Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 30

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     28      29      30      31     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 30

 

 

7-117

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

 

Typ A

OTM070141L

 

Typ B

ONX4E070090

Warning Volume (Głośność ostrzeżeń)

Aby zmienić głośność ostrzeżeń układu 

bezpieczeństwa w  strefie tylnej, należy 

przy uruchomionym silniku wybrać menu 

„Settings” (Ustawienia), a następnie pozycję 

„Driver Assistance” (Układy wspomagające 

kierowcę) 

 „Warning Volume” (Głośność 

ostrzeżeń) i  zaznaczyć odpowiednią opcję: 

„High” (Wysoka), „Medium” (Średnia), „Low” 

(Niska) lub „Off” (Wył.) (jeżeli występuje 

funkcja ostrzegania wibracjami kierownicy). 
Wybór pozycji „Off” powoduje włączenie 

funkcji ostrzegania wibracjami kierownicy 

(jeżeli występuje), jeżeli była ona wyłączona.
Zmiana głośności ostrzeżeń tego układu 

może spowodować również zmiany głośności 

ostrzeżeń innych układów wspomagających 

kierowcę. 

Wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika 

przywraca  poprzednie  ustawienia  czasu 

ostrzegania i głośności ostrzeżeń.

Sposób działania układu 

wspomagającego unikanie kolizji 

w strefie tylnej (RCCA)

Ostrzeżenia i ingerencje układu

Układ bezpieczeństwa w strefie tylnej ostrze-

ga kierowcę i ingeruje w hamowanie w zależ-

ności od poziomu ryzyka kolizji: ostrzeżenie 

przed kolizją, hamowanie awaryjnie lub 

zatrzymanie pojazdu i zakończenie ingerencji.

ORG3070025

OBC3070046TU

• 

Czas ostrzegania i głośność ostrzeżeń 

dotyczą wszystkich funkcji układu 

RCCA.

• 

Jeżeli inny pojazd zbliża się z wyso­

ką prędkością z  lewej lub prawej 

strony, czas pojawienia się ostrze­

żenia początkowego może wydawać 

się długi, nawet przy wybranej opcji 

„Normal” (Normalne).

• 

Opcję „Late” (Późne) należy wybierać 

w przypadku niewielkiego natężenia 

ruchu lub jazdy z niską prędkością.

   OSTROŻNIE

7-118

Układy wspomagające kierowcę

OBC3050125TU

Ostrzeżenie przed kolizją

•  Aby ostrzec kierowcę o  pojeździe zbli-

żającym się w  strefie tylnej z  lewej lub 

prawej strony, miga lampka ostrzegawcza 

w  odpowiednim lusterku zewnętrznym 

i  w  zestawie wskaźników pojawia się 

ostrzeżenie. Równocześnie rozlega się 

dźwięk ostrzegawczy i włączają się wibra-

cje kierownicy (jeżeli funkcja występuje). 

Jeżeli równocześnie włączony jest monitor 

widoku za pojazdem, ostrzeżenie pojawia 

się również na ekranie systemu multime-

dialnego.

•  Funkcja działa, kiedy spełnione są nastę-

pujące warunki:

 

Włączony bieg wsteczny.

 

Prędkość pojazdu poniżej 8 km/h.

 

Zbliżający się pojazd w  odległości 

mniejszej niż 25 m z lewej lub prawej 

strony naszego pojazdu. 

 

Prędkość zbliżającego się pojazdu 

powyżej 5 km/h.

Przy  spełnionych  warunkach  działania 

układ  ostrzega  o  zbliżających  się  innych 

pojazdach, nawet jeżeli nasz pojazd stoi.

ORG3070025

OBC3070077

OBC3050125TU

Hamowanie awaryjne

•  Aby ostrzec kierowcę o  pojeździe zbli-

żającym się w  strefie tylnej z  lewej lub 

prawej strony, miga lampka ostrzegaw-

cza w  odpowiednim lusterku zewnętrz-

nym i  w  zestawie wskaźników pojawia 

się komunikat „Emergency braking” 

(Hamowanie awaryjne). Równocześnie 

rozlega się dźwięk ostrzegawczy i włącza-

ją się wibracje kierownicy (jeżeli funkcja 

występuje). Jeżeli równocześnie włączony 

jest monitor widoku za pojazdem, ostrze-

żenie pojawia się również na ekranie 

systemu multimedialnego.

7-119

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

•  Funkcja działa, kiedy spełnione są nastę-

pujące warunki:

 

Włączony bieg wsteczny.

 

Prędkość pojazdu poniżej 8 km/h.

 

Zbliżający się pojazd w  odległości 

mniejszej niż 1,5 m z lewej lub prawej 

strony naszego pojazdu. 

 

Prędkość zbliżającego się pojazdu 

powyżej 5 km/h.

