Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 15

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     13      14      15      16     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 15

 

 

5-81

W

yposażenie pojazdu

5

Usuwanie lodu z szyby czołowej 

1. Włączyć najwyższy bieg dmuchawy 

(skrajne prawe położenie).

2.  Ustawić najwyższą temperaturę.
3.  Włączyć tryb 

.

4. Automatycznie zostaje wybrany dopływ 

powietrza z zewnątrz i włącza się klima-

tyzacja (jeżeli występuje).

Klimatyzacja automatyczna

Usuwanie zaparowania szyby 

czołowej

OBC3050120

1.  Wybrać prędkość dmuchawy.
2.  Ustawić temperaturę.
3. Nacisnąć włącznik funkcji osuszania 

szyby (

).

4. Klimatyzacja włącza się w  zależności 

od temperatury otoczenia, natomiast 

dopływ powietrza z zewnątrz i najwyższy 

bieg dmuchawy włączają się automa-

tycznie.

Jeżeli klimatyzacja, dopływ powietrza 

z  zewnątrz lub najwyższy bieg dmuchawy 

nie włączą się automatycznie, należy włą-

czyć je ręcznie odpowiednimi przyciskami.
Wybór trybu 

 powoduje ustawienie 

najwyższego biegu dmuchawy.

Usuwanie lodu z szyby czołowej

1.  Włączyć najwyższy bieg dmuchawy.
2.  Ustawić najwyższą temperaturę (HI).
3. Nacisnąć włącznik funkcji osuszania 

szyby (

).

4. Klimatyzacja włącza się w  zależności 

od temperatury otoczenia, natomiast 

dopływ powietrza z zewnątrz włącza się 

automatycznie.

Wybór trybu 

 powoduje ustawienie 

najwyższego biegu dmuchawy.

OBC3050119

OBC3050121

5-82

Wyposażenie pojazdu

Automatyczne usuwanie zaparowania 

szyby czołowej (tylko klimatyzacja 

automatyczna) – jeżeli występuje

OBC3050124

Układ automatycznego usuwania zaparowa-

nia szyby czołowej wykrywa kondensację 

pary wodnej na szybie i  ogranicza możli-

wość jej zaparowania.
Układ automatycznego usuwania zaparowa-

nia szyby czołowej działa przy włączonym 

układzie ogrzewania lub klimatyzacji.

W  trakcie działania układu auto-

matycznego usuwania zaparo-

wania szyby czołowej świeci się 

lampka sygnalizacyjna.

Układ aktywuje się w  przypadku wykrycia 

wysokiego poziomu wilgotności wewnątrz 

pojazdu.
Układ automatycznie wykonuje następujące 

działania:
Krok 1:  włączenie klimatyzacji.
Krok 

2: 

włączenie dopływu powietrza 

z  zewnątrz w  przypadku niskiej 

temperatury zewnętrznej.

Krok 3:  włączenie nadmuchu na szybę czo-

łową.

Krok 4:  wzrost prędkości dmuchawy.

Wyłączenie lub zresetowanie układu 

automatycznego usuwania zaparowania 

szyby czołowej

Przy włączonej stacyjce (stan ON) przez 

3  sekundy naciskać włącznik funkcji osu-

szania szyby czołowej.
Po anulowaniu funkcji automatycznego usu-

wania zaparowania szyby czołowej symbol 

wyłączonego układu miga 3 razy.
Po zresetowaniu układu automatycznego 

usuwania zaparowania szyby czołowej sym-

bol wyłączonego układu miga 6 razy.

Jeżeli klimatyzacja została włączona przez 

układ  automatycznego  usuwania  zaparo

-

wania szyby czołowej, przy próbie ręczne

-

go wyłączenia klimatyzacji lampka sygna

-

lizacyjna miga 3 razy, a klimatyzacja nie 

wyłącza się.

Aby  utrzymać  wydajność  i  skuteczność 

układu  automatycznego  usuwania  zapa

-

rowania  szyby  czołowej,  przy  działają

-

cym  układzie  nie  należy  włączać  obiegu 

wewnętrznego powietrza.

Podczas  działania  układu  automatyczne

-

go usuwania zaparowania szyby czołowej 

nie  działa  przełącznik  biegu  dmuchawy, 

pokrętło regulacji temperatury ani włącz

-

nik obiegu wewnętrznego.

