Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 7

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     5      6      7      8     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 7

 

 

4-3

Zest
aw wskaźników

4

OBC3040020

  Typ B — zestaw wskaźników 10,25 cala

1. Obrotomierz 
2. Prędkościomierz
3. Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
4. Wskaźnik poziomu paliwa
5. Lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
6. Wyświetlacz LCD

Rzeczywisty wygląd zestawu wskaźników może 
nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustra­
cji. Więcej informacji podano w podrozdziale 
„Wskaźniki i liczniki” tego rozdziału.

4-4

Zestaw wskaźników

Regulacja podświetlenia zestawu 

wskaźników

Typ A

Intensywność podświetlenia zestawu 

wskaźników można regulować wtedy, gdy 

włączone są światła przednie lub pozycyjne.
Podczas naciskania przycisku regulacji 

zmienia się również intensywność podświe-

tlenia przycisków we wnętrzu pojazdu.

Typ B

Jasność podświetlenia zestawu wskaźni-

ków można regulować na wyświetlaczu LCD 

w  trybie „User Settings” (Ustawienia użyt-

kownika) przy włączonej stacyjce (stan ON) 

(pozycje „Lights” (Światła) 

g

 „Illumination” 

(Podświetlenie)). Jeżeli włączone są światła 

pozycyjne lub światła mijania, naciskanie 

przycisku regulacji zmienia również inten-

sywność podświetlenia przycisków i lampek 

oświetlenia nastrojowego.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w  dodat­

kowy system nawigacji, należy sięgnąć 

do oddzielnej instrukcji obsługi dostar­

czonej wraz z systemem.

OCN7040019L

•  Wyświetlacz pokazuje poziom intensyw-

ności podświetlenia zestawu wskaźni-

ków.

•  Osiągnięcie maksymalnej lub minimalnej 

intensywności podświetlenia jest sygna-

lizowane dźwiękowo.

Nigdy nie regulować intensywności 

podświetlenia zestawu wskaźników 

podczas jazdy. Może to doprowadzić 

do utraty panowania nad pojazdem, 

a  w  konsekwencji do wypadku, który 

może spowodować uszkodzenie pojaz­

du, a także zagrożenie zdrowia lub życia.

    OSTRZEŻENIE 

Nigdy nie regulować intensywności 

podświetlenia zestawu wskaźników 

podczas jazdy. Może to doprowadzić 

do utraty panowania nad pojazdem, 

a  w  konsekwencji do wypadku, który 

może spowodować uszkodzenie pojaz­

du, a także zagrożenie zdrowia lub życia.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3040002

4-5

Zest
aw wskaźników

4

Wskaźniki i liczniki

Prędkościomierz

Wyświetlacz 3,5 cala

Wyświetlacz 10,25 cala 

Prędkościomierz podaje prędkość pojazdu 

w kilometrach na godzinę (km/h).

Obrotomierz

Obrotomierz pokazuje przybliżoną prędkość 

obrotową silnika w  obrotach na minutę 

(obr./min).
Na podstawie jego wskazań należy dobierać 

prawidłowe przełożenia skrzyni biegów i nie 

dopuszczać do zbyt niskich ani zbyt wyso-

kich prędkości obrotowych silnika.

UWAGA

Nie zwiększać prędkości obrotowej sil­

nika do zakresu oznaczonego na obro­

tomierzu KOLOREM CZERWONYM. Może 

to spowodować poważne uszkodzenie 

silnika.

Wskaźnik temperatury płynu 

chłodzącego

Kiedy stacyjka jest włączona (stan ON) 

wskaźnik pokazuje temperaturę płynu chło-

dzącego silnik.

UWAGA

Jeżeli wskazówka wskaźnika przesunie 

się z  zakresu normalnego w  kierunku 

położenia „130”, oznacza to przegrzanie, 

które może spowodować uszkodzenie 

silnika.
W przypadku przegrzania silnika należy 

natychmiast przerwać jazdę. W przypad­

ku przegrzania silnika należy zapoznać 

się z  informacjami zawartymi w  pod­

rozdziale „Przegrzanie silnika” w  roz­

dziale 8.

