Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 26

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     24      25      26      27     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 26

 

 

7-53

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Podczas korzystania z  układu bezpie­

czeństwa „martwego pola” należy prze­

strzegać poniższych środków ostroż­

ności:

• 

Ze względów bezpieczeństwa usta­

wienia układu należy zmieniać po 

zatrzymaniu pojazdu w bezpiecznym 

miejscu.

• 

Podczas wyświetlania komunikatu 

i  emitowania dźwięku ostrzegaw­

czego przez inny układ, ostrzeżenie 

układu bezpieczeństwa „martwego 

pola” może się nie pojawić.

• 

Hałasy dochodzące z zewnątrz mogą 

zagłuszyć sygnał ostrzegawczy ukła­

du bezpieczeństwa „martwego pola”.

• 

Układ bezpieczeństwa „martwego 

pola” może nie aktywować się, jeżeli 

w  celu uniknięcia kolizji kierowca 

naciska pedał hamulca.

• 

Silne naciśnięcie pedału przyspiesze­

nia przez kierowcę lub gwałtowny 

obrót kierownicy powoduje automa­

tyczne przerwanie ingerencji układu 

w hamowanie. 

    OSTRZEŻENIE 

Przy pewnych stanach układu stabilizacji 

toru jazdy (ESC) ingerencja w hamowanie 

może nie przebiegać prawidłowo.
W następujących sytuacjach układ emi­

tuje jedynie ostrzeżenie:

 

–Włączona lampka ostrzegawcza 

układu stabilizacji toru jazdy (ESC).

 

–Wykonywanie przez układ stabili­

zacji toru jazdy (ESC) innej funkcji.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Ingerencja układu bezpieczeństwa 

„martwego pola” może spowodo­

wać gwałtowne hamowanie pojazdu 

zagrażające obrażeniami pasażerów 

i  przemieszczeniem niezamocowa­

nych przedmiotów. Dlatego zawsze 

należy zapinać pasy bezpieczeństwa 

i  mocować wszystkie przewożone 

przedmioty. 

• 

Nawet w  przypadku niesprawności 

układu bezpieczeństwa „martwego 

pola” układ hamulcowy działa pra­

widłowo.

• 

Układ bezpieczeństwa „martwego 

pola” nie działa w każdej sytuacji i nie 

pozwala unikać wszystkich kolizji. 

• 

W  pewnych sytuacjach układ bez­

pieczeństwa „martwego pola” może 

ostrzegać kierowcę zbyt późno lub 

nie ostrzegać wcale.

• 

Dlatego kierowca powinien cały czas 

zachowywać kontrolę nad pojazdem. 

Nie należy polegać wyłącznie na 

układzie bezpieczeństwa „martwego 

pola”. Należy zawsze utrzymywać 

odległość zapewniającą bezpieczną 

drogę hamowania, a w razie potrzeby 

zwalniać lub zatrzymywać pojazd, 

naciskając pedał hamulca.

• 

Nie podejmować prób celowego wyko­

rzystywania układu bezpieczeństwa 

„martwego pola” do unikania kolizji 

z  pieszymi, zwierzętami, obiektami 

itp. Może to spowodować zagrożenie 

zdrowia lub życia.

7-54

Układy wspomagające kierowcę

Nieprawidłowe działanie 

i ograniczenia układu 

wspomagającego unikanie kolizji 

w „martwym polu” (BCA)

Nieprawidłowe działanie układu 

wspomagającego unikanie kolizji 

w „martwym polu” (BCA)

OTM070099L

Jeżeli układ bezpieczeństwa „martwego 

pola” nie działa prawidłowo, w  zestawie 

wskaźników pojawia się komunikat ostrze-

gawczy „Check Blind-Spot Safety system” 

(Sprawdzić układ bezpieczeństwa „martwego 

pola”), a  także świeci się główna lampka 

ostrzegawcza usterek ( ). W takim przypad-

ku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

OTM070100L

Kiedy lampka ostrzegawcza w  lusterku 

zewnętrznym nie działa prawidłowo, w zesta-

wie wskaźników pojawia się na kilka sekund 

komunikat ostrzegawczy „Check side view 

mirror warning light” lub „Check outside 

mirror warning icon” (Sprawdzić lamp-

kę ostrzegawczą w  lusterku zewnętrznym) 

i  świeci się główna lampka ostrzegawcza 

usterek ( ). W  takim przypadku pojazd 

powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai.

