Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 21

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     19      20      21      22     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 21

 

 

6-45

 Za 
kier
ownicą

6

•  Jeżeli w  momencie ingerencji hamulca 

MCB kierowca z określoną siłą naciśnie 

pedał hamulca, hamowanie to staje się 

priorytetowe względem automatyczne-

go hamowania przez układ MCB. Jeżeli 

jednak kierowca zwolni pedał hamul-

ca, układ MCB utrzymuje automatyczne 

hamowanie.

Wyłączanie układu

Układ MCB wyłącza się w  następujących 

sytuacjach:

 

Wciśnięcie pedału przyspieszenia z okre-

śloną siłą.

 

Zatrzymanie pojazdu.

 

Usterka układu stabilizacji toru jazdy 

(ESC) lub niemożność normalnego dzia-

łania układu.

 

Upłynięcie 10 sekund od momentu roz-

poczęcia automatycznego sterowania 

hamowaniem przez układ MCB.

Prawidłowa technika hamowania 

Mokre hamulce mogą być niebezpieczne! 

Hamulce mogą zamoknąć podczas przejaz-

du przez wodę lub podczas mycia pojazdu. 
Jeżeli hamulce są zamoknięte, pojazd 

nie zatrzyma się odpowiednio szybko. 

Zamoknięcie hamulców może również 

powodować „ściąganie” pojazdu na bok.
Aby wysuszyć hamulce, należy podczas 

jazdy trzymać nieznacznie wciśnięty pedał 

hamulca i  poczekać, aż działanie hamul-

ców powróci do normy. Jeżeli hamulce nie 

powracają do normalnego trybu pracy, nale-

ży zatrzymać się w najbliższym bezpiecznym 

miejscu i  skontaktować z  Autoryzowaną 

Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.
Podczas jazdy NIE NALEŻY opierać stopy 

na pedale hamulca. Nawet lekki, ale ciągły 

nacisk na pedał hamulca może spowodo-

wać przegrzanie, zużycie, a  nawet awarię 

hamulców.
W przypadku przebicia opony podczas jazdy 

należy delikatnie nacisnąć pedał hamul-

ca i  wytracać prędkość jadąc na wprost. 

Następnie po wytraceniu prędkości należy 

zjechać z jezdni i zatrzymać się w bezpiecz-

nym miejscu.
Aby zapobiec swobodnemu toczeniu się 

pojazdu po jego zatrzymaniu, należy mocno 

naciskać pedał hamulca.

• 

Układ MCB obniża prędkość pojazdu 

po kolizji, ale nie zapobiega kolizjom 

wtórnym. Aby uniknąć innych sytu­

acji niebezpiecznych, można odje­

chać z  miejsca kolizji, naciskając 

pedał przyspieszenia.

    OSTRZEŻENIE 

Przed opuszczeniem pojazdu po jego 

zatrzymaniu należy nadal naciskać 

pedał hamulca. Włączyć 1. bieg (mecha­

niczna skrzynia biegów)/ustawić selek­

tor w  położeniu P (automatyczna/dwu­

sprzęgłowa skrzynia biegów), włączyć 

hamulec postojowy i wyłączyć stacyjkę 

(stan LOCK/OFF).
Niecałkowite włączenie hamulca posto­

jowego może spowodować przypad­

kowe przemieszczenie się pojazdu 

i  w  konsekwencji obrażenia kierowcy 

lub innych osób. Opuszczając pojazd 

ZAWSZE włączać hamulec postojowy.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Po zatrzymaniu pojazdu przez układ 

MCB układ przestaje sterować 

hamulcami. Aby zapobiec kolejnym 

wypadkom, kierowca w  zależności 

od sytuacji powinien nacisnąć pedał 

hamulca lub pedał przyspieszenia.

6-46

 Za  kierownicą

UKŁAD START/STOP (ISG) (JEŻELI WYSTĘPUJE)

Pojazd może być wyposażony w układ Start/

Stop (ISG), który przyczynia się do obniżenia 

zużycia paliwa, automatycznie wyłączając 

i ponownie uruchamiając silnik.
Silnik uruchamiany jest automatycznie 

natychmiast po spełnieniu określonych 

warunków.

UWAGA

Podczas automatycznego uruchamiania 

silnika przez układ ISG, niektóre lampki 

ostrzegawcze (układu ABS, układu ESC, 

wyłączenia układu ESC, elektrycznie 

wspomaganego układu kierowniczego 

lub hamulca postojowego) mogą świecić 

się przez kilka sekund. Jest to spowo­

dowane niskim napięciem akumulatora 

i nie oznacza usterki tych układów.

Włączanie układu ISG

Warunki wstępne aktywacji układu 

Układ ISG działa po spełnieniu następują-

cych warunków:
•  Zapięty pas bezpieczeństwa kierowcy.
•  Zamknięte drzwi kierowcy i  maska sil-

nika.

•  Prawidłowe podciśnienie w  układzie 

wspomagania hamulców.

•  Włączony czujnik stanu akumulatora 

i  prawidłowy stan naładowania akumu-

latora.

•  Temperatura zewnętrzna w  prawidło-

wym zakresie.

•  Zatrzymanie pojazdu po jeździe ze stałą 

prędkością.

•  Spełnione warunki działania układu kli-

matyzacji.

•  Silnik pojazdu wystarczająco rozgrzany.
•  Nawierzchnia pozioma lub o  niezbyt 

dużym spadku.

•  Obrót kierownicy o mniej niż 180° przed 

zatrzymaniem pojazdu.

Wyłączanie układu ISG

Aby wyłączyć układ ISG, należy nacisnąć 

jego wyłącznik.
Świeci się lampka w wyłączniku układu ISG.
Ponowne naciśnięcie wyłącznika układu ISG 

powoduje włączenie układu i  zgaśnięcie 

lampki sygnalizacyjnej.

