Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 27

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     25      26      27      28     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 27

 

 

7-69

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

•  Więcej  informacji  na  temat  działa

-

nia  manualnego  ogranicznika  prędko

-

ści podano w podrozdziale „Manualny 

ogranicznik prędkości (MSLA)” w roz

-

dziale 7.

•  Więcej  informacji  na  temat  działa

-

nia  tempomatu  inteligentnego  podano 

w podrozdziale „Tempomat inteligent

-

ny (SCC)” w rozdziale 7.

Nieprawidłowe działanie 

i ograniczenia inteligentnego 

ogranicznika prędkości

Nieprawidłowe działanie 

inteligentnego ogranicznika prędkości

OBC3070032

Jeżeli inteligentny ogranicznik prędkości nie 

działa prawidłowo, w zestawie wskaźników 

pojawia się komunikat ostrzegawczy „Check 

speed limit assist system” (Sprawdzić ogra-

nicznik prędkości). W takim przypadku pojazd 

powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai. 

Wyłączenie inteligentnego 

ogranicznika prędkości

OTM070226L 

Ciała obce znajdujące się na szybie czołowej 

w miejscu zamontowania kamery przedniej, 

opady śniegu lub deszczu mogą ograniczyć 

zdolność wykrywania obiektów przez układ 

i chwilowo ograniczyć działanie lub spowo-

dować wyłączenie układu inteligentnego 

ogranicznika prędkości. W takim przypadku 

w zestawie wskaźników pojawia się komu-

nikat ostrzegawczy „Speed limit system 

disabled. Camera obscured” (Ogranicznik 

prędkości wyłączony. Kamera zasłonięta). 
Prawidłowe działanie układu powraca po 

usunięciu śniegu, wody lub ciał obcych. 
Jeżeli po tych czynnościach układ nie dzia-

ła prawidłowo, pojazd powinna sprawdzić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. 

• 

Jeżeli na danym odcinku obowiązuje 

ograniczenie poniżej 30  km/h, funk­

cja zmiany ustawionego ograniczenia 

prędkości nie działa.

• 

Inteligentny ogranicznik prędkości 

wykorzystuje prędkość ustawioną 

w  zestawie wskaźników przez kie­

rowcę. Jeżeli jednostka prędkości 

ustawiona w  zestawie wskaźników 

jest inna niż obowiązująca w danym 

kraju, inteligentny ogranicznik pręd­

kości może nie działać prawidłowo.

7-70

Układy wspomagające kierowcę

Ograniczenia inteligentnego 

ogranicznika prędkości

W  następujących przypadkach inteligentny 

ogranicznik prędkości może nie działać lub 

może podawać nieprawidłowe informacje:
•  Znaki drogowe zanieczyszczone lub nie-

możliwe do rozpoznania.

 

Słaba widoczność znaków drogowych 

z  powodu złych warunków atmosfe-

rycznych, takich jak opady śniegu lub 

deszczu, mgła itp.

 

Znak drogowy niewyraźny lub uszko-

dzony.

 

Znak drogowy częściowo zasłonięty 

przez obiekty sąsiadujące lub zacie-

niony.

•  Odbiegające od norm znaki drogowe.

 

Odbiegający od norm tekst lub rysunek 

na znaku drogowym.

 

 Znak drogowy ustawiony między jezd-

niami na rozjeździe.

 

Brak znaku określającego warunki 

obowiązywania znaku ustawionego 

przy drodze wjazdowej lub zjazdowej.

 

Znak umieszczony na pojeździe.

•  Zbyt duża odległość pomiędzy pojazdem 

a znakiem drogowym. 

•  Znak drogowy podświetlony. 
•  Nieprawidłowe rozpoznanie znaku z ozna-

czeniem numeru drogi lub innego znaku 

jako ograniczenie prędkości. 

•  Oznaczenie prędkości minimalnej 

w postaci oznakowania poziomego. 

•  Nagła zmiana jasności otoczenia, np. 

podczas wjeżdżania do tunelu lub wyjeż-

dżania z  tunelu albo przejeżdżania pod 

wiaduktem.

•  Jazda w ciemności z wyłączonymi świa-

tłami przednimi lub zbyt słaba jasność 

świateł.

