Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 32

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     30      31      32      33     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 32

 

 

7-149

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

OBC3070106TU

2.  Wybór trybu i sposobu wyjazdu

(1)  Wybrać tryb wyjazdu, naciskając na krótko 

przycisk [Parkowanie/widok] (

). Każde 

naciśnięcie przycisku zmienia rodzaj par-

kowania w  następujący sposób: wyjazd 

równoległy w lewo 

 wyjazd równoległy 

w prawo.

•  Uruchomienie silnika przy włączonym 

trybie N skrzyni biegów powoduje wybór 

trybu wyjazdu. Tryb parkowania jest 

wybierany automatycznie po ruszeniu.

OBC3070118TU

3.  Sprawdzanie miejsca 

(1)  Jeżeli pojazd jest zaparkowany równole-

gle, czujniki pojazdu wykrywają odległość 

od obiektów w pobliżu i sprawdzają, czy 

miejsce umożliwia wyjechanie.

•  Jeżeli pojazd (lub obiekt) z  przodu lub 

z tyłu znajduje się zbyt blisko, układ nie 

może sprawdzić miejsca i wyłącza się.

•  W następujących sytuacjach układ może 

nie wykryć miejsca do wyjazdu lub wykryć 

miejsce nieodpowiednie do wyjazdu: 

 

Czujnik ultradźwiękowy pokryty szro-

nem lub zabrudzony. 

 

W  pobliżu znajdują się wysokie lub 

niskie obiekty. 

 

Wokół miejsca parkingowego znajdują 

się słupy. 

 

Zaparkowany pojazd ma zamontowane 

nakładki na zderzaki, hak holowniczy 

itp. 

OBC3070100TU/OBC3070102TU

OBC3070101TU/OBC3070099TU

4.  Sterowanie kierownicą 

(1)  Wybrać D lub R skrzyni biegów, zgodnie 

z komunikatem w zestawie wskaźników.

7-150

Układy wspomagające kierowcę

(2)  

Układ asystenta parkowania zaczyna 

sterować kierownicą.

 

Silne trzymanie kierownicy powoduje 

wyłączenie układu.

(3)  Zwolnić pedał hamulca i ruszyć do przo-

du lub do tyłu, zgodnie z  komunikatem 

w zestawie wskaźników. 

•  Przed zwolnieniem pedału hamulca 

zawsze sprawdzać, czy w  otoczeniu 

pojazdu nie ma pieszych, zwierząt ani 

przeszkód.

•  Jeżeli pojazd nie porusza się mimo zwol-

nionego pedału hamulca, przed naci-

śnięciem pedału przyspieszenia należy 

sprawdzić przestrzeń wokół pojazdu. 

•  Nie przekraczać prędkości 7 km/h. 

Przekroczenie prędkości 7 km/h powo-

duje wyłączenie układu.

4­1.  Żądania zmiany biegów podczas ste­

rowania kierownicą

(1)  

W  zależności od sposobu parkowa-

nia, w  zestawie wskaźników pojawiają 

się komunikaty żądania zmiany biegów 

(włączenia 1. biegu, biegu wstecznego, 

włączenia trybu D). Towarzyszą im sygnały 

dźwiękowe.

(2)  Należy zmieniać biegi zgodnie z  komu-

nikatami i  kontrolować wyjeżdżanie za 

pomocą pedału hamulca.

•  W przypadku niestosowania się do instruk-

cji podawanych w zestawie wskaźników 

wyjeżdżanie może się nie zakończyć lub 

pojazd może się nie ustawić prosto.

OBC3070127TU

5.  Opuszczenie miejsca parkingowego

(1)  

Po całkowitym opuszczeniu miejsca 

parkingowego w  zestawie wskaźników 

pojawia się komunikat „Exiting complete” 

(Wyjazd zakończony). Towarzyszy mu 

sygnał dźwiękowy.

(2)  Maksymalnie obrócić kierownicę w kie-

runku wyjazdu i przed ruszeniem spraw-

dzić otoczenie pojazdu.

Wyłączanie trybu wyjazdu podczas 

działania 

•  Nacisnąć przycisk [Parkowanie/widok] 

(

) lub przycisk układu asystenta par-

kowania (

).

