Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 28

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     26      27      28      29     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 28

 

 

7-85

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Wyświetlanie informacji i sterowanie 

przez tempomat inteligentny

Funkcja podstawowa

Stan ustawień tempomatu inteligentnego 

można sprawdzać w trybie „Driving Assist” 

(Układy wspomagające kierowcę) zestawu 

wskaźników. Patrz „Tryby wyświetlacza LCD” 

w rozdziale 4.
Sposób działania tempomatu inteligentnego 

wyświetla się w zależności od stanu układu.

 

Niewybrany ekran ukł. 

wspomagających kierowcę

 

Wybrany ekran układów 

wspomagających kierowcę

OBC3070033

OBC3070034

•  Działanie układu
(1) 

 

Sygnalizowanie obecności pojazdu 

poprzedzającego i ustawionej odległości.

(2) Zaprogramowana prędkość.
(3) 

 

Sygnalizowanie obecności pojazdu 

poprzedzającego i odległości docelowej.

OTM070155

•  Chwilowa dezaktywacja
(1) Włączona lampka 

.

(2) Zaprogramowana prędkość wyszarzona.

•  Odległość od pojazdu poprzedzającego 

wyświetla  się  w  zestawie  wskaźników 

w  zależności  od  faktycznej  odległości 

między pojazdami.

•  Odległość  docelowa  może  się  zmie

-

niać  w  zależności  od  prędkości  pojaz

-

du i ustawionej odległości. Przy niskich 

prędkościach zmiany odległości między 

pojazdami mogą powodować niewielkie 

zmiany odległości docelowej.

• 

Po włączeniu lewego kierunkowskazu 

przy aktywnym tempomacie inteli­

gentnym i obecności pojazdu poprze­

dzającego nasz pojazd może chwilo­

wo przyspieszać. Dlatego należy stale 

koncentrować się na prowadzeniu.

• 

Funkcja wspomagania przyspiesza­

nia podczas wyprzedzania działa po 

spełnieniu warunków niezależnie od 

organizacji ruchu w  danym kraju. 

Korzystając z  tej funkcji w  krajach 

o  innej organizacji ruchu (ruch 

lewostronny) należy zachowywać 

szczególną ostrożność.

    OSTRZEŻENIE 

7-86

Układy wspomagające kierowcę

Chwilowe przyspieszanie

 

Niewybrany ekran ukła-

dów wspomagających kie-

rowcę

 

Wybrany ekran układów 

wspomagających kierowcę

OBC3070033

OBC3070035

Aby chwilowo przyspieszyć gdy tempomat 

inteligentny jest aktywny, należy nacisnąć 

pedał przyspieszenia. Podczas przyspiesza-

nia migają wskazania prędkości zadanej, 

ustawionej odległości i odległości docelowej. 

Chwilowa dezaktywacja tempomatu 

inteligentnego

OTM070113L

W  następujących przypadkach tempomat 

inteligentny dezaktywuje się automatycznie:
•  Prędkość pojazdu ponad 190 km/h.
•  Prędkość pojazdu poniżej 10 km/h.
•  Ciągłe naciskanie pedału przyspieszenia 

przez określony czas.

•  Niespełnione warunki działania tempoma-

tu inteligentnego.

W  przypadku dezaktywacji automatycznej 

w zestawie wskaźników pojawia się komu-

nikat ostrzegawczy „SCC (Smart Cruise 

Control) cancelled” (Tempomat inteligentny 

dezaktywowany). Towarzyszy mu dźwięk 

ostrzegawczy. 

Po chwilowej dezaktywacji układ nie 

utrzymuje odległości od pojazdu poprze­

dzającego. Podczas jazdy należy zawsze 

obserwować drogę i pamiętać o zacho­

waniu odległości, zapewniającej bez­

pieczną drogę hamowania. Konieczne 

może być również naciśnięcie pedału 

hamulca w celu zwiększenia odległości.

    OSTRZEŻENIE 

Podczas chwilowego przyspieszania 

należy zachowywać ostrożność, ponie­

waż w tym czasie prędkość i odległość 

od pojazdu poprzedzającego nie jest 

utrzymywana automatycznie.

    OSTRZEŻENIE 

7-87

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Brak spełnienia warunków działania 

tempomatu inteligentnego

OTM070112L

Naciśnięcie przycisku układów wspomaga-

jących kierowcę, odchylenie przełącznika 

w  położenie (+), (–) lub naciśnięcie przy-

cisku 

 przy niespełnionych warunkach 

działania powoduje wyświetlenie w zestawie 

wskaźników komunikatu „SCC (Smart Cruise 

Ctrl.) conditions not met” (Niespełnione 

warunki działania tempomatu inteligentnego). 