•  Utrudnione rozpoznawanie znaków drogo-

wych z powodu odbić światła słoneczne-

go, latarni ulicznych lub świateł pojazdów 

nadjeżdżających z przeciwka.

•  Błędne informacje z  systemu nawigacji 

lub systemu GPS. 

•  Nieprzestrzeganie podpowiedzi systemu 

nawigacji. 

•  Droga nowa, która jeszcze nie znajduje 

się w systemie nawigacji. 

•  Intensywne światło słoneczne w  polu 

widzenia kamery przedniej.

•  Droga z ostrymi zakrętami lub kręta.
•  Przejazd przez progi zwalniające lub jazda 

w górę i w dół albo skręcanie na stromych 

pochyłościach. 

•  Silne wstrząsy pojazdu.

Więcej  informacji  na  temat  ograniczeń 

kamery przedniej podano w podrozdziale 

„Układ  wspomagający  unikanie  kolizji 

czołowych (FCA)” w rozdziale 7.

• 

Inteligentny ogranicznik prędkości 

może nie działać prawidłowo, nawet 

jeżeli w  zestawie wskaźników nie 

pojawia się żaden komunikat ostrze­

gawczy lub nie świeci się żadna 

lampka ostrzegawcza. 

• 

Układ może nie działać prawidłowo, 

jeżeli po uruchomieniu pojazdu czuj­

nik układu jest zanieczyszczony.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Inteligentny ogranicznik prędkości 

to układ dodatkowy, który pomaga 

kierowcy w  przestrzeganiu obowią­

zujących ograniczeń prędkości. Układ 

może nie podawać prawidłowych 

wartości ograniczeń. 

• 

Podczas programowania prędkości 

nie przekraczać obowiązujących 

ograniczeń. 

    OSTRZEŻENIE 

7-71

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

UKŁAD MONITOROWANIA ZMĘCZENIA KIEROWCY (DAW) (JEŻELI WYSTĘPUJE)

Funkcja podstawowa

Układ monitorowania zmęczenia kierowcy 

(DAW) wykrywa poziom koncentracji kierow-

cy na podstawie sposobu jazdy, czasu jazdy 

itp. Kiedy koncentracja kierowcy spadnie 

poniżej określonego poziomu, układ zaleca 

przerwę.

Funkcja ostrzegania o  ruszeniu pojazdu 

poprzedzającego

Funkcja ta informuje kierowcę o  ruszeniu 

pojazdu poprzedzającego. 

Czujnik układu

OBC3070001

1. Kamera przednia

Kamera przednia wykrywa sposób jazdy 

i ruszanie pojazdu poprzedzającego.
Położenie kamery przedstawiono powyżej.

Ustawienia układu monitorowania 

zmęczenia kierowcy (DAW) 

Ustawienia funkcji

OTM070188L

DAW (Driver Attention Warning) 

(Układ monitorowania zmęczenia 

kierowcy)

Aby wybrać funkcje układu, należy przy uru-

chomionym silniku wybrać menu „Settings” 

(Ustawienia), a  następnie pozycję „Driver 

Assistance” (Układy wspomagające kie-

rowcę) 

 „DAW (Driver Attention Warning)” 

(Układ monitorowania zmęczenia kierowcy 

— DAW).

 

W przypadku zaznaczenia opcji „Swaying 

warning” (Ostrzeganie o zbaczaniu z pro-

stego toru jazdy) układ wykrywa poziom 

dekoncentracji kierowcy i w odpowiednim 

momencie zaleca przerwę w podróży.

OTM070189L

Leading vehicle departure alert 

(Ostrzeżenie o ruszeniu pojazdu 

poprzedzającego) 

 

Po zaznaczeniu opcji „Leading vehicle 

departure alert” (Ostrzeżenie o ruszeniu 

pojazdu poprzedzającego) układ informuje 

kierowcę o ruszeniu pojazdu poprzedza-

jącego. 

Aby zapewnić optymalne działanie ukła­

du DAW, należy utrzymywać kamerę 

przednią w dobrym stanie.
Więcej informacji na temat środków 

ostrożności dotyczących kamery przed­

niej podano w podrozdziale „Układ wspo­

magający unikanie kolizji czołowych 

(FCA)” w rozdziale 7.