OAC3049002TU

OBC3040004

  Wyświetlacz 3,5 cala

OAC3049004TU/OBC3040006

  Wyświetlacz 10,25 cala

  Wyświetlacz 3,5 cala

OBC3040007/OBC3040008

  Wyświetlacz 10,25 cala

4-6

Zestaw wskaźników

Wskaźnik poziomu paliwa

Wskaźnik poziomu paliwa pokazuje przybli-

żoną ilość paliwa, jaka pozostała w  zbior-

niku.

•  Pojemność  zbiornika  paliwa  podano 

w rozdziale 2.

•  Niski poziom paliwa sygnalizuje lamp

-

ka  ostrzegawcza.  Lampka  świeci  się, 

gdy zbiornik paliwa jest prawie pusty.

•  Na pochyłościach lub zakrętach paliwo 

przemieszcza się w zbiorniku. Może to 

spowodować  zmianę  położenia  wskaź

-

nika poziomu lub wcześniejsze niż zwy

-

kle włączenie się lampki ostrzegawczej 

niskiego poziomu paliwa.

UWAGA

Unikać jazdy przy bardzo niskim pozio­

mie paliwa. Niski poziom paliwa powo­

duje wypadanie zapłonów, a  w  efekcie 

uszkodzenie katalizatora.

Nigdy nie odkręcać zakrętki chłodnicy 

ani zakrętki zbiornika wyrównawczego, 

gdy silnik jest gorący. Gorący płyn chło­

dzący pod ciśnieniem może wytrysnąć 

na zewnątrz i  spowodować poważne 

poparzenia. Przed dolaniem płynu chło­

dzącego do zbiornika wyrównawczego 

poczekać, aż silnik całkowicie ostygnie.

    OSTRZEŻENIE 

Jazda z  bardzo małą ilością paliwa 

może narazić użytkowników pojazdu na 

utknięcie w drodze.
Jeżeli świeci się lampka ostrzegawcza 

niskiego poziomu paliwa i/lub jeżeli 

wskazówka zbliża się do poziomu „0”, 

należy możliwie jak najszybciej uzupeł­

nić paliwo.

    OSTRZEŻENIE 

 

 Wyświetlacz 3,5 cala

OBC3040009/OCN7040011L

 

 Wyświetlacz 10,25 cala

4-7

Zest
aw wskaźników

4

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

Wskaźnik podaje aktualną temperaturę 

otoczenia w  stopniach Celsjusza (°C) lub 

Fahrenheita (°F).

 

– Zakres wskazań:  

–40°C ÷ 60°C (–40°F ÷ 140°F)

Należy pamiętać, że zmiana wskazania tem-

peratury na wyświetlaczu LCD może nie być 

równie szybka jak rzeczywista zmiana tem-

peratury zewnętrznej (może występować 

niewielkie opóźnienie wskazania).

•  Jednostkę temperatury można zmieniać 

w  trybie „User Settings” (Ustawienia 

użytkownika) zestawu wskaźników. 

Wybrać pozycje:

 

– „Setup” (Ustawienia) 

g

 „Unit” (Jednostki) 

g

 „Temperature Unit” (Jednostka tem-

peratury) 

g

 „°C/°F”.

W przypadku pojazdów z klimatyzacją auto-

matyczną jednostkę temperatury można 

również zmieniać w następujący sposób:

 

– Przez 3 sekundy naciskać przycisk 

[AUTO] na panelu sterowania układem 

klimatyzacji równocześnie z przyciskiem 

[OFF].

Powoduje to zmianę jednostki temperatury 

w zestawie wskaźników i na panelu stero-

wania układem klimatyzacji.

