Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 3

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     1      2      3      4      ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 3

 

 

2-23

Pr

ez

ent
acja o

gólna pojazdu

2

Wymagana lepkość wg klasyfikacji 

SAE

Przed sprawdzeniem lub spuszczeniem 

jakiegokolwiek oleju lub płynu eksplo­

atacyjnego należy dokładnie oczyścić 

miejsce wokół zakrętki wlewu, korka 

spustowego i/lub wskaźnika poziomu. 

Jest to szczególnie ważne, jeżeli pojazd 

był użytkowany na obszarze o wyjątko­

wo dużym zapyleniu, na terenach piasz­

czystych lub na drogach gruntowych. 

Oczyszczenie zakrętki wlewu, korka 

spustowego i/lub wskaźnika chroni 

przed dostaniem się pyłu lub innych 

zanieczyszczeń do silnika albo innych 

mechanizmów, które może w  konse­

kwencji doprowadzić do ich uszkodze­

nia.

   OSTROŻNIE

Lepkość (gęstość) oleju silnikowego wpływa 

na zużycie paliwa i pracę silnika w niskich 

temperaturach otoczenia (zdolność rozru-

chową i  właściwości przepływowe oleju). 

Oleje silnikowe o niższej lepkości umożliwia-

ją mniejsze zużycie paliwa i większą spraw-

ność w niskich temperaturach. W wysokich 

temperaturach otoczenia silniki wymagają 

olejów o wyższej lepkości. Stosowanie oleju 

o lepkości innej niż podana może doprowa-

dzić do uszkodzenia silnika. 

Podczas dobierania oleju należy rozwa-

żyć zakres temperatur otoczenia, w  jakich 

będzie użytkowany pojazd do momentu 

następnej wymiany oleju. 
Następnie należy dobrać olej o  lepkości 

podanej w poniższej tabeli.

Zakres temperatur dla poszczególnych olejów wg klasyfikacji SAE

Temperatura

°C –30   –20   –10   0   10   20    30    40    50

Silnik benzynowy 

Smartstream 1.2/ 

1.0 T-GDI/48 V MHEV

0W-20

Silnik benzynowy 1.4

0/5W-20, 0/5W-30

10W-30

15W-40

20W-50

Olej silnikowy ze znakiem certyfikacji API (Amerykańskiego Instytutu 

Naftowego) jest zgodny z  klasyfikacją ILSAC (Międzynarodowego 

Komitetu Doradczego ws. Specyfikacji Środków Smarnych). Zaleca 

się stosowanie wyłącznie olejów silnikowych posiadających certy-

fikat API.

2-24

Prezentacja ogólna pojazdu

NUMER IDENTYFIKACYJNY 

POJAZDU (VIN)

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) to nie-

powtarzalny, przypisany do pojazdu numer 

używany do rejestracji pojazdu i  do roz-

strzygania aspektów prawnych, dotyczą-

cych jego własności.
Numer ten jest wybity na  podłodze pod 

fotelem prawym przednim. Aby sprawdzić 

numer, należy otworzyć pokrywę.

Numer VIN znajduje się również na tablicz-

ce przymocowanej do górnej części deski 

rozdzielczej. Numer ten można sprawdzić 

z zewnątrz, przez szybę czołową pojazdu.

TABLICZKA ZNAMIONOWA 

POJAZDU

Numer VIN znajduje się również na tablicz-

ce znamionowej, przymocowanej do dolnej 

części słupka środkowego (po stronie kie-

rowcy lub pasażera).

OAI3019021

  Tabliczka na desce rozdzielczej (jeżeli występuje)

OBC3010022

  Numer wybity na nadwoziu

OBC3010020

2-25

Pr

ez

ent
acja o

gólna pojazdu

2

NAKLEJKA Z ROZMIAREM 

OPON I CIŚNIENIEM

Nowy pojazd dostarczany jest z  oponami 

zapewniającymi najlepsze własności jezdne 

podczas normalnej jazdy.
Wymagane wartości ciśnienia w  oponach 

pojazdu znajdują się na naklejce umiesz-

czonej w dolnej części środkowego lewego 

słupka.

NUMER SILNIKA

Numer identyfikacyjny silnika wybity jest 

w miejscu pokazanym na ilustracji.

