Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 29

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     27      28      29      30     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 29

 

 

7-101

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

UKŁAD ŚLEDZENIA PASA RUCHU (LFA) (JEŻELI WYSTĘPUJE)

Układ śledzenia pasa ruchu (LFA) wykrywa 

linie wyznaczające pas ruchu i/lub pojazdy 

na drodze i  pomaga kierowcy w  utrzymy-

waniu pojazdu pośrodku pasa, ingerując 

w kierowanie.

Czujnik układu

OBC3070001

1. Kamera przednia

Kamera przednia wykrywa linie ograniczające 

pas ruchu i pojazdy poprzedzające.
Położenie kamery przedstawiono powyżej.

Ustawienia układu śledzenia pasa 

ruchu (LFA)

Ustawienia funkcji

OBC3070012

Włączanie/wyłączanie układu LFA

Aby włączyć układ śledzenia pasa ruchu 

(LFA), należy przy uruchomionym silniku 

nacis 

nąć przycisk układu na kierownicy. 

W takim przypadku w zestawie wskaźników 

świeci się biała lub zielona lampka sygnali-

zacyjna  .
Aby wyłączyć układ, ponownie nacisnąć 

przycisk.

 

Typ A

OTM070141L

 

Typ B

ONX4E070090

Więcej informacji na temat środków 

ostrożności dotyczących kamery przed­

niej podano w podrozdziale „Układ wspo­

magający unikanie kolizji czołowych 

(FCA)” w rozdziale 7.

   OSTROŻNIE

7-102

Układy wspomagające kierowcę

Warning Volume (Głośność ostrzeżeń)

Aby zmienić głośność ostrzeżeń układu, nale-

ży przy uruchomionym silniku wybrać menu 

„Settings” (Ustawienia), a następnie pozycję 

„Driver Assistance” (Układy wspomagające 

kierowcę) 

 „Warning Volume” (Głośność 

ostrzeżeń) i  zaznaczyć odpowiednią opcję: 

„High” (Wysoka), „Medium” (Średnia), „Low” 

(Niska) lub „Off” (Wył.) (jeżeli występuje 

funkcja ostrzegania wibracjami kierownicy).
Wybór pozycji „Off” nie powoduje całkowi-

tego wyciszenia dźwięków ostrzegawczych, 

a  jedynie maksymalne obniżenie ich głoś-

ności.
Zmiana głośności ostrzeżeń tego układu 

może spowodować również zmiany głośności 

ostrzeżeń innych układów wspomagających 

kierowcę. 

Sposób działania układu śledzenia 

pasa ruchu (LFA)

Ostrzeżenia i ingerencje układu

 

Typ A

 

Typ B

OBC3070040

OBC3070041

Tryb śledzenia pasa ruchu

Jeżeli układ wykrywa pojazd poprzedzający 

i/lub obie linie wyznaczające pas ruchu, 

a prędkość jest niższa niż 180 km/h, w zesta-

wie wskaźników świeci się zielona lampka 

sygnalizacyjna  . Układ pomaga kierowcy 

utrzymywać pojazd pośrodku pasa ruchu, 

ingerując w kierowanie. 

OBC3070015

Ostrzeżenie o puszczeniu kierownicy

Jeżeli kierowca na kilka sekund puści kie-

rownicę, w zestawie wskaźników pojawia się 

komunikat „Keep hands on steering wheel” 

(Trzymać kierownicę). Towarzyszy mu prze-

rywany dźwięk ostrzegawczy.
Pierwszy stopień:  komunikat ostrzegawczy
Drugi  stopień: 

 komunikat  ostrzegawczy 

(czerwony symbol kie-

rownicy) i dźwięk ostrze-

gawczy

W  przypadku wyłączenia ingerowania 

w  kierowanie lampka sygnalizacyjna 

 miga na zielono, a następnie zmienia 

kolor na biały.

