Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 13

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     11      12      13      14     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 13

 

 

5-49

W

yposażenie pojazdu

5

UWAGA

Jeżeli kierowca opuści pojazd drzwia­

mi innymi niż drzwi kierowcy, funkcja 

oszczędzania akumulatora nie działa, 

a funkcja opóźnionego wyłączania świa­

teł przednich nie wyłącza ich automa­

tycznie.
Może to spowodować rozładowanie aku­

mulatora. Aby uniknąć rozładowania 

akumulatora, należy przed opuszcze­

niem pojazdu wyłączyć światła przednie 

ręcznie przełącznikiem.

Światła do jazdy dziennej (DRL)  

(jeżeli występują)

Świateł do jazdy dziennej (DRL) należy uży-

wać wyłącznie w dzień.
Światła do jazdy dziennej wyłączają się po 

wykonaniu jednej z poniższych czynności: 
1.  Włączenie hamulca postojowego.
2.  Wyłączenie silnika.

Poziomowanie świateł przednich 

Obracanie pokrętłem poziomowania świateł 

umożliwia dostosowanie zasięgu świateł 

przednich do liczby pasażerów i obciążenia 

bagażnika.
Im wyższa cyfra oznaczająca położenie 

pokrętła, tym krótszy zasięg świecenia 

świateł. Należy zawsze utrzymywać odpo-

wiedni zasięg świecenia świateł przednich, 

gdyż w  przeciwnym razie mogą one ośle-

piać innych uczestników ruchu drogowego.
Poniżej podano przykłady prawidłowego 

ustawienia pokrętła w zależności od obcią-

żenia pojazdu. W  przypadkach obciążeń 

innych niż podane poniżej pokrętło należy 

ustawiać tak, by zasięg świateł był możliwie 

najbliższy warunkom podanym w tabeli.

Obciążenie pojazdu

Położenie 

pokrętła

Tylko kierowca

0

Kierowca + pasażer z przodu

0

Komplet pasażerów  

(wraz z kierowcą)

1

Komplet pasażerów  

(wraz z kierowcą) + maksymalny 

dopuszczalny ładunek

2

Kierowca + maksymalny 

dopuszczalny ładunek 

3

OBC3050009

5-50

Wyposażenie pojazdu

Światła statycznego doświetlania 

zakrętów

Aby poprawić widoczność i  podnieść bez-

pieczeństwo, podczas pokonywania zakrę-

tów automatycznie włącza się lewe lub 

prawe światło statycznego doświetlania 

zakrętów. Światła statycznego doświetla-

nia zakrętów włączają się w następujących 

przypadkach: 
•  Prędkość pojazdu niższa niż 10 km/h, 

kąt obrotu kierownicy ok. 80° i włączone 

światła mijania.

•  Prędkość  pojazdu  10 ÷ 90 km/h,  kąt 

obrotu kierownicy ok. 35° i  włączone 

światła mijania.

•  Po spełnieniu jednego z  powyższych 

warunków podczas cofania włącza się 

światło po stronie przeciwnej do kierun-

ku obrotu kierownicą.

Jeżeli funkcja nie działa prawi­

dłowo, pojazd powinna sprawdzić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai. Nie podejmować prób samo­

dzielnego sprawdzania ani wymiany 

wiązek przewodów.

    OSTRZEŻENIE 

5-51

W

yposażenie pojazdu

5

Układ asystenta świateł drogowych (HBA) 

automatycznie dostosowuje zasięg świateł 

(przełączanie świateł drogowych na światła 

mijania i odwrotnie), w zależności od jasno-

ści świateł innych pojazdów i  warunków 

drogowych.

Czujnik układu (kamera przednia) 

1: kamera przednia 

Kamera przednia służy do wykrywania 

jasności oświetlenia otoczenia podczas 

jazdy. 
Położenie kamery przedstawiono na powyż-

szym rysunku. 

UWAGA

Aby zapewnić optymalne działanie ukła­

du HBA, kamerę należy utrzymywać 

w dobrym stanie. 
Więcej informacji na temat środków 

ostrożności dotyczących kamery przed­

niej podano w  podrozdziale „Układ 

wspomagający unikanie kolizji czoło­

wych (FCA)” w rozdziale 7. 