7-151

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

W poniższych warunkach tryb wyjazdu 

wyłącza się:

•  Podczas sprawdzania miejsca do wyje-

chania

 

Włączenie biegu wstecznego.

 

Poruszenie się pojazdu.

 

Brak wystarczającego miejsca do 

wyjechania.

 

Wykrycie przeszkody w  odległości 

mniejszej niż 2 m w kierunku wyjazdu.

 

Nieprawidłowe działanie układu kie-

rowniczego, skrzyni biegów, układu 

hamulcowego lub napędowego.

 

Ingerencja układów ABS, TCS lub ESC 

z powodu śliskiej nawierzchni.

•  Podczas sterowania kierownicą

 

Obrót kierownicy.

 

Upłynięcie 6 minut od sterowania kie-

rownicą.

 

Nieprawidłowe działanie układu kie-

rowniczego, skrzyni biegów, układu 

hamulcowego lub napędowego.

 

Ingerencja układów ABS, TCS lub ESC 

z powodu śliskiej nawierzchni.

OBC3070104TU

Instrukcje dodatkowe (komunikaty)

Przy działającym układzie asystenta parko-

wania może pojawić się jeden z powyższych 

komunikatów, niezależnie od etapu działania. 

Komunikat zależy od okoliczności. Należy się 

do niego zastosować.

• 

Przed zwolnieniem pedału hamulca 

zawsze sprawdzać, czy w otoczeniu 

pojazdu nie ma pieszych, zwierząt 

ani przeszkód.

• 

Jeżeli pojazd nie porusza się mimo 

zwolnionego pedału hamulca, przed 

naciśnięciem pedału przyspieszenia 

należy sprawdzić przestrzeń wokół 

pojazdu. 

• 

Jeżeli układ uznaje, że miejsce nie 

pozwala na wyjechanie, tryb wyjazdu 

wyłącza się.

    OSTRZEŻENIE 

7-152

Układy wspomagające kierowcę

Nieprawidłowe działanie 

i ograniczenia układu asystenta 

parkowania

Nieprawidłowe działanie układu 

asystenta parkowania

OBC3070120TU

Jeżeli układ asystenta parkowania nie działa 

prawidłowo, w zestawie wskaźników pojawia 

się komunikat ostrzegawczy „Check PA 

(Parking Assist) system” (Sprawdzić układ 

asystenta parkowania). W  takim przypad-

ku należy przerwać korzystanie z  układu, 

a pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Ograniczenia układu asystenta 

parkowania

W poniższych sytuacjach skuteczność wspo-

magania parkowania lub wyjazdu przez 

pojazd może być ograniczona lub może 

występować ryzyko kolizji: W razie potrzeby 

zaparkować pojazd lub opuścić miejsce 

parkingowe samodzielnie.
•  Montaż jakichkolwiek przedmiotów na 

kierownicy.

•  Założone łańcuchy śniegowe, koło zapa-

sowe lub koła o różnych wymiarach. 

•  Ciśnienie w  oponach wyższe lub niższe 

od wymaganego. 

•  Umieszczenie w pojeździe ładunku dłuż-

szego lub szerszego niż pojazd albo 

holowanie przyczepy. 

•  Niewłaściwa geometria kół. 
•  Silny przechył pojazdu w jedną stronę. 
•  Zamontowany hak holowniczy. 
•  Tablica rejestracyjna zamontowana w nie-

prawidłowym miejscu.

•  Obecność osoby, zwierzęcia lub prze-

szkody powyżej albo poniżej czujnika 

ultradźwiękowego włączonego układu 

asystenta parkowania.

•  Miejsce parkingowe na zakręcie lub pod 

kątem. 

•  Obecność w  pobliżu miejsca parkingo-

wego osoby, zwierzęcia lub przeszkody 

(kosz na śmieci, rower, motocykl, wózek 

na zakupy, słupek itp.). 

•  Obecność w  pobliżu miejsca parkingo-

wego okrągłego lub wąskiego słupka 

albo słupa z zawieszonymi na nim innymi 

przedmiotami, takimi jak gaśnice itp. 