Licznik przebiegu

Licznik przebiegu podaje całkowity prze-

jechany dystans. Należy z  niego korzystać 

do określania terminów przeglądów okre-

sowych.

 

 Wyświetlacz 3,5 cala

OBC3040003/OTM040013

 

 Wyświetlacz 10,25 cala

 

 Wyświetlacz 3,5 cala

OIG046114/OTM040019

 

 Wyświetlacz 10,25 cala

4-8

Zestaw wskaźników

Szacowany zasięg z aktualną ilością 

paliwa

•  Szacowany zasięg z  aktualną ilością 

paliwa to przybliżony dystans, jaki można 

przejechać do wyczerpania paliwa.

•  Jeżeli szacowany zasięg jest mniejszy 

niż 1 km, na wyświetlaczu kompute-

ra pokładowego pojawia się wskazanie 

„---”.

•  Jeżeli  samochód  nie  stoi  na  płaskim 

podłożu lub wystąpiła przerwa w zasi

-

laniu, wskazanie zasięgu z aktualną ilo

-

ścią paliwa może być nieprawidłowe.

•  Ponieważ zasięg z aktualną ilością pali

-

wa jest wartością szacunkową, może on 

być inny niż zasięg rzeczywisty.

•  Komputer  pokładowy  może  nie  uwz-

ględniać dodatkowego paliwa, jeżeli do 

zbiornika  dolano  mniej  niż  6 litrów 

paliwa.

•  Zasięg  zależy  w  znacznym  stopniu  od 

warunków jazdy, techniki jazdy i stanu 

pojazdu.

Zużycie paliwa 

(zestaw wskaźników 10,25 cala — 

typu B)

Wskazanie średniego zużycia paliwa (1) 

i  chwilowego zużycia paliwa (2) wyświetla 

się w dolnej części zestawu wskaźników.

Automatyczne zerowanie 

Aby wskazanie średniego zużycia pali-

wa zerowało się automatycznie, w  menu 

ustawień użytkownika na ekranie syste-

mu multimedialnego należy wybrać tryb 

„After Ignition” (Po wyłączeniu) lub „After 

Refuelling” (Po zatankowaniu).

 

 Wyświetlacz 3,5 cala

OJS048328/OTM040020

 

 Wyświetlacz 10,25 cala

OTM040062L

4-9

Zest
aw wskaźników

4

Wskazanie przełożenia/trybu skrzyni 

biegów

Wskazanie przełożenia mechanicznej/

inteligentnej bezstopniowej skrzyni 

biegów (jeżeli występuje)

Wskaźnik ten informuje o zalecanym prze-

łożeniu skrzyni biegów, zapewniającym 

w danym momencie najniższe zużycie pali-

wa.
•  Proponowana zmiana biegu na wyższy: 

2, 

3, 

4, 

5, 

6

•  Proponowana zmiana biegu na niższy: 

1, 

2, 

3, 

4, 

5

Na przykład:

:  Sugeruje zmianę biegu na 3. (aktualnie 

włączony jest 2. lub 1. bieg).

:  Sugeruje redukcję biegu na 3. (aktual-

nie włączony jest 4., 5. lub 6. bieg).

Jeżeli układ nie działa prawidłowo, wskaza-

nia ani podpowiedzi nie pojawiają się.

Wskazanie trybu automatycznej 

skrzyni biegów (jeżeli występuje)

Wskaźnik podaje położenie selektora auto-

matycznej skrzyni biegów lub włączony bieg 

w trybie manualnej zmiany biegów.
•  Położenie postojowe: P
•  Bieg wsteczny: R
•  Położenie neutralne: N
•  Położenie automatycznej zmiany biegów: D
•  Włączony bieg w trybie manualnej zmia-

ny biegów: 1, 2, 3, 4, 5, 6

OPDE046142

OCN7040014

 

 Wyświetlacz 3,5 cala

 

 Wyświetlacz 10,25 cala

OTL045132

 

 Wyświetlacz 3,5 cala

OCN7040013

 

