Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 5

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     3      4      5      6     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 5

 

 

3-29

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Dobór fotelika dla dziecka 

Podczas doboru fotelika dla dziecka zawsze 

należy:
•  Upewnić się, że fotelik posiada certyfikat 

bezpieczeństwa zgodny z obowiązujący-

mi przepisami prawa.

•  Dobrać fotelik odpowiedni do wzrostu 

i  wagi dziecka. Informacje dotyczące 

wzrostu i wagi dziecka dla danego fote-

lika są zazwyczaj podane na jego etykie-

cie lub w instrukcji montażu.

•  Dobrać system mocowania fotelika do 

siedzenia, na którym fotelik ma zostać 

zamontowany.

•  Przeczytać ostrzeżenia oraz instrukcję 

montażu i  użytkowania, dołączone do 

fotelika dla dziecka oraz stosować się 

do nich.

Rodzaje fotelików dla dzieci 

Istnieją trzy podstawowe rodzaje foteli-

ków dla dzieci: foteliki zwrócone tyłem do 

kierunku jazdy, foteliki zwrócone przodem 

do kierunku jazdy oraz siedziska dla więk-

szych dzieci. Są one sklasyfikowane według 

wieku, wzrostu i wagi dziecka.

Fotelik dla dziecka zwrócony tyłem do 

kierunku jazdy

Fotelik dziecięcy zwrócony tyłem do kierun-

ku jazdy opiera się na siedzeniu pojazdu. 

Dziecko jest przypięte do fotelika za pomocą 

uprzęży. W razie wypadku uprząż utrzymuje 

dziecko na miejscu, a oparcie fotelika prze-

nosi siły zderzenia i  ogranicza naprężenia 

szyi oraz rdzenia kręgowego.

Dzieci w  wieku poniżej 1  roku należy 

zawsze przewozić w  foteliku zwróconym 

tyłem do kierunku jazdy. Ponieważ ist-

nieją różne rodzaje fotelików zwróconych 

tyłem do kierunku jazdy, należy wiedzieć, 

że niemowlęta można przewozić wyłącznie 

w przeznaczonych dla nich fotelikach (koły-

skach). Istnieją również foteliki przekształ-

cane typu „3 w  1”, których wartości gra-

niczne wzrostu i wagi dziecka przy montażu 

tyłem do kierunku jazdy są wyższe. Takie 

foteliki umożliwiają przewożenie tyłem do 

kierunku jazdy większych dzieci.
Fotelików zwróconych tyłem do kierunku 

jazdy należy używać do momentu, w  któ-

rym dziecko przekroczy graniczne wartości 

wzrostu i  wagi podane przez producenta 

fotelika.

CRS09

3-30

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Fotelik dla dziecka zwrócony przodem 

do kierunku jazdy

W  foteliku zwróconym przodem do kie-

runku jazdy dziecko podróżuje przypięte 

za pomocą uprzęży. Fotelików zwróconych 

przodem do kierunku jazdy należy używać 

do momentu, w którym dziecko przekroczy 

graniczne wartości wzrostu i  wagi podane 

przez producenta fotelika.
Kiedy dziecko jest zbyt duże na jazdę 

w foteliku, powinno podróżować na specjal-

nym siedzisku.

Siedziska dla dzieci 

Siedzisko umożliwia przypięcie dziecka 

pasem bezpieczeństwa pojazdu. Siedzisko 

umożliwia umieszczenie dziecka nieznacz-

nie wyżej, tak aby pas bezpieczeństwa był 

ułożony na najmocniejszych częściach ciała. 

Siedzisk należy używać do momentu, w któ-

rym dziecko osiągnie wzrost wystarczający 

do prawidłowego zapinania pasa bezpie-

czeństwa, siedząc na siedzeniu pojazdu. 
Pas bezpieczeństwa jest zapięty prawidło-

wo, jeżeli jego odcinek biodrowy jest ułożo-

ny na udach, a nie na brzuchu. Odcinek bar-

kowy musi wygodnie przebiegać przez bark 

i klatkę piersiową. Nie może on przebiegać 

przez szyję ani twarz. Dzieci należy zawsze 

przewozić w  odpowiednich dla nich foteli-

kach lub na siedziskach, zgodnie z obowią-

zującymi przepisami prawa. Minimalizuje to 

ryzyko odniesienia obrażeń podczas wypad-

ku, gwałtownego hamowania lub nagłego 

manewru.