•  Aby pomagać w unikaniu kolizji z pojazda-

mi zbliżającymi się w strefie tylnej, układ 

hamuje awaryjnie.

OBC3070004

Zatrzymanie pojazdu i koniec 

hamowania 

•  Po zatrzymaniu pojazdu w wyniku hamo-

wania awaryjnego w zestawie wskaźni-

ków pojawia się komunikat ostrzegawczy 

„Drive carefully” (Jechać ostrożnie).

•  Ze względów bezpieczeństwa kierowca 

powinien natychmiast wcisnąć pedał 

hamulca i sprawdzić otoczenie pojazdu.

•  Hamowanie przez układ kończy się po 

około 2 sekundach od zatrzymania pojaz-

du w wyniku hamowania awaryjnego. 

•  Silne naciśnięcie pedału hamulca przez 

kierowcę powoduje automatyczne prze-

rwanie hamowania awaryjnego urucho-

mionego przez układ.

Ingerencja układu w hamowanie kończy 

się w następujących przypadkach:
–   Wykryty pojazd poza zasięgiem wykry­

wania. 

–   Przejazd wykrytego pojazdu za naszym 

pojazdem.

–   Nadjeżdżający pojazd nie jedzie w kie­

runku naszego pojazdu.

–  Nadjeżdżający pojazd zwalnia.
–  Naciśnięcie przez kierowcę pedału 

hamulca z wystarczającą siłą.

    OSTRZEŻENIE 

Podczas korzystania z  układu bezpie­

czeństwa w  strefie tylnej należy prze­

strzegać poniższych środków ostroż­

ności:

• 

Ze względów bezpieczeństwa usta­

wienia układu należy zmieniać po 

zatrzymaniu pojazdu w bezpiecznym 

miejscu.

• 

Podczas wyświetlania komunikatu 

i  emitowania dźwięku ostrzegaw­

czego przez inny układ, ostrzeżenie 

układu bezpieczeństwa w strefie tyl­

nej może się nie pojawić.

• 

Hałasy dochodzące z zewnątrz mogą 

zagłuszyć sygnał ostrzegawczy ukła­

du bezpieczeństwa w strefie tylnej.

• 

Układ bezpieczeństwa w strefie tylnej 

może nie aktywować się, jeżeli w celu 

uniknięcia kolizji kierowca naciska 

pedał hamulca.

• 

Ingerencja układu bezpieczeństwa 

w  strefie tylnej może spowodować 

gwałtowne hamowanie pojazdu, 

zagrażające obrażeniami pasażerów 

i  przemieszczeniem niezamocowa­

nych przedmiotów. Dlatego zawsze 

należy zapinać pasy bezpieczeństwa 

i  mocować wszystkie przewożone 

przedmioty. 

    OSTRZEŻENIE 

7-120

Układy wspomagające kierowcę

Po ingerencji układu w hamowanie nale

-

ży  natychmiast  wcisnąć  pedał  hamulca 

i sprawdzić otoczenie pojazdu. 

–  Ingerencja  w  hamowanie  kończy  się, 

jeżeli kierowca dostatecznie mocno wci

-

śnie pedał hamulca.

–  Po włączeniu biegu wstecznego ingeren

-

cja w hamowanie odbywa się w przypad

-

ku  pojazdów  nadjeżdżających  z  lewej 

i prawej strony.

Nieprawidłowe działanie 

i ograniczenia układu 

wspomagającego unikanie kolizji 

w strefie tylnej (RCCA)

Nieprawidłowe działanie układu 

wspomagającego unikanie kolizji 

w strefie tylnej (RCCA)

OTM070125L

Kiedy układ nie działa prawidłowo, w zesta-

wie wskaźników pojawia się komunikat 

ostrzegawczy „Check rear cross-traffic safety 

systems” (Sprawdzić układy bezpieczeństwa 

w strefie tylnej) i układ wyłącza się automa-

tycznie lub działa w  sposób ograniczony. 

W takim przypadku pojazd powinna spraw-

dzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

• 

Nawet w  przypadku niesprawności 

układu bezpieczeństwa w strefie tyl­

nej układ hamulcowy działa prawi­

dłowo. 

• 

Układ bezpieczeństwa w  strefie tyl­

nej nie działa w każdej sytuacji i nie 

pozwala unikać wszystkich kolizji. 

• 

Silne naciśnięcie pedału przyspiesze­

nia przez kierowcę powoduje automa­

tyczne przerwanie hamowania awa­

ryjnego uruchomionego przez układ.

• 

Za kierowanie pojazdem i  zachowa­

nie bezpieczeństwa zawsze odpo­

wiada kierowca. Nie należy polegać 

wyłącznie na układzie bezpieczeństwa 

w strefie tylnej. Należy zawsze utrzy­

mywać odległość zapewniającą bez­

pieczną drogę hamowania, a w razie 

potrzeby zwalniać lub zatrzymywać 

pojazd, naciskając pedał hamulca.