OBC3010021

OBC3010023

  Silnik benzynowy Smartstream 1.0 T-GDi/Smartstream 

1.0 T-GDi (48 V) MHEV

OBC3010024

  Silnik benzynowy Smartstream 1.2

OBC3010025

  Silnik benzynowy 1.4

2-26

Prezentacja ogólna pojazdu

ETYKIETA SPRĘŻARKI 

UKŁADU KLIMATYZACJI

Na etykiecie sprężarki układu klimatyzacji 

podano model sprężarki, nr katalogowy 

dostawcy, nr seryjny, rodzaj czynnika chłod-

niczego (1) oraz rodzaj oleju sprężarki (2).

NAKLEJKA Z RODZAJEM 

PALIWA (JEŻELI 

WYSTĘPUJE)

Naklejka z rodzajem paliwa znajduje się na 

pokrywie wlewu paliwa.

A.  Liczba oktanowa benzyny bezołowiowej.

1)  RON/ROZ: liczba oktanowa
2)  (R+M)/2, AKI: wartość przeciwstukowa

B. Identyfikatory paliw do silników benzy-

nowych.

   Symbole te oznaczają paliwo, które moż-

na stosować. Nie stosować żadnych in-

nych paliw.

C. Więcej informacji — patrz „Wymagania 

dotyczące paliwa” we wstępie.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

(JEŻELI WYSTĘPUJE)

Podzespoły pojazdu wykorzystujące czę-

stotliwości radiowe spełniają wymaga-

nia dyrektywy 1995/5/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady.
Dodatkowe informacje, obejmujące również 

deklarację zgodności producenta, dostępne 

są na stronie internetowej Hyundai:

http://service.hyundai-motor.com.

OHC081001

OTM048455L

CE0678

Pr

ez

ent
acja o

gólna pojazdu

1

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo 

3

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa  ........3-2

Zapinanie pasów bezpieczeństwa  ..................................3-2

Kierowanie pojazdem ..........................................................3-2

Zabezpieczanie dzieci  ........................................................3-2

Zagrożenia związane z poduszkami powietrznymi  ...3-2

Dekoncentracja kierowcy  .................................................3-3

Bezpieczna prędkość  .........................................................3-3

Utrzymywanie sprawności pojazdu  ...............................3-3

Siedzenia .............................................................3-4

Zasady bezpieczeństwa  ....................................................3-5

Fotele przednie  ....................................................................3-6

Siedzenia tylne ......................................................................3-9

Zagłówki  ............................................................................. 3-11

Podgrzewanie foteli  ......................................................... 3-14

Układ ostrzegania o pasażerach siedzących  

z tyłu (ROA)  ....................................................................... 3-15

Pasy bezpieczeństwa ......................................3-16

Środki ostrożności dotyczące  

pasów bezpieczeństwa  ................................................... 3-16

Lampki ostrzegawcze niezapięcia  

pasów bezpieczeństwa  ................................................... 3-17

Układ pasów bezpieczeństwa  ...................................... 3-20

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami ........................... 3-22

Dodatkowe środki ostrożności dotyczące  

pasów bezpieczeństwa  ................................................... 3-25

Dbałość o pasy bezpieczeństwa  ................................. 3-27

Foteliki dla dzieci  ...........................................3-28

Zalecenie dotyczące przewożenia dzieci  

na siedzeniach tylnych ..................................................... 3-28

Dobór fotelika dla dziecka  ............................................. 3-29

Montaż fotelików dla dzieci............................................ 3-30

Układ poduszek powietrznych  

(SRS-Airbag)  ...................................................3-39

Rozmieszczenie poduszek powietrznych  .................. 3-41

Zasada działania układu poduszek powietrznych  . 3-46

Zjawiska po napełnieniu poduszki powietrznej  ...... 3-50

Zakaz montowania fotelika dla dziecka  

na przednim fotelu pasażera ......................................... 3-51

Brak aktywacji poduszek powietrznych ..................... 3-52

Obsługa poduszek powietrznych .................................. 3-57

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa  ........................... 3-58

Naklejki ostrzegające o poduszkach  

powietrznych ....................................................................... 3-58

Ten rozdział zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów. Przedstawia zasady prawidłowego korzy-

stania z foteli i pasów bezpieczeństwa oraz sposób działania poduszek powietrznych. 
Rozdział ten podaje również sposoby prawidłowego przewożenia dzieci.

