Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 36

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     34      35      36      37     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 36

 

 

9-15

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

WYTYCZNE WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU

Olej silnikowy i filtr oleju

Olej silnikowy i filtr oleju należy wymieniać 

z częstotliwością podaną w harmonogramie 

przeglądów. Jeżeli pojazd użytkowany jest 

w warunkach trudnych, wymagane są częst-

sze wymiany oleju i filtra.

Paski napędowe

Sprawdzać wszystkie paski napędowe: czy 

nie są przecięte, pęknięte, nadmiernie zużyte 

ani zabrudzone olejem. Wymieniać w  razie 

potrzeby. Regularnie sprawdzać napięcie 

pasków napędowych i regulować je w razie 

potrzeby.

Filtr paliwa

Pojazdy z silnikami benzynowymi są wyposa-

żone w filtr paliwa znajdujący się w zbiorniku 

paliwa. Filtr nie wymaga regularnego spraw-

dzania ani wymiany, jednakże jakość paliwa 

może mieć wpływ na częstotliwość przeglą-

dów. W przypadku jakichkolwiek problemów 

związanych z paliwem, takich jak np. ograni-

czony dopływ paliwa, utrata mocy silnika lub 

trudności podczas jego uruchamiania, należy 

natychmiast udać się do Autoryzowanej Stacji 

Obsługi (ASO) celem sprawdzenia i wymiany 

filtra paliwa. Filtr paliwa powinna sprawdzać 

i  wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai.

Sztywne i elastyczne przewody 

paliwowe oraz ich połączenia

Sprawdzać, czy nie ma wycieków oraz 

sprawdzać stan sztywnych i  elastycznych 

przewodów paliwowych, a  także ich połą-

czeń. Sztywne i elastyczne przewody paliwo-

we oraz ich połączenia powinna wymieniać 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Przewody elastyczne par paliwa 

i zakrętka wlewu paliwa

Przewody elastyczne par paliwa i  zakrętkę 

wlewu paliwa należy sprawdzać z częstotli-

wością podaną w harmonogramie przeglą-

dów. Po wymianie sprawdzić prawidłowość 

podłączenia nowych przewodów/prawidło-

wość dokręcenia nowej zakrętki.

Przewody elastyczne układu 

wentylacji skrzyni korbowej (jeżeli 

występuje)

Sprawdzać, czy na powierzchni przewodów 

nie widać oznak przegrzania ani uszkodzenia 

mechanicznego. Stwardniała i krusząca się 

guma, pęknięcie, przecięcie, przetarcie lub 

odkształcenie oznacza uszkodzenie przewo-

du elastycznego. Ze szczególną uwagą należy 

sprawdzać odcinki przewodów w pobliżu źró-

deł ciepła, takich jak np. kolektor wylotowy.
Sprawdzać ułożenie przewodów i upewniać 

się, że nie stykają się z  nagrzewającymi 

się elementami, ostrymi krawędziami ani 

elementami ruchomymi, które mogłyby spo-

wodować ich przegrzanie lub uszkodzenie 

mechaniczne. Sprawdzać wszystkie połą-

czenia przewodów (złącza i  opaski) oraz 

upewniać się, że są pewne i szczelne. Zużyte 

lub uszkodzone przewody elastyczne należy 

natychmiast wymieniać.

Podczas sprawdzania pasków napędo­

wych stacyjka musi być wyłączona (stan 

LOCK/OFF lub ACC).

   OSTROŻNIE

9-16

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Wkład filtra powietrza

Wkład filtra powietrza powinna wymieniać 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Świece zapłonowe

Upewnić się, że montowane nowe świece 

zapłonowe mają właściwą wartość cieplną.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu izolatorów 

świec zapłonowych, przed zamontowaniem 

świecy oczyścić za pomocą miękkiej tka-

niny osłonę poniżej cewki zapłonowej od 

wewnątrz i od zewnątrz oraz oczyścić izolator 

świecy zapłonowej.

Układ chłodzenia

Sprawdzać, czy nie ma wycieków i spraw-

dzać stan wszystkich elementów układu 

chłodzenia, takich jak chłodnica, zbiornik 

wyrównawczy płynu chłodzącego, przewody 

elastyczne i połączenia. Wymieniać wszystkie 

uszkodzone elementy.

Płyn chłodzący

Płyn chłodzący należy wymieniać z często-

tliwością podaną w  harmonogramie prze-

glądów.