Ustawienia układu

Układ HBA można włączyć po włączeniu 

stacyjki (stan ON) w  następujący sposób: 

Wybrać pozycję „User Settings” (Ustawienia 

użytkownika) 

 „Ligths” (Światła) 

 „HBA 

(High Beam Assist)” (Asystent świateł dro-

gowych). Usunięcie zaznaczenia tej pozycji 

powoduje wyłączenie układu HBA.
Po wyłączeniu i  ponownym uruchomieniu 

silnika układ HBA zachowuje wybrane usta-

wienia.

Warunki działania

1.  Ustawić przełącznik świateł w położeniu 

AUTO. 

2. Włączyć światła drogowe, odpychając 

dźwignię przełącznika od siebie.

3. Włącza się lampka sygnalizacyjna asy-

stenta świateł drogowych (HBA) ( ). 

4.  Układ asystenta świateł drogowych (HBA) 

działa przy prędkości powyżej 40 km/h.

UKŁAD ASYSTENTA ŚWIATEŁ DROGOWYCH (HBA) (JEŻELI WYSTĘPUJE)

OPDE046057

OBC3070001

5-52

Wyposażenie pojazdu

 

W  przypadku odepchnięcia od siebie 

dźwigni przełącznika świateł przy włą-

czonym układzie asystenta świateł dro-

gowych (HBA) układ wyłącza się. 

 

W  przypadku pociągnięcia do siebie 

dźwigni przełącznika świateł przy wyłą-

czonych światłach drogowych światła 

drogowe włączają się. Po zwolnieniu 

dźwignia powraca do położenia środko-

wego, a światła drogowe wyłączają się.

 

W  przypadku pociągnięcia do siebie 

dźwigni przełącznika świateł przy świa-

tłach drogowych włączonych przez układ 

asystenta świateł drogowych (HBA) układ 

HBA wyłącza się. 

 

W  przypadku ustawienia przełącznika 

świateł w położeniu świateł mijania ( ) 

układ asystenta świateł drogowych (HBA) 

wyłącza się, a  światła mijania włączają 

się na stałe.

Kiedy układ asystenta świateł drogowych 

(HBA) jest włączony, w  następujących 

warunkach światła drogowe przełączają się 

na światła mijania:

 

Wykrycie świateł przednich pojazdu nad-

jeżdżającego z przeciwka.

 

Wykrycie świateł tylnych pojazdu poprze-

dzającego.

 

Wykrycie świateł przednich/tylnych ro-

weru lub motocykla.

 

Jasność otoczenia niewymagająca ko-

rzystania ze świateł drogowych.

 

Wykrycie oświetlenia ulicznego lub in-

nych świateł. 

 

Ustawienie przełącznika świateł w poło-

żeniu innym niż AUTO.

 

Wyłączenie układu asystenta świateł 

drogowych (HBA).

 

Prędkość pojazdu poniżej 30 km/h.

Nieprawidłowe działanie 

i ograniczenia układu 

Nieprawidłowe działanie układu 

Jeżeli układ asystenta świateł drogowych 

(HBA) nie działa prawidłowo, na kilka 

sekund pojawia się komunikat ostrzegaw-

czy. Po zniknięciu komunikatu włącza się 

główna lampka ostrzegawcza ( ). 
W takim przypadku pojazd powinna spraw-

dzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

OTM050218L

5-53

W

yposażenie pojazdu

5

W  następujących warunkach układ 

może działać nieprawidłowo:
1.  Zbyt niska jasność świateł pojazdu 

nadjeżdżającego z  przeciwka. Może 

to obejmować następujące sytuacje:

• 

Światła przednie pojazdu nadjeż­

dżającego z  przeciwka lub świa­

tła tylne pojazdu poprzedzającego 

zabrudzone, pokryte śniegiem lub 

wodą.

• 

Włączone tylko światła prze­

ciwmgielne pojazdu nadjeżdża­

jącego z  przeciwka (wyłączone 

światła mijania/drogowe).

2.  Negatywny wpływ warunków zew­

nętrznych na kamerę przednią. Może 

to obejmować następujące sytuacje:

• 

Uszkodzone lub nieprawidłowo 

naprawione lampy przednie.

• 

Nieprawidłowo ustawione światła 

przednie.

• 

Jazda po drodze wąskiej, krętej 

lub nierównej.

• 

Jazda pod górę lub z góry.