3-2

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

W  tym rozdziale oraz w  całej Instrukcji 

obsługi podano wiele zasad oraz zaleceń 

dotyczących bezpieczeństwa. Zasady bez-

pieczeństwa opisane w  tym rozdziale są 

jednymi z najważniejszych.

Zapinanie pasów bezpieczeństwa 

Pasy bezpieczeństwa stanowią najlepszą 

ochronę we wszystkich rodzajach wypad-

ków. Poduszki powietrzne uzupełniają pasy 

bezpieczeństwa, ale ich nie zastępują. 

Dlatego pomimo tego, że pojazd wyposa-

żony jest w poduszki powietrzne, wszystkie 

jadące nim osoby muszą ZAWSZE mieć 

prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.

Kierowanie pojazdem

Podczas jazdy kierowca zobowiązany jest 

zachować szczególną ostrożność. Kierowca 

ponosi odpowiedzialność za zwracanie 

uwagi na drogę, warunki drogowe oraz 

utrzymywanie pojazdu na danym pasie 

ruchu. Kierowca bezwzględnie powinien 

trzymać kierownicę obiema rękami. Jazda 

bez trzymania kierownicy może dopro-

wadzić do niezamierzonego, samoistnego 

opuszczenia pasa ruchu i  w  konsekwencji 

do kolizji lub wypadku drogowego. Wiele 

negatywnych czynników może wpływać na 

samoistną zmianę pasa ruchu przez pojazd 

niekierowany:
•  Stan techniczny pojazdu,
•  Stopień zużycia amortyzatorów i elemen-

tów zawieszenia,

•  Geometria zawieszenia,
•  Rodzaj i stan ogumienia,
•  Ciśnienie w oponach,
•  Stopień załadowania pojazdu,
•  Warunki atmosferyczne (podmuchy wia-

tru, opady itp.),

•  Rodzaj i stan nawierzchni drogi.

Obowiązek panowania nad pojazdem i kie-

rowania nim spoczywa zawsze na kierowcy.

Zabezpieczanie dzieci 

Dzieci należy zawsze przewozić na sie-

dzeniach tylnych, w  odpowiednich dla 

nich fotelikach lub na siedziskach, zgodnie 

z  obowiązującymi przepisami prawa. Nie 

zaleca się przewożenia dzieci na fotelach 

przednich. Niemowlęta i małe dzieci muszą 

leżeć/siedzieć w odpowiednich, prawidłowo 

przymocowanych fotelikach. Większe dzieci 

mogą siedzieć na odpowiednich siedziskach 

i muszą mieć prawidłowo zapięte biodrowo-

-barkowe pasy bezpieczeństwa. Siedziska 

można nie używać, jeżeli wzrost dziecka 

pozwala na prawidłowe zapięcie pasów 

bezpieczeństwa bez użycia siedziska.

Zagrożenia związane z poduszkami 

powietrznymi 

Poduszki powietrzne mogą uratować życie, 

ale w  przypadku niezachowania podsta-

wowych zasad ostrożności mogą również 

stanowić poważne zagrożenie zdrowia lub 

życia. Dotyczy to szczególnie osób siedzą-

cych zbyt blisko poduszek powietrznych 

i/lub osób, które nie mają prawidłowo zapię-

tych pasów bezpieczeństwa. Aktywująca się 

poduszka powietrzna najbardziej zagraża 

dzieciom i osobom niskiego wzrostu. Należy 

przestrzegać wszystkich zaleceń i ostrzeżeń 

podanych w Instrukcji.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

3-3

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Dekoncentracja kierowcy 

Dekoncentracja kierowcy stwarza poważne 

zagrożenie. Dotyczy to zwłaszcza kierow-

ców o  niewielkim doświadczeniu. Podczas 

jazdy najważniejsze jest bezpieczeństwo. 