Olej mechanicznej skrzyni biegów/olej 

siłownika inteligentnej mechanicznej 

skrzyni biegów (iMT) — jeżeli 

występuje

Poziom oleju mechanicznej skrzyni biegów/

oleju siłownika inteligentnej mechanicznej 

skrzyni biegów (iMT) należy sprawdzać 

z częstotliwością podaną w harmonogramie 

przeglądów.

Olej automatycznej skrzyni biegów 

(jeżeli występuje)

W  pojazdach użytkowanych w  warunkach 

normalnych nie ma potrzeby sprawdzania 

poziomu oleju automatycznej skrzyni biegów 

(ATF).
Olej automatycznej skrzyni biegów powinna 

wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai zgodnie z  harmonogramem 

przeglądów.

Nowy  olej  automatycznej  skrzyni  biegów 

(ATF) ma kolor czerwony. 

W miarę eksploatacji olej ATF ciemnieje. 

Jest to zjawisko normalne. Zmiana koloru 

nie oznacza konieczności wymiany.

Olej dwusprzęgłowej skrzyni biegów 

(DCT) – jeżeli występuje

Poziom oleju dwusprzęgłowej skrzyni biegów 

(DCT) należy sprawdzać z  częstotliwością 

podaną w harmonogramie przeglądów.

Sztywne i elastyczne przewody 

hamulcowe

Sprawdzać, czy hydrauliczne przewody 

hamulcowe są prawidłowo podłączone, nie 

są poprzecierane, popękane, uszkodzone 

ani nieszczelne. Natychmiast wymieniać 

wszystkie elementy uszkodzone lub w nie-

prawidłowym stanie.

Nie odłączać ani nie sprawdzać świec 

zapłonowych przy rozgrzanym silniku. 

Może to spowodować poparzenie. 

    OSTRZEŻENIE 

9-17

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Płyn hamulcowy i sterowania 

sprzęgłem (jeżeli sprzęgło występuje)

Sprawdzać poziom płynu hamulcowego 

i sterowania sprzęgłem w zbiorniku. Poziom 

płynu powinien znajdować się pomiędzy 

oznaczeniami „MIN” i  „MAX” na zbiorniku. 

Stosować wyłącznie płyn hamulcowy/stero-

wania sprzęgłem DOT 4.

Hamulec postojowy

Sprawdzać cały mechanizm hamulca posto-

jowego, w tym dźwignię i cięgna.

Tylne hamulce bębnowe i szczęki 

hamulcowe (jeżeli występują)

Sprawdzać, czy tylne hamulce bębnowe 

i  szczęki hamulcowe nie są porysowane 

ani przypalone. Sprawdzać również, czy 

nie występują wycieki płynu hamulcowego, 

uszkodzone elementy ani elementy nadmier-

nie zużyte.

Tarcze, klocki hamulcowe i zaciski

Sprawdzać, czy klocki nie są nadmiernie 

zużyte. Sprawdzać bicie i zużycie tarcz oraz 

sprawdzać, czy nie ma wycieków z zacisków.
Więcej informacji na temat sprawdzania 

zużycia klocków i  okładzin hamulcowych 

można znaleźć na stronie internetowej 

Hyundai:

http://service.hyundai-motor.com.

Śruby mocujące układu zawieszenia

Sprawdzać, czy połączenia elementów ukła-

du zawieszenia nie są poluzowane ani 

uszkodzone. Dokręcać, stosując wymagany 

moment dokręcania.

Przekładnia kierownicza, połączenia 

oraz osłony i przeguby kulowe 

wahaczy dolnych

Przy wyłączonym silniku sprawdzać, czy nie 

ma zbyt dużego luzu kierownicy.
Sprawdzać, czy połączenia nie są wygięte ani 

uszkodzone. Sprawdzać, czy osłony przeciw-

pyłowe i przeguby kulowe nie są zniszczo-

ne, popękane ani uszkodzone. Wymieniać 

wszystkie uszkodzone elementy.

Półosie napędowe i osłony przegubów

Sprawdzać, czy półosie napędowe, osłony 

przegubów i opaski osłon nie są popękane, 

zużyte ani uszkodzone. W  razie potrzeby 

wymienić wszystkie uszkodzone elementy 

i/lub uzupełnić smar.

Czynnik chłodniczy i sprężarka układu 

klimatyzacji

Sprawdzać, czy nie ma wycieków i spraw-

dzać stan przewodów układu klimatyzacji 

oraz ich połączeń.

