Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 11

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     9      10      11      12     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 11

 

 

5-17

W

yposażenie pojazdu

5

Funkcje automatycznego blokowania/

odblokowania drzwi 

Funkcja odblokowania drzwi po 

wypadku (jeżeli występuje)

Podczas zderzenia powodującego aktywa-

cję poduszek powietrznych wszystkie drzwi 

pojazdu odblokowują się automatycznie.

Funkcja blokowania drzwi po 

przekroczeniu określonej prędkości 

(jeżeli występuje)

Po przekroczeniu przez pojazd prędkości 

15 km/h wszystkie drzwi blokują się auto-

matycznie.
Funkcje automatycznego odblokowania/

blokowania drzwi można włączać i  wyłą-

czać w  trybie „User Settings” (Ustawienia 

użytkownika) wyświetlacza LCD. 

Więcej 

informacji podano w  podrozdziale 

„Wyświetlacz LCD” w  rozdziale 4. Jeżeli 

pojazd jest wyposażony w  dodatkowy 

system nawigacji, należy sięgnąć do 

oddzielnej instrukcji obsługi dostarczonej 

wraz z systemem.

Blokada dodatkowa drzwi tylnych 

Blokada dodatkowa drzwi tylnych zapo-

biega przypadkowemu otwarciu drzwi od 

wewnątrz pojazdu przez dzieci. 
Dodatkowej blokady należy używać zawsze 

wtedy, kiedy w pojeździe znajdują się dzieci. 
Włącznik dodatkowej blokady znajduje się 

na obrzeżu drzwi tylnych. Kiedy blokada jest 

włączona, drzwi tylnych nie można otworzyć 

od wewnątrz, nawet pomimo ciągnięcia za 

klamkę. 
Aby włączyć dodatkową blokadę drzwi tyl-

nych, należy włożyć kluczyk lub wkrętak (1) 

do otworu i obrócić w położenie blokady.
Aby umożliwić otwieranie drzwi tylnych od 

wewnątrz pojazdu, należy wyłączyć dodat-

kową blokadę. 

Przypadkowe otwarcie drzwi przez dzie­

ci w czasie jazdy może spowodować ich 

wypadnięcie z samochodu. Dodatkowej 

blokady należy używać zawsze wtedy, 

kiedy w samochodzie znajdują się dzie­

ci.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3050012

5-18

Wyposażenie pojazdu

Awaryjne blokowanie drzwi

W sytuacji awaryjnej (rozładowanie akumu-

latora itp.) drzwi można zablokować ręcznie 

za pomocą kluczyka mechanicznego.
1.  Otworzyć drzwi.
2. Włożyć kluczyk mechaniczny do otworu 

zamka awaryjnego z boku drzwi i usta-

wić go poziomo.

3.  Zamknąć drzwi.

Układ ostrzegania o pasażerach 

siedzących z tyłu (ROA) (jeżeli 

występuje)

Układ ten zapobiega nieświadomemu pozo-

stawieniu przez kierowcę pasażerów sie-

dzących z tyłu pojazdu.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w  dodat­

kowy system nawigacji, należy sięgnąć 

do oddzielnej instrukcji obsługi dostar­

czonej wraz z systemem.

UWAGA

Kiedy kierowca wyłączy silnik i  otwo­

rzy swoje drzwi — jeżeli wcześniej 

otwarto i zamknięto drzwi tylne — poja­

wia się komunikach „Check rear seats” 

(Sprawdzić siedzenia tylne).

Układ ostrzegania o pasażerach siedzą­

cych z tyłu (ROA) przypomina kierowcy 

o konieczności sprawdzenia siedzeń tyl­

nych, ale nie wykrywa czy znajdują się 

na nich osoby lub przedmioty. Dlatego 

podczas opuszczania pojazdu należy 

zawsze sprawdzać siedzenia tylne.

    OSTRZEŻENIE 

Historia otwierania i zamykania drzwi 

zeruje się po wyłączeniu silnika i zablo­

kowaniu drzwi. Nawet jeżeli drzwi tylne 

nie zostaną ponownie otwarte, ostrzeże­

nie może się pojawić z powodu zdarzeń 

zapamiętanych wcześniej. Przykładowo 

jeżeli kierowca nie zablokował drzwi 

i otworzył je w celu opuszczenia pojazdu 

po pojawieniu się ostrzeżenia, ostrzeże­

nie może się wyłączyć.

