Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 19

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     17      18      19      20     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 19

 

 

6-13

 Za 
kier
ownicą

6

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu: 
Przycisku Start/Stop nie należy naciskać 

przez dłużej niż 10 sekund — z  wyjąt­

kiem przypadku, gdy przepalony jest 

bezpiecznik świateł stopu.
Jeżeli przepalony jest bezpiecznik świa­

teł stopu, silnika nie można uruchomić 

normalnie. W  takim przypadku należy 

wymienić bezpiecznik na nowy. Jeżeli 

wymiana bezpiecznika nie jest możli­

wa, silnik można uruchomić, naciska­

jąc przez 10 sekund przycisk Start/Stop 

w stanie ACC. 
Dla bezpieczeństwa przed uruchomie­

niem silnika należy zawsze wciskać 

pedał hamulca. 

Jeżeli bateria inteligentnego kluczyka jest 

słaba lub kluczyk nie działa prawidłowo, 

można uruchomić silnik, naciskając przy

-

cisk  Start/Stop  inteligentnym  kluczykiem 

tak, jak pokazano na ilustracji.

OAC3069051TU

6-14

 Za  kierownicą

MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW (JEŻELI WYSTĘPUJE)

Operowanie mechaniczną skrzynią 

biegów 

Mechaniczna skrzynia biegów posiada 5 lub 

6  przełożeń do jazdy do przodu. Wszystkie 

biegi do przodu są w  pełni zsynchronizo-

wane, co ułatwia zmianę biegu na wyższy 

lub niższy.
Przed włączeniem biegu wstecznego  (R) 

należy upewnić się, że pojazd zatrzymał się, 

a  następnie na moment ustawić dźwignię 

zmiany biegów w położeniu neutralnym.

Jeżeli po zatrzymaniu pojazdu włączenie 

biegu pierwszego lub wstecznego jest 

utrudnione, należy wykonać następujące 

czynności: 
1.  Ustawić dźwignię zmiany biegów w poło-

żeniu neutralnym i zwolnić pedał sprzę-

gła. 

2. Wcisnąć pedał sprzęgła i  włączyć bieg 

pierwszy lub wsteczny.

W niskich temperaturach otoczenia zmia

-

na biegu może być utrudniona, do momen

-

tu rozgrzania się oleju w skrzyni biegów.

OIB054009

 

Typ A

 

Typ B

OIB054001

Dźwignię zmiany biegów można przesuwać bez 

naciskania przycisku (1).
Naciśnięcie przycisku (1) jest niezbędne tylko do 

włączenia biegu wstecznego. 

Przed opuszczeniem pojazdu kierowca 

powinien zawsze upewnić się, że włą­

czony jest 1. bieg (jeżeli pojazd stoi pod 

górę) lub bieg wsteczny (jeżeli pojazd 

stoi w  dół), włączyć hamulec posto­

jowy i  wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/

OFF). W przypadku niezachowania tych 

środków ostrożności pojazd może nie­

spodziewanie ruszyć.

    OSTRZEŻENIE 

 

Typ C

OPDEN057107

Dźwignię zmiany biegów można przesuwać bez 

naciskania przycisku (1).
Naciśnięcie przycisku (1) jest niezbędne tylko do 

włączenia biegu wstecznego. 

6-15

 Za 
kier
ownicą

6

Operowanie sprzęgłem

Pedał sprzęgła należy wciskać do oporu 

w następujących przypadkach:

 

Uruchamianie silnika 
Silnika nie można uruchomić bez wciśnię-

cia pedału sprzęgła. 

 

Zmiana biegu
Aby ruszyć, należy powoli zwalniać pedał 

sprzęgła, równocześnie naciskając deli-

katnie pedał przyspieszenia.

Pedał sprzęgła należy zwalniać powoli. 

Podczas jazdy pedał sprzęgła powinien być 

zawsze całkowicie zwolniony. 

UWAGA

Aby uniknąć przedwczesnego zużycia 

lub uszkodzenia sprzęgła:

 

• Podczas jazdy nie należy opierać stopy 

na pedale sprzęgła.

 

• Nie utrzymywać pojazdu z  pracującym 

silnikiem na pochyłości (np. po zatrzy­

maniu pod górę) z  częściowo wciśnię­

tym pedałem sprzęgła.

 

• Zawsze wciskać pedał sprzęgła do 

oporu.

 

• Nie ruszać z  włączonym 2.  biegiem, 

chyba że ruszanie odbywa się na śli­

skiej nawierzchni.

 

• Pedał sprzęgła należy zawsze wciskać 

do oporu i  pamiętać, by nie nacisnąć 

go ponownie zanim po zwolnieniu nie 

powróci do położenia wyjściowego. 

Ponowne naciśnięcie pedału sprzęgła 

przed jego powrotem do położenia wyj­

ściowego może spowodować uszkodze­

nie układu sprzęgła.