9-18

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Olej silnikowy służy do smarowania, chło-

dzenia i  sterowania różnymi podzespołami 

silnika. Zużycie oleju silnikowego podczas 

jazdy jest zjawiskiem normalnym. Dlatego 

poziom oleju należy regularnie sprawdzać 

i ewentualnie uzupełniać. Ponadto olej należy 

wymieniać zgodnie z podanym harmonogra-

mem przeglądów.
Poziom oleju należy sprawdzać, stosując 

poniższą procedurę. 

Sprawdzanie poziomu oleju 

silnikowego

 

 Silniki benzynowe Smartstream 1.0 T-GDi,  

Smartstream 1.0 T-GDi (48 V) MHEV

OBC3090008

 

Silnik benzynowy Smartstream 1.2

OBC3090009

 

Silnik benzynowy 1.4

OBC3090010

1.   Przestrzegać wszystkich zaleceń produ-

centa oleju. 

2.   Upewnić się, że pojazd stoi na poziomym 

podłożu, dźwignia zmiany biegów znajduje 

się w położeniu neutralnym (mechaniczna 

skrzynia biegów)/włączony jest tryb  P 

(automatyczna/dwusprzęgłowa skrzynia 

biegów), hamulec postojowy jest włączo-

ny, a pod koła są podłożone kliny. 

3.  

 Uruchomić silnik i  rozgrzewać go do 

momentu, aż temperatura płynu chłodzą-

cego ustabilizuje się.

4.   Wyłączyć silnik, odkręcić zakrętkę wlewu 

oleju i wyciągnąć wskaźnik poziomu oleju. 

Odczekać około 15 minut, aż olej spłynie 

do miski olejowej.

5.   Wytrzeć wskaźnik poziomu oleju do sucha 

i włożyć do oporu.

OLEJ SILNIKOWY

9-19

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

6.   Ponownie wyciągnąć wskaźnik i spraw-

dzić poziom oleju. Poziom oleju powinien 

znajdować się pomiędzy oznaczeniami „F” 

i „L” na wskaźniku.

 

 Silniki benzynowe Smartstream 1.0 T-GDi,  

Smartstream 1.0 T-GDi (48 V) MHEV

OBC3090011

 

Silnik benzynowy Smartstream 1.2

OBC3090013

 

Silnik benzynowy 1.4

OBC3090013R

7.  Jeżeli poziom oleju jest zbliżony do ozna-

czenia „L”, należy dolać tylko tyle oleju, 

by osiągnął oznaczenie „F”.

Stosować wyłącznie wymagany olej silnikowy 

— patrz podrozdział „Wymagane oleje i płyny 

eksploatacyjne” w rozdziale 2. 

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia silnika: 

 

• Podczas wymiany lub dolewania oleju 

uważać, by go nie rozlać. Rozlany olej 

należy natychmiast wytrzeć.

 

• Podczas docierania silnika nowego 

pojazdu zużycie oleju może nieco wzro­

snąć i powinno się ustabilizować po ok. 

6000 km.

 

• Na zużycie oleju silnikowego wpływa 

technika jazdy, warunki klimatyczne, 

warunki ruchu drogowego, jakość oleju 

itp. Dlatego zaleca się regularne spraw­

dzanie poziomu oleju i uzupełnianie sto­

sownie do potrzeb.

9-20

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Sprawdzanie oleju silnikowego i filtra

•  Olej silnikowy i filtr oleju powinna wymie-

niać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai. 

•  Przekraczanie podanych w  harmono-

gramie przeglądów terminów wymiany 

oleju może spowodować pogorszenie 

jego charakterystyk, a  w  konsekwencji 

pogorszenie stanu silnika. Olej silnikowy 

należy wymieniać zgodnie z harmonogra-

mem przeglądów. 

•  Aby utrzymywać silnik w  optymalnym 

stanie, należy stosować tylko wymagany 

olej silnikowy i filtr. 

•  Celem harmonogramu wymian oleju sil-

nikowego jest zapobieganie pogorszeniu 

jego właściwości w miarę upływu czasu. 

Terminy podane w  harmonogramie nie 

są powiązane ze zużyciem oleju. Poziom 

oleju należy regularnie sprawdzać i ewen-

tualnie uzupełniać.

W przypadku spadku ciśnienia oleju silni

-

kowego z powodu niewystarczającej ilości 

oleju świeci się lampka ostrzegawcza zbyt 

niskiego ciśnienia oleju silnikowego (

). 