OBC3060008

 

Typ A

OBC3060012

 

Typ B

6-47

 Za 
kier
ownicą

6

Automatyczne wyłączanie silnika

Aby silnik wyłączył się automatycznie 

(z wyjątkiem wersji 48 V MHEV):

Mechaniczna/inteligentna mechaniczna 

skrzynia biegów

1.  Zwolnić do prędkości poniżej 5 km/h.
2.  Ustawić dźwignię zmiany biegów w poło-

żeniu neutralnym.

3.  Zwolnić pedał sprzęgła. 

Automatyczna skrzynia biegów/dwu­

sprzęgłowa skrzynia biegów (DCT)

1.  Zwolnić do prędkości 0 km/h.
2.  Nacisnąć pedał hamulca.
Silnik wyłącza się automatycznie, a w zesta-

wie wskaźników włącza się zielona lampka 

sygnalizacyjna układu ISG (

). 

UWAGA

 

• Aby po ruszeniu silnik mógł ponownie 

wyłączyć się automatycznie (po speł­

nieniu warunków), prędkość pojazdu 

z mechaniczną/inteligentną mechanicz­

ną skrzynią biegów musi przekroczyć 

8 km/h, a pojazdu z automatyczną/dwu­

sprzęgłową skrzynią biegów – 5 km/h. 

 

• Odpięcie pasa bezpieczeństwa, otwar­

cie drzwi kierowcy lub maski silnika 

powoduje wyłączenie układu ISG.

Aby silnik wyłączył się automatycznie 

(wersja 48 V MHEV):

Mechaniczna/inteligentna mechaniczna 

skrzynia biegów

W wersjach z napędem hybrydowym MHEV 

z mechaniczną lub inteligentną mechanicz-

ną skrzynią biegów silnik spalinowy może 

wyłączyć się automatycznie na trzy różne 

sposoby.

 

Zwykłe automatyczne wyłączenie silnika
•  Zwolnić do prędkości poniżej 7 km/h.
•  Ustawić dźwignię zmiany biegów 

w położeniu neutralnym.

•  Zwolnić pedał sprzęgła.

 

Wcześniejsze automatyczne wyłączenie 

silnika
•  Wcisnąć pedał hamulca.
•  Wcisnąć pedał sprzęgła.

 

Podczas jazdy rozpędem

Prawie równoczesne naciśnięcie pedału 

sprzęgła i hamulca powoduje automatyczne 

wyłączenie silnika podczas jazdy rozpędem 

przed zatrzymaniem.

OBC3060009

6-48

 Za  kierownicą

UWAGA

1.  Przy włączonym 1. biegu silnik nie 

wyłączy się automatycznie.

2.  

Aby silnik ponownie wyłączył się 

automatycznie po ruszeniu, prędkość 

pojazdu z  mechaniczną/inteligentną 

mechaniczną skrzynią biegów musi 

przekroczyć 8 km/h.

3.   Aby silnik nadal pozostawał wyłączo­

ny po zatrzymaniu, należy ustawić 

dźwignię zmiany biegów w położeniu 

neutralnym i zwolnić pedał sprzęgła.

4.   Wcześniejsze automatyczne wyłącze­

nie silnika ma miejsce nawet przy 

prędkościach powyżej 7 km/h, jeżeli 

pojazd jedzie z  prędkością wymaga­

ną dla określonego biegu. Przykład 

Wcześniejsze automatyczne wyłącze­

nie silnika na 3. biegu ma miejsce 

przy prędkości 40 km/h.  

5. 

 

Odpięcie pasa bezpieczeństwa, 

otwarcie drzwi kierowcy lub maski 

silnika powoduje wyłączenie układu 

ISG.

Automatyczna skrzynia biegów/dwu­

sprzęgłowa skrzynia biegów (DCT)

 

Zwykłe automatyczne wyłączenie silnika 
•  Zwolnić do prędkości 0 km/h.
•  Nacisnąć pedał hamulca.

 

Wcześniejsze automatyczne wyłączenie 

silnika
•  Zwolnić do prędkości poniżej 25 km/h.
•  Nacisnąć pedał hamulca.

 

Podczas jazdy rozpędem

Aby silnik wyłączył się automatycznie pod-

czas jazdy rozpędem przed zatrzymaniem, 

należy nacisnąć pedał hamulca przy pręd-

kości poniżej 40 km/h.

UWAGA

Aby silnik ponownie wyłączył się auto­

matycznie po ruszeniu, prędkość pojazdu 

z  automatyczną/dwusprzęgłową skrzy­

nią biegów musi przekroczyć 30  km/h 

dla wcześniejszego automatycznego 

wyłączenia silnika lub 5  km/h dla zwy­

kłego automatycznego wyłączenia sil­

nika.
–  

Odpięcie pasa bezpieczeństwa, 

otwarcie drzwi kierowcy lub maski 

silnika w  zatrzymanym pojeździe po 

automatycznym wyłączeniu silnika 

powoduje wyłączenie układu ISG.

Automatyczne uruchamianie silnika

Aby silnik uruchomił się po wyłączeniu auto-

matycznym (z wyjątkiem wersji 48 V MHEV):

Mechaniczna/inteligentna mechaniczna 

skrzynia biegów

W  pojazdach z  mechaniczną/inteligentną 

mechaniczną skrzynią biegów automatycz-

ne uruchamianie silnika odbywa się na dwa 

sposoby.

 

Zwykłe automatyczne uruchamianie sil-

nika

Przy dźwigni zmiany biegów w  położeniu 

neutralnym wcisnąć pedał sprzęgła.

