Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 4

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     2      3      4      5     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 4

 

 

3-13

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Aby zamontować zagłówek, należy:
1.  Odchylić oparcie fotela.
2. Trzymając wciśnięty przycisk  (1) zwal-

niający blokadę, włożyć wsporniki  (2) 

zagłówka do otworów.

3. Ustawić zagłówek na odpowiedniej 

wysokości.

4. Za pomocą dźwigni odchylania opar-

cia (3) odchylić oparcie (4) fotela.

Zagłówki siedzeń tylnych 

Wszystkie tylne miejsca siedzące są wypo-

sażone w zagłówki.

Regulacja wysokości

Aby podnieść zagłówek, należy:
1.  Pociągnąć go ku górze do odpowiednie-

go położenia (1).

Aby obniżyć zagłówek, należy:
1. Nacisnąć i  przytrzymać przycisk (2) 

zwalniający blokadę zagłówka.

2. Obniżyć zagłówek do odpowiedniego 

położenia (3).

Po zamontowaniu lub regulacji usta­

wienia zagłówków zawsze sprawdzać 

prawidłowość ich zablokowania.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3030008

OBC3030009

OAI3039008

3-14

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Wymontowanie i zamontowanie 

Aby wymontować zagłówek, należy: 
1.  Maksymalnie podnieść zagłówek. 
2. Nacisnąć przycisk (1) zwalniający blo-

kadę, pociągając równocześnie zagłó-

wek (2) do góry.

Aby zamontować zagłówek, należy: 
1. Trzymając wciśnięty przycisk  (1) zwal-

niający blokadę, włożyć wsporniki  (2) 

zagłówka do otworów. 

2. Ustawić zagłówek na odpowiedniej 

wysokości.

Podgrzewanie foteli (jeżeli występuje) 

Podgrzewanie foteli przednich zapewnia 

komfort w niskich temperaturach otoczenia.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia układu podgrze­

wania foteli oraz tapicerki foteli:

• 

Do czyszczenia foteli nigdy nie używać 

rozpuszczalników, rozcieńczalników do 

farb, benzenu, alkoholu ani benzyny.

• 

Nie kłaść ciężkich ani ostrych przed­

miotów na fotelach z funkcją podgrze­

wania.

• 

Nie zmieniać tapicerki foteli. Może to 

spowodować uszkodzenie mat grzej­

nych lub układu wentylacji foteli.

Podgrzewanie foteli może spowodować 

POWAŻNE POPARZENIA nawet w niskich 

temperaturach, szczególnie jeżeli jest 

włączone przez dłuższy czas.
Osoby siedzące na fotelach z  włączo­

nym podgrzewaniem muszą być w sta­

nie wyczuć, kiedy fotel staje się zbyt 

gorący i wyłączyć podgrzewanie.
Szczególną uwagę należy zwracać 

na osoby, które nie są zdolne w  pełni 

odczuwać zmian temperatury lub bólu. 

Są to przede wszystkim:

• 

Niemowlęta, dzieci, osoby starsze lub 

niepełnosprawne, osoby po hospi­

talizacji.

• 

Osoby ze szczególnie wrażliwą skórą, 

która łatwo ulega poparzeniom.

• 

Osoby zmęczone i senne.

• 

Osoby nietrzeźwe.

• 

Osoby zażywające leki powodujące 

ospałość lub senność.

    OSTRZEŻENIE 

Kiedy podgrzewanie fotela jest włą­

czone, NIGDY nie umieszczać na fotelu 

przedmiotów nieprzepuszczających cie­

pła, takich jak koc. Może to spowodo­

wać przegrzanie układu podgrzewania 

fotela, skutkujące uszkodzeniem fotela 

lub powstaniem pożaru.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3030036TU

3-15

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Podgrzewanie fotela kierowcy lub pasażera 

można włączyć przełącznikiem po urucho-

mieniu silnika.
Podgrzewanie siedzeń należy włączać tylko 

wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebne — 

nie włączać podgrzewania na stałe.
•  Naciskanie przełącznika powoduje zmia-

nę ustawień temperatury w następującej 

kolejności:

 

•  Po włączeniu stacyjki (stan ON) podgrze-

wanie foteli jest zawsze wyłączone.

•  Naciskanie przełącznika przez ponad 

1,5 sekundy przy włączonym podgrze-

waniu powoduje wyłączenie podgrze-

wania.

Układ ostrzegania o pasażerach 

siedzących z tyłu (ROA) (jeżeli 

występuje)

Układ ostrzegania o pasażerach siedzących 

z  tyłu (ROA) zapobiega opuszczeniu przez 

kierowcę pojazdu z siedzącymi w nim pasa-

żerami. 