UWAGA

Nie zdejmować osłony czujnika, znajdu­

jącego się w górnej części, po wewnętrz­

nej stronie szyby czołowej.
Może to spowodować uszkodzenie ele­

mentów układu, które nie będzie objęte 

gwarancją.

5-83

W

yposażenie pojazdu

5

Ogrzewanie szyb i lusterek

UWAGA

Aby nie spowodować uszkodzenia ścieżki 

grzejnej, znajdującej się na wewnętrznej 

powierzchni szyby tylnej, do czyszczenia 

szyby nie należy nigdy używać ostrych 

przedmiotów ani środków czyszczących 

zawierających materiały ścierne.

Opis  dotyczący  ogrzewania  szyby  czo

-

łowej  znajduje  się  w  części  „Usuwanie 

zaparowania i lodu z szyby czołowej” tego 

rozdziału.

Ogrzewanie szyby tylnej

Ogrzewanie służy do usuwania szronu, 

zaparowania i cienkiego lodu z szyby. Działa 

ono tylko przy pracującym silniku.
•  Aby włączyć ogrzewanie szyby tylnej, 

należy nacisnąć przycisk znajdujący się 

w  konsoli centralnej. Włączenie ogrze-

wania szyby sygnalizuje lampka w przy-

cisku.

•  Aby wyłączyć ogrzewanie szyby tylnej, 

należy ponownie nacisnąć przycisk.

•  Jeżeli  szyba  tylna  pokryta  jest  grubą 

warstwą  śniegu,  przed  włączeniem 

jej  ogrzewania  należy  usunąć  śnieg 

z szyby.

•  Ogrzewanie  szyby  tylnej  wyłącza  się 

automatycznie po ok. 20 minutach lub 

po  wyłączeniu  stacyjki  (stan  LOCK/

OFF).

OBC3050122TU

 

 Klimatyzacja manualna

 

 Klimatyzacja automatyczna

OBC3050123

5-84

Wyposażenie pojazdu

SCHOWKI

UWAGA

Aby uniknąć kradzieży, nie należy pozo­

stawiać w schowkach przedmiotów war­

tościowych.

Schowek w podłokietniku

Otwieranie: 
Chwycić i  przytrzymać dźwignię zatrzasku 

podłokietnika, a następnie podnieść pokry-

wę. 

Schowek przedni

Aby otworzyć schowek przedni, należy 

pociągnąć za uchwyt — schowek otworzy 

się automatycznie. Po wyjęciu lub włożeniu 

przedmiotu schowek należy zamknąć.

Podczas jazdy należy ZAWSZE dokład­

nie zamykać pokrywy schowków. 

Przedmioty we wnętrzu pojazdu poru­

szają się z jego prędkością. W przypad­

ku nagłego przyspieszenia, hamowania, 

skrętu lub kolizji przewożone przedmio­

ty mogą wypaść ze schowka i spowodo­

wać obrażenia.

    OSTRZEŻENIE 

Nie przechowywać w  samochodzie 

zapalniczek, butli gazowych ani innych 

materiałów łatwopalnych lub wybucho­

wych. W przypadku wystawienia samo­

chodu na długie działanie wysokich 

temperatur przedmioty te mogą zapalić 

się lub wybuchnąć.

    OSTRZEŻENIE 

Na półce nie należy umieszczać przed­

miotów ciężkich, ostrych ani kruchych. 

Podczas gwałtownego hamowania 

lub wypadku przedmioty takie mogą 

wypaść z  półki i  spowodować zagro­

żenie zdrowia pasażerów lub kierowcy.

    OSTRZEŻENIE 

Po wyjęciu lub włożeniu przedmiotu 

schowek należy ZAWSZE zamknąć.
W  razie wypadku otwarta pokrywa 

schowka może spowodować poważne 

obrażenia, nawet przy zapiętych pasach 

bezpieczeństwa.

    OSTRZEŻENIE 

OGB044136

OBC3N050025

5-85

W

yposażenie pojazdu

5

Popielniczka (jeżeli występuje)

Aby użyć popielniczki, należy otworzyć jej 

pokrywę.
Aby oczyścić popielniczkę:
Obrócić pokrywę popielniczki w  lewo 

i wyciągnąć plastikowy wkład popielniczki.