   OSTROŻNIE

7-72

Układy wspomagające kierowcę

OTM070140L

Warning timing (Czas ostrzegania)

Aby zmienić czas ostrzegania układu DAW, 

należy przy uruchomionym silniku wybrać 

menu „Settings” (Ustawienia), a  następnie 

pozycję „Driver Assistance” (Układy wspo-

magające kierowcę) 

 „Warning timing” 

(Czas ostrzegania). 
W nowym pojeździe domyślnie wybrana jest 

opcja „Normal” (Normalne). Zmiana czasu 

ostrzegania przez ten układ może spowo-

dować również zmiany czasów ostrzegania 

przez inne układy wspomagające kierowcę.

Wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika 

przywraca poprzednie ustawienia układu 

DAW.

Sposób działania układu 

monitorowania zmęczenia kierowcy 

(DAW)

Funkcja podstawowa

Komunikaty i ostrzeżenia

Podstawową funkcją układu DAW jest infor-

mowanie kierowcy o poziomie koncentracji 

i  zachęcanie do przerw w  prowadzeniu 

za pomocą komunikatu „Consider taking 

a break” (Rozważyć przerwę).

Poziom koncentracji

 

Układ wył.

 

Układ nieaktywny

OTM070102L

OTM070106L

 

Jazda uważna

 

Jazda nieuważna

ONX4070092L

OTM070191N 

•  Kierowca może sprawdzać w  zestawie 

wskaźników poziom swojej koncentracji.

 

Usunięcie zaznaczenia pozycji 

„Swaying warning” (Ostrzeganie 

o  zbaczaniu z  prostego toru jazdy) 

powoduje wyświetlenie komunikatu 

„System Off” (Układ wył.).

 

Funkcja działa przy prędkości 

0 ÷ 210 km/h.

 

Jeżeli prędkość nie mieści się w tym 

zakresie, wyświetla się komunikat 

„Disabled” (Nieaktywny).

•  Układ podaje poziom koncentracji kierow-

cy w skali od 1 do 5. Im mniejsza liczba, 

tym niższy poziom koncentracji. 

•  Wyświetlany poziom spada, jeżeli przez 

określony czas kierowca nie przerywa 

jazdy.

7-73

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Zalecenie przerwania jazdy

OTM070105L

•  Aby zasugerować kierowcy przerwanie 

jazdy w  przypadku, kiedy jego poziom 

koncentracji jest niższy niż 1, na wyświe-

tlaczu LCD zestawu wskaźników pojawia 

się komunikat „Consider taking a break” 

(Rozważyć przerwę). Komunikatowi towa-

rzyszy dźwięk ostrzegawczy. 

•  Układ DAW nie sugeruje przerwy, jeżeli 

całkowity czas jazdy jest krótszy niż 

10 minut lub od ostatniej sugestii przerwy 

nie upłynęło 10 minut. 

•  Ustawienia można zmieniać w zestawie 

wskaźników (opcja „User Settings” — 

Ustawienia  użytkownika)  lub  w  syste

-

mie  multimedialnym  (opcja  „Vehicle 

Settings”  —  Ustawienia  pojazdu), 

w  zależności  od  wyposażenia  pojazdu. 

Więcej informacji podano w podrozdzia

-

le „Tryb ustawień użytkownika” w roz

-

dziale  4  lub  w  rozdziale  „Ustawienia 

pojazdu” oddzielnej instrukcji systemu 

multimedialnego.

•  W następujących sytuacjach układ DAW 

ustawia  czas  od  ostatniej  przerwy  na 

00:00:

 

Wyłączenie silnika.

 

Odpięcie  pasa  bezpieczeństwa  kie

-

rowcy i otwarcie drzwi kierowcy.

 

Zatrzymanie  pojazdu  na  ponad 

10 minut.

•  Po zresetowaniu układu DAW przez kie

-

rowcę czas od ostatniej przerwy ustawia 

się na 00:00, a poziom koncentracji na 

„High” (Wysoki).

Ze względów bezpieczeństwa ustawienia 

układu należy zmieniać po zatrzymaniu 

pojazdu w bezpiecznym miejscu.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Układ DAW może sugerować prze­

rwanie jazdy na podstawie sposobu 

prowadzenia lub czynności wykony­

wanych przez kierowcę, nawet jeżeli 

kierowca nie odczuwa zmęczenia.

