Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 31

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     29      30      31      32     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 31

 

 

7-133

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Układ wspomagający unikanie kolizji podczas 

cofania (PCA) ostrzega kierowcę lub ingeruje 

w  hamowanie, zmniejszając w  ten sposób 

ryzyko kolizji z  pieszym lub przeszkodą 

podczas cofania.

Czujnik układu

OBC3070043

OBC3070049

1. Kamera tylna 
2. Czujniki ultradźwiękowe tylne

Położenie kamery i czujników przedstawiono 

powyżej.

Ustawienia układu wspomagającego 

unikanie kolizji podczas cofania (PCA)

Ustawienia funkcji

OBC3070116TU

Bezpieczeństwo podczas parkowania

Funkcje układu wybiera się w  menu 

„Settings” (Ustawiania) przy uruchomio-

nym silniku, zaznaczając odpowiednie opcje 

w pozycji „Driver Assistance” (Układy wspo-

magające kierowcę) 

 „Parking safety” 

(Bezpieczeństwo podczas parkowania).

 

Po zaznaczeniu opcji „Active assist” 

(Wspomaganie aktywne) w przypadku 

ryzyka kolizji z pieszym lub przeszkodą 

układ ostrzega kierowcę i  ingeruje 

w hamowanie.

 

Po zaznaczeniu opcji „Warning only” 

(Tylko ostrzeganie) w przypadku ryzy-

ka kolizji z  pieszym lub przeszkodą 

układ tylko ostrzega kierowcę. W takim 

przypadku układ nie ingeruje w hamo-

wanie. 

 

Zaznaczenie opcji „Off” (Wył.) powo-

duje wyłączenie układu. 

 

Po ponownym uruchomieniu silnika 

automatycznie włącza się opcja „Rear 

Active Assist” lub „Active rear assist” 

(Wspomaganie aktywne w strefie tyl-

nej). 

UKŁAD WSPOMAGAJĄCY UNIKANIE KOLIZJI PODCZAS COFANIA (PCA) (JEŻELI WYSTĘPUJE)

7-134

Układy wspomagające kierowcę

OBC3070117TU

Warning timing (Czas ostrzegania)

Aby zmienić czas ostrzegania układu PCA, 

należy przy uruchomionym silniku wybrać 

menu „Settings” (Ustawienia), a  następnie 

pozycję „Driver Assistance” (Układy wspo-

magające kierowcę) 

 „Warning timing” 

(Czas ostrzegania). 
W nowym pojeździe domyślnie zaznaczona 

jest opcja „Normal” (Normalne). W przypadku 

wrażenia, że ostrzeżenie pojawia się zbyt 

wcześnie, należy wybrać ustawienie „Later” 

(Późne).
Zmiana czasu ostrzegania przez ten układ 

może spowodować również zmiany czasów 

ostrzegania przez inne układy wspomagające 

kierowcę. 

OBC3070115TU

Warning Volume (Głośność ostrzeżeń)

Aby zmienić głośność ostrzeżeń układu PCA, 

należy przy uruchomionym silniku wybrać 

menu „Settings” (Ustawienia), a  następnie 

pozycję „Driver Assistance” (Układy wspo-

magające kierowcę) 

 „Warning Volume” 

(Głośność ostrzeżeń) i  zaznaczyć odpo-

wiednią opcję: „High” (Wysoka), „Medium” 

(Średnia) lub „Low” (Niska) lub „Off” (Wył) 

(jeżeli występuje funkcja ostrzegania wibra-

cjami kierownicy). 
Wybór pozycji „Off” nie powoduje całkowi-

tego wyciszenia dźwięków ostrzegawczych, 

a  jedynie maksymalne obniżenie ich gło-

śności.
Zmiana głośności ostrzeżeń tego układu 

może spowodować również zmiany głośności 

ostrzeżeń innych układów wspomagających 

kierowcę. 

Sposób działania układu 

wspomagającego unikanie kolizji 

podczas cofania (PCA)

Warunki działania

Niezależnie od tego, czy wybrano opcję 

„Active assist” (Wspomaganie aktywne) czy 

„Warning only” (Tylko ostrzeganie), układ 

wspomagający unikanie kolizji podczas cofa-

nia (PCA) znajduje się w stanie gotowości po 

spełnieniu poniższych warunków: 

 

Zamknięta klapa bagażnika.

 

Włączony bieg wsteczny.

 

Prędkość pojazdu poniżej 10 km/h.