Uchwyty na napoje

W uchwytach można umieszczać kubki lub 

małe pojemniki z napojami. 

UWAGA

 

• Aby nie dopuścić do rozlania napojów, 

należy przewozić je zamknięte. W przy­

padku rozlania napojów może dojść 

do zalania i  uszkodzenia elementów 

układu elektrycznego/elektronicznego 

pojazdu.

 

• Podczas czyszczenia rozlanych płynów 

nie należy suszyć uchwytu na napoje 

w wysokiej temperaturze. Może to spo­

wodować uszkodzenie uchwytu.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZA 

OGB044045

OGB044046

Używanie popielniczki

Wkładanie palących się papierosów lub 

zapałek do popielniczki razem z innymi 

materiałami palnymi może spowodować 

pożar.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Aby nie rozlać napojów przewożo­

nych w  uchwytach na napoje, nale­

ży unikać gwałtownego ruszania 

i  hamowania. Rozlanie gorącego 

napoju może spowodować poparze­

nia. Poparzenie kierowcy może skut­

kować utratą kontroli nad pojazdem 

i wypadkiem.

    OSTRZEŻENIE 

Nie wystawiać puszek ani butelek na 

bezpośrednie działanie promieni sło­

necznych ani nie wkładać ich do roz­

grzanego samochodu, ponieważ mogą 

ulec rozerwaniu.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Podczas jazdy nie umieszczać 

w  uchwytach niezamkniętych kub­

ków, butelek, puszek itp. z napojami, 

w szczególności kubków z gorącymi 

napojami. Może to stanowić zagroże­

nie w razie gwałtownego hamowania 

lub wypadku.

• 

W  uchwytach należy umieszczać 

wyłącznie kubki wykonane z  mięk­

kich materiałów. Twarde przedmioty 

mogą stanowić zagrożenie zdrowia 

w razie wypadku.

5-86

Wyposażenie pojazdu

Podłokietnik przesuwny  

(jeżeli występuje)

Aby przesunąć podłokietnik do przodu:
Chwycić przednią część podłokietnika 

i pociągnąć podłokietnik do przodu. 

Aby przesunąć podłokietnik do tyłu:
Chwycić przednią część podłokietnika 

i popchnąć podłokietnik do tyłu.

Osłony przeciwsłoneczne

Aby użyć osłony przeciwsłonecznej, należy 

ją opuścić.
Aby użyć osłony przeciwsłonecznej na szy-

bie bocznej, należy ją opuścić, wyciągnąć 

z zaczepu (1) i obrócić na bok (2).
Aby użyć lusterka w  osłonie przeciwsło-

necznej, należy opuścić osłonę i  odsunąć 

pokrywę (3) lusterka.
Uchwyt (4) umożliwia przechowywanie bile-

tów parkingowych itp.

Po skorzystaniu z lusterka w osłonie prze

-

ciwsłonecznej należy zamknąć jego pokry

-

wę  i  ustawić  osłonę  w  położeniu  począt

-

kowym.

UWAGA

Nie umieszczać jednocześnie wielu bile­

tów w  uchwycie. Może to spowodować 

uszkodzenie uchwytu na bilety. 

OBC3050035

OPD046337

Ze względów bezpieczeństwa pamiętać, 

by podczas korzystania z  osłon prze­

ciwsłonecznych nie ograniczać widocz­

ności.

    OSTRZEŻENIE 

5-87

W

yposażenie pojazdu

5

Gniazda zasilania (jeżeli występują)

Gniazda elektryczne służą do zasilania tele-

fonów komórkowych lub innych urządzeń, 

zaprojektowanych do podłączania do układu 

elektrycznego pojazdu. 
Przy pracującym silniku moc urządzeń pod-

łączonych do gniazd pojazdu nie powinna 

przekraczać 180 W.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia gniazd zasilania:

 

• Gniazd zasilania można używać jedy­

nie kiedy silnik pracuje. Po użyciu 

urządzenia należy wyjąć jego wtyczkę 

z  gniazda. Długie używanie podłączo­

nych akcesoriów elektrycznych przy 

wyłączonym silniku może doprowadzić 

do rozładowania akumulatora.

 

• Używać wyłącznie akcesoriów o napię­

ciu zasilania 12 V i mocy mniejszej niż 

180 W.

 

• Jeżeli do gniazda zasilania podłączone 

jest jakiekolwiek urządzenie, klimaty­

zację lub ogrzewanie należy ustawić na 

najniższy bieg.

