Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 22

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     20      21      22      23     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 22

 

 

6-61

 Za 
kier
ownicą

6

UWAGA

Jeżeli w  pojeździe założone są opony 

o  rozmiarze 215/45 R17 lub 205/55R17 

nie należy używać łańcuchów śniego­

wych, ponieważ mogą one uszkodzić 

pojazd (obręcze kół, zawieszenie i  nad­

wozie).

•  Łańcuchy  śniegowe  należy  zakładać 

wyłącznie na oba przednie koła. Nale

-

ży  wiedzieć,  że  założenie  łańcuchów 

śniegowych  na  koła  powoduje  zwięk

-

szenie przyczepności podczas jazdy na 

wprost,  nie  zapobiega  jednak  pośli

-

zgom bocznym.

•  Przed założeniem opon z kolcami nale

-

ży  sprawdzić,  czy  w  danym  kraju  są 

one  dozwolone  (w  Polsce  stosowanie 

opon z kolcami jest niedozwolone).

Zakładanie łańcuchów

Łańcuchy należy zakładać zgodnie z instruk-

cją producenta i  zaciskać je możliwie jak 

najciaśniej. Po założeniu łańcuchów nie 

przekraczać prędkości 30 km/h. Jeżeli sły-

chać, że łańcuchy uderzają o nadwozie lub 

podwozie, należy natychmiast zatrzymać się 

i  dociągnąć je. Jeżeli łańcuchy nadal ude-

rzają, należy zwalniać aż uderzanie ustanie. 

Łańcuchy należy zdjąć natychmiast po wje-

chaniu na czystą drogę.
Przed założeniem łańcuchów należy zatrzy-

mać pojazd na płaskim podłożu, w  bez-

piecznym miejscu. Następnie włączyć 

światła awaryjne i  ustawić za pojazdem 

trójkąt ostrzegawczy. Przed przystąpieniem 

do zakładania łańcuchów należy ustawić 

selektor w położeniu P (aut./dwusprzęgłowa 

skrzynia biegów)/dźwignię zmiany biegów 

w położeniu biegu 1. lub wstecznego (mech. 

skrzynia biegów), włączyć hamulec postojo-

wy i wyłączyć silnik.

UWAGA

Podczas używania łańcuchów śniego­

wych należy przestrzegać następujących 

wytycznych:

 

• Łańcuchy o niewłaściwym rozmiarze lub 

nieprawidłowo założone mogą uszko­

dzić przewody hamulcowe, zawiesze­

nie, nadwozie i/lub obręcze kół.

 

• Używać wyłącznie łańcuchów klasy S 

wg normy SAE lub łańcuchów z drutu.

 

• Jeżeli słychać, że łańcuchy uderzają 

o nadwozie, należy natychmiast zatrzy­

mać się i dociągnąć je.

 

• Aby zapobiec uszkodzeniom nadwozia, 

po przejechaniu 0,5 ÷ 1,0 km dociągnąć 

łańcuchy.

 

• Nie zakładać łańcuchów śniegowych 

na koła z obręczami ze stopu lekkiego. 

Jeżeli nie można tego uniknąć, należy 

użyć łańcuchów z drutu.

 

• Aby zapobiec uszkodzeniom złączy 

łańcuchów, należy używać łańcuchów 

z drutu o średnicy mniejszej niż 12 mm.

Używanie łańcuchów śniegowych może 

utrudnić kierowanie pojazdem.

• 

Nie przekraczać prędkości 30  km/h 

lub zalecanej przez producenta łań­

cuchów, jeżeli jest ona niższa.

• 

Jechać ostrożnie unikając wybojów, 

wyrw, ostrych zakrętów i  innych 

niebezpieczeństw drogowych, które 

mogą spowodować podskakiwanie 

pojazdu.

• 

Unikać ostrych skrętów i hamowania 

z blokowaniem kół.

    OSTRZEŻENIE 

6-62

 Za  kierownicą

Środki ostrożności podczas jazdy zimą

Płyn chłodzący — wysokiej jakości glikol 

etylenowy

Pojazd jest dostarczany z  układem chło-

dzącym napełnionym wysokiej jakości roz-

tworem glikolu etylenowego. Jest to jedyny 

rodzaj płynu chłodzącego, którego można 

używać, ponieważ zapobiega on korozji 

układu chłodzenia, smaruje pompę płynu 

i  zapobiega zamarzaniu. Płyn chłodzący 

należy wymieniać lub uzupełniać zgodnie 

z  harmonogramem przeglądów, podanym 

w rozdziale 9. Przed zimą należy sprawdzić, 

czy temperatura zamarzania płynu chło-

dzącego jest wystarczająca dla temperatur 

przewidywanych zimą.

Sprawdzanie akumulatora i przewodów

Temperatury panujące zimą negatyw-

nie wpływają na sprawność akumulatora. 

Akumulator i przewody należy sprawdzać 

zgodnie z  opisem w  rozdziale  9.

 Poziom 

naładowania akumulatora można spraw-

dzić w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) 

Hyundai lub w innej stacji serwisowej.

Wymiana oleju silnikowego na zimowy

W niektórych regionach zimą zaleca się uży-

wanie zimowego oleju silnikowego o niższej 

lepkości. Więcej informacji podano w  roz-

dziale 2. Aby uzyskać informacje dotyczące 

zimowego oleju silnikowego, należy skon-

taktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi 

(ASO) Hyundai.