 

Sprawne elementy układu, takie jak 

kamera tylna i czujniki ultradźwiękowe.

W  przypadku aktywacji układu PCA za 

symbolem pojazdu w zestawie wskaźników 

pojawia się linia. 
Układ wspomagający unikanie kolizji podczas 

cofania (PCA) działa tylko przy włączonym 

biegu wstecznym. Dlatego aby włączyć układ 

PCA, należy włączyć bieg wsteczny.

7-135

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

OBC3070113TU

Wspomaganie aktywne

•  Kiedy układ wykrywa ryzyko kolizji z pie-

szym lub przeszkodą, ostrzega kierow-

cę sygnałem dźwiękowym, wibracjami 

kierownicy (jeżeli funkcja występuje) 

i komunikatem w zestawie wskaźników. 

Jeżeli równocześnie włączony jest monitor 

widoku za pojazdem, ostrzeżenie pojawia 

się również na ekranie systemu multime-

dialnego.

•  W przypadku wykrycia wysokiego praw-

dopodobieństwa kolizji z  pieszym lub 

przeszkodą za pojazdem, układ ingeru-

je w  hamowanie. Podczas hamowania 

wspomaganego przez układ kierowca 

musi zachowywać ostrożność, ponieważ 

ingerencja układu w hamowanie kończy 

się po 2 sekundach. Należy wtedy natych-

miast wcisnąć pedał hamulca i sprawdzić 

otoczenie pojazdu.

•  Ingerencja układu w hamowanie kończy 

się w następujących przypadkach:

 

Włączenie biegu innego niż wsteczny.

 

Naciśnięcie przez kierowcę pedału 

hamulca z wystarczającą siłą.

 

Po 2 sekundach ingerencji.

•  Ostrzeżenie wyłącza się w następujących 

przypadkach:

 

Wyłączenie biegu wstecznego.

•  Przy pewnych stanach układu stabilizacji 

toru jazdy (ESC) ingerencja w hamowanie 

może nie przebiegać prawidłowo.
W następujących sytuacjach układ emituje 

jedynie ostrzeżenie:

 

Włączona lampka ostrzegawcza układu 

stabilizacji toru jazdy (ESC).

 

Wykonywanie przez układ stabilizacji 

toru jazdy (ESC) innej funkcji.

Tylko ostrzeganie

•  Kiedy układ wykrywa ryzyko kolizji z pie-

szym lub przeszkodą, ostrzega kierow-

cę sygnałem dźwiękowym, wibracjami 

kierownicy (jeżeli funkcja występuje) 

i komunikatem w zestawie wskaźników. 

Jeżeli równocześnie włączony jest monitor 

widoku za pojazdem, ostrzeżenie pojawia 

się również na ekranie systemu multime-

dialnego.

•  Jeżeli zaznaczono opcję „Warning Only” 

(Tylko ostrzeganie), układ nie ingeruje 

w hamowanie.

•  Ostrzeżenie wyłącza się po wyłączeniu 

biegu wstecznego.

7-136

Układy wspomagające kierowcę

Nieprawidłowe działanie 

i ograniczenia układu 

wspomagającego unikanie kolizji 

podczas cofania (PCA)

Nieprawidłowe działanie układu 

wspomagającego unikanie kolizji 

podczas cofania (PCA)

OBC3070058

Jeżeli układ wspomagający unikanie kolizji 

podczas cofania (PCA) lub inne powiąza-

ne z  nim układy nie działają prawidłowo, 

w zestawie wskaźników pojawia się komu-

nikat ostrzegawczy „Check Parking Safety 

system” (Sprawdzić układ bezpieczeństwa 

parkowania). W  takim przypadku pojazd 

powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai.

Wyłączenie układu wspomagającego 

unikanie kolizji podczas cofania (PCA)

OBC3070042

Kamera tylna służy do wykrywania pieszych. 

Zasłonięcie obiektywu ciałami obcymi, śnie-

giem lub wodą może uniemożliwić prawidło-

we działanie kamery i układu PCA. Zawsze 

utrzymywać czystość obiektywu kamery.

OBC3070060

Czujniki ultradźwiękowe tylne są zamontowa-

ne w zderzaku tylnym. Monitorują one prze-

strzeń w  strefie tylnej pojazdu. Zasłonięcie 

czujników ciałami obcymi, śniegiem lub wodą 

może uniemożliwić prawidłowe działanie 

czujników i układu PCA. Zawsze utrzymywać 

czystość zderzaka tylnego.