Towarzyszy mu dźwięk ostrzegawczy. 

Ostrzeżenie o warunkach drogowych 

przed pojazdem

OBC3070036

W  następujących sytuacjach w  zestawie 

wskaźników pojawia się komunikat ostrze-

gawczy „Watch for surrounding vehicles” 

(Obserwować sąsiednie pojazdy). Towarzyszy 

mu dźwięk ostrzegawczy. 

 

Zniknięcie pojazdu poprzedzającego przy 

utrzymywaniu odległości przez tempomat 

inteligentny podczas jazdy poniżej okre-

ślonej prędkości.

Ostrzeżenie przed kolizją

OBC3070002

Kiedy przy działającym tempomacie inte-

ligentnym istnieje wysokie ryzyko kolizji 

z  pojazdem poprzedzającym, w  zestawie 

wskaźników pojawia się komunikat ostrze-

gawczy „Collision warning!” (Ostrzeżenie 

przed kolizją). Towarzyszy mu dźwięk ostrze-

gawczy. Podczas jazdy należy zawsze obser-

wować drogę i  pamiętać o  zachowaniu 

odległości, zapewniającej bezpieczną drogę 

hamowania. Konieczne może być również 

naciśnięcie pedału hamulca w  celu zwięk-

szenia odległości.

Zawsze należy zwracać uwagę na 

pojazdy lub obiekty, które mogą się 

nagle pojawić przed pojazdem. W razie 

potrzeby naciskać pedał hamulca w celu 

zmniejszenia prędkości i  zachowania 

bezpiecznej odległości. 

   OSTROŻNIE

7-88

Układy wspomagające kierowcę

W następujących sytuacjach tempomat 

inteligentny może nie ostrzegać kierowcy 

o kolizji: 

 

–Niewielka odległość od pojazdu 

poprzedzającego albo prędkość 

pojazdu poprzedzającego wyższa 

lub podobna do prędkości naszego 

pojazdu. 

 

–Bardzo niska prędkość pojazdu 

poprzedzającego lub pojazd poprze­

dzający stoi. 

 

–Naciśnięcie pedału przyspieszenia 

natychmiast po włączeniu tempo­

matu inteligentnego.

    OSTRZEŻENIE 

Podczas korzystania z tempomatu inteli­

gentnego należy przestrzegać poniższych 

środków ostrożności:

• 

Tempomat inteligentny nie zastępuje 

prawidłowej i  bezpiecznej techni­

ki jazdy. Kierowca powinien zawsze 

kontrolować prędkość i odległość od 

pojazdu poprzedzającego.

• 

Tempomat inteligentny może nie 

reagować prawidłowo w  nagłych, 

nieoczekiwanych lub skomplikowa­

nych sytuacjach drogowych. Dlatego 

zawsze należy zwracać uwagę na 

warunki drogowe i kontrolować pręd­

kość pojazdu. 

• 

Aby uniknąć przypadkowego usta­

wienia prędkości, należy wyłączać 

tempomat inteligentny, kiedy nie jest 

używany. 

• 

Nie otwierać drzwi ani nie opuszczać 

pojazdu z  włączonym tempomatem 

inteligentnym, nawet kiedy pojazd 

stoi.

• 

Zawsze zwracać uwagę na ustawio­

ną prędkość i  odległość od pojazdu 

poprzedzającego.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Zachowywać bezpieczną odległość 

od pojazdu poprzedzającego, zgodnie 

z warunkami drogowymi i prędkością. 

Utrzymywanie zbyt małej odległości 

podczas jazdy z  wysoką prędkością 

może doprowadzić do poważnego 

wypadku.

• 

W  przypadku zniknięcia pojazdu 

poprzedzającego nasz pojazd może 

gwałtownie przyspieszyć do zada­

nej prędkości. Zawsze zachowywać 

ostrożność, pozwalającą na unikanie 

nagłych i nieoczekiwanych sytuacji. 

• 

Na podjazdach pojazd może nieznacz­

nie zwalniać, a na zjazdach nieznacz­

nie przyspieszać.

• 

Zawsze zwracać uwagę na możliwość 

nagłego zajechania drogi przez inny 

pojazd.

• 

Przed rozpoczęciem holowania przy­

czepy lub pojazdu należy ze względów 

bezpieczeństwa wyłączyć tempomat 

inteligentny. 

• 

Podczas holowania pojazdu tempomat 

inteligentny należy wyłączyć.

• 

Zakłócenia powodowane przez silne 

fale elektromagnetyczne mogą unie­

możliwiać prawidłowe działanie tem­

pomatu inteligentnego. 

7-89

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

•  Tempomat inteligentny może nie działać 

przez  15 sekund  od  momentu  urucho

-

mienia pojazdu lub inicjalizacji kamery 

przedniej albo radaru przedniego.