Dlatego kierowca musi być świadomy czyn-

ników, które wpływają na obniżenie koncen-

tracji. Należą do nich: senność, sięganie po 

przedmioty, spożywanie posiłków, poświę-

canie uwagi pasażerom oraz korzystanie 

z telefonów komórkowych.
Dekoncentrację mogą powodować: odwra-

canie wzroku i/lub uwagi od drogi, zdej-

mowanie dłoni z kierownicy, a także wyko-

nywanie czynności innych niż kierowanie 

pojazdem. Aby ograniczyć ryzyko dekon-

centracji i  wypadku, należy przestrzegać 

poniższych wytycznych:
•  Urządzenia przenośne (tj. telefony ko-

mórkowe, urządzenia nawigacyjne, od-

twarzacze plików MP3 itp.) konfigurować 

TYLKO wtedy, kiedy pojazd stoi w  bez-

piecznym miejscu. 

•  Urządzeń przenośnych używać WYŁĄCZ-

NIE, jeżeli obowiązujące przepisy prawa 

i panujące warunki umożliwiają ich bez-

pieczne użycie. 

NIGDY nie wysyłać wiadomości teksto-

wych (SMS-ów) ani poczty elektronicznej 

podczas prowadzenia pojazdu. W  więk-

szości krajów przepisy prawa zabraniają 

kierowcom wysyłania wiadomości teks-

towych podczas prowadzenia pojazdu. 

W niektórych krajach i miastach obowią-

zuje również zakaz korzystania z telefonu 

komórkowego bez zestawu głośnomówią-

cego podczas prowadzenia pojazdu.

•  NIGDY nie dopuszczać, by urządzenie 

przenośne odwróciło uwagę kierowcy 

od prowadzenia. Kierowca jest odpowie-

dzialny za bezpieczeństwo pasażerów 

i  innych użytkowników drogi. Dlatego 

podczas kierowania pojazdem należy 

trzymać dłonie na kierownicy, patrzeć 

na drogę i koncentrować się na prowa-

dzeniu.

Bezpieczna prędkość 

Nadmierna prędkość stanowi najczęstszą 

przyczynę wypadków zagrażających zdro-

wiu lub życiu. Zazwyczaj im wyższa pręd-

kość, tym większe ryzyko. Należy jednak 

wiedzieć, że do poważnego wypadku może 

również dojść przy niższych prędkościach. 

Dlatego należy zawsze przestrzegać obo-

wiązujących ograniczeń prędkości. Jeżeli 

wymaga tego bezpieczeństwo należy jechać 

wolniej, w zależności od panujących warun-

ków drogowych.

Utrzymywanie sprawności pojazdu 

Pęknięcie opony lub usterka mechanicz-

na mogą być bardzo niebezpieczne. Aby 

zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich zda-

rzeń, należy regularnie sprawdzać ciśnienie 

i  stan opon oraz wykonywać wszystkie 

wymagane przeglądy okresowe.

3-4

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

SIEDZENIA

Rzeczywisty wygląd może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

OBC3030001

 

 Strona  kierowcy

 

 Strona  pasażera

 

 Siedzenia  tylne

Fotele przednie

1.  Przesuwanie do przodu i do tyłu
2.  Regulacja kąta odchylenia oparcia
3.  Regulacja* wysokości siedziska
4.   Zagłówki
5.  Włącznik podgrzewania* fotela

Siedzenia tylne

6.  Zagłówki (miejsca boczne i/lub środkowe*)
7.  Dźwignia składania oparcia
8.  Włącznik podgrzewania* siedzeń

* jeżeli występuje

3-5

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Zasady bezpieczeństwa 

Właściwe ustawienie fotela kierowcy i pasa-

żera ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla 

wygody, lecz także dla bezpieczeństwa. 

Poduszki powietrzne i  pasy bezpieczeń-

stwa zapewniają odpowiednią ochronę tylko 

w przypadku prawidłowego ustawienia fote-

la.

Poduszki powietrzne 

Aktywujące się poduszki powietrzne mogą 

spowodować obrażenia ciała osoby zaj-

mującej nieprawidłową pozycję. Siedzenie 

zbyt blisko poduszek powietrznych jest nie-

bezpieczne. Dlatego fotele przednie należy 

odsuwać możliwie daleko od przednich 

poduszek powietrznych, ale tak by kierowca 

zachował pełną wygodę i  zdolność prowa-

dzenia pojazdu.