7-137

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

 

Kamera tylna

 

 Czujniki  ultradźwiękowe 

tylne

OBC3070061

OBC3070058

W  następujących sytuacjach w  zestawie 

wskaźników pojawia się komunikat ostrze-

gawczy „Rear camera error or blockage” 

(Błąd lub zablokowanie kamery tylnej) lub 

„Parking sensor error or blockage” (Błąd lub 

zablokowanie czujników parkowania).

 

Kamera tylna zasłonięta ciałami obcymi, 

śniegiem itp.

 

Niesprzyjające warunki atmosferyczne, 

takie jak silne opady śniegu lub deszczu. 

W takich przypadkach układ wspomagający 

unikanie kolizji podczas cofania (PCA) może 

się wyłączyć lub nie działać prawidłowo. 

Zawsze utrzymywać czystość kamery tylnej 

i czujników ultradźwiękowych tylnych.

Ograniczenia układu wspomagającego 

unikanie kolizji podczas cofania (PCA)

W następujących sytuacjach układ PCA może 

nie hamować lub nie ostrzegać kierowcy, 

nawet w przypadku obecności pieszych lub 

przeszkód za pojazdem: 
•  Zamontowane nieoryginalne wyposażenie 

lub akcesoria.

•  Brak stabilności pojazdu z powodu wypad-

ku lub innej przyczyny.

•  Zmiana wysokości zderzaka lub sposobu 

montażu czujników ultradźwiękowych 

tylnych.

•  Uszkodzenie kamery tylnej lub czujników 

ultradźwiękowych tylnych.

•  Zasłonięcie kamery tylnej lub czujników 

ultradźwiękowych tylnych ciałami obcymi, 

śniegiem, zabrudzenie itp.

•  Zakłócenie pola widzenia kamery tylnej 

przez światło lub niesprzyjające warunki 

atmosferyczne, takie jak silne opady 

śniegu lub deszczu albo mgła.

•  Bardzo duża lub bardzo mała jasność 

otoczenia

•  Bardzo wysoka lub bardzo niska tempe-

ratura otoczenia.

•  Prędkość wiatru powyżej 20  km/h lub 

kierunek wiatru prostopadły do zderzaka 

tylnego.

•  Hałas w  pobliżu (sygnały dźwiękowe 

pojazdów, głośne silniki lub hamulce 

pneumatyczne samochodów ciężaro-

wych).

•  Obecność w pobliżu czujników ultradźwię-

kowych działających z  podobną często-

tliwością.

•  Różnica poziomów podłoża pojazdu i pie-

szego.

•  Niemożność odróżnienia pieszego od tła 

przez kamerę tylną.

•  Pieszy w pobliżu tylnego narożnika pojaz-

du.

•  Pieszy w pozycji innej niż wyprostowana.
•  Zbyt niski lub zbyt wysoki wzrost pie-

szego.

•  Kolor odzieży pieszego lub rowerzysty 

zlewający się z otoczeniem, utrudniający 

wykrycie.

•  Odzież pieszego utrudniająca odbicie fal 

ultradźwiękowych.

•  Wielkość, grubość, wysokość lub kształt 

przeszkód utrudniające odbicie fal 

ultradźwiękowych (np. słupki, zarośla, 

krawężniki, wózki, krawędzie ścian itp.).

•  Pieszy lub przeszkoda w ruchu.
•  Pieszy lub przeszkoda w  bardzo małej 

odległości od tyłu pojazdu.

7-138

Układy wspomagające kierowcę

•  Ściana za pieszym lub obiektem.
•  Przeszkoda przesunięta względem środka 

pojazdu.

•  Przeszkoda nierównoległa do zderzaka 

tylnego.

•  Nawierzchnia śliska lub pochylona.
•  Rozpoczęcie cofania natychmiast po włą-

czeniu biegu wstecznego.

•  Przyspieszenie lub skręt pojazdu.

W następujących sytuacjach układ PCA może 

ostrzegać kierowcę lub ingerować w hamo-

wanie bez potrzeby, nawet w przypadku nie-

obecności pieszych i przeszkód za pojazdem:
•  Zamontowane nieoryginalne wyposażenie 

lub akcesoria.

•  Brak stabilności pojazdu z powodu wypad-

ku lub innej przyczyny.

•  Zmiana wysokości zderzaka lub sposobu 

montażu czujników ultradźwiękowych 

tylnych.