• 

Widoczna jedynie część innego 

pojazdu z przodu na skrzyżowaniu 

lub na zakręcie.

   OSTROŻNIE

• 

Obecność sygnalizacji świetlnej, 

odblaskowych znaków drogowych, 

migających świateł lub luster.

• 

Nawierzchnia mokra lub pokryta 

śniegiem.

• 

Nagłe pojawienie się innego pojaz­

du zza zakrętu.

• 

Pochylenie pojazdu z powodu prze­

bitej opony lub holowania.

• 

Włączona lampka ostrzegawcza 

układu utrzymywania na pasie 

ruchu (LKA).

• 

Niemożność wykrycia świateł po­

jazdu nadjeżdżającego z  przeciw­

ka lub poprzedzającego z powodu 

obecności nieprzejrzystych spalin, 

dymu, mgły, opadów śniegu itp.

• 

Szyba czołowa pokryta lodem, 

zanieczyszczeniami, zaparowana 

lub uszkodzona.

3.  Słaba widoczność przed pojazdem. 

Może to obejmować następujące 

sytuacje:

• 

Niemożność wykrycia świateł 

przednich pojazdu nadjeżdżające­

go z  przeciwka z  powodu słabej 

widoczności (smog, dym, pył, mgła, 

silne opady deszczu lub śniegu itp.).

• 

Słaba widoczność przez szybę czo­

łową.

• 

Funkcja może nie działać przez około 

15 sekund po uruchomieniu pojazdu, 

inicjalizacji lub zresetowania kame­

ry.

• 

Nie podejmować prób samodzielne­

go rozmontowania kamery przed­

niej. Czynność tę należy powierzyć 

Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) 

Hyundai.

• 

W  przypadku wymontowania kame­

ry przedniej układ może wymagać 

ponownej kalibracji. W  takim przy­

padku pojazd powinna sprawdzić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

• 

W  przypadku wymiany szyby czoło­

wej należy wykonać ponowną kali­

brację kamery przedniej. Czynność 

tę należy powierzyć Autoryzowanej 

Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.

• 

Uważać, aby do kamery przedniej nie 

dostała się woda. Chronić elemen­

ty układu HBA przed uszkodzeniami 

i nie demontować ich.

    OSTRZEŻENIE 

5-54

Wyposażenie pojazdu

UWAGA

Nie używać oświetlenia wnętrza przez 

zbyt długi czas przy wyłączonym silniku, 

ponieważ może to doprowadzić do rozła­

dowania akumulatora.

Automatyczne wyłączanie oświetlenia 

wnętrza

Oświetlenie wnętrza gaśnie automatycznie 

po ok. 20 minutach od momentu wyłącze-

nia silnika i  zamknięcia drzwi. W  przypad-

ku otwartych drzwi oświetlenie gaśnie po 

upływie 40 minut od momentu wyłączenia 

silnika. Jeżeli drzwi zostaną zablokowane 

przy pomocy kluczyka zdalnego dostępu lub 

inteligentnego kluczyka i  układ autoalar-

mu wejdzie w  stan uzbrojenia, oświetlenie 

gaśnie po upływie 5 sekund.

Przednie lampki oświetlenia wnętrza 

(jeżeli występują)

1.  Lampki oświetlenia punktowego 
2.  Położenie przełącznika powodujące włą-

czanie oświetlenia po otwarciu drzwi 

3.  Położenie przełącznika powodujące włą-

czenie oświetlenia na stałe 

4. Położenie przełącznika powodujące wy-

łączenie oświetlenia na stałe

Lampki oświetlenia punktowego

Aby włączyć oświetlenie punktowe, należy 

wcisnąć soczewkę lampki w  konsoli pod-

sufitowej. Lampki te wytwarzają wąski stru-

mień światła, który może służyć np. osobom 

siedzącym z  przodu do oświetlania mapy 

lub do czytania. 

• 

Nie umieszczać na desce rozdzielczej 

żadnych przedmiotów, które mogą 

odbijać światło, takich jak lusterka, 

arkusze białego papieru itp. Odbicie 

światła słonecznego może spowodo­

wać nieprawidłowe działanie układu.

• 

W  pewnych warunkach układ asy­

stenta świateł drogowych (HBA) 

może nie działać prawidłowo. Układ 

pełni jedynie funkcję pomocniczą. 

Za bezpieczną jazdę i  sprawdzanie 

warunków panujących na drodze 

zawsze odpowiada kierowca.