 Wyświetlacz 10,25 cala

4-10

Zestaw wskaźników

Wskazanie trybu dwusprzęgłowej 

skrzyni biegów (DCT) (jeżeli 

występuje)

Wskaźnik podaje położenie selektora skrzy-

ni biegów lub włączony bieg w trybie manu-

alnym.
•  Położenie postojowe: P
•  Bieg wsteczny: R
•  Położenie neutralne: N
•  Położenie automatycznej zmiany biegów: D
•  Włączony bieg w trybie manualnej zmia-

ny biegów: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

Lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

Po  uruchomieniu  silnika  należy  spraw

-

dzić,  czy  nie  świeci  się  żadna  lampka 

ostrzegawcza.  Jeżeli  którakolwiek  z  lam

-

pek ostrzegawczych nie gaśnie, oznacza to 

sytuację, która wymaga uwagi.

Lampka ostrzegawcza 

układu poduszek 

powietrznych (SRS­Airbag)

Lampka ta świeci się:

Po włączeniu stacyjki (stan ON). Lampka 

ostrzegawcza układu poduszek powietrz-

nych świeci się przez około 6  sekund, 

a  następnie gaśnie po wykonaniu wszyst-

kich kontroli automatycznych. 
Lampka świeci się w  przypadku uster-

ki układu poduszek powietrznych (SRS-

Airbag). 
W takim przypadku pojazd powinna spraw-

dzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

OBC3040010

OBC3040011

 

 Wyświetlacz 3,5 cala

 

 Wyświetlacz 10,25 cala

4-11

Zest
aw wskaźników

4

Lampka ostrzegawcza 

niezapięcia pasów 

bezpieczeństwa

Lampka ta informuje, że pas bezpieczeń-

stwa kierowcy lub pasażera z  przodu nie 

jest zapięty.

Więcej informacji podano w podrozdziale 

„Pasy bezpieczeństwa” w rozdziale 3.

Lampka ostrzegawcza 

włączenia hamulca 

postojowego/niskiego 

poziomu płynu 

hamulcowego

WK-23

Lampka ta świeci się:

•  Po włączeniu stacyjki (stan ON).

 

– Lampka świeci się przez około 3 se-

kundy i gaśnie po zwolnieniu hamulca 

postojowego.

•  Po włączeniu hamulca postojowego.
•  Jeżeli poziom płynu hamulcowego 

w zbiorniku płynu jest zbyt niski.

 

– Włączenie się lampki przy wyłączonym 

hamulcu postojowym oznacza zbyt niski 

poziom płynu hamulcowego w zbiorniku 

płynu.

Jeżeli poziom płynu hamulcowego 

w zbiorniku płynu jest zbyt niski:

1.  Ostrożnie dojechać do najbliższego bez-

piecznego miejsca i  zatrzymać samo-

chód.

2.  Wyłączyć silnik, sprawdzić poziom płynu 

hamulcowego i  w  razie potrzeby dolać 

płynu 

(więcej informacji podano w pod­

rozdziale „Płyn hamulcowy” w  roz­

dziale 9)

. Po uzupełnieniu płynu spraw-

dzić, czy na żadnym elemencie ukła-

du hamulcowego nie widać wycieków 

płynu. Jeżeli występują wycieki płynu 

hamulcowego, lampka ostrzegawcza 

nadal się świeci lub hamulce nie działają 

prawidłowo, nie wolno rozpoczynać ani 

kontynuować jazdy. W  takim przypadku 

pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

4-12

Zestaw wskaźników

Dwuobwodowy krzyżowy układ 

hamulcowy

Samochód jest wyposażony w  dwuobwo-

dowy krzyżowy układ hamulcowy. Oznacza 

to, że w przypadku usterki jednego z obwo-

dów układu zachowana zostaje możliwość 

hamowania dwóch przeciwległych kół.
Jeżeli działa tylko jeden obwód układu, 

do zatrzymania samochodu konieczne jest 

głębsze wciśnięcie pedału hamulca i użycie 

większej siły nacisku na pedał.
Ponadto przy działającym tylko jednym ob-

wodzie układu hamulcowego droga hamo-

wania wydłuża się.
W  przypadku usterki układu hamulcowego 

podczas jazdy należy zredukować bieg (aby 

uzyskać dodatkowe hamowanie silnikiem) 

i  zatrzymać samochód w  najbliższym bez-

piecznym miejscu.

