Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 17

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     15      16      17      18     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 17

 

 

5-113

W

yposażenie pojazdu

5

Korzystanie z zewnętrznego źródła 

dźwięku

System umożliwia odtwarzanie utwo-

rów muzycznych zapisanych w  różnych 

zewnętrznych źródłach dźwięku, takich jak 

pamięć USB lub smartfon.
1. Podłączyć urządzenie do gniazda USB 

pojazdu.
•  W zależności od urządzenia podłączo-

nego do systemu odtwarzanie może 

rozpocząć się natychmiast.

2.  

Nacisnąć przycisk [

AUDIO

] na panelu 

sterowania.

3. Po pojawieniu się okna wyboru trybu 

obracając 

pokrętłem strojenia

 wybrać 

odpowiedni tryb, a  następnie nacisnąć 

pokrętło.

UWAGA

 

• Aby rozpocząć odtwarzanie utworów 

z  zewnętrznego źródła dźwięku naci­

snąć przycisk [AUDIO] na panelu ste­

rowania.

 

• Źródło dźwięku można również zmie­

niać, naciskając przycisk [MODE] na 

kierownicy.

 

• Zewnętrzne urządzenia USB należy 

podłączać/odłączać, kiedy system jest 

wyłączony.

 

• Jeżeli nie wybrano okna trybu za pomo­

cą przycisku [MENU/CLOCK] 

u

  okno 

„Mode” (Tryb), aby zmienić zewnętrzne 

źródło dźwięku, należy naciskać przy­

cisk [AUDIO] na panelu sterowania.

 

• Każde naciśnięcie przycisku [AUDIO] na 

panelu sterowania powoduje przełącza­

nie trybu zewnętrznego źródła dźwięku 

w kolejności: USB 

u

 Bluetooth Audio.

 

• Dostępne przyciski, wygląd oraz roz­

mieszczenie gniazd USB w  pojeździe 

mogą być różne w zależności od wersji 

i parametrów pojazdu.

 

• Nie podłączać do systemu smartfona 

lub odtwarzacza plików MP3, korzysta­

jąc równocześnie z różnych łączy (USB 

i  Bluetooth

®

). Może to spowodować 

zakłócenia lub nieprawidłowe działanie 

systemu.

 

• Jeżeli korektor graficzny podłączonego 

urządzenia włączony jest równocześnie 

z  korektorem graficznym systemu, ich 

efekty mogą nakładać się i  powodo­

wać spadek jakości lub zniekształce­

nia dźwięku. Jeżeli to możliwe, należy 

wyłączyć korektor graficzny podłączo­

nego urządzenia.

Używanie trybu USB

System umożliwia odtwarzanie plików 

dźwiękowych zapisanych w  urządzeniach 

przenośnych, takich jak pamięci USB 

i  odtwarzacze plików MP3. Przed włącze-

niem trybu USB należy sprawdzić kompaty-

bilność urządzenia USB i specyfikacje pliku.
Podłączyć urządzenie USB do gniazda USB 

pojazdu.
•  Odtwarzanie rozpoczyna się natychmiast.
•  Aby otworzyć okno wyboru trybu, naci-

snąć przycisk [

AUDIO

] na panelu stero-

wania, a następnie za pomocą 

pokrętła

 

strojenia

 wybrać tryb USB i  nacisnąć 

pokrętło.

ŹRÓDŁA DŹWIĘKU

5-114

Wyposażenie pojazdu

(1)  

Numer aktualnie odtwarzanego pliku 

i całkowita liczba plików

(2) Czas odtwarzania
(3)  Informacje na temat aktualnie odtwarza-

nego utworu

Naciśnięcie przycisku [

MENU/CLOCK

] na 

panelu sterowania umożliwia dostęp do 

następujących opcji:
• 

List

 (Lista): wyświetlanie listy plików.

• 

Folder list

 (Lista katalogów): wyświetla-

nie listy katalogów.

• 

Information

 (Informacje): wyświetlanie 

informacji na temat aktualnie odtwarza-

nego utworu.

• 

Sound settings

 (Ustawienia dźwięku): Ta 

pozycja menu umożliwia zmianę usta-

wień dźwięku, takich jak miejsce kon-

centracji dźwięku i  poziomy wyjściowe 

dla poszczególnych zakresów.

 

Balance

 (Balans): wybór miejsca kon-

centracji dźwięku w pojeździe. Wybrać 

pozycję lub „

Balance

” (Balans), obra-

cając 

pokrętłem strojenia

, wybrać 

odpowiednie przesunięcie, a  następ-

nie nacisnąć pokrętło. Aby ustawić 

środkowe położenie dla balansu, 

wybrać pozycję „

Centre

” (Środek).

 

Equaliser

 (Korektor graficzny): regu-

lacja poziomu wyjściowego dla 

poszczególnych zakresów tonów.

 

Speed dependent vol. 

(Dostosowy-

wanie głośności do prędkości jazdy): 

automatyczne dostosowywanie po-

ziomu głośności systemu audio do 

prędkości jazdy

UWAGA

 

• Dostępne opcje mogą być różne, w za­

leżności od wersji i  parametrów po­

jazdu.

 

• Dostępne opcje mogą być różne, w za­

leżności od parametrów systemu audio 

lub wzmacniacza.

• 

Song information (Media Display) 

(Informacje o  utworze — Wyświetlacz 

źródła dźwięku): wybór rodzaju informa-

cji wyświetlanych podczas odtwarzania 

plików MP3 — nazwy katalogu i  pliku 

lub 

wykonawcy, tytułu, albumu

.

• 

Mode popup

 (Okno powiadamiania 

o  trybie): włączenie wyświetlania okna 

wyboru trybu po naciśnięciu przycisku 

[

AUDIO

] na panelu sterowania.

