Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 9

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 9

 

 

4-35

Zest
aw wskaźników

4

2. Cluster (Zestaw wskaźników)

Pozycja

Objaśnienie

Fuel economy  
(Zużycie paliwa)

• After vehicle re-start (Po uruchomieniu pojazdu)
• After refueling (Po tankowaniu)
• Average Fuel Economy (Średnie zużycie paliwa)

Więcej informacji podano w podrozdziale „Komputer pokładowy” tego rozdziału.

Fuel economy auto reset 
(Automatyczne zerowanie licznika 
średniego zużycia paliwa)

• Off (Wył.)
• At driving (Po ruszeniu)
• At refueling (Po tankowaniu)

Więcej informacji podano w podrozdziale „Komputer pokładowy” tego rozdziału.

Wiper/Lights display  
(Wyświetlacz trybu wycieraczek/
świateł)

Ta pozycja menu umożliwia włączenie/wyłączenie wyświetlania trybu działania wycieraczek/świateł. Po włączeniu 
funkcji wyświetlacz LCD pokazuje zmiany trybu działania wycieraczek/świateł.

Traffic signs  
(Znaki drogowe)

Ta pozycja menu umożliwia ustawienie wyświetlanych znaków drogowych.

Icy road warning (Ostrzeganie 
o oblodzonej nawierzchni)

Ta pozycja menu umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji ostrzegania o oblodzonej nawierzchni.

Welcome sound  
(Dźwięk powitalny)

Ta pozycja menu umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji dźwięku powitalnego.

Theme selection  
(Wybór motywu)

Ta pozycja menu umożliwia wybór motywu zestawu wskaźników.
•  Zestaw wskaźników typu B: Przełączanie pomiędzy trybem jazdy, motywem A, motywem B, motywem C 

i motywem D.

 Wyświetlane informacje mogą różnić się w zależności od funkcji faktycznie występujących w danym pojeździe.

4-36

Zestaw wskaźników

3. Lights (Światła)

Pozycja

Objaśnienie

Illumination  

(Podświetlenie)

Ta pozycja menu umożliwia regulację intensywności podświetlenia.
• Level 1 ÷ 20 (Poziom 1 ÷ 20)

One touch turn indicator 

(Sygnalizacja jednym dotknięciem 

dźwigni)

• Off (Wył.): wyłączenie funkcji sygnalizacji zmiany pasa ruchu jednym dotknięciem dźwigni.
•  3, 5, 7 Flashes (3, 5, 7 mignięć): przy nieznacznym przesunięciu dźwigni kierunkowskaz miga 3, 5 lub 7 razy.

Więcej informacji podano w podrozdziale „Światła” w rozdziale 5.

Ambient light brightness  

(Jasność oświetlenia otoczenia)

• Off (Wył.)
• Level 1/2/3/4 (Poziom 1/2/3/4)

HBA (High Beam Assist)  

(Asystent świateł drogowych)

Ta pozycja menu umożliwia włączanie/wyłączanie układu asystenta świateł drogowych (HBA). Więcej informacji 

podano w podrozdziale „Układ asystenta świateł drogowych (HBA)” w rozdziale 5.

 Wyświetlane informacje mogą różnić się w zależności od funkcji faktycznie występujących w danym pojeździe.

4. Door (Drzwi)

Pozycja

Objaśnienie

Automatically lock  

(Automatyczne blokowanie)

•  Enable on Shift (Wł. przy zmianie położenia selektora): zamki wszystkich drzwi blokują się automatycznie po 

zmianie położenia selektora z P na R, N lub D (tylko przy uruchomionym silniku).

•  Enable on Speed (Wł. przy określonej prędkości): zamki wszystkich drzwi blokują się automatycznie po 

przekroczeniu prędkości 15 km/h.

• Off (Wył.): wyłączenie automatycznego blokowania zamków drzwi.

Automatically unlock 

(Automatyczne odblokowanie)

•  On Shift to P (Położenie P selektora): zamki wszystkich drzwi odblokowują się automatycznie po ustawieniu 

selektora w położeniu P (tylko przy uruchomionym silniku).