•  Ingerencji  tempomatu  inteligentnego 

w hamowanie mogą towarzyszyć słyszal

-

ne odgłosy.

Nieprawidłowe działanie 

i ograniczenia tempomatu 

inteligentnego (SCC)

Nieprawidłowe działanie tempomatu 

inteligentnego (SCC)

OTM070116L

Jeżeli tempomat inteligentny nie działa pra-

widłowo, w  zestawie wskaźników pojawia 

się komunikat ostrzegawczy „Check SCC 

(Smart Cruise Control) system” (Sprawdzić 

tempomat inteligentny), a w zestawie wskaź-

ników świeci się lampka ostrzegawcza  . 

W takim przypadku pojazd powinna spraw-

dzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai. 

• 

Tempomat inteligentny może nie 

wykryć przeszkody przed pojazdem. 

Może to doprowadzić do kolizji. Aby 

unikać nagłych i  nieoczekiwanych 

sytuacji, należy zawsze patrzeć przed 

siebie i zachowywać ostrożność.

• 

W  przypadku częstych zmian pasa 

ruchu przez pojazdy poprzedzające 

układ może reagować z opóźnieniem 

lub może reagować na pojazdy znaj­

dujące się na sąsiednim pasie. Zawsze 

zachowywać ostrożność pozwalającą 

na unikanie nagłych i  nieoczekiwa­

nych sytuacji.

• 

Zawsze zwracać uwagę na otoczenie 

i zachowywać ostrożność, nawet jeżeli 

układ nie wyświetla komunikatów 

ostrzegawczych i nie emituje dźwię­

ków ostrzegawczych. 

• 

Podczas wyświetlania komunikatu 

i  emitowania dźwięku ostrzegaw­

czego przez inny układ, ostrzeżenie 

tempomatu inteligentnego może się 

nie pojawić.

• 

Hałasy dochodzące z zewnątrz mogą 

zagłuszyć sygnał ostrzegawczy ukła­

du FCA.

• 

Producent pojazdu nie odpowiada za 

wykroczenia drogowe ani wypadki 

spowodowane przez kierowcę. 

• 

Podczas programowania prędkości 

nie przekraczać obowiązujących ogra­

niczeń. 

7-90

Układy wspomagające kierowcę

Wyłączenie tempomatu inteligentnego 

(SCC)

OTM070115L

Przykrycie radaru przedniego lub czujnika 

śniegiem albo ciałami obcymi może ograni-

czyć zdolność wykrywania i chwilowo ogra-

niczyć lub uniemożliwić działanie tempomatu 

inteligentnego. 
W  takim przypadku w  zestawie wskaźni-

ków pojawia się komunikat ostrzegawczy 

„SCC (Smart Cruise Control) disabled. Radar 

blocked” (Tempomat inteligentny wyłączony. 

Radar zablokowany). 
Prawidłowe działanie układu powraca po 

usunięciu śniegu, wody lub ciał obcych. 

Ograniczenia tempomatu 

inteligentnego (SCC)

W następujących sytuacjach tempomat inte-

ligentny może nie działać prawidłowo lub 

aktywować się w sposób nieoczekiwany:
•  Zanieczyszczony lub uszkodzony czujnik 

układu albo jego otoczenie.

•  Ciągłe spryskiwanie szyby czołowej lub 

pracujące wycieraczki.

•  Ograniczenie czułości obiektywu kamery 

z  powodu zastosowania przyciemnianej 

szyby czołowej, nałożenia na szybę folii 

lub powłoki przyciemniającej albo przysło-

nięcie szyby w obszarze działania kamery 

ciałami obcymi (naklejkami, owadami itp.).

•  Szyba czołowa zaparowana lub pokryta 

lodem.

•  Intensywne światło słoneczne w  polu 

widzenia kamery przedniej. 

•  Odbicie światła latarni ulicznych lub świa-

teł pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka 

od mokrej nawierzchni.

•  Wysoka lub niska temperatura wokół 

kamery przedniej. 

•  Przedmioty umieszczone na desce roz-

dzielczej.

•  Bardzo duża jasność otoczenia.
•  Ciemne otoczenie, np. podczas przejazdu 

przez tunel itp.

•  Nagła zmiana jasności otoczenia, np. 

podczas wjeżdżania do tunelu lub wyjeż-

dżania z tunelu.

•  Mała jasność otoczenia z powodu wyłą-

czonych świateł przednich lub niedosta-

tecznej jasności świateł. 

•  Intensywne opady deszczu lub śniegu 

albo gęsta mgła. 

•  Droga zamglona, zadymiona lub zacie-

niona.