• 

Date/Time

 (Data/godzina): Ta pozycja 

menu umożliwia zmianę daty i  godziny 

wyświetlanej na ekranie systemu.

 

Set date

 (Ustaw datę): ustawianie 

daty wyświetlanej na ekranie syste-

mu.

 

Set time

 (Ustaw godzinę): ustawia-

nie godziny wyświetlanej na ekranie 

systemu.

 

Time format

 (Format czasu): wybie-

ranie pomiędzy formatem 12-godzin-

nym i 24-godzinnym.

 

Display (Power Off)

 (Wyświetlanie 

zegara po wyłączeniu systemu): usta-

wienie wyświetlania zegara na ekra-

nie systemu po wyłączeniu systemu.

• 

Language

 (Język): możliwość zmiany 

wersji językowej systemu.

5-115

W

yposażenie pojazdu

5

Przewijanie do tyłu i do przodu

Nacisnąć i  przytrzymać przycisk [< 

SEEK

lub [

TRACK

 >] na panelu sterowania.

•  Można również przesunąć przełącznik 

[W górę/w dół] na kierownicy do góry lub 

w dół i przytrzymać go w tym położeniu.

Wznawianie odtwarzania bieżącego 

utworu

Po upływie 2 sekund od rozpoczęcia odtwa-

rzania utworu nacisnąć przycisk [< 

SEEK

].

•  Można również przesunąć przełącznik 

[W górę/w dół] na kierownicy w górę.

Odtwarzanie poprzedniego lub 

następnego utworu

Aby rozpocząć odtwarzanie poprzedniego 

utworu, nacisnąć przycisk [< 

SEEK

] na 

panelu sterowania w  ciągu 2 pierwszych 

sekund odtwarzania bieżącego utworu. Aby 

rozpocząć odtwarzanie następnego utworu, 

nacisnąć przycisk [

TRACK

 >] na panelu 

sterowania.
•  Aby rozpocząć odtwarzanie poprzednie-

go utworu po upływie ponad 2  sekund 

odtwarzania bieżącego utworu, nacisnąć 

przycisk [< 

SEEK

] na panelu sterowania 

dwukrotnie.

•  Można również przesunąć przełącznik 

[W górę/w dół] na kierownicy w dół.

UWAGA

Naciskając przycisk [MENU/CLOCK] na 

panelu sterowania otworzyć okno wybo­

ru trybu, następnie za pomocą pokrętła 

strojenia wybrać utwór i rozpocząć jego 

odtwarzanie, naciskając pokrętło.

Powtarzanie utworów

Nacisnąć przycisk [

1  RPT

] na panelu ste-

rowania. Tryb powtarzania utworów zmie-

nia się po każdym naciśnięciu przycisku. 

Wybór określonego trybu potwierdza ikona 

wyświetlana na ekranie.

Odtwarzanie w przypadkowej 

kolejności

Nacisnąć przycisk [

2 SHFL

] na panelu ste-

rowania. Naciskanie przycisku powoduje 

naprzemienne włączanie i wyłączanie trybu 

odtwarzania w  przypadkowej kolejności. 

Włączenie trybu odtwarzania w przypadko-

wej kolejności potwierdza ikona wyświetla-

na na ekranie.

UWAGA

System może nie obsługiwać funkcji 

powtarzania odtwarzania lub odtwarza­

nia w  przypadkowej kolejności niektó­

rych połączonych urządzeń Bluetooth

®

 

lub telefonów komórkowych.

5-116

Wyposażenie pojazdu

Wyszukiwanie katalogów

1. Nacisnąć przycisk [

MENU/CLOCK

] na 

panelu sterowania.

2. Po pojawieniu się okna wyboru opcji 

obracając 

pokrętłem strojenia

 wybrać 

pozycję „Folder List” (Lista katalogów), 

a następnie nacisnąć pokrętło.

3. Za pomocą pokrętła strojenia wybrać 

katalog z  listy

, a  następnie nacisnąć 

pokrętło

.

•  Rozpoczyna się odtwarzanie pierw-

szego utworu z wybranego katalogu.

•  Przed  podłączeniem  urządzenia  USB 

do  systemu  uruchomić  silnik  pojaz

-

du. Uruchomienie silnika po podłącze

-

niu urządzenia USB może spowodować 

uszkodzenie urządzenia.

•  Podczas podłączania i odłączania urzą

-

dzenia USB należy uważać na ładunki 

elektrostatyczne. Wyładowanie elektro

-

statyczne może spowodować nieprawi

-

dłowe działanie systemu.

•  Nie dopuszczać do kontaktu części ciała 

ani ciał obcych z gniazdem USB. Może 

to spowodować wypadek lub nieprawi

-

dłowe działanie systemu.

•  Nie podłączać i nie odłączać urządzenia 

USB w krótkich odstępach czasu. Może 

to spowodować uszkodzenie urządzenia 

lub nieprawidłowe działanie systemu.

•  Urządzenia USB nie należy używać do 

celów  innych  niż  odtwarzanie  plików. 

Korzystanie z akcesoriów USB do łado

-

wania  lub  ogrzewania  może  spowodo

-

wać  spadek  wydajności  lub  nieprawi

-

dłowe działanie systemu.

UWAGA

 

• Podczas podłączania zewnętrznej pa­

mięci USB nie używać przedłużaczy. 

Pamięć należy podłączać bezpośrednio 

do gniazda USB. Jeżeli korzysta się 

z  rozgałęźnika USB lub przedłużacza, 

system może nie rozpoznać podłączo­

nego urządzenia.