Sprawdzanie świec zapłonowych i układu 

zapłonowego
Świece zapłonowe należy sprawdzać 

zgodnie z  opisem w  rozdziale  9.

 W  razie 

potrzeby należy je wymienić. Należy również 

sprawdzać, czy przewody zapłonowe i inne 

elementy układu zapłonowego nie są uszko-

dzone lub zużyte.

Zabezpieczanie zamków przed zamarza­

niem

Aby zabezpieczyć zamki przed zamarznię-

ciem, należy wstrzyknąć do otworów na klu-

czyk niewielką ilość odpowiedniego odmra-

żacza w płynie lub gliceryny. Jeżeli zamek 

pokryty jest lodem, do usunięcia go należy 

użyć odpowiedniego odmrażacza w  pły-

nie. Jeżeli zamarzną elementy wewnętrzne 

zamka, należy spróbować rozmrozić je za 

pomocą podgrzanego kluczyka. Aby uniknąć 

oparzenia, zachować ostrożność używając 

podgrzanego kluczyka.

Zimowy płyn do spryskiwaczy

Aby zabezpieczyć spryskiwacze przed za-

marznięciem, należy stosować odpowied-

ni zimowy płyn do spryskiwaczy. Zimowe 

płyny do spryskiwaczy są dostępne 

w  Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO) 

Hyundai, na stacjach paliw i  w  większości 

sklepów z  akcesoriami samochodowymi. 

Do spryskiwaczy nie używać płynu chłodzą-

cego ani innych środków zabezpieczających 

przed zamarzaniem, ponieważ mogą one 

uszkodzić lakier.

6-63

 Za 
kier
ownicą

6

Niedopuszczanie do zamarznięcia hamul­

ca postojowego

Włączony hamulec postojowy może zamar-

znąć podczas mrozu.
Jest to bardziej prawdopodobne, jeżeli 

wokół lub w  pobliżu tylnych hamulców 

znajduje się duża ilość śniegu lub lodu albo 

jeżeli hamulce są mokre. Jeżeli występuje 

ryzyko zamarznięcia hamulca postojowego, 

należy włączyć hamulec jedynie chwilowo 

przed ustawieniem selektora w  położeniu 

N (automatyczna/dwusprzęgłowa skrzynia 

biegów) lub przed włączeniem 1. biegu albo 

biegu wstecznego (mechaniczna skrzynia 

biegów). Aby zapobiec stoczeniu się pojaz-

du, należy skręcić koła w kierunku krawęż-

nika albo podłożyć kliny pod koła. Następnie 

należy zwolnić hamulec postojowy.

Lód i śnieg pod pojazdem

Czasami śnieg i lód nagromadzone pod nad-

kolami mogą utrudniać kierowanie. Dlatego 

podczas śnieżnej/mroźnej zimy należy regu-

larnie sprawdzać, czy koła przednie i  ele-

menty układu kierowniczego nie zostały 

zablokowane.

Wyposażenie awaryjne

W zależności od tego, jak trudne są warunki 

pogodowe, należy posiadać odpowiednie 

wyposażenie awaryjne. Potrzebne wyposa-

żenie może obejmować skrobaczkę do szyb, 

ciepłe rękawice, przewody do uruchamiania 

pojazdu z  zewnętrznego źródła zasilania, 

łańcuchy śniegowe, linę lub łańcuch holow-

niczy, latarkę, piasek, łopatę, kombinezon, 

koc itp.

Nie umieszczać żadnych przedmiotów 

w przedziale silnika.

Może to spowodować usterkę silnika lub 

pożar z powodu spadku skuteczności chło-

dzenia. Uszkodzenia powstałe w takim przy-

padku nie są objęte gwarancją producenta 

pojazdu.

6-64

 Za  kierownicą

Jeżeli zamierza się holować przyczepę, 

należy najpierw zapoznać się z  przepisami 

obowiązującymi w  tym zakresie. Ponieważ 

przepisy dotyczące holowania przyczep róż-

nią się w zależności od rodzajów przyczep, 

pojazdów itp., przed rozpoczęciem holowa-

nia należy skontaktować się z Autoryzowaną 

Stacją Obsługi (ASO) Hyundai. 
Należy pamiętać, że technika jazdy pojaz-

dem holującym przyczepę jest inna od 

techniki jazdy bez przyczepy. Holowanie 

przyczepy oznacza zmiany w sposobie pro-

wadzenia, własnościach jezdnych, osiągach 

i  zużyciu paliwa. Bezpieczne holowanie 

wymaga odpowiedniego wyposażenia i wła-

ściwego zachowania. Uszkodzenia pojazdu 

spowodowane nieprawidłowym holowa-

niem przyczepy nie są objęte gwarancją 

producenta.
W  tej części instrukcji podano wielokrot-

nie sprawdzone, cenne porady dotyczące 

holowania oraz zasady bezpieczeństwa. 

Wiele z  nich ma duże znaczenie z  punktu 

widzenia bezpieczeństwa kierowcy i  pasa-

żerów. Przed rozpoczęciem holowania nale-

ży uważnie się z nimi zapoznać.
 

  Technicznie dopuszczalne, maksymalne 

obciążenie tylnej osi może zostać prze

-

kroczone o nie więcej niż 15%, a tech

-

nicznie  dopuszczalna  masa  całkowita 

może zostać przekroczona o nie więcej 

niż 10 % lub 100 kg (o mniejszą z tych 

wartości).  W  przypadku  holowania 

przyczepy  należy  przestrzegać  przepi

-

sów obowiązujących w tym zakresie.