•  Widoczna jedynie część pojazdu.
•  Wyłączone lub nietypowo umieszczone 

światła tylne pojazdu poprzedzającego.

• 

Tempomat inteligentny może dzia­

łać nieprawidłowo, nawet jeżeli na 

wyświetlaczu zestawu wskaźników 

nie pojawia się komunikat ostrze­

gawczy.

• 

Tempomat inteligentny może nie dzia­

łać prawidłowo w miejscach, w któ­

rych po uruchomieniu silnika kamera 

nie wykrywa żadnych obiektów (np. 

na otwartych przestrzeniach).

    OSTRZEŻENIE 

7-91

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

•  Mała jasność otoczenia z powodu wyłą-

czonych świateł tylnych lub niedostatecz-

nej jasności świateł. 

•  Niewielkie wymiary lub nietypowy kształt 

pojazdu poprzedzającego (np. pojazd 

pochylony, przewrócony itp.).

•  Mały lub duży prześwit pojazdu poprze-

dzającego.

•  Nagłe zajechanie drogi przez pojazd 

poprzedzający.

•  Holowanie pojazdu.
•  Przejazd przez tunel lub stalowy most.
•  Przejazd przez obszary, na których znajdu-

ją się konstrukcje stalowe, takie jak place 

budowy, linie kolejowe itp.

•  Obecność obiektów silnie odbijających 

fale radaru, takich jak bariery ochronne, 

pojazdy sąsiadujące itp.

•  Uderzenie lub uszkodzenie zderzaka 

w  pobliżu radaru przedniego albo nie-

prawidłowe ustawienie radaru.

•  Wysoka lub niska temperatura wokół 

radaru przedniego.

•  Jazda przez otwartą przestrzeń z  nie-

wielką liczbą innych pojazdów lub ota-

czających obiektów (np. pola, łąki, obszar 

niezabudowany itp.).

•  Pojazd poprzedzający wykonany z mate-

riału, który nie odbija fal radaru.

•  Przejazd w pobliżu rozjazdu dróg szybkie-

go ruchu lub przez bramkę poboru opłat.

•  Śliska nawierzchnia, np. pokryta śniegiem, 

wodą lub lodem.

•  Kręta droga.
•  Późne wykrycie pojazdu poprzedzającego.
•  Nagłe zasłonięcie pojazdu poprzedzające-

go przez przeszkodę.

•  Nagła zmiana pasa ruchu lub gwałtow-

ne zmniejszenie prędkości przez pojazd 

poprzedzający.

•  Odkształcone nadwozie pojazdu poprze-

dzającego. 

•  Zbyt wysoka lub zbyt niska prędkość 

pojazdu poprzedzającego. 

•  Zmiana pasa ruchu przez nasz pojazd 

z niską prędkością przy obecności pojazdu 

poprzedzającego.

•  Pojazd poprzedzający przykryty śniegiem. 
•  Gwałtowny sposób jazdy.
•  Nasz pojazd i pojazd poprzedzający poru-

szają się po rondzie. 

•  Ciągła jazda po okręgu. 
•  Jazda po parkingu.

•  Przejazd przez strefę robót drogowych, 

jazda po nawierzchni nieutwardzonej, 

częściowo utwardzonej, nierównej, szybki 

przejazd przez nierówności itp.

•  Jazda po drodze pochylonej, pokonywanie 

zakrętu itp.

•  Obecność drzew lub latarni ulicznych na 

poboczu.

•  Zły stan drogi powodujący nadmierne 

drgania pojazdu. 

•  Zmniejszenie lub zwiększenie wysokości 

pojazdu z  powodu dużego obciążenia, 

nieprawidłowego ciśnienia w oponach itp. 

•  Wąska droga zarośnięta drzewami lub 

wysoką trawą. 

•  Zakłócenia powodowane przez fale elek-

tromagnetyczne, np. w  strefie silnych 

nadajników radiowych lub zakłóceń elek-

trycznych. 

7-92

Układy wspomagające kierowcę

•  Jazda po zakręcie

OADAS014 

Na zakrętach tempomat inteligentny może 

nie wykrywać pojazdów na tym samym 

pasie ruchu i  przyspieszać do ustawionej 

prędkości. W  takim przypadku po nagłym 

wykryciu pojazdu poprzedzającego prędkość 

może gwałtownie się zmniejszyć. 
W  związku z  tym na zakrętach należy 

ustawiać odpowiednie prędkości i  w  razie 

potrzeby korygować prędkość za pomocą 

pedału hamulca lub przyspieszenia.

OADAS015 

Pojazd może zwolnić z  powodu wykrycia 

pojazdu na sąsiednim pasie ruchu. 
Należy w  takim przypadku nacisnąć pedał 

przyspieszenia i zaprogramować odpowied-

nią prędkość. Sprawdzać, czy warunki na 

drodze umożliwiają bezpieczne korzystanie 

z tempomatu inteligentnego. 