• 

Układ DAW jedynie wspomaga kie­

rowcę. Układ nie zawsze może pra­

widłowo rozpoznać poziom jego kon­

centracji.

• 

Kierowca odczuwający zmęczenie 

powinien przerwać jazdę w bezpiecz­

nym miejscu, nawet jeżeli układ DAW 

nie sugeruje przerwy.

   OSTROŻNIE

7-74

Układy wspomagające kierowcę

Funkcja ostrzegania o ruszeniu 

pojazdu poprzedzającego

OBC3070025

Po ruszeniu pojazdu poprzedzającego funkcja 

ostrzegania o  ruszeniu pojazdu poprze-

dzającego informuje kierowcę za pomo-

cą komunikatu „Leading vehicle is driving 

on” (Pojazd poprzedzający rusza) i dźwięku 

ostrzegawczego.

Nieprawidłowe działanie 

i ograniczenia układu monitorowania 

zmęczenia kierowcy (DAW)

Nieprawidłowe działanie układu 

monitorowania zmęczenia kierowcy 

(DAW)

OBC3070026

Jeżeli układ DAW nie działa prawidłowo, 

w zestawie wskaźników pojawia się komu-

nikat ostrzegawczy „Check DAW (Driver 

Attention Warning) system” (Sprawdzić układ 

monitorowania zmęczenia kierowcy — DAW). 

W takim przypadku pojazd powinna spraw-

dzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

Ograniczenia układu monitorowania 

zmęczenia kierowcy (DAW)

W następujących sytuacjach układ DAW może 

nie działać prawidłowo:
•  Gwałtowny sposób jazdy.
•  Częste celowe zmiany pasa ruchu.
•  Ingerencja innego układu wspomagające-

go kierowcę, takiego jak układ utrzymy-

wania na pasie ruchu (LKA).

• 

Podczas wyświetlania komunikatu 

i  emitowania dźwięku ostrzegaw­

czego przez inny układ, ostrzeżenie 

o ruszeniu pojazdu poprzedzającego 

może się nie pojawić.

• 

Za bezpieczną jazdę i utrzymywanie 

kontroli nad pojazdem odpowiada 

kierowca.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Funkcja ostrzegania o ruszeniu pojaz­

du poprzedzającego jest funkcją 

dodatkową i  może nie informować 

kierowcy o ruszeniu pojazdu poprze­

dzającego.

• 

Przed ruszeniem zawsze sprawdzać 

warunki drogowe.

   OSTROŻNIE

7-75

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Funkcja ostrzegania o ruszeniu pojazdu 

poprzedzającego

•  Zajechanie drogi

OADAS021

OADAS022

A: nasz pojazd, B: pojazd poprzedzający

Funkcja ostrzegania o  ruszeniu pojazdu 

poprzedzającego może nie działać prawi-

dłowo w  przypadku zajechania drogi przez 

inny pojazd.

•  Nagły skręt pojazdu poprzedzającego

OADAS034

A: nasz pojazd, B: pojazd poprzedzający

Funkcja ostrzegania o  ruszeniu pojazdu 

poprzedzającego może nie działać prawidło-

wo w przypadku gwałtownego skrętu pojazdu 

poprzedzającego.

•  Gwałtowne ruszenie pojazdu poprzedza-

jącego

OADAS024

Funkcja ostrzegania o  ruszeniu pojazdu 

poprzedzającego może nie działać prawidło-

wo w przypadku jego gwałtownego ruszenia.

7-76

Układy wspomagające kierowcę

•  Obecność pieszego lub rowerzysty między 

naszym pojazdem a  pojazdem poprze-

dzającym

OADAS025

Funkcja ostrzegania o  ruszeniu pojazdu 

poprzedzającego może nie działać prawi-

dłowo w  przypadku obecności pieszego 

lub rowerzysty między naszym pojazdem 

a pojazdem poprzedzającym.

•  Jazda przez parking

OADAS027

Funkcja ostrzegania o  ruszeniu pojazdu 

poprzedzającego może ostrzegać w  przy-

padku odjeżdżania z  miejsca parkingowe-

go pojazdu zaparkowanego przed naszym 

pojazdem.