   OSTROŻNIE

OBC3050006

OCN7050135L

5-19

W

yposażenie pojazdu

5

AUTOALARM 

Autoalarm zabezpiecza pojazd i znajdujące 

się w  nim przedmioty. W  następujących 

przypadkach włącza się sygnał dźwiękowy 

i wszystkie kierunkowskazy pojazdu: 

 

Otwarcie drzwi bez użycia kluczyka zdal-

nego dostępu/inteligentnego kluczyka. 

 

Otwarcie klapy bagażnika bez użycia 

kluczyka zdalnego dostępu/inteligentne-

go kluczyka. 

 

Otwarcie maski silnika. 

Alarm pozostaje włączony przez 30 sekund, 

a następnie przełącza się w tryb gotowości. 

Aby wyłączyć alarm, należy odblokować 

drzwi kluczykiem zdalnego dostępu/inteli-

gentnym kluczykiem. 
Autoalarm automatycznie uzbraja się po 

30 sekundach od momentu zablokowania 

drzwi i  klapy bagażnika. Aby umożliwić 

uzbrojenie się autoalarmu, należy zabloko-

wać zamki z zewnątrz za pomocą kluczyka 

zdalnego dostępu/inteligentnego kluczyka 

albo naciskając przycisk w  klamce drzwi, 

mając przy sobie inteligentny kluczyk.
Uzbrojenie autoalarmu sygnalizuje jedno-

krotne mignięcie wszystkich kierunkowska-

zów oraz jednokrotny sygnał dźwiękowy.
Kiedy autoalarm jest uzbrojony, otwarcie 

drzwi, klapy bagażnika lub maski silnika 

bez użycia kluczyka zdalnego dostępu/inte-

ligentnego kluczyka powoduje włączenie 

alarmu.

Autoalarm nie uzbraja się, jeżeli którekol-

wiek drzwi, klapa bagażnika lub maska 

silnika nie są prawidłowo zamknięte. Jeżeli 

autoalarm nie uzbraja się, należy spraw-

dzić, czy wszystkie drzwi, klapa bagażnika 

i maska silnika są prawidłowo zamknięte.
Nie podejmować prób modyfikacji układu 

ani dodawania do niego innych urządzeń.

•  Nie blokować zamków, dopóki wszyscy 

nie opuszczą pojazdu. Próba opuszcze

-

nia pojazdu przy uzbrojonym autoalar

-

mie powoduje jego aktywację.

•  Jeżeli autoalarmu nie można wyłączyć 

za pomocą kluczyka zdalnego dostępu/

inteligentnego  kluczyka,  należy  otwo

-

rzyć drzwi za pomocą kluczyka mecha

-

nicznego, a następnie włączyć stacyjkę 

(położenie  ON)  lub  uruchomić  silnik 

(w przypadku inteligentnego kluczyka) 

i odczekać 30 sekund.

•  Jeżeli  w  ciągu  30  sekund  od  wyłącze

-

nia autoalarmu żadne drzwi ani klapa 

bagażnika  nie  zostaną  otwarte,  autoa

-

larm uzbraja się ponownie.

Na pojazdach wyposażonych w autoalarm 

znajduje się naklejka z następującą infor

-

macją:

1.  WARNING (OSTRZEŻENIE)

2.  SECURITY  SYSTEM  (SYSTEM  ZA

-

BEZPIECZAJĄCY)

Czynności serwisowe autoalarmu nale­

ży powierzać wyłącznie Autoryzowanej 

Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. Wszelkie 

modyfikacje lub przeróbki autoalarmu 

mogą spowodować jego nieprawidłowe 

działanie. Usterki spowodowane celową 

przeróbką lub modyfikacją nie są objęta 

gwarancją.