 

• Jeżeli gniazdo nie jest używane, należy 

zamknąć jego pokrywę.

 

• Podłączenie niektórych urządzeń do 

gniazda zasilania może wywoływać 

zakłócenia elektroniczne. Urządzenia te 

mogą powodować znaczne zakłócenia 

pracy systemu audio, nieprawidłowe 

działanie innych układów elektronicz­

nych pojazdu i/lub urządzeń mobilnych.

 

• Wsuwać wtyczkę do oporu. W przypad­

ku nieprawidłowego podłączenia wtycz­

ka może przegrzewać się i powodować 

przepalenie bezpiecznika.

 

• Korzystać z  urządzeń elektrycznych/

elektronicznych z  zasilaniem bateryj­

nym, wyposażonych w  zabezpieczenie 

przed odwróceniem biegunów zasilania. 

W przeciwnym razie prąd mógłby prze­

płynąć z baterii do układu elektryczne­

go/elektronicznego pojazdu i spowodo­

wać jego uszkodzenie.

Unikać wstrząsów elektrycznych. Nie 

wkładać do gniazd zasilania palców, 

obcych przedmiotów (monet, spinaczy, 

długopisów itp.) ani nie dotykać ich 

mokrymi dłońmi.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3N050026

5-88

Wyposażenie pojazdu

Ładowarka USB (jeżeli występuje)

Ładowarka USB znajduje się w  schowku 

konsoli, pomiędzy fotelem kierowcy i pasa-

żera. Wsunąć ładowarkę USB do gniazda 

USB i naładować smartfon lub tablet. 
•  Status ładowania/komunikat o  zakoń-

czeniu ładowania wyświetlany jest na 

ekranie smartfona lub tabletu. 

•  Smartfon lub tablet mogą rozgrzewać 

się podczas ładowania. Nie oznacza to 

usterki układu ładowania. 

•  Smartfon lub tablet obsługujące inną 

metodę ładowania mogą nie ładować się 

prawidłowo. W  takim przypadku należy 

skorzystać z oryginalnej ładowarki prze-

znaczonej dla danego urządzenia. 

•  Gniazdo ładowania służy wyłącznie 

do ładowania urządzeń. Nie korzystać 

z  gniazda ładowania do zasilania sys-

temów audio lub odtwarzania plików 

w  systemie audio-wideo i  nawigacji 

pojazdu.

Ładowarka bezprzewodowa telefonów 

komórkowych (jeżeli występuje)

A: ładowarka bezprzewodowa

W konsoli przedniej znajduje się ładowarka 

bezprzewodowa telefonów komórkowych. 
Z układu można korzystać przy zamkniętych 

wszystkich drzwiach i  włączonej stacyjce 

(stan ON). 

OBC3N050027

OBC3N050028

5-89

W

yposażenie pojazdu

5

Ładowanie telefonu komórkowego 

Ładowarka bezprzewodowa telefonów 

komórkowych obsługuje wyłącznie telefony 

zgodne ze standardem Qi (

). Aby spraw-

dzić, czy dany telefon komórkowy jest zgod-

ny ze standardem Qi, należy zapoznać się 

z  instrukcją obsługi telefonu lub odwiedzić 

stronę internetową producenta urządzenia. 
Ładowanie rozpoczyna się w  momencie 

umieszczenia telefonu komórkowego, zgod-

nego ze standardem Qi, na ładowarce bez-

przewodowej. 

1.  Z ładowarki bezprzewodowej należy usu-

nąć wszystkie znajdujące się tam przed-

mioty (np. inteligentny kluczyk). W prze-

ciwnym razie może nastąpić przerwanie 

ładowania. Umieścić telefon komórkowy 

pośrodku ładowarki.

2. W  trakcie ładowania świeci się po-

marańczowa lampka sygnalizacyjna. 

Zakończenie procesu ładowania sygna-

lizuje zielona lampka.

3. W  trybie „User Settings” (Ustawienia 

użytkownika) w  zestawie wskaźników 

można włączać/wyłączać funkcję łado-

wania bezprzewodowego Więcej infor-

macji podano w  podrozdziale „Tryby 

wyświetlacza LCD” w rozdziale 4.