Ponadto  dłuższa  jazda  przy  zbyt  niskim 

poziomie oleju silnikowego powoduje włą

-

czenie  się  układu  ochrony  silnika,  który 

ogranicza  jego  moc.  Dodatkowo  świeci 

się  lampka  ostrzegawcza  usterek  silnika 

(

).  Po  przywróceniu  prawidłowego 

ciśnienia oleju gaśnie lampka ostrzegawcza 

zbyt niskiego ciśnienia oleju silnikowego.

Bezpośrednio po zakończeniu jazdy olej 

silnikowy jest bardzo gorący i może spo­

wodować poparzenia podczas wymiany. 

Dlatego olej należy wymieniać po osty­

gnięciu silnika.

   OSTROŻNIE

Długotrwały i  stale powtarzający się 

kontakt z olejem silnikowym powoduje 

wymywanie naturalnego tłuszczu ze 

skóry ludzkiej, a w efekcie jej wysusze­

nie, podrażnienie i  problemy natury 

dermatologicznej. Badania dermatolo­

giczne dowodzą również, że używany 

olej silnikowy zawiera składniki powo­

dujące nowotwory skóry. Po kontakcie 

z  używanym olejem silnikowym należy 

zawsze jak najszybciej dokładnie umyć 

ręce ciepłą wodą z mydłem.

    OSTRZEŻENIE 

9-21

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

PŁYN CHŁODZĄCY

Układ chłodzenia jest napełniony całorocz-

nym, niezamarzającym płynem chłodzą-

cym. Zbiornik wyrównawczy napełniony jest 

fabrycznie.
Co najmniej raz w  roku należy sprawdzać 

stężenie płynu chłodzącego i  jego poziom 

— przed sezonem zimowym i  przed jazdą 

w niskiej temperaturze. 

UWAGA

 

• Jeżeli silnik przegrzał się z powodu zbyt 

małej ilości płynu chłodzącego, nagłe 

dolanie płynu chłodzącego może spo­

wodować pęknięcie bloku silnika. Aby 

uniknąć uszkodzeń, płyn chłodzący nale­

ży dolewać powoli, w małych ilościach.

 

• Nie jeździć ze zbyt małą ilością lub bez 

płynu chłodzącego. Może to spowodować 

uszkodzenie pompy płynu chłodzącego, 

zatarcie silnika i  inne poważne uszko­

dzenia.

Sprawdzanie poziomu płynu 

chłodzącego

OBC3090014

 

Typ A

 

Typ B

OBC3090061

Sprawdzać stan i  połączenia wszystkich 

przewodów elastycznych układu chłodze-

nia oraz nagrzewnicy. Wymieniać wszystkie 

napęczniałe lub uszkodzone przewody.

Kiedy silnik jest zimny, poziom płynu chłodzą-

cego powinien znajdować się pomiędzy ozna-

czeniami „F” (poziom maks.) i „L” (poziom 

min.) na zbiorniku wyrównawczym płynu.
Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest zbyt 

niski, można dolać wody destylowanej.
Dolać tylko tyle płynu, by jego poziom osią-

gnął oznaczenie „F”. Nie przekraczać mak-

symalnego poziomu płynu. Jeżeli konieczne 

jest częste uzupełnianie płynu chłodzącego, 

samochód powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

9-22

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

OBC3090006

 

Typ A

 

Typ B

OBC3090007

Nie odkręcać zakrętki chłodni­

cy/zakrętki zbiornika wyrów­

nawczego płynu chłodzącego. 

• 

Nigdy nie odkręcać zakrętki chłod­

nicy/zakrętki zbiornika wyrównaw­

czego płynu chłodzącego, gdy silnik 

pracuje lub jest gorący.

• 

Może to spowodować uszkodzenie 

układu chłodzenia i silnika albo popa­

rzenie gorącym płynem chłodzącym 

lub parą.

• 

Wyłączyć silnik i odczekać, aż osty­

gnie. Podczas odkręcania zakrętki 

chłodnicy/zakrętki zbiornika wyrów­

nawczego płynu chłodzącego zacho­

wywać najwyższą ostrożność. Owinąć 

zakrętkę grubą tkaniną i powoli odkrę­

cać zakrętkę w lewo, aż do pierwsze­

go oporu. Odsunąć się od pojazdu, 

ponieważ w układzie chłodzenia może 

panować wysokie ciśnienie.

