Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 20

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     18      19      20      21     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 20

 

 

6-29

 Za 
kier
ownicą

6

UWAGA

 

• Przed przesunięciem selektora skrzyni 

biegów w  położenie D lub R pojazd 

należy zatrzymać.

 

• Nie przesuwać selektora w położenie N 

podczas jazdy.

Komunikaty ostrzegawcze 

dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się 

podczas wolnej jazdy na stromym podjeź-

dzie, jeżeli pojazd jest utrzymywany nieru-

chomo bez użycia hamulca. 

Steep grade! Press brake pedal (Stromy 

podjazd, nacisnąć pedał hamulca)

Strome podjazdy
•  Aby utrzymywać pojazd nieruchomo 

na podjeździe, należy nacisnąć pedał 

hamulca lub włączyć hamulec posto-

jowy. 

•  Podczas jazdy pod górę z  częstym 

zatrzymywaniem się i  ruszaniem należy 

utrzymywać zwiększoną odległość do 

pojazdu poprzedzającego. Utrzymywać 

pojazd nieruchomo, naciskając pedał 

hamulca.

•  Utrzymywanie pojazdu nieruchomo na 

podjeździe poprzez naciskanie pedału 

przyspieszenia lub bardzo wolna jazda na 

podjeździe mogą spowodować przegrza-

nie sprzęgieł i skrzyni biegów, a w kon-

sekwencji ich uszkodzenie. W  takim 

przypadku na wyświetlaczu LCD pojawia 

się komunikat ostrzegawczy.

•  Jeżeli na wyświetlaczu LCD pojawiło 

się ostrzeżenie, należy wcisnąć pedał 

hamulca.

•  Zignorowanie ostrzeżeń może spowodo-

wać uszkodzenie skrzyni biegów.

W  przypadku usterki skrzyni biegów 

nie można kontynuować jazdy. Usterkę 

sygnalizuje miganie wskazania poło­

żenia selektora (D lub P) w  zestawie 

wskaźników. W takim przypadku pojazd 

powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. 

    OSTRZEŻENIE 

OBC3070112TU

6-30

 Za  kierownicą

Wysoka temperatura skrzyni biegów 

•  W  pewnych sytuacjach, takich jak czę-

ste zatrzymywanie się i  ruszanie na 

stromych podjazdach, gwałtowne rusza-

nie z  miejsca lub przyspieszanie albo 

jazda w trudnych warunkach, nadmiernie 

wzrasta temperatura sprzęgieł skrzy-

ni biegów. W  sytuacji skrajnej sprzęgła 

skrzyni biegów mogą ulec przegrzaniu.

•  W przypadku przegrzania sprzęgieł włą-

cza się tryb ochronny skrzyni biegów, 

w  zestawie wskaźników miga wskaza-

nie przełożenia skrzyni biegów i  włącza 

się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. 

Równocześnie na wyświetlaczu LCD 

pojawia się komunikat ostrzegawczy 

„Transmission temp. is high! Stop safely” 

(Wysoka temperatura skrzyni biegów! 

Zatrzymać się w bezpiecznym miejscu), 

a jazda może nie być płynna.

•  Należy w  takim przypadku zjechać 

w bezpieczne miejsce, zatrzymać pojazd, 

wcisnąć pedał hamulca, ustawić selektor 

w położeniu P i poczekać na ostygnięcie 

skrzyni biegów.

•  Zignorowanie tego ostrzeżenia może 

spowodować obniżenie komfortu jazdy 

polegające na gwałtownych i  częstych 

zmianach biegów oraz szarpaniu. Aby 

przywrócić normalny komfort jazdy, 

należy zatrzymać pojazd i wcisnąć pedał 

hamulca lub ustawić selektor w położe-

niu P. Następnie pozostawiając pracujący 

silnik, poczekać kilka minut na ostygnię-

cie skrzyni biegów.

•  W  takiej sytuacji należy w  miarę możli-

wości jechać płynnie, unikając gwałtow-

nego przyspieszania.

Przegrzanie skrzyni biegów

•  Jeżeli podczas dalszej jazdy temperatura 

sprzęgieł osiągnie maksymalną wartość 

graniczną, pojawia się komunikat „Trans 

Hot! Park with engine on” (Przegrzanie 

skrzyni biegów, zatrzymać pojazd z pra-

cującym silnikiem). Sytuacja taka powo-

duje wyłączenie sprzęgieł do momentu 

ich ostygnięcia do prawidłowej tempe-

ratury.

•  Komunikat ostrzegawczy określa czas 

konieczny na ostygnięcie skrzyni biegów.

•  Należy w  takim przypadku zjechać 

w bezpieczne miejsce, zatrzymać pojazd, 

wcisnąć pedał hamulca, ustawić selektor 

w położeniu P i poczekać na ostygnięcie 

skrzyni biegów. 

OBC3070109TU

OBC3070107TU/OBC3070108TU

6-31

 Za 
kier
ownicą

6

•  Jazdę można kontynuować po poja-

wieniu się komunikatu „Trans cooled. 

Resume driving.” (Skrzynia biegów osty-

gła, można kontynuować jazdę). 

•  W  takiej sytuacji należy w  miarę możli-

wości jechać płynnie, unikając gwałtow-

nego przyspieszania. 

Jeżeli komunikaty ostrzegawcze nie znikają, 

należy ze względów bezpieczeństwa skon-

taktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi 

(ASO) Hyundai w celu sprawdzenia układu.

Położenia selektora

Po włączeniu stacyjki (stan ON) wskazanie 

w zestawie wskaźników pokazuje położenie 

selektora.