•  Zmniejszenie lub zwiększenie wysokości 

pojazdu z  powodu dużego obciążenia, 

nieprawidłowego ciśnienia w oponach itp.

•  Zasłonięcie kamery tylnej lub czujników 

ultradźwiękowych tylnych ciałami obcymi, 

śniegiem, zabrudzenie itp.

•  Błędne rozpoznanie oznaczeń namalowa-

nych na drodze jako pieszego.

•  Cień lub odbicie światła na podłożu.
•  Obecność pieszych lub przeszkód wokół 

toru jazdy pojazdu.

•  Hałas w  pobliżu (sygnały dźwiękowe 

pojazdów, głośne silniki lub hamulce 

pneumatyczne samochodów ciężaro-

wych).

•  Cofanie w kierunku wąskiego przejazdu 

lub miejsca parkingowego.

•  Cofanie po nierównej nawierzchni, takiej 

jak droga nieutwardzona, żwirowa, wybo-

ista, o silnym spadku itp.

•  Holowanie przyczepy lub zamontowany 

tylny bagażnik zewnętrzny.

•  Obecność w pobliżu czujników ultradźwię-

kowych działających z  podobną często-

tliwością.

Pomimo wyposażenia pojazdu w  układ 

wspomagający unikanie kolizji podczas 

cofania (PCA) należy stosować następu­

jące środki ostrożności:

• 

Zawsze zachowywać najwyższą 

ostrożność podczas prowadzenia. Za 

hamowanie i  bezpieczeństwo jazdy 

zawsze odpowiada kierowca. 

    OSTRZEŻENIE 

• 

Podczas jazdy zawsze zachowy­

wać ostrożność i zwracać uwagę na 

warunki drogowe, nawet jeżeli nie ma 

żadnych ostrzeżeń.

• 

Przed rozpoczęciem jazdy należy 

zawsze sprawdzać przestrzeń wokół 

pojazdu.

• 

W  pewnych warunkach zdolność 

wykrywania układu PCA może się 

zmieniać. Przy prędkościach powyżej 

4 km/h układ wspomaga unikanie 

kolizji wyłącznie z pieszymi. Podczas 

cofania należy zawsze sprawdzać 

przestrzeń wokół pojazdu.

• 

Czujniki ultradźwiękowe mogą nie 

wykrywać niektórych przeszkód — ze 

względu na ich odległość od czujni­

ków, wielkość lub materiał, z którego 

są wykonane. Wszystkie te czynniki 

mogą ograniczać skuteczność dzia­

łania czujników.

• 

W  pewnych sytuacjach układ PCA 

może nie działać prawidłowo lub może 

działać niepotrzebnie, w  zależności 

od warunków drogowych i otoczenia.

• 

Nie należy polegać na nim całkowicie. 

Całkowite poleganie na układzie może 

doprowadzić do uszkodzenia pojazdu 

lub obrażeń ciała.

7-139

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

• 

Podczas gwałtownego hamowania 

w  celu uniknięcia kolizji mogą być 

słyszalne hałasy. 

• 

W  przypadku włączonych innych 

dźwiękowych sygnałów ostrzegaw­

czych, takich jak sygnał ostrzegaw­

czy niezapięcia pasa bezpieczeństwa, 

dźwięk ostrzegawczy układu PCA 

może się nie włączyć. 

• 

Układ może nie działać prawidłowo, 

jeżeli zderzak jest uszkodzony albo 

został wymieniony lub naprawiony.

• 

Zakłócenia powodowane przez silne 

fale elektromagnetyczne mogą unie­

możliwiać prawidłowe działanie ukła­

du PCA.

• 

Ustawienie wysokiej głośności syste­

mu audio może spowodować zagłu­

szenie ostrzeżenia dźwiękowego 

emitowanego przez układ.

• 

Podczas holowania przyczepy układ 

wspomagający unikanie kolizji pod­

czas cofania (PCA) należy wyłączać. 

Po włączeniu biegu wstecznego pod­

czas holowania przyczepy układ PCA 

aktywuje się z  powodu wykrycia 

przyczepy.

   OSTROŻNIE

Aby zachować optymalne działanie czuj­

ników układu, należy stosować następu­

jące środki ostrożności:

• 

Zawsze utrzymywać czystość kamery 

tylnej i czujników ultradźwiękowych 

tylnych.

• 

Do czyszczenia obiektywu kamery 

tylnej nie używać detergentów kwa­

sowych ani detergentów alkalicznych. 