• 

Nie podejmować prób celowego wyko­

rzystywania układu bezpieczeństwa 

w  strefie tylnej do unikania kolizji 

z  pojazdami, pieszymi, zwierzętami, 

obiektami itp. Może to spowodować 

zagrożenie zdrowia lub życia.

Przy pewnych stanach układu stabilizacji 

toru jazdy (ESC) ingerencja w hamowanie 

może nie przebiegać prawidłowo.
W następujących sytuacjach układ emi­

tuje jedynie ostrzeżenie:
–   Włączona lampka ostrzegawcza ukła­

du stabilizacji toru jazdy (ESC).

–   Wykonywanie przez układ stabilizacji 

toru jazdy (ESC) innej funkcji.

   OSTROŻNIE

7-121

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

OTM070100L

Kiedy lampka ostrzegawcza w  lusterku 

zewnętrznym nie działa prawidłowo, w zesta-

wie wskaźników pojawia się na kilka sekund 

komunikat ostrzegawczy „Check outside 

mirror warning icon” (Sprawdzić lampkę 

ostrzegawczą w  lusterku zewnętrznym) 

i  świeci się główna lampka ostrzegawcza 

usterek ( ). W  takim przypadku pojazd 

powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai.

Wyłączenie układu wspomagającego 

unikanie kolizji w strefie tylnej (RCCA)

OTM070124L

W  przypadku pokrycia zderzaka tylnego 

wokół radaru bocznego tylnego albo czujnika 

śniegiem lub wodą, holowania przyczepy 

albo zamontowania bagażnika zewnętrz-

nego, zdolność wykrywania przez układ 

bezpieczeństwa w  strefie tylnej może ulec 

ograniczeniu lub układ może się wyłączyć.
W takim przypadku w zestawie wskaźników 

pojawia się komunikat ostrzegawczy „Rear 

cross-traffic safety functions disabled. Radar 

blocked” (Funkcja układu bezpieczeństwa 

w  strefie tylnej wyłączona. Radar zabloko-

wany).
Normalne działanie układu powraca po usu-

nięciu ciał obcych lub odczepieniu przyczepy.
Jeżeli po tych czynnościach układ nie dzia-

ła prawidłowo, pojazd powinna sprawdzić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

• 

Układ bezpieczeństwa w strefie tylnej 

może działać nieprawidłowo, nawet 

jeżeli w  zestawie wskaźników nie 

pojawia się komunikat ostrzegawczy. 

• 

Układ bezpieczeństwa w strefie tylnej 

może nie działać prawidłowo w miej­

scach, w  których po uruchomieniu 

silnika kamera nie wykrywa żadnych 

obiektów (np. na otwartych prze­

strzeniach).

    OSTRZEŻENIE 

Przed rozpoczęciem holowania przy­

czepy lub zamontowaniem bagażnika 

zewnętrznego układ bezpieczeństwa 

w  strefie tylnej należy wyłączać. Przed 

ponownym rozpoczęciem korzystania 

z układu należy odłączyć przyczepę lub 

zdemontować bagażnik zewnętrzny.

   OSTROŻNIE

7-122

Układy wspomagające kierowcę

Ograniczenia układu wspomagającego 

unikanie kolizji w strefie tylnej (RCCA)

W  następujących sytuacjach układ bezpie-

czeństwa w  strefie tylnej może nie działać 

prawidłowo lub aktywować się w  sposób 

nieoczekiwany:
•  Ruszanie w  miejscu zadrzewionym lub 

porośniętym wysoką trawą. 

•  Ruszanie na mokrej nawierzchni.
•  Zbyt wysoka lub zbyt niska prędkość 

zbliżającego się pojazdu.

W  następujących sytuacjach ingerencja 

w hamowanie może nie działać: 
•  Silne drgania pojazdu wywoływane przez 

nierówności nawierzchni.

•  Śliska nawierzchnia, np. pokryta śniegiem, 

wodą lub lodem.

•  Niskie ciśnienie w oponie lub uszkodzona 

opona.

•  Zmodyfikowany układ hamulcowy.
•  Ingerencja układu asystenta parkowania 

(jeżeli występuje).

• 

Przejazd w pobliżu pojazdu lub prze­

szkody

OHY059017

A: przeszkoda

Działanie układu bezpieczeństwa w stre­

fie tylnej może być ograniczone w przy­

padku przejazdu w pobliżu pojazdu lub 

przeszkody. W takiej sytuacji układ może 

nie wykrywać zbliżających się pojazdów. 

W  takim przypadku układ może nie 

ostrzegać kierowcy i  nie hamować we 

właściwym momencie. 
Przed rozpoczęciem i  podczas cofania 

zawsze sprawdzać otoczenie pojazdu.