Wyłączenie układu wspomagającego 

unikanie kolizji w „martwym polu” 

(BCA)

OTM070098L

W  przypadku pokrycia zderzaka tylnego 

wokół radaru bocznego tylnego albo czujnika 

śniegiem lub wodą, holowania przyczepy 

albo zamontowania bagażnika zewnętrz-

nego, zdolność wykrywania przez układ 

bezpieczeństwa „martwego pola” może ulec 

ograniczeniu lub układ może się wyłączyć.
W takim przypadku w zestawie wskaźników 

pojawia się komunikat ostrzegawczy „Blind-

spot safety systems disabled. Radar blocked” 

(Układ bezpieczeństwa „martwego pola” 

wyłączony. Radar zablokowany). 
Normalne działanie układu powraca po usu-

nięciu ciał obcych lub odczepieniu przyczepy 

i ponownym uruchomieniu silnika.

7-55

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Jeżeli po tych czynnościach układ nie dzia-

ła prawidłowo, pojazd powinna sprawdzić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Ograniczenia układu wspomagającego 

unikanie kolizji w „martwym polu” 

(BCA)

W  następujących sytuacjach układ bezpie-

czeństwa „martwego pola” może nie działać 

prawidłowo lub aktywować się w  sposób 

nieoczekiwany:
•  Niesprzyjające warunki atmosferyczne, 

takie jak silne opady śniegu lub deszczu. 

•  Radar boczny tylny zakryty śniegiem, 

wodą, zabrudzony itp.

•  Wysoka lub niska temperatura wokół 

radaru bocznego tylnego.

•  Jazda po zjeździe z  lub po wjeździe na 

drogę szybkiego ruchu.

•  Nawierzchnia drogi lub pobocza zawie-

rająca elementy metalowe (np. z powodu 

budowy przejazdu podziemnego).

•  Obecność w  pobliżu pojazdu nierucho-

mych obiektów, takich jak ekrany aku-

styczne, bariery drogowe, bariery rozdzie-

lające jezdnie, bariery wjazdowe, latarnie 

uliczne, znaki drogowe, tunele, ściany itp. 

(w tym konstrukcje podwójne).

•  Jazda przez otwartą przestrzeń z  nie-

wielką liczbą innych pojazdów lub ota-

czających obiektów (np. pola, łąki, obszar 

niezabudowany itp.).

•  Wąska droga zarośnięta drzewami lub 

wysoką trawą.

•  Mokra nawierzchnia.
•  Inny pojazd jadący bardzo blisko z tyłu lub 

przejeżdżający w niewielkiej odległości od 

naszego pojazdu.

•  Bardzo wysoka prędkość i  krótki czas 

przejazdu pojazdu obok naszego pojazdu. 

•  Wyprzedzanie innego pojazdu.
•  Zmiana pasa ruchu.
•  Równoczesne ruszenie z miejsca i przy-

spieszanie pojazdu znajdującego się 

w pobliżu.

•  Zmiana przez inny pojazd pasa ruchu 

z  sąsiedniego na dalszy lub z  dalszego 

na sąsiedni.

•  Holowanie przyczepy lub zamontowany 

tylny bagażnik zewnętrzny.

•  Przysłonięcie zderzaka w pobliżu radaru 

bocznego tylnego naklejkami, osłonami, 

bagażnikiem na rowery itp.

•  Uderzenie lub uszkodzenie zderzaka 

w  pobliżu radaru bocznego tylnego lub 

nieprawidłowe ustawienie radaru.

•  Zmniejszenie lub zwiększenie wysokości 

pojazdu z  powodu dużego obciążenia, 

nieprawidłowego ciśnienia w oponach itp.

Przed rozpoczęciem holowania przy­

czepy lub zamontowaniem bagażnika 

zewnętrznego układ bezpieczeństwa 

„martwego pola” należy wyłączać. Przed 

ponownym rozpoczęciem korzystania 

z układu należy odłączyć przyczepę lub 

zdemontować bagażnik zewnętrzny.

   OSTROŻNIE

• 

Układ bezpieczeństwa „martwego 

pola” może działać nieprawidłowo, 

nawet jeżeli na wyświetlaczu LCD nie 

pojawia się komunikat ostrzegawczy. 

• 

Układ może nie działać prawidło­

wo w  obszarach (np. na otwartym 

terenie), w których po uruchomieniu 

silnika nie może wykryć żadnych 

obiektów, lub jeżeli czujniki układu 

są zasłonięte ciałami obcymi.

    OSTRZEŻENIE 

7-56

Układy wspomagające kierowcę

W  następujących sytuacjach układ bezpie-

czeństwa „martwego pola” może nie działać 

prawidłowo lub aktywować się w  sposób 

nieoczekiwany:
•  Obecność w pobliżu motocykla lub roweru.
•  Obecność w pobliżu lawety.
•  Obecność w  pobliżu dużego pojazdu, 

takiego jak autobus lub samochód cię-

żarowy. 