   OSTROŻNIE

7-103

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

OTM070117L

Jeżeli po ostrzeżeniu kierowca nie chwyci 

kierownicy, w zestawie wskaźników pojawia 

się komunikat ostrzegawczy „LFA (Lane 

Following Assist) cancelled’ (Układ LFA wyłą-

czony) i układ LFA wyłącza się automatycznie.

•  Ustawienia można zmieniać w zestawie 

wskaźników (opcja „User Settings” — 

Ustawienia  użytkownika)  lub  w  syste

-

mie  multimedialnym  (opcja  „Vehicle 

Settings”  —  Ustawienia  pojazdu), 

w  zależności  od  wyposażenia  pojazdu. 

Więcej informacji podano w podrozdzia

-

le „Tryb ustawień użytkownika” w roz

-

dziale  4  lub  w  rozdziale  „Ustawienia 

pojazdu” oddzielnej instrukcji systemu 

multimedialnego.

•  Po  wykryciu  linii  wyznaczających  pas 

ruchu symbole linii w zestawie wskaźni

-

ków zmieniają kolor z szarego na biały.

• 

Jeżeli kierowca bardzo mocno trzyma 

kierownicę lub obrót kierownicy prze­

kracza określony kąt, układ może nie 

ingerować w kierowanie.

• 

Układ śledzenia pasa ruchu (LFA) nie 

działa w każdej sytuacji. Za bezpiecz­

ne kierowanie i utrzymywanie pojazdu 

na danym pasie ruchu odpowiada 

kierowca. 

• 

W  pewnych warunkach komunikat 

ostrzegawczy może pojawiać się 

z opóźnieniem. Dlatego podczas jazdy 

należy zawsze trzymać ręce na kie­

rownicy.

• 

Komunikat ten może pojawić się 

również w  przypadku zbyt słabego 

trzymania kierownicy.

• 

W przypadku montażu na kierownicy 

jakichkolwiek przedmiotów ostrzeże­

nie o puszczeniu kierownicy może nie 

działać prawidłowo.

    OSTRZEŻENIE 

7-104

Układy wspomagające kierowcę

 

Pas ruchu niewykryty

 

Pas ruchu wykryty

OBC3070017

OBC3070016

•  Jeżeli układ nie wykrywa linii, ingerowa-

nie w  kierowanie może być ograniczo-

ne, w  zależności od obecności pojazdu 

poprzedzającego lub warunków jazdy.

•  Kierowca zachowuje możliwość kierowa-

nia pojazdem nawet podczas ingerencji 

układu LFA. 

•  Podczas ingerencji układu LFA w  kiero-

wanie pojazdem kierownica może stawiać 

większy lub mniejszy opór niż zazwyczaj. 

Nieprawidłowe działanie 

i ograniczenia układu śledzenia pasa 

ruchu (LFA)

Nieprawidłowe działanie układu 

śledzenia pasa ruchu (LFA)

OTM070118L

Jeżeli układ śledzenia pasa ruchu (LFA) nie 

działa prawidłowo, w  zestawie wskaźni-

ków pojawia się komunikat ostrzegawczy 

„Check LFA (Lane Following Assist) system” 

(Sprawdzić układ śledzenia pasa ruchu — 

LFA), a  także świeci się główna lampka 

ostrzegawcza usterek ( ). W takim przypad-

ku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Ograniczenia układu śledzenia pasa 

ruchu (LFA)

Więcej informacji na temat ograniczeń układu 

podano w podrozdziale „Układ utrzymywania 

na pasie ruchu (LKA)” w rozdziale 7.

Więcej informacji na temat środków 

ostrożności podano w  podrozdziale 

„Układ utrzymywania na pasie ruchu 

(LKA)” w rozdziale 7.

    OSTRZEŻENIE 

7-105

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

MONITOR WIDOKU ZA POJAZDEM (RVM) (JEŻELI WYSTĘPUJE)

OBC3070042

OBC3060002TU

Monitor widoku za pojazdem (RVM) pokazuje 

przestrzeń za pojazdem, wspomagając par-

kowanie lub cofanie.