Jeżeli telefon komórkowy nie ładuje się:

 

Nieznacznie zmienić jego położenie na 

ładowarce.

 

Upewnić się, że świeci się pomarańczo-

wa lampka sygnalizacyjna.

W przypadku usterki ładowarki bezprzewo-

dowej przez 10 sekund miga pomarańczo-

wa lampka sygnalizacyjna.
W  takim przypadku następuje wstrzyma-

nie ładowania, a  następnie zostaje podjęta 

kolejna próba ładowania. 
W przypadku pozostawienia telefonu komór-

kowego na ładowarce bezprzewodowej przy 

otwartych drzwiach przednich i wyłączonej 

stacyjce (stan LOCK/OFF) układ wyświetla 

ostrzeżenie na wyświetlaczu LCD.
W  przypadku niektórych modeli telefonów 

komórkowych układ może nie ostrzegać 

o pozostawieniu telefonu na ładowarce bez-

przewodowej. Wynika to z  charakterystyk 

telefonu komórkowego i nie oznacza usterki 

ładowarki bezprzewodowej. 

UWAGA

 

• Ładowarka bezprzewodowa telefonów 

komórkowych może nie obsługiwać 

telefonów niezgodnych ze standardem 

Qi (

). 

 

• Aby zapewnić optymalną wydajność 

ładowania, telefon komórkowy należy 

umieszczać pośrodku ładowarki bez­

przewodowej. Umieszczenie telefonu 

z boku może spowodować spowolnienie 

ładowania, a  w  pewnych przypadkach 

silne rozgrzewanie telefonu.

 

• W  pewnych sytuacjach użycie kluczy­

ka zdalnego dostępu lub inteligentnego 

kluczyka do uruchomienia silnika lub 

zablokowania/odblokowania zamków 

może powodować przerwanie ładowa­

nia.

 

• W  przypadku niektórych modeli tele­

fonów komórkowych lampka może nie 

świecić się na zielono nawet po zakoń­

czeniu ładowania.

 

• Nadmierne rozgrzanie telefonu komór­

kowego może spowodować chwilowe 

wstrzymanie ładowania bezprzewodo­

wego. Po obniżeniu temperatury do pra­

widłowego poziomu ładowanie bezprze­

wodowe zostaje wznowione. 

5-90

Wyposażenie pojazdu

 

• Jeżeli pomiędzy ładowarką bezprzewo­

dową a telefonem komórkowym znajdu­

ją się metalowe przedmioty, np. monety, 

ładowanie bezprzewodowe może zostać 

chwilowo wstrzymane. 

 

• Niektóre telefony komórkowe wypo­

sażone są we własne zabezpieczenia, 

które mogą powodować spowolnienie 

ładowania bezprzewodowego lub jego 

wstrzymanie.

 

• Jeżeli telefon komórkowy znajduje się 

w  grubym etui, ładowanie bezprzewo­

dowe może być niemożliwe.

 

• Brak pełnej styczności telefonu komór­

kowego z  podkładką ładowarki bez­

przewodowej może spowodować nie­

prawidłowe działanie ładowarki. 

 

• Ładowanie bezprzewodowe może 

powodować uszkodzenia niektórych 

przedmiotów namagnesowanych (kart 

kredytowych, kart telefonicznych, kart 

dostępu i biletów).

 

• W  przypadku umieszczenia na łado­

warce telefonu komórkowego bez funk­

cji ładowania bezprzewodowego lub 

metalowego przedmiotu słyszalny może 

być cichy odgłos. Sygnalizuje on brak 

zgodności przedmiotu umieszczonego 

na ładowarce z funkcją ładowania bez­

przewodowego. Nie oznacza on żadnych 

uszkodzeń pojazdu ani telefonu komór­

kowego.

 

• Niektóre telefony komórkowe mogą być 

zbyt duże, by umieścić je na ładowarce. 

W takim przypadku ładowanie bezprze­

wodowe może być ograniczone.

Wyłączenie  stacyjki  (stan  LOCK/OFF) 

powoduje przerwanie ładowania.

Zegar

Więcej informacji podano w  Instrukcji 

obsługi dostarczonej z pojazdem.

Haczyk na ubrania

Haczyki nie służą do zaczepiania dużych ani 

ciężkich przedmiotów.