W  takim przypadku pojazd powinna 

sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai.

Lampka ostrzegawcza 

układu zapobiegającego 

blokowaniu kół podczas 

hamowania (ABS)

Lampka ta świeci się:

•  Po włączeniu stacyjki (stan ON).

 

– Lampka świeci się przez około 3 se-

kundy, a następnie gaśnie. 

•  W  przypadku usterki układu zapobiega-

jącego blokowaniu kół podczas hamo-

wania (ABS). 
Należy pamiętać, że w przypadku usterki 

układu ABS hydrauliczny układ hamulco-

wy działa nadal. 
W  takim przypadku pojazd powinna 

sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai. 

Lampka ostrzegawcza włączenia ha­

mulca postojowego/niskiego poziomu 

płynu hamulcowego
Jazda przy włączonej którejkolwiek 

z  lampek ostrzegawczych jest niebez­

pieczna. Świecenie się lampki ostrze­

gawczej włączenia hamulca postojowe­

go/niskiego poziomu płynu hamulcowe­

go przy wyłączonym hamulcu postojo­

wym oznacza zbyt niski poziom płynu 

hamulcowego w zbiorniku płynu.

    OSTRZEŻENIE 

4-13

Zest
aw wskaźników

4

Lampki ostrzegawcze 

elektronicznego układu 

rozdziału siły hamowania 

(EBD)

Te dwie lampki ostrzegawcze włączają 

się równocześnie podczas jazdy:

•  Świecąca lampka ostrzegawcza układu 

zapobiegającego blokowaniu kół pod-

czas hamowania (ABS) i lampka ostrze-

gawcza włączenia hamulca postojowego 

oznacza problem związany z elektronicz-

nym układem rozdziału siły hamowania 

(EBD). 
W  takim przypadku pojazd powinna 

sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai.

Lampki ostrzegawcze elektroniczne­

go układu rozdziału siły hamowania 

(EBD)

Jeżeli  włączy  się  lampka  ostrzegawcza 

układu  ABS  (również  razem  z  lampką 

ostrzegawczą  włączenia  hamulca  posto

-

jowego/niskiego  poziomu  płynu  hamul

-

cowego),  wtedy  prędkościomierz,  licznik 

przebiegu lub licznik przebiegu dziennego 

mogą nie działać. Równocześnie może włą

-

czyć się lampka ostrzegawcza elektryczne

-

go  wspomagania  układu  kierowniczego, 

a siła konieczna do obracania kierownicą 

może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

W  takim  przypadku  pojazd  jak  najszyb

-

ciej  powinna  sprawdzić  Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Lampki ostrzegawcze elektronicz­

nego układu rozdziału siły hamo­

wania (EBD)

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu 

ABS i  lampka ostrzegawcza włączenia 

hamulca postojowego/niskiego pozio­

mu płynu hamulcowego świecą się jed­

nocześnie, oznacza to nieprawidłowość 

w  układzie hamulcowym, która może 

spowodować niebezpieczną sytuację 

podczas gwałtownego hamowania.
W takim przypadku należy unikać jazdy 

z  wysoką prędkością i  gwałtownego 

hamowania.
Pojazd jak najszybciej powinna spraw­

dzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

    OSTRZEŻENIE 

4-14

Zestaw wskaźników

Lampka ostrzegawcza 

elektrycznego 

wspomagania układu 

kierowniczego

Lampka ta świeci się:

•  Po włączeniu stacyjki (stan ON).