    OSTRZEŻENIE 

Więcej informacji na temat ograniczeń 

radaru bocznego tylnego podano w pod­

rozdziale „Układ wspomagający unikanie 

kolizji w „martwym polu” (BCA)” w roz­

dziale 7.

   OSTROŻNIE

7-123

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

• 

Skomplikowany układ parkingu

OHY059018

W  pewnych sytuacjach układ może 

nie wykrywać pojazdów, które parkują 

lub wyjeżdżają z  miejsc parkingowych 

w pobliżu (np. odjazd pojazdu bezpośred­

nio za naszym pojazdem, parkowanie lub 

odjechanie pojazdu za naszym pojazdem, 

wykonanie skrętu przez nadjeżdżający 

pojazd itp.). W  takim przypadku układ 

może bez potrzeby ostrzegać kierowcę 

i włączać hamulce.
Przed rozpoczęciem i  podczas cofania 

zawsze sprawdzać otoczenie pojazdu.

• 

Pojazd zaparkowany pod kątem

OHY059019

A: pojazd

Działanie układu bezpieczeństwa w stre­

fie tylnej może być ograniczone w przy­

padku cofania pod kątem. W  takiej 

sytuacji układ może nie wykrywać zbliża­

jących się pojazdów. W takim przypadku 

układ może nie ostrzegać kierowcy i nie 

hamować we właściwym momencie.
Przed rozpoczęciem i  podczas cofania 

zawsze sprawdzać otoczenie pojazdu.

• 

Pojazd na/w pobliżu pochyłości

OBC3070047

Działanie układu bezpieczeństwa w stre­

fie tylnej może być ograniczone w przy­

padku parkowania na/w pobliżu pochy­

łości. W  takiej sytuacji układ może nie 

wykrywać zbliżających się pojazdów. 

W  takim przypadku układ może nie 

ostrzegać kierowcy i  nie hamować we 

właściwym momencie.
Przed rozpoczęciem i  podczas cofania 

zawsze sprawdzać otoczenie pojazdu.

7-124

Układy wspomagające kierowcę

• 

Parkowanie tyłem 

OHY059020

Podczas parkowania tyłem układ bezpie­

czeństwa w  strefie tylnej może wykry­

wać pojazdy przejeżdżające za miejscem 

parkingowym. W takim przypadku układ 

może bez potrzeby ostrzegać kierowcę 

i włączać hamulce.
Przed rozpoczęciem i  podczas cofania 

zawsze sprawdzać otoczenie pojazdu.

• 

Przed rozpoczęciem holowania przy­

czepy lub pojazdu należy ze względów 

bezpieczeństwa wyłączyć układ bez­

pieczeństwa w strefie tylnej.

• 

Zakłócenia powodowane przez silne 

fale elektromagnetyczne mogą unie­

możliwiać prawidłowe działanie ukła­

du bezpieczeństwa w strefie tylnej. 

• 

Układ bezpieczeństwa w strefie tylnej 

może nie działać przez 3 sekundy 

od momentu uruchomienia pojazdu 

lub inicjalizacji radarów bocznych 

tylnych.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Parkowanie na miejscu, w  pobliżu 

którego znajduje się przeszkoda 

OHY059022

A: przeszkoda, B: ściana

Układ bezpieczeństwa w  strefie tylnej 

może wykrywać pojazdy przejeżdżające 

przed naszym pojazdem parkującym 

tyłem na miejscu, w  pobliżu którego 

znajduje się ściana lub inna przeszkoda. 

W  takim przypadku układ może bez 

potrzeby ostrzegać kierowcę i  włączać 

hamulce.
Przed rozpoczęciem i  podczas cofania 

zawsze sprawdzać otoczenie pojazdu.

7-125

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

UKŁAD CZUJNIKÓW PARKOWANIA TYLNYCH (PDW)

Układ czujników parkowania tylnych (PDW) 

ostrzega kierowcę o przeszkodach wykrytych 

w  pewnej odległości od pojazdu podczas 

cofania z niską prędkością. 

Czujniki układu 

OBC3070049

1. Czujniki ultradźwiękowe tylne 

Położenie czujników układu przedstawiono 

powyżej.

Ustawienia układu czujników 

parkowania tylnych (PDW) 

Warning Volume (Głośność ostrzeżeń) 

Aby zmienić głośność ostrzeżeń ukła-

du, należy przy uruchomionym pojeździe 

wybrać w zestawie wskaźników lub w sys-

temie multimedialnym menu „Settings” 

(Ustawienia), a  następnie pozycję „Driver 

Assistance” (Układy wspomagające kierow-

cę) 

 „Warning Volume” (Głośność ostrze-

żeń) i zaznaczyć odpowiednią opcję: „High” 

(Wysoka), „Medium” (Średnia), „Low” (Niska) 

lub „Off” (Wył) (jeżeli występuje funkcja 

ostrzegania wibracjami kierownicy).
Wybór pozycji „Off” nie powoduje całkowi-

tego wyciszenia dźwięków ostrzegawczych, 

a  jedynie maksymalne obniżenie ich gło-

śności.
Zmiana głośności ostrzeżeń tego układu 

może spowodować również zmiany głośności 

ostrzeżeń innych układów wspomagających 

kierowcę.