Montaż fotelików dla dzieci

Przed przystąpieniem do montowania 

fotelika dla dziecka zawsze należy:
Zapoznać się z instrukcją montażu oraz 

użytkowania dostarczoną przez produ­

centa fotelika i stosować się do niej.
Niestosowanie się do ostrzeżeń 

i instrukcji może zwiększyć zagrożenie 

zdrowia lub życia podczas wypadku.

    OSTRZEŻENIE 

Jeżeli zagłówek siedzenia uniemożli­

wia prawidłowe zamocowanie fotelika 

dla dziecka, należy zmienić ustawienie 

zagłówka lub wymontować go.

    OSTRZEŻENIE 

OIB034017

3-31

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Po dobraniu fotelika odpowiedniego dla 

dziecka i  pasującego do siedzenia pojaz-

du należy zamontować fotelik w  pojeździe 

zgodnie z instrukcjami podanymi przez pro-

ducenta fotelika. Fotelik należy zamontować 

w następujący sposób:
• 

Prawidłowo zamocować fotelik dla 

dziecka w pojeździe.

 Wszystkie foteliki 

dla dzieci należy mocować w  pojeździe 

za pomocą biodrowego pasa bezpie-

czeństwa lub za pomocą biodrowego 

odcinka biodrowo-barkowego pasa bez-

pieczeństwa. Można również stosować 

mocowanie pętlowe ISOFIX i/lub system 

kotwiczenia ISOFIX.

• 

Sprawdzić prawidłowość mocowania 

fotelika dla dziecka.

 Aby sprawdzić 

prawidłowość zamocowania fotelika dla 

dziecka, należy popchnąć i  pociągnąć 

fotelik do przodu oraz na boki. Jeżeli 

fotelik jest zamocowany za pomocą pasa 

bezpieczeństwa, pas powinien być moż-

liwie jak najbardziej napięty. W  takim 

przypadku fotelik może jednak lekko 

przemieszczać się na boki. 
Podczas montażu fotelika dla dziecka 

należy wyregulować ustawienie siedzenia 

(wysokość, przesunięcie do przodu lub do 

tyłu) tak, by dziecko wygodnie siedziało 

w foteliku.

• 

Zabezpieczyć dziecko w  foteliku. 

Upewnić się, że dziecko jest prawidłowo 

przypięte pasami do fotelika, zgodnie 

z instrukcjami producenta fotelika.

W  zamkniętym pojeździe fotelik dla 

dziecka może się bardzo rozgrzewać. 

Dlatego aby zapobiec poparzeniom, 

przed umieszczeniem dziecka w  fote­

liku należy zawsze sprawdzać, czy 

powierzchnia i  klamry fotelika nie są 

zbyt gorące.

   OSTROŻNIE

3-32

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Tabela miejsc w samochodzie odpowiednich do mocowania fotelików dla dzieci za pomocą pasów bezpieczeństwa oraz 

w systemie ISOFIX według przepisów EKG/ONZ 

(informacja dla Użytkowników pojazdu i producentów fotelików dla dzieci)

•  Tak: miejsce odpowiednie do mocowania fotelika dla dzieci podanej kategorii 
•   Nie: miejsce nieodpowiednie do mocowania fotelika dla dzieci podanej kategorii
•  „–”: nie dotyczy 

Kategorie fotelików dla dzieci

Miejsce w pojeździe

1

2

3

4

5

6

Poduszka 

pow. wł.

Poduszka 

pow. wył.