  Dodatkowe  obciążenie  wywierane  na 

hak  holowniczy  może  spowodować 

przekroczenie  maksymalnego  dopusz

-

czalnego obciążenia opon (jednak nigdy 

więcej niż o 15%). W takim przypad

-

ku  należy  nie  przekraczać  prędkości 

100 km/h, a ciśnienie w oponach zwięk

-

szyć o co najmniej 0,2 bara.

 

M1:  samochody osobowe 

 

(do 9 miejsc siedzących)

 

N1:  pojazdy użytkowe 

 

(dmc poniżej 3,5 tony)

HOLOWANIE PRZYCZEPY

Stosować następujące środki ostroż­

ności:

• 

Użycie nieodpowiedniego wyposa­

żenia lub niewłaściwy sposób jazdy 

podczas holowania przyczepy mogą 

doprowadzić do utraty kontroli nad 

pojazdem. Na przykład zbyt cięż­

ka przyczepa może ograniczać 

skuteczność hamowania. Może to 

zagrażać zdrowiu lub życiu kierow­

cy i  pasażerów. Holować przyczepę 

można dopiero po zastosowaniu się 

do wszystkich zasad i  wykonaniu 

wszystkich czynności, opisanych 

w niniejszym podrozdziale.

• 

Przed holowaniem należy upewnić 

się, że całkowita masa przyczepy, 

pojazdu, pojazdu wraz z  przycze­

pą, naciski na osie i  nacisk dyszla 

przyczepy nie przekraczają wartości 

ograniczonych przepisami ani para­

metrami pojazdu.

    OSTRZEŻENIE 

6-65

 Za 
kier
ownicą

6

Zamiar holowania przyczepy

Jeżeli zamierza się holować przyczepę, 

należy uwzględnić podane poniżej zalece-

nia:
•  Rozważyć zastosowanie połączenia eli-

minującego kołysanie się przyczepy — 

w doborze właściwego połączenia może 

pomóc Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai.

•  Aby umożliwić prawidłowe dotarcie sil-

nika spalinowego, nie należy holować 

żadnych przyczep podczas pierwszych 

2000  km przebiegu. Niezastosowanie 

się do tego zalecenia może spowodować 

poważne uszkodzenie silnika i/lub skrzy-

ni biegów.

•  W  przypadku zamiaru holowania 

przyczepy należy skontaktować się 

z  Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) 

Hyundai i zasięgnąć informacji dotyczą-

cych dodatkowych wymagań związa-

nych z holowaniem (niezbędne wyposa-

żenie dodatkowe itp.).

•  Zawsze zachowywać umiarkowaną 

prędkość (poniżej 100 km/h) i przestrze-

gać dopuszczalnej prędkości narzuconej 

znakami drogowymi.

•  Na długich podjazdach nie przekra-

czać prędkości 70  km/h ani prędkości 

dopuszczalnej, narzuconej znakami dro-

gowymi — jeżeli jest ona niższa.

•  Bezwzględnie przestrzegać ograniczeń 

dopuszczalnej masy przyczepy i dopusz-

czalnych obciążeń haka holowniczego, 

podanych na kolejnych stronach.

Masa przyczepy 

Jaka jest maksymalna bezpieczna masa 

przyczepy? Nigdy nie może ona przekraczać 

maksymalnej masy przyczepy z hamulcami, 

ale nawet w takim przypadku może ona być 

zbyt duża. Maksymalna bezpieczna masa 

przyczepy zależy bowiem od planowanego 

sposobu jej użycia. Istotnymi czynnikami są 

na przykład prędkość, wysokość nad pozio-

mem morza, nachylenia dróg, temperatura 

zewnętrzna i częstotliwość holowania przy-

czepy. Bezpieczna masa przyczepy może 

również zależeć od specjalnego wyposaże-

nia pojazdu.

OLMB053047

Nacisk dyszla

Całkowita masa przyczepy

6-66

 Za  kierownicą

Nacisk dyszla 

Nacisk dyszla przyczepy jest istotny, ponie-

waż ma on wpływ na całkowitą masę 

pojazdu. Maksymalny nacisk dyszla nie 

powinien przekraczać 10% całkowitej masy 

załadowanej przyczepy ani maksymalnego 

dopuszczalnego nacisku dyszla. 
Aby sprawdzić, czy obciążenia są prawidło-

we, po załadowaniu przyczepy należy zwa-

żyć przyczepę, a następnie zmierzyć nacisk 

dyszla. Jeżeli nie są one prawidłowe, można 

dokonać pewnych korekt przemieszczając 

ładunek w obrębie przyczepy.

OLMB053048

Całkowity nacisk na oś

Masa całkowita pojazdu

Stosować następujące środki ostroż­

ności:

• 

W  przyczepie nigdy nie nale­

ży umieszczać większego ciężaru 

z tyłu, niż z przodu. Przód przyczepy 

powinien być obciążony przez około 

60% całkowitego ciężaru ładunku 

przyczepy, a tył przez około 40%.

• 

Nigdy nie przekraczać granicz­

nej wartości masy przyczepy ani 

obciążenia haka holowniczego. 

Nieprawidłowe rozmieszczenie ła­

dunku może spowodować uszkodze­

nie pojazdu i/lub wypadek. Masy 

i ładunki należy sprawdzać na stacji 

kontroli pojazdów, na wadze przemy­

słowej lub w punkcie kontroli drogo­

wej, wyposażonym w wagę.