•  Obecność w pobliżu obiektu ruchomego, 

takiego jak pieszy, zwierzę, wózek na 

zakupy lub wózek dziecięcy.

•  Obecność w  pobliżu pojazdu niskiego, 

takiego jak samochód sportowy.

W  następujących sytuacjach ingerencja 

w hamowanie może nie działać: 
•  Silne drgania pojazdu wywoływane przez 

nierówności nawierzchni.

•  Śliska nawierzchnia, np. pokryta śniegiem, 

wodą lub lodem.

•  Niskie ciśnienie w oponie lub uszkodzona 

opona.

•  Zmodyfikowany układ hamulcowy.
•  Gwałtowne zmiany pasa ruchu.

Więcej informacji na temat ograniczeń 

kamery przedniej podano w podrozdziale 

„Układ wspomagający unikanie kolizji 

czołowych (FCA)” i Układ utrzymywania na 

pasie ruchu (LKA)” w rozdziale 7.

• 

Jazda po zakręcie

OJX1079057

Podczas jazdy po zakręcie układ bez­

pieczeństwa „martwego pola” może 

nie działać prawidłowo. Układ może 

nie wykrywać pojazdów na sąsiednim 

pasie ruchu. 
Dlatego podczas jazdy zawsze należy 

zwracać uwagę na warunki drogowe 

i sytuację panującą na drodze. 

    OSTRZEŻENIE 

OJX1079058

Podczas jazdy po zakręcie układ bez­

pieczeństwa „martwego pola” może nie 

działać prawidłowo. Układ może wykryć 

pojazd na tym samym pasie ruchu. 
Dlatego podczas jazdy zawsze należy 

zwracać uwagę na warunki drogowe 

i sytuację panującą na drodze.

7-57

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

• 

Przejazd przez rozwidlenie lub połą­

czenie dróg

OJX1079059

Układ bezpieczeństwa „martwego pola” 

może nie działać prawidłowo podczas 

przejazdu przez rozwidlenie lub połą­

czenie dróg. Układ może nie wykrywać 

pojazdów na sąsiednim pasie ruchu. 
Dlatego podczas jazdy zawsze należy 

zwracać uwagę na warunki drogowe 

i sytuację panującą na drodze. 

• 

Jazda na pochyłościach

OBC3070019

Podczas jazdy na pochyłościach układ 

bezpieczeństwa „martwego pola” może 

nie działać prawidłowo. Układ może nie 

wykrywać pojazdów na sąsiednim pasie 

ruchu albo nieprawidłowo rozpoznawać 

podłoże lub inne obiekty.
Dlatego podczas jazdy zawsze należy 

zwracać uwagę na warunki drogowe 

i sytuację panującą na drodze.

• 

Pasy ruchu na różnych wysokościach 

OBC3070020

Układ bezpieczeństwa „martwego pola” 

może nie działać prawidłowo, jeżeli pasy 

ruchu znajdują się na różnych wyso­

kościach. Układ może nie wykrywać 

pojazdów na pasie ruchu na innej wyso­

kości (np. połączenie z przejazdem pod­

ziemnym, skrzyżowania z pasami ruchu 

oddzielonymi nasypami itp.). 
Dlatego podczas jazdy zawsze należy 

zwracać uwagę na warunki drogowe 

i sytuację panującą na drodze. 

7-58

Układy wspomagające kierowcę

OJX1070063L

Aby wspomagać unikanie kolizji, w przypad-

ku rozpoczęcia otwierania drzwi pasażera 

kiedy wykrywany jest pojazd zbliżający się 

w  strefie tylnej układ wspomagający bez-

pieczne wysiadanie (SEW) emituje komunikat 

i dźwięk ostrzegawczy. 

Czujniki układu

OBC3070018

1. Radar boczny tylny

Radary boczne tylne to czujniki zamontowane 

w  zderzaku tylnym. Monitorują one prze-

strzeń obok pojazdu i za nim. Aby zapewnić 

prawidłowe działanie układu, należy utrzy-

mywać czystość zderzaka tylnego.

UWAGA

Więcej informacji na temat środków 

ostrożności dotyczących radarów bocz­

nych tylnych podano w  podrozdziale 

„Układ monitorowania „martwego pola” 

i  ostrzegania o  zderzeniu (BCW)” lub 

„Układ wspomagający unikanie kolizji 

w „martwym polu” (BCA)” w rozdziale 7.