•  Jazda na pochyłościach

OADAS012

Na podjazdach lub zjazdach tempomat inte-

ligentny może nie wykryć pojazdu poprze-

dzającego i  zwiększyć prędkość do zapro-

gramowanej. W takim przypadku po nagłym 

wykryciu pojazdu poprzedzającego prędkość 

może gwałtownie zmniejszyć się.
W  związku z  tym na pochyłościach należy 

ustawiać odpowiednie prędkości i  w  razie 

potrzeby korygować prędkość za pomocą 

pedału hamulca lub przyspieszenia.

7-93

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

•  Zmiana pasa ruchu

OADAS030 

A: nasz pojazd, B: pojazd zmieniający pas ruchu

Czujnik układu może nie wykryć od razu 

pojazdu wjeżdżającego z  sąsiedniego pasa 

ruchu przed nasz pojazd. Tempomat inte-

ligentny może nie wykryć od razu pojazdu 

nagle zmieniającego pas ruchu. W  takim 

przypadku należy pamiętać o  zachowaniu 

odległości, zapewniającej bezpieczną drogę 

hamowania. Konieczne może być również 

naciśnięcie pedału hamulca w  celu zwięk-

szenia odległości.
•  Wykrywanie pojazdów

OJX1079181

W następujących przypadkach czujnik może 

nie wykrywać niektórych pojazdów poprze-

dzających: 

 

Pojazdy jadące skrajem pasa ruchu lub 

poboczem drogi. 

 

Pojazdy jadące powoli lub nagle zwal-

niające. 

 

Pojazdy nadjeżdżające z przeciwka.

 

Pojazdy stojące. 

 

 Pojazdy o  niskim obrysie tylnym, takie 

jak przyczepy. 

 

 Pojazdy wąskie, takie jak motocykle lub 

rowery. 

 

Pojazdy specjalne.

 

Zwierzęta i piesi.

Prędkość należy dostosowywać do warunków 

drogowych, naciskając pedał hamulca.

OBC3070011

W następujących przypadkach czujnik może 

nie wykrywać pojazdu poprzedzającego:

 

Pojazd o wyższym prześwicie lub pojazd 

przewożący ładunek wystający poza jego 

tył.

 

Pojazd z przodem podniesionym z powodu 

nieprawidłowego obciążenia.

 

Skręt własnego pojazdu.

 

 Droga wąska lub kręta.

Prędkość należy dostosowywać do warunków 

drogowych, naciskając pedał hamulca.

7-94

Układy wspomagające kierowcę

OTM058129

•  Kiedy pojazd poprzedzający znika na 

skrzyżowaniu z pola widzenia radaru, nasz 

pojazd może przyspieszać. 
Dlatego podczas jazdy zawsze należy 

zwracać uwagę na warunki drogowe 

i sytuację panującą na drodze. 

OTM058119

•  Jeżeli pojazd poprzedzający zmienia pas 

ruchu na sąsiedni, tempomat inteligentny 

może nie wykryć natychmiast nowego 

pojazdu poprzedzającego.
Dlatego podczas jazdy zawsze należy 

zwracać uwagę na warunki drogowe 

i sytuację panującą na drodze. 

OTM058124

•  Podczas utrzymywania odległości od 

pojazdu poprzedzającego zawsze zwra-

cać uwagę na pieszych. 

7-95

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

TEMPOMAT INTELIGENTNY OPARTY NA NAWIGACJI (NSCC) (JEŻELI WYSTĘPUJE)

Tempomat inteligentny oparty na nawigacji 

(NSCC) pomaga w  automatycznym dosto-

sowywaniu prędkości podczas jazdy po 

drogach szybkiego ruchu, wykorzystując 

informacje z  systemu nawigacji. Aby układ 

NSCC mógł działać, tempomat inteligentny 

musi być aktywny. 

•  Tempomat inteligentny oparty na nawi

-

gacji (NSCC) działa tylko na niektórych 

drogach szybkiego ruchu.

 

  Drogi szybkiego ruchu to drogi z ogra

-

niczeniami wjazdów i zjazdów, które 

umożliwiają ciągłą jazdę z wysokimi 

prędkościami.

Tempomat inteligentny oparty na nawiga

-

cji (NSCC) działa wyłącznie na zwykłych 

odcinkach  autostrad  oraz  dróg  ekspreso

-

wych, nie działa natomiast na rozjazdach 

ani wjazdach/zjazdach.