    OSTRZEŻENIE 

6-67

 Za 
kier
ownicą

6

Dopuszczalne masy i odległości podczas holowania przyczepy

 Silnik i skrzynia biegów

Parametr

Benzynowy  

Smartstream 1.0 T­GDi/

Smartstream 1.0 T­GDi (48 V) MHEV

Benzynowy 

Smartstream 

1.2

Benzynowy 1.4

M/T  

6­biegowa

DCT  

7­biegowa

M/T 

5­biegowa

M/T 

6­biegowa

A/T 

6­biegowa

Maksymalna masa przyczepy 

(kg)

Z hamulcami

1110 

1110

910 

1000 

800 

Bez hamulców

450 

450 

450 

450 

450 

Maksymalne dopuszczalne pionowe statyczne obciążenie  
haka holowniczego

(kg)

75

Zalecana odległość od tylnej osi do punktu mocowania

(mm)

850

M/T:   mechaniczna skrzynia biegów
A/T:   automatyczna skrzynia biegów
DCT:   dwusprzęgłowa skrzynia biegów

6-68

 Za  kierownicą

Wyposażenie do holowania przyczepy

Haki holownicze 

Do holowania niezbędne jest posiada-

nie odpowiedniego haka holowniczego. 

Odpowiedni hak holowniczy jest niezbęd-

ny z  uwagi na działające na niego duże 

i  zmienne obciążenie, powodowane przez 

boczne wiatry, mijane duże samochody 

ciężarowe oraz nierówności drogi. Należy 

przestrzegać kilku podstawowych zasad 

dotyczących haków holowniczych:
•  Jeżeli podczas montowania haka holow-

niczego konieczne było wykonanie otwo-

rów w nadwoziu, należy pamiętać o ich 

zaślepieniu po demontażu haka. Jeżeli 

otwory nie zostaną zaślepione, do wnę-

trza samochodu może dostać się trujący 

tlenek węgla (CO) z układu wydechowe-

go, a także brud lub woda.

•  Zderzaki nie są przeznaczone do mon-

towania haków. Nie wolno do nich 

mocować żadnych haków holowniczych. 

Można używać jedynie haków mocowa-

nych do nadwozia, które w żaden sposób 

nie są mocowane do zderzaka.

•  Akcesoria do holowania są dostępne 

w  Autoryzowanych Stacjach Obsługi 

(ASO) Hyundai.

Łańcuchy zabezpieczające

Przyczepę należy zawsze zabezpieczać, 

łącząc pojazd z przyczepą za pomocą łańcu-

cha. Łańcuch należy przełożyć pod dyszlem 

przyczepy, tak aby w  przypadku ewentu-

alnego odłączenia się przyczepy od haka 

holowniczego dyszel nie opadł na podłoże. 

Instrukcje dotyczące łańcuchów zabezpie-

czających można uzyskać u  ich producen-

ta lub u  producenta przyczepy. Podczas 

mocowania łańcucha należy stosować się 

do zaleceń jego producenta. Należy zawsze 

pozostawić zapas łańcucha pozwalający 

na skręcanie z przyczepą. Zapas nie może 

jednak powodować ciągnięcia łańcucha po 

nawierzchni.

Hamulce przyczepy

Jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamul-

ce, należy upewnić się, że są one zgodne 

z obowiązującymi przepisami, są prawidło-

wo zamontowane i działają prawidłowo.
Jeżeli masa przyczepy przekracza określoną 

wartość, przyczepa musi posiadać własne, 

odpowiednie hamulce. Należy zapoznać się 

z instrukcjami dotyczącymi hamulców przy-

czepy i stosować się do nich. Układu hamul-

cowego przyczepy nie wolno podłączać do 

układu hamulcowego samochodu.

OBC3060011

Nie korzystać z przyczepy z hamulcami 

przed sprawdzeniem działania jej ukła­

du hamulcowego. Regulacji i sprawdze­

nia hamulców przyczepy nie powinny 

wykonywać osoby niedoświadczone. 

Czynności te powinien wykonać sprze­

dawca lub serwis przyczep.

    OSTRZEŻENIE 

6-69

 Za 
kier
ownicą

6

Jazda z przyczepą

Holowanie przyczepy wymaga pewnego 

doświadczenia oraz — w  zależności od 

jej masy — prawa jazdy odpowiedniej 

kategorii. Przed wyjazdem na drogę należy 

zapoznać się z  charakterystyką przyczepy. 

Należy poznać zachowanie pojazdu podczas 

kierowania i hamowania z dodatkowym cię-

żarem przyczepy. Należy zawsze pamiętać, 

że pojazd wraz z  przyczepą jest o  wiele 

dłuższy, a  reakcje pojazdu z  przyczepą są 

wolniejsze i  późniejsze, niż pojazdu bez 

przyczepy.
Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić 

hak holowniczy i zaczep przyczepy, łańcuch 

zabezpieczający, złącze elektryczne, świa-

tła, opony i hamulce.
Podczas jazdy należy regularnie sprawdzać 

mocowanie ładunku oraz działanie świateł 

i hamulców przyczepy.

Odległość

Holując przyczepę, należy utrzymywać odle-

głość do pojazdu poprzedzającego co naj-

mniej dwa razy większą niż podczas jazdy 

bez przyczepy. Większy dystans pomaga 

unikać sytuacji wymagających nagłego 

hamowania i gwałtownych skrętów.