 

– Lampka świeci się przez około 3 se-

kundy, a następnie gaśnie. 

•  W  przypadku usterki elektrycznego 

wspomagania układu kierowniczego. 
W  takim przypadku pojazd powinna 

sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai.

Lampka sygnalizacji 

usterek (MIL)

Lampka ta świeci się:

•  Po włączeniu stacyjki (stan ON).

 

– Lampka świeci się przez około 3 se-

kundy, a następnie gaśnie. 

•  W  przypadku usterki układu kontroli 

emisji, silnika lub układu przeniesienia 

napędu. 
W  takim przypadku pojazd powinna 

sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai.

UWAGA

 

• Jazda z  włączoną lampką sygnaliza­

cji usterek (MIL) może spowodować 

uszkodzenie układów kontroli emisji, 

a w konsekwencji pogorszenie osiągów 

samochodu i/lub zwiększenie zużycia 

paliwa.

 

• W przypadku włączenia się układu 

poszerzonej ochrony silnika z powodu 

niedostatecznej ilości oleju silnikowego 

następuje ograniczenie mocy silnika. 

Powtarzanie się tego stanu powoduje 

włączenie się lampki sygnalizacji uste­

rek (MIL).

Włączenie się lampki sygnalizacji uste­

rek (MIL) może wskazywać na usterkę 

katalizatora mogącą powodować spa­

dek mocy silnika.
W takim przypadku pojazd jak najszyb­

ciej powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

   OSTROŻNIE

4-15

Zest
aw wskaźników

4

Lampka ostrzegawcza 

braku ładowania 

akumulatora 

Lampka ta świeci się:

W  przypadku nieprawidłowego działania 

alternatora lub układu ładowania akumu-

latora.

W przypadku nieprawidłowego 

działania alternatora lub układu 

ładowania akumulatora:

1.  Ostrożnie dojechać do najbliższego bez-

piecznego miejsca i  zatrzymać samo-

chód.

2. Wyłączyć silnik i  sprawdzić, czy pasek 

napędowy alternatora nie jest zbyt luźny 

ani urwany. 
Jeżeli pasek jest prawidłowo napięty, 

usterka dotyczy któregoś z  elementów 

obwodu elektrycznego układu ładowania 

akumulatora.
W takim przypadku pojazd jak najszybciej 

powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai.

Lampka ostrzegawcza 

zbyt niskiego ciśnienia 

oleju silnikowego  

Lampka ta świeci się:

W przypadku wykrycia zbyt niskiego ciśnie-

nia oleju silnikowego.

W przypadku wykrycia zbyt niskiego 

ciśnienia oleju silnikowego należy:

1.  Ostrożnie dojechać do najbliższego bez-

piecznego miejsca i  zatrzymać samo-

chód.

2.  Niezwłocznie wyłączyć silnik i sprawdzić 

poziom oleju 

(patrz podrozdział „Olej 

silnikowy” w rozdziale 9)

. Jeżeli poziom 

jest zbyt niski, należy dolać odpowiednią 

ilość oleju.
Jeżeli po dolaniu oleju lampka ostrzegaw-

cza świeci się nadal lub jeżeli nie ma moż-

liwości dolania oleju, pojazd jak najszyb-

ciej powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Jeżeli ciśnienie oleju spada z powodu nie

-

dostatecznej ilości oleju, świeci się lampka 

ostrzegawcza zbyt niskiego ciśnienia oleju 

silnikowego.  Ponadto  włącza  się  układ 

poszerzonej ochrony silnika, który ograni

-

cza moc silniika. Po przywróceniu prawi

-

dłowego ciśnienia oleju lampka ostrzegaw

-

cza  gaśnie,  a  układ  poszerzonej  ochrony 

silnika wyłącza się.

4-16

Zestaw wskaźników

UWAGA

 

• Niewyłączenie silnika natychmiast po 

zaświeceniu się lampki ostrzegawczej 

niskiego ciśnienia oleju może spowodo­

wać poważne uszkodzenie silnika.