• 

Przed rozpoczęciem holowania przy­

czepy lub innego pojazdu wyłączać 

układ bezpieczeństwa „martwego 

pola”.

• 

Zakłócenia powodowane przez silne 

fale elektromagnetyczne mogą unie­

możliwiać prawidłowe działanie ukła­

du bezpieczeństwa „martwego pola”. 

• 

Układ bezpieczeństwa „martwego 

pola” może nie działać przez 3 sekund 

od momentu uruchomienia pojazdu 

lub inicjalizacji kamery przedniej albo 

radarów bocznych tylnych.

    OSTRZEŻENIE 

UKŁAD WSPOMAGAJĄCY BEZPIECZNE WYSIADANIE (SEW) 

(JEŻELI WYSTĘPUJE) 

Czas ostrzegania może się zmieniać 

w zależności od prędkości zbliżającego 

się pojazdu. 

   OSTROŻNIE

7-59

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Ustawienia układu wspomagającego 

bezpieczne wysiadanie (SEW)

Ustawienia funkcji

OCN7070042L

Asystent bezpiecznego wysiadania 

(SEW)

Aby włączyć lub wyłączyć układ wspoma-

gający bezpieczne wysiadanie (SEW), należy 

przy włączonej stacyjce (stan ON) wybrać 

menu „Settings” (Ustawienia), a  następnie 

pozycję „Driver Assistance” (Układy wspo-

magające kierowcę) 

 „Blind-Spot Safety” 

(Bezpieczeństwo „martwego pola”) 

 „Safe 

Exit Assist” (Wspomaganie bezpiecznego 

wysiadania).

Wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika 

przywraca poprzednie ustawienia układu 

wspomagającego  bezpieczne  wysiadanie 

(SEW).

ODN8H069207L

Warning Timing (Czas ostrzegania)

Aby zmienić czas ostrzegania układu bez-

pieczeństwa „martwego pola”, należy przy 

włączonej stacyjce (stan ON) wybrać menu 

„Settings” (Ustawienia), a następnie pozycję 

„Driver Assistance” (Układy wspomagają-

ce kierowcę) 

 „Warning Timing” (Czas 

ostrzegania). 
W nowym pojeździe domyślnie zaznaczona 

jest opcja „Normal” (Normalne). Zmiana 

czasu ostrzegania przez ten układ może 

spowodować również zmiany czasów ostrze-

gania przez inne układy wspomagające 

kierowcę.

Kierowca zawsze powinien zachowywać 

ostrożność, pozwalającą na unikanie 

nagłych i nieoczekiwanych sytuacji. Po 

wyłączeniu układu SEW funkcja wspo­

magania nie działa.

    OSTRZEŻENIE 

7-60

Układy wspomagające kierowcę

 

Typ A

OTM070141L

 

Typ B

ONX4E070090

Warning Volume (Głośność ostrzeżeń)

Aby zmienić głośność ostrzeżeń układu 

bezpieczeństwa „martwego pola”, należy 

przy uruchomionym silniku wybrać menu 

„Settings” (Ustawienia), a następnie pozycję 

„Driver Assistance” (Układy wspomagające 

kierowcę) 

 „Warning Volume” (Głośność 

ostrzeżeń) i  zaznaczyć odpowiednią opcję: 

„High” (Wysoka), „Medium” (Średnia), „Low” 

(Niska) lub „Off” (Wył.) (jeżeli występuje 

funkcja ostrzegania wibracjami kierownicy). 
Wybór pozycji „Off” powoduje włączenie 

funkcji ostrzegania wibracjami kierownicy 

(jeżeli występuje), jeżeli była ona wyłączona. 
Zmiana głośności ostrzeżeń tego układu 

może spowodować również zmiany głośności 

ostrzeżeń innych układów wspomagających 

kierowcę.

Wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika 

przywraca  poprzednie  ustawienia  czasu 

ostrzegania i głośności ostrzeżeń.

Sposób działania układu 

wspomagającego bezpieczne 

wysiadanie (SEW)

Ostrzeżenia

OBC3070008

Ostrzeganie przed kolizją podczas 

wysiadania z pojazdu

•  W  przypadku wykrycia pojazdu nadjeż-

dżającego z tyłu w momencie rozpoczę-

cia otwierania drzwi, na wyświetlaczu 

zestawu wskaźników pojawia się komu-

nikat ostrzegawczy „Watch for traffic” 

(Obserwować ruch drogowy). Towarzyszy 

mu ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

•  Funkcja działa przy prędkości własne-

go pojazdu poniżej 3 km/h i  prędkości 

pojazdu nadjeżdżającego z tyłu powyżej 

6 km/h.