Położenie P 

Przed przesunięciem selektora w położenie 

P należy zatrzymać pojazd.
Aby przesunąć selektor z położenia P w inne 

położenie, należy mocno wcisnąć pedał 

hamulca i  upewnić się, że pedał przyspie-

szenia jest zwolniony.

Jeżeli po wykonaniu tych czynności nie 

można przesunąć selektora z położenia P, 

patrz punkt „Zwalnianie blokady selekto­

ra” w tym rozdziale.

Przed wyłączeniem silnika selektor nale­

ży ustawić w położeniu P.

Położenie R 

Ustawienie selektora w tym położeniu włą-

cza bieg wsteczny.

UWAGA

Przed przesunięciem selektora w  poło­

żenie R lub przesunięciem z położenia R 

w inne należy zawsze zatrzymać pojazd. 

W przeciwnym razie można spowodować 

uszkodzenie skrzyni biegów.

Położenie N 

W  tym położeniu selektora napęd nie jest 

przekazywany na koła. 
Selektor należy ustawiać w  położeniu N 

podczas próby uruchomienia silnika, który 

zgasł podczas jazdy, lub na postoju z  pra-

cującym silnikiem. Przed opuszczeniem 

pojazdu należy zawsze ustawiać selektor 

w położeniu P.
Przed zmianą położenia selektora z  N na 

inne należy zawsze wciskać pedał hamulca.

• 

Włączenie trybu P podczas jazdy 

może spowodować utratę kontroli 

nad pojazdem.

• 

Po zatrzymaniu pojazdu należy zaw­

sze upewnić się, że selektor skrzyni 

biegów znajduje się w  położeniu P, 

włączyć hamulec postojowy i  wyłą­

czyć silnik. 

• 

Podczas parkowania na pochyło­

ściach należy zabezpieczyć pojazd 

przed stoczeniem się, ustawiając 

selektor w  położeniu P i  włączając 

hamulec postojowy.

• 

Ze względów bezpieczeństwa hamu­

lec postojowy należy zawsze włą­

czać przy selektorze w  położeniu P, 

z wyjątkiem przypadków hamowania 

awaryjnego.

    OSTRZEŻENIE 

6-32

 Za  kierownicą

Położenie D 

Jest to normalne położenie selektora pod-

czas jazdy do przodu. Skrzynia biegów 

automatycznie dobiera jeden z  7  biegów, 

zapewniając optymalne zużycie paliwa 

i osiągi pojazdu.
Aby uzyskać zwiększenie siły napędowej 

podczas wyprzedzania lub podczas jazdy 

pod górę, pedał przyspieszenia należy wcis-

nąć do oporu. W ten sposób skrzynia biegów 

otrzymuje sygnał o  konieczności zmiany 

biegu na niższy (o jeden lub więcej biegów, 

w zależności od warunków).

Tryb manualnej zmiany biegów

Przesunięcie selektora z położenia D w po-

łożenie ręcznej zmiany biegów (+/–) po-

woduje włączenie trybu manualnego. Tryb 

ten można włączyć zarówno na postoju, jak 

i podczas jazdy. Aby powrócić do trybu au-

tomatycznego, należy z  powrotem ustawić 

selektor w położeniu D.

W trybie manualnym przesuwanie selektora 

do przodu lub do tyłu umożliwia szybką, 

sekwencyjną zmianę biegów. 
Zmiana biegu 

na wyższy (+):

Aby zmienić bieg na wyższy 

o  jeden, należy przesunąć 

selektor jeden raz do 

przodu.

Zmiana biegu 

na niższy (–):

Aby zmienić bieg na niższy 

o  jeden, należy przesunąć 

selektor jeden raz do tyłu.

•  W  trybie  manualnej  zmiany  biegów 

można  włączać  tylko  biegi  do  jazdy 

do  przodu.  Aby  cofnąć  lub  pozosta

-

wić  pojazd  na  postoju,  należy  ustawić 

selektor  odpowiednio  w  położeniu  R 

lub P.

•  Zmiany  biegu  na  niższy  odbywają  się 

automatycznie,  w  miarę  spadku  pręd

-

kości.  Po  zatrzymaniu  samochodu  au

-

tomatycznie włącza się 1. bieg.

•  Jeżeli prędkość obrotowa silnika wzra

-

sta do zakresu oznaczonego na obroto

-

mierzu jako strefa czerwona, bieg zmie

-

nia się automatycznie na wyższy.

•  Jeżeli  podczas  przesuwania  selektora 

do  przodu  (+)  lub  do  tyłu  (–)  zmia

-

na  biegu  spowodowałaby  niebezpiecz

-

ny wzrost prędkości obrotowej silnika, 

bieg nie zmienia się. Biegi należy zmie

-

niać w zależności od warunków jazdy, 

uważając,  by  wskazówka  obrotomie

-

rza nie dochodziła do strefy oznaczonej 

kolorem czerwonym.

OBC3060002

+ (bieg wyższy)

– (bieg niższy)

6-33

 Za 
kier
ownicą

6

Przełączniki łopatkowe zmiany 

biegów (jeżeli występują)

Przełączniki łopatkowe działają przy selek-

torze w położeniu D lub w trybie manualnej 

zmiany biegów.

Selektor w położeniu D 

Przełączniki łopatkowe działają przy pręd-

kości powyżej 10 km/h.
Pociągnięcie przełącznika [+] lub [–] do 

siebie powoduje odpowiednio zmianę biegu 

na wyższy lub niższy o jeden i przełączenie 

się skrzyni biegów w tryb manualny.