• 

Jeżeli układ nie działa prawidło­

wo, światła drogowe/mijania należy 

przełączać ręcznie.

OŚWIETLENIE WNĘTRZA

OBC3050030

5-55

W

yposażenie pojazdu

5

Włączanie oświetlenia po otwarciu 

drzwi (

):

Po otwarciu drzwi przednich lub tylnych, bez 

względu na stan silnika, włączają się przed-

nie i  tylne lampki oświetlenia wnętrza. Po 

naciśnięciu przycisku odblokowania nadaj-

nika zdalnego sterowania/inteligentnego 

kluczyka lampki oświetlenia wnętrza przed-

nie i tylne świecą się przez ok. 30 sekund, 

do momentu otwarcia dowolnych drzwi. Po 

zamknięciu drzwi lampki oświetlenia wnę-

trza (przednia i  tylna) gasną stopniowo po 

ok. 30 sekundach. Natomiast po włączeniu 

stacyjki (stan ON) lub zablokowaniu wszyst-

kich drzwi lampki oświetlenia wnętrza 

przednie i  tylne gasną natychmiast. Jeżeli 

drzwi zostaną otwarte w  innych stanach 

stacyjki (ACC lub OFF), lampki oświetlenia 

wnętrza przednie i tylne pozostają włączone 

przez ok. 20 minut.

Włączanie i wyłączanie oświetlenia na 

stałe

(

):  Naciśnięcie tego przycisku powoduje 

włączenie na stałe lampek oświetle-

nia wnętrza przednich i tylnych. 

(

):  Naciśnięcie tego przycisku powoduje 

wyłączenie na stałe lampek oświe-

tlenia wnętrza przednich i tylnych. 

Lampka tylna

Przycisk lampki tylnej (

):

Naciśnięcie tego przycisku powoduje odpo-

wiednio włączenie lub wyłączenie lampki 

tylnej.

Lampka oświetlenia bagażnika

Lampka oświetlenia bagażnika włącza się 

po otwarciu klapy bagażnika.

UWAGA

Lampka pozostaje włączona tak długo, 

jak długo otwarta jest klapa bagażnika. 

Aby uniknąć rozładowania akumulatora 

nie należy pozostawiać niepotrzebnie 

otwartej klapy bagażnika.

Oświetlenie schowka przedniego 

(jeżeli występuje)

Oświetlenie schowka przedniego włącza się 

po jego otwarciu.

OCN7050057

OBC3050032

OBC3N050018

5-56

Wyposażenie pojazdu

WYCIERACZKI I SPRYSKIWACZE 

A: Regulacja prędkości wycieraczek

· 

 —   pojedyncze przetarcie szyby

· O —  

wyłączenie

·  --- —  

 praca przerywana 

· AUTO* —  sterowanie automatyczne
· 1 —  

niska prędkość

· 2 —  

wysoka prędkość

B:  Regulacja częstotliwości pracy prze­

rywanej

C:  

Spryskiwanie z  krótkim działaniem 

wycieraczek przednich (pociągnięcie 

dźwigni do siebie)

D:  

Sterowanie prędkością wycieraczki 

tylnej*

2 —  wysoka prędkość
1 —  niska prędkość
O —  wycieraczki wyłączone

E:  

Spryskiwanie z  krótkim działaniem 

wycieraczki tylnej (popchnięcie dźwi­

gni od siebie)

* jeżeli występuje

Wycieraczki szyby czołowej 

Przy włączonej stacyjce (stan ON) wycie-

raczki szyby czołowej działają w  następu-

jący sposób:

 Aby włączyć pojedynczy cykl pracy, 

należy przesunąć dźwignię w  górę 

i  zwolnić. Przy 

trzymanie dźwigni 

w tym położeniu włącza pracę cią-

głą wycieraczek.

O: 

Wycieraczki wyłączone.

---:   

Wycieraczki działają w  równych 

odstępach czasowych. Aby zmie-

nić częstotliwość pracy, należy użyć 

przełącznika (B).

AUTO:  

Czujnik deszczu znajdujący się 

u  góry szyby czołowej wykrywa 

intensywność opadów i  steruje 

częstotliwością pracy wycieraczek. 