 

Opóźnione automatyczne uruchamianie 

silnika (jeżeli funkcja występuje)

1. Wcisnąć pedał sprzęgła.
2. Włączyć bieg.
3. Zwolnić pedał hamulca.

UWAGA

1.  Funkcja opóźnionego automatyczne­

go uruchamiania silnika działa tylko 

wtedy, kiedy pojazd stabilnie stoi na 

poziomym podłożu.

2.  Aby uruchomić silnik, kiedy pedał 

hamulca nie jest naciśnięty lub bieg 

jest już włączony, najpierw nacisnąć 

pedał hamulca lub pedał sprzęgła.

6-49

 Za 
kier
ownicą

6

3.  Aby uruchomić silnik bez ruszania 

pojazdem z  naciśniętym pedałem 

hamulca (tylko w przypadku opóźnio­

nego automatycznego uruchamiania 

silnika).
• Nacisnąć, a  następnie zwolnić 

pedał sprzęgła.

• Natychmiast ponownie nacisnąć 

pedał sprzęgła.

4.  Wykonanie poniższych czynności po 

wyłączeniu silnika powoduje jego 

uruchomienie.
•  Po zatrzymaniu się silnika zwolnić 

pedał sprzęgła.

•  Wcisnąć pedał sprzęgła.

Automatyczna skrzynia biegów/dwu­

sprzęgłowa skrzynia biegów (DCT)

 

Zwolnić pedał hamulca.

Silnik uruchamia się, a w zestawie wskaź-

ników gaśnie zielona lampka sygnalizacyjna 

układu ISG (

).

Aby silnik uruchomił się po wyłączeniu 

automatycznym (wersja 48 V MHEV):

Mechaniczna/inteligentna mechaniczna 

skrzynia biegów

 

Przed zatrzymaniem

Jeżeli pedał sprzęgła jest zwolniony, nacis-

nąć pedał.
Jeżeli pedał sprzęgła jest wciśnięty, zwolnić 

pedał hamulca lub włączyć dowolny bieg.

 

Po zatrzymaniu
•  Jeżeli pedał sprzęgła jest wciśnięty, 

zwolnić pedał hamulca lub ustawić 

dźwignię zmiany biegów w położeniu 

neutralnym.

•  Jeżeli pedał sprzęgła jest zwolniony, 

silnik uruchamia się zgodnie z proce-

durą uruchamiania opóźnionego.

1) Wcisnąć pedał sprzęgła.
2) Włączyć bieg.
3) Zwolnić tylko pedał hamulca.

UWAGA

1.  Funkcja opóźnionego automatyczne­

go uruchamiania silnika działa tylko 

wtedy, kiedy pojazd stabilnie stoi na 

poziomym podłożu.

2.  Aby uruchomić silnik, kiedy pedał 

hamulca nie jest naciśnięty lub bieg 

jest już włączony, najpierw nacisnąć 

pedał hamulca lub pedał sprzęgła.

3.  Aby uruchomić silnik bez ruszania 

pojazdem z  naciśniętym pedałem 

hamulca (tylko w przypadku opóźnio­

nego automatycznego uruchamiania 

silnika).
• Nacisnąć, a  następnie zwolnić 

pedał sprzęgła.

• Natychmiast ponownie nacisnąć 

pedał sprzęgła.

4.  Wykonanie poniższych czynności po 

wyłączeniu silnika powoduje jego 

uruchomienie.
•  Po zatrzymaniu się silnika zwolnić 

pedał sprzęgła.

•  Wcisnąć pedał sprzęgła.

5.   Jeżeli po wyłączeniu silnika prędkość 

pojazdu zwiększa się zamiast spadać, 

silnik może się automatycznie uru­

chomić.

Automatyczna skrzynia biegów/dwu­

sprzęgłowa skrzynia biegów (DCT)

 

Zwolnić pedał hamulca.

6-50

 Za  kierownicą

UWAGA

Jeżeli po wyłączeniu silnika prędkość 

pojazdu zwiększa się zamiast spadać, 

silnik może się automatycznie urucho­

mić.

Warunki działania układu ISG

Układ ISG działa po spełnieniu następują-

cych warunków:
•  Zapięty pas bezpieczeństwa kierowcy.
•  Zamknięte drzwi kierowcy i  maska sil-

nika.

•  Prawidłowe podciśnienie w  układzie 

wspomagania hamulców.

•  Włączony czujnik stanu akumulatora 

i  prawidłowy stan naładowania akumu-

latora.

•  Temperatura zewnętrzna w  prawidło-

wym zakresie.

•  Zatrzymanie pojazdu po jeździe ze stałą 

prędkością.

•  Spełnione warunki działania układu kli-

matyzacji.

•  Silnik pojazdu wystarczająco rozgrzany.
•  Pojazd nie stoi na stromej pochyłości 

(z  wyjątkiem mechanicznej skrzyni bie-

gów).

•  Kierownica nie jest nadmiernie obrócona.
•  Pojazd nie stoi na zbyt stromej pochy-

łości.

•  Wyłączona funkcja osuszania szyby czo-

łowej.

•  Niewybrany tryb manualnej zmiany bie-

gów (z  wyjątkiem mechanicznej skrzyni 

biegów).

•  Wystarczająco długi czas od wyłączenia 

biegu wstecznego.

W następujących warunkach silnik 

uruchamia się automatycznie, bez 

żadnych działań ze strony kierowcy:

•  Zbyt niskie podciśnienie w  układzie 

wspomagania hamulców.

•  Przekroczony maksymalny czas wyłą-

czenia silnika.

•  Włączenie klimatyzacji z najwyższą pręd-

kością dmuchawy.