Sposób działania układu czujników 

parkowania tylnych (PDW)

Przycisk układu

OBC3070126TU

Wyłącznik układu czujników 

parkowania tylnych 

•  Aby wyłączyć układ czujników parkowania 

tylnych, należy nacisnąć jego wyłącz-

nik ( ). Aby włączyć układ, ponownie 

nacisnąć przycisk.

•  Jeżeli układ jest wyłączony (lamp-

ka w  wyłączniku świeci się), włącza 

się automatycznie po włączeniu biegu 

wstecznego.

7-126

Układy wspomagające kierowcę

Ostrzeżenia układu czujników 

parkowania tylnych

•  Układ czujników parkowania tylnych włą-

cza się po włączeniu biegu wstecznego. 

•  Układ wykrywa osoby, zwierzęta i obiekty 

podczas cofania z  prędkością poniżej 

10 km/h.

Odległość od 

przeszkody

Symbol 

ostrzegawczy

Dźwięk 

ostrzegawczy

60 ÷ 120 cm

Przerywany

30 ÷ 60 cm

Częstszy 

przerywany

Mniej niż  

30 cm

Ciągły

•  W przypadku obecności osoby, zwierzęcia 

lub przeszkody w  zasięgu wykrywa-

nia czujników ultradźwiękowych włącza 

się odpowiedni symbol. Towarzyszy mu 

dźwięk ostrzegawczy.

•  W  przypadku równoczesnego wykrycia 

dwóch lub większej liczby przeszkód, 

układ ostrzega najpierw przed przeszkodą 

rozpoznaną jako bliższą.

•  Wygląd symboli ostrzegawczych może się 

różnić od przedstawionych na ilustracji.

Nieprawidłowe działanie i środki 

ostrożności dotyczące układu 

czujników parkowania tylnych 

Nieprawidłowe działanie układu 

czujników parkowania tylnych (PDW)

Po włączeniu biegu wstecznego przy urucho-

mionym silniku rozlega się sygnał brzęczyka, 

sygnalizujący prawidłowe działanie układu. 
Jednakże w  poniższych sytuacjach należy 

sprawdzić, czy czujniki ultradźwiękowe nie 

są uszkodzone lub zasłonięte ciałami obcymi. 

Jeżeli układ nadal nie działa prawidłowo, 

pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. 
•  Brak ostrzeżenia dźwiękowego. 
•  Przerywany dźwięk brzęczyka. 
•  Komunikat ostrzegawczy „Parking sensor 

error or blockage” (Czujnik parkowania 

uszkodzony lub zablokowany). 

OBC3070058

• 

Układ czujników parkowania tylnych 

pełni jedynie funkcję pomocniczą. 

Wiele czynników zewnętrznych 

(w  tym warunki otoczenia) może 

mieć negatywny wpływ na działanie 

układu. Dlatego przed rozpoczęciem 

cofania kierowca powinien zawsze 

sprawdzać przestrzeń za samocho­

dem, a  następnie stale kontrolować 

ją w trakcie cofania. 

• 

Gwarancja na pojazd nie obejmuje 

następstw zdarzeń, uszkodzeń samo­

chodu ani obrażeń jego pasażerów 

wynikających z  nieprawidłowego 

działania układu czujników parko­

wania. 

    OSTRZEŻENIE 

7-127

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Ograniczenia układu czujników 

parkowania tylnych (PDW)

•  Układ czujników parkowania tylnych może 

nie działać prawidłowo w następujących 

przypadkach: 

 

Zamarznięta para wodna na czujniku. 

 

Przykrycie czujnika śniegiem lub wodą 

albo ciałami obcymi. Prawidłowe dzia-

łanie układu powraca po usunięciu 

śniegu, wody lub ciał obcych. 

 

Bardzo wysoka lub bardzo niska tem-

peratura otoczenia. 

 

Wymontowanie czujnika lub kilku czuj-

ników.

 

Silne naciśnięcie powierzchni czujnika 

lub uderzenie twardym przedmiotem.

 

Zarysowana powierzchnia czujnika.

 

Rozpylanie wody pod wysokim ciśnie-

niem bezpośrednio na czujniki lub 

obszar w ich pobliżu.

•  Układ czujników parkowania tylnych może 

działać nieprawidłowo w  następujących 

przypadkach: 

 

Ulewny deszcz lub rozpryski wody. 