Pasy bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem jazdy należy zawsze 

zapinać pasy bezpieczeństwa. 
Wszystkie osoby w  pojeździe powinny 

zawsze siedzieć w  pozycji wyprostowanej 

i  mieć prawidłowo zapięte pasy bezpie-

czeństwa. Dzieci muszą siedzieć w  odpo-

wiednich, prawidłowo przymocowanych 

fotelikach. Dzieci, które nie mieszczą się 

w fotelikach dziecięcych, oraz osoby dorosłe 

muszą zapinać pasy bezpieczeństwa.

Nie używać podkładek ani poduszek, 

które obniżają tarcie pomiędzy sie­

dzeniem a  osobą na nim siedzącą. 

W  momencie wypadku lub gwałtowne­

go hamowania biodra osoby siedzącej 

w  ten sposób mogą wsunąć się pod 

biodrowy odcinek pasa bezpieczeń­

stwa. Może to spowodować poważne 

zagrożenie zdrowia lub życia, ponieważ 

w  takim przypadku pasy bezpieczeń­

stwa nie zadziałają prawidłowo.

    OSTRZEŻENIE 

Aby ograniczyć ryzyko poważnych 

obrażeń lub zagrożenia życia powodo­

wane przez aktywujące się poduszki 

powietrzne, należy stosować następują­

ce środki ostrożności:

• 

Możliwie daleko odsunąć fotel kie­

rowcy, zachowując jednak możli­

wość pełnej kontroli nad pojazdem.

• 

Możliwie daleko odsunąć fotel pasa­

żera.

• 

Aby ograniczyć do minimum ryzyko 

urazów dłoni i przedramion, kierow­

nicę należy trzymać na jej obwodzie 

obiema dłońmi, ustawionymi w poło­

żeniu „godziny 9” i „godziny 3”.

    OSTRZEŻENIE 

• 

NIGDY nie umieszczać żadnych 

przedmiotów ani osób na pokrywach 

poduszek powietrznych ani przed 

nimi.

• 

Aby ograniczyć do minimum ryzyko 

urazów nóg, nie pozwalać pasażero­

wi siedzącemu z przodu na opieranie 

stóp lub nóg na desce rozdzielczej.

3-6

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Fotele przednie 

Ustawienie foteli przednich można regulo-

wać za pomocą dźwigni lub przełączników 

znajdujących się z boku siedzisk. Przed roz-

poczęciem jazdy należy ustawić fotel kie-

rowcy w  położeniu, które umożliwia łatwe 

operowanie kierownicą, pedałami i  prze-

łącznikami na desce rozdzielczej. 

Podczas regulacji pasa bezpieczeństwa 

należy przestrzegać poniższych środ­

ków ostrożności:

• 

NIGDY nie przypinać jednym pasem 

bezpieczeństwa więcej niż jednej 

osoby.

• 

Przed rozpoczęciem jazdy podnieść 

oparcia foteli, a  biodrowe odcinki 

pasów bezpieczeństwa ułożyć cia­

sno i nisko na biodrach.

• 

NIGDY nie pozwalać dzieciom na sie­

dzenie na kolanach innych osób.

• 

Nie układać pasa bezpieczeństwa 

przy szyi ani nie przekładać go przez 

ostre krawędzie. Zawsze zakładać 

odcinek barkowy ciasno wokół tuło­

wia.

• 

Nie dopuszczać do zaciśnięcia lub 

zablokowania pasa bezpieczeństwa.

    OSTRZEŻENIE 

Podczas regulacji ustawienia fotela 

należy przestrzegać poniższych środ­

ków ostrożności:

• 

NIGDY nie regulować ustawienia 

fotela podczas jazdy. Może to spowo­

dować niespodziewane przesunięcie 

się fotela, a  w  konsekwencji utratę 

kontroli nad pojazdem i wypadek.

• 

Nie umieszczać żadnych przed­

miotów pod fotelami przednimi. 

Przedmioty znajdujące się pod noga­

mi kierowcy lub wokół nich mogą 

utrudniać prawidłowe operowanie 

pedałami i  w  konsekwencji dopro­

wadzić do wypadku.