    OSTRZEŻENIE 

OJC040170

5-20

Wyposażenie pojazdu

Elektryczne wspomaganie układu 

kierowniczego

Wspomaganie układu kierowniczego uła-

twia kierowanie pojazdem. Kiedy silnik 

pojazdu jest wyłączony lub gdy wspomaga-

nie układu kierowniczego nie działa, kierow-

nicą nadal można obracać, lecz wymaga to 

większego wysiłku.
Układ zaprojektowano tak, że gdy prędkość 

samochodu wzrasta, do obracania kierow-

nicą trzeba użyć większej siły. Natomiast 

kiedy prędkość spada, obracanie kierow-

nicą wymaga mniejszej siły, co znacznie 

ułatwia manewrowanie.
Jeżeli obracanie kierownicą wymaga nawet 

nieznacznie większej siły niż zwykle, układ 

powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai.

UWAGA

Jeżeli elektryczne wspomaganie ukła­

du kierowniczego (EPS) jest niespraw­

ne, w  zestawie wskaźników włącza się 

lampka ostrzegawcza ( ). Obracanie 

kierownicą może wówczas wymagać 

większego wysiłku lub układ kierow­

niczy może działać nieprawidłowo. 

W  takim przypadku układ jak najszyb­

ciej powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Podczas  normalnego  użytkowania  samo

-

chodu mogą wystąpić następujące objawy:

•  Po  włączeniu  stacyjki  (stan  ON)  siła 

wymagana  do  obracania  kierowni

-

cą  może  chwilowo  znacznie  wzrosnąć 

z powodu przeprowadzania diagnosty

-

ki układu EPS. Po zakończeniu diagno

-

styki  siła  konieczna  do  obracania  kie

-

rownicą powraca do normalnej.

•  Siła wymagana do obracania kierowni

-

cą może również wzrastać w przypad

-

ku niskiego napięcia akumulatora. Jest 

to jednak stan przejściowy, który mija 

po naładowaniu akumulatora.

•  Po włączeniu (stan ON) lub wyłączeniu 

stacyjki  (stan  LOCK/OFF)  może  być 

słyszalny odgłos kliknięcia przekaźnika 

układu wspomagania.

•  Po  zatrzymaniu  pojazdu  lub  podczas 

wolnej jazdy mogą być słyszalne odgło

-

sy  pracy  silnika  elektrycznego  układu 

wspomagania.

•  Obracanie kierownicą w niskich tempe

-

raturach  może  powodować  nietypowe 

odgłosy.  Odgłosy  te  zanikną  po  wzro

-

ście temperatury. Jest to objaw prawi

-

dłowy.

•  W  przypadku  powtarzanego  maksy

-

malnego skręcania kół stojącego pojaz

-

du wzrasta siła wymagana do obraca

-

nia kierownicą. Nie oznacza to usterki 

układu. Po pewnym czasie siła koniecz

-

na  do  obracania  kierownicą  powraca 

do normalnej.

KIEROWNICA

5-21

W

yposażenie pojazdu

5

Regulacja pochylenia i wysunięcia 

kierownicy (jeżeli funkcja występuje)

W pewnych przypadkach dźwignia bloka

-

dy może po regulacji nie blokować położe

-

nia kierownicy.

Nie jest to usterka. Wynika to z nieprawi

-

dłowego  zazębienia  kół  zębatych.  Należy 

w takim przypadku ponownie ustawić kie

-

rownicę, a następnie ją zablokować.

Aby zmienić kąt pochylenia i  wysunięcie 

kierownicy: 
1.  Pociągnąć w dół (1) dźwignię zwalniania 

blokady.

2. Ustawić kierownicę pod właściwym 

kątem (2) i z odpowiednim wysunięciem 

(3, jeżeli funkcja występuje). Kierownicę 

należy ustawić tak, by znajdowała się na 

wysokości klatki piersiowej, a  nie twa-

rzy. Kierownica po ustawieniu nie może 

zasłaniać zestawu wskaźników. 

3. Zablokować kierownicę, pociągając 

dźwignię blokady do góry.

Aby upewnić się, że kolumna kierowni-

cy jest prawidłowo zablokowana w  danym 

położeniu, należy spróbować popchnąć kie-

rownicę w górę i w dół. 

Nigdy nie regulować ustawienia kie­

rownicy podczas jazdy. Może to spo­

wodować utratę panowania nad pojaz­

dem, a  w  konsekwencji doprowadzić 

do wypadku zagrażającego zdrowiu lub 

życiu.