• 

Czas ostrzegania i głośność ostrzeżeń 

dotyczą wszystkich funkcji układu 

SEW. 

• 

Jeżeli inny pojazd zbliża się z  tyłu 

z wysoką prędkością, czas pojawienia 

się ostrzeżenia początkowego może 

wydawać się długi, nawet przy wybra­

nej opcji „Normal” (Normalne). 

• 

Opcję „Late” (Późne) należy wybierać 

w  przypadku niewielkiego natężenia 

ruchu lub jazdy z niską prędkością.

   OSTROŻNIE

7-61

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Układ SEW działa przez około 3 minuty po 

wyłączeniu silnika, ale wyłącza się natych

-

miast po zablokowaniu drzwi.

Nieprawidłowe działanie 

i ograniczenia układu 

wspomagającego bezpieczne 

wysiadanie (SEW)

Nieprawidłowe działanie układu 

wspomagającego bezpieczne 

wysiadanie (SEW)

OCN7070039L

Jeżeli asystent bezpiecznego wysiadania 

(SEA) nie działa prawidłowo, w  zestawie 

wskaźników pojawia się komunikat ostrze-

gawczy „Check Blind-Spot Safety system” 

(Sprawdzić układ bezpieczeństwa „martwego 

pola”), a  także świeci się główna lampka 

ostrzegawcza usterek ( ). W takim przypad-

ku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Pomimo wyposażenia pojazdu w  układ 

wspomagający bezpieczne wysiadanie 

(SEW) należy przestrzegać następujących 

środków ostrożności: 

• 

Ze względów bezpieczeństwa usta­

wienia układu należy zmieniać po 

zatrzymaniu pojazdu w bezpiecznym 

miejscu. 

• 

Podczas wyświetlania komunikatu 

i  emitowania dźwięku ostrzegaw­

czego przez inny układ, ostrzeżenie 

układu SEW może się nie pojawić. 

• 

Hałasy dochodzące z zewnątrz mogą 

zagłuszyć sygnał ostrzegawczy ukła­

du SEW. 

• 

Układ SEW nie działa w każdej sytu­

acji i nie pozwala unikać wszystkich 

kolizji. 

• 

W  pewnych sytuacjach układ SEW 

może ostrzegać kierowcę zbyt późno 

lub nie ostrzegać wcale. Dlatego 

należy zawsze sprawdzać otoczenie 

pojazdu. 

• 

Za ewentualne wypadki podczas 

wysiadania z  pojazdu odpowiada 

zarówno kierowca, jak i  pasażer. 

Przed opuszczeniem pojazdu zawsze 

sprawdzać przestrzeń wokół niego. 

    OSTRZEŻENIE 

• 

Nie polegać całkowicie na układzie 

SEW. Może to spowodować zagrożenie 

zdrowa lub życia. 

• 

Układ wspomagający bezpieczne 

wysiadanie (SEW) nie działa w przy­

padku nieprawidłowości układu moni­

torowania „martwego pola” i ostrze­

gania o zderzeniu (BCW). Komunikat 

ostrzegawczy układu bezpieczeństwa 

„martwego pola” (BCW) może się 

pojawić w następujących sytuacjach:

  –  Zanieczyszczony lub zakryty czujnik 

układu BCW albo jego otoczenie.

  –  Brak ostrzegania lub nieprawidłowe 

ostrzeganie przez układ BCW.

7-62

Układy wspomagające kierowcę

Wyłączenie układu wspomagającego 

bezpieczne wysiadanie (SEW)

OCN7070041L

W  przypadku zakrycia zderzaka tylnego 

wokół radaru bocznego tylnego albo czujnika 

śniegiem lub wodą, holowania przyczepy 

albo zamontowania bagażnika zewnętrz-

nego, zdolność wykrywania przez układ 

wspomagający bezpieczne wysiadanie (SEW) 

może ulec ograniczeniu lub układ może się 

wyłączyć. 
W takim przypadku w zestawie wskaźników 

pojawia się komunikat ostrzegawczy „Blind-

Spot Safety function disabled. Radar blocked” 

(Układ bezpieczeństwa „martwego pola” 

wyłączony. Radar zablokowany). 
Normalne działanie układu powraca po usu-

nięciu ciał obcych lub odczepieniu przyczepy 

i ponownym uruchomieniu silnika. 

Jeżeli po tych czynnościach układ nie dzia-

ła prawidłowo, pojazd powinna sprawdzić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Ograniczenia układu wspomagającego 

bezpieczne wysiadanie (SEW)

W następujących sytuacjach układ SEW może 

nie działać prawidłowo lub aktywować się 

w sposób nieoczekiwany: 
•  Wysiadanie z pojazdu w miejscach zadrze-

wionych lub porośniętych wysoką trawą. 