Wyprzedzanie

Wyprzedzanie z  przyczepą wymaga poko-

nania większego dystansu. Z  powodu 

zwiększonej długości pojazdu z  przyczepą, 

przed powrotem na swój pas ruchu należy 

wyprzedzić pojazd na odległość większą niż 

bez przyczepy.

Cofanie

Trzymać jedną ręką dolną część kierownicy. 

Następnie aby skręcić przyczepą w  lewo, 

należy obrócić kierownicę w  prawo. Aby 

skręcić przyczepą w prawo, należy obrócić 

kierownicę w  lewo. Zawsze cofać powoli 

i — jeżeli to możliwe — z pomocą drugiej 

osoby.

Skręcanie

Aby skręcać z przyczepą, należy wykonywać 

skręty szerzej niż normalnie. W ten sposób 

unika się zjeżdżania przyczepą na pobocze, 

uderzania o  krawężniki, znaki drogowe, 

drzewa i  inne przeszkody. Należy unikać 

ostrych i  gwałtownych manewrów. Zamiar 

skrętu należy sygnalizować dużo wcześniej.

Kierunkowskazy

Podczas holowania pojazd musi być wypo-

sażony w  dodatkowe przerywacze kierun-

kowskazów. Zielone strzałki kierunkowska-

zów w zestawie wskaźników migają zawsze 

podczas sygnalizowania zamiaru skrętu lub 

zmiany pasa ruchu. Zamiar skrętu, zmiany 

pasa ruchu lub zatrzymania się powinny 

sygnalizować również światła przyczepy.
Podczas holowania przyczepy zielone strzał-

ki w  zestawie wskaźników migają nawet 

wtedy, gdy żarówki w  kierunkowskazach 

przyczepy są przepalone. Dlatego kierowca 

może być przekonany, że inni użytkownicy 

drogi odbierają sygnały o  jego zamiarach, 

nawet gdy tak się nie dzieje. Z tego powodu 

należy okresowo sprawdzać działanie świa-

teł przyczepy. Ich działanie należy również 

sprawdzać po każdym odłączeniu i ponow-

nym podłączeniu złącza elektrycznego. 

6-70

 Za  kierownicą

Podjazdy i zjazdy

Przed rozpoczęciem długiego lub stromego 

zjazdu należy zmniejszyć prędkość i zmienić 

bieg na niższy. W przypadku braku redukcji 

biegu może wystąpić potrzeba dłuższego 

użycia hamulców, powodującego ich prze-

grzanie i utratę skuteczności hamowania.
Aby zmniejszyć ryzyko przegrzania silnika 

i  skrzyni biegów, na długich podjazdach 

należy zmieniać bieg na niższy i zmniejszać 

prędkość do około 70 km/h.

Jeżeli ciężar przyczepy holowanej samo-

chodem z  automatyczną/dwusprzęgłową 

skrzynią biegów (DCT) przekracza maksy-

malny ciężar przyczepy bez hamulców, jaką 

może holować pojazd, należy ją holować 

z  selektorem w  położeniu D. Holowanie 

przyczepy z selektorem w położeniu D zapo-

biega przegrzewaniu się skrzyni biegów 

i wydłuża jej trwałość.

UWAGA

Aby uniknąć przegrzania silnika spa­

linowego i/lub skrzyni biegów, należy 

przestrzegać następujących środków 

ostrożności: 

 

• Podczas holowania przyczepy na stro­

mych podjazdach (o  nachyleniu ponad 

6%) należy zwracać baczną uwagę na 

wskaźnik temperatury płynu chłodzą­

cego i  nie dopuszczać do przegrzania 

silnika. Jeżeli wskazówka temperatury 

płynu chłodzącego zbliża się do ozna­

czenia „H”, należy zatrzymać się w naj­

bliższym bezpiecznym miejscu i schło­

dzić silnik, pozwalając mu pracować 

na biegu jałowym. Jazdę można konty­

nuować dopiero po schłodzeniu silnika.

 

• Dostosowywać prędkość jazdy do masy 

przyczepy i nachylenia drogi.

Zatrzymywanie się na pochyłościach

Z  przyczepą podczepioną do pojazdu nie 

powinno się parkować na pochyłościach.

Jeżeli jednak zatrzymanie się na pochyłości 

jest konieczne, należy zastosować się do 

poniższych wytycznych:
1. Ustawić samochód wraz z  przyczepą 

poza pasem ruchu.
Skręcić kierownicę w  kierunku krawęż-

nika (w  prawo, jeżeli samochód stoi 

przodem w dół, w lewo — jeżeli w górę).

2. Ustawić selektor w  położeniu P (aut./

dwusprzęgłowa skrzynia biegów) lub 

ustawić dźwignię zmiany biegów w poło-

żeniu neutralnym (mech. skrzynia bie-

gów).

3. Włączyć hamulec postojowy i  wyłączyć 

silnik.

4.  Włożyć kliny pod koła przyczepy od stro-

ny zjazdu.

5. Uruchomić silnik, wcisnąć pedał hamul-

ca, ustawić selektor/dźwignię zmiany 

biegów w położeniu neutralnym, zwolnić 

hamulec postojowy i  powoli zwalniać 

pedał hamulca, do chwili gdy koła przy-

czepy oprą się na klinach.

6.  Wcisnąć pedał hamulca i włączyć hamu-

lec postojowy.