Kierowca nie powinien regulować zega­

ra podczas jazdy. Może to spowodo­

wać utratę panowania nad pojazdem, 

a  w  konsekwencji doprowadzić do 

wypadku i zagrożenia zdrowia lub życia.

    OSTRZEŻENIE 

OPDE046050

5-91

W

yposażenie pojazdu

5

Zaczepy dywaników (jeżeli występują)

Należy ZAWSZE mocować dywaniki przed-

nie do zaczepów podłogowych. Zaczepy 

zapobiegają przesuwaniu się dywaników do 

przodu podczas jazdy.

OGSB047265L

Na haczykach umieszczać wyłącznie 

ubrania (nie umieszczać na nich zwy­

kłych wieszaków na ubrania). Ponadto 

nie umieszczać ciężkich, ostrych ani 

kruchych przedmiotów w  kieszeniach 

ubrań. Podczas wypadku aktywująca 

się poduszka powietrzna może wyrzucić 

takie przedmioty z dużą siłą i spowodo­

wać uszkodzenia pojazdu i/lub obraże­

nia ciała.

    OSTRZEŻENIE 

Podczas układania jakichkolwiek dywa­

ników na podłodze należy przestrzegać 

następujących zasad:

 

• Przed umieszczeniem dywanika na 

wykładzinie podłogowej pamiętać 

o odklejeniu folii ochronnej od dywa­

nika. W przeciwnym razie folia może 

powodować poślizg dywanika, który 

może przemieścić się i uniemożliwić 

prawidłowe operowanie pedałami 

hamulca lub przyspieszenia.

 

• Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, 

czy dywaniki są prawidłowo przymo­

cowane do zaczepów podłogowych.

 

• Nie używać ŻADNYCH dywaników, 

których nie można prawidłowo przy­

mocować do zaczepów.

 

• Nie układać dywaników jeden na 

drugim (np. dywanika gumowego 

na tekstylnym). W  każdym miejscu 

może być ułożony tylko jeden dywa­

nik.

WAŻNA UWAGA — Samochód jest 

wyposażony w  zaczepy dywaników po 

stronie kierowcy. Aby nie zakłócać pra­

widłowego operowania pedałami, zale­

ca się używanie wyłącznie oryginalnych 

dywaników Hyundai, przeznaczonych 

specjalnie do tego modelu pojazdu.

    OSTRZEŻENIE 

OAC3059049TU

5-92

Wyposażenie pojazdu

Siatka w bagażniku (uchwyty)  

(jeżeli występuje)

Przedmioty przewożone w bagażniku można 

zabezpieczyć przed przemieszczaniem się 

za pomocą siatki zaczepianej o  cztery 

uchwyty, znajdujące się po bokach bagaż-

nika.
Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w siatkę, 

można ją dokupić jako dodatkowe akceso-

rium u Autoryzowanego Dealera Hyundai.

Półka tylna (jeżeli występuje)

Półka tylna służy do zasłaniania przedmio-

tów przewożonych w bagażniku. 
Półkę tylną można podnosić lub wyjmować.
Aby opuścić półkę, odłączyć od uchwytów 

paski (1) po obu stronach półki.Następnie 

aby wymontować półkę, uchylić ją pod 

kątem 50° i wyciągnąć (2).

UWAGA

Nie umieszczać bagażu na półce tylnej, 

ponieważ może ją to uszkodzić lub trwa­

le odkształcić.

OGB044139

Aby zapobiec uszkodzeniu zarówno 

samochodu, jak i przewożonych przed­

miotów, należy zachowywać szczegól­

ną ostrożność podczas przewożenia 

w  bagażniku przedmiotów dużych lub 

delikatnych.

   OSTROŻNIE

Aby uniknąć zranienia oczu, NIE nacią­

gać siatki zbyt mocno. NIE zbliżać twa­

rzy ani tułowia do mocno naciągniętej 

siatki. NIE używać siatki, jeżeli jej taśmy 

wykazują widoczne ślady zużycia lub 

uszkodzenia.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Nie kłaść żadnych przedmiotów na 

półce tylnej. Przedmioty takie pod­

czas gwałtownego hamowania lub 

wypadku mogą zostać wyrzucone do 

wnętrza samochodu i zagrozić znaj­

dującym się w nim osobom.