    OSTRZEŻENIE 

Podczas regulacji ustawienia kierowni­

cy nie należy jej popychać ani pociągać 

z nadmierną siłą, ponieważ może to 

spowodować uszkodzenie mocowania.

   OSTROŻNIE

OBC3050007

5-22

Wyposażenie pojazdu

Podgrzewanie kierownicy  

(jeżeli występuje)

Naciśnięcie włącznika podgrzewania kie-

rownicy przy włączonej stacyjce (stan ON) 

powoduje włączenie podgrzewania kierow-

nicy. Po włączeniu podgrzewania świeci się 

lampka sygnalizacyjna we włączniku.
Aby wyłączyć podgrzewanie kierowni-

cy, ponownie nacisnąć włącznik. Lampka 

sygnalizacyjna we włączniku gaśnie.

Podgrzewanie  kierownicy  wyłącza  się 

automatycznie po upływie około 30 minut 

od włączenia. 

UWAGA

Nie montować żadnych pokrowców ani 

akcesoriów na kierownicy. Mogą one 

spowodować uszkodzenie układu pod­

grzewania kierownicy.

Sygnał dźwiękowy

Aby włączyć sygnał dźwiękowy, należy naci-

snąć na kierownicy miejsce oznaczone jego 

symbolem (patrz ilustracja). Sygnał dźwię-

kowy działa tylko po naciśnięciu wskazane-

go miejsca na kierownicy.

UWAGA

Aby włączyć sygnał dźwiękowy, nie 

należy mocno uderzać w kierownicę ani 

uderzać jej pięścią. Nie wciskać włącz­

nika sygnału dźwiękowego ostro zakoń­

czonym przedmiotem.

OBC3050013

OBC3050051

5-23

W

yposażenie pojazdu

5

LUSTERKA WSTECZNE

Wewnętrzne lusterko wsteczne

Przed rozpoczęciem jazdy ustawić lusterko 

wewnętrzne tak, by mieć w nim widok przez 

całą szybę tylną pojazdu.

UWAGA

Do czyszczenia lusterka używać chuste­

czek lub podobnych materiałów, zwilżo­

nych środkiem do mycia szyb. Nie rozpy­

lać środka do mycia szyb bezpośrednio 

na lusterko, ponieważ może on przedo­

stać się do wnętrza obudowy lusterka.

Lusterko z położeniem dziennym/

nocnym (jeżeli występuje)

A: położenie dzienne, B: położenie nocne

Regulację ustawienia lusterka z położeniem 

dziennym/nocnym należy wykonać przed 

rozpoczęciem jazdy, kiedy znajduje się ono 

w  położeniu do jazdy dziennej (dźwigienka 

przełączania w odpowiednim położeniu).
Podczas jazdy nocą, aby zmniejszyć efekt 

oślepiania przez światła pojazdów jadących 

z tyłu, należy pociągnąć do siebie dźwigien-

kę przełączania położenia lusterka.
Należy pamiętać, że w  położeniu do jazdy 

nocnej następuje wyraźne przyciemnienie 

obrazu widocznego w lusterku.

Sprawdzać, czy nic nie zasłania widoku. 

Na tylnych siedzeniach, w  bagażniku 

ani za zagłówkami siedzeń tylnych nie 

należy umieszczać przedmiotów, które 

mogą zasłaniać widok przez tylną szybę.

    OSTRZEŻENIE 

Aby uniknąć poważnych obrażeń pod­

czas wypadku i/lub aktywacji podu­

szek powietrznych, nie modyfikować 

wewnętrznego lusterka wstecznego ani 

nie montować lusterka szerokokątnego.

    OSTRZEŻENIE 

NIGDY nie regulować ustawienia luster­

ka podczas jazdy. Może to spowodować 

utratę kontroli nad pojazdem i w konse­

kwencji doprowadzić do wypadku.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3050054

5-24

Wyposażenie pojazdu

Lusterko elektrochromatyczne  

(jeżeli występuje)

Aby ograniczyć efekt oślepiania światłami 

pojazdów jadących z  tyłu, podczas jazdy 

nocą lub w warunkach zmniejszonej jasno-

ści wsteczne lusterko elektrochromatyczne 

automatycznie przyciemnia się.
Kiedy pojazd jest uruchomiony, przyciem-

nianiem lusterka automatycznie steruje 

zamontowany w nim czujnik (1). Czujnik ten 

wykrywa natężenie światła padającego na 

lusterko i  automatycznie steruje przyciem-

nianiem lusterka, w zależności od jasności 

świateł pojazdów jadących z tyłu.
Dla poprawy widoczności za samochodem 

po włączeniu biegu wstecznego lusterko 

automatycznie powraca do swojej najwięk-

szej jasności.

