie ani 

zbyt wysokie.

5.  Wyregulować ciśnienie w  oponach – 

patrz „Opony i obręcze kół” w rozdzia-

le 2.

6.  Przykręcić kapturek zaworu koła.

WYPOSAŻENIE AWARYJNE (JEŻELI WYSTĘPUJE) 

8-36

Postępowanie w przypadku awarii

OGÓLNOEUROPEJSKI SYSTEM WEZWAŃ ALARMOWYCH ECALL (JEŻELI WYSTĘPUJE)

Pojazd jest wyposażony w  urządzenie* 

połączone z  ogólnoeuropejskim systemem 

wezwań alarmowych eCall, który przeka-

zuje wezwania alarmowe do odpowiednich 

służb. System ten automatycznie wysyła 

wezwanie alarmowe w  przypadku wypad-

ków drogowych lub innych** wypadków na 

drogach w  Europie (wyłącznie w  krajach, 

w  których system jest dopuszczony do 

użytku).
System umożliwia kontakt z  centrum 

wezwań alarmowych, które przekazuje 

wezwanie odpowiednim służbom ratun-

kowym w  Europie (wyłącznie w  krajach, 

w  których system jest dopuszczony do 

użytku).
W  warunkach określonych w  Instrukcji 

obsługi oraz w Książce gwarancyjnej, ogól-

noeuropejski system wezwań alarmowych 

eCall przesyła do centrum wezwań alar-

mowych informacje obejmujące lokaliza-

cję pojazdu, rodzaj i  numer identyfikacyjny 

pojazdu (VIN).

OBC3080022

1. Wypadek drogowy
2. Sieć telefonii komórkowej

3. Centrum wezwań alarmowych
4. Służby ratunkowe

*    Określenie „ogólnoeuropejski system wezwań alarmowych eCall” opisany w tej Instrukcji obsługi oznacza zamontowane w pojeździe wyposażenie, zapewniające 

połączenie z ogólnoeuropejskim systemem wezwań alarmowych eCall. 

**    Określenie „inne wypadki” oznacza jakiekolwiek wypadki na drogach europejskich (wyłącznie w krajach, w których system jest dopuszczony do użytku), w wyni-

ku których zostały ranne osoby i/lub konieczna jest pomoc. W przypadku zauważenia wypadku należy zatrzymać pojazd i nacisnąć przycisk [SOS] (położenie 
przycisku podano na ilustracji w podrozdziale „Ogólnoeuropejski system wezwań alarmowych eCall (jeżeli występuje)” Instrukcji obsługi. Podczas nawiązywania 
połączenia alarmowego system zbiera informacje na temat pojazdu z którego nawiązywane jest połączenie, a następnie łączy pojazd z centrum wezwań alar-
mowych w celu wyjaśnienia przyczyny wezwania.

8-37

Postępow

anie w przypadku aw

arii

8

Dane zapisane w systemie eCall są przesyłane do służb ratunkowych w celu prawidłowego przeprowadzenia akcji ratunkowej, a po jej 

zakończeniu są usuwane.

Opis systemu eCall w pojeździe

Informacje ogólne na temat systemu eCall w pojeździe, jego działania i funkcjach podano w tym podrozdziale. Usługa eCall oparta na nume-

rze alarmowym 112 to bezpłatna usługa publiczna.
System eCall pojazdu włącza się samoczynnie. W razie poważnego wypadku włącza się on automatycznie po odebraniu sygnałów czujników 

zamontowanych w pojeździe.

OAC3079020TU

Mikrofon

Przycisk SOS

Sygnał wypadku

System połączeń 

alarmowych

Głośnik

Diody LED

Antena

8-38

Postępowanie w przypadku awarii

System aktywuje się automatycznie również 

w razie poważnego wypadku pojazdu, któ-

rego układ TPS nie działa. 
W  razie potrzeby system eCall pojazdu 

można aktywować ręcznie. Wskazówki 

ręcznej aktywacji systemu podano w  tym 

podrozdziale.
W  przypadku krytycznej usterki powodu-

jącej wyłączenie systemu eCall pojawiają 

się ostrzeżenia dla użytkowników pojazdu 

opisane w dalszej części tego podrozdziału.

Informacje dotyczące przetwarzania 

danych

Przetwarzanie danych osobowych przez 

system eCall jest zgodne z  zasadami 

ochrony danych osobowych, określonymi 

w  dyrektywach 95/46/WE (1) i  2002/58/

WE (2) Parlamentu Europejskiego i  Rady, 

a w  szczególności chroni żywotne interesy 

osób w rozumieniu artykułu 7(d) dyrektywy 

95/46/WE (3). 
Przetwarzanie tych danych ogranicza się 

ściśle do potrzeb obsługi wezwań alarmo-

wych za pośrednictwem systemu eCall na 

ogólnoeuropejski numer alarmowy 112. 

Rodzaje danych i ich odbiorcy

System eCall pojazdu może zbierać i prze-

twarzać wyłącznie następujące dane: 

 

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), 

 

Rodzaj pojazdu (samochód osobowy lub 

lekki samochód użytkowy),

 

Rodzaj napędu pojazdu (benzynowy/

wysokoprężny/gaz ziemny/gaz LPG/elek-

tryczny/wodór),

 

Ostatnie lokalizacje pojazdu i  kierunek 

jazdy, 

 

Plik dziennika automatycznych aktywacji 

systemu wraz ze znacznikami czaso-

wymi, 

 

Ewentualne dane dodatkowe (jeżeli doty-

czy): nie dotyczy.