•  Nierówna nawierzchnia (bruk, wyboje itp.).
•  Nawierzchnia śliska. 
•  Miejsce parkingowe w  pobliżu pojazdu 

o  wysokim prześwicie lub dużego, np. 

samochodu ciężarowego. 

•  Miejsce parkingowe na pochyłości. 
•  Silny wiatr. 
•  Nawierzchnia nierówna, żwirowa, obec-

ność zarośli itp.

•  Bardzo wysoka lub bardzo niska tempe-

ratura otoczenia.

•  Przykrycie czujnika ultradźwiękowego 

śniegiem lub wodą.

•  Obecność w pobliżu urządzeń generują-

cych ultradźwięki.

•  Obecność nadajników bezprzewodowych 

lub telefonów komórkowych w  pobliżu 

czujnika.

•  Zakłócenia powodowane przez układ 

czujników parkowania innego pojazdu. 

7-153

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

•  Nieprawidłowe położenie czujników 

w  wyniku odkształcenia zderzaka spo-

wodowanego uderzeniem. 

•  Niemożność wykrywania przez czujniki 

następujących przeszkód:

 

Przedmioty ostre lub cienkie, takie jak 

liny, łańcuchy, pręty lub małe słupki.

 

Przedmioty o  wysokości mniejszej 

niż 100 cm lub szerokości mniejszej 

niż 14 cm.

 

Przeszkody, które mogą pochłaniać 

sygnały czujników, takie jak tekstylia, 

kostki/bele słomy lub śnieg.

W następujących sytuacjach układ asystenta 

parkowania może nie działać prawidłowo: 
•  Parkowanie na pochyłościach

OBC3070082TU

Na pochyłościach należy parkować samo-

dzielnie.

•  Parkowanie na nawierzchni pokrytej śnie-

giem

OBC3070083TU

Obecność śniegu może zakłócać działanie 

czujników, a podczas parkowania na śliskiej 

nawierzchni układ może wyłączyć się.

•  Parkowanie na nierównej nawierzchni

OBC3070084TU

W przypadku poślizgu lub unieruchomienia 

pojazdu z  powodu warunków drogowych, 

np. kamieni lub okruchów skał, układ może 

się wyłączyć. 

7-154

Układy wspomagające kierowcę

•  Parkowanie za samochodem ciężarowym

OBC3070085TU

Nie korzystać z układu asystenta parkowania 

w pobliżu pojazdów o wysokim prześwicie, 

takich jak autobusy, samochody ciężarowe 

itp. Może to doprowadzić do wypadku. 

•  Parkowanie w pobliżu słupa

OBC3070086TU

Skuteczność układu asystenta parkowa-

nia może spadać w  przypadku obecności 

w  pobliżu miejsca parkingowego słupów 

lub słupów z zawieszonymi na nich innymi 

przedmiotami, takimi jak gaśnica.

•  Parkowanie pod kątem

OBC3070087TU

Układ nie wspomaga parkowania pod kątem. 

Nawet jeżeli miejsce pozwala na zaparkowa-

nie, nie należy korzystać z układu, ponieważ 

w  takiej sytuacji nie może on działać pra-

widłowo.

7-155

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

•  Wyjazd z miejsca parkingowego przy ścia-

nie lub parkowanie na wąskim miejscu

OBC3070088TU

 

 Ze względów bezpieczeństwa układ 

asystenta parkowania nie wyszukuje 

miejsc o  szerokości mniejszej niż 

wymagana dla miejsca parkingowego.

 

Podczas opuszczania wąskiego miej-

sca parkingowego lub miejsca przy 

ścianie układ może nie działać prawi-

dłowo. Podczas wyjeżdżania zawsze 

sprawdzać, czy w  pobliżu pojazdu 

nie znajdują się piesi, zwierzęta ani 

przeszkody.

Pomimo wyposażenia pojazdu w  układ 

asystenta parkowania należy przestrze­

gać następujących środków ostrożności:

• 

Za bezpieczeństwo parkowania 

i opuszczania miejsca parkingowego 

z  użyciem układu asystenta parko­

wania zawsze odpowiada kierowca. 