Skrzynia biegów przełącza się z  trybu 

manualnego w tryb automatyczny w nastę-

pujących przypadkach: spadek prędkości 

pojazdu poniżej 10 km/h, naciskanie peda-

łu przyspieszenia przez ponad 6 sekund 

lub przesunięcie selektora z  położenia D 

w  położenie trybu manualnego i  z  powro-

tem w położenie D.

Selektor w położeniu manualnej zmiany 

biegów 

Aby zmienić bieg na wyższy lub na niższy 

o  jeden, należy pociągnąć do siebie odpo-

wiednio przełącznik [+] lub [–].

W  przypadku  jednoczesnego  pociągnię

-

cia przełączników [+] i [–] bieg może nie 

zmienić się.

Blokada selektora 

Ze względów bezpieczeństwa dwusprzęgło-

wa skrzynia biegów (DCT) jest wyposażona 

w  blokadę selektora. Blokada zabezpiecza 

przed przesunięciem selektora z  położenia 

P w  położenie R bez naciśnięcia pedału 

hamulca.
Aby przesunąć selektor z  położenia P 

w położenie R, należy:
1.  Wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca.
2. Uruchomić silnik lub włączyć stacyjkę 

(stan ON).

3.  Przesunąć selektor.

OBC3060004

6-34

 Za  kierownicą

Zwalnianie blokady selektora

Jeżeli przy wciśniętym pedale hamulca 

nie można przesunąć selektora z  położe-

nia P w położenie R, należy trzymając pedał 

hamulca wciśnięty:

1.  Wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF). 
2.  Włączyć hamulec postojowy.
3. Nacisnąć przycisk zwalniania blokady 

selektora.

4.  Nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady 

na selektorze.

5.  Przesunąć selektor.

Jeżeli konieczne jest użycie przycisku zwal-

niania blokady selektora, pojazd powinna 

sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai.

Blokada stacyjki (jeżeli występuje)

Jeżeli selektor nie znajduje się w  położe-

niu P, kluczyka nie można wyjąć ze stacyjki.

Parkowanie

Po zatrzymaniu pojazdu należy nadal nacis-

kać pedał hamulca. Ustawić selektor skrzyni 

biegów w  położeniu P, włączyć hamulec 

postojowy i  wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/

OFF). Teraz można zwolnić pedał hamulca. 

Opuszczając pojazd, należy zabrać kluczyk 

ze sobą.

Prawidłowa technika jazdy 

•  Nigdy nie przesuwać selektora z położe-

nia P lub N w inne położenie przy naci-

śniętym pedale przyspieszenia.

•  Nigdy nie przesuwać selektora w położe-

niu P podczas jazdy. 
Przed próbą przesunięcia selektora w po-

łożenie R lub D należy upewnić się, że 

pojazd się zatrzymał.

•  Nie ustawiać selektora w  położeniu N 

podczas jazdy. Może to doprowadzić do 

wypadku z  powodu niemożności hamo-

wania silnikiem oraz do uszkodzenia 

skrzyni biegów.

•  Podczas jazdy do przodu selektor musi 

być stale ustawiony w  położeniu D, 

a  podczas jazdy do tyłu — w  położe-

niu R (na podjazdach i zjazdach nie wolno 

próbować hamować silnikiem metodą 

włączenia biegu do przeciwnego kie-

runku jazdy). Przed ruszeniem zawsze 

sprawdzać położenie selektora podane 

w  zestawie wskaźników i  uważać, by 

pojazd nie zaczął się staczać z  góry 

w  kierunku przeciwnym do włączonego 

biegu. Toczenie się pojazdu w  kierunku 

przeciwnym do włączonego biegu powo-

duje wyłączenie silnika i może doprowa-

dzić do poważnego wypadku z  powodu 

spadku wydajności hamulców.

OBC3060003

Jeżeli pojazd stoi z  pracującym sil­

nikiem, nie należy naciskać pedału 

przyspieszenia. Może to spowodować 

przegrzanie silnika lub układu wyde­

chowego, a w konsekwencji pożar.
Spaliny i elementy układu wydechowe­

go są bardzo gorące. Nie zbliżać się do 

elementów układu wydechowego.
Nie zatrzymywać ani nie parkować 

pojazdu nad materiałami łatwopalnymi, 

takimi jak sucha trawa, papier lub liście. 

Wysoka temperatura układu wydecho­

wego może je zapalić i doprowadzić do 

pożaru.

    OSTRZEŻENIE 

6-35

 Za 
kier
ownicą

6

•  Podczas jazdy nie opierać stopy na 

pedale hamulca. Nawet lekki, ale ciągły 

nacisk na pedał hamulca może spo-

wodować przegrzanie, zużycie, a  nawet 

awarię hamulców.

•  W trybie manualnym przed zmianą biegu 

na niższy należy zwolnić. W przeciwnym 

razie włączenie niższego biegu może nie 

nastąpić, ponieważ prędkość obrotowa 

silnika na tym biegu przy danej prędko-

ści jazdy przekroczyłaby dopuszczalny 

zakres.

•  Opuszczając pojazd zawsze włączać 

hamulec postojowy. Nie zabezpieczać 

pojazdu przed stoczeniem wyłącznie 

poprzez ustawianie selektora skrzyni 

biegów w położeniu P.

•  Na śliskiej nawierzchni należy zachowy-

wać szczególną ostrożność. Dotyczy to 

szczególnie hamowania, przyspieszania 

i  zmiany biegów. Gwałtowna zmiana 

prędkości na śliskiej nawierzchni może 

spowodować utratę przyczepności kół 

i  doprowadzić do utraty kontroli nad 

pojazdem oraz wypadku.