•  Wysiadanie z pojazdu kiedy nawierzchnia 

jest mokra. 

•  Bardzo wysoka lub bardzo niska prędkość 

zbliżającego się pojazdu.

Przed rozpoczęciem holowania przy­

czepy lub zamontowaniem bagażnika 

zewnętrznego układ wspomagający bez­

pieczne wysiadanie (SEW) należy wyłą­

czać. Przed ponownym rozpoczęciem 

korzystania z  układu należy odłączyć 

przyczepę lub zdemontować bagażnik 

zewnętrzny.

   OSTROŻNIE

• 

Układ SEW może działać nieprawidło­

wo, nawet jeżeli w zestawie wskaź­

ników nie pojawia się komunikat 

ostrzegawczy. 

• 

Układ może nie działać prawidło­

wo w  obszarach (np. na otwartym 

terenie), w których po uruchomieniu 

silnika nie może wykryć żadnych 

obiektów, lub jeżeli czujniki układu 

są zasłonięte ciałami obcymi.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Zakłócenia powodowane przez silne 

fale elektromagnetyczne mogą unie­

możliwiać prawidłowe działanie ukła­

du SEW. 

• 

Układ wspomagający bezpieczne 

wysiadanie (SEW) może nie działać 

przez 3 sekundy od momentu uru­

chomienia pojazdu lub inicjalizacji 

radarów bocznych tylnych.

    OSTRZEŻENIE 

7-63

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

MANUALNY OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI (MSLA)

OTM070111L

(1)  Włączona lampka sygnalizacyjna manu-

alnego ogranicznika prędkości

(2) Zaprogramowana prędkość
Ogranicznik prędkości umożliwia unikanie 

przekraczania określonej prędkości jazdy.
Manualny ogranicznik prędkości utrudnia 

przekroczenie określonej prędkości (inge-

rencję układu sygnalizuje miganie wskazania 

ograniczenia i dźwięk ostrzegawczy).

Sposób działania układu 

Ustawianie ograniczenia prędkości

OBC3070022

1.  Przy żądanej prędkości nacisnąć i przy-

trzymać przycisk układów wspomagają-

cych kierowcę ( ). W zestawie wskaź-

ników włącza się lampka sygnalizacyjna 

włączenia manualnego ogranicznika pręd-

kości (

).

OCN7060143

OCN7060144

2.   Odchylić przełącznik w położenie (+) lub 

(–) i po ustawieniu ograniczenia prędkości 

zwolnić przełącznik.
Odchylić i przytrzymać przełącznik w po-

łożeniu (+) lub (–). Ustawiona prędkość 

zwiększa się lub zmniejsza do najbliższej 

wielokrotności dziesięciu, a  następnie 

zwiększa się lub zmniejsza o 10 km/h.

7-64

Układy wspomagające kierowcę

OTM070203L

3.   Zestaw wskaźników wyświetla ustawione 

ograniczenie prędkości.
Aby zwiększyć prędkość powyżej ustawio-

nego ograniczenia, należy szybko wcisnąć 

pedał przyspieszenia poza punkt oporu.
W takim przypadku miga wskazanie za-

danego ograniczenia prędkości i włącza 

się dźwięk ostrzegawczy. Ostrzeżenia 

te wyłączają się, kiedy prędkość spada 

poniżej zadanego ograniczenia.

•  W przypadku naciśnięcia pedału przy

-

spieszenia  bez  przekroczenia  punktu 

oporu  pojazd  nie  przekracza  ustawio

-

nego ograniczenia prędkości.

•  Po  naciśnięciu  pedału  przyspieszenia 

poza  punkt  oporu  słyszalne  mogą  być 

przypominające  „kliknięcia”  odgłosy 

działania funkcji „kickdown”.

Chwilowa dezaktywacja manualnego 

ogranicznika prędkości

OCN7060063

A: typ A, B: typ B

Aby chwilowo dezaktywować ustawione 

ograniczenie prędkości, nacisnąć przycisk 

. Ustawione ograniczenie prędkości 

wyłączy się, ale lampka sygnalizacyjna włą-

czenia manualnego ogranicznika prędkości 

(

) pozostanie włączona. 

7-65

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Wznawianie działania manualnego 

ogranicznika prędkości

OCN7060145

Aby wznowić działanie manualnego ogranicz-

nika prędkości, odchylić przełącznik w poło-

żenie (+), (–) lub nacisnąć przycisk 

.