Fotelik uniwersalny przypinany pasami 
bezpieczeństwa¹

Wszystkie grupy 
wagowe

Nie

Tak¹

(P, T)

Tak

(P, T)

Tak²

(P, T)

Tak

(P, T)

Fotelik dla dzieci typu i-Size

ISOFIX CRF:
F2, F2X, R1, R2

Nie

Nie

Tak

(P, T)

Nie

Tak

(P, T)

Nosidełko (fotelik ISOFIX mocowany bokiem)

ISOFIX CRF:
L1, L2

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Fotelik dla niemowląt z mocowaniem ISOFIX
(tj. fotelik dla małych dzieci)

ISOFIX CRF:
R1 

Nie

Nie

Tak

(T)

Nie

Tak 

(T)

Mały fotelik ISOFIX 

ISOFIX CRF:
F2, F2X, R2, R2X 

Nie

Nie

Tak

(P, T)

Nie

Tak 

(P, T)

Duży fotelik ISOFIX (bez siedziska)

ISOFIX CRF:
F3, R3 

Nie

Nie

Tak

(P, T)

Nie

Tak 

(P, T)

Siedzisko o zmniejszonej szerokości

ISO CRF: B2

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Siedzisko pełnej szerokości

ISO CRF: B3

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

P: fotelik skierowany do przodu, T: fotelik skierowany do tyłu

Uwaga¹: Aby zamontować uniwersalny fotelik dla dziecka na siedzeniu tylnym, fotel przedni należy odpowiednio przesunąć do przodu.
Uwaga²: Nigdy nie montować fotelika dla dziecka z podpórką na środkowym siedzeniu tylnym.

3-33

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Zalecane foteliki dziecięce według przepisów EKG/ONZ 

Informacje dla użytkowników pojazdu i producentów fotelików dla dzieci

Grupa wagowa

Nazwa

Producent

Rodzaj mocowania

Numer homologacji  

wg regulaminu EKG ONZ

Grupa 0+

BABY-SAFE 2 i-SIZE oraz 
BABY-SAFE i-SIZE BASE

Britax Römer ISOFIX z podpórką, skierowany do tyłu

R129/00 – E1 – 000008

Grupa 1

Duo Plus

Britax Römer ISOFIX i mocowanie pętlowe

R44/04 – E1 – 04301133

Grupa 2

KidFix III S 

Britax Römer

ISOFIX i mocowanie pasami bezpieczeństwa pojazdu 
z użyciem prowadnicy odcinka biodrowego w foteliku

R44/04 – E1 – 04301304

Grupa 3

Junior III

Graco

Mocowanie pasami bezpieczeństwa pojazdu

R44/04 – E11 – 03.44.165

Informacje na temat producentów fotelików

Britax: 

http://www.britax.com

Graco: 

http://www.gracobaby.com

Numer miejsca siedzącego

Położenie w pojeździe

Miejsce w pojeździe

1

Lewe przednie

2

Środkowe przednie

3

Prawe przednie

4

2. rząd, lewe

5

2. rząd, środek

6

2. rząd, prawe

  

Jeżeli zagłówek siedzenia uniemożli-

wia prawidłowe zamocowanie fotelika 

dla dziecka, należy zmienić ustawienie 

zagłówka lub wymontować go.

  Nigdy nie umieszczać fotelika dziecię-

cego zwróconego tyłem do kierunku 

jazdy na przednim fotelu pasażera, jeżeli 

przednia poduszka powietrzna pasażera 

jest włączona. 

3-34

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Kotwiczenie ISOFIX i mocowanie 

pętlowe (system kotwiczenia ISOFIX) 

fotelików dla dzieci 

System ISOFIX zapewnia prawidłowe i bez-

pieczne mocowanie fotelika dla dziecka. 

Zaprojektowano go tak, by ułatwić montaż 

fotelika i ograniczyć możliwość nieprawidło-

wego montażu. 
System ISOFIX wykorzystuje kotwiczenia 

w  pojeździe oraz zaczepy w  foteliku dla 

dziecka. System ISOFIX eliminuje koniecz-

ność mocowania fotelika dla dziecka na 

siedzeniach tylnych za pomocą pasów bez-

pieczeństwa.
Kotwiczenia ISOFIX to metalowe uchwyty 

zamontowane w  pojeździe. Każde miej-

sce siedzące, wyposażone w  kotwicze-

nia ISOFIX, posiada dwa takie uchwyty. 