Im silniejszy deszcz, tym częstsze 

i szybsze działanie wycieraczek. Po 

ustaniu opadów czujnik automa-

tycznie wyłącza wycieraczki. Aby 

zmienić częstotliwość pracy, należy 

użyć przełącznika.  

1: 

 Wycieraczki pracują z niską prędko-

ścią.

2: 

 Wycieraczki pracują z wysoką pręd-

kością.

OPDE046058

 

 Wycieraczki i spryskiwacze szyby czołowej

 

 Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej

OPDE046060

5-57

W

yposażenie pojazdu

5

Jeżeli  na  szybie  czołowej  nagromadzi

-

ła  się  duża  ilość  śniegu  lub  lodu,  przed 

użyciem  wycieraczek  szybę  należy  ogrze

-

wać  nadmuchem  gorącego  powietrza 

z nagrzewnicy pojazdu (przez ok. 10 minut 

albo do momentu usunięcia z niej śniegu 

lub lodu).

Nieusunięcie śniegu i/lub lodu przed włą

-

czeniem spryskiwaczy i wycieraczek może 

spowodować ich uszkodzenie.

AUTO – sterowanie automatyczne 

(jeżeli występuje)

Czujnik deszczu, znajdujący się u góry szyby 

czołowej, wykrywa intensywność opadów 

i steruje częstotliwością pracy wycieraczek. 

Czas działania i częstotliwość pracy dosto-

sowywane są automatycznie do intensyw-

ności opadów.
Po ustaniu opadów czujnik automatycznie 

wyłącza wycieraczki. Aby zmienić częstotli-

wość pracy, należy użyć przełącznika.
Jeżeli przełącznik wycieraczek znajduje się 

w  położeniu AUTO, po włączeniu stacyjki 

(stan ON) wycieraczki wykonują jeden cykl 

pracy, celem samoczynnego sprawdze-

nia układu. Dlatego jeżeli wycieraczki nie 

będą używane, należy ustawiać przełącznik 

w położeniu O.

UWAGA

Przed myciem samochodu należy wyłą­

czyć automatyczny tryb pracy wyciera­

czek (ustawić przełącznik wycieraczek 

w  położeniu OFF). Jeżeli tryb automa­

tyczny pozostanie włączony, wycieraczki 

mogą włączyć się podczas mycia samo­

chodu i ulec uszkodzeniu.
Nie zdejmować osłony czujnika, znajdu­

jącego się w górnej części, po wewnętrz­

nej stronie szyby czołowej. Może to spo­

wodować uszkodzenie elementów ukła­

du, które nie będzie objęte gwarancją.

Aby uniknąć zranienia przez wycieracz­

ki szyby czołowej przy uruchomionym 

silniku i  włączonym automatycznym 

trybie pracy wycieraczek szyby czoło­

wej:
Nie dotykać górnej części szyby czoło­

wej nad czujnikiem deszczu.
Nie czyścić górnej części szyby czoło­

wej wilgotną ani mokrą ściereczką.
Nie naciskać szyby czołowej.

    OSTRZEŻENIE 

5-58

Wyposażenie pojazdu

Spryskiwacze szyby czołowej 

Aby włączyć spryskiwacze szyby czołowej 

i  uruchomić wycieraczki na 1 ÷ 3 cykli, 

należy pociągnąć lekko do siebie dźwignię 

sterowania wycieraczkami (wycieraczki 

włączają się również w  położeniu O  dźwi-

gni). Spryskiwacze i wycieraczki działają do 

momentu zwolnienia dźwigni. Jeżeli spry-

skiwacze nie działają, należy sprawdzić 

i  ewentualnie uzupełnić poziom płynu do 

spryskiwaczy w zbiorniku.

W  przypadku mrozu należy ZAWSZE, 

korzystając z funkcji osuszania, ogrzać 

szybę czołową. Płyn do spryskiwaczy 

może zamarznąć na szybie i  spowo­

dować utratę widoczności, a  w  kon­

sekwencji doprowadzić do wypadku 

i zagrożenia zdrowia lub życia.

    OSTRZEŻENIE 

OPDE046062

• 

Aby uniknąć uszkodzenia pompy 

spryskiwaczy, nie należy włączać 

spryskiwaczy, gdy zbiornik płynu 

jest pusty. 

• 

Aby uniknąć uszkodzenia wyciera­

czek lub szyby czołowej, nie należy 

uruchamiać wycieraczek, gdy szyba 

jest sucha.