•  On key out/On vehicle off (Wyjęcie kluczyka/wyłączenie pojazdu): zamki wszystkich drzwi odblokowują się 

automatycznie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki lub po wyłączeniu stacyjki (stan OFF przycisku Start/Stop).

• Off (Wył.): wyłączenie automatycznego odblokowywania zamków drzwi.

 Wyświetlane informacje mogą różnić się w zależności od funkcji faktycznie występujących w danym pojeździe.

4-37

Zest
aw wskaźników

4

5. Convenience (Komfort)

Pozycja

Objaśnienie

Rear occupant alert  

(Ostrzeganie o pasażerach 

siedzących z tyłu)

Ta pozycja menu umożliwia włączenie/wyłączenie ostrzegania o pasażerach siedzących na siedzeniach tylnych.

Więcej informacji podano w podrozdziale „Układ ostrzegania o pasażerach siedzących z tyłu (ROA)” 

w rozdziale 5.

Welcome mirror  

(Automatyczne rozkładanie 

lusterek)

•  On door unlock (Przy odblokowaniu drzwi): automatyczne rozłożenie lusterek zewnętrznych po odblokowaniu 

drzwi.

•  On driver approach (Podczas zbliżania się kierowcy): automatyczne rozłożenie lusterek zewnętrznych podczas 

zbliżania się do pojazdu, mając przy sobie inteligentny kluczyk.

Więcej informacji podano w podrozdziale „System powitania” w rozdziale 5.

Wireless charging system 

(Ładowarka bezprzewodowa)

Ta pozycja menu umożliwia włączenie/wyłączenie ładowarki bezprzewodowej przed fotelami przednimi.

Więcej informacji podano w podrozdziale „Ładowarka bezprzewodowa telefonów komórkowych” 

w rozdziale 5.

Auto rear wiper (in R) 

(Automatyczne wł. wycieraczki 

tylnej po włączeniu biegu 

wstecznego)

Ta pozycja menu umożliwia włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego włączania wycieraczki tylnej po 

włączeniu biegu wstecznego.Wycieraczka tylna włącza się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego przy 

włączonych wycieraczkach przednich. Włączenie biegu innego niż wsteczny powoduje wyłączenie wycieraczki 

tylnej.

Advanced anti-theft 

(Zaawansowane zabezpieczenie 

przed kradzieżą)

Ta pozycja menu służy do włączania/wyłączania zaawansowanego zabezpieczenia przed kradzieżą.

Vehicle auto-shut Off 

(Automatyczne wyłączanie pojazdu) Ta pozycja menu służy do włączania/wyłączania funkcji automatycznego wyłączania pojazdu.

Service interval  

(Informacje o terminach 

przeglądów)

• Service interval (Informacje o terminach przeglądów)
Ta pozycja menu umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji informacji o przeglądzie.
•  Adjust interval (Ustawienie harmonogramu)
Ta pozycja menu umożliwia zmianę harmonogramu przeglądów, wyrażonego przebiegiem (km) i czasem (dni).
• Reset (Kasowanie) 
Ta pozycja menu umożliwia zresetowanie harmonogramu przeglądów.

 Wyświetlane informacje mogą różnić się w zależności od funkcji faktycznie występujących w danym pojeździe.

4-38

Zestaw wskaźników

Aby  zmienić  ustawienia  informacji 

o  przeglądach,  należy  skontaktować  się 

z  Autoryzowaną  Stacją  Obsługi  (ASO) 

Hyundai.

Przy włączonej funkcji informacji o prze

-

glądach i ustawionym czasie oraz dystansie 

pomiędzy  przeglądami,  w  następujących 

sytuacjach po każdym włączeniu stacyjki 

(stan  ON)  na  kilka  sekund  pojawiają  się 

komunikaty:

–  Service  in  (Do  przeglądu  pozostało): 

podawany  jest  przebieg  (km)  lub  czas 

(liczba dni), jakie pozostały do kolejne

-

go planowego przeglądu.