Mocowane są do nich dolne zaczepy fotelika 

dla dziecka.
Użycie systemu ISOFIX pojazdu wymaga 

zastosowania fotelika dla dziecka wyposa-

żonego w  zaczepy ISOFIX. Fotelik można 

zamontować za pomocą systemu ISOFIX 

wyłącznie, jeżeli posiada on homologację 

dla danego modelu samochodu albo homo-

logację uniwersalną, zgodną z regulaminem 

44 i 129 EKG ONZ.

Sposób mocowania fotelika z użyciem sys-

temu ISOFIX opisano w instrukcji dostarczo-

nej przez producenta fotelika.

Punkty kotwiczenia systemu ISOFIX służą 

wyłącznie do mocowania fotelików na 

prawym lub lewym siedzeniu tylnym. Ich 

lokalizację przedstawiono na ilustracji. 

Środkowe siedzenie tylne nie jest wyposa-

żone w kotwiczenia ISOFIX.

Nie podejmować prób mocowania fote­

lika dla dziecka z  użyciem systemu 

ISOFIX na środkowym siedzeniu tyl­

nym. Miejsce to nie jest wyposażone 

w  kotwiczenia ISOFIX. Próba zamoco­

wania fotelika z wykorzystaniem kotwi­

czeń siedzenia prawego i lewego może 

spowodować ich uszkodzenie.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3030014

3-35

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

A: symbole wskazujące położenie kotwiczeń 
ISOFIX, B: kotwiczenia ISOFIX

Lokalizację kotwiczeń ISOFIX wskazują 

symbole umieszczone na siedziskach lewe-

go i prawego siedzenia tylnego (patrz strzał-

ki na ilustracji). Oba zewnętrzne siedzenia 

tylne są wyposażone w  parę kotwiczeń 

ISOFIX oraz odpowiadające im kotwiczenia 

pętli z tyłu oparć. 
Foteliki dla dzieci kategorii „uniwersalnej” 

zgodnie z  regulaminem 44 lub 129 EKG 

ONZ należy dodatkowo mocować za pomo-

cą pętli górnych do zaczepów z tyłu oparć 

siedzeń tylnych.
Kotwiczenia ISOFIX znajdują się pomiędzy 

oparciem i  siedziskiem prawego i  lewego 

siedzenia tylnego.
Aby użyć kotwiczeń ISOFIX, należy rozpiąć 

zamek błyskawiczny (jeżeli występuje).

Mocowanie fotelików dla dzieci za 

pomocą systemu kotwiczenia ISOFIX 

Mocowanie fotelika dla dziecka zgodnego 

z  systemem ISOFIX na prawym lub lewym 

siedzeniu tylnym:
1. Odsunąć klamrę pasa bezpieczeństwa 

od kotwiczeń ISOFIX.

2.  Odsunąć od kotwiczeń ISOFIX wszystkie 

inne przedmioty, które mogą uniemożli-

wić prawidłowe przymocowanie fotelika 

do kotwiczeń.

3.  Umieścić fotelik dla dziecka na siedzeniu 

pojazdu, a  następnie przymocować go 

do kotwiczeń ISOFIX zgodnie z instrukcją 

dołączoną do fotelika.

4. Aby prawidłowo zamocować zaczepy 

ISOFIX fotelika w  kotwiczeniach ISOFIX, 

postępować zgodnie z instrukcją dostar-

czoną przez producenta fotelika.

OBC3030015

OAC3039009TU

3-36

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Mocowanie fotelików dla dzieci za 

pomocą mocowania pętlowego

Zaczepy do mocowania fotelików za pomo-

cą pętli znajdują się z  tyłu oparć siedzeń 

pojazdu.

1.  Przełożyć pętlę mocującą fotelik dziecię-

cy nad oparciem siedzenia pojazdu.
W samochodach wyposażonych w regu-

lowane zagłówki należy przełożyć pętlę 

mocującą pod zagłówkiem, pomiędzy 

jego wspornikami. Jeżeli siedzenie nie 

ma zagłówków, należy przełożyć pętlę 

mocującą nad oparciem.