•  Przejazd przez bramkę poboru opłat, 

rozjazd itp.

OADAS026

Funkcja ostrzegania o  ruszeniu pojazdu 

poprzedzającego może nie działać prawidło-

wo podczas przejazdu przez bramkę poboru 

opłat lub w  miejscu rozdzielenia się pasu 

ruchu na kilka pasów albo połączenia kilku 

pasów w jeden.

Więcej informacji na temat środków 

ostrożności dotyczących kamery przed­

niej podano w podrozdziale „Układ wspo­

magający unikanie kolizji czołowych 

(FCA)” w rozdziale 7.

   OSTROŻNIE

7-77

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

TEMPOMAT (CC) (JEŻELI WYSTĘPUJE)

OTM070111

(1)  Lampka sygnalizacyjna włączenia tem-

pomatu

(2) Zaprogramowana prędkość
Tempomat umożliwia zaprogramowanie 

prędkości powyżej 30 km/h, którą pojazd 

ma utrzymywać bez naciskania pedału przy-

spieszenia.

Korzystanie z tempomatu 

Ustawianie prędkości

1.   Przyspieszyć do wymaganej prędkości, 

wyższej niż 30 km/h. 

OBC3070070

2.   Przy żądanej prędkości nacisnąć przycisk 

układów wspomagających kierowcę ( ). 

W zestawie wskaźników włącza się lamp-

ka sygnalizacyjna włączenia tempomatu 

(

).

3.  Zwolnić pedał przyspieszenia.

Pojazd utrzymuje ustawioną prędkość 

bez konieczności naciskania pedału przy-

spieszenia.

Na stromych podjazdach samochód może 

nieznacznie  zwalniać,  a  na  zjazdach  nie

-

znacznie przyspieszać.

Zwiększanie ustawionej prędkości

OBC3070027

•  Odchylić przełącznik w  położenie (+) 

i natychmiast zwolnić. Każde odchylenie 

przełącznika w  to położenie powoduje 

wzrost prędkości o 1 km/h. 

•  Odchylić przełącznik w  położenie (+) 

i  przytrzymać go, obserwując równo-

cześnie wskazanie zadanej prędkości 

w zestawie wskaźników. Ustawiona pręd-

kość zwiększa się najpierw do najbliższej 

wielokrotności 10, a  następnie każde 

kolejne odchylenie przełącznika w to poło-

żenie powoduje wzrost o 10 km/h.
Po wyświetleniu wymaganej prędkości 

zwolnić przełącznik — pojazd przyspieszy 

do zadanej prędkości. 

7-78

Układy wspomagające kierowcę

Zmniejszanie ustawionej prędkości

OBC3070028

•  Odchylić przełącznik w  położenie (–) 

i natychmiast zwolnić. Każde odchylenie 

przełącznika w  to położenie powoduje 

spadek prędkości o 1 km/h. 

•  Odchylić przełącznik w  położenie (–) 

i  przytrzymać go, obserwując równo-

cześnie wskazanie zadanej prędkości 

w zestawie wskaźników. Ustawiona pręd-

kość zmniejsza się najpierw do najbliższej 

wielokrotności 10, a  następnie każde 

kolejne odchylenie przełącznika w to poło-

żenie powoduje spadek o 10 km/h.
Po osiągnięciu wymaganej prędkości 

zwolnić przełącznik.

Chwilowa dezaktywacja tempomatu

OBC3070029

W  następujących przypadkach tempomat 

dezaktywuje się:
•  Naciśnięcie pedału hamulca.
•  Naciśnięcie przycisku 

.

•  Włączenie trybu N skrzyni biegów.
•  Zwolnienie do prędkości poniżej 30 km/h.
•  Ingerencja układu stabilizacji toru jazdy 

(ESC).

•  Redukcja do 2. biegu w trybie manualnej 

zmiany biegów.

Ustawienie prędkości wyłącza się, ale lamp-

ka sygnalizacyjna włączenia tempomatu 

(

) pozostanie włączona. 

Wznawianie działania tempomatu

OBC3070030

Odchylić przełącznik w położenie (+), (–) lub 

nacisnąć przycisk 

.