Lusterka zewnętrzne 

Ustawienie lusterek zewnętrznych należy 

regulować przed rozpoczęciem jazdy.
Samochód jest wyposażony w  lusterko 

zewnętrzne z lewej i z prawej strony.
Aby chronić lusterka przed uszkodzeniem 

podczas mycia samochodu w  myjni lub 

podczas przejazdu w  wąskich miejscach, 

można je składać.
Przy prędkościach powyżej 15 km/h luste-

rek zewnętrznych nie da się złożyć.

OBC3050014

OAI3059018

• 

Lusterko zewnętrzne prawe jest wy­

pukłe. W  niektórych krajach wypu­

kłe jest również lusterko zewnętrzne 

lewe. Daje to większe pole widze­

nia, ale należy pamiętać, że pojazdy 

i  przeszkody widziane w  takich lu­

sterkach znajdują się bliżej, niż się 

wydaje.

• 

Dlatego podczas zmiany pasa ruchu 

odległość od pojazdów jadących 

z  tyłu należy sprawdzać w  lusterku 

wewnętrznym lub obracając głowę.

    OSTRZEŻENIE 

Nie regulować położenia ani nie składać 

lusterek zewnętrznych podczas jazdy. 

Może to spowodować utratę kontroli 

nad pojazdem i w konsekwencji dopro­

wadzić do wypadku.

    OSTRZEŻENIE 

5-25

W

yposażenie pojazdu

5

UWAGA

 

• Nie zdrapywać lodu z  powierzchni 

lusterek, ponieważ może to uszkodzić 

ich zwierciadła.

 

• Jeżeli lusterko jest zablokowane lodem, 

nie należy regulować jego położenia 

na siłę. W takim przypadku należy roz­

pylić odpowiedni środek odmrażający 

(nie używać niezamarzającego płynu 

chłodzącego), przetrzeć lusterko gąbką 

lub miękką ściereczką zwilżoną bardzo 

ciepłą wodą albo przestawić samochód 

w ciepłe miejsce, aby lód się stopił.

Regulacja ustawienia lusterek 

zewnętrznych

Ustawianie ręczne (jeżeli występuje) 

Regulacja ustawienia lusterka odbywa się 

za pomocą dźwigni. 

Ustawianie elektryczne (jeżeli 

występuje)

Aby wybrać lusterko do ustawienia, przesu-

nąć przełącznik (1) w odpowiednim kierun-

ku. Przesunięcie w  kierunku oznaczonym 

literą L powoduje wybór lusterka lewego, 

przesunięcie w kierunku oznaczonym literą 

R — lusterka prawego.
Następnie naciskać odpowiednią część 

okrągłego przełącznika sterowania luster-

kiem, zmieniając położenie zwierciadła 

lusterka w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

OIB034041

OBC3N050006

5-26

Wyposażenie pojazdu

UWAGA

 

• Zwierciadła zatrzymują się po osią­

gnięciu skrajnych położeń, ale silniki 

elektryczne regulacji położenia działają 

przez cały czas, gdy naciśnięty jest 

przełącznik sterowania. Dlatego prze­

łącznika sterowania nie należy naciskać 

dłużej niż to konieczne, ponieważ może 

to spowodować uszkodzenie silnika 

elektrycznego lusterka.

 

• Nie próbować ręcznie regulować poło­

żenia lusterek zewnętrznych, ponieważ 

może to spowodować uszkodzenie ich 

silników elektrycznych.

Składanie lusterek zewnętrznych

Ustawianie ręczne (jeżeli występuje) 

Aby złożyć lusterko zewnętrzne, należy 

chwycić za jego obudowę i złożyć w kierun-

ku tyłu samochodu. 