Odchylenie przełącznika w  położenie (+) 

lub (–) powoduje ustawienie ograniczenia 

prędkości dla aktualnej prędkości podawanej 

w zestawie wskaźników.
Naciśnięcie przycisku 

 powoduje przy-

wrócenie ostatniej zaprogramowanej pręd-

kości.

Wyłączanie manualnego ogranicznika 

prędkości

OCN7060060

Aby wyłączyć manualny ogranicznik pręd-

kości, nacisnąć przycisk układów wspo-

magających kierowcę ( ). W  zestawie 

wskaźników gaśnie lampka sygnalizacyjna 

włączenia manualnego ogranicznika pręd-

kości (

).

Jeżeli nie zamierza się korzystać z manual-

nego ogranicznika prędkości, zawsze należy 

go wyłączać za pomocą przycisku układów 

wspomagających kierowcę ( ).

Pomimo wyposażenia pojazdu w manu­

alny ogranicznik prędkości należy sto­

sować następujące środki ostrożności:

• 

Podczas programowania prędkości 

nie przekraczać obowiązujących 

ograniczeń.

• 

Aby uniknąć przypadkowego ogra­

niczenia prędkości, wyłączać manu­

alny ogranicznik prędkości, kiedy 

nie korzysta się z niego. Sprawdzać, 

czy lampka sygnalizacyjna włączenia 

manualnego ogranicznika prędkości 

(

) nie świeci się.

• 

Manualny ogranicznik prędkości nie 

zastępuje prawidłowej i  bezpiecznej 

techniki jazdy. Za zachowywanie 

ostrożności pozwalającej na unikanie 

nagłych i  nieoczekiwanych sytuacji 

zawsze odpowiada kierowca. Dlatego 

należy stale koncentrować się na 

prowadzeniu.

    OSTRZEŻENIE 

7-66

Układy wspomagające kierowcę

Inteligentny ogranicznik prędkości na podsta-

wie wykrytych znaków drogowych i informa-

cji z systemu nawigacji podaje kierowcy ogra-

niczenia prędkości obowiązujące w  danym 

miejscu oraz dodatkowe informacje drogowe. 

W ten sposób układ pomaga kierowcy prze-

strzegać ograniczeń prędkości.

Czujnik układu

OBC3070001

1. Kamera przednia

Położenie kamery przedstawiono powyżej.

Jeżeli  pojazd  jest  wyposażony  w  system 

nawigacji, układ wykorzystuje informacje 

z systemu nawigacji wspólnie z informacja

-

mi  ze  znaków  drogowych,  wykrywanych 

przez kamerę przednią.

Ustawienia inteligentnego 

ogranicznika prędkości

Ustawienia funkcji

OBC3070114TU

Ograniczenie prędkości

Aby wybrać funkcje układu, należy przy uru-

chomionym silniku wybrać menu „Settings” 

(Ustawienia), a  następnie pozycję „Driver 

Assistance” (Układy wspomagające kierow-

cę) 

 „Speed limit” (Ograniczanie prędkości).

 

Po zaznaczeniu opcji „Speed limit assist” 

(Pomoc w ograniczaniu prędkości) układ 

informuje kierowcę o  ograniczeniach 

prędkości i  dodatkowych znakach dro-

gowych. Ponadto układ informuje kierow-

cę o  konieczności zmiany ograniczenia 

prędkości ustawionego w  manualnym 

ograniczniku prędkości i  tempomacie 

inteligentnym.

 

Po zaznaczeniu opcji „Speed limit war-

ning” (Ostrzeganie o ograniczeniach pręd-

kości) układ informuje kierowcę o ogra-

niczeniach prędkości i dodatkowych zna-

kach drogowych. Ponadto układ ostrzega 

kierowcę w  przypadku przekroczenia 

ograniczenia prędkości.

 

Zaznaczenie opcji „Off” (Wył.) powoduje 

wyłączenie układu.

INTELIGENTNY OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI (ISLA) (JEŻELI WYSTĘPUJE)

W  pewnych krajach inteligentny ogra­

nicznik prędkości może nie działać pra­

widłowo.

   OSTROŻNIE

Więcej informacji na temat środków 

ostrożności dotyczących kamery przed­

niej podano w podrozdziale „Układ wspo­

magający unikanie kolizji czołowych 

(FCA)” w rozdziale 7.

   OSTROŻNIE

7-67

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Przesunięcie ograniczenia prędkości

Tolerancję ograniczenia prędkości można 

zmienić po włączeniu stacyjki (stan ON), 

wybierając pozycje „Driver assistance” 

(Układy wspomagające kierowcę) 

 „Speed 

limit” (Ograniczenia prędkości) 

 „Speed 

limit tolerance” (Tolerancja ograniczenia 

prędkości). Układ ostrzegania o  ogranicze-

niach prędkości i  ogranicznik prędkości 

podczas wykrywania ograniczeń prędkości 

uwzględnią ustawioną tolerancję.