Świateł przyczepy nie należy podłą­

czać bezpośrednio do świateł pojazdu. 

Należy w  tym celu używać wyłącz­

nie złącza, znajdującego się przy haku 

holowniczym. 
Użycie wiązki przewodów nieodpowied­

niej dla przyczepy może spowodować 

uszkodzenie układu elektrycznego 

pojazdu i obrażenia. 
Pojazd powinna jak najszybciej spraw­

dzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

    OSTRZEŻENIE 

6-71

 Za 
kier
ownicą

6

7. Ustawić selektor w  położeniu P (aut./

dwusprzęgłowa skrzynia biegów) albo 

włączyć pierwszy bieg (jeżeli pojazd stoi 

pod górę) lub bieg wsteczny (jeżeli pojazd 

stoi w dół) (mech. skrzynia biegów).

8. Wyłączyć silnik, zwolnić pedał hamulca, 

ale pozostawić włączony hamulec posto-

jowy.

Ruszanie po postoju na wzniesieniu

1.  Przy selektorze w położeniu P (aut./dwu-

sprzęgłowa skrzynia biegów) lub dźwigni 

zmiany biegów w  położeniu neutralnym 

(mech. skrzynia biegów) wcisnąć i przy-

trzymać pedał hamulca, a  następnie 

wykonać następujące czynności:
•  Uruchomić silnik.
•  Włączyć bieg.

•  Zwolnić hamulec postojowy.

2.  Powoli zwolnić pedał hamulca.
3. Ruszyć powoli, tak by koła przyczepy 

przestały opierać się o kliny.

4.  Zatrzymać się i poprosić kogoś o wyjęcie 

i schowanie klinów.

Przeglądy i czynności obsługowe 

w przypadku holowania przyczepy

Pojazd regularnie holujący przyczepę wy-

maga przeglądów częstszych niż zwykle. 

W szczególności należy zwracać uwagę na 

poziom oleju silnikowego, oleju automatycz-

nej/dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT), 

płynu chłodzącego i smarowanie osi. Należy 

również często sprawdzać stan hamulców. 

Przed rozpoczęciem holowania przyczepy 

zaleca się zapoznanie się z  odpowiedni-

mi zaleceniami. Należy również pamiętać 

o  terminach przeglądów przyczepy i  haka 

holowniczego. Są one podane w harmono-

gramie przeglądów, dołączonym do instruk-

cji przyczepy. Należy również stosować się 

do wszelkich wytycznych w niej zawartych. 

Zaleca się sprawdzanie haka i  przyczepy 

przed rozpoczęciem każdego holowania. 

Najważniejsze jest, by wszystkie nakrętki 

i śruby haka holowniczego były dokręcone.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu, nale­

ży przestrzegać następujących środków 

ostrożności:

 

• Z  powodu zwiększonego obciążenia 

podczas holowania przyczepy w gorące 

dni lub na podjazdach silnik może się 

przegrzewać. Jeżeli wskaźnik tempe­

ratury płynu chłodzącego wskazuje na 

przegrzanie silnika, aby go schłodzić 

należy wyłączyć klimatyzację i  zatrzy­

mać pojazd w najbliższym bezpiecznym 

miejscu.

 

• Jeżeli pojazd często holuje przyczepę, 

należy częściej sprawdzać olej auto­

matycznej/dwusprzęgłowej skrzyni bie­

gów.

 

• Jeżeli samochód nie jest wyposażony 

w  układ klimatyzacji, dla podniesie­

nia osiągów silnika podczas holowa­

nia przyczepy należy w  Autoryzowanej 

Stacji Obsługi (ASO) Hyundai zamonto­

wać dodatkowy wentylator chłodnicy.

Aby uniknąć obrażeń lub zagroże­

nia życia, należy stosować nastę­

pujące środki ostrożności:

Nie wysiadać z pojazdu przed prawidło­

wym włączeniem hamulca postojowe­

go. Pozostawienie pracującego silnika 

może spowodować nagłe przemiesz­

czenie się pojazdu. Może to zagrażać 

zdrowiu lub życiu kierowcy i pasażerów. 

    OSTRZEŻENIE 

6-72

 Za  kierownicą

Na słupku drzwi kierowcy znajdują się dwie 

tabliczki. Jedna z  nich podaje nominalne 

ciśnienie w  oponach i  obciążenie pojazdu, 

a druga to tabliczka znamionowa.
Przed umieszczeniem ładunku w pojeździe 

należy zapoznać się z  poniższymi określe-

niami dotyczącymi mas pojazdu, pochodzą-

cymi z danych technicznych i wymaganych 

przepisami.

Masa własna pojazdu gotowego do jazdy

Jest to masa pojazdu z pełnym zbiornikiem 

paliwa i  całym wyposażeniem standardo-

wym. Nie obejmuje ona masy pasażerów, 

ładunku ani wyposażenia dodatkowego.

Masa własna pojazdu

Jest to masa nowego pojazdu po odebra-

niu go od Dealera, wraz z  wyposażeniem 

dodatkowym.

Masa ładunku

Jest to masa dodawana do masy własnej 

pojazdu gotowego do jazdy. Obejmuje ona 

ładunek i wyposażenie opcjonalne.

Całkowity nacisk na oś

Jest to całkowite obciążenie poszczegól-

nych osi (przedniej i  tylnej), obejmujące 

masę własną pojazdu gotowego do jazdy 

i przewożony ładunek.