Zmiana biegu na niższy

Kiedy konieczne jest zwolnienie (np. w ruchu 

ulicznym) lub podczas jazdy pod górę należy 

zmienić bieg na niższy zanim silnik zacznie 

tracić moc. 
Zmiana biegu na niższy zmniejsza również 

ryzyko zgaśnięcia silnika i umożliwia lepsze 

przyspieszenie, gdy będzie to możliwe. 
Na zjazdach zmiana biegu na niższy poma-

ga zachować bezpieczną prędkość poprzez 

hamowanie silnikiem i  ogranicza zużycie 

hamulców. 

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia silnika, sprzę­

gła i skrzyni biegów:

 

• Podczas zmiany biegu z  piątego na 

czwarty należy uważać, by nie przesu­

nąć dźwigni zmiany biegów za daleko 

w  lewo i  nie włączyć przypadkowo 

biegu drugiego. Tak znaczna reduk­

cja może wywołać gwałtowny wzrost 

prędkości obrotowej silnika do zakresu 

oznaczonego na obrotomierzu na czer­

wono. 

 

• Nie należy redukować o  więcej niż 

dwa biegi na raz. Jeżeli silnik pra­

cuje z  wysoką prędkością obrotową 

(5000 obr./min lub więcej), w ogóle nie 

należy redukować biegu. Taka redukcja 

może spowodować uszkodzenie silnika, 

sprzęgła i skrzyni biegów.

6-16

 Za  kierownicą

Prawidłowa technika jazdy 

•  Podczas zjeżdżania ze wzniesień nigdy 

nie ustawiać dźwigni zmiany biegów 

w  położeniu neutralnym i  nie zjeżdżać 

rozpędem. Jest to bardzo niebezpieczne. 

•  Nie należy naciskać zbyt długo pedału 

hamulca. Może to spowodować prze-

grzanie elementów układu hamulcowe-

go, a w konsekwencji ich usterkę.
Na długich zjazdach należy zmienić 

bieg na niższy i  hamować silnikiem. 

Hamowanie silnikiem umożliwia utrzy-

mywanie bezpiecznej prędkości.

•  Przed zmianą biegu na niższy należy 

zwolnić. Dzięki temu silnik nie przekro-

czy dopuszczalnego zakresu prędkości 

obrotowej. Przekroczenie takie może 

spowodować uszkodzenie silnika. 

•  Przy bocznym wietrze należy zwolnić. 

Zapewni to zachowanie pełnej kontroli 

nad pojazdem.

•  Aby nie uszkodzić skrzyni biegów, przed 

próbą włączenia biegu wstecznego nale-

ży upewnić się, że pojazd zatrzymał się.

•  Na śliskiej nawierzchni należy zachowy-

wać szczególną ostrożność. Dotyczy to 

szczególnie hamowania, przyspieszania 

i  zmiany biegów. Gwałtowna zmiana 

prędkości na śliskiej nawierzchni może 

spowodować utratę przyczepności kół 

i  doprowadzić do utraty kontroli nad 

pojazdem oraz wypadku.

 

–  Funkcja szybkiej redukcji biegu 

(„kickdown”) — jeżeli występuje

Funkcji  „kickdown”  można  używać 

w  celu  uzyskania  maksymalnego  przy

-

spieszenia.  Należy  w  takim  przypadku 

szybko wcisnąć pedał przyspieszenia poza 

punkt oporu. Automatyczna skrzynia bie

-

gów zmieni bieg na niższy w zależności od 

prędkości obrotowej silnika.

Na śliskich nawierzchniach należy 

unikać hamowania silnikiem poprzez 

szybką zmianę biegu z  wyższego na 

niższy. Może to spowodować poślizg 

i wypadek. 

    OSTRZEŻENIE 

Aby ograniczyć RYZYKO POWAŻNYCH 

OBRAŻEŃ lub ZAGROŻENIA ŻYCIA, nale­

ży stosować następujące środki ostroż­

ności:

• 

ZAWSZE zapinać pasy bezpieczeń­

stwa. Podczas wypadku zdrowie 

i życie osoby, która nie ma zapiętych 

pasów, jest o wiele bardziej zagrożo­

ne niż osoby z prawidłowo zapiętymi 

pasami.

• 

Podczas pokonywania zakrętów, 

wykonywania ciasnych skrętów 

lub zawracania należy unikać zbyt 

wysokiej prędkości.

• 

Nie wykonywać nagłych ruchów 

kierownicą, powodujących gwałtow­

ne zmiany pasa ruchu lub szybkie 

i ostre skręty.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Utrata panowania nad pojazdem przy 

wysokiej prędkości może doprowa­

dzić do jego przewrócenia się na bok 

lub na dach. 

• 

Utrata panowania nad pojazdem zda­

rza się bardzo często, gdy jego dwa 

koła (lub więcej) zjadą z jezdni, a kie­

rowca, chcąc natychmiast powrócić 

na drogę, wykona gwałtowny skręt 

kierownicą.

• 

Jeżeli samochód zjedzie z  jezdni, 

należy unikać gwałtownych ruchów 

kierownicą. W takim przypadku naj­

pierw należy zwolnić, a dopiero póź­

niej wrócić na jezdnię.

• 

Należy bezwzględnie przestrzegać 

wszystkich obowiązujących ograni­

czeń prędkości.

6-17

 Za 
kier
ownicą

6

Inteligentna mechaniczna skrzynia biegów 

(iMT) wykorzystuje sprzęgło elektroniczne 

i  układ sterowania jazdą rozpędem (SSC). 