• 

Podczas korzystania z  układu asy­

stenta parkowania należy w  razie 

potrzeby prawidłowo naciskać pedał 

hamulca. 

• 

Podczas korzystania z  układu asy­

stenta parkowania zawsze sprawdzać 

otoczenie pojazdu. Sprawdzać, czy na 

miejscach wyszukanych przez układ 

nie znajdują się piesi, zwierzęta ani 

przeszkody. 

• 

Nagłe pojawienie się pieszego, zwie­

rzęcia lub obiektu podczas działania 

układu asystenta parkowania może 

doprowadzić do kolizji. 

• 

Nie korzystać z  układu asystenta 

parkowania pod wpływem alkoholu 

lub innych substancji zabronionych. 

• 

Podczas automatycznego sterowania 

kierownicą nie przekładać dłoni przez 

kierownicę. Może to spowodować 

wypadek. 

    OSTRZEŻENIE 

• 

Jeżeli geometria kół pojazdu wymaga 

korekty lub pojazd jest przechylony 

na bok, układ asystenta parkowania 

może nie działać prawidłowo. W takim 

przypadku pojazd powinna sprawdzić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai. 

• 

Z układu należy korzystać wyłącznie 

podczas parkowania na miejscach 

o  szerokości zapewniającej bezpie­

czeństwo parkowania. 

• 

Układ asystenta parkowania może 

się włączyć w  przypadku naciś­

nięcia przycisku [Parking/View] 

(Parkowanie/widok) (

) w stojącym 

pojeździe. Uważać, aby nie nacisnąć 

przycisku przypadkowo.

• 

Nigdy nie jechać zbyt szybko podczas 

korzystania z układu asystenta parko­

wania. Zawsze zachowywać ostroż­

ność pozwalającą na unikanie nagłych 

i nieoczekiwanych sytuacji.

• 

Po całkowitym obróceniu kierownicy 

przez układ asystenta parkowania 

ruszać do przodu lub do tyłu należy 

bardzo powoli, naciskając równocze­

śnie pedał hamulca.

7-156

Układy wspomagające kierowcę

Deklaracja zgodności (jeżeli 

występuje)

OANATEL116

Włączenie się ostrzeżenia 3. stopnia (cią­

gły dźwięk brzęczyka) układu czujników 

parkowania przednich/tylnych przy dzia­

łającym układzie asystenta parkowania 

oznacza wykrycie przeszkody w pobliżu 

pojazdu. Sprawdzać, czy w pobliżu pojaz­

du nie znajdują się piesi, zwierzęta ani 

przeszkody. 

   OSTROŻNIE

Światła awaryjne  .............................................8-3

Awaria na drodze ...............................................8-4

Wyłączenie się silnika podczas jazdy ............................8-4

Wyłączenie się silnika na skrzyżowaniu  

lub na przejeździe kolejowym  .........................................8-4

Przebicie opony podczas jazdy  ......................................8-4

Niemożność uruchomienia silnika ...................8-5

Wał korbowy silnika nie obraca się  

lub obraca się powoli  .........................................................8-5

Wał korbowy silnika obraca się normalnie,  

ale silnik nie uruchamia się  ..............................................8-5

Rozruch z użyciem zewnętrznego  

źródła zasilania .................................................8-6

Przegrzanie silnika ............................................8-8

Układ monitorowania ciśnienia w oponach 

(TPMS) ..............................................................8-10

Sprawdzanie ciśnienia w oponach ................................ 8-10

Układ monitorowania ciśnienia w oponach  

(TPMS) .................................................................................. 8-11

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia  

w oponach ........................................................................... 8-12

Wskazanie opony z niskim ciśnieniem i wskazanie 

ciśnienia w oponach (na wyświetlaczu LCD) ............. 8-12

Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS ............ 8-13

Wymiana koła w pojeździe z układem TPMS .......... 8-13

Przebicie opony podczas jazdy  

(wersja z kołem zapasowym) ........................8-15

Podnośnik wraz z narzędziami  ..................................... 8-15

Wymiana koła ..................................................................... 8-16

Etykieta podnośnika ......................................................... 8-20