–  Service  required  (Przegląd  wymaga

-

ny):  wyświetlany  w  przypadku  prze

-

kroczenia przebiegu lub terminu prze

-

glądu.

W przypadku wystąpienia jednej z poniż

-

szych sytuacji przebieg i/lub czas do kolej

-

nego przeglądu mogą być nieprawidłowe:

–  Odłączenie przewodu akumulatora.

–  Rozładowanie akumulatora.

6. Unit (Jednostki)

Pozycja

Objaśnienie

Speed unit (Jednostka prędkości)

Ta pozycja menu umożliwia wybór jednostki prędkości (km/h, MPH).

Temperature unit (Jednostka temperatury)

Ta pozycja menu umożliwia wybór jednostki temperatury (°C, °F).

Fuel economy unit (Jednostka zużycia paliwa)

Ta pozycja menu umożliwia wybór jednostki zużycia paliwa (km/l, l/100 km, MPG (mile na galon)).

Tire pressure unit (Jednostka ciśnienia w oponach) Ta pozycja menu umożliwia wybór jednostki ciśnienia w oponach (psi, kPa, bar).

7. Language (Język) — jeżeli funkcja występuje

Pozycja

Objaśnienie

Language (Język)

Ta pozycja menu umożliwia wybór języka.

8. Reset (Kasowanie)

Pozycja

Objaśnienie

Reset (Kasowanie)

Ta pozycja menu umożliwia zresetowanie ustawień użytkownika. Powoduje to przywrócenie ustawień fabrycznych 
menu użytkownika, z wyjątkiem ustawień języka i harmonogramu przeglądów.

 Wyświetlane informacje mogą różnić się w zależności od funkcji faktycznie występujących w danym pojeździe.

4-39

Zest
aw wskaźników

4

Komputer pokładowy

Komputer pokładowy to sterowany mi-

kroprocesorem system informacyjny, który 

podaje różne dane dotyczące jazdy.

Odłączenie  akumulatora  powoduje  utra

-

cenie  niektórych  danych,  zapisanych 

w  pamięci  komputera  pokładowego  (np. 

informacji o średniej prędkości).

Tryby komputera pokładowego

Zużycie paliwa

•  Średnie zużycie paliwa
•  Chwilowe zużycie paliwa

Łączne informacje  

na temat jazdy

•  Licznik przebiegu dziennego
•  Średnie zużycie paliwa
•  Czas jazdy

Informacje na temat jazdy

•  Licznik przebiegu dziennego
•  Średnie zużycie paliwa
•  Czas jazdy

Automatyczne wyłączenie silnika 

(jeżeli występuje)

Prędkościomierz cyfrowy

Aby zmienić tryb komputera pokładowego, 

należy użyć przełączników „

” na 

kierownicy.

OBC3050050

4-40

Zestaw wskaźników

Fuel economy (Zużycie paliwa)

OJS048124L

Średnie zużycie paliwa (1)

•  Średnie zużycie paliwa jest obliczane na 

podstawie przebiegu i zużycia paliwa od 

ostatniego zerowania licznika średniego 

zużycia paliwa.

•  Wskazanie średniego zużycia paliwa 

można zerować automatycznie lub ręcz-

nie.

Zerowanie ręczne

Aby wyzerować wskazanie średniego zuży-

cia paliwa, należy przez ponad sekundę 

naciskać przycisk [OK] na kierownicy, kiedy 

wyświetlane jest średnie zużycie paliwa.

Zerowanie automatyczne

Aby wskazanie średniego zużycia paliwa 

zerowało się automatycznie przy każdym 

tankowaniu, w  menu ustawień użytkowni-

ka należy wybrać tryb „Fuel Econ. Reset” 

(Automatyczne zerowanie wskazania zuży-

cia paliwa).

 

– After ignition (Po wyłączeniu): wskaza-

nie średniego zużycia paliwa zeruje się 

automatycznie po upływie 4  godzin od 

momentu wyłączenia silnika.