• 

Aby uniknąć uszkodzenia ramion lub 

innych elementów wycieraczek, nie 

próbować poruszać wycieraczkami 

ręcznie.

• 

Aby uniknąć uszkodzenia wyciera­

czek i spryskiwaczy, w niskich tem­

peraturach używać niezamarzają­

cych płynów do spryskiwaczy.

   OSTROŻNIE

5-59

W

yposażenie pojazdu

5

Przełącznik wycieraczki 

i spryskiwacza szyby tylnej  

(jeżeli występuje)

Przełącznik wycieraczki i  spryskiwacza 

szyby tylnej znajduje się na końcu dźwigni 

sterowania wycieraczkami i  spryskiwacza-

mi. 
Aby włączyć wycieraczkę i  spryskiwacz 

szyby tylnej, należy przekręcić przełącznik 

w odpowiednie położenie.

2 — wysoka prędkość
1 — niska prędkość
O — wycieraczki wyłączone

Aby włączyć spryskiwacz szyby tylnej i uru-

chomić wycieraczkę na 1 ÷ 3 cykle, należy 

odepchnąć od siebie dźwignię sterowania 

wycieraczkami. Spryskiwacz i  wycieraczka 

działają do momentu zwolnienia dźwigni 

(jeżeli występuje).

Automatyczne włączanie wycieraczki 

tylnej (jeżeli funkcja występuje)

Po aktywacji tej funkcji za pomocą wyświe-

tlacza LCD wycieraczka tylna uruchamia się 

automatycznie po wybraniu biegu wstecz-

nego i  przy włączonych wycieraczkach 

szyby czołowej.
Aby włączyć tę funkcję, należy na wyświe-

tlaczu LCD wybrać pozycję „User Settings” 

(Ustawienia użytkownika) 

 „Convenience” 

(Komfort) 

 „Auto Rear Wiper (reverse)” 

(Automatyczne włączenie wycieraczki tylnej 

po włączeniu biegu wstecznego).

OTLE045168

OTLE045167

5-60

Wyposażenie pojazdu

KLIMATYZACJA MANUALNA (JEŻELI WYSTĘPUJE)

OBC3050100

1.  Pokrętło regulacji temperatury
2.  Przełącznik biegu dmuchawy
3.  Przełącznik trybu pracy
4.   Przełącznik dopływu powietrza z zewnątrz/obiegu 

wewnętrznego

5.  Włącznik układu klimatyzacji (jeżeli występuje)
6.  Włącznik ogrzewania szyby tylnej (jeżeli występuje)

5-61

W

yposażenie pojazdu

5

Ogrzewanie i klimatyzacja

1.  Uruchomić silnik.
2. Włączyć odpowiedni kierunek nawiewu.

Aby zwiększyć wydajność ogrzewania/

chłodzenia, ustawić odpowiedni kierunek 

nawiewu:

 

 Ogrzewanie: 

 

 Chłodzenie: 

3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury 

w odpowiednim położeniu.

4.  Włączyć dopływ powietrza z zewnątrz.
5. Ustawić przełącznik biegu dmuchawy 

w wymaganym położeniu.

6. Aby schłodzić wnętrze, należy włączyć 

klimatyzację.

Wybór kierunku nawiewu

Przełącznik kierunku nawiewu umożliwia 

wybór kierunku nawiewu powietrza.
Strumień powietrza można skierować na 

nogi, do wylotów w  desce rozdzielczej lub 

na szybę czołową. Symbole na przełącz-

niku oznaczają kolejno: nawiew na twarz, 

nawiew na twarz i na nogi, nawiew na nogi, 

nawiew na nogi i na szybę czołową, nawiew 

na szybę czołową.

OBC3050103TU

OBC3050102

5-62

Wyposażenie pojazdu

Nawiew na twarz

(wyloty B, D)

Strumień powietrza jest kierowany na górne 

części ciała i  twarz. Kierunek nawiewu 

można również regulować indywidualnie, 

ustawiając odpowiednio poszczególne 

wyloty powietrza. 

Nawiew na twarz i na nogi 

(wyloty B, C, D)

Strumień powietrza jest kierowany na twarz 

i na nogi. 

Nawiew na nogi 

 

(wyloty A, C, D)

Większa część strumienia powietrza jest 

kierowana na nogi, a  niewielka na szybę 

czołową i szyby boczne i do wylotów bocz-

nych. 