• 

Nigdy nie zezwalać nikomu na jazdę 

w  bagażniku. Jest on przeznaczony 

wyłącznie do przewożenia ładunków.

• 

Należy pamiętać o wyważeniu samo­

chodu i  umieszczać ciężki bagaż 

możliwie jak najbardziej z przodu.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3050045

5-93

W

yposażenie pojazdu

5

Relingi dachowe

Relingi dachowe umożliwiają montaż po-

przeczek bagażnika dachowego.

UWAGA

Jeżeli samochód jest wyposażo­

ny w  okno dachowe należy pamiętać 

o umieszczeniu bagaży na dachu tak, by 

nie blokowały okna dachowego.

UWAGA

 

• Aby nie dopuścić do uszkodzenia dachu 

samochodu, podczas przewożenia 

bagażu na dachu należy zachować nie­

zbędne środki ostrożności.

 

• Podczas przewożenia na dachu przed­

miotów, które wystają poza obrys pojaz­

du należy upewnić się, że jest to zgodne 

z obowiązującymi przepisami prawa.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZEWNĘTRZNEGO

OGB046238

• 

Poniżej podano maksymalne dopusz­

czalne obciążenie relingów dacho­

wych. Obciążenie należy rozłożyć 

możliwie najbardziej równomiernie 

na relingach oraz pewnie zamoco­

wać ładunek. 

RELINGI 

DACHOWE

70 kg ROZŁOŻONE 

RÓWNOMIERNIE

Przekroczenie podanego dopusz­

czalnego obciążenia relingów dacho­

wych może spowodować uszkodze­

nie samochodu. 

• 

W  przypadku przewożenia ładunku 

na dachu środek ciężkości samocho­

du przesuwa się do góry. Jeżeli na 

dachu przewożony jest bagaż, nale­

ży unikać gwałtownego ruszania, 

hamowania, wykonywania ostrych 

skrętów, raptownych manewrów 

i  jazdy z  wysoką prędkością. Może 

to spowodować utratę kontroli nad 

pojazdem, a w konsekwencji dopro­

wadzić do wypadku lub przewróce­

nia się pojazdu na bok albo na dach.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Podczas przewożenia ładunku na 

dachu należy jechać powoli i  bar­

dzo ostrożnie pokonywać zakręty. 

Gwałtowne podmuchy wiatru — 

naturalne lub spowodowane przez 

mijane pojazdy — mogą wywołać 

nagły wzrost ciśnienia skierowanego 

ku górze, działającego na przedmioty 

przewożone na dachu. Dotyczy to 

szczególnie przedmiotów płaskich, 

takich jak panele, deski surfingowe 

lub materace. Może to spowodować 

zrzucenie tych przedmiotów z dachu 

i doprowadzić do uszkodzenia samo­

chodu lub innych pojazdów w pobli­

żu.

• 

Aby uniknąć uszkodzenia lub zrzu­

cenia bagażu podczas jazdy, należy 

sprawdzić przed rozpoczęciem jazdy 

i  regularnie kontrolować podczas 

jazdy pewność mocowania przed­

miotów przewożonych na dachu.

5-94

Wyposażenie pojazdu

•  Zamontowanie  nieoryginalnej  lampy 

wyładowczej  (ksenonowej)  może  spo

-

wodować nieprawidłowe działanie sys

-

temu audio i/lub modułów elektronicz

-

nych pojazdu.

•  Należy chronić deskę rozdzielczą i inne 

elementy  plastikowe  przed  kontak

-

tem z substancjami chemicznymi, taki

-

mi  jak  perfumy,  olejki  kosmetyczne, 

kremy  do  opalania,  środki  do  mycia 

rąk  czy  odświeżacze  powietrza.  Sub

-

stancje te mogą spowodować odbarwie

-

nie lub uszkodzenie.

Gniazdo USB

Do podłączania urządzeń wyposażonych 

w  złącze USB można wykorzystać gniazdo 

USB.

Podłączenie  przenośnego  urządzenia 

audio  do  gniazda  zasilania  w  pojeździe 

może  spowodować  wystąpienie  szumów 

podczas odtwarzania. W takim przypadku 

należy użyć źródła zasilania znajdującego 

się w urządzeniu przenośnym lub przeno

-

śnego źródła zasilania (power banku).