 

– After refueling (Po tankowaniu): wska-

zanie średniego zużycia paliwa zeruje 

się, kiedy prędkość pojazdu przekracza 

1  km/h po dolaniu co najmniej 6  litrów 

paliwa.

Wskazanie średniego zużycia paliwa może 

być niedokładne, jeżeli od momentu włą

-

czenia  stacyjki  (stan  ON)  pojazd  przeje

-

chał mniej niż 300 metrów.

Chwilowe zużycie paliwa (2)

•  W tym trybie wyświetlacz pokazuje śred-

nie zużycie paliwa w  ciągu ostatnich 

kilku sekund, przy prędkości pojazdu 

przekraczającej 10 km/h.

4-41

Zest
aw wskaźników

4

Wyświetlacz skumulowanych 

informacji na temat jazdy

Wyświetlacz podaje przebieg łączny (1), 

średnie zużycie paliwa (2) oraz całkowity 

czas jazdy (3).

Dane są obliczane od ostatniego wyzerowa-

nia wskazań.
Aby ręcznie wyzerować wskazania, należy 

nacisnąć i przytrzymać przycisk [OK], kiedy 

wyświetlacz pokazuje łączne informacje na 

temat jazdy. Przebieg dzienny, średnie zuży-

cie paliwa i całkowity czas jazdy zerują się 

równocześnie.
Kiedy pojazd zatrzymuje się z  pracującym 

silnikiem (na przykład w korku lub na czer-

wonym świetle), łączne informacje na temat 

jazdy są nadal obliczane.

Przed  ponownym  przeliczeniem  średnie

-

go zużycia paliwa po wyłączeniu stacyjki 

pojazd  musi  pokonać  dystans  minimum 

300 metrów.

Wyświetlacz informacji na temat jazdy

Wyświetlacz podaje przebieg łączny (1), 

średnie zużycie paliwa (2) oraz całkowity 

czas jazdy (3).

OJX1049012L

 

 Typ A

OJX1049067L

 

 Typ  B

 

 Typ A

OJX1049011L

 

 Typ  B

OJX1049065L

4-42

Zestaw wskaźników

Dane obliczane są dla każdego cyklu jazdy. 

Jednakże informacje na temat jazdy zerują 

się automatycznie po upływie 4 godzin od 

momentu wyłączenia silnika.
Aby ręcznie wyzerować wskazania, należy 

nacisnąć i przytrzymać przycisk [OK], kiedy 

wyświetlacz pokazuje informacje na temat 

jazdy. Przebieg dzienny, średnie zużycie 

paliwa i  całkowity czas jazdy zerują się 

równocześnie.
Kiedy pojazd zatrzymuje się z  pracującym 

silnikiem (na przykład w korku lub na czer-

wonym świetle), informacje na temat jazdy 

są nadal obliczane.

Przed  ponownym  przeliczeniem  średnie

-

go zużycia paliwa po wyłączeniu stacyjki 

pojazd  musi  pokonać  dystans  minimum 

300 metrów.

Prędkościomierz cyfrowy

Prędkościomierz podaje prędkość pojazdu 

w kilometrach na godzinę (km/h).

Automatyczne wyłączenie silnika (jeżeli 

występuje)

W  tym trybie komputer podaje czas od 

momentu automatycznego wyłączenia silni-

ka przez układ Start/Stop (ISG).

Więcej informacji podano w podrozdziale 

„Układ Start/Stop (ISG)” w rozdziale 6.

OJX1049018

OJX1069044

4-43

Zest
aw wskaźników

4

WYŚWIETLACZ LCD (TYP B)

Sterowanie wyświetlaczem LCD

OBC3050046

Tryby wyświetlacza LCD można zmieniać za pomocą przełączników.

Przełącznik

Działanie

Funkcja

Naciśnięcie krótkie

Przycisk zmiany trybu wyświetlania

Naciśnięcie krótkie

Przyciski wyboru pozycji na widoku informacji użytkowych i w menu opcji

OK

Naciśnięcie krótkie

Przycisk wyboru opcji w menu

Naciśnięcie dłuższe

Przycisk wyświetlenia informacji pomocniczej lub kasowania wybranej pozycji

4-44

Zestaw wskaźników

Tryby wyświetlania

Tryby wyświetlania

Funkcja

Informacje użytkowe

W tym trybie wyświetlacz pokazuje informacje takie jak przebieg, zużycie paliwa itp.