Deklaracja zgodności WE dla podnośnika ................. 8-21

Postępowanie w przypadku awarii

8

Przebicie opony podczas jazdy  

(wersja z zestawem naprawczym) ................8-25

Wstęp .................................................................................... 8-25

Zasady bezpiecznego użycia zestawu  

naprawczego do opon ...................................................... 8-26

Elementy zestawu naprawczego do opon .................. 8-27

Sposób użycia zestawu naprawczego do opon ........ 8-28

Rozprowadzanie środka uszczelniającego ................. 8-30

Sprawdzanie ciśnienia w oponie ................................... 8-30

Holowanie  ........................................................8-31

Sposoby holowania ........................................................... 8-31

Demontowalny zaczep holowniczy  ............................. 8-32

Holowanie awaryjne  ........................................................ 8-33

Wyposażenie awaryjne  .................................8-35

Gaśnica  ................................................................................ 8-35

Apteczka pierwszej pomocy  ......................................... 8-35

Odblaskowy trójkąt ostrzegawczy ............................... 8-35

Miernik ciśnienia w oponach  ........................................ 8-35

Ogólnoeuropejski system wezwań  

alarmowych eCall .............................................8-36

Informacje dotyczące przetwarzania danych ........... 8-38

Ogólnoeuropejski system wezwań alarmowych  

eCall ....................................................................................... 8-39

8

8-3

Postępow

anie w przypadku aw

arii

8

ŚWIATŁA AWARYJNE 

Światła awaryjne ostrzegają innych kierow-

ców. Informują one o  konieczności zacho-

wania szczególnej ostrożności podczas zbli-

żania się do stojącego pojazdu. 
Światła awaryjne należy włączać zawsze 

po zatrzymaniu pojazdu na jezdni lub przy 

jej krawędzi, w  szczególnej sytuacji, np. 

przed rozpoczęciem wykonywania naprawy 

na drodze albo w razie awarii czy wypadku.

Aby włączyć lub wyłączyć światła awaryjne, 

należy nacisnąć ich włącznik. Światła awa-

ryjne można włączać i  wyłączać w  dowol-

nym stanie stacyjki. Włącznik świateł awa-

ryjnych znajduje się na konsoli centralnej. 

Po włączeniu świateł awaryjnych migają 

równocześnie wszystkie kierunkowskazy 

pojazdu.
•  Włącznik świateł awaryjnych działa bez 

względu na to, czy pojazd jedzie, czy stoi.

•  Po włączeniu świateł awaryjnych nie 

działają kierunkowskazy.

OBC3N080001

8-4

Postępowanie w przypadku awarii

Wyłączenie się silnika podczas jazdy

•  Stopniowo wytracać prędkość, jadąc na 

wprost. Ostrożnie zjechać na pobocze 

i zatrzymać pojazd w bezpiecznym miej-

scu.

•  Włączyć światła awaryjne.
•  Spróbować uruchomić silnik. W przypad-

ku niemożności uruchomienia silnika 

należy skontaktować się z Autoryzowaną 

Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Wyłączenie się silnika na 

skrzyżowaniu lub na przejeździe 

kolejowym 

Jeżeli silnik wyłączył się na skrzyżowaniu 

lub na przejeździe kolejowym, należy usta-

wić dźwignię zmiany biegów w  położeniu 

neutralnym (mechaniczna skrzynia biegów)/

ustawić selektor w  położeniu N i  prze-

pchnąć pojazd w bezpieczne miejsce.

Przebicie opony podczas jazdy 

Jeżeli podczas jazdy z opony uszło powie-

trze, należy:
•  Zdjąć stopę z  pedału przyspieszenia 

i jechać rozpędem na wprost wytracając 

prędkość. Nie hamować gwałtownie ani 

nie próbować szybko zjechać na pobocze, 

ponieważ może to doprowadzić do utra-

ty panowania nad pojazdem i wypadku. 

Kiedy pojazd zwolni w  wystarczającym 

stopniu, delikatnie zahamować i  zje-

chać na pobocze. Zatrzymać samochód 

w  bezpiecznej odległości od jadących 

pojazdów, na pewnym, równym podłożu. 