Ustawianie elektryczne 

 

(jeżeli występuje)

Lusterka zewnętrzne można składać i  roz-

kładać, naciskając przełącznik. Przy prędko-

ściach powyżej 15 km/h lusterek zewnętrz-

nych nie da się złożyć.
Można je natomiast rozłożyć, korzystając 

z przełącznika.

OAI3059020

OBC3N050007

5-27

W

yposażenie pojazdu

5

•  Jeżeli w  trybie „User Settings” 

(Ustawienia użytkownika) wyświetlacza 

LCD zaznaczono pozycję „Convenience” 

(Komfort) 

g

 „Welcome mirror/light” 

(Powitanie lusterkami/światłami) 

g

 „On 

door unlock” (Przy odblokowaniu drzwi), 

lusterka zewnętrzne składają się lub 

rozkładają automatycznie w następujący 

sposób:

 

Lusterka składają się lub rozkłada-

ją odpowiednio po zablokowaniu lub 

odblokowaniu zamków inteligentnym 

kluczykiem.

 

Lusterka składają się lub rozkłada-

ją odpowiednio po zablokowaniu lub 

odblokowaniu zamków za pomocą 

przycisku w klamce drzwi.

•  Jeżeli w  trybie „User Settings” 

(Ustawienia użytkownika) zaznaczo-

no pozycję „Convenience” (Komfort) 

g

 

„Welcome mirror/light” (Powitanie luster-

kami/światłami) 

g

 „On door unlock” 

(Przy odblokowaniu drzwi) i  pozycję 

„Convenience” (Komfort) 

g

 „Welcome 

mirror/light” (Powitanie lusterkami/świa-

tłami) 

g

 „On driver approach” (Podczas 

zbliżania się kierowcy), lusterka roz-

kładają się, kiedy osoba mająca przy 

sobie inteligentny kluczyk zbliża się do 

pojazdu.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w  dodat­

kowy system nawigacji, należy sięgnąć 

do oddzielnej instrukcji obsługi dostar­

czonej wraz z systemem.

UWAGA

Lusterka zewnętrzne sterowane elek­

trycznie działają nawet przy wyłączonej 

stacyjce (stan LOCK/OFF).
Jednakże aby uniknąć rozładowania 

akumulatora, nie należy przedłużać re­

gulowania ustawienia lusterek przy wy­

łączonym silniku.

UWAGA

Nie próbować ręcznie składać lusterek 

zewnętrznych sterowanych elektrycznie. 

Może to spowodować uszkodzenie silni­

ka elektrycznego lusterka.

5-28

Wyposażenie pojazdu

Szyby sterowane elektrycznie (jeżeli występują)

OBC3N050008

SZYBY

1.   Przełącznik elektrycznego sterowania* szybą  

drzwi kierowcy

2.   Przełącznik elektrycznego sterowania* szybą  

drzwi pasażera

3.   Przełącznik elektrycznego sterowania* szybą  

drzwi tylnych prawych

4.   Przełącznik elektrycznego sterowania* szybą  

drzwi tylnych lewych

5.  Opuszczanie i podnoszenie szyb
6.  Automatyczne* elektryczne sterowanie szybami
7.   Włącznik blokady elektrycznego sterowania  

szybami*

* jeżeli występuje

5-29

W

yposażenie pojazdu

5

Podnoszenie/opuszczanie szyb jest możliwe 

tylko przy włączonej stacyjce (stan ON). 

Przełącznik elektrycznego sterowania szybą 

znajduje się w podłokietniku danych drzwi. 

Dodatkowo w podłokietniku drzwi kierowcy 

znajduje się włącznik blokady elektrycz-

nego sterowania szybami. Za jego pomocą 

można zablokować działanie szyb drzwi 

pasażerów. Elektryczne sterowanie szybami 

działa przez ok. 3 minuty po wyłączeniu sta-

cyjki (stan OFF) lub po włączeniu stanu ACC. 

Jeżeli jednak przednie drzwi są otwarte, 

elektryczne sterowanie szybami nie działa.

•  W  niskich  temperaturach  i  wysokiej 

wilgotności  powietrza  może  dochodzić 

do  zamarzania  wody  i  pary  wodnej, 

a w konsekwencji do nieprawidłowego 

działania  szyb  sterowanych  elektrycz

-

nie.