 

• Złącze urządzenia USB należy całkowi­

cie wsuwać do gniazda USB. W  prze­

ciwnym przypadku może wystąpić błąd 

połączenia.

 

• Podczas odłączania zewnętrznej pamię­

ci USB system może emitować nietypo­

wy dźwięk.

 

• System może odtwarzać wyłącznie pliki 

zakodowane w  formacie standardo­

wym.

 

• System może nie rozpoznawać nastę­

pujących typów urządzeń USB lub urzą­

dzenia te mogą działać nieprawidłowo:

– Odtwarzacze zakodowanych pli­

ków MP3.

–  Urządzenia USB nierozpoznawane 

jako odłączane dyski.

 

• Przy pewnych stanach urządzenia USB 

system może go nie rozpoznać.

 

• Niektóre urządzenia USB mogą być nie­

kompatybilne z systemem.

 

• Czas rozpoznawania urządzenia USB 

zależy od jego typu, pojemności i  for­

matu plików.

 

• System nie umożliwia wyświetlania 

zdjęć ani odtwarzania plików wideo.

5-117

W

yposażenie pojazdu

5

Łączenie urządzeń Bluetooth

®

Łącze Bluetooth

®

 to technologia sieci bez-

przewodowej krótkiego zasięgu. Za pomocą 

łącza Bluetooth

®

 można bezprzewodowo 

łączyć ze sobą znajdujące się blisko sie-

bie urządzenia przenośne i  przesyłać dane 

pomiędzy nimi. Umożliwia to efektywne 

korzystanie z urządzeń.
Aby korzystać z  łącza Bluetooth

®

, należy 

najpierw powiązać z systemem urządzenie 

wyposażone w  łącze Bluetooth

®

, takie jak 

telefon komórkowy lub odtwarzacz plików 

MP3. Upewnić się, że urządzenie, które 

ma zostać powiązane, obsługuje łącze 

Bluetooth

®

.

UWAGA

 

• System umożliwia korzystanie jedynie 

z  funkcji zestawu głośnomówiące­

go Bluetooth

®

 i  odtwarzania dźwięku 

poprzez łącze Bluetooth

®

. Należy podłą­

czać urządzenia przenośne obsługujące 

obie te funkcje.

 

• Niektóre urządzenia Bluetooth

®

 mogą 

powodować nieprawidłowe działanie 

systemu multimedialnego lub zakłóce­

nia. W  takim przypadku należy spró­

bować umieścić urządzenie w  innym 

miejscu.

 

• System może nie obsługiwać pewnych 

funkcji niektórych połączonych urzą­

dzeń Bluetooth

®

 lub telefonów komór­

kowych.

 

• Jeżeli system działa niestabilnie 

z  powodu błędu połączenia Bluetooth

®

 

pomiędzy systemem pojazdu a  urzą­

dzeniem zewnętrznym, należy usu­

nąć wszystkie powiązane urządzenia 

Bluetooth

®

 i połączyć je ponownie.

 

• Jeżeli połączenie Bluetooth

®

 jest nie­

stabilne, należy wykonać poniższe dzia­

łania:

1.  Wyłączyć łącze Bluetooth

®

 w urzą­

dzeniu i  włączyć je ponownie. 

Następnie ponownie połączyć 

urządzenie.

2.  Wyłączyć i ponownie włączyć urzą­

dzenie. Następnie ponownie połą­

czyć urządzenie.

3. Wyjąć baterię z  urządzenia i  wło­

żyć ją ponownie. Następnie włą­

czyć i połączyć urządzenie.

4. Usunąć powiązanie Bluetooth

®

 

w systemie i w urządzeniu, a nas­

tępnie ponownie wykonać powią­

zanie i połączenie.

 

• Połączenie Bluetooth

®

 jest niedostępne, 

kiedy łącze Bluetooth

®

 urządzenia jest 

wyłączone. Należy pamiętać o  włącze­

niu łącza Bluetooth

®

 urządzenia.

ŁĄCZE BLUETOOTH

®

Przed połączeniem urządzenia Blue­

tooth

®

 należy zatrzymać pojazd 

w bezpiecznym miejscu. Prowadzenie 

pojazdu bez zachowania należytej 

koncentracji może doprowadzić do 

wypadku, a w konsekwencji do zagro­

żenia zdrowia lub życia.

    OSTRZEŻENIE 

5-118

Wyposażenie pojazdu

Powiązywanie urządzeń z systemem

Aby umożliwić nawiązywanie połączeń 

poprzez łącze Bluetooth

®

, najpierw należy 

powiązać urządzenie z systemem, tj. dodać 

je do listy urządzeń Bluetooth

®

 w systemie. 

Z systemem można powiązać maksymalnie 

5 urządzeń.
1. Nacisnąć przycisk [

PHONE

] na panelu 

sterowania, a następnie wybrać pozycje 

Phone settings

” (Ustawienia telefonu) 

u

 „

Add new device

” (Dodaj nowe urzą-

dzenie).
•  W  przypadku pierwszego powiązy-

wania urządzenia z systemem można 

również nacisnąć przycisk nawiąza-

nia/odebrania połączenia na kierow-

nicy.

2.  W urządzeniu Bluetooth

®

, które ma zostać 

powiązane, włączyć łącze Bluetooth

®

wyszukać system pojazdu i wybrać go.
•  Sprawdzić nazwę systemu podawa-

ną przez łącze Bluetooth

®

. Jest ona 

wyświetlana w oknie nowego powią-

zania na ekranie systemu.

5.  Aby potwierdzić powiązanie, wprowadzić 

lub potwierdzić kod identyfikacyjny.
•  Jeżeli ekran urządzenia Bluetooth

®

 

pokazuje ekran wprowadzania kodu 

identyfikacyjnego, wprowadzić kod 

identyfikacyjny „0000” wyświetlony 

na ekranie systemu. 