2. Zaczepić pętlę mocującą w  zaczepie, 

a następnie zaciągnąć pętlę tak, by pra-

widłowo przymocować fotelik do sie-

dzenia. Postępować zgodnie z instrukcją 

dostarczoną przez producenta fotelika.

Podczas używania systemu ISOFIX nale­

ży przestrzegać poniższych środków 

ostrożności:

• 

Przeczytać instrukcję montażu dołą­

czoną do fotelika dla dziecka i stoso­

wać się do niej.

• 

Aby uniemożliwić dzieciom chwyta­

nie rozwiniętych pasów bezpieczeń­

stwa, należy zapiąć wszystkie nie­

używane pasy, a  ich nadmiar scho­

wać za fotelik. Pas bezpieczeństwa 

owinięty wokół szyi dziecka zagraża 

jego zdrowiu i życiu.

• 

Do każdego uchwytu można moco­

wać tylko jeden fotelik dla dziec­

ka. Próba zamocowania więcej niż 

jednego fotelika może spowodo­

wać poluzowanie albo uszkodzenie 

uchwytu lub zaczepu.

• 

Po wypadku system ISOFIX powin­

na sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai. Podczas 

wypadku system ISOFIX może ulec 

uszkodzeniu i  nie zapewniać pra­

widłowego mocowania fotelika dla 

dziecka.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3030017

OBC3030018

3-37

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Mocowanie fotelika dla dziecka za 

pomocą biodrowo­barkowego pasa 

bezpieczeństwa

Jeżeli nie korzysta się z  systemu ISOFIX, 

foteliki dla dzieci należy mocować za pomo-

cą biodrowego odcinka pasa biodrowo-bar-

kowego.

Mocowanie fotelika dla dziecka za 

pomocą biodrowo-barkowego pasa 

bezpieczeństwa 

Aby zamocować fotelik dla dziecka na tyl-

nym siedzeniu, należy:
1. Umieścić fotelik na siedzeniu tylnym 

i  przełożyć pas biodrowo-barkowy 

przez fotelik lub wokół niego, zgodnie 

z instrukcją dostarczoną przez producen-

ta fotelika. Upewnić się, że pas nie jest 

skręcony.

W  przypadku  używania  pasa  siedzenia 

środkowego  należy  również  przestrzegać 

zaleceń  podanych  w  podrozdziale  „Pas 

bezpieczeństwa środkowego siedzenia tyl

-

nego”.

Podczas zakładania górnej pętli mocu­

jącej należy przestrzegać poniższych 

środków ostrożności:

• 

Przeczytać instrukcję montażu dołą­

czoną do fotelika dla dziecka i stoso­

wać się do niej.

• 

Do każdego uchwytu ISOFIX do 

mocowania górnej pętli mocują­

cej można mocować tylko jeden 

fotelik dla dziecka. Próba zamoco­

wania więcej niż jednego fotelika 

może spowodować poluzowanie lub 

uszkodzenie uchwytu albo zaczepu.

• 

Do uchwytów górnej pętli mocującej 

należy mocować wyłącznie właściwe 

pętle mocujące. Zamocowanie jakie­

gokolwiek innego przedmiotu może 

spowodować uszkodzenie uchwytu.

• 

Punkty kotwiczenia fotelików dla 

dzieci są zaprojektowane tak, aby 

wytrzymywać obciążenie pochodzą­

ce wyłącznie od prawidłowo zamo­

cowanego fotelika i  siedzącego 

w nim dziecka. 

   Nie wolno ich używać do kotwi­

czenia pasów bezpieczeństwa dla 

dorosłych, mocowania innych przed­

miotów ani elementów samochodu.

    OSTRZEŻENIE 

OHI038145

3-38

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

2. Zapiąć sprzączkę pasa w  klamrze. 

Zablokowanie sprzączki pasa w klamrze 

sygnalizuje wyraźnie słyszalne „kliknię-

cie”.

Przycisk zwalniania blokady należy umieś-

cić tak, aby był łatwo dostępny w nagłych 

przypadkach.