•  Zaparowanie szyb i  włączenie się kli-

matyzacji.

•  Nieoptymalne warunki pracy akumula-

tora.

•  Zbyt niska wydajność chłodzenia lub 

ogrzewania przez układ klimatyzacji.

•  Wyłączenie układu ISG za pomocą 

wyłącznika po automatycznym wyłącze-

niu silnika (z  wyjątkiem mechanicznej 

skrzyni biegów).

•  Poruszenie się pojazdu po zatrzymaniu.
•  Równoczesne naciśnięcie pedału przy-

spieszenia i  pedału hamulca (z  wyjąt-

kiem mechanicznej skrzyni biegów).

•  Odpięcie pasa bezpieczeństwa kierowcy 

lub otwarcie drzwi kierowcy (z wyjątkiem 

mechanicznej skrzyni biegów).

Zielona lampka sygnalizacyjna układu ISG 

(

) w  zestawie wskaźników miga przez 

5 sekund.

UWAGA

 

• Jeżeli warunki działania układu ISG nie 

są spełnione, układ wyłącza się samo­

czynnie.

Lampka sygnalizacyjna układu ISG

Stan układu ISG sygnalizuje lampka 

w  zestawie wskaźników. Jeżeli pojazd jest 

wyposażony w  wyświetlacz informacyjny, 

wyświetlają się na nim komunikaty doty-

czące układu.

6-51

 Za 
kier
ownicą

6

Jeżeli świeci się lampka w wyłączniku 

układu ISG lub komunikat na wyświetlaczu 

informacyjnym jest wyświetlany ciągle, sil-

nik może wymagać uruchomienia ręcznego.

Silnik nie uruchomi się po automatycznym 

wyłączeniu w  przypadku zmiany położenia 

selektora z  N na D (w  trybie manualnej 

zmiany biegów) lub R bez wciśnięcia pedału 

hamulca. W takim przypadku silnik urucho-

mi się po wciśnięciu pedału hamulca.

W pojazdach z konwencjonalną mechanicz-

ną skrzynią biegów (nie w wersji MHEV bez 

funkcji uruchamiania opóźnionego) silnik 

może się uruchomić wyłącznie przy dźwigni 

zmiany biegów w  położeniu neutralnym. 

Włączenie biegu bez wciśnięcia pedału 

sprzęgła powoduje wyświetlenie komuni-

katu ostrzegawczego, któremu towarzyszy 

dźwięk ostrzegawczy. Silnik należy urucha-

miać przy dźwigni zmiany biegów w położe-

niu neutralnym.
W  przypadku włączeniu biegu bez wciś-

nięcia pedału sprzęgła przy wyłączonym 

silniku lub w  poruszającym się pojeździe, 

układ wyświetla poniższy komunikat ostrze-

gawczy. Jeżeli w  tym momencie kierowca 

wciśnie pedał sprzęgła do oporu, silnik uru-

chamia się automatycznie (tylko układy ISG 

z funkcją opóźnionego uruchamiania silnika, 

z wyjątkiem wersji MHEV).

OBC3060009

OBC3060008

 

Typ A

OBC3060012

 

Typ B

OBC3070110TU/OBC3070111TU

OPDE050564L

6-52

 Za  kierownicą

Nieprawidłowe działanie układu ISG

Układ może nie działać w  następujących 

przypadkach:

Usterka czujników związanych z  układem 

ISG lub usterka układu.
W takim przypadku żółta lampka sygnaliza-

cyjna układu ISG (

) miga przez 5 sekund, 

a następnie świeci się stale oraz świeci się 

lampka sygnalizacyjna wyłącznika układu 

ISG.

UWAGA

 

• Jeżeli po kolejnym naciśnięciu wyłącz­

nika układu ISG lampka sygnalizacyj­

na wyłącznika nie gaśnie lub jeżeli 

układ ISG nie działa prawidłowo, nale­

ży bezzwłocznie skontaktować się 

z  Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) 

Hyundai. 

 

• Jeżeli lampka sygnalizacyjna wyłącz­

nika układu ISG zaświeciła się samo­

czynnie podczas jazdy (co oznacza nie­

spełnienie warunków działania układu), 

można spowodować jej zgaśnięcie jadąc 

przez maksymalnie 2 godziny z prędko­

ścią ok. 80 km/h i ustawiając bieg dmu­

chawy niższy niż 2. Jeżeli pomimo wy­

konania powyższych czynności lampka 

świeci się nadal, należy bezzwłocznie 

skontaktować się z  Autoryzowaną 

Stacją Obsługi (ASO) Hyundai. 

UWAGA

Do przywrócenia działania układu ISG 

potrzebna jest kalibracja czujnika stanu 

akumulatora. Kalibracja taka odbywa się 

automatycznie przy wyłączonej stacyjce 

(stan LOCK/OFF) i  trwa około 4  godzin. 

Następnie należy 2­3­krotnie uruchomić 

i wyłączyć silnik.

OBC3060009

Po automatycznym wyłączeniu silnika 

przez układ ISG może on uruchomić 

silnik bez udziału kierowcy. Dlatego 

przed opuszczeniem pojazdu lub roz­

poczęciem jakichkolwiek prac w  prze­

dziale silnika należy wyłączyć stacyjkę 

(stan LOCK/OFF) lub wyjąć kluczyk ze 

stacyjki.

    OSTRZEŻENIE 

6-53

 Za 
kier
ownicą

6

Układ SSC (Start Stop Coasting) obniża 

zużycie paliwa, automatycznie wyłączając 

silnik, kiedy pojazd jedzie. Układ wyłącza 

silnik, kiedy można utrzymywać prędkość 

pojazdu bez naciskania pedału przyspie-

szenia.