Dopuszczalny nacisk na oś

Jest to maksymalne obciążenie pojedynczej 

osi (przedniej lub tylnej). Wartości te są 

podane na tabliczce znamionowej pojazdu. 

Całkowity nacisk na daną oś nie może prze-

kroczyć nacisku dopuszczalnego.

Maksymalna masa całkowita

Jest to masa własna pojazdu gotowego 

do jazdy plus masa ładunku plus masa 

pasażerów.

Dopuszczalna masa całkowita (dmc)

Jest to maksymalna dopuszczalna masa cał-

kowicie załadowanego pojazdu lub zestawu 

(uwzględniająca całe wyposażenie dodat-

kowe, pasażerów i ładunek). Dopuszczalna 

masa całkowita (dmc) pojazdu jest podana 

na tabliczce znajdującej się na słupku drzwi 

kierowcy.

Przeciążenie

MASA POJAZDU

Dopuszczalny nacisk na oś i  dopusz­

czalna masa całkowita (dmc) są podane 

na tabliczce znamionowej, znajdującej 

się w  dolnej części lewego lub prawe­

go słupka środkowego. Przekroczenie 

podanych wartości może spowodować 

uszkodzenie pojazdu lub wypadek. 

Przed załadowaniem pojazdu należy 

obliczyć przewożoną masę, ważąc ładu­

nek i  uwzględniając masę pasażerów. 

Pamiętać, by nie przeciążać pojazdu.

    OSTRZEŻENIE 

Układ wspomagający unikanie kolizji  

czołowych (FCA) z kamerą  ............................7-4

Ustawienia układu wspomagającego unikanie  

kolizji czołowych (FCA) ............................................................ 7-5

Sposób działania układu wspomagającego  

unikanie kolizji czołowych (FCA) ........................................... 7-7

Nieprawidłowe działanie i ograniczenia układu  

wspomagającego unikanie kolizji czołowych (FCA) ......7-10

Układ wspomagający unikanie kolizji  

czołowych (FCA) z kamerą przednią  

i radarem przednim .........................................7-17

Ustawienia układu wspomagającego unikanie  

kolizji czołowych (FCA) ..........................................................7-19

Sposób działania układu wspomagającego  

unikanie kolizji czołowych (FCA) .........................................7-21

Nieprawidłowe działanie i ograniczenia układu  

wspomagającego unikanie kolizji czołowych (FCA) ......7-25

Układ utrzymywania na pasie ruchu  

(LKA)  ................................................................7-32

Ustawienia układu utrzymywania na pasie ruchu  

(LKA)  ...........................................................................................7-32

Sposób działania układu ........................................................7-34

Nieprawidłowe działanie i ograniczenia układu  

utrzymywania na pasie ruchu (LKA) ...................................7-35

Układ monitorowania 

martwego pola”  

i ostrzegania o zderzeniu (BCW)  .................7-37

Ustawienia układu monitorowania 

martwego pola” 

i ostrzegania o zderzeniu (BCW) .........................................7-38

Sposób działania układu monitorowania  

martwego pola” i ostrzegania o zderzeniu (BCW) .......7-40

Nieprawidłowe działanie i ograniczenia układu  

monitorowania 

martwego pola” i ostrzegania  

o zderzeniu (BCW) ...................................................................7-42

Układ wspomagający unikanie kolizji  

martwym polu” (BCA)  ..............................7-46

Ustawienia układu wspomagającego unikanie kolizji 

martwym polu” (BCA) .......................................................7-48

Sposób działania układu wspomagającego unikanie  

kolizji w 

martwym polu” (BCA) ...........................................7-50

Nieprawidłowe działanie i ograniczenia układu  

wspomagającego unikanie kolizji  

martwym polu” (BCA) .......................................................7-54

Układ wspomagający bezpieczne  

wysiadanie (SEW)  ..........................................7-58

Ustawienia układu wspomagającego bezpieczne  

wysiadanie (SEW) .....................................................................7-59

Sposób działania układu wspomagającego  

bezpieczne wysiadanie (SEW) ..............................................7-60

Nieprawidłowe działanie i ograniczenia układu  

wspomagającego bezpieczne wysiadanie (SEW) ............7-61

Układy wspomagające kierowcę

7

Manualny ogranicznik prędkości (MSLA) ....7-63

Sposób działania układu  ......................................................7-63

Inteligentny ogranicznik prędkości (ISLA) ...7-66

Ustawienia inteligentnego ogranicznika prędkości ........7-66

Sposób działania inteligentnego ogranicznika  

prędkości .....................................................................................7-67

Nieprawidłowe działanie i ograniczenia  

inteligentnego ogranicznika prędkości ...............................7-69

Układ monitorowania zmęczenia kierowcy 

(DAW)  ...............................................................7-71

Ustawienia układu monitorowania zmęczenia  

kierowcy (DAW)  .......................................................................7-71

Sposób działania układu monitorowania  

zmęczenia kierowcy (DAW) ...................................................7-72

Nieprawidłowe działanie i ograniczenia układu  

monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW) .....................7-74

Tempomat (CC)  ................................................7-77

Korzystanie z tempomatu  .....................................................7-77

Tempomat inteligentny (SCC)  .......................7-80

Ustawienia tempomatu inteligentnego ...............................7-81

Sposób działania tempomatu inteligentnego ...................7-84

Wyświetlanie informacji i sterowanie przez  

tempomat inteligentny ............................................................7-85