•  Optymalne osiągi pojazdu i niskie zuży-

cie paliwa uzyskuje się przy łagodnym 

naciskaniu i zwalnianiu pedału przyspie-

szenia.

–  Funkcja szybkiej redukcji biegu 

(„kick down”) — jeżeli występuje

Funkcji  „kickdown”  można  używać 

w  ce lu  uzyskania  maksymalnego  przy

-

spieszenia.  Należy  w  takim  przypadku 

szybko wcisnąć pedał przyspieszenia poza 

punkt oporu. Automatyczna skrzynia bie

-

gów zmieni bieg na niższy w zależności od 

prędkości obrotowej silnika.

Aby ograniczyć RYZYKO POWAŻNYCH 

OBRAŻEŃ lub ZAGROŻENIA ŻYCIA, nale­

ży stosować następujące środki ostroż­

ności:

• 

ZAWSZE zapinać pasy bezpieczeń­

stwa. Podczas wypadku zdrowie 

i życie osoby, która nie ma zapiętych 

pasów, jest o wiele bardziej zagrożo­

ne niż osoby z prawidłowo zapiętymi 

pasami.

• 

Podczas pokonywania zakrętów, 

wykonywania ciasnych skrętów 

lub zawracania należy unikać zbyt 

wysokiej prędkości.

• 

Nie wykonywać nagłych ruchów 

kierownicą, powodujących gwałtow­

ne zmiany pasa ruchu lub szybkie 

i ostre skręty.

• 

Utrata panowania nad pojazdem przy 

wysokiej prędkości może doprowa­

dzić do jego przewrócenia się na bok 

lub na dach. 

• 

Utrata panowania nad pojazdem 

zdarza się bardzo często, gdy jego 

dwa koła (lub więcej) zjadą z  jezd­

ni, a  kierowca, chcąc natychmiast 

powrócić na drogę, wykona gwał­

towny skręt kierownicą.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Jeżeli samochód zjedzie z  jezdni, 

należy unikać gwałtownych ruchów 

kierownicą. W takim przypadku naj­

pierw należy zwolnić, a dopiero póź­

niej wrócić na jezdnię.

• 

Należy bezwzględnie przestrzegać 

wszystkich obowiązujących ograni­

czeń prędkości.

6-36

 Za  kierownicą

UKŁAD HAMULCOWY 

Wspomaganie układu hamulcowego 

Pojazd wyposażony jest w  układ hamul-

cowy ze wspomaganiem, który podczas 

normalnego użytkowania reguluje się auto-

matycznie.
Wspomaganie układu hamulcowego nie 

działa przy wyłączonym silniku ani w przy-

padku wyłączenia silnika podczas jazdy. 

W  takiej sytuacji hamowanie nadal jest 

możliwe, ale wymaga użycia większej 

niż zwykle siły nacisku na pedał hamul-

ca. Ponadto hamowanie bez wspomagania 

powoduje wydłużenie drogi hamowania.
Jeżeli silnik pojazdu nie pracuje, podci-

śnienie w  układzie wspomagania hamul-

ców wyczerpuje się stopniowo przy każdym 

naciśnięciu pedału hamulca. Jeżeli wspo-

maganie układu hamulcowego przestało 

działać, nie należy naciskać wielokrotnie 

pedału hamulca.
Hamować pulsacyjnie należy wyłącznie 

wtedy, kiedy jest to konieczne dla zacho-

wania kontroli nad pojazdem na śliskiej 

nawierzchni.

Stosować następujące środki ostroż­

ności:

• 

Podczas jazdy nie opierać stopy 

na pedale hamulca. Powoduje to 

przegrzewanie się hamulców, przy­

spieszone zużycie tarcz i  klocków 

hamulcowych oraz wydłużenie drogi 

hamowania.

• 

Aby kontrolować prędkość na dłu­

gich zjazdach bez długotrwałego 

naciskania pedału hamulca, nale­

ży włączyć tryb manualny skrzyni 

biegów i  ręcznie zmieniać biegi na 

niższe. Ciągłe używanie hamulców 

powoduje ich przegrzewanie i  może 

spowodować chwilową utratę siły 

hamowania.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Zamoknięcie hamulców może mieć 

negatywny wpływ na skuteczność 

hamowania. Naciśnięcie pedału ha­

mulca przy zamokniętych hamulcach 

może również powodować „ścią­

ganie” pojazdu w  jedną ze stron. 

Aby sprawdzić, czy hamulce nie 

powodują „ściągania” w  jedną ze 

stron, należy lekko nacisnąć pedał 

hamulca. W ten sam sposób spraw­

dzać hamulce po przejechaniu przez 

głęboką wodę. Aby wysuszyć ha­

mulce, należy trzymać nieznacznie 

wciśnięty pedał hamulca, utrzymując 

bezpieczną prędkość i  poczekać, aż 

siła hamowania powróci do normy. 

Unikać jazdy z  wysoką prędkością 

przed przywróceniem normalnej siły 

hamowania.

6-37

 Za 
kier
ownicą

6

Sygnalizator zużycia klocków 

hamulcowych 

Jeżeli klocki hamulcowe są zużyte i wyma-

gają wymiany na nowe, podczas hamo-

wania przednie i/lub tylne hamulce wydają 

wysoki dźwięk ostrzegawczy. Dźwięk ten 

może okresowo zanikać, ale może też poja-

wiać się zawsze podczas naciskania pedału 

hamulca.
Należy pamiętać, że w pewnych warunkach 

jazdy lub przy określonej pogodzie hamulce 

mogą piszczeć również po pierwszym (lub 

lekkim) naciśnięciu pedału. Jest to zjawisko 

normalne i nie oznacza problemu z układem 

hamulcowym.