Warunki działania układu SSC 

Układ SSC działa po spełnieniu następują-

cych warunków: 

•  Wybrany tryb jazdy ECO. 
•  Utrzymywanie określonej prędkości.
•  Zwolniony pedał hamulca oraz pedał 

przyspieszenia.

Po włączeniu się układu SSC na wyświe-

tlaczu zestawu wskaźników pojawia się 

komunikat „Coasting!” (Jazda rozpędem). 

Warunki ponownego uruchomienia 

silnika 

•  Czynności powodujące uruchomienie sil-

nika:

 

Naciśnięcie pedału przyspieszenia.

 

Naciśnięcie pedału hamulca.

 

Włączenie biegu.

•  Warunki automatycznego uruchomienia 

silnika:

 

Kierownica obrócona o  ponad 

30 ÷ 45°.

 

Nachylenie drogi –4 ÷ +4%.

 

Niskie napięcie akumulatora wyso-

kiego napięcia lub akumulatora 12 V.

UWAGA

 

• Układ SSC działa tylko przy włączonym 

trybie jazdy ECO.

 

• Przy pewnych temperaturach wewnątrz 

i na zewnątrz pojazdu układ SSC może 

się wyłączyć.

 

• Układ SSC może się wyłączyć w zależ­

ności od stanu układu klimatyzacji 

(odszranianie, prędkość dmuchawy 

itp.). 

 

• Po włączeniu się układu SSC nie nale­

ży zmieniać biegów bez naciskania 

pedału sprzęgła. Może to spowodować 

uszkodzenie skrzyni biegów. Biegi nale­

ży zmieniać po całkowitym wciśnięciu 

pedału sprzęgła. Powyższa uwaga doty­

czy pojazdów z inteligentną mechanicz­

ną skrzynią biegów (iMT).

UKŁAD STEROWANIA JAZDĄ ROZPĘDEM (SSC) (WERSJE 48 V MHEV) 

6-54

 Za  kierownicą

ZINTEGROWANY UKŁAD STEROWANIA TRYBAMI JAZDY (DMICS) 

Tryb jazdy można wybierać w  zależności 

od preferencji kierowcy lub warunków dro-

gowych. 
Każdorazowo po uruchomieniu silnika włą-

cza się tryb COMFORT (komfortowy). 
Po uruchomieniu silnika domyślnie włącza 

się tryb ECO (wersje 48 V MHEV).

W  przypadku  usterki  zestawu  wskaźni

-

ków włącza się tryb NORMAL i nie można 

go zmienić na SPORT. 

Każde naciśnięcie przycisku [DRIVE MODE] 

(tryb jazdy) zmienia tryb w kolejności: 

ECO

(jeżeli występuje)

 COMFORT  

 

   SPORT

Zestaw wskaźników nie sygnalizuje wyboru 

trybu COMFORT. 

Tryb ECO: Jazda w  trybie ECO powoduje 

obniżenie zużycia paliwa i  jest bardziej 

przyjazna dla środowiska. 
Tryb COMFORT (komfortowy): Tryb COMFORT 

zapewnia płynną i komfortową jazdę. 
Tryb SPORT (sportowy): Tryb SPORT umoż-

liwia jazdę w sposób bardziej dynamiczny. 

UWAGA

Układ SSC działa tylko przy włączonym 

trybie jazdy ECO (wersje 48 V MHEV).

Po uruchomieniu silnika włącza się tryb 

NORMAL lub ECO.
•  W  przypadku wyłączenia silnika przy 

włączonym trybie NORMAL lub SPORT po 

następnym uruchomieniu silnika włącza 

się tryb NORMAL.

•  W  przypadku wyłączenia silnika przy 

włączonym trybie ECO po następnym 

uruchomieniu silnika włącza się tryb 

ECO. Po włączeniu stacyjki (stan ON) 

domyślnie włącza się tryb ECO (wersje 

48 V MHEV).

Tryb ECO (jeżeli występuje)

W trybie ECO sterowanie silni-

kiem i  układem przeniesienia 

napędu zmienia się tak, aby 

maksymalnie obniżać zużycie 

paliwa.

•  Po włączeniu trybu ECO za pomocą przy-

cisku [DRIVE MODE] świeci się lampka 

sygnalizacyjna trybu ECO.

•  Wyłączenie i ponowne uruchomienie sil-

nika przy włączonym trybie ECO powo-

duje włączenie trybu COMFORT.

•  W pojazdach z inteligentną mechaniczną 

skrzynią biegów po każdym uruchomie-

niu silnika włącza się tryb ECO. 

OBC3060013

6-55

 Za 
kier
ownicą

6

Zużycie  paliwa  zależy  od  techniki  jazdy 

i warunków drogowych.

Przy włączonym trybie ECO:

•  Pojazd reaguje (przyspiesza) nieznacznie 

wolniej na naciśnięcie pedału przyspie-

szenia.

•  Układ klimatyzacji może pracować z niż-

szą wydajnością.

•  Sposób zmiany przełożeń przez automa-

tyczną skrzynię biegów może zmienić 

się.

•  Praca silnika może być głośniejsza.

Przy włączonym trybie ECO powyższe zja-

wiska są normalne i umożliwiają obniżanie 

zużycia paliwa.

Ograniczenia trybu ECO:

W następujących warunkach działanie trybu 

ECO może zostać ograniczone, mimo braku 

zmian stanu lampki sygnalizacyjnej układu:
•  Po włączeniu trybu sportowego w pojaz-

dach z  dwusprzęgłową/inteligentną 

mechaniczną skrzynią biegów działanie 

układu zostaje ograniczone w zależności 

od położenia selektora/dźwigni zmiany 

biegów.