Automatyczne zwalnianie na zakrętach 

dróg szybkiego ruchu

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, w  przy-

padku jazdy z  wysoką prędkością funkcja 

automatycznego zwalniania na zakrętach 

dróg szybkiego ruchu chwilowo zmniejsza 

prędkość lub ogranicza przyspieszenie. Układ 

wykorzystuje w tym celu informacje z syste-

mu nawigacji.

Automatyczna zmiana prędkości ustawio­

nej na drogach szybkiego ruchu

Na podstawie informacji o  ograniczeniach 

prędkości z  systemu nawigacji funkcja ta 

automatycznie zmienia prędkość ustawioną 

w tempomacie inteligentnym.

Ustawienia tempomatu inteligentnego 

opartego na nawigacji (NSCC)

Ustawienia funkcji

OBC3070037

Aby włączyć lub wyłączyć układ NSCC, 

należy przy uruchomionym silniku w menu 

„Settings” (Ustawienia) wybrać pozycję 

„Driver assistance” (Układy wspomagające 

kierowcę) 

 „Driving convenience” (Komfort 

jazdy) 

 „Auto Highway speed control” 

(Automatyczne sterowanie prędkością na 

drogach szybkiego ruchu).

W przypadku problemu z układem NSCC 

nie da się go włączyć w menu „Settings” 

(Ustawienia).

7-96

Układy wspomagające kierowcę

Sposób działania tempomatu 

inteligentnego opartego na nawigacji 

(NSCC)

Warunki działania

Tempomat inteligentny oparty na nawigacji 

(NSCC) jest gotowy do działania po spełnieniu 

poniższych warunków:
•  Włączony (aktywny) tempomat inteli-

gentny.

•  Jazda po zwykłym odcinku drogi szyb-

kiego ruchu. 

Więcej informacji na temat działania tem

-

pomatu inteligentnego podano w podroz

-

dziale  „Tempomat  inteligentny  (SCC)” 

w rozdziale 7.

Wyświetlanie informacji i sterowanie 

przez tempomat inteligentny oparty na 

nawigacji (NSCC)

Podczas działania układu NSCC w zestawie 

wskaźników wyświetlają się następujące 

informacje:

•  Tryb czuwania tempomatu inteligentnego 

opartego na nawigacji (NSCC)

OBC3070038

Po spełnieniu warunków działania świeci się 

biała lampka sygnalizacyjna 

.

•  Działanie tempomatu inteligentnego opar-

tego na nawigacji (NSCC)

OBC3070039

W przypadku konieczności chwilowego zwol-

nienia przy włączonym trybie czuwania ukła-

du NSCC, w zestawie wskaźników pojawia 

się zielony symbol 

.

W przypadku ingerencji funkcji automatycz-

nej zmiany prędkości ustawionej na drogach 

szybkiego ruchu, w  zestawie wskaźników 

pojawia się zielony symbol 

, wyświetla 

się ustawiona prędkość i  rozlega dźwięk 

ostrzegawczy.

7-97

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Działanie  funkcji  automatycznego  zwal

-

niania na zakrętach dróg szybkiego ruchu 

i automatycznej zmiany prędkości ustawio

-

nej na drogach szybkiego ruchu sygnalizuje 

ten sam symbol 

.

Automatyczne zwalnianie na zakrętach 

dróg szybkiego ruchu

•  Pojazd zwalnia w zależności od promienia 

zakrętu przed pojazdem, a po jego poko-

naniu przyspiesza do prędkości ustawio-

nej w tempomacie inteligentnym. 

•  Czas zwalniania pojazdu może się róż-

nić w  zależności od prędkości pojazdu 

i  promienia zakrętu drogi. Im wyższa 

prędkość jazdy, tym wcześniej zaczyna 

się zwalnianie.

Automatyczna zmiana prędkości 

ustawionej na drogach szybkiego ruchu

•  Funkcja automatycznej zmiany prędkości 

ustawionej na drogach szybkiego ruchu 

działa w przypadku zgodności pomiędzy 

prędkością ustawioną w  tempomacie 

inteligentnym a  obowiązującym ograni-

czeniem prędkości.

•  Kiedy ograniczenie prędkości zmienia się, 

funkcja ta ingeruje, automatycznie dosto-

sowując prędkość ustawioną w tempoma-

cie inteligentnym do nowego ograniczenia.

•  Jeżeli prędkość ustawiona w tempomacie 

inteligentnym jest inna niż ograniczenie 

prędkości, funkcja pozostaje w  trybie 

czuwania.

•  W  przypadku przełączenia się funkcji 

automatycznej zmiany prędkości usta-

wionej na drogach szybkiego ruchu w tryb 

czuwania (z  powodu wjazdu na drogę 

inną niż droga szybkiego ruchu), funkcja 

włącza się po ponownym wjeździe na 

drogę szybkiego ruchu bez ustawienia 

prędkości.