UWAGA

Aby uniknąć kosztownych napraw ha­

mulców, nie należy jeździć ze zużytymi 

klockami hamulcowymi.

Klocki  hamulcowe  zawsze  należy  wymie

-

niać jako komplety osi przedniej lub tyl

-

nej.

Hamulce tylne bębnowe

Hamulce bębnowe nie są wyposażone 

w  sygnalizatory zużycia. Dlatego jeże-

li z  hamulców tylnych dochodzą odgłosy 

tarcia, należy sprawdzić okładziny szczęk 

hamulcowych. Hamulce tylne należy rów-

nież sprawdzać przy każdej wymianie 

opon lub przekładaniu kół, a także podczas 

wymiany klocków hamulcowych przednich.

Hamulec postojowy 

Przed opuszczeniem pojazdu zawsze włą-

czać hamulec postojowy. Aby włączyć 

hamulec postojowy, należy:
Mocno wcisnąć pedał hamulca.
Zaciągnąć dźwignię hamulca postojowego 

do oporu.

OGB054007

Aby zwolnić hamulec postojowy, należy: 
Mocno wcisnąć pedał hamulca.
Nieznacznie podciągnąć dźwignię hamulca 

postojowego do góry.
Nacisnąć przycisk (1) zwalniania bloka-

dy i  trzymając przycisk wciśnięty, opuścić 

dźwignię hamulca postojowego (2).

OGB054006

Aby ograniczyć RYZYKO POWAŻNYCH 

OBRAŻEŃ lub ZAGROŻENIA ŻYCIA, nie 

włączać hamulca postojowego podczas 

jazdy, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. 

Może to spowodować uszkodzenie 

układu hamulcowego i/lub wypadek.

    OSTRZEŻENIE 

6-38

 Za  kierownicą

Jeżeli hamulec postojowy nie wyłącza 

się lub wyłącza się niecałkowicie, pojazd 

powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai.

Lampka ostrzegawcza włączenia 

hamulca postojowego

 

Po włączeniu stacyjki (stan 

ON) bez uruchamiania silnika 

lampka ostrzegawcza hamulca 

postojowego powinna świecić 

się przez chwilę.

Lampka świeci się również w  przypadku 

włączenia hamulca postojowego przy włą-

czonej stacyjce (stan START lub ON).
Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić 

się, że hamulec postojowy jest zwolniony, 

a lampka ostrzegawcza układu hamulcowe-

go nie świeci się.
Jeżeli lampka ostrzegawcza hamulca posto-

jowego świeci się po uruchomieniu silnika 

i  zwolnieniu hamulca postojowego, może 

to oznaczać usterkę układu hamulcowego. 

Należy to natychmiast sprawdzić.
Jeżeli to możliwe, należy natychmiast prze-

rwać jazdę. Jeżeli nie można przerwać 

jazdy, należy zachować wyjątkową ostroż-

ność i kontynuować jazdę do miejsca umoż-

liwiającego bezpieczne zatrzymanie.

Układ zapobiegający blokowaniu kół 

podczas hamowania (ABS)

Przed opuszczeniem pojazdu po jego 

zatrzymaniu należy nadal naciskać 

pedał hamulca.
Następnie w  pojeździe stojącym pod 

górę włączyć 1. bieg, a w pojeździe 

stojącym w dół włączyć bieg wsteczny 

(mech. skrzynia biegów)/ustawić selek­

tor w  położeniu P (aut./dwusprzęgło­

wa skrzynia biegów), włączyć hamulec 

postojowy i ustawić kluczyk w położe­

niu LOCK.

    OSTRZEŻENIE 

WK-23

Ani układ ABS, ani układ ESC nie za­

pobiega wypadkom spowodowanym 

przez nieprawidłowe lub niebezpiecz­

ne manewry. Nawet pomimo lepszego 

panowania nad pojazdem podczas ha­

mowania awaryjnego, należy zawsze 

zachowywać bezpieczną odległość do 

pojazdu poprzedzającego. W  trudnych 

warunkach drogowych należy zawsze 

zmniejszać prędkość. W  pewnych wa­

runkach droga hamowania pojazdów 

wyposażonych w  układ ABS lub ESC 

może być dłuższa niż droga hamowania 

pojazdów bez tych układów.
Prędkość należy zmniejszać podczas 

jazdy w następujących warunkach:

• 

Drogi nierówne, żwirowe, zapiasz­

czone lub pokryte śniegiem.

• 

Drogi o  nierównej, dziurawej na­

wierzchni.

• 

Jazda z założonymi łańcuchami śnie­

gowymi.

    OSTRZEŻENIE 

6-39

 Za 
kier
ownicą

6

Układ ABS to układ elektroniczny zapobie-

gający blokowaniu kół podczas hamowania. 

Umożliwia on kierowcy kierowanie pojaz-

dem podczas hamowania.

Sposób działania układu ABS 

Aby uzyskać maksymalną skuteczność ukła-

du ABS w sytuacji hamowania awaryjnego, 

nie należy próbować zmieniać nacisku na 

pedał hamulca ani hamować pulsacyjnie. 

Należy możliwie najsilniej wcisnąć pedał 

hamulca.
Po naciśnięciu pedału hamulca w  warun-

kach, które mogą spowodować zablokowa-

nie kół, można usłyszeć terkoczący dźwięk 

emitowany przez układ hamulcowy i odczuć 

drgania pedału. Jest to zjawisko normalne, 

które oznacza ingerencję układu ABS.
Ingerencja układu ABS nie skraca czasu 

ani drogi hamowania, pozwala jednak na 

zachowanie możliwości kierowania pojaz-

dem podczas hamowania.