Sposób działania inteligentnego 

ogranicznika prędkości

Ostrzeżenia i ingerencje układu

Inteligentny ogranicznik prędkości wyświetla 

ograniczenia prędkości, ostrzega o ich prze-

kroczeniu i informuje o konieczności zmiany 

ustawionego ograniczenia.

Sposób działania układu i ostrzegania przez 

układ  opisano  dla  tolerancji  ogranicze

-

nia  prędkości  ustawionej  na  0.  Sposób 

ustawiania  tolerancji  opisano  w  punkcie 

„Ustawienia układu”.

OBC3070062

OBC3070089TU

Wyświetlanie ograniczenia prędkości

Informacje o ograniczeniach prędkości poja-

wiają się w zestawie wskaźników.

Po zaznaczeniu opcji „Speed limit war­

ning” (Ostrzeganie o  ograniczeniach 

prędkości) układ nie informuje kierow­

cy o konieczności zmiany ustawionego 

ograniczenia prędkości.

   OSTROŻNIE

• 

Ze względów bezpieczeństwa usta­

wienia układu należy zmieniać po 

zatrzymaniu pojazdu w bezpiecznym 

miejscu.

• 

Funkcja pomocy w  ograniczaniu 

prędkości działa z  uwzględnieniem 

tolerancji ograniczenia prędkości 

dodawanej do ograniczenia. Aby nie 

stosować żadnej tolerancji do ogra­

niczeń prędkości, należy ustawić jej 

wartość na 0.

• 

Funkcja ostrzegania o ograniczeniach 

prędkości ostrzega kierowcę po prze­

kroczeniu ograniczenia prędkości 

z  dodaną ustawioną tolerancją. Aby 

funkcja ostrzegała natychmiast po 

przekroczeniu obowiązującego ogra­

niczenia prędkości, należy ustawić 

wartość tolerancji na 0.

    OSTRZEŻENIE 

7-68

Układy wspomagające kierowcę

•  Jeżeli układ nie może rozpoznać infor

-

macji na temat ograniczenia prędkości, 

pojawia  się  wskazanie  „---”.  W  przy

-

padku  trudności  z  rozpoznawaniem 

znaków  drogowych  —  patrz  punkt 

„Ograniczenia inteligentnego ogranicz

-

nika prędkości”.

•  Oprócz  informowania  o  ogranicze

-

niach prędkości, inteligentny ogranicz

-

nik prędkości podaje dodatkowe infor

-

macje o znakach drogowych. Podawane 

informacje mogą się różnić w zależności 

od kraju.

•  Dodatkowy znak wyświetlany pod zna

-

kiem ograniczenia prędkości lub zakazu 

wyprzedzania określa warunki obowią

-

zywania znaku. Jeżeli układ nie rozpo

-

znaje znaku dodatkowego, wyświetla go 

jako puste pole.

OBC3070090TU

Ostrzeganie o przekroczeniu 

dozwolonej prędkości

W przypadku przekroczenia obowiązującego 

ograniczenia prędkości miga czerwona lamp-

ka ogranicznika prędkości.

OBC3070091TU

OBC3070092TU

Zmiana ustawionej prędkości

Jeżeli podczas działania manualnego ogra-

nicznika prędkości lub tempomatu inteli-

gentnego zmieni się ograniczenie prędkości 

obowiązujące na danej drodze, w zestawie 

wskaźników wyświetla się strzałka w  górę 

lub w dół, informująca kierowcę o koniecz-

ności zmiany ustawionej prędkości. W  tym 

momencie kierowca może zmienić ustawione 

ograniczenie prędkości, odchylając przełącz-

nik na kierownicy w położenie „+” lub „–”.

• 

Jeżeli tolerancja ograniczenia prędko­

ści ma wartość różną od 0, ustawione 

ograniczenie prędkości zmieni się na 

wyższe niż faktycznie obowiązujące 

w tym miejscu. Aby nie przekraczać 

obowiązującego ograniczenia pręd­

kości, należy ustawić tolerancję na 

0 lub obniżyć ustawioną prędkość za 

pomocą przełącznika na kierownicy.

• 

Nawet po zmianie ustawionego 

ograniczenia prędkości można nadal 

jechać z prędkością wyższą. W razie 

potrzeby należy zmniejszać prędkość, 

naciskając pedał hamulca.

    OSTRZEŻENIE 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     24      25      26      27     ..