Aby obniżać zużycie paliwa, podczas jazdy 

rozpędem następuje automatyczne odłącze-

nie przeniesienia napędu z silnika.

Operowanie inteligentną mechaniczną 

skrzynią biegów (iMT)

Inteligentna mechaniczna skrzynia biegów 

(iMT) posiada 6 przełożeń do jazdy do przo-

du. Schemat zmiany biegów przedstawiono 

na uchwycie dźwigni zmiany biegów.
Wszystkie biegi do przodu są w pełni zsyn-

chronizowane, co ułatwia zmianę biegu na 

wyższy lub niższy. Aby zmienić bieg, należy 

wcisnąć do oporu pedał sprzęgła i przesu-

nąć dźwignię w wymagane położenie, a po 

zmianie biegu powoli zwolnić pedał. 
Jeżeli pojazd jest wyposażony w wyłącznik 

blokady rozrusznika sprzęgłem (czujnik włą-

czenia sprzęgła), silnika nie można urucho-

mić bez wciśnięcia pedału hamulca i pedału 

sprzęgła.  

INTELIGENTNA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW (iMT)

OIB054009

 

Typ A

 

Typ B

OIB054001

Dźwignię zmiany biegów można przesuwać bez 

naciskania przycisku (1).
Naciśnięcie przycisku (1) jest niezbędne tylko do 

włączenia biegu wstecznego. 

 

Typ C

OPDEN057107

Dźwignię zmiany biegów można przesuwać bez 

naciskania przycisku (1).
Naciśnięcie przycisku (1) jest niezbędne tylko do 

włączenia biegu wstecznego. 

6-18

 Za  kierownicą

Przed włączeniem biegu wstecznego (R) 

dźwignię zmiany biegów należy ustawić 

na moment w  położeniu neutralnym. Aby 

włączyć bieg wsteczny (R), należy nacis-

nąć przycisk umieszczony bezpośrednio 

pod uchwytem dźwigni zmiany biegów. 

Następnie przesunąć dźwignię w położenie 

biegu wstecznego (R). Przed włączeniem 

biegu wstecznego  (R) należy upewnić się, 

że pojazd zatrzymał się.
Nigdy nie zwiększać prędkości obrotowej 

silnika do zakresu oznaczonego na obroto-

mierzu na czerwono.

• 

Podczas zmiany biegu z  piątego na 

czwarty należy uważać, by nie prze­

sunąć dźwigni zmiany biegów za 

daleko w lewo i nie włączyć przypad­

kowo biegu drugiego. Tak znaczna 

redukcja może wywołać gwałtowny 

wzrost prędkości obrotowej silnika 

do zakresu oznaczonego na obro­

tomierzu na czerwono. Gwałtowny 

wzrost prędkości obrotowej poza 

zakres dopuszczalny może spowo­

dować uszkodzenie silnika.

   OSTROŻNIE

• 

Nie należy redukować biegu o więcej 

niż dwa na raz. Jeżeli silnik pracu­

je z  wysoką prędkością obrotową 

(5000  obr./min lub więcej), w  ogóle 

nie należy redukować biegu. Taka 

redukcja może spowodować uszko­

dzenie silnika, sprzęgła i skrzyni bie­

gów.

• 

W  niskich temperaturach otoczenia 

zmiana biegu może być utrudnio­

na, do momentu rozgrzania się oleju 

w  skrzyni biegów. Jest to zjawisko 

normalne i nie jest groźne dla skrzyni 

biegów.

• 

Jeżeli po zatrzymaniu pojazdu włą­

czenie biegu pierwszego lub wstecz­

nego jest utrudnione, należy ustawić 

dźwignię zmiany biegów w położeniu 

neutralnym i zwolnić pedał sprzęgła. 

Następnie należy ponownie wcisnąć 

pedał sprzęgła i włączyć bieg pierw­

szy lub wsteczny.

• 

Aby uniknąć przedwczesnego zuży­

cia i  uszkodzenia sprzęgła, podczas 

jazdy nie należy opierać stopy na 

pedale sprzęgła. Nie należy również 

utrzymywać pojazdu na pochyłości 

(np. po zatrzymaniu pod górę) przy 

pracującym silniku za pomocą czę­

ściowo wciśniętego pedału sprzęgła.

• 

Przed opuszczeniem pojazdu kie­

rowca powinien zawsze włączać 

hamulec postojowy i wyłączać silnik. 

Następnie jeżeli pojazd stoi w  miej­

scu płaskim lub pod górę nale­

ży upewnić się, że został włączony 

1. bieg, natomiast jeżeli pojazd stoi 

na zjeździe — że został włączony 

bieg wsteczny. W  przypadku nieza­

chowania tych środków ostrożnoś­

ci w  kolejności opisanej powyżej 

pojazd może nagle i nieoczekiwanie 

ruszyć.

• 

Na śliskich nawierzchniach należy 

unikać hamowania silnikiem poprzez 

szybką zmianę biegu z wyższego na 

niższy. Może to spowodować poślizg 

i wypadek.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Podczas jazdy nie należy używać 

dźwigni zmiany biegów jako oparcia 

dla ręki, ponieważ może to spowodo­

wać przedwczesne zużycie widełek 

przełączających biegi.