Włączanie układu

Układ ROA wymaga włączenia w  menu 

„Settings” (Ustawienia) na ekranie systemu 

multimedialnego. Wybrać pozycje:

 

„Setup” (Ustawienia) 

g

 „Vehicle Settings” 

(Ustawienia pojazdu) 

g

 „Convenience” 

(Komfort) 

g

 „Rear Occupant Alert” 

(Ostrzeganie o pasażerach z tyłu).

Działanie układu

W  przypadku otwarcia drzwi przednich 

po wcześniejszym otwarciu i  zamknięciu 

drzwi tylnych oraz wyłączeniu silnika na 

wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia 

się komunikat ostrzegawczy „Check rear 

seats” (Sprawdzić fotele tylne).

WYŁ.

g

WYSOKA (

)

g

ŚREDNIA (

)

g

NISKA (

)

  

OBC3N030008

OCN7050135L

3-16

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Układ ostrzegania o  pasażerach sie­

dzących z  tyłu (ROA) w rzeczywistości 

nie wykrywa osób siedzących na sie­

dzeniach tylnych ani umieszczonych na 

nich przedmiotów. Układ ostrzega kie­

rowcę o możliwości obecności osoby/

przedmiotu na siedzeniu tylnym na pod­

stawie historii otwierania i zamykania 

drzwi tylnych.

    OSTRZEŻENIE 

Układ ostrzegania o pasażerach siedzą­

cych z tyłu (ROA) wykorzystuje historię 

otwierania i zamykania drzwi tylnych.
Historia ta zeruje się po wyłączeniu sta­

cyjki (stan OFF), opuszczeniu pojazdu 

przez kierowcę i zablokowania drzwi 

za pomocą nadajnika zdalnego dostępu. 

Dlatego układ ROA może wyemitować 

ostrzeżenie, nawet jeżeli drzwi tylne nie 

zostały ponownie otwarte.
Przykładowo jeżeli po wystąpie­

niu ostrzeżenia układu ROA kierowca 

nie zablokuje drzwi i wznowi jazdę, 

ostrzeżenie może wystąpić ponownie 

w momencie następnego opuszczania 

pojazdu.

   OSTROŻNIE

PASY BEZPIECZEŃSTWA

Ten rozdział przedstawia prawidłowy spo-

sób używania pasów bezpieczeństwa. 

Podano w nim również ostrzeżenia dotyczą-

ce pasów bezpieczeństwa.

Środki ostrożności dotyczące pasów 

bezpieczeństwa 

Przed rozpoczęciem jazdy zarówno kierow-

ca, jak i pasażerowie muszą zawsze zapinać 

pasy bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne 

stanowią uzupełnienie pasów bezpieczeń-

stwa, ale ich nie zastępują. Przepisy prawa 

obowiązujące w  większości krajów wyma-

gają zapinania pasów bezpieczeństwa przez 

wszystkie osoby jadące pojazdem.

Podczas jazdy WSZYSCY muszą mieć 

zapięte pasy bezpieczeństwa. Podczas 

regulacji i  zapinania pasa bezpieczeń­

stwa należy przestrzegać poniższych 

środków ostrożności:

• 

Dzieci należy ZAWSZE przewozić na 

siedzeniach tylnych, w  odpowied­

nich dla nich fotelikach lub na sie­

dziskach, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, i zawsze zapinać 

im pasy bezpieczeństwa.

    OSTRZEŻENIE 

• 

NIGDY nie zezwalać małym dzieciom 

na podróżowanie na przednim fote­

lu pasażera (należy przestrzegać 

obowiązujących przepisów). Jeżeli 

dziecko siedzi na fotelu przednim, 

należy odsunąć fotel możliwie jak 

najdalej do tyłu, a dziecko prawidło­

wo przypiąć pasem bezpieczeństwa.

• 

NIGDY nie zezwalać, by podczas 

jazdy dzieci siedziały na kolanach 

innych osób.

• 

Podczas jazdy NIGDY nie siedzieć na 

fotelu z  mocno odchylonym opar­

ciem.

• 

Nie zezwalać, by na jednym siedze­

niu siedziało więcej niż jedno dziec­

ko ani by jeden pas bezpieczeństwa 

był używany przez więcej niż jedno 

dziecko.

• 

Nie zakładać barkowego odcinka 

pasa bezpieczeństwa pod ramię ani 

za plecy.

• 

Nigdy nie mocować na fotelu kru­

chych lub delikatnych przedmiotów 

pasem bezpieczeństwa. W  przypad­

ku gwałtownego hamowania lub 

zderzenia mogą one zostać uszko­

dzone przez pas. 