Jeżeli powietrze uszło z  opony podczas 

jazdy po drodze szybkiego ruchu, nie 

należy stawać na środkowym pasie zie-

leni rozdzielającym pasy ruchu w  prze-

ciwnych kierunkach.

•  Po zatrzymaniu pojazdu włączyć świa-

tła awaryjne, ustawić dźwignię zmiany 

biegów w  położeniu neutralnym (mech. 

skrzynia biegów)/ustawić selektor skrzy-

ni biegów w położeniu P, włączyć hamu-

lec postojowy i  wyłączyć stacyjkę (stan 

LOCK/OFF).

•  Wszyscy pasażerowie muszą wysiąść 

z  samochodu. Pasażerowie powinni 

wysiadać z pojazdu od strony przeciwnej 

do pasa ruchu.

•  Zmienić koło zgodnie z  wytycznymi 

podanymi dalej w tym rozdziale.

AWARIA NA DRODZE

8-5

Postępow

anie w przypadku aw

arii

8

NIEMOŻNOŚĆ URUCHOMIENIA SILNIKA

Wał korbowy silnika nie obraca się lub 

obraca się powoli 

•  Upewnić się, że selektor znajduje się 

w położeniu N lub P (aut./dwusprzęgłowa 

skrzynia biegów). Silnik można urucho-

mić wyłącznie przy selektorze w położe-

niu N lub P.

•  Sprawdzić, czy zaciski akumulatora są 

czyste i ściśle przylegają do biegunów.

•  Włączyć oświetlenie wewnętrzne. Jeżeli 

podczas włączania rozrusznika lampki 

przygasają lub gasną, oznacza to rozła-

dowanie akumulatora.

Nie podejmować prób uruchomienia pojaz-

du, pchając go lub ciągnąc. Może to spowo-

dować uszkodzenie pojazdu. 

Zapoznać się 

ze wskazówkami podanymi w  podroz­

dziale „Rozruch z użyciem zewnętrznego 

źródła zasilania” tego rozdziału.

Wał korbowy silnika obraca się 

normalnie, ale silnik nie uruchamia się 

•  Sprawdzić poziom paliwa i  w  razie 

potrzeby zatankować.

Jeżeli silnik nadal nie uruchamia się, należy 

skontaktować się z  Autoryzowaną Stacją 

Obsługi (ASO) Hyundai.

Próba uruchomienia metodą pchania 

lub ciągnięcia pojazdu może spowodo­

wać przepełnienie katalizatora spalin 

i  doprowadzić do uszkodzenia układu 

kontroli emisji.

   OSTROŻNIE

8-6

Postępowanie w przypadku awarii

Nieprawidłowe podłączenie zewnętrznego 

źródła zasilania może być niebezpieczne. 

Aby uniknąć obrażeń i/lub uszkodzenia 

pojazdu, postępować zgodnie z  procedurą 

rozruchu z  użyciem zewnętrznego źródła 

zasilania, podaną w tym rozdziale. W przy-

padku wątpliwości dotyczących sposobu 

prawidłowego rozruchu z użyciem zewnętrz-

nego źródła zasilania należy wezwać pomoc 

drogową.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu:

 

• Podczas rozruchu z użyciem zewnętrz­

nego źródła zasilania używać wyłącznie 

zasilania 12 V (akumulatora lub innego 

źródła).

 

• Nie podejmować prób uruchomienia 

pojazdu poprzez pchanie.

ROZRUCH Z UŻYCIEM ZEWNĘTRZNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA

 W ogniwach akumulatora zaw­

sze występuje wysoce wybu­

chowy wodór. 
Chronić akumulatory przed 

dziećmi.

 Elektrolit akumulatorów zawie­

ra silnie żrący kwas siarkowy. 

Chronić oczy, skórę i  odzież 

przed kontaktem z  elektroli­

tem.

Jeżeli elektrolit dostał się do oczu, nale­

ży przez co najmniej 15 minut prze­

mywać je czystą wodą, a  następnie 

natychmiast zasięgnąć porady lekarza. 