 

Przykrycie powierzchni czujnika wodą. 

 

Zakłócenia powodowane przez czujniki 

innych pojazdów. 

 

Przykrycie czujnika śniegiem. 

 

Nierówna nawierzchnia, droga żwirowa 

lub obecność zarośli.

 

Obecność w  pobliżu czujników urzą-

dzeń generujących ultradźwięki. 

 

Montaż tablicy rejestracyjnej poza 

wyznaczonym miejscem. 

 

Zmiana wysokości zderzaka lub spo-

sobu montażu czujników ultradźwię-

kowych.

 

Montaż w  pobliżu czujników 

ultradźwiękowych innych elementów 

wyposażenia lub akcesoriów.

•  Czujniki mogą nie wykrywać następują-

cych rodzajów przeszkód: 

 

Przedmioty ostre lub cienkie, takie jak 

liny, łańcuchy, pręty lub małe słupki. 

 

Przeszkody, które mogą pochłaniać 

sygnały czujników, takie jak tekstylia, 

kostki/bele słomy lub śnieg. 

 

Przedmioty o  wysokości mniejszej 

niż 100 cm lub szerokości mniejszej 

niż 14 cm.

 

Piesi, zwierzęta lub przeszkody w bar-

dzo niewielkiej odległości od czujników.

•  Jeżeli przeszkoda znajduje się między 

czujnikami, symbole ostrzegawcze układu 

czujników parkowania tylnych mogą się 

świecić w sposób odbiegający od faktycz-

nego położenia przeszkody.

•  W  zależności od prędkości pojazdu lub 

kształtu przeszkody kolejność ostrzeżeń 

układu może odbiegać od prawidłowej. 

•  Wszelkie naprawy układu czujników 

parkowania tylnych powinna wykony-

wać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

• 

Zachowywać szczególną ostrożność 

podczas przejazdu w  pobliżu prze­

szkód, pieszych, a  w  szczególności 

dzieci. Czujniki ultradźwiękowe mogą 

nie wykrywać niektórych przeszkód 

— ze względu na ich odległość od 

czujników, wielkość lub materiał, 

z którego są wykonane. Wszystkie te 

czynniki mogą ograniczać skutecz­

ność działania czujników. 

7-128

Układy wspomagające kierowcę

Układ czujników parkowania przednich/tyl-

nych (PDW) ostrzega kierowcę o przeszko-

dach wykrytych w  pewnej odległości od 

pojazdu podczas jazdy do przodu/cofania 

z niską prędkością.

Czujniki układu

OBC3070048

OBC3070049

1. Czujniki ultradźwiękowe przednie 
2. Czujniki ultradźwiękowe tylne

Położenie czujników układu przedstawiono 

powyżej.

Ustawienia układu czujników 

parkowania przednich/tylnych (PDW)

Warning Volume (Głośność ostrzeżeń) 

Aby zmienić głośność ostrzeżeń ukła-

du, należy przy uruchomionym pojeździe 

wybrać w zestawie wskaźników lub w sys-

temie multimedialnym menu „Settings” 

(Ustawienia), a  następnie pozycję „Driver 

Assistance” (Układy wspomagające kierow-

cę) 

 „Warning Volume” (Głośność ostrze-

żeń) i zaznaczyć odpowiednią opcję: „High” 

(Wysoka), „Medium” (Średnia), „Low” (Niska) 

lub „Off” (Wył) (jeżeli występuje funkcja 

ostrzegania wibracjami kierownicy). 
Wybór pozycji „Off” nie powoduje całkowi-

tego wyciszenia dźwięków ostrzegawczych, 

a  jedynie maksymalne obniżenie ich gło-

śności.
Zmiana głośności ostrzeżeń tego układu 

może spowodować również zmiany głośności 

ostrzeżeń innych układów wspomagających 

kierowcę.

Parking Distance Warning Auto On 

(Automatyczne włączanie układu 

czujników parkowania)

Aby układ czujników parkowania włączał 

się automatycznie, w  menu „Settings” 

(Ustawienia) należy wybrać pozycję „Driver 

assistance” (Układy wspomagające kierowcę) 

 „Parking safety” (Bezpieczeństwo podczas 

parkowania) 

 „Parking distance warning 

auto ON” (Automatyczne włączanie układu 

czujników parkowania).

UKŁAD CZUJNIKÓW PARKOWANIA PRZEDNICH/TYLNYCH (PDW) 

7-129

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Sposób działania układu czujników 

parkowania przednich/tylnych (PDW)

Przycisk układu

OBC3070050

Włącznik układu asystenta parkowania 

•  Aby włączyć układ czujników parkowania 

przednich/tylnych, należy nacisnąć jego 

włącznik (

). Aby wyłączyć układ, 

ponownie nacisnąć przycisk.