3-17

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Lampki ostrzegawcze niezapięcia 

pasów bezpieczeństwa 

Lampka ostrzegawcza niezapięcia 

pasa bezpieczeństwa kierowcy

Niezależnie od tego, czy pas bezpieczeń-

stwa kierowcy jest zapięty czy nie, po 

każdym włączeniu stacyjki (stan ON) przez 

ok. 6 sekund świeci się lampka ostrze-

gawcza niezapięcia pasa bezpieczeństwa. 

Przypomina to o konieczności zapięcia pasa.
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie 

zapięty po włączeniu stacyjki lub zostanie 

odpięty przy włączonej stacyjce, lampka 

ostrzegawcza świeci się do momentu zapię-

cia pasa.

• 

Nie zapinać skręconego pasa bezpie­

czeństwa. Podczas wypadku skrę­

cony pas nie zapewnia prawidłowej 

ochrony.

• 

Nie używać pasa bezpieczeństwa, 

jeżeli pas, klamra, sprzączka lub 

mocowanie pasa są uszkodzone.

• 

Nie zapinać sprzączki w  klamrach 

innych pasów.

• 

NIGDY nie odpinać pasów bezpie­

czeństwa podczas jazdy. Może to 

spowodować utratę kontroli nad 

pojazdem i  w  konsekwencji dopro­

wadzić do wypadku.

• 

Upewnić się, że w klamrze nie znaj­

dują się żadne przedmioty zakłóca­

jące działanie mechanizmu blokady. 

Mogą one uniemożliwić prawidłowe 

zapięcie pasa.

• 

Nie dokonywać żadnych zmian 

w  mechanizmach pasów bezpie­

czeństwa i  nie dodawać żadnych 

elementów, które mogłyby utrud­

niać zwijanie się pasa i samoczynne 

likwidowanie jego luzu.

Uszkodzone pasy bezpieczeństwa nie 

działają prawidłowo. Zawsze należy 

wymieniać:

• 

Pasy wystrzępione, zanieczyszczone 

lub uszkodzone.

• 

Uszkodzone sprzączki, klamry lub 

mocowania.

• 

Kompletne pasy zapięte podczas 

wypadku, nawet jeżeli nie są widocz­

ne żadne uszkodzenia.

    OSTRZEŻENIE 

  

 Zestaw  wskaźników

1GQA2083

3-18

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

W przypadku rozpoczęcia jazdy z niezapię-

tym pasem bezpieczeństwa lub odpięcia 

pasa przy prędkości poniżej 20 km/h, lamp-

ka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas 

świeci się do momentu zapięcia pasa.
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie 

zapięty lub zostanie odpięty podczas jazdy, 

a  prędkość pojazdu przekroczy 20  km/h, 

na ok. 100 sekund włącza się dźwiękowy 

sygnał ostrzegawczy i miga lampka ostrze-

gawcza wskazująca niezapięty pas.

Lampka ostrzegawcza niezapięcia 

pasa bezpieczeństwa przedniego 

pasażera (jeżeli występuje)

Niezależnie od tego, czy pas bezpieczeń-

stwa pasażera siedzącego na przednim 

fotelu jest zapięty czy nie, po każdym włą-

czeniu stacyjki (stan ON) przez ok. 6 sekund 

świeci się lampka ostrzegawcza niezapię-

cia pasa bezpieczeństwa. Przypomina ona 

o konieczności zapięcia pasa.
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie 

zapięty po włączeniu stacyjki lub zostanie 

odpięty przy włączonej stacyjce, lampka 

ostrzegawcza świeci się do momentu zapię-

cia pasa.
W przypadku rozpoczęcia jazdy z niezapię-

tym pasem bezpieczeństwa lub odpięcia 

pasa przy prędkości poniżej 20 km/h, lamp-

ka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas 

świeci się do momentu zapięcia pasa.
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie 

zapięty lub zostanie odpięty podczas jazdy, 

a  prędkość pojazdu przekroczy 20 km/h, 

na ok. 100 sekund włącza się dźwiękowy 

sygnał ostrzegawczy i miga lampka ostrze-

gawcza wskazująca niezapięty pas.

• 

Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa 

bezpieczeństwa  pasażera  miga  lub 

świeci  się  przez  6  sekund,  nawet  jeże

-

li  fotel  pasażera  nie  jest  zajęty.  Jeżeli 

pasażer opuści pojazd przy włączonym 

ostrzeżeniu, ostrzeżenie pozostaje włą

-

czone przez 6 sekund. 

•  Lampka ostrzegawcza niezapięcia pasa 

bezpieczeństwa pasażera może włączyć 

się,  gdy  na  fotelu  pasażera  zostanie 

umieszczony bagaż, komputer przeno

-

śny lub inne urządzenie elektroniczne.