Układy wspomagające kierowcę

W tym trybie wyświetlacz pokazuje stan układów wspomagających kierowcę.

Podpowiedzi systemu nawigacji (TBT)

W tym trybie wyświetlacz pokazuje podpowiedzi systemu nawigacji.

Wyświetlane informacje mogą różnić się w zależności od funkcji faktycznie występujących w danym pojeździe.

4-45

Zest
aw wskaźników

4

Tryb informacji użytkowych

Naciskanie przycisków  , 

 powoduje 

przełączanie pozycji w  następującej kolej-

ności.

Fuel economy (Zużycie paliwa) 

Wskazanie średniego zużycia paliwa (1) 

i chwilowego zużycia paliwa (2).
•  Zerowanie ręczne

Aby wyzerować wskazanie średniego zu-

życia paliwa, należy przez ponad sekundę 

naciskać przycisk [OK] na kierownicy, 

kiedy wyświetlane jest średnie zużycie 

paliwa.

•  Zerowanie automatyczne

Aby wskazanie średniego zużycia paliwa 

zerowało się automatycznie, w  menu 

ustawień użytkownika na ekranie syste-

mu multimedialnego należy wybrać tryb 

„After Ignition” (Po wyłączeniu) lub „After 

Refuelling” (Po zatankowaniu).

 

– After Ignition (Po wyłączeniu): wska-

zanie średniego zużycia paliwa 

zeruje się automatycznie po upływie 

4  godzin od momentu wyłączenia 

silnika.

 

– After Refueling (Po tankowaniu): 

wskazanie średniego zużycia paliwa 

zeruje się, kiedy prędkość pojazdu 

przekracza 1  km/h po dolaniu co 

najmniej 6 litrów paliwa.

Drive Info (Informacje na temat jazdy)

Wskazanie przebiegu dziennego (1), śred-

niego zużycia paliwa (2) i całkowitego czasu 

jazdy (3).
Dane obliczane są dla każdego cyklu jazdy. 

Jednakże informacje na temat jazdy zerują 

się automatycznie po upływie 4 godzin od 

momentu wyłączenia silnika.
Aby wyzerować ręcznie, należy przez ponad 

1 sekundę naciskać przycisk OK na kierow-

nicy kiedy wyświetlane są informacje na 

temat jazdy.

OCN7040045L

 

Typ A

OJX1049011L/OJX1049065L

 

Typ B

4-46

Zestaw wskaźników

Since refuelling (Po tankowaniu)

Wskazanie przebiegu (1), średniego zużycia 

paliwa (2) i całkowitego czasu jazdy (3) od 

ostatniego tankowania.
Aby wyzerować ręcznie, należy przez ponad 

1 sekundę naciskać przycisk OK na kierow-

nicy kiedy wyświetlane są informacje po 

tankowaniu.

Accumulated Info (Łączne informacje 

na temat jazdy)

Wskazanie przebiegu całkowitego (1), śred-

niego zużycia paliwa (2) i całkowitego czasu 

jazdy (3).
Dane są obliczane od ostatniego wyzerowa-

nia wskazań.
Aby wyzerować ręcznie, należy przez ponad 

1 sekundę naciskać przycisk OK na kierow-

nicy kiedy wyświetlane są łączne informacje 

na temat jazdy.

Prędkościomierz cyfrowy

Prędkościomierz cyfrowy podaje prędkość 

pojazdu.

  Typ A

OJX1049013L/OJX1049066L

  Typ B

  Typ A

OJX1049012L/OJX1049067L

  Typ B

OTM040045

4-47

Zest
aw wskaźników

4

Attention level (Poziom koncentracji) 

— jeżeli funkcja występuje

Wskazanie poziomu koncentracji kierowcy 

określanego na podstawie sposobu jazdy. 