•  Jeżeli układ jest wyłączony (lampka 

w  wyłączniku nie świeci się), włącza 

się automatycznie po włączeniu biegu 

wstecznego.

•  Po włączeniu układu lampka we włączniku 

świeci się. Układ czujników parkowania 

przednich/tylnych wyłącza się (lampka 

w wyłączniku nie świeci się) po przekro-

czeniu prędkości 30 km/h.

Ostrzeżenia układu czujników 

parkowania przednich

•  Ostrzeżenia układu czujników parkowa-

nia przednich włączają się w przypadku 

spełnienia któregokolwiek z  poniższych 

warunków: 

 

Włączony bieg inny niż wsteczny przy 

włączonym układzie czujników parko-

wania tylnych.

 

Wybrany tryb D skrzyni biegów i świe-

cąca lampka włącznika układu asy-

stenta parkowania.

 

Wybrany tryb D skrzyni biegów 

i  w  menu „Settings” (Ustawienia) 

zaznaczona pozycja „Parking distance 

warning auto ON” (Automatyczne włą-

czanie układu czujników parkowania). 

•  Układ wykrywa osoby, zwierzęta i obiekty 

podczas jazdy do przodu z  prędkością 

poniżej 10 km/h.

•  Układ czujników parkowania przednich nie 

działa podczas jazdy do przodu z prędko-

ścią powyżej 10 km/h, nawet jeżeli świeci 

się lampka we włączniku układu. Układ 

zaczyna działać ponownie, kiedy prędkość 

jazdy do przodu spadnie poniżej 10 km/h 

i kiedy świeci się lampka we włączniku 

układu.

•  Po zaznaczeniu opcji „Parking distance 

warning auto ON” (Automatyczne włącza-

nie układu czujników parkowania) lampka 

we włączniku układu świeci się stale.

•  Lampka gaśnie po usunięciu zaznaczenia 

opcji „Parking distance warning auto ON” 

(Automatyczne włączanie układu czujni-

ków parkowania) i  przekroczeniu pod-

czas jazdy do przodu prędkości 30 km/h. 

W takim przypadku układ nie włączy się 

ponownie, nawet jeżeli prędkość spadnie 

poniżej 10 km/h.

Odległość od 

przeszkody

Symbol 

ostrzegawczy

Dźwięk 

ostrzegawczy

60 ÷ 100 cm

Przerywany

30 ÷ 60 cm

Częstszy 

przerywany

Mniej niż  

30 cm

Ciągły

7-130

Układy wspomagające kierowcę

•  W przypadku obecności osoby, zwierzęcia 

lub przeszkody w  zasięgu wykrywa-

nia czujników ultradźwiękowych włącza 

się odpowiedni symbol. Towarzyszy mu 

dźwięk ostrzegawczy.

•  W  przypadku równoczesnego wykrycia 

dwóch lub większej liczby przeszkód, 

układ ostrzega najpierw przed przeszkodą 

rozpoznaną jako bliższą.

•  Wygląd symboli ostrzegawczych może się 

różnić od przedstawionych na ilustracji.

Ostrzeżenia układu czujników 

parkowania tylnych

•  Układ czujników parkowania tylnych włą-

cza się po włączeniu biegu wstecznego.

•  Układ wykrywa osoby, zwierzęta i obiekty 

podczas cofania z  prędkością poniżej 

10 km/h.

•  Podczas cofania z  prędkością poniżej 

10 km/h przeszkody wykrywają zarówno 

przednie, jak i tylne czujniki ultradźwię-

kowe. Jednakże czujniki ultradźwięko-

we przednie mogą wykrywać osoby lub 

zwierzęta znajdujące się w  odległości 

mniejszej niż 60 cm.

Odległość od 

przeszkody

Symbol 

ostrzegawczy

Dźwięk 

ostrzegawczy

60 ÷ 120 cm

Przerywany

30 ÷ 60 cm

Częstszy 

przerywany

Mniej niż  

30 cm

Ciągły

•  W przypadku obecności osoby, zwierzęcia 

lub przeszkody w  zasięgu wykrywa-

nia czujników ultradźwiękowych włącza 

się odpowiedni symbol. Towarzyszy mu 

dźwięk ostrzegawczy.

•  W  przypadku równoczesnego wykrycia 

dwóch lub większej liczby przeszkód, 

układ ostrzega najpierw przed przeszkodą 

rozpoznaną jako bliższą.

•  Wygląd symboli ostrzegawczych może się 

różnić od przedstawionych na ilustracji.