•  Jeżeli ekran urządzenia Bluetooth

®

 

pokazuje 6-cyfrowy kod identyfikacyj-

ny, upewnić się, że kod wyświetlany 

na urządzeniu Bluetooth

®

 jest taki 

sam jak kod wyświetlany na ekra-

nie systemu. Następnie potwierdzić 

powiązanie na urządzeniu.

UWAGA

 

• Ekran przedstawiony w  tej instrukcji 

stanowi przykład. Sprawdzić na ekra­

nie systemu dokładną nazwę systemu 

i nazwę urządzenia Bluetooth

®

.

 

• Domyślny kod identyfikacyjny to „0000”.

 

• Nawiązanie przez system połączenia 

z  urządzeniem po zezwoleniu na takie 

połączenie może zająć pewien czas. Po 

nawiązaniu połączenia w górnej części 

ekranu pojawia się ikona stanu łącza 

Bluetooth

®

.

 

• Ustawienia zezwoleń można zmieniać 

za pomocą menu ustawień łącza Blue­

tooth

®

 w telefonie komórkowym. Więcej 

informacji podano w  instrukcji obsługi 

telefonu komórkowego.

 

• Aby powiązać kolejne urządzenie, 

powtórzyć kroki 1 ÷ 3.

 

• W przypadku korzystania z funkcji auto­

matycznego łączenia przez łącze Blue­

tooth

®

, połączenie telefoniczne może się 

przełączyć na zestaw głośnomówiący 

pojazdu jeżeli zostanie ono odebrane 

w  telefonie znajdującym się w  pobliżu 

pojazdu, a silnik pojazdu pracuje. Jeżeli 

nie zamierza się korzystać z  funkcji 

automatycznego łączenia, należy wyłą­

czyć łącze Bluetooth

®

 w urządzeniu.

 

• Jeżeli urządzenie Bluetooth

®

 jest połą­

czone z  systemem, bateria urządzenia 

może się rozładowywać szybciej.

5-119

W

yposażenie pojazdu

5

Łączenie powiązanego urządzenia

Aby korzystać z  urządzenia Bluetooth

®

 za 

pomocą systemu, należy połączyć powiąza-

ne urządzenie z systemem. System można 

połączyć tylko z jednym urządzeniem.
1. Nacisnąć przycisk [

PHONE

] na panelu 

sterowania, a następnie wybrać pozycje 

Phone settings

” (Ustawienia telefonu) 

u

  „

Paired devices

” (Powiązane urzą-

dzenia).
•  Jeżeli z  systemem nie powiązano 

jeszcze żadnych urządzeń, można 

również nacisnąć przycisk nawiąza-

nia/odebrania połączenia na kierow-

nicy.

2. Obracając 

pokrętłem strojenia

, wybrać 

urządzenie, które ma zostać połączone, 

a następnie nacisnąć pokrętło.
•  Jeżeli z  systemem połączone jest 

inne urządzenie, należy je odłączyć. 

Wybrać urządzenie, które ma zostać 

odłączone.

UWAGA

 

• Znalezienie się urządzenia poza zasię­

giem lub błąd w  urządzeniu może 

doprowadzić do zerwania połączenia. 

Zostanie ono automatycznie przywró­

cone po znalezieniu się urządzenia 

w zasięgu lub po usunięciu błędu.

 

• Czas nawiązywania połączenia zależy 

od priorytetu łączenia automatycznego.

Odłączanie urządzenia

Aby zakończyć używanie urządzenia Blue-

tooth

®

 lub połączyć inne urządzenie, aktu-

alnie połączone urządzenie należy odłączyć.
1. Nacisnąć przycisk [

PHONE

] na panelu 

sterowania, a następnie wybrać pozycje 

Phone settings

” (Ustawienia telefonu) 

u

  „

Paired devices

” (Powiązane urzą-

dzenia).

2. Obracając 

pokrętłem strojenia

 wybrać 

aktualnie powiązane urządzenie, a  nas-

tępnie nacisnąć pokrętło.

3. Aby wybrać opcję „

Yes

” (Tak), nacisnąć 

przycisk [

1 RPT

].

Usuwanie powiązanych urządzeń

Jeżeli zamierza się zaprzestać używania 

powiązanego urządzenia Bluetooth

®

 lub 

połączyć inne urządzenie, kiedy lista powią-

zanych urządzeń Bluetooth

®

 jest pełna, 

należy usunąć powiązane urządzenia.
1. Nacisnąć przycisk [

PHONE

] na panelu 

sterowania, a następnie wybrać pozycje 

Phone settings

” (Ustawienia telefonu) 

u

 „

Delete devices

” (Usuń urządzenia).

2. Obracając pokrętłem 

strojenia

, wybrać 

urządzenie, które ma zostać usunięte, 

a następnie nacisnąć pokrętło.

3. Aby wybrać opcję „

Yes

” (Tak), nacisnąć 

przycisk [

1 RPT

].

UWAGA

 

• Usunięcie powiązanego urządzenia 

powoduje również usunięcie historii 

połączeń i  kontaktów tego urządzenia 

zapisanych w systemie.

 

• Aby ponownie użyć usuniętego urzą­

dzenia, należy je ponownie powiązać 

z systemem.

5-120

Wyposażenie pojazdu

Używanie źródła dźwięku z łączem 

Bluetooth

®

System umożliwia odtwarzanie przez gło-

śniki pojazdu utworów zapisanych w źródle 

dźwięku z łączem Bluetooth

®

.

1. Nacisnąć przycisk [

AUDIO

] na panelu 

sterowania.