UWAGA

Układ SSC działa tylko przy włączonym 

trybie jazdy ECO (wersje 48 V MHEV).

Tryb SPORT

Tryb SPORT umożliwia bardziej 

dynamiczną jazdę dzięki auto-

matycznej regulacji siły wspo-

magania układu kierowniczego 

oraz zmianie sposobu stero-

wania silnikiem i  układem 

przeniesienia napędu.

•  Po włączeniu trybu SPORT za pomo-

cą przycisku [DRIVE MODE] włącza się 

lampka sygnalizacyjna trybu SPORT.

•  Po ponownym uruchomieniu silnika 

automatycznie włącza się tryb COMFORT. 

Aby ponownie korzystać z trybu SPORT, 

należy go włączyć za pomocą przycisku 

[DRIVE MODE].

•  W pojazdach z inteligentną mechaniczną 

skrzynią biegów po każdym uruchomie-

niu silnika włącza się tryb ECO. 

•  Po włączeniu stacyjki (stan ON) domyśl-

nie włącza się tryb ECO (wersje 48 V 

MHEV).

•  Przy włączonym trybie SPORT:

 

Prędkość obrotowa silnika ma ten-

dencję do utrzymywania się przez 

pewien czas na wyższym poziomie, 

nawet po zwolnieniu pedału przyspie-

szenia.

 

Podczas przyspieszania biegi zmie-

niają się przy wyższych prędkościach 

obrotowych.

W trybie SPORT może wzrosnąć zużycie 

paliwa.

6-56

 Za  kierownicą

Tryb SPORT+

63257

Tryb SPORT+ umożliwia bar-

dziej dynamiczną jazdę dzięki 

automatycznej regulacji siły 

wspomagania układu kierow-

niczego oraz zmianie sposobu 

sterowania silnikiem i układem 

przeniesienia napędu.

•  Po włączeniu trybu SPORT+ za pomo-

cą przycisku [DRIVE MODE] włącza się 

lampka sygnalizacyjna trybu SPORT+.

•  Po ponownym uruchomieniu silnika 

automatycznie włącza się tryb COMFORT. 

Aby ponownie korzystać z trybu SPORT+, 

należy go włączyć za pomocą przycisku 

[DRIVE MODE].

•  Przy włączonym trybie SPORT+:

 

Prędkość obrotowa silnika ma ten-

dencję do utrzymywania się przez 

pewien czas na wyższym poziomie, 

nawet po zwolnieniu pedału przyspie-

szenia.

 

Podczas przyspieszania biegi zmie-

niają się przy wyższych prędkościach 

obrotowych.

W trybie SPORT+ może wzrosnąć zużycie 

paliwa.

Tryb SMART

60$57

Włączenie trybu SMART powo-

duje dobór odpowiedniego 

trybu (ECO, COMFORT lub 

SPORT) do sposobu jazdy (tj. 

jazda łagodna lub dynamicz-

na), ocenianego na podstawie 

sposobu operowania pedałem 

hamulca i kierownicą.

•  Aby włączyć tryb SMART, nacisnąć przy-

cisk [DRIVE MODE]. Po włączeniu trybu 

SMART świeci się odpowiednia lampka 

sygnalizacyjna w zestawie wskaźników.

•  W trybie SMART sterowanie zmianami 

biegów i  momentem obrotowym silnika 

odbywa się zgodnie ze sposobem prowa-

dzenia samochodu przez kierowcę.

•   W  przypadku  łagodnego  prowadzenia 

w  trybie  SMART  tryb  jazdy  zmienia 

się  automatycznie  na  ECO.  Powoduje 

to  obniżenie  zużycia  paliwa.  Faktycz

-

ne  zużycie  paliwa  zmienia  się  jednak 

w zależności od warunków jazdy i sytu

-

acji  na  drodze  (podjazdy  lub  zjazdy, 

zwalnianie lub przyspieszanie).

•  W  przypadku  dynamicznego  prowa

-

dzenia  w  trybie  SMART,  polegające

-

go  na  gwałtownych  hamowaniach  lub 

wykonywaniu  ostrych  skrętów,  tryb 

jazdy  zmienia  się  automatycznie  na 

SPORT.  Może  to  spowodować  wzrost 

zużycia paliwa.

6-57

 Za 
kier
ownicą

6

JAZDA W TRUDNYCH WARUNKACH

Trudne warunki jazdy

W  przypadku napotkania na drodze utrud-

nień, takich jak woda, śnieg, lód, błoto lub 

piasek, należy:
•  Zwiększyć ostrożność i  pamiętać, że 

droga hamowania może być dłuższa.

•  Unikać gwałtownego hamowania i  na-

głych manewrów.

•  Ze śniegu, błota lub piasku wyjeżdżać na 

drugim biegu. Aby uniknąć obracania się 

kół w miejscu, przyspieszać delikatnie.

•  Jeżeli pojazd utknął na lodzie, w śniegu 

lub w  błocie, aby zwiększyć przyczep-

ność należy podsypać pod koła piasek, 

żwir, grubą sól albo założyć na koła łań-

cuchy śniegowe.