Czujnik układu

OBC3070043

1. Kamera tylna

Położenie kamery przedstawiono powyżej.

Ustawienia monitora widoku za 

pojazdem (RVM)

Ustawienia kamery (jeżeli występuje)

OBC3070078

•  Ustawienia monitora widoku za pojazdem 

(RVM) można zmieniać, naciskając przy 

uruchomionym silniku i włączonym moni-

torze ikonę ustawień ( ) na ekranie lub 

za pomocą menu „Settings” (Ustawienia), 

wybierając pozycję „Driver assistance” 

(Układy wspomagające kierowcę) 

 

„Parking safety” (Bezpieczeństwo pod-

czas parkowania) 

 „Camera settings” 

(Ustawienia kamery).

•  W pozycji „Display Contents” (Wyświetlany 

widok”) można zmieniać ustawienia 

„Rear view” (Widok z  tyłu), a  w  pozycji 

„Display Settings” (Ustawienia ekranu) 

można zmieniać ustawienia „Brightness” 

(Jasność) i „Contrast” (Kontrast).

7-106

Układy wspomagające kierowcę

Ustawienia monitora widoku za 

pojazdem (RVM)

Przycisk układu

OBC3070044

Przycisk [Parkowanie/widok]

Aby włączyć monitor widoku za pojazdem, 

nacisnąć przycisk [Parkowanie/widok] (1). 
Aby wyłączyć układ, ponownie nacisnąć 

przycisk.

Widok z tyłu 

Warunki działania

•  Widok z  tyłu pojawia się na ekranie po 

włączeniu biegu wstecznego.

•  Widok pojawia się również po naciśnięciu 

przycisku [Parkowanie/widok] (1) w trybie 

P skrzyni biegów. 

Wyłączanie układu

•  Przy włączonym biegu wstecznym widoku 

z tyłu nie można wyłączyć.

•  Aby wyłączyć widok z tyłu, należy ponow-

nie nacisnąć przycisk [Parkowanie/widok] 

(1) przy wybranym trybie P skrzyni biegów.

•  Widok z tyłu wyłącza się po wyłączeniu 

biegu wstecznego.

Wyświetlanie widoku z tyłu 

Widok z tyłu wyświetlany na ekranie pomaga 

podczas parkowania. 

Warunki działania

Widok z  tyłu pojawia się po zmianie trybu 

skrzyni biegów z R na N lub D. 

Wyłączanie układu

•  Widok z tyłu wyłącza się po przekroczeniu 

prędkości 10 km/h.

•  Wybór trybu P skrzyni biegów powoduje 

wyłączenie widoku z tyłu.

Widok z tyłu podczas jazdy  

(jeżeli funkcja występuje)

OBC3070045

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, widok z tyłu 

można również wyświetlać podczas jazdy. 

Warunki działania

Widok z tyłu podczas jazdy pojawia się po 

naciśnięciu przycisku [Parkowanie/widok] (1) 

przy wybranym trybie D lub N skrzyni biegów.

Wyłączanie układu

•  Ponowne naciśnięcie przycisku 

[Parkowanie/widok] (1) powoduje wyłą-

czenie widoku.

•  Naciśnięcie któregokolwiek z przycisków 

(2) systemu multimedialnego również 

powoduje wyłączenie widoku z tyłu. 

7-107

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

•  Wybór trybu P skrzyni biegów powoduje 

wyłączenie widoku z tyłu.

Ingerencja układu

•  Po włączeniu biegu wstecznego przy 

wyświetlanym widoku z  tyłu podczas 

jazdy następuje przełączenie na widok 

z  tyłu ze wskazówkami dotyczącymi 

parkowania. 

•  Wyświetlanie widoku z  tyłu sygnalizuje 

symbol   w prawym górnym rogu ekranu. 

Monitor widoku z tyłu z góry (jeżeli 

występuje)

OBC3070079

Naciśnięcie symbolu   powoduje wyświe-

tlenie widoku z  góry, na którym podczas 

parkowania można oceniać odległość od 

innych pojazdów z tyłu.