2. Po pojawieniu się okna wyboru trybu 

obracając pokrętłem 

strojenia

 wybrać 

tryb 

Bluetooth Audio

, a następnie naci-

snąć pokrętło.

(1) Informacje na temat aktualnie odtwarza-

nego utworu

1.  Naciśnięcie przycisku [

MENU/CLOCK

] na 

panelu sterowania umożliwia dostęp do 

następujących opcji:

2. Obracając 

pokrętłem strojenia

 wybrać 

opcję, a następnie nacisnąć pokrętło.
• 

Sound settings

 (Ustawienia dźwięku): 

Ta pozycja menu umożliwia zmianę 

ustawień dźwięku, takich jak miejsce 

koncentracji dźwięku i  poziomy wyj-

ściowe dla poszczególnych zakresów.

 

Balance

 (Balans): wybór miejsca kon-

centracji dźwięku w pojeździe. Wybrać 

pozycję lub „

Balance

” (Balans), obra-

cając 

pokrętłem strojenia

, wybrać 

odpowiednie przesunięcie, a  następ-

nie nacisnąć pokrętło. Aby ustawić 

środkowe położenie dla balansu, 

wybrać pozycję „

Centre

” (Środek).

 

Equaliser

 (Korektor graficzny): regu-

lacja poziomu wyjściowego dla posz-

czególnych zakresów tonów.

 

Speed dependent vol. 

(Dostosowy-

wanie głośności do prędkości jazdy): 

automatyczne dostosowywanie po-

ziomu głośności systemu audio do 

prędkości jazdy.

UWAGA

 

• Dostępne opcje mogą być różne, 

w  zależności od wersji i  parametrów 

pojazdu.

 

• Dostępne opcje mogą być różne, 

w  zależności od parametrów systemu 

audio lub wzmacniacza.

• 

Mode popup

 (Okno powiadamiania 

o  trybie): włączenie wyświetlania 

okna wyboru trybu po naciśnięciu 

przycisku [

AUDIO

] na panelu stero-

wania.

• 

Date/Time

 (Data/godzina): Ta pozycja 

menu umożliwia zmianę daty i godzi-

ny wyświetlanej na ekranie systemu.

 

Set date

 (Ustaw datę): ustawianie 

daty wyświetlanej na ekranie syste-

mu.

 

Set time

 (Ustaw godzinę): ustawia-

nie godziny wyświetlanej na ekranie 

systemu.

 

Time format

 (Format czasu): wybie-

ranie pomiędzy formatem 12-godzin-

nym i 24-godzinnym.

 

Display (Power Off)

 (Wyświetlanie 

zegara po wyłączeniu systemu): usta-

wienie wyświetlania zegara na ekra-

nie systemu po wyłączeniu systemu.

• 

Language

 (Język): możliwość zmiany 

wersji językowej systemu.

5-121

W

yposażenie pojazdu

5

Wstrzymywanie/wznawianie 

odtwarzania

Aby wstrzymać odtwarzanie, nacisnąć 

pokrętło 

strojenia

 na panelu sterowania. 

Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naci-

snąć 

pokrętło strojenia

.

•  Można również nacisnąć przycisk wyci-

szania na kierownicy.

Powtarzanie utworów

Nacisnąć przycisk [

1  RPT

] na panelu ste-

rowania. Tryb powtarzania utworów zmie-

nia się po każdym naciśnięciu przycisku. 

Wybór określonego trybu potwierdza ikona 

wyświetlana na ekranie.

Odtwarzanie w przypadkowej 

kolejności

Nacisnąć przycisk [

2 SHFL

] na panelu ste-

rowania. Naciskanie przycisku powoduje 

naprzemienne włączanie i wyłączanie trybu 

odtwarzania w  przypadkowej kolejności. 

Włączenie trybu odtwarzania w przypadko-

wej kolejności potwierdza ikona wyświetla-

na na ekranie.

UWAGA

System może nie obsługiwać funkcji 

powtarzania odtwarzania lub odtwarza­

nia w  przypadkowej kolejności niektó­

rych połączonych urządzeń Bluetooth

®

 

lub telefonów komórkowych.

UWAGA

 

• Sposób sterowania odtwarzaniem może 

się różnić w zależności od połączonego 

urządzenia Bluetooth

®

, telefonu komór­

kowego lub odtwarzacza.

 

• System może nie obsługiwać funkcji 

odtwarzania plików dźwiękowych z nie­

których odtwarzaczy.

 

• System może nie obsługiwać pewnych 

funkcji niektórych połączonych urzą­

dzeń Bluetooth

®

 lub telefonów komór­

kowych.

 

• Odebranie lub nawiązanie połączenia 

telefonicznego podczas odtwarzania 

utworów muzycznych z  telefonu połą­

czonego z  systemem audio łączem 

Bluetooth

®

 powoduje przerwanie 

odtwarzania.

 

• Odbieranie lub nawiązywanie połączeń 

telefonicznych podczas odtwarzania 

utworów przez łącze Bluetooth

®

 może 

powodować zakłócenia dźwięku.

 

• W  przypadku użycia zestawu głośno­

mówiącego Bluetooth

®

 podczas odtwa­

rzania dźwięku z  niektórych telefonów 

komórkowych poprzez łącze Bluetooth

®

odtwarzanie może nie zostać wzno­

wione automatycznie po zakończeniu 

połączenia.

 

• Przejście do następnego/poprzednie­

go utworu odtwarzanego przez łącze 

Bluetooth

®

 może powodować emitowa­

nie nietypowych dźwięków przez nie­

które telefony komórkowe.

 

• W  trybie odtwarzania plików dźwięko­

wych poprzez łącze Bluetooth

®

 funkcja 

przewijania do tyłu/do przodu nie działa.