• 

Uważać, by nic nie zakłócało prawi­

dłowego ustawienia ani prawidłowe­

go zablokowania oparcia.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Nie kłaść zapalniczki na podłodze 

ani na siedzeniach. Podczas regulacji 

fotela może dojść do uwolnienia gazu 

z zapalniczki i pożaru.

• 

Zachowywać ostrożność podczas 

wyjmowania niewielkich przedmio­

tów, które zablokowały się pod fote­

lami lub pomiędzy fotelami a konsolą 

centralną. Ostre krawędzie mechani­

zmu fotela mogą spowodować zra­

nienie dłoni. 

• 

Jeżeli na siedzeniach tylnych siedzą 

pasażerowie, zachować ostrożność 

podczas regulacji ustawienia foteli 

przednich.

• 

Po zakończeniu regulacji ustawienia 

upewniać się, że fotel jest zablo­

kowany. W  przeciwnym przypadku 

może się on przypadkowo przesunąć, 

co może w konsekwencji spowodo­

wać wypadek.

3-7

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Przesuwanie do przodu i do tyłu 

Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, 

należy:
1. Pociągnąć do góry i  przytrzymać dźwi-

gnię.

2. Przesunąć fotel w  odpowiednie położe-

nie.

3.  Zwolnić dźwignię i upewnić się, że fotel 

jest zablokowany w  odpowiednim poło-

żeniu. Spróbować przesunąć fotel do 

przodu i  do tyłu bez użycia dźwigni. 

Jeżeli fotel porusza się, oznacza to, że 

nie został prawidłowo zablokowany.

Regulacja kąta odchylenia oparcia

Aby zmienić kąt odchylenia oparcia, należy:
1.  Lekko pochylić się do przodu i pociągnąć 

do góry dźwignię regulacji kąta odchyle-

nia oparcia.

2. Powoli odchylić się, ustawiając oparcie 

w odpowiednim położeniu.

3.  Zwolnić dźwignię i upewnić się, że opar-

cie jest zablokowane w  odpowiednim 

położeniu (aby oparcie zostało zablo-

kowane, dźwignia musi powrócić do 

pierwotnego położenia).

Aby uniknąć obrażeń:

• 

Nie regulować położenia fotela przy 

zapiętych pasach bezpieczeństwa. 

Przesunięcie siedziska do przodu 

może spowodować silny ucisk brzu­

cha.

• 

Podczas zmiany ustawienia fote­

la uważać, by dłonie lub palce nie 

zostały zranione przez mechanizm.

   OSTROŻNIE

OBC3030002

OBC3030003

3-8

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Odchylanie oparcia 

Siedzenie podczas jazdy w mocno odchylo-

nej pozycji może być niebezpieczne. Mocne 

odchylenie oparć foteli znacznie zmniej-

sza skuteczność układów bezpieczeństwa 

(pasów i poduszek powietrznych).

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów 

bezpieczeństwa, należy je układać tak, by 

ściśle przylegały do bioder i  klatki piersio-

wej. Po mocnym odchyleniu oparcia fotela 

pas barkowy nie spełnia swojej funkcji, 

ponieważ nie przylega ściśle do klatki pier-

siowej. Znajduje się on zbyt daleko z przodu. 
Dlatego podczas wypadku osoba siedzą-

ca w  takiej pozycji może uderzyć w  pas 

i  odnieść obrażenia szyi lub innych części 

ciała.
Im bardziej odchylone oparcie, tym więk-

sze niebezpieczeństwo wsunięcia się bioder 

użytkownika pod pas i spowodowania przez 

pas poważnych obrażeń wewnętrznych.

Regulacja wysokości siedziska (fotela 

kierowcy, jeżeli funkcja występuje) 

Aby zmienić wysokość siedziska, należy:
•  Kilka razy nacisnąć dźwignię w  dół — 

siedzisko obniża się.

•  Kilka razy pociągnąć dźwignię w górę — 

siedzisko podnosi się.