• 

Aby uniknąć uszkodzenia sprzę­

gła, nie należy ruszać z  włączonym 

2. biegiem, chyba że ruszanie odby­

wa się na śliskiej nawierzchni.

6-19

 Za 
kier
ownicą

6

Operowanie sprzęgłem

Przed zmianą biegu należy wcisnąć do 

oporu pedał sprzęgła, a  po zmianie powoli 

go zwolnić. Podczas jazdy pedał sprzęgła 

powinien być zawsze całkowicie zwolniony. 

Podczas jazdy nie należy opierać stopy 

na pedale sprzęgła. Może to spowodować 

przedwczesne zużycie mechanizmu sprzę-

gła. Nie utrzymywać pojazdu z pracującym 

silnikiem na pochyłości (np. po zatrzymaniu 

pod górę) z  częściowo wciśniętym peda-

łem sprzęgła. Powoduje to przedwczesne 

zużycie mechanizmu sprzęgła. Aby utrzy-

mać pojazd na podjeździe, należy używać 

hamulca nożnego lub postojowego. Pedału 

sprzęgła nie należy wciskać zbyt szybko ani 

raz za razem.

Zmiana biegu na niższy

Kiedy konieczne jest zwolnienie (np. w ruchu 

ulicznym) lub podczas jazdy pod górę należy 

zmienić bieg na niższy zanim silnik zacznie 

tracić moc. Zmiana biegu na niższy zmniej-

sza ryzyko zgaśnięcia silnika i  umożliwia 

lepsze przyspieszenie, gdy będzie to moż-

liwe. Na stromych zjazdach zmiana biegu 

na niższy pomaga zachować bezpieczną 

prędkość (uniemożliwia zbytnie rozpędzanie 

się pojazdu) i ogranicza zużycie hamulców. 

Prawidłowa technika jazdy

•  Podczas zjeżdżania ze wzniesień nigdy 

nie ustawiać dźwigni zmiany biegów 

w  położeniu neutralnym i  nie zjeżdżać 

rozpędem. Jest to bardzo niebezpieczne. 

Należy zawsze pozostawiać włączony 

bieg.

•  Nie należy naciskać zbyt długo pedału 

hamulca. Może to spowodować prze-

grzanie i nieprawidłowe działanie hamul-

ców. Na długich zjazdach należy zmienić 

bieg na niższy i  hamować silnikiem. 

Hamowanie silnikiem umożliwia utrzy-

mywanie bezpiecznej prędkości.

•  Przed zmianą biegu na niższy należy 

zwolnić. Dzięki temu silnik nie przekro-

czy dopuszczalnego zakresu prędkości 

obrotowej. Przekroczenie takie może 

spowodować uszkodzenie silnika.

•  Przy bocznym wietrze należy zwolnić. 

Zapewni to zachowanie pełnej kontroli 

nad pojazdem.

•  Przed włączeniem biegu wstecznego 

należy upewnić się, że pojazd zatrzymał 

się. W przeciwnym razie może dojść do 

uszkodzenia skrzyni biegów.

Pedał sprzęgła należy wciskać do oporu. 

Niecałkowite wciśnięcie pedału może 

spowodować nietypowe odgłosy i/lub 

uszkodzenie sprzęgła.

   OSTROŻNIE

6-20

 Za  kierownicą

•  Na śliskiej nawierzchni należy zachowy-

wać szczególną ostrożność. Dotyczy to 

szczególnie hamowania, przyspieszania 

i  zmiany biegów. Gwałtowna zmiana 

prędkości na śliskiej nawierzchni może 

spowodować utratę przyczepności kół 

i  doprowadzić do utraty kontroli nad 

pojazdem.

• 

Zawsze zapinać pasy bezpieczeń­

stwa! Podczas wypadku zdrowie 

i życie osoby, która nie ma zapiętych 

pasów, jest o wiele bardziej zagrożo­

ne niż osoby z prawidłowo zapiętymi 

pasami.

• 

Podczas pokonywania zakrętów, 

wykonywania ciasnych skrętów 

lub zawracania należy unikać zbyt 

wysokiej prędkości.

• 

Nie wykonywać nagłych ruchów 

kierownicą, powodujących gwałtow­

ne zmiany pasa ruchu lub szybkie 

i ostre skręty.

• 

Utrata panowania nad pojazdem przy 

wysokiej prędkości może doprowa­

dzić do jego przewrócenia się na bok 

lub na dach.

• 

Utrata panowania nad pojazdem zda­

rza się bardzo często, gdy dwa koła 

(lub więcej) pojazdu zjadą z  jezd­

ni, a  kierowca chcąc natychmiast 

powrócić na drogę wykona gwałtow­

ny skręt kierownicą.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Jeżeli samochód zjedzie z  jezdni, 

należy unikać gwałtownych ruchów 

kierownicą. W takim przypadku naj­

pierw należy zwolnić, a dopiero póź­

niej wrócić na jezdnię.