Rozkołysanie pojazdu 

Jeżeli do wyjechania ze śniegu, piasku lub 

błota konieczne jest rozkołysanie pojazdu 

(do przodu i  do tyłu), w  celu oczyszcze-

nia miejsca wokół kół przednich należy 

najpierw kilkukrotnie obrócić kierownicę 

w  prawo i  w  lewo. Następnie należy na 

przemian włączać bieg pierwszy i wsteczny 

(mechaniczna skrzynia biegów) lub zmie-

niać ustawienie selektora z położenia R na 

dowolny bieg do przodu (automatyczna/

dwusprzęgłowa skrzynia biegów) i na krótko 

przyciskać pedał przyspieszenia.
Aby uniknąć obracania się kół w  miejscu, 

nie zwiększać nadmiernie prędkości obro-

towej silnika.
Aby uniknąć uszkodzenia skrzyni biegów, 

przed zmianą ustawienia dźwigni zmiany 

biegów/selektora poczekać, aż koła prze-

staną się obracać. Podczas zmiany ustawie-

nia selektora zwalniać pedał przyspiesze-

nia. Naciskać pedał przyspieszenia dopiero 

po włączeniu biegu. Naprzemienne próby 

ruszenia do przodu i do tyłu powodują roz-

kołysanie pojazdu, które może umożliwić 

jego uwolnienie.

Przed rozkołysaniem pojazdu należy wyłą

-

czyć układ ESC. 

Zmiana biegu z  wyższego na niższy 

podczas jazdy po śliskiej nawierzchni 

może spowodować poślizg i  wypadek. 

Gwałtowna zmiana prędkości obrotowej 

kół może spowodować utratę przyczep­

ności. Podczas redukcji biegu na śli­

skiej nawierzchni należy zachowywać 

ostrożność.

    OSTRZEŻENIE 

W przypadku utknięcia pojazdu i obra­

cania się kół w miejscu z wysoką pręd­

kością może bardzo szybko wzrastać 

temperatura opon. W przypadku uszko­

dzenia opony może z  niej uchodzić 

powietrze lub dojść do jej rozerwania. 

Może to być niebezpieczne i  doprowa­

dzić do obrażeń — zarówno kierowcy, 

jak i innych osób. Nie wykonywać prób 

rozkołysania pojazdu, jeżeli w  pobliżu 

znajdują się ludzie, inne pojazdy lub 

przeszkody.
Ponadto przedstawiona metoda rozko­

łysania pojazdu może spowodować jego 

szybkie przegrzanie, a w konsekwencji 

doprowadzić do pożaru w  przedziale 

silnika lub do innych uszkodzeń. Aby 

uniknąć przegrzania opon i/lub silnika, 

nie doprowadzać do obracania się kół 

w  miejscu. NIE DOPUSZCZAĆ, by koła 

pojazdu obracały się w miejscu z pręd­

kością powyżej 56 km/h.

    OSTRZEŻENIE 

6-58

 Za  kierownicą

UWAGA

Jeżeli po kilku próbach rozkołysania nie 

udało się wyjechać, aby uniknąć prze­

grzania silnika i  uszkodzenia skrzy­

ni biegów należy skorzystać z  pomocy 

pojazdu holowniczego. Patrz podrozdział 

„Holowanie” w rozdziale 8.

Płynne pokonywanie zakrętów

Podczas pokonywania zakrętów należy uni-

kać hamowania i  zmiany biegów, szcze-

gólnie jeżeli droga jest śliska (mokra lub 

zaśnieżona). Aby prawidłowo pokonać za-

kręt, podczas wychodzenia z  niego należy 

delikatnie przyspieszyć.

Jazda nocą

Jazda nocą jest mniej bezpieczna, niż jazda 

w dzień. Podczas jazdy nocą należy pamię-

tać o następujących zasadach:
•  Ponieważ widoczność nocą jest ograni-

czona — szczególnie w  miejscach bez 

oświetlenia ulicznego — należy jechać 

wolniej niż podczas dnia i  zachowywać 

większą odległość do pojazdu poprze-

dzającego.

•  Lusterka należy ustawić tak, by światła 

innych pojazdów nie oślepiały kierowcy.

•  Pamiętać, by lampy były czyste, a świa-

tła przednie prawidłowo ustawione. 

Zanieczyszczone lampy lub nieprawi-

dłowo ustawione światła ograniczają 

widoczność w nocy.

•  Unikać patrzenia bezpośrednio w światła 

pojazdów nadjeżdżających z  przeciwka. 

Może to spowodować chwilowe ośle-

pienie, a  powtórne przystosowanie się 

wzroku do ciemności może zająć kilka 

sekund.

Jazda w deszczu

Jazda w  deszczu lub po mokrej drodze 

może być niebezpieczna. Podczas jazdy 

w deszczu lub na śliskiej nawierzchni należy 

pamiętać o kilku zasadach:
•  Zmniejszyć prędkość i  zwiększyć od-

ległość do pojazdu poprzedzającego. 

Intensywne opady deszczu ograniczają 

widoczność i powodują wydłużenie drogi 

hamowania. Należy zatem jechać wolniej 

niż zwykle.

•  Wyłączyć tempomat (jeżeli występuje). 
•  Jeżeli pióra wycieraczek zaczynają po-

zostawiać smugi lub nieoczyszczone 

miejsca na szybie czołowej, należy je 

wymienić.

•  Upewnić się, że głębokość bieżnika opon 

jest wystarczająca. Jeżeli głębokość 

bieżnika jest zbyt mała, próba gwałtow-

nego hamowania na mokrej nawierzchni 

może spowodować poślizg i  w  konse-

kwencji doprowadzić do wypadku. 

Patrz 

podrozdział „Wymiana opon” w  roz­

dziale 9.

•  Aby inni użytkownicy drogi łatwiej dos-

trzegli pojazd, należy włączyć światła 

mijania (jeżeli włączone były światła do 

jazdy dziennej). 

•  Zbyt szybki przejazd przez rozległe kału-

że może mieć negatywny wpływ na 

hamulce. Przez kałuże należy przejeż-

dżać powoli.

•  W  przypadku wrażenia, że hamulce 

zamokły, należy podczas jazdy lekko 

nacisnąć pedał hamulca i  poczekać, aż 

powróci normalna skuteczność hamo-

wania.