Antena

Antena prętowa (jeżeli występuje)

Antena prętowa odbiera sygnały radiowe 

zakresów AM oraz FM.
Antenę prętową można demontować.
Aby zdemontować antenę, należy ją odkrę-

cić, obracając w lewo.
Aby zamontować antenę ponownie, należy 

ją przykręcić, obracając w prawo.

SYSTEM MULTIMEDIALNY

OBC3050057

OBC3N050030

5-95

W

yposażenie pojazdu

5

UWAGA

 

• Przed wjazdem w miejsce o ograniczo­

nej wysokości należy upewnić się, czy 

antena została zdemontowana.

 

• Przed myciem samochodu w myjni auto­

matycznej należy zdemontować antenę, 

ponieważ może ona ulec uszkodzeniu.

 

• Podczas ponownego montowania ante­

ny należy ją ustawić w  prawidłowej 

pozycji i  dokręcić. Po zaparkowaniu 

pojazdu antenę można demontować.

Antena typu „płetwa rekina”  

(jeżeli występuje) 

Antena typu „płetwa rekina” służy do odbio-

ru różnych danych (np. sygnału GPS). 

Niektóre wersje samochodu nie są wyposa

-

żone w system audio (pokrywa z tworzywa 

sztucznego  w  miejscu  jednostki  audio) 

i nie mają zamontowanego głównego prze

-

wodu  antenowego.  Dlatego  w  przypad

-

ku  zamontowania  systemu  audio  zaku

-

pionego  samodzielnie  (oryginalnego  lub 

innego  producenta)  zaleca  się  zamonto

-

wanie przewodu antenowego zakupionego 

u Autoryzowanego Dealera Hyundai. 

Przyciski sterowania systemem audio 

na kierownicy (jeżeli występują)

Dla wygody kierowcy na kierownicy zamon-

towano przyciski sterowania systemem 

audio.

UWAGA

Nie używać równocześnie kilku przy­

cisków sterowania systemem audio na 

kierownicy.

OBC3050042

OBC3050056

5-96

Wyposażenie pojazdu

Przełącznik regulacji głośności [+/–] 

(1) 

•  Odchylenie przełącznika w  górę zwięk-

sza głośność. 

•  Odchylenie przełącznika w dół zmniejsza 

głośność. 

Przełącznik wyszukiwania/

zapamiętanych stacji ( / ) (2)

Odchylenie przełącznika w górę lub w dół na 

co najmniej 0,8 sekundy powoduje następu-

jące działanie w poniższych trybach:

Tryb RADIO (radioodbiornik)

Rozpoczęcie automatycznego wyszukiwania 

dostępnych stacji. Wyszukiwanie stacji trwa 

do momentu zwolnienia przełącznika.

Tryb MEDIA (źródło dźwięku)

Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu.
Krótkie odchylenie przełącznika w  górę 

lub w  dół powoduje następujące działanie 

w poniższych trybach:

Tryb RADIO (radioodbiornik)

Wybór następnej/poprzedniej zapisanej sta-

cji.

Tryb MEDIA (źródło dźwięku)

Przełączenie na następny/poprzedni utwór.

Przycisk wyboru trybu (

) (3)

Naciskanie przycisku wyboru trybu powo-

duje kolejne przełączanie trybów: radiood-

biornik/źródło dźwięku/Bluetooth Audio itd.

Przycisk wyciszenia dźwięku (

)  

(4, jeżeli występuje) 

•  Naciśnięcie przycisku powoduje wyci-

szenie dźwięku.

•  Ponowne naciśnięcie przycisku powodu-

je przywrócenie dźwięku.

Bardziej szczegółowe informacje na temat 

sterowania systemem audio podano w dal

-

szej części rozdziału.

System multimedialny  

(jeżeli występuje) 

Jeżeli pojazd jest wyposażony w  dodatko-

wy system nawigacji, należy sięgnąć do 

oddzielnej instrukcji obsługi dostarczonej 

wraz z systemem. 

Funkcja poleceń głosowych  

(jeżeli występuje)

Wiele funkcji systemu multimedialnego 

można wybierać za pomocą poleceń gło-

sowych (1). 
Jeżeli pojazd jest wyposażony w  dodatko-

wy system nawigacji, należy sięgnąć do 

oddzielnej instrukcji obsługi dostarczonej 

wraz z systemem.

OBC3050043

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     13      14      15      16     ..