Nieprawidłowe działanie 

i ograniczenia monitora widoku za 

pojazdem (RVM)

Nieprawidłowe działanie monitora 

widoku za pojazdem (RVM)

Jeżeli monitor widoku za pojazdem (RVM) 

nie działa prawidłowo, ekran miga lub obraz 

z kamery jest nieprawidłowy, pojazd powin-

na sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai.

Ograniczenia monitora widoku za 

pojazdem (RVM)

Jeżeli pojazd stoi w niskiej temperaturze lub 

przez dłuższy czas na parkingu wewnątrz 

budynku, obraz może być rozmazany z powo-

du spalin wydostających się z rury wydecho-

wej i ulegających skropleniu.

• 

Kamera tylna nie obejmuje swoim 

zasięgiem całego obszaru za pojaz­

dem. Dlatego przed rozpoczęciem par­

kowania lub cofania, a także w jego 

trakcie, kierowca musi sprawdzać 

obszar za pojazdem oraz obserwować 

widok w lusterkach.

• 

Obraz wyświetlany na ekranie może 

nie w  pełni odzwierciedlać rzeczy­

wistej odległości od obiektów. Ze 

względów bezpieczeństwa zawsze 

bezpośrednio sprawdzać otoczenie 

pojazdu.

• 

Zawsze utrzymywać czystość obiekty­

wu kamery tylnej. Zasłonięcie obiekty­

wu ciałami obcymi może uniemożliwić 

prawidłowe działanie kamery i moni­

tora widoku za pojazdem (RVM).

    OSTRZEŻENIE 

7-108

Układy wspomagające kierowcę

Układ monitorowania pojazdów w  strefie 

tylnej (RCCW) wykrywa inne pojazdy zbliża-

jące się z lewej lub prawej strony podczas 

cofania i  ostrzega kierowcę o  możliwości 

kolizji komunikatem i sygnałem dźwiękowym. 

OCN7070094L

A:  zasięg działania układu monitorowania pojaz­

dów w strefie tylnej (RCCW)

W dalszej części opisu układ monitorowania 

pojazdów w strefie tylnej będzie określany 

jako układ bezpieczeństwa w strefie tylnej.

Czujniki układu

OBC3070018

1. Radar boczny tylny 

Położenie radarów przedstawiono powyżej.

Ustawienia układu monitorowania 

pojazdów w strefie tylnej (RCCW)

Ustawienia funkcji

OTM070194L

Rear cross traffic safety (Układ 

monitorowania pojazdów w strefie 

tylnej)

Aby włączyć lub wyłączyć układ bezpieczeń-

stwa w strefie tylnej, należy przy uruchomio-

nym silniku w menu „Settings” (Ustawienia) 

wybrać pozycję „Driver assistance” (Układy 

wspomagające kierowcę) 

 „Parking safety” 

(Bezpieczeństwo podczas parkowania)” 

 

„Rear Cross Traffic Safety” (Układ bezpie-

czeństwa w strefie tylnej).

UKŁAD MONITOROWANIA POJAZDÓW W STREFIE TYLNEJ (RCCW) (JEŻELI WYSTĘPUJE)

Więcej informacji na temat środków 

ostrożności dotyczących radaru bocz­

nego tylnego podano w  podrozdziale 

„Układ monitorowania „martwego pola” 

i ostrzegania o zderzeniu (BCW)” w roz­

dziale 7.

   OSTROŻNIE

Czas ostrzegania zmienia się w  zależ­

ności od prędkości zbliżających się 

pojazdów.

   OSTROŻNIE

7-109

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

OTM070140L

Warning timing (Czas ostrzegania)

Aby zmienić czas ostrzegania układu bezpie-

czeństwa w  strefie tylnej, należy przy uru-

chomionym silniku wybrać menu „Settings” 

(Ustawienia), a  następnie pozycję „Driver 

Assistance” (Układy wspomagające kierow-

cę) 

 „Warning timing” (Czas ostrzegania). 