6-59

 Za 
kier
ownicą

6

Poślizg na mokrej nawierzchni 

(aquaplaning) 

W  przypadku szybkiej jazdy po mokrej 

drodze pomiędzy oponami a  nawierzchnią 

może pozostawać cienka warstwa wody, 

powodując utratę przyczepności. Podczas 

jazdy po mokrej nawierzchni należy zawsze 

ZWOLNIĆ. 
R

yzyko poślizgu (aquaplaningu) wzrasta 

wraz ze spadkiem głębokości bieżnika 

opon. Patrz podrozdział „Wymiana opon” 

w rozdziale 9.

Przejazd przez wodę

Jeżeli nie ma pewności, że poziom wody 

nie sięga piast kół, należy unikać przejazdu 

przez miejsca zalane wodą. Każdą prze-

szkodę wodną należy przejeżdżać powoli. 

Po przejechaniu przez wodę należy pamię-

tać, że z  powodu zamoknięcia hamulców 

droga hamowania może się wydłużyć.
Po przejechaniu przez wodę należy wysu-

szyć hamulce, kilka razy lekko naciskając 

pedał hamulca przy niskiej prędkości.

Jazda po drogach szybkiego ruchu

Opony

Utrzymywać wymagane ciśnienie w  opo-

nach. Zbyt niskie ciśnienie w oponach może 

spowodować ich przegrzanie lub uszko-

dzenie.
Nie zakładać opon zużytych ani uszkodzo-

nych, ponieważ mogą one pogarszać przy-

czepność i/lub skuteczność hamowania.

Nigdy nie zwiększać ciśnienia w oponach 

powyżej ciśnienia maksymalnego podane

-

go na oponie.

Paliwo, płyn chłodzący i olej silnikowy

Jazda z  wysoką prędkością po drogach 

szybkiego ruchu powoduje wzrost zużycia 

paliwa. Aby nie dopuszczać do nadmiernego 

zużycia paliwa, podczas jazdy po drodze 

szybkiego ruchu utrzymywać umiarkowaną 

prędkość.
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzać po-

ziom płynu chłodzącego i oleju silnikowego.

Paski napędowe

Luźne lub uszkodzone paski napędowe 

mogą spowodować przegrzanie silnika.

6-60

 Za  kierownicą

Trudne warunki atmosferyczne panują-

ce zimą powodują większe zużycie opon 

i  mogą być przyczyną innych problemów. 

Aby uniknąć problemów związanych 

z  warunkami zimowymi, należy stosować 

się do poniższych wytycznych:

Jazda po śniegu lub lodzie

Należy zawsze zachowywać bezpieczną 

odległość do pojazdu poprzedzającego.
Należy hamować ostrożnie. Szybka jazda 

w  takich warunkach, gwałtowne przyspie-

szanie i  hamowanie oraz ostre skręty są 

potencjalnie niebezpieczne. Podczas zwal-

niania w jak najszerszym zakresie hamować 

silnikiem. Gwałtowne hamowanie na drodze 

pokrytej śniegiem lub lodem może spowo-

dować poślizg.
Jazda w  głębokim śniegu może wymagać 

założenia łańcuchów śniegowych.
Zawsze mieć ze sobą wyposażenie awaryj-

ne. Potrzebne wyposażenie może obejmo-

wać skrobaczkę do szyb, ciepłe rękawice, 

przewody do uruchamiania silnika z  uży-

ciem zewnętrznego źródła zasilania, łańcu-

chy śniegowe, linę lub łańcuch holowniczy, 

latarkę, piasek, łopatę, kombinezon, koc itp.

Opony zimowe

Podczas zakładania opon zimowych należy 

upewnić się, że są one radialne i  mają 

ten sam rozmiar oraz nośność, co opony 

oryginalne. Aby zapewnić prawidłowe pro-

wadzenie pojazdu w  każdych warunkach 

pogodowych, opony zimowe należy zakła-

dać na wszystkie koła. Należy pamiętać, 

że przyczepność opon zimowych na suchej 

drodze może być niższa niż oryginalnych 

letnich opon pojazdu. Przed założeniem 

opon należy sprawdzić ich indeks prędkości 

lub uzyskać stosowne informacje od sprze-

dawcy.

Przed  założeniem  opon  z  kolcami  należy 

sprawdzić,  czy  w  danym  kraju  są  one 

dozwolone  (w  Polsce  stosowanie  opon 

z kolcami jest niedozwolone).

Łańcuchy śniegowe

Ponieważ boki opon radialnych są cień-

sze niż boki innych opon, mogą one ulec 

uszkodzeniu podczas zakładania niektórych 

rodzajów łańcuchów śniegowych. Dlatego 

zamiast łańcuchów zaleca się używanie 

opon zimowych. Nie należy zakładać łań-

cuchów śniegowych na koła z  obręczami 

ze stopu lekkiego. Jeżeli nie można tego 

uniknąć, należy użyć łańcuchów z  drutu. 

W  przypadku konieczności użycia łańcu-

chów śniegowych należy stosować orygi-

nalne łańcuchy Hyundai. Przed założeniem 

łańcuchów należy zapoznać się z dołączoną 

do nich instrukcją. Uszkodzenia pojazdu 

spowodowane zastosowaniem niewłaści-

wych łańcuchów śniegowych nie są objęte 

gwarancją producenta.

JAZDA ZIMĄ

Opony zimowe powinny mieć ten 

sam rozmiar co opony standardowe. 

Niewłaściwy rozmiar opon zimowych 

może utrudnić kierowanie i mieć nega­

tywny wpływ na bezpieczeństwo.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3060010

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     19      20      21      22     ..