•  Jeżeli funkcja przełączyła się w  tryb 

czuwania z  powodu naciśnięcia pedału 

hamulca lub naciśnięcia przycisku 

 

na kierownicy, aby ją włączyć ponownie, 

należy nacisnąć przycisk 

.

•  Funkcja automatycznej zmiany prędkości 

ustawionej na drogach szybkiego ruchu 

nie działa na rozjazdach ani na połącze-

niach dróg. 

OTM070198L

W następujących sytuacjach pojawia się 

komunikat ostrzegawczy „Drive carefully” 

(Jechać ostrożnie).
–  Układ NSCC nie zwalnia samodziel­

nie do prędkości bezpiecznej w każdych 

warunkach.

    OSTRZEŻENIE 

7-98

Układy wspomagające kierowcę

•  Funkcja  automatycznej  zmiany  pręd

-

kości ustawionej na drogach szybkiego 

ruchu  działa  wyłącznie  na  podstawie 

ograniczeń  prędkości  obowiązujących 

na takich drogach i nie bazuje na infor

-

macjach o pomiarach prędkości przez 

fotoradary.

•  Ingerencja  funkcji  powoduje  automa

-

tyczne  zwalnianie  lub  przyspieszanie 

pojazdu w przypadku zmiany ogranicze

-

nia prędkości obowiązującego na danym 

odcinku.

•  Maksymalna prędkość, przy której dzia

-

ła funkcja automatycznej zmiany pręd

-

kości ustawionej na drogach szybkiego 

ruchu, to 140 km/h.

•  Jeżeli ograniczenie prędkości na danej 

drodze nie zostało zaktualizowane w sys

-

temie nawigacji, funkcja może nie dzia

-

łać prawidłowo.

•  Jeżeli  jednostka  prędkości  ustawiona 

w  zestawie  wskaźników  jest  inna  niż 

obowiązująca w danym kraju, funkcja 

może nie działać prawidłowo.

Ograniczenia tempomatu 

inteligentnego opartego na nawigacji 

(NSCC)

W następujących sytuacjach tempomat inteli-

gentny oparty na nawigacji (NSCC) może nie 

działać prawidłowo:
•  Nieprawidłowe działanie systemu nawi-

gacji.

•  Brak aktualnych informacji w  systemie 

nawigacji na temat ograniczenia prędkoś-

ci i kategorii drogi. 

•  Różnica pomiędzy danymi z mapy a rze-

czywistą drogą z  powodu błędu danych 

GPS w czasie rzeczywistym lub z powodu 

błędu mapy. 

•  Wyszukiwanie trasy przez system nawi-

gacji podczas jazdy.

•  Brak odbioru sygnału GPS, np. podczas 

przejazdu przez tunel.

•  Aktualizacja systemu nawigacji podczas 

jazdy.

•  Brak pobierania danych z mapy z powodu 

nieprawidłowego działania systemu mul-

timedialnego.

•  Rozdzielenie i ponowne połączenie drogi.
•  Zjazd z  trasy ustawionej w  systemie 

nawigacji.

•  Zmiana lub anulowanie trasy do miejsca 

docelowego poprzez zresetowanie syste-

mu nawigacji.

•  Zjazd na stację paliw lub do strefy odpo-

czynku.

•  Zmiany ograniczeń prędkości na nie-

których odcinkach z powodu sytuacji na 

drodze.

•  Włączony system Android Auto lub Car 

Play.

•  Niemożność wykrycia przez system nawi-

gacji aktualnej pozycji pojazdu (np. pod-

czas przejazdów nad innymi drogami lub 

obecność dróg równoległych do trasy).

•  Aktualizacja systemu nawigacji podczas 

jazdy.

•  Ponowne uruchamianie systemu nawiga-

cji podczas jazdy.

•  Niesprzyjające warunki atmosferyczne, 

takie jak silne opady deszczu lub śniegu.

•  Przejazd przez odcinek drogi w budowie.
•  Jazda drogą o ruchu kierowanym. 
•  Droga z ostrymi zakrętami.

7-99

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

OJX1070280L

1. trasa ustawiona, 2. zjazd, 3. tor jazdy,  
4. droga główna, 5. strefa aut. zwalniania na 
zakrętach drogi głównej

•  W przypadku różnicy między trasą usta-

wioną w  systemie nawigacji (zjazd) 

a  torem jazdy (droga główna) funkcja 

automatycznego zwalniania na zakrętach 

dróg szybkiego ruchu może nie działać 

do momentu rozpoznania toru jazdy jako 

drogi głównej.