Używać wyłącznie wody z delikatnym 

środkiem myjącym lub detergentem 

o  odczynie obojętnym i  dokładnie 

spłukiwać wodą.

• 

Nie myć kamery tylnej, czujników 

ultradźwiękowych tylnych ani obszaru 

w  ich pobliżu wodą pod wysokim 

ciśnieniem. Może to spowodować 

uszkodzenie kamery tylnej i  czujni­

ków ultradźwiękowych tylnych.

• 

Nie zakrywać zderzaka w  pobli­

żu kamery tylnej lub czujników 

ultradźwiękowych tylnych naklejkami, 

osłonami itp. ani nie pokrywać tego 

obszaru powłoką lakierową. Może 

to wpływać negatywnie na działanie 

układu.

   OSTROŻNIE

• 

Nie rozmontowywać kamery tylnej lub 

czujników ultradźwiękowych tylnych 

ani nie uderzać w nie.

• 

Nie przykładać nadmiernej siły 

do kamery tylnej lub czujników 

ultradźwiękowych tylnych. Zmiana 

ustawienia kamery tylnej lub czujni­

ków ultradźwiękowych tylnych może 

spowodować nieprawidłowe działanie 

układu. W  takim przypadku pojazd 

powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

7-140

Układy wspomagające kierowcę

Układ wspomagający unikanie kolizji pod

-

czas  cofania  (PCA)  wykrywa  pieszych 

i  przeszkody  w  następujących  przypad

-

kach:

•  Pieszy stoi za pojazdem.

•  Duża przeszkoda, taka jak pojazd, znaj

-

duje się pośrodku za pojazdem.

UKŁAD ASYSTENTA PARKOWANIA (PA) (JEŻELI 

WYSTĘPUJE)

 

Parkowanie równoległe tyłem

ORG3070083

 

Parkowanie prostopadłe tyłem

ORG3070082

 

Wyjazd z równoległego miejsca parkingowego przodem

ORG3070084

•  Układ asystenta parkowania (PA) wspo-

maga parkowanie prostopadłe tyłem, par-

kowanie równoległe tyłem i wyjeżdżanie 

z  równoległego miejsca parkingowego 

przodem.

•  Kiedy układ asystenta parkowania (PA) 

jest włączony, działa również układ czuj-

ników parkowania. Więcej informacji 

podano w podrozdziale „Układ czujników 

parkowania (PDW)” w rozdziale 7.

7-141

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Czujniki układu

OBC3070080TU

OBC3070081TU

1. Czujniki ultradźwiękowe przednie 
2. Czujniki ultradźwiękowe boczne przednie
3. Czujniki ultradźwiękowe boczne tylne 
4. Czujniki ultradźwiękowe tylne

Położenie czujników układu przedstawiono 

powyżej.

Aby zachować optymalne działanie czuj­

ników układu, należy stosować następu­

jące środki ostrożności:

• 

NIE rozmontowywać czujników ani nie 

uderzać w czujniki.

• 

Po wymianie lub naprawie czuj­

nika pojazd powinna sprawdzić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai. 

• 

Układ asystenta parkowania może nie 

działać prawidłowo, jeżeli zmieniono 

wysokość zderzaka lub usytuowania 

czujników ultradźwiękowych albo 

uległy one uszkodzeniu. Wszelkie 

elementy dodatkowe lub akcesoria 

niezamontowane fabrycznie mogą 

zakłócać działanie czujników. 

• 

Jeżeli czujnik ultradźwiękowy jest 

zamarznięty, zabrudzony, pokryty 

śniegiem lub wodą, może nie działać 

do momentu oczyszczenia. 

• 

Czujników ultradźwiękowych nie 

wolno wciskać, skrobać ani uderzać. 

Może to spowodować ich uszkodze­

nie. 

• 

Nie myć czujników ultradźwiękowych 

ani obszaru w ich pobliżu wodą pod 

wysokim ciśnieniem.

   OSTROŻNIE

7-142

Układy wspomagające kierowcę

Ustawienia układu asystenta 

parkowania

Ustawienia funkcji

OBC3070115TU

Warning Volume (Głośność ostrzeżeń)

Aby zmienić głośność ostrzeżeń układu 

asystenta parkowania, należy przy urucho-

mionym silniku wybrać menu „Settings” 

(Ustawienia), a  następnie pozycję „Driver 

Assistance” (Układy wspomagające kie-

rowcę) 

 „Warning volume” (Głośność 

ostrzeżeń) i  zaznaczyć odpowiednią opcję: 

„High” (Wysoka), „Medium” (Średnia) lub 

„Low” (Niska). 
Zmiana głośności ostrzeżeń tego układu 

może spowodować również zmiany głośności 

ostrzeżeń innych układów wspomagających 

kierowcę.