Odchylenie przełącznika w  położenie (+) 

lub (–) powoduje ustawienie prędkości na 

poziomie aktualnej prędkości podawanej 

w zestawie wskaźników.
Naciśnięcie przycisku 

 powoduje przy-

wrócenie ostatniej zaprogramowanej pręd-

kości.
Aby wznowić działanie układu, prędkość musi 

być wyższa niż 30 km/h.

7-79

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Wyłączanie tempomatu

OBC3070070

Aby wyłączyć tempomat, nacisnąć przy-

cisk układów wspomagających kierowcę 

( ). Gaśnie lampka sygnalizacyjna włącze-

nia tempomatu (

).

Jeżeli nie zamierza się korzystać z  tem-

pomatu, zawsze należy go wyłączać za 

pomocą przycisku układów wspomagających 

kierowcę ( ).

Aby  wyłączyć  tempomat  w  pojazdach 

wyposażonych  w  manualny  ogranicznik 

prędkości, należy nacisnąć i przytrzymać 

przycisk  układów  wspomagających  kie

-

rowcę.  W  takim  przypadku  manualny 

ogranicznik prędkości pozostanie włączony.

Podczas korzystania z tempomatu nale­

ży przestrzegać poniższych środków 

ostrożności:

• 

Podczas programowania prędkości 

nie przekraczać obowiązujących 

ograniczeń.

• 

Aby uniknąć przypadkowego usta­

wienia prędkości, wyłączać tempo­

mat, kiedy nie korzysta się z  niego. 

Sprawdzać, czy lampka sygnalizacyj­

na włączenia tempomatu (

nie świeci się.

• 

Tempomat nie zastępuje prawidłowej 

i bezpiecznej techniki jazdy. Za zacho­

wywanie ostrożności pozwalającej na 

unikanie nagłych i nieoczekiwanych 

sytuacji zawsze odpowiada kierowca. 

• 

Zawsze zachowywać ostrożność 

pozwalającą na unikanie nagłych 

i  nieoczekiwanych sytuacji. Dlatego 

należy stale koncentrować się na 

prowadzeniu.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Nie używać tempomatu, jeżeli utrzy­

mywanie stałej prędkości może być 

niebezpieczne, np.:

 

– W  ruchu o  dużym natężeniu lub 

jeżeli sytuacja na drodze utrudnia 

jazdę ze stałą prędkością.

 

– Podczas jazdy w  deszczu albo po 

drogach pokrytych lodem lub śnie­

giem.

 

– Podczas jazdy w górach.

 

– Podczas jazdy przy silnym wietrze.

 

– 

Przy ograniczonej widoczności 

spowodowanej np. złymi warunkami 

atmosferycznymi, takimi jak mgła, 

opady śniegu, deszczu lub burza 

piaskowa.

• 

Nie używać tempomatu podczas holo­

wania przyczepy.

7-80

Układy wspomagające kierowcę

Tempomat inteligentny umożliwia zaprogra-

mowanie prędkości i minimalnej odległości 

od pojazdu poprzedzającego.

Wspomaganie przyspieszania podczas 

wyprzedzania

Tempomat inteligentny rozpoznaje zamiar 

kierowcy wyprzedzania pojazdu poprzedza-

jącego i wspomaga przyspieszanie. 

Czujniki układu

OTM070001

OBC3070006

OBC3V071001

1. Kamera przednia 
2. Radar przedni

Kamera przednia i  radar przedni służą do 

wykrywania pojazdów poprzedzających.
Położenie kamery i radaru przedniego przed-

stawiono powyżej.

TEMPOMAT INTELIGENTNY (SCC) (JEŻELI WYSTĘPUJE) 

Aby zapewnić optymalne działanie tem­

pomatu inteligentnego, należy utrzymy­

wać kamerę przednią i  radar przedni 

w dobrym stanie.
Więcej informacji na temat środków 

ostrożności dotyczących kamery przed­

niej i radaru przedniego podano w pod­

rozdziale „Układ wspomagający unikanie 

kolizji czołowych (FCA)” w rozdziale 7.