W nowym pojeździe domyślnie zaznaczona 

jest opcja „Normal” (Normalne). 

Zmiana czasu ostrzegania przez ten układ 

może spowodować również zmiany czasów 

ostrzegania przez inne układy wspomagające 

kierowcę. 

ONX4E070090

Warning Volume (Głośność ostrzeżeń)

Aby zmienić głośność ostrzeżeń układu 

bezpieczeństwa w  strefie tylnej, należy 

przy uruchomionym silniku wybrać menu 

„Settings” (Ustawienia), a następnie pozycję 

„Driver Assistance” (Układy wspomagające 

kierowcę) 

 „Warning Volume” (Głośność 

ostrzeżeń) i  zaznaczyć odpowiednią opcję: 

„High” (Wysoka), „Medium” (Średnia), „Low” 

(Niska) lub „Off” (Wył.) (jeżeli występuje 

funkcja ostrzegania wibracjami kierownicy).
Wybór pozycji „Off” powoduje włączenie 

funkcji ostrzegania wibracjami kierownicy 

(jeżeli występuje), jeżeli była ona wyłączona.

Zmiana głośności ostrzeżeń tego układu 

może spowodować również zmiany głośności 

ostrzeżeń innych układów wspomagających 

kierowcę. 

Wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika 

przywraca  poprzednie  ustawienia  czasu 

ostrzegania i głośności ostrzeżeń.

Po każdym uruchomieniu silnika układ 

bezpieczeństwa w  strefie tylnej jest 

zawsze włączony. Jednakże kierowca 

powinien zawsze obserwować otoczenie 

i zachowywać ostrożność — niezależnie 

od stanu układu.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Czas ostrzegania i głośność ostrzeżeń 

dotyczą wszystkich funkcji układu 

bezpieczeństwa w strefie tylnej.

• 

Jeżeli inny pojazd zbliża się z wyso­

ką prędkością z  lewej lub prawej 

strony, czas pojawienia się ostrze­

żenia początkowego może wydawać 

się długi, nawet przy wybranej opcji 

„Normal” (Normalne).

• 

Opcję „Late” (Późne) należy wybierać 

w przypadku niewielkiego natężenia 

ruchu lub jazdy z niską prędkością.

   OSTROŻNIE

7-110

Układy wspomagające kierowcę

Sposób działania układu 

monitorowania pojazdów w strefie 

tylnej (RCCW)

Ostrzeżenia

Układ bezpieczeństwa w strefie tylnej ostrze-

ga kierowcę o ryzyku kolizji.

ORG3070025

OBC3070046TU

OBC3050125TU

Ostrzeżenie przed kolizją

•  Aby ostrzec kierowcę o  pojeździe zbli-

żającym się w  strefie tylnej z  lewej lub 

prawej strony, miga lampka ostrzegawcza 

w  odpowiednim lusterku zewnętrznym, 

a  w  zestawie wskaźników pojawia się 

ostrzeżenie. Równocześnie rozlega się 

dźwięk ostrzegawczy i włączają się wibra-

cje kierownicy (jeżeli funkcja występuje). 

Jeżeli równocześnie włączony jest monitor 

widoku za pojazdem, ostrzeżenie pojawia 

się również na ekranie systemu multime-

dialnego.

•  Funkcja działa, kiedy spełnione są nastę-

pujące warunki:

 

 Włączony bieg wsteczny.

 

Prędkość pojazdu poniżej 8 km/h.

 

Zbliżający się pojazd w  odległości 

mniejszej niż 25 m z lewej lub prawej 

strony naszego pojazdu. 

 

Prędkość zbliżającego się pojazdu 

powyżej 5 km/h.

Przy  spełnionych  warunkach  działania 

układ  ostrzega  o  zbliżających  się  innych 

pojazdach, nawet jeżeli nasz pojazd stoi.