• 

Nigdy nie przekraczać ograniczeń 

prędkości podanych na znakach dro­

gowych i  określonych przepisami 

prawa.

6-21

 Za 
kier
ownicą

6

OBC3060001

Przesunięcia selektora wymagające wciśnięcia pedału hamulca i naciśnięcia przycisku  

na selektorze.
Przesunięcia selektora wymagające naciśnięcia przycisku na selektorze. 

Swobodne przesunięcia selektora.

Operowanie automatyczną skrzynią 

biegów 

Automatyczna skrzynia biegów posiada 

6  biegów do jazdy do przodu i  jeden bieg 

wsteczny. 
Po ustawieniu selektora w  położeniu D 

skrzynia dobiera biegi automatycznie.

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW (JEŻELI WYSTĘPUJE)

6-22

 Za  kierownicą

 

Położenia selektora

Po włączeniu stacyjki (stan ON) wskazanie 

w zestawie wskaźników pokazuje położenie 

selektora.

Położenie P 

Przed przesunięciem selektora w położenie 

P należy zatrzymać pojazd.
Aby przesunąć selektor z położenia P w inne 

położenie, należy mocno wcisnąć pedał 

hamulca i  upewnić się, że pedał przyspie-

szenia jest zwolniony.

Jeżeli po wykonaniu tych czynności nie 

można przesunąć selektora z położenia P, 

patrz punkt „Zwalnianie blokady selekto­

ra” w tym rozdziale.

Przed wyłączeniem silnika selektor należy 

ustawić w położeniu P.

Położenie R 

Ustawienie selektora w tym położeniu włą-

cza bieg wsteczny.

Aby ograniczyć ryzyko poważnych obra­

żeń lub zagrożenia życia, należy stoso­

wać następujące środki ostrożności:

• 

Przed rozpoczęciem jazdy do przodu 

lub do tyłu (ustawieniem selektora 

w położeniu D lub R) należy ZAWSZE 

sprawdzać, czy w  najbliższym oto­

czeniu pojazdu nie znajdują się jakieś 

osoby, a w szczególności dzieci.

• 

Przed opuszczeniem pojazdu kierow­

ca powinien zawsze upewnić się, 

że selektor skrzyni biegów znajduje 

się w  położeniu P, włączyć hamulec 

postojowy i wyłączyć stacyjkę (stan 

LOCK/OFF). W  przypadku niezacho­

wania tych środków ostrożności 

pojazd może nagle i nieoczekiwanie 

ruszyć.

• 

Na śliskich nawierzchniach należy 

unikać hamowania silnikiem poprzez 

szybką zmianę biegu z wyższego na 

niższy. Może to spowodować poślizg 

i wypadek.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Włączenie trybu P podczas jazdy 

może spowodować utratę kontroli 

nad pojazdem.

• 

Po zatrzymaniu pojazdu należy 

zawsze upewnić się, że selektor 

skrzyni biegów znajduje się w poło­

żeniu P, włączyć hamulec postojowy 

i wyłączyć silnik. 

• 

Podczas parkowania na pochyło­

ściach należy zabezpieczyć pojazd 

przed stoczeniem się, ustawiając 

selektor w  położeniu P i  włączając 

hamulec postojowy.

• 

Ze względów bezpieczeństwa hamu­

lec postojowy należy zawsze włą­

czać przy selektorze w  położeniu P, 

z wyjątkiem przypadków hamowania 

awaryjnego.

    OSTRZEŻENIE 

6-23

 Za 
kier
ownicą

6

UWAGA

Przed przesunięciem selektora w  poło­

żenie R lub przesunięciem z położenia R 

w inne należy zawsze zatrzymać pojazd. 

W przeciwnym razie można spowodować 

uszkodzenie skrzyni biegów.

Położenie N 

W  tym położeniu selektora napęd nie jest 

przekazywany na koła. 
Selektor należy ustawiać w  położeniu N 

podczas próby uruchomienia silnika, który 

zgasł podczas jazdy, lub na postoju z  pra-

cującym silnikiem. Przed opuszczeniem 

pojazdu należy zawsze ustawiać selektor 

w położeniu P.
Przed zmianą położenia selektora z  N na 

inne należy zawsze wciskać pedał hamulca.

Położenie D 

Jest to normalne położenie selektora pod-

czas jazdy do przodu. Skrzynia biegów 

automatycznie dobiera jeden z  6  biegów, 

zapewniając optymalne zużycie paliwa 

i osiągi pojazdu.
Aby uzyskać zwiększenie siły napędowej 

podczas wyprzedzania lub podczas jazdy 

pod górę, pedał przyspieszenia należy wcis-

nąć do oporu. W ten sposób skrzynia biegów 

otrzymuje sygnał o  konieczności zmiany 

biegu na niższy (o jeden lub więcej biegów, 

w zależności od warunków).

Tryb manualnej zmiany biegów 

Przesunięcie selektora z  położenia D 

w  położenie ręcznej zmiany biegów (+/–) 

powoduje włączenie trybu manualnego. 