 

• Jeżeli lampka ostrzegawcza niskiego 

ciśnienia oleju świeci się przy pracują­

cym silniku, może to oznaczać poważną 

nieprawidłowość lub usterkę silnika. 

W takim przypadku:

1. Zachowując zasady bezpieczeń­

stwa jak najszybciej zjechać 

z drogi i zatrzymać samochód.

2.  Wyłączyć silnik i sprawdzić poziom 

oleju. Jeżeli poziom oleju jest zbyt 

niski, uzupełnić olej do prawidło­

wego poziomu.

3. Uruchomić silnik. Jeżeli po uru­

chomieniu silnika lampka świeci 

się nadal, natychmiast wyłączyć 

silnik. W  takim przypadku pojazd 

powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Lampka ostrzegawcza 

niskiego poziomu paliwa

Lampka ta świeci się:

Kiedy zbiornik paliwa jest prawie pusty. 

W  takim przypadku należy możliwie jak 

najszybciej zatankować.

UWAGA

Jazda przy włączonej lampce ostrze­

gawczej niskiego poziomu paliwa i/lub 

wskazówce wskaźnika poziomu paliwa 

w  pobliżu położenia „0” może spowo­

dować wypadanie zapłonów, a w konse­

kwencji uszkodzenie katalizatora.

Główna lampka 

ostrzegawcza usterek

Lampka ta świeci się:

Podczas występowania następujących nie-

prawidłowości: 

 

– Usterka układu wspomagającego unika-

nie kolizji czołowych (FCA) (jeżeli wystę-

puje). 

 

– Zablokowanie radaru układu wspomaga-

jącego unikanie kolizji czołowych (FCA) 

(jeżeli występuje). 

 

– Usterka układu monitorowania „martwe-

go pola” i ostrzegania o zderzeniu (BCW) 

(jeżeli występuje). 

 

– Zablokowanie radaru układu monitoro-

wania „martwego pola” i  ostrzegania 

o zderzeniu (BCW) (jeżeli występuje). 

 

– Usterka diodowych świateł przednich 

(jeżeli występują). 

 

– Usterka układu asystenta świateł drogo-

wych (HBA) (jeżeli występuje). 

 

– Usterka tempomatu inteligentnego (SCC) 

(jeżeli występuje). 

 

– Zablokowanie radaru tempomatu inteli-

gentnego (jeżeli występuje). 

 

– Usterka układu monitorowania ciśnienia 

w oponach (TPMS). 

Aby zapoznać się ze szczegółami ostrzeże-

nia, należy odczytać komunikat na wyświe-

tlaczu LCD.

4-17

Zest
aw wskaźników

4

Lampka ostrzegawcza 

niskiego ciśnienia 

w oponach

Lampka ta świeci się:

•  Po włączeniu stacyjki (stan ON).

 

– Świeci się przez około 3 s, a następ-

nie gaśnie.

•  Jeżeli w  jednej lub więcej oponach 

ciśnienie nadmiernie spadnie (wyświe-

tlacz LCD wskazuje oponę, w  której 

ciśnienie jest zbyt niskie).

Więcej informacji podano w podrozdziale 

„Układ monitorowania ciśnienia w  opo­

nach (TPMS)” w rozdziale 8.

Ta lampka ostrzegawcza miga przez 

około 60 sekund, a następnie włącza się 

na stałe lub miga co 3 sekundy: 

•  W przypadku usterki układu monitorowa-

nia ciśnienia w oponach (TPMS).
W takim przypadku pojazd jak najszybciej 

powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai.

Więcej informacji podano w podrozdziale 

„Układ monitorowania ciśnienia w  opo­

nach (TPMS)” w rozdziale 8.