3. Maksymalnie zlikwidować luz pasa, 

nacis 

kając fotelik dla dziecka w  dół 

i  równocześnie wprowadzając pas do 

zwijacza.

4. Aby sprawdzić prawidłowość zamoco-

wania, popchnąć i pociągnąć fotelik.

Jeżeli producent fotelika dla dziecka zale-

ca użycie górnej pętli mocującej łącznie 

z pasem bezpieczeństwa, patrz strona 3-36.

Aby wymontować fotelik dla dziecka, naci-

snąć przycisk zwalniania blokady w klamrze, 

wyciągnąć pas z fotelika i pozwolić mu zwi-

nąć się w zwijaczu.

OHI038146

OHI038183L

3-39

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

UKŁAD PODUSZEK POWIETRZNYCH (SRS-AIRBAG) 

Rzeczywiste rozmieszczenie poduszek powietrznych w pojeździe  

może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

OAC3039013TU

1.  Przednia poduszka powietrzna kierowcy
2.  Przednia poduszka powietrzna pasażera
3.  Boczne poduszki powietrzne
4.  Kurtynowe poduszki powietrzne
5.  Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej  

pasażera

 

3-40

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Pojazd jest wyposażony w  układ poduszek 

powietrznych chroniących kierowcę i pasa-

żerów.
Poduszki powietrzne stanowią uzupełnie-

nie 3-punktowych pasów bezpieczeństwa. 

Poduszki powietrzne zapewniają bezpie-

czeństwo pod warunkiem stałego zapięcia 

pasów bezpieczeństwa podczas jazdy.
W razie wypadku jazda z niezapiętymi pasa-

mi bezpieczeństwa stwarza poważne zagro-

żenie zdrowia lub życia. Poduszki powietrz-

ne uzupełniają pasy bezpieczeństwa, ale ich 

nie zastępują. Podczas niektórych wypad-

ków poduszki powietrzne mogą nie aktywo-

wać się. Jedyne zabezpieczenie stanowią 

wtedy pasy bezpieczeństwa.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE 

PODUSZEK POWIETRZNYCH
ZAWSZE zapinać pasy bezpieczeństwa, 

a dzieci przewozić w fotelikach — zasa­

da ta obowiązuje każdego, nawet pod­

czas krótkiej jazdy! Poduszki powietrz­

ne nie zapewniają wystarczającej 

ochrony zdrowia i  życia w  przypadku 

jazdy z  niezapiętym lub nieprawidłowo 

zapiętym pasem bezpieczeństwa.
NIGDY nie umieszczać dziecka w  żad­

nym foteliku dziecięcym ani w siedzisku 

podwyższającym na przednim fotelu 

pasażera. Napełniająca się poduszka 

powietrzna może z  dużą siłą uderzyć 

w  dziecko, powodując poważne zagro­

żenie jego zdrowia lub życia.
Dzieci należy zawsze przewozić na 

siedzeniach tylnych, w  odpowiednich 

dla nich fotelikach lub na siedziskach, 

zgodnie z  obowiązującymi przepisami 

prawa, i  zawsze zapinać im pasy bez­

pieczeństwa. Siedzenia tylne to naj­

bezpieczniejsze miejsca dla dziecka 

w  samochodzie, niezależnie od wieku 

dziecka. Jeżeli większe dziecko musi 

jechać na przednim fotelu, należy odsu­

nąć fotel możliwie jak najdalej do tyłu, 

a  dziecko prawidłowo przypiąć pasem 

bezpieczeństwa.

    OSTRZEŻENIE 

Podczas jazdy, aż do momentu zaparko­

wania samochodu i  wyłączenia silnika, 

wszyscy użytkownicy pojazdu powin­

ni siedzieć w  pozycji wyprostowanej 

pośrodku swoich siedzeń, mieć pod­

niesione oparcia, zapięte pasy bezpie­

czeństwa, wygodnie rozprostowane 

nogi i  stopy oparte na podłodze. Jeżeli 

użytkownik pojazdu nie siedzi w  pra­

widłowej pozycji podczas wypadku, 

napełniająca się poduszka powietrzna 

może uderzyć go z dużą siłą, powodując 

zagrożenie zdrowia lub życia.
Kierowca i  pasażerowie nigdy nie 

powinni siadać zbyt blisko poduszek 

powietrznych, pochylać się nad nimi ani 

opierać o nie.
Dlatego fotele przednie należy odsuwać 

możliwie daleko od przednich podu­

szek powietrznych, ale tak by kierowca 

zachował pełną wygodę i zdolność pro­

wadzenia pojazdu. 