Podczas jazdy NIGDY nie siedzieć na 

fotelu z mocno odchylonym oparciem.
W  razie wypadku lub gwałtownego 

hamowania jazda w  pozycji półleżącej 

stwarza poważne zagrożenie zdrowia 

lub życia.
Kierowca i  pasażerowie powinni ZAW­

SZE prawidłowo siedzieć na swoich sie­

dzeniach oraz mieć zapięte pasy bezpie­

czeństwa, a wszystkie oparcia powinny 

być podniesione.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3030004

3-9

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Kieszenie w oparciach foteli (jeżeli 

występują)

Kieszenie znajdują się z  tyłu oparć foteli 

przednich.

Siedzenia tylne

Aby ułatwić przewożenie długich przedmio-

tów lub zwiększyć przestrzeń ładunkową, 

można złożyć oparcia siedzeń tylnych.

1. Ustawić oparcie fotela przedniego 

w  pozycji pionowej i  w  razie potrzeby 

przesunąć fotel do przodu.

2. Maksymalnie obniżyć zagłówek siedze-

nia tylnego (jeżeli występują regulowane 

zagłówki).

3. Włożyć sprzączkę tylnego pasa biodro-

wo-barkowego do uchwytu w  nakładce 

bocznej. Dzięki temu biodrowo-barko-

wy pas bezpieczeństwa nie przeszkodzi 

w składaniu oparcia.

• 

Nigdy nie zezwalać, aby podczas 

jazdy pasażerowie siedzieli na zło­

żonych oparciach. Jest to niepra­

widłowa pozycja siedząca, która 

uniemożliwia zapięcie pasów bez­

pieczeństwa. W razie wypadku lub 

gwałtownego hamowania może ona 

spowodować zagrożenie zdrowia lub 

życia. 

• 

Nie układać przedmiotów, prze­

wożonych na złożonych oparciach 

siedzeń tylnych, powyżej krawędzi 

oparć foteli przednich. Jeżeli ładunek 

znajduje się powyżej górnej krawę­

dzi oparć przednich foteli, podczas 

gwałtownego hamowania może 

przesunąć się do przodu, powodując 

szkody materialne lub stwarzając 

zagrożenie zdrowia.

    OSTRZEŻENIE 

Nie umieszczać ciężkich ani ostrych 

przedmiotów w kieszeniach oparć fote­

li. W  momencie wypadku mogą one 

wypaść z kieszeni i spowodować obra­

żenia.

   OSTROŻNIE

OAI3039033

OAI3039010

3-10

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

4. Pociągnąć do góry dźwignię składania 

oparcia i złożyć oparcie w kierunku przo-

du pojazdu.

Aby umożliwić korzystanie z  siedzenia tyl-

nego, podnieść oparcie i  popchnąć je do 

tyłu. Mocno popchnąć oparcie, tak aby 

zablokowało się w  położeniu pionowym. 

Upewnić się, że oparcie jest zablokowane.

Przy podnoszeniu oparć siedzeń tylnych 

należy pamiętać o  ułożeniu odcinków bar-

kowych pasów bezpieczeństwa we właści-

wym położeniu.

UWAGA

• 

Przy podnoszeniu oparć siedzeń tylnych 

należy pamiętać o  ułożeniu odcinków 

barkowych pasów bezpieczeństwa we 

właściwym położeniu.

• 

Przełożenie pasa przez prowadnicę znaj­

dującą się na siedzeniu tylnym zapo­

biega zaklinowaniu pasa za fotelem lub 

pod nim.

Podczas podnoszenia oparcia do pozycji 

pionowej:
Uważać, aby nie uszkodzić pasa bez­

pieczeństwa ani jego klamry. Nie dopu­

ścić do zahaczenia czy zaciśnięcia pasa 

ani jego klamry pomiędzy oparciem 

a  siedziskiem. Sprawdzić prawidło­

wość zablokowania oparcia, próbując 

popchnąć jego górną część. Jeżeli opar­

cie nie będzie zablokowane, podczas 

wypadku lub gwałtownego hamowania 

może złożyć się i umożliwić przemiesz­

czenie się przewożonego ładunku do 

kabiny, a w konsekwencji spowodować 

zagrożenie zdrowia lub życia.