•  Funkcja działa po rozpoznaniu toru jazdy 

jako drogi głównej podczas kontynuacji 

jazdy tą drogą zamiast podążania trasą 

ustawioną w systemie nawigacji. W zależ-

ności od odległości od zakrętu i aktualnej 

prędkości pojazd może nie zwalniać 

dostatecznie lub zwalniać bardzo szybko.

OJX1070281L

1. trasa ustawiona, 2. zjazd, 3. tor jazdy,  
4. droga główna, 5. strefa aut. zwalniania na 
zakrętach drogi głównej

•  W przypadku różnicy między trasą usta-

wioną w  systemie nawigacji (droga 

główna) a  torem jazdy (zjazd) funkcja 

automatycznego zwalniania na zakrętach 

dróg szybkiego ruchu może działać na 

podstawie informacji o promieniu zakrętu 

drogi głównej.

•  W  przypadku oceny, że pojazd zjechał 

z trasy i znajduje się na rozjeździe, funkcja 

nie działa.

OJX1070282L

1. tor jazdy, 2. zjazd, 3. strefa aut. zwalniania na 
zakrętach drogi głównej, 4. droga główna

•  Jeżeli w  systemie nawigacji nie wpro-

wadzono miejsca docelowego, funkcja 

działa na podstawie informacji o zakręcie 

drogi głównej. 

•  Funkcja może ingerować nawet w przy-

padku zjazdu z  drogi głównej po otrzy-

maniu z  systemu nawigacji informacji 

o zakręcie drogi szybkiego ruchu.

7-100

Układy wspomagające kierowcę

•  Pomiędzy podpowiedzią systemu nawi

-

gacji a początkiem i końcem ingerencji 

układu NSCC może występować opóź

-

nienie.

•  Prędkość podawana w zestawie wskaź

-

ników i w systemie nawigacji mogą się 

różnić.

•  Przyspieszanie pojazdu może być ogra

-

niczane z powodu zakrętu drogi nawet 

podczas  jazdy  z  prędkością  niższą  niż 

ustawiona w tempomacie inteligentnym.

•  Układ NSCC może działać jeszcze przez 

pewien czas po zjeździe z drogi głównej 

na zjazd, miejsce odpoczynku itp.

•  W pewnych sytuacjach, takich jak nie

-

równa nawierzchnia, wąskie pasy ruchu 

itp.,  zwalnianie  pojazdu  przez  układ 

NSCC może się wydawać niewystarcza

-

jące.

• 

Tempomat inteligentny oparty na 

nawigacji (NSCC) może nie działać 

z powodu obecności pojazdów poprze­

dzających lub warunków drogowych. 

Dlatego podczas jazdy zawsze należy 

zwracać uwagę na warunki drogowe 

i sytuację panującą na drodze.

• 

Przed rozpoczęciem holowania przy­

czepy lub innego pojazdu należy ze 

względów bezpieczeństwa wyłączyć 

układ NSCC.

• 

Po przejeździe przez bramkę poboru 

opłat układ NSCC wznawia działanie 

w  oparciu o  pierwszy pas ruchu. 

W przypadku zmiany pasa ruchu układ 

może nie działać prawidłowo.

• 

W  przypadku naciśnięcia przez kie­

rowcę pedału przyspieszenia pojazd 

przyspieszy nawet przy aktywnym 

układzie NSCC, a  układ nie zwolni 

pojazdu. 

• 

W  przypadku naciśnięcia, a  następ­

nie zwolnienia pedału przyspieszenia 

przez kierowcę przy aktywnym ukła­

dzie NSCC, pojazd może nie zwalniać 

dostatecznie lub może szybko zwolnić 

do bezpiecznej prędkości.

• 

Układ NSCC może nie działać w przy­

padku zbyt ostrego lub zbyt łagodnego 

zakrętu.

• 

Tempomat inteligentny oparty na 

nawigacji (NSCC) nie zastępuje pra­

widłowej, bezpiecznej techniki jazdy, 

ale pełni jedynie funkcję pomocniczą. 

Za obserwację drogi i przestrzeganie 

przepisów ruchu drogowego zawsze 

odpowiada kierowca. 

• 

Informacje na temat ograniczeń pręd­

kości zapisane w systemie nawigacji 

mogą się różnić od ograniczeń fak­

tycznie obowiązujących na danym 

odcinku drogi. Za przestrzeganie fak­

tycznie obowiązujących ograniczeń 

prędkości odpowiada kierowca.

• 

Po zjeździe z  drogi szybkiego ruchu 

tempomat inteligentny oparty na 

nawigacji (NSCC) dezaktywuje się 

automatycznie. Dlatego podczas jazdy 

zawsze należy zwracać uwagę na 

warunki drogowe i sytuację panującą 

na drodze.

    OSTRZEŻENIE 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     26      27      28      29     ..