Więcej informacji podano w podrozdziale 

„Układ monitorowania zmęczenia kie­

rowcy (DAW)” w rozdziale 7.

Automatyczne wyłączenie silnika (jeżeli 

występuje)

W  tym trybie komputer podaje czas od 

momentu automatycznego wyłączenia silni-

ka przez układ Start/Stop (ISG).

Więcej informacji podano w podrozdziale 

„Układ Start/Stop (ISG)” w rozdziale 6.

Speed limit warning (Ostrzeganie 

o ograniczeniach prędkości) — jeżeli 

funkcja występuje

Kierowca może monitorować informacje 

podawane przez inteligentny ogranicznik 

prędkości.

Więcej informacji podano w  podrozdzia­

le „Inteligentny ogranicznik prędkości 

(ISLA)” w rozdziale 7.

OTM070191L

OJX1069044

OJX1079237L

4-48

Zestaw wskaźników

Engine temperature (Temperatura 

płynu chłodzącego) 

Kiedy silnik jest uruchomiony, wskaźnik 

pokazuje temperaturę płynu chłodzącego 

silnik.

Informacje dodatkowe

Drive info/Drive information 

(Informacje na temat jazdy) 

Informacje na temat jazdy pozostają wyś-

wietlone przez 4 sekundy od wyłączenia 

silnika.

Informacje układów wspomagających 

kierowcę

W  tym trybie wyświetlacz podaje aktualne 

warunki działania manualnego ogranicznika 

prędkości, tempomatu, tempomatu inteli-

gentnego, układu śledzenia pasa ruchu itp.

OTMH040007

  Typ A

OJX1049042L/OJX1049069L

  Typ B

OBC3040015

4-49

Zest
aw wskaźników

4

Widok wspomagający jazdę

Po wyborze widoku wspomagającego jazdę 

wyświetlacz podaje aktualny stan manual-

nego ogranicznika prędkości, tempomatu, 

tempomatu inteligentnego, układu śledzenia 

pasa ruchu itp.

Więcej informacji podano w  podrozdzia­

łach dotyczących odpowiednich układów 

w rozdziale 7.

Widok podpowiedzi systemu nawigacji 

(TBT)

Po wyborze widoku podpowiedzi systemu 

nawigacji (TBT) na wyświetlaczu wyświe-

tlają się podpowiedzi systemu nawigacji 

i odległość/czas do miejsca docelowego.

Ustawienia pojazdu — system 

multimedialny

W  menu „Vehicle Settings” (Ustawienia 

pojazdu) na ekranie systemu multimedial-

nego można zmieniać różne ustawienia, 

w tym sposób blokowania/odblokowywania 

zamków drzwi, sposób działania funkcji 

zwiększających wygodę, układów wspoma-

gających kierowcę itp.

OBC3070041

OJX1049064L

OBC3050047

4-50

Zestaw wskaźników

Menu „Vehicle Settings” (Ustawienia po­

jazdu)

1.  Driver Assistance (Układy wspomagające 

kierowcę) 

2.  Speed limit (Ograniczanie prędkości)
3.  Cluster (Zestaw wskaźników)
4.  Lights (Światła)
5.  Door (Drzwi)
6.  Convenience (Komfort)
7.  Default (Domyślne)

Wyświetlane informacje mogą różnić się 

w zależności od funkcji faktycznie występu-

jących w danym pojeździe.

Wprowadzanie ustawień pojazdu

1.  Nacisnąć przycisk [SETUP] na jednostce 

systemu multimedialnego.

2. Wybrać pozycję „Vehicle” (Pojazd) 

i  zmieniać ustawienia funkcji stosownie 

do potrzeb.

Szczegółowe informacje podano w odrębnej 

Instrukcji.

Podczas prowadzenia nie koncentrować 

się na wybieraniu ustawień pojazdu. 

Może to spowodować dekoncentra­

cję i  w  konsekwencji doprowadzić do 

wypadku.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3050053

OBC3050048

OBC3050049

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..