Sposób działania układu asystenta 

parkowania

Przycisk układu

Przycisk [Parkowanie/widok]

OBC3070044

Nazwa

Opis

Przycisk 

[Parkowanie/

widok] (

)

Naciśnięcie i przytrzymanie 
przycisku [Parkowanie/
widok] powoduje włączenie 
układu asystenta parkowania. 
Równocześnie włącza się 
układ czujników parkowania 
przednich/tylnych. 

Przycisk 

układu 

asystenta 

parkowania

(

)

Naciśnięcie przycisku układu 
asystenta parkowania 
przy włączonym układzie 
powoduje wyłączenie układu.

Tryb parkowania

 

 Parkowanie prostopadłe tyłem 

• Strona prawa  

• Strona lewa

OTM048444L

 

 Parkowanie równoległe tyłem 

• Strona prawa 

 

• Strona lewa

OTM048443L

7-143

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Tryb parkowania można włączyć po spełnie-

niu następujących warunków:
•  Miejsce parkingowe jest proste.
•  Konieczne jest parkowanie równoległe 

tyłem lub parkowanie prostopadłe tyłem.

•  Obok miejsca parkingowego stoi inny 

pojazd.

•  Jest wystarczające miejsce na manewry.

Kolejność działania

Tryb parkowania działa w następującej kolej-

ności:
1. Osiągnięcie gotowości do parkowania
2. Wybór trybu i sposobu parkowania 
3. Wyszukiwanie miejsca parkingowego 
4. Rozpoznawanie miejsca parkingowego
5. Zakończenie wyszukiwania 
6. Sterowanie kierownicą 
7. Zakończenie parkowania

•  Układ asystenta parkowania wspomaga 

parkowanie równoległe tyłem lub parko-

wanie prostopadłe tyłem.

OBC3070044

1.  Osiągnięcie gotowości do parkowania

(1)  Przy uruchomionym silniku nacisnąć pedał 

hamulca i włączyć tryb D skrzyni biegów. 

 

Przy prędkości ponad 5 km/h tryb 

parkowania można wybierać przy włą-

czonym trybie N skrzyni biegów.

(2)  Aby włączyć układ asystenta parkowa-

nia, nacisnąć i  przytrzymać przycisk 

[Parkowanie/widok] (

). W  zestawie 

wskaźników pojawia się komunikat 

i  świeci się lampka przycisku układu 

asystenta parkowania (

).

•  Uruchomienie silnika przy włączonym 

trybie N skrzyni biegów powoduje wybór 

trybu wyjazdu. Tryb parkowania jest 

wybierany automatycznie po ruszeniu.

•  Po uruchomieniu silnika układ asystenta 

parkowania jest zawsze wyłączony. Aby 

ponownie włączyć układ asystenta par-

kowania, nacisnąć przycisk [Parkowanie/

widok] (

). 

2.  Wybór trybu i sposobu parkowania

(1) 

 

Wybrać tryb parkowania, naciska-

jąc na krótko przycisk [Parkowanie/

widok] (

). Każde naciśnięcie przycisku 

zmienia rodzaj parkowania w następujący 

sposób: parkowanie równoległe tyłem 

w prawo 

 parkowanie równoległe tyłem 

w lewo 

 parkowanie prostopadłe tyłem 

w  prawo 

 parkowanie prostopadłe 

tyłem w lewo.

•  Pozostawienie włączonego jednego 

rodzaju parkowania na ponad 15 sekund 

w stojącym pojeździe powoduje wyświe-

tlenie w  zestawie wskaźników komuni-

katu „Drive on until search is complete” 

(Jechać do momentu zakończenia wyszu-

kiwania).

7-144

Układy wspomagające kierowcę

 

Parkowanie równoległe tyłem

OBC3070096TU

 

Parkowanie prostopadłe tyłem

OBC3070095TU

3.  Wyszukiwanie miejsca parkingowego 

(1)  Powoli jechać do przodu, zachowując 

odległość ok. 100 cm od zaparkowanych 

pojazdów.