• 

Po upewnieniu się, że ciśnienie obni­

żyło się, należy przycisnąć zakrętkę 

przez tkaninę i kontynuować odkrę­

canie.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Nawet jeżeli silnik nie pracuje, nie 

należy odkręcać zakrętki chłodnicy/

zakrętki zbiornika wyrównawczego 

płynu chłodzącego ani korka spusto­

wego płynu chłodzącego dopóki silnik 

i chłodnica nie ostygną. Z układu może 

wydostać się gorąca para lub płyn 

chłodzący pod ciśnieniem, powodując 

poważne obrażenia.

9-23

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

Wymagany płyn chłodzący

•  Dolewać tylko wody destylowanej, mięk-

kiej lub odpowiedniego płynu chłodzą-

cego. Nigdy nie dolewać wody twardej. 

Niewłaściwy skład płynu chłodzącego 

może spowodować nieprawidłowe dzia-

łanie lub uszkodzenie silnika.

•  Silnik spalinowy posiada elementy alum-

iniowe i musi być chroniony przed zama-

rzaniem oraz korozją płynem chłodzącym 

na bazie glikolu etylenowego.

•  NIE STOSOWAĆ płynu chłodzącego na 

bazie alkoholu ani metanolu, a także nie 

mieszać wymaganego płynu z płynem na 

bazie alkoholu lub metanolu.

•  Nie stosować roztworów, które zawierają 

powyżej 60% lub poniżej 35% płynu 

niezamarzającego, ponieważ taki roztwór 

zmniejsza efektywność chłodzenia.

Sterowanie silnikiem elek­

trycznym wentylatora chłod­

nicy odbywa się na podstawie 

temperatury płynu chłodzące­

go, ciśnienia czynnika chłod­

niczego układu klimatyzacji 

i prędkości pojazdu.

Może on czasami pracować przy wyłą­

czonym silniku pojazdu. Aby uniknąć 

zranienia przez łopatki obracającego 

się wentylatora, podczas wykonywania 

czynności w pobliżu łopatek wentylatora 

chłodnicy należy zachować szczególną 

ostrożność. Po obniżeniu temperatury 

płynu chłodzącego wentylator wyłącza 

się automatycznie. Jest to zjawisko 

normalne.
Wentylator chłodnicy może działać do 

momentu odłączenia ujemnego bieguna 

akumulatora.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3090015

1.  Sprawdzić, czy zakrętka zbiornika jest 

ustawiona tak, że znajdująca się na 

niej naklejka jest czytelna od przodu 

pojazdu.

2.  Upewnić się, że zakrętka jest prawi­

dłowo zablokowana.

    OSTRZEŻENIE 

9-24

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Patrz poniższa tabela składu płynu chło-

dzącego.

Temperatura 

otoczenia

Procentowy skład 

mieszaniny (objętościowy)

Płyn 

niezamarzający

Woda

–15°C

35

65

–25°C

40

60

–35°C

50

50

–45°C

60

40

W  przypadku  wątpliwości  dotyczących 

prawidłowego  składu  mieszaniny,  najła

-

twiej zmieszać ze sobą równe ilości wody 

i płynu niezamarzającego. Mieszanina taka 

jest skuteczna przy temperaturach powyżej 

–35°C.

Wymiana płynu chłodzącego

Płyn chłodzący powinna wymieniać 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai 

zgodnie z harmonogramem przeglądów. 

UWAGA

Aby nie dopuścić do wylania się płynu 

chłodzącego np. na alternator, przed 

odkręceniem zakrętki chłodnicy należy 

owinąć ją grubą tkaniną.

Nie wlewać płynu chłodzącego ani nie­

zamarzającego do zbiornika płynu do 

spryskiwaczy. 
Płyn chłodzący na szybie czołowej pojaz­

du może znacznie pogorszyć widocz­

ność, a  w  konsekwencji doprowadzić 

do wypadku. 
Może on również spowodować uszkodze­

nie lakieru albo elementów plastikowych 

nadwozia.