Tryb ten można włączyć zarówno na posto-

ju, jak i  podczas jazdy. Aby powrócić do 

trybu automatycznego, należy z  powrotem 

ustawić selektor w położeniu D.
W trybie manualnym przesuwanie selektora 

do przodu lub do tyłu umożliwia sekwencyj-

ną zmianę biegów, w zależności od warun-

ków jazdy.
+ (bieg wyższy):   Aby zmienić bieg na wyż-

szy o  jeden, należy prze-

sunąć selektor jeden raz 

do przodu.

– (bieg niższy):    Aby zmienić bieg na niższy 

o  jeden, należy przesunąć 

selektor jeden raz do tyłu.

Przed zmianą położenia selektora 

zawsze należy mocno nacisnąć pedał 

hamulca. Zmiana położenia selekto­

ra przy wysokiej prędkości obrotowej 

silnika może spowodować gwałtowne 

ruszenie pojazdu. Może to spowodować 

utratę panowania nad pojazdem i ude­

rzenie w osoby lub przedmioty w pobli­

żu pojazdu.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3060002

+ (bieg wyższy)

– (bieg niższy)

6-24

 Za  kierownicą

•  W  trybie  manualnej  zmiany  biegów 

można  włączać  tylko  biegi  do  jazdy 

do  przodu.  Aby  cofnąć  lub  pozosta

-

wić  pojazd  na  postoju,  należy  ustawić 

selektor  odpowiednio  w  położeniu  R 

lub P.

•  Zmiany  biegu  na  niższy  odbywają  się 

automatycznie,  w  miarę  spadku  pręd

-

kości.  Po  zatrzymaniu  samochodu  au

-

tomatycznie włącza się 1. bieg.

•  Jeżeli prędkość obrotowa silnika wzra

-

sta do zakresu oznaczonego na obroto

-

mierzu jako strefa czerwona, bieg zmie

-

nia się automatycznie na wyższy.

•  Jeżeli  podczas  przesuwania  selektora 

do  przodu  (+)  lub  do  tyłu  (–)  zmia

-

na  biegu  spowodowałaby  niebezpiecz

-

ny wzrost prędkości obrotowej silnika, 

bieg nie zmienia się. Biegi należy zmie

-

niać w zależności od warunków jazdy, 

uważając,  by  wskazówka  obrotomie

-

rza nie dochodziła do strefy oznaczonej 

kolorem czerwonym.

•  Podczas ruszania na śliskiej nawierzch

-

ni  należy  przesunąć  selektor  do  przo

-

du (zmienić bieg na wyższy). Powoduje 

to  włączenie  2.  biegu,  bardziej  odpo

-

wiedniego  do  łagodnego  ruszania  na 

śliskiej  nawierzchni. Aby  wrócić  do  1. 

biegu, należy przesunąć selektor do tyłu 

(zmienić bieg na niższy).

Blokada selektora 

Ze względów bezpieczeństwa automatyczna 

skrzynia biegów jest wyposażona w blokadę 

selektora. Blokada zabezpiecza przed prze-

sunięciem selektora z położenia P w położe-

nie R bez naciśnięcia pedału hamulca.
Aby przesunąć selektor z  położenia  P 

w położenie R, należy:
1.  Wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca.
2. Uruchomić silnik lub włączyć stacyjkę 

(stan ON).

3.  Przesunąć selektor.

Zwalnianie blokady selektora

Jeżeli przy wciśniętym pedale hamulca 

nie można przesunąć selektora z  położe-

nia P w położenie R, należy trzymając pedał 

hamulca wciśnięty:

1.  Wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF). 
2.  Włączyć hamulec postojowy.
3. Nacisnąć przycisk zwalniania blokady 

selektora.

4.  Nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady 

na selektorze.

5.  Przesunąć selektor.
Jeżeli konieczne jest użycie przycisku zwal-

niania blokady selektora, pojazd powinna 

sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai.

OBC3060003

6-25

 Za 
kier
ownicą

6

Blokada stacyjki (jeżeli występuje) 

Jeżeli selektor nie znajduje się w położeniu 

P, kluczyka nie można wyjąć ze stacyjki.

Parkowanie

Po zatrzymaniu pojazdu należy nadal naci-

skać pedał hamulca. Ustawić selektor skrzy-

ni biegów w położeniu P, włączyć hamulec 

postojowy i  wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/

OFF). Teraz można zwolnić pedał hamulca. 

Opuszczając pojazd, należy zabrać kluczyk 

ze sobą.

Prawidłowa technika jazdy 

•  Nigdy nie przesuwać selektora z położe-

nia P lub N w inne położenie przy naciś-

niętym pedale przyspieszenia.

•  Nigdy nie przesuwać selektora w położe-

niu P podczas jazdy. 

•  Przed próbą przesunięcia selektora 

w położenie R lub D należy upewnić się, 

że pojazd się zatrzymał.

•  Nie ustawiać selektora w  położeniu N 

podczas jazdy. Może to doprowadzić do 

wypadku z  powodu niemożności hamo-

wania silnikiem oraz do uszkodzenia 

skrzyni biegów.