•  Podczas jazdy z opuszczonymi tylnymi 

szybami lub z otwartym albo z częścio

-

wo otwartym oknem dachowym (jeżeli 

występuje) w pojeździe mogą występo

-

wać  mocne  uderzenia  wiatru  lub  pul

-

sujący hałas. Hałas ten jest zjawiskiem 

normalnym i można go zmniejszyć lub 

wyeliminować  w  następujący  sposób: 

Jeżeli  hałas  występuje  przy  opuszczo

-

nej  jednej  lub  obu  szybach  bocznych 

tylnych, należy opuścić obydwie szyby 

boczne przednie o około 2,5 cm.

  Jeżeli  natomiast  hałas  występuje  przy 

otwartym  oknie  dachowym,  należy  je 

nieznacznie przymknąć.

Opuszczanie i podnoszenie szyb

OAI3059009

Aby opuścić lub podnieść szybę, należy 

przycisnąć lub pociągnąć do góry — do 

pierwszego oporu (5) — przednią część 

odpowiedniego przełącznika.

Wystawianie za okno głowy, rąk lub 

tułowia podczas jazdy powoduje poważ­

ne zagrożenie zdrowia lub życia.

    OSTRZEŻENIE 

5-30

Wyposażenie pojazdu

Automatyczne podnoszenie 

i opuszczanie szyby drzwi kierowcy 

(jeżeli występuje)

Krótkie naciśnięcie przełącznika do drugie-

go oporu (6) powoduje całkowite opuszcze-

nie szyby drzwi kierowcy, nawet po zwol-

nieniu przełącznika. Aby zatrzymać szybę 

w  danym położeniu kiedy się przesuwa, 

należy na krótko pociągnąć przełącznik 

w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu 

szyby.

Resetowanie szyb sterowanych 

elektrycznie

Jeżeli szyby sterowane elektrycznie nie 

działają prawidłowo, należy w  następujący 

sposób zresetować układ:
1.  Włączyć stacyjkę (stan ON).
2. Podnieść całkowicie szybę i  przez co 

najmniej 1 sekundę przytrzymać prze-

łącznik pociągnięty do góry. 

Jeżeli szyby sterowane elektrycznie nie dzia-

łają prawidłowo po zresetowaniu, samochód 

powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai.

Automatyczne cofanie  

(jeżeli funkcja występuje)

Jeżeli podczas automatycznego podno-

szenia szyba napotyka przeszkodę, wtedy 

zatrzymuje się i  opuszcza o  ok. 30 cm. 

Umożliwia to wyjęcie przedmiotu blokujące-

go ruch szyby.
Jeżeli opór zostaje wykryty przy pocią-

gniętym przełączniku, szyba zatrzymuje się 

i opuszcza o ok. 2,5 cm. 
Jeżeli natomiast w ciągu 5 sekund od mo-

mentu automatycznego opuszczenia szyby 

przełącznik zostanie pociągnięty, funkcja 

automatycznego cofania szyby nie działa.

OAC3059015TU

Funkcja automatycznego cofania nie 

działa podczas resetowania układu szyb 

sterowanych elektrycznie. Aby uniknąć 

uszkodzeń pojazdu i/lub obrażeń, przed 

podniesieniem szyby należy upewnić 

się, że nic nie znajduje się na jej drodze.

    OSTRZEŻENIE 

OIB024001

5-31

W

yposażenie pojazdu

5

Funkcja  automatycznego  cofania  szyby 

działa wyłącznie podczas automatycznego 

podnoszenia, po pociągnięciu przełącznika 

do góry do położenia drugiego oporu.

UWAGA

Nie montować żadnych akcesoriów 

w pobliżu szyb. Mogą one uniemożliwić 

działanie funkcji automatycznego cofa­

nia szyby.

Włącznik blokady elektrycznego 

sterowania szybami

Po stronie kierowcy umieszczony jest 

włącznik blokady elektrycznego sterowa-

nia szybami. Jego naciśnięcie powoduje 

wyłączenie sterowania szybami w drzwiach 

pasażerów.
Po włączeniu blokady elektrycznego stero-

wania szybami: 
•  Za pomocą przełączników w  drzwiach 

kierowcy można sterować wszystkimi 

szybami.