Lampka ostrzegawcza 

filtra cząstek stałych 

silnika benzynowego 

(GPF) 

Lampka ta świeci się:

•  Lampka ta świeci się, kiedy ilość sadzy 

nagromadzonej w  filtrze przekracza 

określony poziom. 

•  Lampka ta może automatycznie zga-

snąć po trwającej około 30 minut jeździe 

z prędkością powyżej 80 km/h (na biegu 

wyższym niż 3. i z prędkością obrotową 

silnika 1500 ÷ 4000 obr./min). 

Jeżeli pomimo spełnienia tych warunków 

lampka miga, a na wyświetlaczu LCD poja-

wia się komunikat ostrzegawczy, układ fil-

tra GPF powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

UWAGA

Kontynuowanie jazdy z  migającą przez 

dłuższy czas lampką ostrzegawczą fil­

tra GPF może spowodować zwiększenie 

zużycia paliwa i  uszkodzenie filtra czą­

stek stałych.

Zatrzymywanie się w  bezpiecznym 

miejscu

• 

Układ TPMS nie ostrzega przed 

poważnymi i nagłymi uszkodzeniami 

opon, spowodowanymi czynnikami 

zewnętrznymi.

• 

Jeżeli odczuwa się niestabilność 

pojazdu, należy natychmiast zdjąć 

stopę z  pedału przyspieszenia, de­

likatnie nacisnąć pedał hamulca, 

wolno zjechać z  jezdni i  zatrzymać 

pojazd w bezpiecznym miejscu.

    OSTRZEŻENIE 

4-18

Zestaw wskaźników

Lampka ostrzegawcza 

układu stabilizacji toru 

jazdy (ESC) 

Lampka ta świeci się:

•  Po włączeniu stacyjki (stan ON).

 

– Lampka świeci się przez około 3 se-

kundy, a następnie gaśnie. 

•  W  przypadku usterki układu stabilizacji 

toru jazdy (ESC). 
W  takim przypadku pojazd powinna 

sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai.

Lampka ta miga:

•  Podczas ingerencji układu stabilizacji 

toru jazdy (ESC).

Więcej informacji podano w  podrozdzia­

le „Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)” 

w rozdziale 6. 

Lampka sygnalizacyjna 

wyłączenia układu 

stabilizacji toru jazdy 

(ESC) 

Lampka ta świeci się:

•  Po włączeniu stacyjki (stan ON).

 

– Lampka świeci się przez około 3 se-

kundy, a następnie gaśnie. 

•  Po wyłączeniu układu stabilizacji toru 

jazdy (ESC) za pomocą wyłącznika.

Więcej informacji podano w  podrozdzia­

le „Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)” 

w rozdziale 6. 

Lampka sygnalizacyjna 

włączenia trybu ESC 

SPORT (jeżeli występuje) 

(6&

63257

Lampka ta świeci się:

•  Po włączeniu trybu sportowego układu 

ESC (ESC SPORT).

Więcej informacji podano w  podrozdzia­

le „Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)” 

w rozdziale 6.

Lampka sygnalizacyjna 

automatycznego 

wyłączenia silnika (jeżeli 

występuje) 

Lampka ta świeci się: 

Lampka ta świeci się: 
Po automatycznym wyłączeniu silnika przez 

układ Start/Stop (ISG). 

Lampka ta miga: 

Podczas automatycznego uruchamiania sil-

nika — przez 5 sekund. 

Więcej informacji podano w podrozdziale 

„Układ Start/Stop (ISG)” w rozdziale 6.
 

Podczas  automatycznego  uruchamiania 

silnika  przez  układ  ISG  niektóre  lampki 

ostrzegawcze  (układu ABS,  układu  ESC, 

wyłączenia  układu  ESC,  elektrycznego 

wspomagania  układu  kierowniczego  lub 

hamulca  postojowego)  mogą  świecić  się 

przez kilka sekund. 

Jest  to  spowodowane  niskim  napięciem 

akumulatora  i  nie  oznacza  usterki  tych 

układów.

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     5      6      7      8     ..