    OSTRZEŻENIE 

9-25

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

PŁYN HAMULCOWY I STEROWANIA SPRZĘGŁEM (JEŻELI SPRZĘGŁO WYSTĘPUJE)

Sprawdzanie poziomu płynu 

hamulcowego i sterowania sprzęgłem

OBC3090016

Okresowo sprawdzać poziom płynu hamul-

cowego w zbiorniku. Poziom płynu powinien 

znajdować się pomiędzy oznaczeniami „MIN” 

i „MAX” na zbiorniku.
Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia płynu 

hamulcowego i sterowania sprzęgłem, przed 

odkręceniem zakrętki zbiornika i  dolaniem 

płynu należy dokładnie oczyścić miejsce 

wokół zakrętki.
Jeżeli poziom płynu jest zbyt niski, należy 

dolać płynu do poziomu „MAX”. Poziom płynu 

hamulcowego obniża się wraz z przebiegiem 

pojazdu. Jest to zjawisko normalne, związane 

ze zużywaniem się klocków hamulcowych. 
Jeżeli poziom płynu jest bardzo niski, układ 

powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai.

Stosować  wyłącznie  wymagany  płyn 

hamulcowy i sterowania sprzęgłem. Patrz 

„Wymagane oleje i płyny eksploatacyjne” 

w rozdziale 2. 

Przed  odkręceniem  zakrętki  zbiornika 

płynu hamulcowego i sterowania sprzęgłem 

przeczytać ostrzeżenie na zakrętce.

Przed  odkręceniem  wyczyścić  zakrętkę. 

Wlewać  wyłącznie  płyn  hamulcowy/płyn 

sprzęgła DOT 4 przechowywany w herme

-

tycznym pojemniku.

UWAGA

 

• Nie dopuszczać do rozlania płynu hamul­

cowego na nadwozie, ponieważ może on 

uszkodzić lakier. 

 

• Nigdy nie stosować płynu hamulcowego, 

który był przez dłuższy czas wystawiony 

na działanie powietrza, ponieważ może to 

skutkować obniżeniem jego właściwości. 

Należy go poddać odpowiedniej utylizacji. 

 

• Stosować tylko wymagany płyn hamul­

cowy. Nawet kilka kropel oleju mineral­

nego (np. silnikowego) może uszkodzić 

elementy układu hamulcowego/sprzęgła.

Uważać, aby płyn hamulcowy i  stero­

wania sprzęgłem nie dostał się do 

oczu. Jeżeli płyn hamulcowy i sterowania 

sprzęgłem dostał się do oczu, należy 

przez co najmniej 15 minut przemywać 

oczy czystą wodą, a następnie natych­

miast zasięgnąć porady lekarza.

    OSTRZEŻENIE 

Konieczność częstego uzupełniania płynu 

hamulcowego i  sterowania sprzęgłem 

może oznaczać nieszczelność ukła­

du hamulcowego lub układu sprzęgła. 

W  takim przypadku pojazd powinna 

sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai.

    OSTRZEŻENIE 

9-26

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Sprawdzanie poziomu oleju siłownika 

inteligentnej mechanicznej skrzyni 

biegów (iMT)

W  pojeździe użytkowanym w  warunkach 

normalnych poziom oleju siłownika nie obniża 

się zbyt szybko.
Jednakże w miarę zwiększania się przebiegu 

pojazdu lub w  przypadku nieszczelności 

elementów układu, obniżanie się poziomu 

oleju siłownika inteligentnej mechanicznej 

skrzyni biegów (iMT) może być szybsze. 

Dlatego należy regularnie sprawdzać, czy 

poziom oleju w  układzie siłownika skrzyni 

iMT znajduje się pomiędzy oznaczeniami 

„MIN” i „MAX”.
Jeżeli poziom oleju znajduje się poni-

żej oznaczenia „MIN”, skontaktować się 

z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.
Stosować wyłącznie podany olej siłownika 

inteligentnej mechanicznej skrzyni biegów 

(iMT) — patrz „Wymagane oleje i  płyny 

eksploatacyjne”. Nigdy nie mieszać olejów 

różnych typów.

UWAGA

Utrata oleju siłownika inteligentnej 

mechanicznej skrzyni biegów (iMT) 
Jeżeli olej siłownika skrzyni iMT wymaga 

częstego uzupełniania, pojazd powinna 

sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai.
Skontaktować się z Autoryzowaną Stacją 

Obsługi (ASO) Hyundai.

UWAGA

Olej siłownika inteligentnej mechanicznej 

skrzyni biegów (iMT) 
Podczas wymiany lub dolewania oleju 

siłownika inteligentnej mechanicznej 

skrzyni biegów (iMT) należy zachowywać 

ostrożność.
Uważać, aby olej nie dostał się do oczu.
Jeżeli olej siłownika skrzyni iMT dostanie 

się do oczu, należy natychmiast dokładnie 

przemyć je pod bieżącą wodą.
Następnie należy jak najszybciej zasię­

gnąć porady lekarza. 