Jeżeli elektrolit zetknął się ze skórą, 

należy dokładnie przemyć to miejsce 

wodą. Jeżeli doszło do poparzenia lub 

odczuwalny jest ból, należy natychmiast 

zasięgnąć porady lekarza.

• 

Siły działające na plastikową obudo­

wę akumulatora podczas jego prze­

noszenia mogą spowodować wyciek 

elektrolitu. Podnosić akumulator za 

przeciwległe naroża lub za pomocą 

specjalnych uchwytów.

• 

Jeżeli akumulator pojazdu zamarzł, 

nie podejmować prób uruchomie­

nia pojazdu z użyciem zewnętrznego 

źródła zasilania.

• 

NIGDY nie próbować ładować aku­

mulatora przy podłączonych zacis­

kach.

• 

W  układzie zapłonowym pojazdu 

panuje wysokie napięcie. NIGDY nie 

dotykać elementów układu zapło­

nowego przy pracującym silniku ani 

przy włączonej stacyjce (stan ON).

• 

Nie dopuszczać do zetknięcia się 

przewodu dodatniego  (+) z  ujem­

nym (–), podłączonych do zewnętrz­

nego źródła zasilania. Może to spo­

wodować iskrzenie.

• 

W  przypadku całkowitego rozłado­

wania lub zamarznięcia akumulatora 

nie podejmować prób rozruchu z uży­

ciem zewnętrznego źródła zasilania. 

Może to spowodować przerwanie 

połączeń lub eksplozję akumulatora. 

Aby ograniczyć RYZYKO POWAŻNYCH 

OBRAŻEŃ lub ZAGROŻENIA ŻYCIA wła­

snego albo osób znajdujących się 

w  pobliżu, podczas wszelkich prac 

przy akumulatorze należy przestrzegać 

poniższych środków ostrożności: 

Przed rozpoczęciem prac przy 

akumulatorze przeczytać tę 

Instrukcję i  stosować się do 

niej.
Zakładać okulary chroniące 

oczy przed rozpryskami elek­

trolitu.
Nie zbliżać się do akumulatora 

z  otwartym ogniem, urządze­

niami iskrzącymi ani wydziela­

jącymi dym.

    OSTRZEŻENIE 

8-7

Postępow

anie w przypadku aw

arii

8

  

Pb

  Zużyty  akumulator  niepod

-

dany  utylizacji  może  stano

-

wić zagrożenie dla środowi

-

ska  naturalnego  i  zdrowia. 

Akumulator  należy  poddać 

utylizacji zgodnie z obowią

-

zującymi przepisami prawa.

Procedura rozruchu z użyciem 

zewnętrznego źródła zasilania 

1.  Ustawić pojazd w odległości umożliwia-

jącej podłączenie przewodów zewnętrz-

nego źródła zasilania. Jeżeli zewnętrz-

nym źródłem zasilania jest akumulator 

innego pojazdu, uważać, by pojazdy nie 

stykały się ze sobą.

2.  Poczekać, aż zatrzymają się wentyla-

tory i  inne elementy, poruszające się 

w przedziale silnika nawet po wyłącze-

niu pojazdu.

3.  Wyłączyć wszystkie urządzenia elek-

tryczne, takie jak radioodbiornik, świa-

tła, układ klimatyzacji itp. Ustawić 

selektor skrzyni biegów w  położeniu P 

(aut./dwusprzęgłowa skrzynia biegów) 

lub dźwignię zmiany biegów w położe-

niu neutralnym (mech. skrzynia biegów) 

i  włączyć hamulec postojowy. Jeżeli 

zewnętrznym źródłem zasilania jest 

akumulator innego pojazdu, w  podob-

ny sposób unieruchomić drugi pojazd. 

Wyłączyć obydwa pojazdy.

4.  Podłączyć przewody rozruchowe, ściśle 

przestrzegając kolejności podanej na 

ilustracji. Najpierw podłączyć przewód 

do czerwonego, dodatniego (+) zaci-

sku (1) zasilania zewnętrznego własne-

go pojazdu.

5.  Podłączyć drugi koniec przewodu do 

czerwonego dodatniego (+) zacisku  (2) 

akumulatora drugiego pojazdu lub 

zewnętrznego źródła zasilania.