•  Podczas jazdy do przodu selektor musi 

być stale ustawiony w  położeniu D, 

a  podczas jazdy do tyłu — w  położe-

niu R (na podjazdach i zjazdach nie wolno 

próbować hamować silnikiem metodą 

włączenia biegu do przeciwnego kie-

runku jazdy). Przed ruszeniem zawsze 

sprawdzać położenie selektora podane 

w  zestawie wskaźników i  uważać, by 

pojazd nie zaczął się staczać z  góry 

w  kierunku przeciwnym do włączonego 

biegu. Toczenie się pojazdu w  kierunku 

przeciwnym do włączonego biegu powo-

duje wyłączenie silnika i może doprowa-

dzić do poważnego wypadku z  powodu 

spadku wydajności hamulców.

•  Podczas jazdy nie opierać stopy na 

pedale hamulca. Nawet lekki, ale ciągły 

nacisk na pedał hamulca może spo-

wodować przegrzanie, zużycie, a  nawet 

awarię hamulców.

•  W trybie manualnym przed zmianą biegu 

na niższy należy zwolnić. W przeciwnym 

razie włączenie niższego biegu może nie 

nastąpić, ponieważ prędkość obrotowa 

silnika na tym biegu przy danej prędkoś-

ci jazdy przekroczyłaby dopuszczalny 

zakres.

•  Opuszczając pojazd zawsze włączać 

hamulec postojowy. Nie zabezpieczać 

pojazdu przed stoczeniem wyłącznie 

poprzez ustawianie selektora skrzyni 

biegów w położeniu P.

•  Na śliskiej nawierzchni należy zachowy-

wać szczególną ostrożność. Dotyczy to 

szczególnie hamowania, przyspieszania 

i  zmiany biegów. Gwałtowna zmiana 

prędkości na śliskiej nawierzchni może 

spowodować utratę przyczepności kół 

i  doprowadzić do utraty kontroli nad 

pojazdem oraz wypadku.

•  Optymalne osiągi pojazdu i niskie zuży-

cie paliwa uzyskuje się przy łagodnym 

naciskaniu i zwalnianiu pedału przyspie-

szenia.

Jeżeli pojazd stoi z  pracującym sil­

nikiem, nie należy naciskać pedału 

przyspieszenia. Może to spowodować 

przegrzanie silnika lub układu wyde­

chowego, a w konsekwencji pożar.
Spaliny i elementy układu wydechowe­

go są bardzo gorące. Nie zbliżać się do 

elementów układu wydechowego.
Nie zatrzymywać ani nie parkować 

pojazdu nad materiałami łatwopalnymi, 

takimi jak sucha trawa, papier lub liście. 

Wysoka temperatura układu wydecho­

wego może je zapalić i doprowadzić do 

pożaru.

    OSTRZEŻENIE 

6-26

 Za  kierownicą

–  Funkcja szybkiej redukcji biegu („kick­

down”) — jeżeli występuje

Funkcji  „kickdown”  można  używać 

w  celu  uzyskania  maksymalnego  przys-

pieszenia.  Należy  w  takim  przypadku 

szybko wcisnąć pedał przyspieszenia poza 

punkt oporu. Automatyczna skrzynia bie

-

gów zmieni bieg na niższy w zależności od 

prędkości obrotowej silnika.

Aby ograniczyć RYZYKO POWAŻNYCH 

OBRAŻEŃ lub ZAGROŻENIA ŻYCIA, nale­

ży stosować następujące środki ostroż­

ności:

• 

ZAWSZE zapinać pasy bezpieczeń­

stwa. Podczas wypadku zdrowie 

i życie osoby, która nie ma zapiętych 

pasów, jest o wiele bardziej zagrożo­

ne niż osoby z prawidłowo zapiętymi 

pasami.

• 

Podczas pokonywania zakrętów, 

wykonywania ciasnych skrętów lub 

zawracania należy unikać zbyt wy­

sokiej prędkości.

• 

Nie wykonywać nagłych ruchów 

kierownicą, powodujących gwałtow­

ne zmiany pasa ruchu lub szybkie 

i ostre skręty.

• 

Utrata panowania nad pojazdem przy 

wysokiej prędkości może doprowa­

dzić do jego przewrócenia się na bok 

lub na dach. 

• 

Utrata panowania nad pojazdem 

zdarza się bardzo często, gdy jego 

dwa koła (lub więcej) zjadą z  jezd­

ni, a  kierowca, chcąc natychmiast 

powrócić na drogę, wykona gwał­

towny skręt kierownicą.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Jeżeli samochód zjedzie z  jezdni, 

należy unikać gwałtownych ruchów 

kierownicą. W takim przypadku naj­

pierw należy zwolnić, a dopiero póź­

niej wrócić na jezdnię.

• 

Należy bezwzględnie przestrzegać 

wszystkich obowiązujących ograni­

czeń prędkości.

6-27

 Za 
kier
ownicą

6

OBC3060001

Przesunięcia selektora wymagające wciśnięcia pedału hamulca i naciśnięcia przycisku  

na selektorze.
Przesunięcia selektora wymagające naciśnięcia przycisku na selektorze. 
Swobodne przesunięcia selektora.