OLEJ SIŁOWNIKA INTELIGENTNEJ MECHANICZNEJ SKRZYNI BIEGÓW (IMT)

Nie dopuszczać do rozlania oleju siłow­

nika skrzyni iMT na nadwozie, ponieważ 

może on uszkodzić lakier.
Nie należy stosować oleju siłownika 

skrzyni iMT, który był przez dłuższy 

czas wystawiony na działanie powietrza, 

ponieważ może to skutkować obniżeniem 

jego jakości. Olej taki należy utylizować.
Stosować tylko wymagany olej. Nawet 

kilka kropel oleju mineralnego (np. sil­

nikowego) może uszkodzić elementy 

układu siłownika skrzyni iMT.

   OSTROŻNIE

9-27

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

PŁYN DO SPRYSKIWACZY

Sprawdzanie poziomu płynu do 

spryskiwaczy 

OBC3090017

Sprawdzać poziom płynu do spryskiwaczy 

i w razie potrzeby dolewać płynu. 
Jeżeli płyn do spryskiwaczy jest niedostępny, 

można używać czystej wody. 
W niskich temperaturach otoczenia używać 

wyłącznie niezamarzającego płynu do spry-

skiwaczy.

Aby uniknąć poważnego zagrożenia 

zdrowia lub życia, podczas wykonywa­

nia czynności z płynem do spryskiwaczy 

przestrzegać następujących środków 

ostrożności:

• 

Nie wlewać płynu chłodzącego ani 

niezamarzającego do zbiornika płynu 

do spryskiwaczy. Płyn chłodzący na 

szybie czołowej pojazdu może znacz­

nie pogorszyć widoczność, a w kon­

sekwencji doprowadzić do wypadku i/

lub spowodować uszkodzenie lakieru 

albo elementów plastikowych nad­

wozia.

• 

Nie dopuszczać do kontaktu iskier ani 

płomieni z  płynem do spryskiwaczy 

ani zbiornikiem płynu. Płyn do spry­

skiwaczy może zawierać alkohol i być 

łatwopalny.

• 

Nie pić płynu do spryskiwaczy i uni­

kać jego kontaktu ze skórą. Płyn do 

spryskiwaczy jest toksyczny.

• 

Chronić płyn do spryskiwaczy przed 

dziećmi i zwierzętami.

    OSTRZEŻENIE 

HAMULEC POSTOJOWY

Sprawdzanie hamulca postojowego

OGB054006

Sprawdzać liczbę „kliknięć” podczas podcią-

gania dźwigni hamulca postojowego do oporu 

z położenia całkowitego wyłączenia hamulca. 
Ponadto hamulec postojowy powinien 

samodzielnie pewnie utrzymywać pojazd na 

dużej pochyłości. Jeżeli skok jest większy 

lub mniejszy niż podany poniżej, hamulec 

postojowy powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Skok:  5 ÷ 7 „kliknięć” podczas zaciągania 

dźwigni siłą 20 kG (196 N).

9-28

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Wymiana wkładu filtra

OBC3090018

Wkład filtra powietrza można czyścić sprę-

żonym powietrzem.
Nie próbować myć ani płukać wkładu fil-

tra, ponieważ może to spowodować jego 

uszkodzenie.
Silnie zanieczyszczony wkład należy wymie-

niać.

OBC3090019

OBC3090020

1.   Odpiąć zaczepy i  zdjąć pokrywę filtra 

powietrza.

2.  Wytrzeć wnętrze obudowy filtra powietrza.
3.  Wymienić wkład filtra powietrza.
4.   Założyć pokrywę filtra i zapiąć zaczepy.
5.   Sprawdzić prawidłowość zamontowania 

pokrywy.

Jeżeli pojazd jest użytkowany na obszarze 

o wyjątkowo dużym zapyleniu lub na tere

-

nach piaszczystych, wkład filtra powietrza 

należy  wymieniać  częściej,  niż  wynika 

to  z  harmonogramu  przeglądów  pojazdu 

użytkowanego  w  warunkach  normalnych 

– patrz podrozdział „Harmonogram prze

-

glądów pojazdu  użytkowanego  w warun

-

kach trudnych lub pokonującego krótkie 

dystanse” tego rozdziału.