6.  Podłączyć drugi przewód do czarnego 

ujemnego (–) zacisku  (3) akumulatora 

drugiego pojazdu lub zewnętrznego źró-

dła zasilania.

7.  Podłączyć drugi koniec przewodu do 

czarnego ujemnego (–) zacisku maso-

wego (4) własnego pojazdu.

  Uważać, by zakończenia przewodów 

rozruchowych nie stykały się z  niczym 

poza biegunami akumulatorów lub 

masą. Podczas podłączania przewodów 

nie pochylać się nad akumulatorem.

8. Uruchomić silnik drugiego pojaz-

du i  przez kilka minut utrzymywać 

jego prędkość obrotową na poziomie 

2000 obr./min. Następnie uruchomić 

własny pojazd.

Jeżeli po kilku próbach pojazdu nie można 

uruchomić, prawdopodobnie wymaga on 

obsługi serwisowej. W  takim przypadku 

należy wezwać wykwalifikowaną pomoc. 

Jeżeli powód rozładowania akumulatora nie 

jest oczywisty, samochód powinna spraw-

dzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai. 

1VQA4001

8-8

Postępowanie w przypadku awarii

Odłączyć przewody rozruchowe w kolejno-

ści odwrotnej do podłączania:
1.  Odłączyć przewód od czarnego ujemne-

go (–) zacisku (4) własnego pojazdu.

2.  Odłączyć drugi koniec przewodu od 

czarnego ujemnego (–) zacisku  (3) 

akumulatora drugiego pojazdu lub 

zewnętrznego źródła zasilania.

3.  Odłączyć drugi przewód od czerwonego 

dodatniego (+) zacisku (2) akumulatora 

drugiego pojazdu lub zewnętrznego źró-

dła zasilania.

4.  Odłączyć drugi koniec przewodu od 

czerwonego dodatniego (+) zacisku  (1) 

zasilania zewnętrznego własnego pojaz-

du.

PRZEGRZANIE SILNIKA

Jeżeli wskaźnik temperatury płynu chłodzą-

cego sygnalizuje przegrzanie silnika, może 

dojść do utraty mocy silnika. Przegrzewanie 

się silnika może również objawiać się gło-

śnymi piskami lub stukami. W  takim przy-

padku należy: 
1.  Zachowując zasady bezpieczeństwa, jak 

najszybciej zjechać na pobocze i zatrzy-

mać pojazd w bezpiecznym miejscu.

2.  Ustawić selektor skrzyni biegów w poło-

żeniu P (aut./dwusprzęgłowa skrzynia 

biegów) lub dźwignię zmiany biegów 

w położeniu neutralnym (mech. skrzynia 

biegów) i  włączyć hamulec postojowy. 

Jeżeli klimatyzacja jest włączona, nale-

ży ją wyłączyć.

3. Jeżeli płyn chłodzący wycieka pod 

pojazd lub spod maski wydobywa się 

para, należy wyłączyć silnik. Nie otwie-

rać maski silnika, dopóki płyn nie prze-

stanie wyciekać pod pojazd i/lub spod 

maski nie przestanie wydobywać się 

para. Jeżeli nie widać wycieku płynu ani 

pary, należy pozostawić silnik pracują-

cy i  sprawdzić, czy pracuje wentylator 

chłodnicy. Jeżeli wentylator chłodnicy 

nie pracuje, należy wyłączyć silnik.

4. Sprawdzić, czy płyn chłodzący nie 

wycieka z  chłodnicy, przewodów ela-

stycznych ani pod pojazd (jeżeli była 

włączona klimatyzacja, kapanie zimnej 

wody z  przedziału silnika to zjawisko 

normalne).

5.  Jeżeli płyn chłodzący wycieka, nale-

ży wyłączyć silnik i  skontaktować się 

z  Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) 

Hyundai.

Jeżeli silnik pracuje, należy 

pilnować aby włosy, ręce 

ani żadna część ubioru nie 

zetknęły się z  ruchomymi 

elementami, takimi jak 

wentylator chłodnicy czy 

paski napędowe.

    OSTRZEŻENIE 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     30      31      32      33     ..