7-131

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Nieprawidłowe działanie i środki 

ostrożności dotyczące układu 

czujników parkowania przednich/

tylnych

Nieprawidłowe działanie układu 

czujników parkowania przednich/

tylnych (PDW)

Po włączeniu biegu wstecznego przy urucho-

mionym silniku rozlega się sygnał brzęczyka, 

sygnalizujący prawidłowe działanie układu. 
Jednakże w  poniższych sytuacjach należy 

sprawdzić, czy czujniki ultradźwiękowe nie 

są uszkodzone lub zasłonięte ciałami obcymi. 

Jeżeli układ nadal nie działa prawidłowo, 

pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. 
•  Brak ostrzeżenia dźwiękowego.
•  Przerywany dźwięk brzęczyka.
•  Komunikat ostrzegawczy „Parking sensor 

error or blockage” (Czujnik parkowania 

uszkodzony lub zablokowany).

OBC3070058

• 

Układ czujników parkowania przed­

nich/tylnych pełni jedynie funk­

cję pomocniczą. Wiele czynników 

zewnętrznych (w  tym warunki oto­

czenia) może mieć negatywny wpływ 

na działanie układu. Dlatego przed 

rozpoczęciem parkowania przodem 

lub tyłem kierowca powinien zawsze 

sprawdzać przestrzeń za i  przed 

samochodem, a następnie stale kon­

trolować ją w trakcie parkowania. 

• 

Gwarancja na pojazd nie obejmuje 

następstw zdarzeń, uszkodzeń samo­

chodu ani obrażeń jego pasażerów 

wynikających z  nieprawidłowego 

działania układu czujników parko­

wania. 

• 

Zachowywać szczególną ostrożność 

podczas przejazdu w  pobliżu prze­

szkód, pieszych, a  w  szczególności 

dzieci. Czujniki ultradźwiękowe mogą 

nie wykrywać niektórych przeszkód 

— ze względu na ich odległość od 

czujników, wielkość lub materiał, 

z którego są wykonane. Wszystkie te 

czynniki mogą ograniczać skutecz­

ność działania czujników.

    OSTRZEŻENIE 

7-132

Układy wspomagające kierowcę

Ograniczenia układu czujników 

parkowania przednich/tylnych (PDW)

•  Układ czujników parkowania przednich/

tylnych może nie działać prawidłowo 

w następujących przypadkach: 

 

Zamarznięta para wodna na czujniku. 

 

Przykrycie czujnika śniegiem lub wodą 

albo ciałami obcymi. Prawidłowe dzia-

łanie układu powraca po usunięciu 

śniegu, wody lub ciał obcych. 

 

Bardzo wysoka lub bardzo niska tem-

peratura otoczenia. 

 

Wymontowanie czujnika lub kilku czuj-

ników.

 

Silne naciśnięcie powierzchni czujnika 

lub uderzenie twardym przedmiotem.

 

Zarysowana powierzchnia czujnika.

 

Rozpylanie wody pod wysokim ciśnie-

niem bezpośrednio na czujniki lub 

obszar w ich pobliżu.

•  Układ czujników parkowania przednich/

tylnych może działać nieprawidłowo 

w następujących przypadkach: 

 

Ulewny deszcz lub rozpryski wody. 

 

Przykrycie powierzchni czujnika wodą. 

 

Zakłócenia powodowane przez czujniki 

innych pojazdów. 

 

Przykrycie czujnika śniegiem. 

 

Nierówna nawierzchnia, droga żwirowa 

lub obecność zarośli.

 

Obecność w  pobliżu czujników urzą-

dzeń generujących ultradźwięki. 

 

Montaż tablicy rejestracyjnej poza 

wyznaczonym miejscem. 

 

Zmiana wysokości zderzaka lub spo-

sobu montażu czujników ultradźwię-

kowych.

 

Montaż w  pobliżu czujników ultra-

dźwiękowych innych elementów wypo-

sażenia lub akcesoriów.

•  Czujniki mogą nie wykrywać następują-

cych rodzajów przeszkód: 

 

Przedmioty ostre lub cienkie, takie jak 

liny, łańcuchy, pręty lub małe słupki. 

 

Przeszkody, które mogą pochłaniać 

sygnały czujników, takie jak tekstylia, 

kostki/bele słomy lub śnieg. 

 

Przedmioty o  wysokości mniejszej 

niż 100 cm lub szerokości mniejszej 

niż 14 cm.

 

Piesi, zwierzęta lub przeszkody w bar-

dzo niewielkiej odległości od czujników.

•  Jeżeli przeszkoda znajduje się między 

czujnikami, symbole ostrzegawcze układu 

czujników parkowania tylnych mogą się 

świecić w sposób odbiegający od faktycz-

nego położenia przeszkody.

•  W  zależności od prędkości pojazdu lub 

kształtu przeszkody kolejność ostrzeżeń 

układu może odbiegać od prawidłowej. 

•  Wszelkie naprawy układu czujników 

parkowania przednich/tylnych powinna 

wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai.

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     28      29      30      31     ..