UWAGA

 

• Nie jeździć z  wyjętym wkładem filtra 

powietrza. Powoduje to nadmierne zuży­

cie silnika.

 

• Podczas wyjmowania wkładu filtra 

powietrza należy uważać, aby zanie­

czyszczenia ani pył nie dostały się do 

układu dolotowego, ponieważ może to 

spowodować uszkodzenie silnika.

 

• Stosować wyłącznie oryginalne części 

Hyundai lub odpowiedniki do danego 

modelu. Użycie nieoryginalnych części 

może spowodować uszkodzenie prze­

pływomierza powietrza.

FILTR POWIETRZA

9-29

Prz
egląd
y, czynności obsługow

e i

 na

pr

awy

9

FILTR POWIETRZA UKŁADU KLIMATYZACJI (PRZECIWPYŁKOWY)

Sprawdzanie filtra

Filtr powietrza układu klimatyzacji (przeciw-

pyłkowy) należy wymieniać zgodnie z  har-

monogramem przeglądów. Jeżeli pojazd 

jest użytkowany na obszarze o  wysokim 

zanieczyszczeniu powietrza lub na drogach 

gruntowych, filtr należy sprawdzać i w razie 

potrzeby wymieniać częściej. Wymianę filtra 

powietrza układu klimatyzacji należy przepro-

wadzać zgodnie z poniższą procedurą, uwa-

żając, by nie uszkodzić innych elementów. 
Wymieniać filtr zgodnie z harmonogramem 

przeglądów.

Wymiana filtra

OBC3N050025

1.  Otworzyć schowek przedni.

OBC3N090012

2.  Popchnąć boki schowka w sposób przed-

stawiony na ilustracji. Spowoduje to 

uwolnienie kołków blokujących z gniazd 

i umożliwi opuszczenie schowka.

OBC3090023

3.  Nacisnąć i przytrzymać zatrzaski po prawej 

stronie pokrywy.

4.  Wyciągnąć pokrywę.
5.  Wymienić filtr powietrza układu klimaty-

zacji.

6.  Zmontowanie przeprowadzić odwrotnie do 

rozmontowania.

UWAGA

ODH073012

Filtr powietrza układu klimatyzacji nale­

ży wkładać w  prawidłowym położeniu, 

strzałką (

) skierowaną w dół. Włożenie 

filtra w nieprawidłowym położeniu może 

spowodować wzrost hałasu i  spadek 

wydajności filtra.

9-30

Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy

Sprawdzanie piór wycieraczek

Zanieczyszczenie szyby czołowej lub piór 

wycieraczek może ograniczać skuteczność 

pracy wycieraczek. 
Najczęstszym źródłem zanieczyszczeń są 

owady, soki drzew i  woski nakładane na 

gorąco w myjniach automatycznych. Jeżeli 

pióra wycieraczek nie oczyszczają szyby 

prawidłowo, należy wyczyścić szybę i pióra 

wycieraczek odpowiednim środkiem myją-

cym, a następnie dokładnie opłukać czystą 

wodą.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia piór wyciera­

czek, należy przestrzegać poniższych 

wytycznych:

 

• Nie używać do czyszczenia ani w  ich 

pobliżu benzyny, nafty, rozcieńczalników 

do farb ani innych rozpuszczalników.

 

• Nie próbować poruszać wycieraczkami 

ręcznie.

 

• Nie używać nieodpowiednich piór wycie­

raczek.

Woskowanie nadwozia, stosowane w myj

-

niach automatycznych, utrudnia oczyszcza

-

nie szyby czołowej. 

Pióra wycieraczek ulegają zużyciu podczas 

normalnego użytkowania. Zużycie takie nie 

jest objęte gwarancją producenta pojazdu. 

Wymiana piór wycieraczek 

Jeżeli wycieraczka nie oczyszcza szyby 

prawidłowo, może to oznaczać zużycie lub 

pęknięcie pióra i konieczność jego wymiany. 

PIÓRA WYCIERACZEK

• 

Aby uniknąć uszkodzeń maski silnika 

i ramion wycieraczek, ramiona można 

podnosić wyłącznie po ustawieniu ich 

w położeniu serwisowym. 

• 

Przed rozpoczęciem jazdy zawsze 

opuszczać wycieraczki na szybę czo­

łową.

   OSTROŻNIE

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     34      35      36      37     ..