Operowanie dwusprzęgłową skrzynią 

biegów (DCT) 

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów posiada 

7  biegów do jazdy do przodu i  jeden bieg 

wsteczny. Po ustawieniu selektora w poło-

żeniu D skrzynia biegów dobiera biegi 

automatycznie.
•  Dwusprzęgłowa skrzynia biegów (DCT) 

to przekładnia mechaniczna z  funkcją 

automatycznej zmiany biegów. Podczas 

jazdy działa ona podobnie jak przekład-

nia mechaniczna, ale zapewnia komfort 

przekładni automatycznej.

•  Po ustawieniu selektora w  położeniu D 

automatycznie zmienia biegi w  sposób 

zbliżony do konwencjonalnej skrzyni 

automatycznej. W  przeciwieństwie do 

tradycyjnych przekładni automatycznych 

zmiana biegów może być wyczuwalna 

i  słyszalna. Jest to powodowane rozłą-

czaniem sprzęgieł przez siłowniki oraz 

wyborem biegu. 

DWUSPRZĘGŁOWA SKRZYNIA BIEGÓW (DCT) (JEŻELI WYSTĘPUJE)

6-28

 Za  kierownicą

•  Dwusprzęgłowa skrzynia biegów (DCT) 

wyposażona jest w mechanizm sprzęgła 

podwójnego, który podnosi osiągi pod-

czas przyspieszania i obniża zużycie pali-

wa. Różnica względem konwencjonalnej 

automatycznej skrzyni biegów polega na 

braku przekładni hydrokinetycznej. Jej 

funkcja sterowania zmianami biegów 

została zastąpiona przez odpowiednie 

sterowanie poślizgiem sprzęgieł podczas 

przełączania kolejnych biegów, szczegól-

nie przy niższych prędkościach. 
Dlatego czasami moment zmiany bie-

gu jest wyraźniej wyczuwalny. Można 

również odczuwać lekkie drgania po-

wodowane przez dostosowywanie się 

prędkości obrotowej wałka skrzyni biegów 

do prędkości obrotowej wału korbowego 

silnika. Są to normalne objawy działania 

dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT).

•  Sprzęgła suche przenoszą moment obro-

towy w  sposób bardziej bezpośredni 

i powodują, że zmiana biegu jest wyczu-

wana wyraźniej, niż w  konwencjonalnej 

skrzyni automatycznej. Zmiany biegów 

mogą być jeszcze wyraźniejsze podczas 

ruszania z  miejsca, jazdy z  niską pręd-

kością lub częstego zatrzymywania się 

i ruszania.

•  W  przypadku nagłego przyspieszania 

od niskiej prędkości, prędkość obroto-

wa silnika może chwilami gwałtownie 

wzrastać. Wynika to z poślizgu sprzęgieł 

podczas dobierania prawidłowego biegu 

przez dwusprzęgłową skrzynię biegów 

(DCT). Jest to zjawisko normalne.

•  Aby uniknąć drgań i  szarpnięć podczas 

ruszania z miejsca na podjeździe, pedał 

przyspieszenia należy wciskać delikatnie 

i stopniowo.

•  Nagłe zwolnienie pedału przyspiesze-

nia podczas jazdy z  niską prędkością 

może powodować wyczuwalne hamo-

wanie silnikiem, zanim skrzynia biegów 

odpowiednio zredukuje bieg. Hamowanie 

silnikiem jest odczuwalne podobnie jak 

w  przypadku mechanicznej skrzyni bie-

gów przy niskiej prędkości.

•  Aby kontrolować prędkość na zjazdach 

bez długotrwałego naciskania pedału 

hamulca, konieczne może być włączenie 

trybu manualnego skrzyni biegów i zre-

dukowanie biegu.

•  Podczas uruchamiania i wyłączania silni-

ka słyszalne mogą być charakterystyczne 

dźwięki przypominające klikanie. Są one 

wynikiem wykonywania autotestu przez 

układ. Są to normalne odgłosy działania 

dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT).

•  Przez pierwsze 1500 km przebiegu, pod-

czas przyspieszania przy niskiej prędko-

ści zmiana biegów może nie być płynna. 

Jest to okres docierania nowego pojazdu 

i optymalizowania działania skrzyni bie-

gów.

Aby ograniczyć ryzyko poważnych obra­

żeń lub zagrożenia życia, należy stoso­

wać następujące środki ostrożności:

• 

Przed rozpoczęciem jazdy do przodu 

lub do tyłu (ustawieniem selektora 

w położeniu D lub R) należy ZAWSZE 

sprawdzać, czy w  najbliższym oto­

czeniu pojazdu nie znajdują się jakieś 

osoby, a w szczególności dzieci.

• 

Przed opuszczeniem pojazdu kierow­

ca powinien zawsze upewnić się, 

że selektor skrzyni biegów znajduje 

się w  położeniu P, włączyć hamulec 

postojowy i wyłączyć stacyjkę (stan 

LOCK/OFF). W  przypadku niezacho­

wania tych środków ostrożności 

pojazd może nagle i nieoczekiwanie 

ruszyć.

• 

Na śliskich nawierzchniach należy 

unikać hamowania silnikiem poprzez 

szybką zmianę biegu z wyższego na 

niższy. Może to spowodować poślizg 

kół i wypadek.

    OSTRZEŻENIE 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     17      18      19      20     ..