Należy zawsze zachowywać bezpieczną 

odległość do pojazdu poprzedzającego.
Układ ABS nie zapobiega poślizgom powo-

dowanym przez gwałtowne zmiany kie-

runku jazdy, takie jak zbyt szybkie poko-

nywanie zakrętów lub nagłe zmiany pasa 

ruchu. Zawsze należy jeździć z  prędkością 

bezpieczną dla danych warunków drogo-

wych i pogodowych.
Układ ABS nie zapobiega utracie stabilno-

ści pojazdu. Dlatego podczas gwałtownego 

hamowania należy wykonywać jedynie nie-

wielkie ruchy kierownicą. Nadmierny lub 

zbyt gwałtowny skręt kierownicy może spo-

wodować zjechanie pojazdu na przeciwny 

pas ruchu lub poza drogę.
Na nawierzchniach nieutwardzonych lub 

nierównych ingerencja układu ABS może 

wydłużyć drogę hamowania.
Lampka ostrzegawcza układu ABS (

świeci się przez kilka sekund po włączeniu 

stacyjki (stan ON). W tym czasie układ ABS 

przeprowadza autodiagnozę i  — jeżeli nie 

wykrywa nieprawidłowości — jego lampka 

ostrzegawcza gaśnie. Jeżeli lampka ostrze-

gawcza układu ABS nie gaśnie, może to 

oznaczać usterkę układu. W  takim przy-

padku należy jak najszybciej skontaktować 

się z  Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) 

Hyundai.

UWAGA

Ciągłe hamowanie podczas jazdy po 

nawierzchniach o  małej przyczepności 

(takich jak np. drogi pokryte lodem) 

powoduje nieprzerwaną ingerencję ukła­

du ABS. W  takim przypadku lampka 

ostrzegawcza układu ABS (

) może 

świecić się stale. Należy wtedy zatrzy­

mać pojazd w  bezpiecznym miejscu 

i wyłączyć silnik.
Następnie ponownie uruchomić silnik. 

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS 

zgaśnie oznacza to, że układ jest spraw­

ny. 

Świecąca się stale lampka ostrzegaw­

cza układu ABS (

) może wska­

zywać na usterkę układu. Jednakże 

wspomaganie układu hamulcowego 

nadal działa prawidłowo. Aby ograni­

czyć ryzyko poważnych obrażeń lub 

zagrożenia życia, należy w takim przy­

padku jak najszybciej skontaktować się 

z  Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) 

Hyundai.

    OSTRZEŻENIE 

Zachowania pojazdu wyposażone­

go w  układy ABS oraz ESC nie nale­

ży sprawdzać poprzez jazdę z  wysoką 

prędkością lub szybkie pokonywanie 

zakrętów. Może to być niebezpieczne 

i doprowadzić do wypadku.

6-40

 Za  kierownicą

Jeżeli lampka nie gaśnie, może to ozna­

czać usterkę układu ABS. W takim przy­

padku należy jak najszybciej skontakto­

wać się z  Autoryzowaną Stacją Obsługi 

(ASO) Hyundai.

Po  uruchomieniu  pojazdu  z  użyciem 

zewnętrznego źródła  zasilania  (z powodu 

rozładowania  akumulatora)  może  włą

-

czyć się lampka ostrzegawcza układu ABS 

(

). Jest to spowodowane niskim napię

-

ciem  akumulatora  i  nie  oznacza  usterki 

układu  ABS.  W  takim  przypadku  przed 

rozpoczęciem  jazdy  należy  naładować 

akumulator.

Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

Układ stabilizacji toru jazdy (ESC) pomaga 

w stabilizacji pojazdu podczas pokonywania 

zakrętów. 
Układ ten porównuje kąt obrotu kierownicy 

z  kierunkiem, w  którym faktycznie prze-

mieszcza się pojazd. 
Aby pomóc kierowcy w utrzymaniu zamie-

rzonego toru jazdy, układ ESC hamuje okre-

ślone koła i  ingeruje w  sterowanie napę-

dem. Nie zastępuje on jednak prawidłowej 

techniki jazdy i bezpiecznego pokonywania 

zakrętów. Zawsze dostosowywać prędkość 

do warunków panujących na drodze.

Sposób działania układu ESC 

Włączanie układu

Po włączeniu stacyjki (stan ON) lampka 

sygnalizacyjna układu ESC i lampka sygna-

lizacyjna wyłączenia układu ESC świecą się 

przez ok. 3  sekundy, a  następnie gasną. 

Oznacza to, że układ ESC jest włączony 

(gotowy do ingerencji).

OBC3060007

Należy zawsze dostosowywać prędkość 

do warunków drogowych i nie pokony­

wać zakrętów zbyt szybko. Układ ESC 

nie zapobiega wypadkom. 
Zbyt wysoka prędkość na zakrętach, 

gwałtowne manewry i  poślizg na mo­

krych nawierzchniach (aquaplaning) 

mogą doprowadzić do poważnego wy­

padku.

    OSTRZEŻENIE 

6-41

 Za 
kier
ownicą

6

Ingerencja układu

Ingerencję układu ESC sygna-

lizuje miganie lampki ostrze-

gawczej układu.

•  Po naciśnięciu pedału hamulca w warun-

kach, które mogą spowodować zabloko-

wanie kół, można usłyszeć terkoczący 

dźwięk emitowany przez układ hamul-

cowy i  odczuć drgania pedału. Jest to 

zjawisko normalne, które oznacza inge-

rencję układu ESC.