 

Podczas korzystania z  układu bezpie­

czeństwa w  strefie tylnej należy prze­

strzegać poniższych środków ostroż­

ności:

• 

Ze względów bezpieczeństwa usta­

wienia układu należy zmieniać po 

zatrzymaniu pojazdu w bezpiecznym 

miejscu.

• 

Podczas wyświetlania komunikatu 

i  emitowania dźwięku ostrzegaw­

czego przez inny układ, ostrzeżenie 

układu bezpieczeństwa w strefie tyl­

nej może się nie pojawić.

• 

Hałasy dochodzące z zewnątrz mogą 

zagłuszyć sygnał ostrzegawczy ukła­

du bezpieczeństwa w strefie tylnej.

• 

W  pewnych sytuacjach układ bez­

pieczeństwa w  strefie tylnej może 

ostrzegać kierowcę zbyt późno lub 

nie ostrzegać wcale.

    OSTRZEŻENIE 

7-111

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Nieprawidłowe działanie 

i ograniczenia układu monitorowania 

pojazdów w strefie tylnej (RCCW)

Nieprawidłowe działanie układu 

monitorowania pojazdów w strefie 

tylnej (RCCW)

OTM070125L

Kiedy układ nie działa prawidłowo, w zesta-

wie wskaźników pojawia się komunikat 

ostrzegawczy „Check rear cross-traffic safety 

systems” (Sprawdzić układy bezpieczeństwa 

w strefie tylnej) i układ wyłącza się automa-

tycznie lub działa w  sposób ograniczony. 

W takim przypadku pojazd powinna spraw-

dzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

OTM070100L

Kiedy lampka ostrzegawcza w  lusterku 

zewnętrznym nie działa prawidłowo, w zesta-

wie wskaźników pojawia się na kilka sekund 

komunikat ostrzegawczy „Check outside 

mirror warning icon” (Sprawdzić lampkę 

ostrzegawczą w  lusterku zewnętrznym) 

i  świeci się główna lampka ostrzegawcza 

usterek ( ). W  takim przypadku pojazd 

powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai.

Wyłączenie układu monitorowania 

pojazdów w strefie tylnej (RCCW)

OTM070124L

W przypadku zakrycia zderzaka wokół radaru 

bocznego tylnego lub zasłonięcia czujnika 

śniegiem albo wodą, holowania przyczepy lub 

zamontowania bagażnika zewnętrznego zdol-

ność wykrywania przez układ bezpieczeń-

stwa w strefie tylnej może tymczasowo ulec 

ograniczeniu albo układ może się wyłączyć.
W takim przypadku w zestawie wskaźników 

pojawia się komunikat ostrzegawczy „Rear 

cross-traffic safety functions disabled. Radar 

blocked” (Funkcja układu bezpieczeństwa 

w strefie tylnej wyłączona. Radar zabloko-

wany).
Normalne działanie układu powraca po usu-

nięciu ciał obcych lub odłączeniu przyczepy.

7-112

Układy wspomagające kierowcę

Jeżeli po tych czynnościach układ nie dzia-

ła prawidłowo, pojazd powinna sprawdzić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Ograniczenia układu monitorowania 

pojazdów w strefie tylnej (RCCW) 

W  następujących sytuacjach układ bezpie-

czeństwa w  strefie tylnej może nie działać 

prawidłowo lub aktywować się w  sposób 

nieoczekiwany:
•  Ruszanie w  miejscu zadrzewionym lub 

porośniętym wysoką trawą. 

•  Ruszanie na mokrej nawierzchni.
•  Zbyt wysoka lub zbyt niska prędkość 

zbliżającego się pojazdu.

Więcej informacji na temat ograniczeń 

radaru bocznego tylnego podano w pod­

rozdziale „Układ monitorowania „martwe­

go pola” i ostrzegania o zderzeniu (BCW)” 

w rozdziale 7.