   OSTROŻNIE

7-81

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Ustawienia tempomatu inteligentnego

Ustawienia funkcji

OBC3070022

Włączanie tempomatu inteligentnego

•  Włączyć układ za pomocą przycisku ukła-

dów wspomagających kierowcę. Prędkość 

zadaną ustawia się zgodnie z  prędkoś-

cią wskazywaną aktualnie w  zestawie 

wskaźników. 

•  Układ utrzymuje tę prędkość w przypad-

ku braku pojazdu poprzedzającego, ale 

w przypadku obecności pojazdu poprze-

dzającego może zwolnić w  celu zacho-

wania zaprogramowanej odległości. Kiedy 

pojazd poprzedzający znacznie zwiększa 

prędkość, pojazd przyspiesza, a następ-

nie utrzymuje stałą, zaprogramowaną 

prędkość.

W  przypadku  jazdy  z  prędkością 

10 ÷ 30 km/h  naciśnięcie  przycisku  ukła

-

dów wspomagających kierowcę powoduje 

ustawienie prędkości utrzymywanej przez 

tempomat inteligentny na 30 km/h.

OBC3070031

Ustawianie odległości od pojazdu 

poprzedzającego

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmia-

nę odległości od pojazdu poprzedzającego 

w następujący sposób: 

Odległość 4

Odległość 3

Odległość 1

Odległość 2

•  Podczas  jazdy  z  prędkością  90  km/h 

zaprogramowana odległość zmienia się 

następująco: 

  Odległość 4 – ok. 53 m

  Odległość 3 – ok. 40 m

  Odległość 2 – ok. 30 m

  Odległość 1 – ok. 25 m

•  Po  każdym  uruchomieniu  silnika  lub 

czasowej dezaktywacji układu przywra

-

cana jest ostatnia ustawiona odległość.

7-82

Układy wspomagające kierowcę

OBC3070071

Zwiększanie ustawionej prędkości

•  Odchylić przełącznik w  położenie (+) 

i natychmiast zwolnić. Każde odchylenie 

przełącznika w  to położenie powoduje 

wzrost prędkości o 1 km/h. 

•  Odchylić przełącznik w  położenie (+) 

i  przytrzymać go, obserwując równo-

cześnie wskazanie zadanej prędkości 

w zestawie wskaźników. Każde odchyle-

nie przełącznika w to położenie powoduje 

wzrost prędkości o 10 km/h. Po wyświe-

tleniu wymaganej prędkości zwolnić prze-

łącznik — pojazd przyspieszy do zadanej 

prędkości. Za pomocą przełącznika zapro-

gramowaną prędkość można zmieniać do 

180 km/h.

OBC3070072

Zmniejszanie ustawionej prędkości

•  Odchylić przełącznik w  położenie (–) 

i natychmiast zwolnić. Każde odchylenie 

przełącznika w  to położenie powoduje 

spadek prędkości o 1 km/h. 

•  Odchylić przełącznik w  położenie (–) 

i  przytrzymać go, obserwując równo-

cześnie wskazanie zadanej prędkości 

w zestawie wskaźników. Każde odchyle-

nie przełącznika w to położenie powoduje 

spadek prędkości o 10 km/h. 

Po osiągnięciu wymaganej prędkości 

zwolnić przełącznik. Za pomocą przełącz-

nika zaprogramowaną prędkość można 

zmieniać do 30 km/h.

OBC3070073

Chwilowa dezaktywacja tempomatu 

inteligentnego

Aby chwilowo dezaktywować tempomat inte-

ligentny, nacisnąć przycisk 

 lub nacisnąć 

pedał hamulca.

Przed użyciem przełącznika sprawdzić 

sytuację na drodze. Odchylenie przełącz­

nika do góry i przytrzymanie go w tym 

położeniu powoduje gwałtowny wzrost 

prędkości. 

    OSTRZEŻENIE 

7-83

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

OBC3070074

Wznawianie działania tempomatu 

inteligentnego

Aby wznowić działanie tempomatu inteligent-

nego, odchylić przełącznik w położenie (+), 

(–) lub nacisnąć przycisk 

.

Odchylenie przełącznika w  położenie (+) 

lub (–) powoduje ustawienie prędkości na 

poziomie aktualnej prędkości podawanej 

w zestawie wskaźników.
Naciśnięcie przycisku 

 powoduje przy-

wrócenie ostatniej zaprogramowanej pręd-

kości.