•  Układ asystenta parkowania wyszukuje 

miejsca parkowania prostopadłego i rów-

noległego.

•  Jeżeli podczas wyszukiwania miejsca par-

kingowego prędkość pojazdu przekroczy 

20 km/h, w zestawie wskaźników pojawia 

się komunikat o  konieczności zwolnie-

nia. Po przekroczeniu prędkości 30 km/h 

układ asystenta parkowania wyłącza się. 

•  Wyszukiwanie miejsca kończy się po 

znalezieniu miejsca umożliwiającego 

zaparkowanie pojazdu.

 

Parkowanie równoległe tyłem

OBC3070129TU

 

Parkowanie prostopadłe tyłem

OBC3070128TU

4.  Rozpoznawanie miejsca parkingowego

(1)  

Po znalezieniu miejsca parkingowego 

na wyświetlaczu pojawia się puste pole 

pokazane powyżej.

•  Aby układ asystenta parkowania przeszedł 

do kolejnego etapu (zakończenia wyszu-

kiwania), należy powoli jechać do przodu. 

7-145

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

 

Parkowanie równoległe tyłem

OBC3070098TU

 

Parkowanie prostopadłe tyłem

OBC3070097TU

5.  Zakończenie wyszukiwania

(1)  Po znalezieniu miejsca parkowania pod-

czas powolnej jazdy do przodu, w zesta-

wie wskaźników pojawia się komunikat 

„Parking place found” (Miejsce parkin-

gowe znalezione). Towarzyszy mu sygnał 

dźwiękowy.

Układ  asystenta  parkowania  poszukuje 

miejsc parkingowych przez cały czas, nawet 

jeżeli kierowca go nie włączył. Dlatego po 

wyborze  trybu  parkowania  w  zestawie 

wskaźników  pojawia  się  wynik  wyszu

-

kiwania  (wyszukiwanie/rozpoznawanie/

zakończenie).

ORG3070089

A: Wyszukiwanie miejsca parkingowego

•  Jeżeli odległość jest mniejsza niż 50 cm 

lub większa niż 150 cm, układ asystenta 

parkowania może nie znaleźć miejsca do 

parkowania.

•  Aby skuteczność wyszukiwania miejsca 

parkingowego nie spadła, należy utrzy

-

mywać pewną odległość od zaparkowa

-

nych pojazdów.

•  Układ  nie  wspomaga  parkowania  na 

miejscach pod kątem.

•  Układ może nie znaleźć miejsca do par

-

kowania, jeżeli nie ma zaparkowanych 

innych pojazdów, miejsce zwolni się po 

przejechaniu obok niego lub przed prze

-

jechaniem obok niego.

•  W następujących sytuacjach układ może 

nie wykryć wolnego miejsca parkingo

-

wego lub wykryć miejsce nieodpowied

-

nie do zaparkowania:

  – Wąskie miejsce parkingowe.

  –  Czujnik ultradźwiękowy pokryty szro

-

nem lub zabrudzony.

  –  W  pobliżu  znajdują  się  wysokie  lub 

niskie obiekty.

  –  Wokół miejsca parkingowego znajdują 

się słupy.

  –  Zaparkowany pojazd ma zamontowa

-

ne nakładki na zderzaki, hak holowni

-

czy itp.

7-146

Układy wspomagające kierowcę

OBC3070099TU

6.  Sterowanie kierownicą 

(1) Włączyć bieg wsteczny.
(2)  Układ asystenta parkowania wyświetla 

instrukcje w zestawie wskaźników i ste-

ruje kierownicą.

 

Silne trzymanie kierownicy powoduje 

wyłączenie układu.

(3)  Zwolnić pedał hamulca i rozpocząć cofa-

nie. 

•  Nie przekraczać prędkości 7 km/h. 

Przekroczenie prędkości 7 km/h powo-

duje wyłączenie układu. 

OBC3070100TU/OBC3070101TU

OBC3070102TU

6­1.  Żądania zmiany biegów podczas ste­

rowania kierownicą

(1)  

W  zależności od sposobu parkowa-

nia, w  zestawie wskaźników pojawiają 

się komunikaty żądania zmiany biegów 

(włączenia 1. biegu, biegu wsteczne-

go, włączenia trybu D skrzyni biegów). 

Towarzyszą im sygnały dźwiękowe.

(2)  Należy zmieniać biegi zgodnie z  komu-

nikatami i  kontrolować parkowanie za 

pomocą pedału hamulca.