3-41

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Rozmieszczenie poduszek 

powietrznych 

Przednia poduszka powietrzna 

kierowcy i pasażera

Ten model samochodu jest wyposażony 

w  układ poduszek powietrznych i  biodro-

wo-barkowy pas bezpieczeństwa zarówno 

dla kierowcy, jak i  pasażera siedzącego 

z przodu.

Przednia poduszka powietrzna kierowcy 

znajduje się pośrodku kierownicy. Przednia 

poduszka powietrzna pasażera znajduje 

się w  desce rozdzielczej, nad schowkiem 

przednim. Położenie poduszek powietrznych 

jest oznaczone napisami „AIRBAG” wytło-

czonymi w ich pokrywach.
Zadaniem układu poduszek powietrznych 

(SRS-Airbag) jest — w  przypadku poważ-

nego zderzenia czołowego — uzupełnienie 

ochrony kierowcy i  pasażera, zapewnianej 

przez pasy bezpieczeństwa. 

Aby ograniczyć ryzyko poważnych 

obrażeń lub zagrożenia życia powodo­

wane przez napełniające się przednie 

poduszki powietrzne, należy przestrze­

gać poniższych środków ostrożności:

• 

Zawsze prawidłowo zapinać pasy 

bezpieczeństwa i  utrzymywać wła­

ściwą pozycję siedzącą.

• 

Dlatego fotele przednie należy odsu­

wać możliwie daleko od przednich 

poduszek powietrznych, ale tak by 

kierowca zachował pełną wygodę 

i zdolność prowadzenia pojazdu.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Nigdy nie opierać się o  drzwi ani 

o konsolę centralną.

• 

Nie pozwalać pasażerowi siedzące­

mu z  przodu na opieranie stóp lub 

nóg na desce rozdzielczej.

• 

Nie umieszczać żadnych przedmio­

tów (takich jak przykrycia deski 

rozdzielczej, uchwyty telefonów 

komórkowych, uchwyty na napoje, 

pojemniki z  substancjami zapacho­

wymi ani notatniki na przyssawkach) 

na pokrywie poduszki powietrznej 

w kierownicy, na desce rozdzielczej, 

na szybie czołowej, na pokrywie 

przedniej poduszki pasażera nad 

schowkiem przednim ani w  pobliżu 

nich. Przedmioty te mogą spowodo­

wać obrażenia w przypadku aktywa­

cji poduszek powietrznych.

• 

Nie mocować żadnych przedmiotów 

na szybie czołowej ani na lusterku 

wewnętrznym. 

• 

Aby ograniczyć do minimum ryzyko 

urazów dłoni i przedramion, kierow­

nicę należy trzymać na jej obwodzie 

obiema dłońmi, ustawionymi w poło­

żeniu „godziny 9” i „godziny 3”.

OBC3030019

  

 Przednia poduszka powietrzna kierowcy

  

 Przednia poduszka powietrzna pasażera

OBC3030020

3-42

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Wyłącznik przedniej poduszki 

powietrznej pasażera 

Wyłącznik ten służy do wyłączania przed-

niej poduszki powietrznej pasażera podczas 

przewożenia osób, które ze względu na 

wiek, wzrost lub stan zdrowia są narażo-

ne na obrażenia, które może spowodować 

aktywująca się poduszka powietrzna.

Wyłączanie przedniej poduszki powietrznej 

pasażera 
Aby wyłączyć przednią poduszkę pasażera, 

należy włożyć kluczyk do jej wyłącznika 

i ustawić w położeniu OFF. Lampka sygna-

lizacyjna wyłączenia przedniej podusz-

ki powietrznej pasażera (

) włącza się 

i świeci do momentu ponownego włączenia 

poduszki.