Odbiorcami danych przetwarzanych przez 

system eCall pojazdu są odpowiednie 

centra wezwań alarmowych, wyznaczone 

przez władze danego kraju. Centra te jako 

pierwsze odbierają i przetwarzają wezwania 

systemu eCall za pośrednictwem ogólno-

europejskiego numeru alarmowego 112. 

Informacje dodatkowe (jeżeli dostępne): nie 

dotyczy.

1) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady z 24 października 1995 

r. w  sprawie ochrony osób fizycznych 

w  zakresie przetwarzania danych oso-

bowych i  swobodnego przepływu tych 

danych (OJ L 281, 23.11.1995, str. 31). 

2) Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 

Europejskiego i  Rady z  12 lipca 2002 

r. dotycząca przetwarzania danych oso-

bowych i ochrony prywatności w sekto-

rze łączności elektronicznej (Dyrektywa 

o prywatności i łączności elektronicznej) 

(OJ L 201, 31.7.2002, str. 37). 

3) Dyrektywa 95/46/WE została uchylo-

na przez Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 

z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  spra-

wie ochrony osób fizycznych w związku 

z  przetwarzaniem danych osobowych 

i  w  sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrekty-

wy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (OJ L 119, 4.5.2016, 

str. 1). Rozporządzenie obowiązuje od 25 

maja 2018 r. 

8-39

Postępow

anie w przypadku aw

arii

8

Sposoby przetwarzania danych 

Budowa systemu eCall pojazdu uniemożli-

wia dostęp do danych zapisanych w pamię-

ci systemu spoza systemu przed aktywacją 

wezwania alarmowego za pośrednictwem 

systemu eCall. Uwagi dodatkowe (jeżeli 

występują): nie dotyczy.
Budowa systemu eCall pojazdu uniemoż-

liwia jego śledzenie podczas normalnego 

działania. Uwagi dodatkowe (jeżeli wystę-

pują): nie dotyczy.
System eCall pojazdu stale automatycz-

nie usuwa dane zapisywane w  pamięci 

wewnętrznej systemu. 
Dane dotyczące lokalizacji pojazdu są stale 

nadpisywane w  pamięci wewnętrznej sys-

temu, tak aby przechowywać najwyżej trzy 

ostatnie lokalizacje pojazdu konieczne do 

prawidłowego działania systemu. 
Rejestr danych aktywności systemu eCall 

pojazdu jest przechowywany nie dłużej niż 

to konieczne do przetwarzania wezwań 

alarmowych, a  w  żadnym przypadku nie 

dłużej niż przez 13 godzin od momen-

tu zainicjowania wezwania alarmowego. 

Uwagi dodatkowe (jeżeli występują): nie 

dotyczy.

Sposoby korzystania z praw osób, 

których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą (właściciel 

pojazdu) ma prawo dostępu do swoich 

danych oraz żądania sprostowania, usu-

nięcia lub zablokowania danych, których 

przetwarzanie jest niezgodne z  zapisami 

dyrektywy 95/46/WE. Wszelkie strony trze-

cie, którym dane zostały ujawnione, muszą 

zostać powiadomione o  takim sprostowa-

niu, usunięciu lub zablokowaniu przeprowa-

dzonym zgodnie z tą dyrektywą, o ile nie jest 

to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonal-

nego wysiłku. 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo zło-

żenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli 

uzna, że w  wyniku przetwarzania danych 

osobowych jej prawa zostały naruszone. 
Służby odpowiedzialne za przetwarzanie 

żądania dostępu (jeżeli występują): nie doty-

czy.

Ogólnoeuropejski system wezwań 

alarmowych eCall

Elementy systemu eCall zamontowane 

w przedziale pasażerskim:
(1) Przycisk [SOS]
(2) Diody LED
Przycisk [SOS]: naciśnięcie przycisku powo-

duje wysłanie wezwania alarmowego do 

centrum wezwań alarmowych.
Diody LED: Czerwona i  zielona dioda LED 

świecą się przez 3 sekundy po włączeniu 

stacyjki (stan ON). Następnie jeżeli system 

działa prawidłowo, diody gasną. 
W  przypadku jakiegokolwiek problemu 

z  systemem świeci się dioda w  kolorze 

czerwonym.

OBC3080023

8-40

Postępowanie w przypadku awarii

Automatyczne zgłaszanie wypadków

OBC3080024

Automatyczna aktywacja 

systemu po wypadku

Połączenie z centrum wezwań 

alarmowych

Służby ratunkowe

W razie wypadku w celu zapewnienia prawidłowej akcji ratunkowej system eCall nawiązuje 

połączenie z centrum wezwań alarmowych.
Ponadto aby zapewnić prawidłową akcję ratunkową i wsparcie, system eCall automatycznie 

przesyła do centrum wezwań alarmowych dane dotyczące wypadku.
W takim przypadku połączenia alarmowego nie można przerwać, naciskając przycisk [SOS], 

a  system eCall utrzymuje połączenie do momentu przerwania go przez centrum wezwań 

alarmowych.
Po drobnym wypadku bez poważnych konsekwencji (np. po tzw. stłuczce) system eCall 

może nie nawiązać połączenia alarmowego i nie przesłać danych. Połączenie można jednak 

nawiązać ręcznie, naciskając przycisk [SOS].

W  przypadku braku zasięgu sieci tele­

fonii komórkowej oraz sygnałów GPS 

i Galileo system nie działa.

   OSTROŻNIE

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     32      33      34      35     ..