•  Podczas ingerencji układu ESC silnik 

może nie reagować w zwykły sposób na 

operowanie pedałem przyspieszenia.

•  Ingerencja układu ESC powoduje auto-

matyczną dezaktywację (czasowe wyłą-

czenie) tempomatu. Tempomat można 

ponownie aktywować, kiedy pozwalają 

na to warunki panujące na drodze. 

Patrz 

podrozdział „Tempomat” w rozdziale 7

 

(jeżeli występuje). 

•  Podczas jazdy po drodze błotnistej lub 

innej śliskiej nawierzchni prędkość obro-

towa silnika może nie wzrastać nawet po 

znacznym wciśnięciu pedału przyspie-

szenia. Jest to celowe działanie układu. 

Ma ono na celu zachowanie stabilno-

ści pojazdu oraz przyczepności kół i nie 

oznacza usterki.

Wyłączanie układu

Wyłączanie układu ESC

• Stan 1
Na krótko nacisnąć wyłącznik układu ESC. 

Włącza się lampka sygnalizacyjna wyłą-

czenia układu ESC, pojawia się komuni-

kat „Traction Control disabled” (Sterowanie 

trakcją wyłączone) i włącza się dźwiękowy 

sygnał ostrzegawczy. Oznacza to, że prze-

staje działać funkcja sterowania silnikiem, 

natomiast funkcja sterowania hamulcami 

działa nadal.

• Stan 2
Przez ponad 3 sekundy naciskać wyłącznik 

układu ESC. Włącza się lampka sygnaliza-

cyjna wyłączenia układu ESC, pojawia się 

komunikat „Traction Control and ESC dis-

abled” (Sterowanie trakcją i stabilizacja toru 

jazdy wyłączone) i  włącza się dźwiękowy 

sygnał ostrzegawczy. Oznacza to, że prze-

staje działać funkcja sterowania silnikiem 

i funkcja sterowania hamulcami.

W  przypadku wyłączenia stacyjki (stan 

LOCK/OFF) przy wyłączonym układzie ESC 

układ pozostaje wyłączony. Po uruchomie-

niu pojazdu układ ESC włącza się (jest goto-

wy do ingerencji) automatycznie.

6-42

 Za  kierownicą

Lampki sygnalizacyjne 

Jeżeli układ ESC jest sprawny, po włączeniu 

stacyjki (stan ON) lampka ostrzegawcza 

ingerencji układu ESC włącza się, a następ-

nie gaśnie.
Podczas każdej ingerencji układu ESC miga 

lampka ostrzegawcza ingerencji układu.
Jeżeli lampka ostrzegawcza ingerencji ukła-

du ESC świeci się, może to oznaczać jego 

usterkę. W takim przypadku pojazd jak naj-

szybciej powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.
Lampka sygnalizacyjna wyłączenia układu 

ESC świeci się po wyłączeniu układu za 

pomocą wyłącznika.

UWAGA

Jazda z  obręczami kół lub oponami 

o  różnych rozmiarach może spowo­

dować nieprawidłowe działanie ukła­

du ESC. Przed wymianą opon upewnić 

się, że wszystkie opony i  obręcze kół 

mają taki sam rozmiar. Nigdy nie jeździć 

pojazdem z  obręczami kół lub oponami 

o różnych rozmiarach.

Wyłączanie układu ESC

Podczas jazdy

Układ ESC należy wyłączać jedynie na krót-

ko, np. by ułatwić wyjazd po utknięciu 

pojazdu w  śniegu lub w  błocie. W  takim 

przypadku wyłączenie układu umożliwia 

utrzymanie momentu obrotowego przeno-

szonego na koła.
Aby wyłączyć układ ESC podczas jazdy, 

należy jadąc po płaskim odcinku drogi 

nacis nąć wyłącznik układu.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia skrzyni bie­

gów:

 

• Nie pozwalać, by koło/koła tej samej 

osi obracały się w miejscu z nadmierną 

prędkością przy świecących się lamp­

kach ostrzegawczych układu ESC, ABS 

i  hamulca postojowego. Uszkodzenia 

powstałe w  takim przypadku nie są 

objęte gwarancją producenta pojaz­

du. Kiedy lampki te świecą się, nale­

ży obniżyć prędkość obrotową silnika 

i  nie dopuszczać, by koła obracały się 

w miejscu.

 

• Przed rozpoczęciem prób na rolkach 

hamulcowych należy pamiętać o wyłą­

czeniu układu ESC (potwierdzonego 

świeceniem się lampki sygnalizacyjnej 

wyłączenia układu ESC).

 

 Lampka ostrzegawcza ingerencji układu ESC (miga)

 

 Lampka sygnalizacyjna wyłączenia układu ESC (świeci się)

OTD059013

OTD059012

Miganie lampki ostrzegawczej inge­

rencji układu ESC oznacza ingerencję 

układu.
W  takim przypadku należy jechać 

powoli i  NIE próbować przyspieszać. 

NIGDY nie podejmować prób wyłączenia 

układu ESC, kiedy miga jego lampka 

ostrzegawcza (tzn. podczas ingerencji 

układu). Może to spowodować utratę 

kontroli nad pojazdem i doprowadzić do 

wypadku.

    OSTRZEŻENIE 

6-43

 Za 
kier
ownicą

6

Wyłączenie  układu  ESC  nie  ma  wpły

-

wu  na  działanie  układu ABS  ani  układu 

hamulcowego.