 

• W  trybie odtwarzania plików dźwięko­

wych poprzez łącze Bluetooth

®

 funkcja 

listy odtwarzania nie działa.

 

• Po odłączeniu urządzenia Bluetooth

®

 

tryb odtwarzania plików dźwiękowych 

poprzez łącze Bluetooth

®

 wyłącza się.

5-122

Wyposażenie pojazdu

Korzystanie z telefonu z łączem 

Bluetooth

®

Łącze Bluetooth

®

 można wykorzystywać do 

rozmów telefonicznych z  użyciem zestawu 

głośnomówiącego. Zestaw ten umożliwia 

bezpieczne oraz wygodne nawiązywanie 

i odbieranie połączeń telefonicznych z uży-

ciem wbudowanego mikrofonu i głośników 

pojazdu, a  także przeglądanie informacji 

o połączeniach na ekranie systemu. 

UWAGA

 

• Jeżeli z  systemem nie jest połączony 

żaden telefon komórkowy, nie można 

przejść na ekran telefonu. Aby sko­

rzystać z  funkcji telefonu z  łączem 

Bluetooth

®

, należy połączyć system 

z telefonem komórkowym.

 

• Zestaw głośnomówiący Bluetooth

®

 

może nie działać w  miejscach poza 

zasięgiem sieci telefonii komórkowej, 

takich jak tunele, parkingi podziemne 

lub tereny górskie.

 

• W  następujących warunkach jakość 

połączenia może być niższa:

–  Słaby odbiór sygnału przez telefon 

komórkowy.

–  Hałas wewnątrz pojazdu.
– Telefon komórkowy umieszczony 

w  pobliżu przedmiotów metalo­

wych, takich jak puszki z  napoja­

mi.

 

• Głośność i  jakość dźwięku emitowa­

nego przez zestaw głośnomówiący 

Bluetooth

®

 zależą od połączonego tele­

fonu komórkowego.

• 

Przed połączeniem urządzenia Blue­

tooth

®

 należy zatrzymać pojazd 

w bezpiecznym miejscu. Prowadzenie 

pojazdu bez zachowania należytej 

koncentracji może doprowadzić do 

wypadku, a  w  konsekwencji do za­

grożenia zdrowia lub życia.

• 

Nigdy nie wybierać numeru ani nie 

odbierać połączeń telefonicznych 

podczas prowadzenia bez korzysta­

nia z  zestawu głośnomówiącego. 

Korzystanie z  telefonu komórkowe­

go może spowodować odwrócenie 

uwagi utrudniające rozpoznawanie 

warunków zewnętrznych i  ograni­

czające zdolność reagowania w  sy­

tuacjach nieoczekiwanych. Może to 

doprowadzić do wypadku. W  razie 

konieczności należy skorzystać z ze­

stawu głośnomówiącego Bluetooth

®

 

i  maksymalnie skrócić czas rozmo­

wy.

    OSTRZEŻENIE 

5-123

W

yposażenie pojazdu

5

Nawiązywanie połączenia

Jeżeli telefon komórkowy jest połączony 

z  systemem, połączenie można nawiązać, 

wybierając nazwisko z historii połączeń lub 

z listy kontaktów.
1. Nacisnąć przycisk [

PHONE

] na panelu 

sterowania.
•  Można również nacisnąć przycisk 

nawiązania/odebrania połączenia na 

kierownicy.

2.  Wybrać numer telefonu.

•  Aby wybrać numer telefonu z  listy 

ulubionych numerów, wybrać pozycję 

Favourites

” (Ulubione).

•  Aby wybrać numer telefonu z historii 

połączeń, wybrać pozycję „

Call

 

histo­

ry

” (Historia połączeń).

•  Aby wybrać numer telefonu z  listy 

kontaktów pobranej z  połączonego 

telefonu komórkowego, wybrać pozy-

cję „

Contacts

” (Kontakty).

3. Aby zakończyć połączenie, nacisnąć 

przycisk [

2 SHFL

] na panelu sterowania.

•  Można również nacisnąć przycisk 

zakończenia połączenia na kierow-

nicy.

Zapisywanie  listy  ulubionych  nume

-

rów

Korzystanie z  zestawu głośnomówiącego 

Bluetooth

®

 można ułatwić, zapisując nume-

ry telefonów jako ulubione.
1. Po wyświetleniu ekranu telefonu, obra-

cając pokrętłem 

strojenia

 wybrać pozy-

cję „

Favourites

” (Ulubione), a następnie 

nacisnąć pokrętło.

2. Nacisnąć przycisk [

MENU/CLOCK

u

 

Add new favourites

” (Dodaj nowy 

numer do ulubionych).

3. Nacisnąć przycisk [

1 RPT

] i  wybrać 

odpowiedni numer telefonu.

Korzystanie z listy ulubionych nume

-

rów

1. Po wyświetleniu ekranu telefonu obra-

cając 

pokrętłem strojenia

 wybrać pozy-

cję „

Favourites

” (Ulubione), a następnie 

nacisnąć pokrętło.

2. Obracając 

pokrętłem strojenia

 wybrać 

kontakt, a  następnie nacisnąć pokrętło 

w celu nawiązania połączenia.

Naciśnięcie przycisku [

MENU/CLOCK

] na 

panelu sterowania umożliwia dostęp do 

następujących opcji:
• 

Add new favourites

 (Dodaj nowy numer 

do ulubionych): dodanie często używane-

go numeru telefonu do listy ulubionych 

numerów.

• 

Delete items

 (Usuń pozycje): usunięcie 

zaznaczonej pozycji z  listy ulubionych 

numerów.