Przed rozpoczęciem holowania przy­

czepy lub zamontowaniem bagażnika 

zewnętrznego układ bezpieczeństwa 

w  strefie tylnej należy wyłączać. Przed 

ponownym rozpoczęciem korzystania 

z układu należy odłączyć przyczepę lub 

zdemontować bagażnik zewnętrzny.

   OSTROŻNIE

• 

Układ bezpieczeństwa w strefie tylnej 

może działać nieprawidłowo, nawet 

jeżeli w  zestawie wskaźników nie 

pojawia się komunikat ostrzegawczy. 

• 

Układ bezpieczeństwa w strefie tylnej 

może nie działać prawidłowo w miej­

scach, w  których po uruchomieniu 

silnika kamera nie wykrywa żadnych 

obiektów (np. na otwartych prze­

strzeniach).

    OSTRZEŻENIE 

• 

Przejazd w pobliżu pojazdu lub prze­

szkody

OJX1079111

A: przeszkoda

Działanie układu bezpieczeństwa w stre­

fie tylnej może być ograniczone w przy­

padku przejazdu w  pobliżu pojazdu lub 

przeszkody. W takiej sytuacji układ może 

nie wykrywać zbliżających się pojazdów. 

W takim przypadku układ może nie ostrze­

gać kierowcy we właściwym momencie. 
Przed rozpoczęciem i  podczas cofania 

zawsze sprawdzać otoczenie pojazdu.

    OSTRZEŻENIE 

7-113

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

• 

Skomplikowany układ parkingu

OJX1079112

W  pewnych sytuacjach układ może 

nie wykrywać pojazdów, które parkują 

lub wyjeżdżają z  miejsc parkingowych 

w pobliżu (np. odjazd pojazdu bezpośred­

nio za naszym pojazdem, parkowanie lub 

odjechanie pojazdu za naszym pojazdem, 

wykonanie skrętu przez nadjeżdżający 

pojazd itp.). W  takim przypadku układ 

może ostrzegać kierowcę bez potrzeby.
Przed rozpoczęciem i  podczas cofania 

zawsze sprawdzać otoczenie pojazdu.

• 

Pojazd zaparkowany pod kątem

OJX1079113

A: pojazd

Działanie układu bezpieczeństwa w strefie 

tylnej może być ograniczone w przypad­

ku cofania pod kątem. W takiej sytuacji 

układ może nie wykrywać zbliżających się 

pojazdów. W takim przypadku układ może 

nie ostrzegać kierowcy we właściwym 

momencie. 
Przed rozpoczęciem i  podczas cofania 

zawsze sprawdzać otoczenie pojazdu.

• 

Pojazd na/w pobliżu pochyłości

OBC3070047

Działanie układu bezpieczeństwa w strefie 

tylnej może być ograniczone w przypadku 

parkowania na/w  pobliżu pochyłości. 

W takiej sytuacji układ może nie wykry­

wać zbliżających się pojazdów. W takim 

przypadku układ może nie ostrzegać 

kierowcy we właściwym momencie. 
Przed rozpoczęciem i  podczas cofania 

zawsze sprawdzać otoczenie pojazdu.

7-114

Układy wspomagające kierowcę

• 

Parkowanie na miejscu, w pobliżu któ­

rego znajduje się przeszkoda 

OJX1079115

A: przeszkoda, B: ściana

Układ bezpieczeństwa w  strefie tylnej 

może wykrywać pojazdy przejeżdżające 

przed naszym pojazdem parkującym tyłem 

na miejscu, w  pobliżu którego znajduje 

się ściana lub inna przeszkoda. W takim 

przypadku układ może ostrzegać kierow­

cę bez potrzeby.
Przed rozpoczęciem i  podczas cofania 

zawsze sprawdzać otoczenie pojazdu.

• 

Parkowanie tyłem 

OJX1079116

Podczas parkowania tyłem układ bezpie­

czeństwa w  strefie tylnej może wykry­

wać pojazdy przejeżdżające za miejscem 

parkingowym. W takim przypadku układ 

może ostrzegać kierowcę bez potrzeby.
Przed rozpoczęciem i  podczas cofania 

zawsze sprawdzać otoczenie pojazdu.