OAC3039014TU

OBC3030021

  

 Typ A

  

 Typ  B

OBC3030034

3-43

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Włączanie przedniej poduszki powietrznej 

pasażera 
Aby włączyć przednią poduszkę pasażera, 

należy włożyć kluczyk do jej wyłącznika 

i  ustawić w  położeniu ON. Lampka sygna-

lizacyjna włączenia przedniej poduszki 

powietrznej pasażera (

) świeci się przez 

60 sekund, a następnie gaśnie.

Nigdy nie zezwalać osobom dorosłym 

na jazdę na fotelu przednim, jeżeli 

świeci się lampka sygnalizacyjna wyłą­

czenia przedniej poduszki powietrz­

nej pasażera. Jeżeli świeci się lampka 

sygnalizacyjna wyłączenia przedniej 

poduszki powietrznej pasażera, podusz­

ka nie napełni się podczas wypadku. 

W takiej sytuacji należy włączyć przed­

nią poduszkę powietrzną pasażera lub 

nakazać pasażerowi, by usiadł na sie­

dzeniu tylnym.

    OSTRZEŻENIE 

Usterka wyłącznika przedniej poduszki 

powietrznej pasażera może być sygna­

lizowana następująco: 

• 

Lampka ostrzegawcza układu podu­

szek powietrznych 

 w  zestawie 

wskaźników świeci się. 

• 

Lampka sygnalizacyjna wyłącze­

nia przedniej poduszki powietrznej 

pasażera (

) nie świeci się, a lamp­

ka sygnalizacyjna jej włączenia 

(

) świeci się przez ok. 60 sekund, 

a  następnie gaśnie. W  takim przy­

padku przednia poduszka powietrz­

na pasażera aktywuje się podczas 

zderzenia czołowego, nawet jeżeli jej 

wyłącznik znajduje się w  położeniu 

OFF. 

• 

W  takim przypadku układ podu­

szek powietrznych (SRS­Airbag) 

powinna niezwłocznie sprawdzić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai. 

    OSTRZEŻENIE 

OBC3030022

  

 Typ A

  

 Typ  B

OBC3030035

3-44

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Boczne poduszki powietrzne 

Pojazd jest wyposażony w boczne poduszki 

powietrzne zamontowane w fotelach przed-

nich. 
Zadaniem bocznych poduszek powietrznych 

jest podniesienie poziomu ochrony kierowcy 

i  pasażera, zapewnianego przez pasy bez-

pieczeństwa.

Boczne poduszki powietrzne aktywują 

się tylko w  przypadku niektórych uderzeń 

w  bok samochodu, w  zależności od siły 

uderzenia.

Aby ograniczyć ryzyko poważnych 

obrażeń lub zagrożenia życia, powo­

dowane przez aktywujące się boczne 

poduszki powietrzne, należy stosować 

następujące środki ostrożności:

• 

Zawsze prawidłowo zapinać pasy 

bezpieczeństwa i  utrzymywać wła­

ściwą pozycję siedzącą.

• 

Nie zezwalać pasażerom na opiera­

nie się ramionami ani głową o drzwi, 

wystawianie rąk przez otwarte okna 

ani na umieszczanie jakichkolwiek 

przedmiotów między drzwiami a sie­

dzeniami.

• 

Nie zakładać pokrowców na fotele. 

Założenie pokrowców na fotele może 

zmniejszyć skuteczność układu 

bocznych poduszek powietrznych.

• 

Nie umieszczać żadnych przedmio­

tów nad poduszkami powietrznymi, 

ani pomiędzy poduszkami powietrz­

nymi a  użytkownikami samochodu. 

Nie umieszczać również żadnych 

przedmiotów w  strefach, w  których 

napełniają się poduszki powietrzne, 

np. przy drzwiach, szybach drzwi 

bocznych, słupkach przednich i  tyl­

nych. 

    OSTRZEŻENIE 

OAC3039019TU

OAC3039020TU

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     3      4      5      6     ..