• 

W  przypadku niestosowania się do 

instrukcji podawanych w  zestawie 

wskaźników parkowanie może się nie 

zakończyć lub pojazd może się nie 

ustawić prosto.

7-147

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

OBC3070103TU

7.  Zakończenie parkowania

(1)  Zakończyć parkowanie zgodnie z instruk-

cjami podawanymi w zestawie wskaźni-

ków. W  razie potrzeby przejąć kontrolę 

nad pojazdem i  dokończyć parkowanie 

samodzielnie. 

(2)  Podczas parkowania prostopadłego tyłem 

układ asystenta parkowania może zakoń-

czyć parkowanie bez całkowitego wjecha-

nia na miejsce parkingowe, uwzględniając 

ograniczniki itp. na miejscu parkingowym. 

W razie potrzeby dokończyć parkowanie 

samodzielnie.

Wyłączanie trybu parkowania podczas 

działania 

•  Nacisnąć i  przytrzymać przycisk 

[Parkowanie/widok] (

) podczas nastę-

pujących etapów: 

 

Wyszukiwanie miejsca parkingowego. 

 

Wybór trybu i sposobu parkowania. 

•  Nacisnąć przycisk [Parkowanie/widok] 

(

) lub przycisk układu asystenta par-

kowania (

) podczas sterowania kie-

rownicą przez układ.

W poniższych warunkach tryb 

parkowania wyłącza się:

•  Podczas wyszukiwania miejsca parkin-

gowego

 

Włączenie biegu wstecznego.

 

Prędkość pojazdu powyżej 30 km/h.

 

Wąskie miejsce parkingowe.

 

Nieprawidłowe działanie układu kie-

rowniczego, skrzyni biegów, układu 

hamulcowego lub napędowego.

 

Ingerencja układów ABS, TCS lub ESC 

z powodu śliskiej nawierzchni.

•  Podczas sterowania kierownicą

 

Obrót kierownicy.

 

Upłynięcie 6 minut od sterowania kie-

rownicą.

 

Nieprawidłowe działanie układu kie-

rowniczego, skrzyni biegów, układu 

hamulcowego lub napędowego.

 

Ingerencja układów ABS, TCS lub ESC 

z powodu śliskiej nawierzchni.

7-148

Układy wspomagające kierowcę

OBC3070104TU/OBC3070105TU

Instrukcje dodatkowe (komunikaty)

Przy działającym układzie asystenta parko-

wania może pojawić się jeden z powyższych 

komunikatów, niezależnie od etapu działania. 

Komunikat zależy od okoliczności. Należy się 

do niego zastosować.

Tryb wyjazdu

 

Wyjazd równoległy 

• Strona lewa  

• Strona prawa

OTM048445L

Tryb wyjazdu można włączyć po spełnieniu 

następujących warunków:
•  Jest wystarczające miejsce na manewry.

Kolejność działania

Tryb wyjazdu działa w  następującej kolej-

ności:
1. Osiągnięcie gotowości do wyjazdu
2. Wybór trybu i sposobu wyjazdu
3. Sprawdzanie miejsca
4. Sterowanie kierownicą 
5. Opuszczenie miejsca parkingowego

•  Układ asystenta parkowania wspomaga 

wyjeżdżanie równoległe.

OBC3070044

1.  Osiągnięcie gotowości do wyjazdu

(1)  Po uruchomieniu silnika nacisnąć pedał 

hamulca i  włączyć tryb P lub N skrzyni 

biegów. 

(2)  Aby włączyć układ asystenta parkowa-

nia, nacisnąć i  przytrzymać przycisk 

[Parkowanie/widok] (

). W  zestawie 

wskaźników pojawia się komunikat 

i  świeci się lampka przycisku układu 

asystenta parkowania (

).

•  Uruchomienie silnika przy włączonym 

trybie N skrzyni biegów powoduje wybór 

trybu wyjazdu. Tryb parkowania jest 

wybierany automatycznie po ruszeniu.

•  Po uruchomieniu silnika układ asystenta 

parkowania jest zawsze wyłączony. Aby 

ponownie włączyć układ asystenta par-

kowania, nacisnąć przycisk [Parkowanie/

widok] (

).

Jeżeli pojazd nie porusza się mimo zwol­

nionego pedału hamulca, przed naciś­

nięciem pedału przyspieszenia należy 

sprawdzić przestrzeń wokół pojazdu.

    OSTRZEŻENIE 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     29      30      31      32     ..