Nawiew na nogi i szybę 

czołową (wyloty A, C, D)

Większa część strumienia powietrza jest 

kierowana na nogi i  na szybę czołową, 

a  niewielka na szyby boczne i  do wylotów 

bocznych.

Nawiew na szybę czołową 

(wyloty A, D)

Większa część strumienia powietrza jest 

kierowana na szybę czołową, a niewielka do 

wylotów bocznych.

Wyloty w desce rozdzielczej 

Za pomocą dźwigni można kierować wyloty 

powietrza w desce rozdzielczej w górę/w dół 

oraz w lewo/w prawo.
Aby całkowicie zamknąć wylot, obrócić go 

do oporu na zewnątrz, a  aby otworzyć — 

obrócić go do wewnątrz. 

OBC3050010

5-63

W

yposażenie pojazdu

5

Regulacja temperatury

Obracanie pokrętłem regulacji temperatury 

w  prawo powoduje zwiększanie tempera-

tury.
Obracanie pokrętłem regulacji temperatury 

w  lewo powoduje zmniejszanie tempera-

tury.

Przełącznik dopływu powietrza 

zewnętrznego/obiegu wewnętrznego

Przełącznik ten służy do włączania dopły-

wu powietrza świeżego (zewnętrznego) lub 

trybu recyrkulacji (obiegu wewnętrznego).

Tryb recyrkulacji

  Wybranie tego trybu powo-

duje odcięcie dopływu po-

wietrza zewnętrznego. Po-

wietrze krąży w  obiegu za-

mkniętym i  następuje jego 

podgrzewanie lub chłodzenie 

w  zależności od wybranej 

funkcji.

Tryb dopływu powietrza zewnętrznego

  Wybranie tego trybu powo-

duje dopływ powietrza zew-

nętrznego. Następuje jego 

podgrzewanie lub chłodzenie 

w  zależności od wybranej 

funkcji.

OBC3050104TU

OBC3050105TU

5-64

Wyposażenie pojazdu

Zaleca  się  korzystanie  przede  wszystkim 

z  trybu  dopływu  powietrza  zewnętrzne

-

go. Z trybu recyrkulacji należy korzystać 

jedynie chwilowo, kiedy to konieczne. 

Dłuższe  ogrzewanie  wnętrza  bez  klima

-

tyzacji  przy  włączonej  recyrkulacji  może 

powodować zaparowanie szyby czołowej. 

Ponadto  dłuższe  działanie  układu  kli

-

matyzacji  przy  włączonej  recyrkulacji 

może spowodować nadmierne wysuszenie 

powietrza we wnętrzu, a także brak świe

-

żego powietrza (tlenu).

 

Wybór biegu dmuchawy

Aby zwiększyć prędkość dmuchawy i prze-

pływ powietrza, należy obracać przełącznik 

w  prawo. Aby zmniejszyć prędkość dmu-

chawy i przepływ powietrza, należy obracać 

przełącznik w lewo.
Ustawienie przełącznika regulacji biegu 

dmuchawy w położeniu „0” powoduje wyłą-

czenie dmuchawy.

UWAGA

Praca dmuchawy przy wyłączonym sil­

niku może spowodować rozładowanie 

akumulatora. Dmuchawę należy włączać 

tylko przy pracującym silniku.

• 

Długa jazda z  włączonym obiegiem 

wewnętrznym i włączonym układem 

klimatyzacji może spowodować sen­

ność, a w konsekwencji utratę kon­

troli nad pojazdem i wypadek.

• 

Długa jazda z  włączonym obiegiem 

wewnętrznym i  wyłączonym ukła­

dem klimatyzacji może spowodować 

wzrost wilgotności wewnątrz pojaz­

du.

   

Może to powodować zaparowa­

nie szyby czołowej pogarszające 

widoczność.

• 

Nie spać ani nie przebywać przez 

dłuższy czas w  zaparkowanym 

pojeździe z  całkowicie podniesiony­

mi szybami i  włączonym ogrzewa­

niem lub klimatyzacją. Może w takiej 

sytuacji dojść do wzrostu ilości 

dwutlenku węgla wewnątrz pojazdu 

i  spowodować zagrożenie zdrowia 

lub życia.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3050106TU

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     11      12      13      14     ..