OBC3070022

Wyłączanie tempomatu inteligentnego

Aby wyłączyć tempomat inteligentny, naci-

snąć przycisk układów wspomagających 

kierowcę. 

Aby  wyłączyć  tempomat  inteligentny 

w  pojazdach  wyposażonych  w  manualny 

ogranicznik  prędkości,  należy  nacisnąć 

i przytrzymać przycisk układów wspoma

-

gających  kierowcę.  W  takim  przypadku 

manualny ogranicznik prędkości pozostanie 

włączony.

Działanie na podstawie trybu jazdy 

Tempomat inteligentny zmienia sposób przy-

spieszania w  zależności od trybu jazdy 

wybranego w zintegrowanym układzie stero-

wania trybami jazdy (DMICS). Patrz poniższa 

tabela. 

Tryb jazdy

Tempomat inteligentny

COMFORT

Normalne

ECO

Wolne

SPORT

Szybkie

Więcej informacji dotyczących trybów jazdy 

podano  w  podrozdziale  „Zintegrowany 

układ sterowania trybami jazdy (DMICS)” 

w rozdziale 6. 

Przed użyciem przycisku 

 spraw­

dzić sytuację na drodze. Po naciśnięciu 

przycisku 

 pojazd może gwałtownie 

przyspieszyć lub zwolnić. 

    OSTRZEŻENIE 

7-84

Układy wspomagające kierowcę

 

Typ A

OTM070141L

 

Typ B

ONX4E070090

Warning Volume (Głośność ostrzeżeń)

Aby zmienić głośność ostrzeżeń tempo-

matu inteligentnego, należy przy urucho-

mionym silniku wybrać menu „Settings” 

(Ustawienia), a  następnie pozycję „Driver 

Assistance” (Układy wspomagające kierow-

cę) 

 „Warning Volume” (Głośność ostrze-

żeń) i zaznaczyć odpowiednią opcję: „High” 

(Wysoka), „Medium” (Średnia), „Low” (Niska) 

lub „Off” (Wył.) (jeżeli występuje funkcja 

ostrzegania wibracjami kierownicy). 
Wybór pozycji „Off” nie powoduje całkowi-

tego wyciszenia dźwięków ostrzegawczych 

tempomatu inteligentnego, a jedynie maksy-

malne obniżenie ich głośności. 
Zmiana głośności ostrzeżeń tego układu 

może spowodować również zmiany głośności 

ostrzeżeń innych układów wspomagających 

kierowcę. 

Wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika 

przywraca poprzednie ustawienia głośności 

ostrzeżeń.

Sposób działania tempomatu 

inteligentnego

Warunki działania

Tempomat inteligentny działa po spełnieniu 

poniższych warunków.

Funkcja podstawowa

•  Włączony tryb D skrzyni biegów.
•  Zamknięte drzwi kierowcy.
•  Wyłączony hamulec postojowy.

•  Prędkość pojazdu w  zakresie prędkości 

działania układu: 10 ÷ 180 km/h.

•  Włączony układ stabilizacji toru jazdy 

(ESC), układ kontroli trakcji (TCS) lub 

układ ABS.

•  Brak ingerencji układu stabilizacji toru 

jazdy (ESC), układu kontroli trakcji (TCS) 

lub układu ABS.

•  Prędkość obrotowa poniżej zakresu zazna-

czonego na obrotomierzu na czerwono.

•  Brak ingerencji układu wspomagającego 

unikanie kolizji czołowych (FCA) w hamo-

wanie.

Wspomaganie przyspieszania podczas 

wyprzedzania

Funkcja wspomagania przyspieszania pod-

czas wyprzedzania aktywuje się po włączeniu 

lewego kierunkowskazu przy aktywnym 

tempomacie inteligentnym i spełnieniu poniż-

szych warunków:
•  Prędkość pojazdu ponad 60 km/h.
•  Wyłączone światła awaryjne.
•  Wykryty pojazd poprzedzający.
•  Brak konieczności zwolnienia w  celu 

utrzymania odległości od pojazdu poprze-

dzającego.

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     25      26      27      28     ..