    OSTRZEŻENIE 

Przewożenie ładunku

Przewożony ładunek zawsze należy 

zabezpieczać tak, by się nie przemiesz­

czał. Ładunek przemieszczający się 

podczas gwałtownego hamowania lub 

wypadku stanowi zagrożenie zdrowia 

i  życia kierowcy oraz pasażerów. Nie 

umieszczać na tylnych siedzeniach żad­

nych przedmiotów, jeżeli nie można ich 

pewnie zamocować. Podczas wypadku 

nieprawidłowo zamocowane przedmio­

ty mogą uderzyć w  osoby siedzące na 

fotelach przednich.

    OSTRZEŻENIE 

OAC3039006TU

OAC3039007TU

3-11

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Zagłówki 

Fotele przednie i siedzenia tylne są wyposa-

żone w regulowane zagłówki. Zagłówki pod-

noszą wygodę jazdy, ale przede wszystkim 

chronią przed urazami szyi i  kręgosłupa, 

szczególnie podczas uderzeń w  tył samo-

chodu.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzeń, NIGDY nie uderzać 

w zagłówki ani nie ciągnąć za nie.

Ładowanie bagażu

Podczas ładowania i  wyładowywania 

bagażu upewnić się, że silnik jest wyłą­

czony i  włączony jest hamulec posto­

jowy. W  pojazdach z automatyczną/

dwusprzęgłową skrzynią biegów należy 

ponadto sprawdzić, czy selektor znaj­

duje się w położeniu N, a w pojazdach 

z  mechaniczną skrzynią biegów nale­

ży sprawdzić, czy włączony jest bieg 

wsteczny lub 1.  bieg. Niezastosowanie 

się do tego zalecenia może spowodo­

wać ruszenie pojazdu z pracującym sil­

nikiem po przypadkowej zmianie poło­

żenia selektora/dźwigni zmiany biegów.

    OSTRZEŻENIE 

Aby ograniczyć ryzyko poważnych 

obrażeń lub zagrożenia życia w  razie 

wypadku, podczas regulacji ustawienia 

zagłówków należy przestrzegać poniż­

szych środków ostrożności:

• 

Regulację ustawienia wszystkich 

zagłówków należy wykonywać 

PRZED rozpoczęciem jazdy.

• 

NIGDY nie pozwalać pasażerom na 

jazdę na siedzeniu z  zagłówkiem 

wymontowanym lub zamontowanym 

odwrotnie.

ODN8039067L

• 

Zagłówek należy ustawić tak, by jego 

środek znajdował się na wysokości 

oczu osoby siedzącej na fotelu.

    OSTRZEŻENIE 

• 

NIGDY nie regulować położenia 

zagłówka fotela kierowcy podczas 

jazdy.

• 

Zagłówek należy ustawić możli­

wie najbliżej głowy. Nie opierać się 

o dodatkowe poduszki, które oddala­

ją plecy od oparcia fotela.

• 

Po regulacji ustawienia zagłówków 

zawsze należy sprawdzić, czy są one 

prawidłowo zablokowane.

Jeżeli nikt nie siedzi na siedzeniach tyl­

nych, ich zagłówki należy maksymalnie 

obniżyć. Zagłówki siedzeń tylnych mogą 

ograniczać widoczność do tyłu.

   OSTROŻNIE

3-12

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Zagłówki foteli przednich 

Fotel kierowcy i fotel pasażera są wyposa-

żone w regulowane zagłówki. 

Regulacja wysokości 

Aby podnieść zagłówek, należy:
1.  Pociągnąć go ku górze do odpowiednie-

go położenia (1).

Aby obniżyć zagłówek, należy:
1. Nacisnąć i  przytrzymać przycisk (2) 

zwalniający blokadę zagłówka.

2. Obniżyć zagłówek do odpowiedniego 

położenia (3).

Wymontowanie i zamontowanie

Aby wymontować zagłówek, należy:
1. Za pomocą dźwigni odchylania opar-

cia (1) odchylić oparcie (2) fotela.

2.  Maksymalnie podnieść zagłówek.
3.  Nacisnąć przycisk (3) zwalniający bloka-

dę zagłówka, pociągając równocześnie 

zagłówek (4) do góry.

NIGDY nie pozwalać pasażerom na jazdę 

na siedzeniu z wymontowanym zagłów­

kiem.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3030006

OAC3039039TU

OBC3030007

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     1      2      3      4      ..