• 

Delete all

 (Usuń wszystkie): usunięcie 

wszystkich pozycji z  listy ulubionych 

numerów.

5-124

Wyposażenie pojazdu

UWAGA

 

• Do każdego urządzenia można zapisać 

do 20 ulubionych numerów.

 

• Aby zapisać ulubione numery, nale­

ży najpierw pobrać listę kontaktów do 

systemu.

 

• System nie pobiera listy ulubionych 

numerów zapisanej w telefonie komór­

kowym.

 

• Nawet jeżeli w  telefonie komórkowym 

kontakt jest zapisany na liście nume­

rów ulubionych, system nie przenosi go 

automatycznie do swojej listy numerów 

ulubionych. Pozycje listy ulubionych 

numerów należy dodawać i  usuwać 

ręcznie.

 

• Po połączeniu innego telefonu komór­

kowego system nie wyświetla listy 

ulubionych numerów wcześniejszego 

telefonu, ale lista ta pozostaje zapisana 

w systemie do momentu usunięcia tego 

telefonu z listy powiązanych urządzeń. 

Korzystanie z historii połączeń

1. Po wyświetleniu ekranu telefonu obra-

cając 

pokrętłem strojenia

 wybrać pozy-

cję „

Call history

” (Historia połączeń), 

a następnie nacisnąć pokrętło.

2. Obracając 

pokrętłem strojenia

 wybrać 

pozycję, a  następnie nacisnąć pokrętło 

w celu nawiązania połączenia.

Naciśnięcie przycisku [

MENU/CLOCK

] na 

panelu sterowania umożliwia dostęp do 

następujących opcji:
• 

Download

 (Pobierz): pobieranie historii 

połączeń.

• 

All calls

 (Wszystkie połączenia): wyświe-

tlanie wszystkich zapamiętanych połą-

czeń.

• 

Dialed calls

 (Wybierane numery): wyś-

wietlanie tylko wybieranych numerów.

• 

Received calls

 (Połączenia odebrane): 

wyświetlanie tylko połączeń odebranych.

• 

Missed calls

 (Połączenia nieodebrane): 

wyświetlanie tylko połączeń nieodebra-

nych.

UWAGA

 

• Niektóre telefony komórkowe mogą nie 

obsługiwać funkcji pobierania.

 

• Historia połączeń jest dostępna tylko 

po jej pobraniu, kiedy z  systemem jest 

połączony telefon komórkowy.

 

• Połączenia z  numerów zastrzeżonych 

nie są zapisywane w historii połączeń.

 

• Dla każdej listy można pobrać do 50 

pozycji historii połączeń.

 

• System nie wyświetla na ekranie infor­

macji o  czasie trwania ani o  godzinie 

połączenia.

 

• Aby pobrać historię połączeń z telefonu 

komórkowego, konieczne jest zezwole­

nie. Próba pobrania danych może wyma­

gać udzielenia zezwolenia na telefonie 

komórkowym. W  przypadku niepowo­

dzenia pobierania należy sprawdzić 

ewentualne powiadomienia na ekranie 

telefonu komórkowego lub ustawienia 

zezwoleń w telefonie komórkowym.

 

• Pobranie historii połączeń powoduje 

usunięcie wszystkich starszych danych.

5-125

W

yposażenie pojazdu

5

Korzystanie z listy kontaktów

1. Po wyświetleniu ekranu telefonu, obra-

cając 

pokrętłem strojenia

 wybrać pozy-

cję „

Contacts

” (Kontakty), a  następnie 

nacisnąć pokrętło.

2. Obracając 

pokrętłem strojenia

, wybrać 

grupę znaków alfanumerycznych, a nas-

tępnie nacisnąć pokrętło.

3. Obracając 

pokrętłem strojenia

 wybrać 

kontakt, a  następnie nacisnąć pokrętło 

w celu nawiązania połączenia.

Naciśnięcie przycisku [

MENU/CLOCK

] na 

panelu sterowania umożliwia dostęp do 

następującej opcji:
• 

 Download

 (Pobierz): pobieranie kontak-

tów z telefonu komórkowego.

UWAGA

 

• Kontakty można przeglądać tylko 

wtedy, kiedy urządzenie Bluetooth

®

 jest 

połączone.

 

• Z  urządzenia Bluetooth

®

 można pobie­

rać i wyświetlać jedynie kontakty zapi­

sane w  obsługiwanym formacie. Nie 

obejmuje to kontaktów zapisanych 

w niektórych aplikacjach.

 

• Z  urządzenia można pobrać do 

2000 kontaktów.

 

• Niektóre telefony komórkowe mogą nie 

obsługiwać funkcji pobierania.

 

• W  zależności od parametrów technicz­

nych systemu niektóre pobierane kon­

takty mogą zostać utracone.

 

• System pobiera kontakty zapisane 

w  pamięci telefonu i  na karcie SIM. 

Niektóre telefony komórkowe nie umoż­

liwiają pobierania kontaktów z  karty 

SIM.

 

• System może nie wyświetlać prawi­

dłowo niektórych znaków specjalnych 

i  symboli użytych w  nazwach kontak­

tów.

 

• Aby pobrać kontakty z telefonu komór­

kowego, konieczne jest zezwolenie. 

Próba pobrania danych może wyma­

gać udzielenia zezwolenia na telefonie 

komórkowym. W  przypadku niepowo­

dzenia pobierania należy sprawdzić 

ewentualne powiadomienia na ekranie 

telefonu komórkowego lub ustawienia 

zezwoleń w telefonie komórkowym.

 

• Czas pobierania zależy od typu i stanu 

telefonu komórkowego.

 

• Pobranie kontaktów powoduje usunię­

cie wszystkich starszych danych.