•  Za pomocą przełącznika w  przednich 

drzwiach pasażera można sterować 

szybą w tych drzwiach.

•  Sterowanie szybami w  drzwiach tyl-

nych za pomocą przełączników w  tych 

drzwiach jest niemożliwe.

UWAGA

 

• Aby zapobiec uszkodzeniu układu 

elektrycznego sterowania szybami, nie 

należy sterować jednocześnie więcej 

niż jedną szybą. Jednoczesne urucha­

mianie dwóch lub więcej szyb może 

również spowodować przepalenie się 

bezpiecznika.

 

• Nigdy nie sterować szybą jednocześnie 

w przeciwnych kierunkach — za pomo­

cą przełącznika w  drzwiach kierow­

cy i  przełącznika w  danych drzwiach. 

W przypadku jednoczesnego odbierania 

sprzecznych sygnałów szyba zatrzy­

muje się i  nie można jej opuścić ani 

podnieść.

Aby uniknąć uszkodzeń pojazdu i/lub 

obrażeń, przed podniesieniem szyby 

należy upewnić się, że nic nie znajduje 

się na jej drodze.
Jeżeli pomiędzy szybę a górną krawędź 

okna dostanie się przedmiot o  grubo­

ści mniejszej niż 4  mm, funkcja auto­

matycznego cofania może nie wykryć 

oporu i  nie zatrzyma szyby ani jej nie 

cofnie.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3050019

5-32

Wyposażenie pojazdu

Okno dachowe można przesuwać, uchylać 

i zamykać za pomocą przełącznika, znajdu-

jącego się w konsoli podsufitowej. 
Okno dachowe można otwierać, uchylać 

lub zamykać tylko po włączeniu stacyjki 

(stan ON).
Sterowanie oknem dachowym działa przez 

ok. 3 minuty po przełączeniu stacyjki w stan 

ACC lub OFF.
Jeżeli jednak przednie drzwi są otwarte, 

sterowanie oknem dachowym nie działa.

UWAGA

Nie operować oknem dachowym, jeże­

li zamontowano bagażnik dachowy lub 

podczas przewożenia bagażu na dachu.

• 

NIGDY nie pozostawiać kluczyków 

w pojeździe, gdy znajdują się w nim 

dzieci bez opieki.

• 

NIGDY nie pozostawiać w  pojeź­

dzie dzieci bez opieki. Nawet bar­

dzo małe dzieci mogą spowodować 

przemieszczenie lub uruchomienie 

pojazdu, przycisnąć się szybą lub 

w  inny sposób spowodować zagro­

żenie zdrowia lub życia swojego albo 

innych osób.

• 

Przed podniesieniem szyby należy 

zawsze upewnić się, czy nikt nie 

wystawił przez otwarte okno ręki, 

głowy ani żadnego przedmiotu.

• 

Nie pozwalać dzieciom na bawienie 

się szybami sterowanymi elektrycz­

nie. Jeżeli przewożone są dzieci, 

należy włączyć blokadę elektryczne­

go sterowania szybami, naciskając 

włącznik blokady w  drzwiach kie­

rowcy. Przypadkowe uruchomienie 

przez dziecko szyb sterowanych 

elektrycznie może spowodować 

poważne zagrożenie zdrowia dziec­

ka.

• 

Podczas jazdy nie wolno wystawiać 

głowy, rąk ani wychylać tułowia poza 

pojazd.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3050020

• 

Kierowca nie powinien nigdy ste­

rować oknem dachowym ani jego 

zasłoną podczas jazdy. Może to 

doprowadzić do utraty panowania 

nad pojazdem, a w konsekwencji do 

wypadku i  zagrożenia zdrowia lub 

życia.

• 

Nie pozostawiać uruchomionego 

pojazdu ani kluczyka w  samocho­

dzie, jeżeli znajdują się w nim dzieci 

bez opieki. Dzieci bez opieki mogą 

uruchomić okno dachowe, co stwa­

rza poważne zagrożenie zdrowia lub 

życia.

• 

Nie siadać na dachu pojazdu. Może 

to spowodować uszkodzenie pojazdu 

lub obrażenia ciała.

    OSTRZEŻENIE 

OKNO DACHOWE (JEŻELI WYSTĘPUJE)

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     9      10      11      12     ..