Układ stabilizacji pojazdu (VSM)

Układ stabilizacji pojazdu (VSM) to podukład 

układu stabilizacji toru jazdy (ESC). Pomaga 

on w  utrzymywaniu stabilności pojazdu 

podczas gwałtownego przyspieszania lub 

hamowania na mokrej, śliskiej albo nie-

równej nawierzchni, kiedy przyczepność 

poszczególnych kół jest różna.

Sposób działania układu VSM

Ingerencja układu 

Po naciśnięciu pedału hamulca w  warun-

kach, które mogą spowodować ingerencję 

układu ESC, można usłyszeć terkoczący 

dźwięk emitowany przez układ hamulcowy 

i  odczuć drgania pedału. Jest to zjawisko 

normalne, które oznacza ingerencję układu 

VSM.

Układ  VSM  nie  działa  w  następujących 

przypadkach: 

•  Jazda po pochyłościach. 

•  Jazda do tyłu.

•  Świeci się lampka sygnalizacyjna wyłą

-

czenia układu ESC. 

•  Świeci się lub miga lampka ostrzegaw

-

cza elektrycznego wspomagania układu 

kierowniczego (

). 

UWAGA

Jazda z  obręczami kół lub oponami 

o  różnych rozmiarach może spowo­

dować nieprawidłowe działanie ukła­

du ESC. Przed wymianą opon upewnić 

się, że wszystkie opony i  obręcze kół 

mają taki sam rozmiar. Nigdy nie jeździć 

pojazdem z  obręczami kół lub oponami 

o różnych rozmiarach.

Pomimo wyposażenia pojazdu w  układ 

VSM należy stosować następujące środ­

ki ostrożności:

• 

ZAWSZE zwracać uwagę na prędkość 

pojazdu poprzedzającego i odległość 

od niego. Układ VSM nie zastępuje 

prawidłowej techniki jazdy i  bez­

piecznego pokonywania zakrętów.

    OSTRZEŻENIE 

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ESC 

(

) albo lampka ostrzegawcza elek­

trycznego wspomagania układu kie­

rowniczego (

) świeci się lub miga, 

może to oznaczać usterkę układu VSM. 

W takim przypadku pojazd jak najszyb­

ciej powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Zawsze dostosowywać prędkość do 

warunków panujących na drodze. 

Układ VSM nie zapobiega wypad­

kom. Nadmierna prędkość przy 

złych warunkach atmosferycznych, 

śliskiej lub nierównej nawierzchni 

może doprowadzić do poważnego 

wypadku.

6-44

 Za  kierownicą

Układ wspomagający ruszanie na 

wzniesieniu (HAC) 

Układ wspomagający ruszanie na wzniesie-

niu (HAC) zapobiega staczaniu się pojazdu 

do tyłu podczas ruszania pod górę. Układ 

automatycznie włącza hamulce i wyłącza je 

po naciśnięciu pedału przyspieszenia lub po 

2 sekundach.

•  Układ HAC nie działa, jeżeli dźwignia 

zmiany  biegów  znajduje  się  w  położe

-

niu neutralnym (mechaniczna skrzynia 

biegów)/selektor znajduje się w położe

-

niu N.

•  Układ HAC działa nawet przy wyłączo

-

nym układzie ESC. Nie działa on jed

-

nak, jeżeli układ ESC nie działa prawi

-

dłowo.

Sygnalizacja hamowania awaryjnego 

(ESS)

Sygnalizacja hamowania awaryjnego os-

trzega migającymi światłami stopu kierow-

ców jadących z tyłu, że pojazd gwałtownie 

hamuje.
Układ włącza się, kiedy spełnione są nastę-

pujące warunki: 
•  Gwałtowne hamowanie (opóźnienie 

ponad 7 m/s² lub ingerencja układu ABS). 

•  Prędkość pojazdu powyżej 55 km/h.
•  Wyłączone światła awaryjne.

Światła awaryjne włączają się automatycz-

nie po migających światłach stopu, kiedy 

spełnione są następujące warunki: 
•  Prędkość pojazdu poniżej 40 km/h.
•  Zakończone gwałtowne hamowane 

(opóźnienie poniżej 4 m/s² lub koniec 

ingerencji układu ABS).

Światła awaryjne wyłączają się:
•  Kiedy pojazd jedzie powoli przez okre-

ślony czas. 
Światła awaryjne można wyłączyć ręcznie, 

naciskając ich włącznik.

Hamulec wspomagający podczas 

kolizji (Multi­collision brake – MCB) 

Aby ograniczyć ryzyko ewentualnych wy-

padków dodatkowych, podczas kolizji po-

wodującej aktywację poduszek powietrz-

nych układ MCB automatycznie steruje 

hamulcami.

Działanie układu

•  Od momentu aktywacji poduszek po-

wietrznych układ MCB przez krótki czas 

monitoruje stopień wciśnięcia pedału 

hamulca i  pedału przyspieszenia. Układ 

działa, kiedy spełnione są następujące 

warunki:

 

Prędkość pojazdu w momencie kolizji 

poniżej 180 km/h.

 

Silnie naciśnięty pedał hamulca 

i pedał przyspieszenia.

Podczas ruszania na wzniesieniu należy 

zawsze być gotowym na naciśnięcie 

pedału przyspieszenia. Układ HAC akty­

wuje się jedynie na około 2 sekundy.

    OSTRZEŻENIE 

Sygnalizacja hamowania awaryjnego 

nie działa, jeżeli wcześniej zostały włą­

czone światła awaryjne.

   OSTROŻNIE

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     18      19      20      21     ..