 

• Kontaktów zapisanych w  systemie nie 

można edytować ani usuwać.

 

• Po połączeniu innego telefonu komór­

kowego system nie wyświetla kon­

taktów z  wcześniejszego telefonu, ale 

lista ta pozostaje zapisana w  systemie 

do momentu usunięcia telefonu z  listy 

powiązanych urządzeń.

5-126

Wyposażenie pojazdu

Odbieranie połączeń telefonicznych

System sygnalizuje nadchodzące połącze-

nie, wyświetlając na ekranie okno powia-

domienia.

Aby odebrać połączenie, nacisnąć przycisk 

[

1 RPT

] na panelu sterowania.

•  Można również nacisnąć przycisk nawią-

zania/odebrania połączenia na kierow-

nicy.

Aby odrzucić połączenie, nacisnąć przycisk 

[

2 SHFL

] na panelu sterowania.

•  Można również nacisnąć przycisk zakoń-

czenia połączenia na kierownicy.

UWAGA

 

• Niektóre typy telefonów komórkowych 

mogą nie obsługiwać funkcji odrzuca­

nia połączenia.

 

• Po połączeniu telefonu komórkowe­

go z  systemem dźwięk nadchodzą­

cego połączenia telefonicznego może 

być emitowany przez głośniki pojazdu 

nawet po opuszczeniu pojazdu, jeżeli 

telefon pozostaje w zasięgu połączenia. 

Aby zakończyć połączenie, należy odłą­

czyć urządzenie od systemu lub wyłą­

czyć łącze Bluetooth

®

 w urządzeniu.

Korzystanie z opcji podczas 

połączenia telefonicznego

W czasie trwającego połączenia telefonicz-

nego system pokazuje ekran przedstawiony 

poniżej. Aby użyć żądanej funkcji, nacisnąć 

odpowiedni przycisk.

Aby przekierować połączenie na telefon 

komórkowy, nacisnąć przycisk [

1 RPT

] na 

panelu sterowania.
•  Można również nacisnąć i  przytrzymać 

przycisk nawiązania/odebrania połącze-

nia na kierownicy.

Aby zakończyć połączenie, nacisnąć przy-

cisk [

2 SHFL

] na panelu sterowania.

•  Można również nacisnąć przycisk zakoń-

czenia połączenia na kierownicy.

5-127

W

yposażenie pojazdu

5

Naciśnięcie przycisku [

MENU/CLOCK

] na 

panelu sterowania umożliwia dostęp do 

następującej opcji:
• 

Microphone Volume (Outgoing Volume)

 

(Głośność mikrofonu — dźwięk wycho-

dzący): regulacja głośności mikrofonu lub 

całkowite wyłączenie mikrofonu.

UWAGA

 

• Jeżeli nazwisko osoby dzwoniącej jest 

zapisane na liście kontaktów, system 

wyświetla nazwisko i  numer telefo­

nu osoby dzwoniącej. Jeżeli nazwisko 

osoby dzwoniącej nie jest zapisane na 

liście kontaktów, system wyświetla 

tylko numer telefonu osoby dzwoniącej.

 

• Podczas rozmowy telefonicznej z  uży­

ciem zestawu głośnomówiącego Blue­

tooth

®

 nie można przełączać ekranu na 

inne ekrany, takie jak ekran systemu 

audio lub ekran ustawień.

 

• Jakość połączenia telefonicznego zale­

ży od typu telefonu komórkowego. 

W przypadku niektórych telefonów roz­

mówca może słyszeć słabiej.

 

• Niektóre typy telefonów komórkowych 

mogą nie wyświetlać numeru telefonu.

 

• Niektóre typy telefonów komórkowych 

mogą nie obsługiwać funkcji przełącza­

nia połączenia.

5-128

Wyposażenie pojazdu

OGÓLNOEUROPEJSKI 

SYSTEM WEZWAŃ 

ALARMOWYCH ECALL 

(JEŻELI WYSTĘPUJE)

System ten automatycznie wysyła wezwa-

nie alarmowe w razie wypadku drogowego.

PRZYCISK [SOS]

Ręczne połączenie alarmowe za pomocą 

przycisku [SOS] może zostać nawiązane 

zarówno przez kierowcę, jak i  przez pasa-

żerów.
•  Po naciśnięciu przycisku następuje wyci-

szenie dźwięku systemu audio, a  na 

ekranie pojawia się komunikat „SOS”.

 

UWAGA

 

• Więcej informacji podano w  rozdziale 

„Postępowanie w przypadku awarii”.

 

• W  niektórych regionach system może 

nie obsługiwać tej funkcji.

 

• Opis przycisków może się zmieniać 

w zależności od regionu i wersji pojaz­

du.

IKONY STANU SYSTEMU

Ikony stanu pojawiają się w  górnej części 

ekranu i określają aktualny stan systemu.
Należy zapoznać się z  ikonami pojawiają-

cymi się podczas wykonywania niektórych 

działań lub używania niektórych funkcji oraz 

poznać ich znaczenie.

Łącze Bluetooth

®

Ikona

Opis

Poziom naładowania baterii 
połączonego urządzenia Bluetooth

®

Telefon komórkowy lub źródło 
dźwięku połączone łączem 
Bluetooth

®

Aktywne połączenie telefoniczne 
z użyciem funkcji zestawu 
głośnomówiącego Bluetooth

®

Mikrofon wyłączony podczas 
połączenia telefonicznego z użyciem 
zestawu głośnomówiącego 
Bluetooth

®

Pobieranie historii połączeń 
z telefonu komórkowego 
połączonego łączem Bluetooth

®

Pobieranie kontaktów z telefonu 
komórkowego połączonego łączem 
Bluetooth

®

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     15      16      17      18     ..