• 

Zakłócenia powodowane przez silne 

fale elektromagnetyczne mogą unie­

możliwiać prawidłowe działanie ukła­

du bezpieczeństwa w strefie tylnej. 

• 

Układ bezpieczeństwa w strefie tylnej 

może nie działać przez 3 sekundy 

od momentu uruchomienia pojazdu 

lub inicjalizacji radarów bocznych 

tylnych.

    OSTRZEŻENIE 

7-115

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

UKŁAD WSPOMAGAJĄCY UNIKANIE KOLIZJI W STREFIE TYLNEJ (RCCA)  

(JEŻELI WYSTĘPUJE)

Układ wspomagający unikanie kolizji w stre-

fie tylnej (RCCA) wykrywa inne pojazdy zbli-

żające się z lewej lub prawej strony podczas 

cofania i  ostrzega kierowcę o  możliwości 

kolizji komunikatem i sygnałem dźwiękowym. 

Ponadto aby pomóc w uniknięciu kolizji, układ 

ingeruje w hamowanie.

OJX1079108

A:  zasięg działania układu monitorowania pojaz­

dów w strefie tylnej (RCCW),

B:  zasięg działania układu wspomagającego uni­

kanie kolizji w strefie tylnej (RCCA)

W dalszej części opisu układ monitorowania 

pojazdów  w  strefie  tylnej  i  układ  wspo

-

magający unikanie kolizji w strefie tylnej 

będą określane jako układ bezpieczeństwa 

w strefie tylnej.

Czujniki układu

OBC3070018

1. Radar boczny tylny

Położenie radarów przedstawiono powyżej.

Czas ostrzegania zmienia się w  zależ­

ności od prędkości zbliżających się 

pojazdów.

   OSTROŻNIE

Więcej informacji na temat środków 

ostrożności dotyczących radaru bocz­

nego tylnego podano w  podrozdziale 

„Układ wspomagający unikanie kolizji 

w „martwym polu” (BCA)” w rozdziale 7.

   OSTROŻNIE

7-116

Układy wspomagające kierowcę

Ustawienia układu wspomagającego 

unikanie kolizji w strefie tylnej (RCCA)

Ustawienia funkcji

OTM070194L

Rear cross traffic safety (Układ 

monitorowania pojazdów w strefie 

tylnej)

Aby włączyć lub wyłączyć układ bezpieczeń-

stwa w strefie tylnej, należy przy uruchomio-

nym silniku w menu „Settings” (Ustawienia) 

wybrać pozycję „Driver assistance” (Układy 

wspomagające kierowcę) 

 „Parking safety” 

(Bezpieczeństwo podczas parkowania)” 

 

„Rear Cross Traffic Safety” (Układ bezpie-

czeństwa w strefie tylnej).

Ustawienia układu bezpieczeństwa w strefie 

tylnej obejmują ustawienia układu RCCW 

i układu RCCA.

OTM070140L

Warning timing (Czas ostrzegania)

Aby zmienić czas ostrzegania układu bezpie-

czeństwa w  strefie tylnej, należy przy uru-

chomionym silniku wybrać menu „Settings” 

(Ustawienia), a  następnie pozycję „Driver 

Assistance” (Układy wspomagające kierow-

cę) 

 „Warning timing” (Czas ostrzegania). 

W nowym pojeździe domyślnie zaznaczona 

jest opcja „Normal” (Normalne). Zmiana 

czasu ostrzegania przez ten układ może 

spowodować również zmiany czasów ostrze-

gania przez inne układy wspomagające 

kierowcę. 

Po każdym uruchomieniu silnika układ 

bezpieczeństwa w  strefie tylnej jest 

zawsze włączony. Jednakże kierowca 

powinien zawsze obserwować otoczenie 

i zachowywać ostrożność — niezależnie 

od stanu układu.

    OSTRZEŻENIE 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     27      28      29      30     ..