Nieprawidłowe działanie i ograniczenia  

tempomatu inteligentnego (SCC) ..........................................7-89

Tempomat inteligentny oparty na nawigacji 

(NSCC)  ..............................................................7-95

Ustawienia tempomatu inteligentnego opartego  

na nawigacji (NSCC) .................................................................7-95

Sposób działania tempomatu inteligentnego  

opartego na nawigacji (NSCC) ..............................................7-96

Ograniczenia tempomatu inteligentnego opartego  

na nawigacji (NSCC) .................................................................7-98

Układ śledzenia pasa ruchu (LFA)  ............7-101

Ustawienia układu śledzenia pasa ruchu (LFA) ............7-101

Sposób działania układu śledzenia pasa ruchu  

(LFA) ...........................................................................................7-102

Nieprawidłowe działanie i ograniczenia układu  

śledzenia pasa ruchu (LFA) .................................................7-104

Monitor widoku za pojazdem (RVM)  ........7-105

Ustawienia monitora widoku za pojazdem  

(RVM) .........................................................................................7-105

Ustawienia monitora widoku za pojazdem  

(RVM) .........................................................................................7-106

Nieprawidłowe działanie i ograniczenia monitora  

widoku za pojazdem (RVM).................................................7-107

Układ monitorowania pojazdów  

w strefie tylnej (RCCW)  ..............................7-108

Ustawienia układu monitorowania pojazdów  

w strefie tylnej (RCCW) ........................................................7-108

7

Pr

ez

ent
acja o

gólna pojazdu

1

Sposób działania układu monitorowania  

pojazdów w strefie tylnej (RCCW) ....................................7-110

Nieprawidłowe działanie i ograniczenia układu  

monitorowania pojazdów w strefie tylnej (RCCW) .......7-111

Układ wspomagający unikanie kolizji  

w strefie tylnej (RCCA)  ...............................7-115

Ustawienia układu wspomagającego unikanie  

kolizji w strefie tylnej (RCCA) .............................................7-116

Sposób działania układu wspomagającego  

unikanie kolizji w strefie tylnej (RCCA)............................7-117

Nieprawidłowe działanie i ograniczenia układu  

wspomagającego unikanie kolizji w strefie  

tylnej (RCCA) ............................................................................7-120

Układ czujników parkowania tylnych  

(PDW) ..............................................................7-125

Ustawienia układu czujników parkowania tylnych  

(PDW)  ........................................................................................7-125

Sposób działania układu czujników parkowania  

tylnych (PDW) .........................................................................7-125

Nieprawidłowe działanie i środki ostrożności  

dotyczące układu czujników parkowania  

tylnych  ......................................................................................7-126

Układ czujników parkowania  

przednich/tylnych (PDW)  ...........................7-128

Ustawienia układu czujników parkowania  

przednich/tylnych (PDW) .....................................................7-128

Sposób działania układu czujników parkowania  

przednich/tylnych (PDW) .....................................................7-129

Nieprawidłowe działanie i środki ostrożności  

dotyczące układu czujników parkowania  

przednich/tylnych ..................................................................7-131

Układ wspomagający unikanie kolizji  

podczas cofania (PCA)  ................................7-133

Ustawienia układu wspomagającego unikanie  

kolizji podczas cofania (PCA) ..............................................7-133

Sposób działania układu wspomagającego  

unikanie kolizji podczas cofania (PCA) ............................7-134

Nieprawidłowe działanie i ograniczenia  

układu wspomagającego unikanie kolizji podczas  

cofania (PCA) ...........................................................................7-136

Układ asystenta parkowania (PA)  .............7-140

Ustawienia układu asystenta parkowania ......................7-142

Sposób działania układu asystenta parkowania ..........7-142

Nieprawidłowe działanie i ograniczenia układu  

asystenta parkowania ...........................................................7-152

Deklaracja zgodności ............................................................7-156

7

7-4

Układy wspomagające kierowcę

UKŁAD WSPOMAGAJĄCY UNIKANIE KOLIZJI CZOŁOWYCH (FCA) Z KAMERĄ  

(JEŻELI WYSTĘPUJE)

Funkcja podstawowa

OTM070237

Układ wspomagający unikanie kolizji czoło-

wych (FCA) pomaga wykrywać i  monitoro-

wać pojazdy poprzedzające oraz wykrywać 

pieszych i  rowerzystów na drodze przed 

pojazdem. W  przypadku wykrycia ryzyka 

kolizji/potrącenia układ ostrzega kierowcę, 

a  w  razie braku jego reakcji rozpoczyna 

hamowanie awaryjne.

Czujnik układu

OBC3070001

1. Kamera przednia

Położenie kamery przedstawiono powyżej.

Aby zachować optymalne działanie czuj­

nika układu, należy stosować następują­

ce środki ostrożności:

• 

NIE rozmontowywać czujnika ani nie 

uderzać w czujnik.

• 

Po wymianie lub naprawie czuj­

nika pojazd powinna sprawdzić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

• 

NIE montować żadnych akcesoriów 

ani nie przyklejać żadnych naklejek 

na szybie czołowej, a także nie przy­

ciemniać szyby czołowej.

• 

Szczególnie starannie chronić kamerę 

przednią przed wodą.

• 

NIE umieszczać żadnych przedmio­

tów odbijających światło (np. biały 

papier, lusterko) na desce rozdzielczej. 

Odbicia światła mogą uniemożliwić 

prawidłowe działanie układu.

   OSTROŻNIE

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     20      21      22      23     ..