Nieprawidłowa pozycja siedząca pod­

czas jazdy zakłóca prawidłowe dzia­

łanie układu ostrzegania o  niezapię­

tym pasie bezpieczeństwa pasażera. 

Kierowca powinien poinstruować pasa­

żera o  prawidłowej pozycji siedzącej 

opisanej w Instrukcji. 

    OSTRZEŻENIE 

3-19

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Lampki ostrzegawcze niezapięcia 

tylnych pasów bezpieczeństwa  

(jeżeli występują)

Siedzenie tylne środkowe (lub 

wszystkie)

Niezależnie od tego, czy tylne pasy bezpie-

czeństwa są zapięte czy nie, po każdym włą-

czeniu stacyjki (stan ON) przez ok. 6 sekund 

świecą się lampki ostrzegawcze niezapięcia 

pasów bezpieczeństwa. Przypominają one 

o konieczności zapięcia pasów.
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zosta-

nie zapięty po włączeniu stacyjki, lampka 

ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas 

świeci się do momentu zapięcia pasa.
W przypadku rozpoczęcia jazdy z niezapię-

tym pasem bezpieczeństwa lub odpięcia 

pasa przy prędkości poniżej 20 km/h, lamp-

ka ostrzegawcza wskazująca niezapięty pas 

świeci się do momentu zapięcia pasa.

Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie 

zapięty lub zostanie odpięty podczas jazdy, 

a prędkość pojazdu przekroczy 20 km/h, na 

ok. 35 sekund włącza się dźwiękowy sygnał 

ostrzegawczy i miga lampka ostrzegawcza 

wskazująca niezapięty pas.
W przypadku odpięcia pasa bezpieczeństwa 

podczas jazdy z prędkością poniżej 20 km/h 

włączają się lampki ostrzegawcze niezapię-

cia pasów bezpieczeństwa.
Przy prędkości powyżej 20  km/h lampka 

ostrzegawcza zaczyna migać i  na około 

35 sekund włącza się dźwiękowy sygnał 

ostrzegawczy.

Siedzenie tylne lewe i prawe (jeżeli 

występuje)

Niezależnie od tego, czy tylne pasy bezpie-

czeństwa są zapięte czy nie, po każdym włą-

czeniu stacyjki (stan ON) przez ok. 6 sekund 

świecą się lampki ostrzegawcze niezapięcia 

pasów bezpieczeństwa. Przypominają one 

o konieczności zapięcia pasów.
Niezależnie od tego, czy miejsce jest zajęte, 

czy nie: 
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zosta-

nie zapięty po włączeniu stacyjki, lamp-

ka ostrzegawcza świeci się przez ok. 70 

sekund.

W przypadku rozpoczęcia jazdy z niezapię-

tym pasem bezpieczeństwa lampka ostrze-

gawcza wskazująca niezapięty pas świeci 

się nadal przez ok. 70 sekund niezależnie 

od prędkości.
Jeżeli pas bezpieczeństwa zostanie odpięty 

podczas jazdy z prędkością poniżej 20 km/h, 

lampka ostrzegawcza wskazująca niezapię-

ty pas świeci się przez 70  sekund. Jeżeli 

pas bezpieczeństwa zostanie odpięty pod-

czas jazdy z  prędkością powyżej 20  km/h, 

na ok. 35 sekund włącza się dźwiękowy 

sygnał ostrzegawczy i miga lampka ostrze-

gawcza wskazująca niezapięty pas.
W  przypadku otwarcia drzwi tylnych pod-

czas jazdy z  prędkością poniżej 20  km/h 

lampki ostrzegawcze i  dźwiękowy sygnał 

ostrzegawczy nie włączają się nawet po 

przekroczeniu prędkości 20 km/h.

Nieprawidłowa pozycja siedząca pod­

czas jazdy zakłóca prawidłowe działa­

nie układu ostrzegania o  niezapiętym 

pasie bezpieczeństwa pasażera z  tyłu. 

Kierowca powinien poinstruować pasa­

żera o  prawidłowej pozycji siedzącej 

opisanej w Instrukcji. 

    OSTRZEŻENIE 

OBC3030011

3-20

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

•  Lampka  ostrzegawcza  niezapięcia  tyl

-

nego  pasa  bezpieczeństwa  miga  lub 

świeci się przez 6 sekund, nawet jeżeli 

fotel tylny nie jest zajęty. 

•  Lampka  ostrzegawcza  niezapięcia  tyl

-

nego  pasa  bezpieczeństwa  może  włą

-

czyć się, gdy na fotelu tylnym zostanie 

umieszczony bagaż, komputer przeno

-

śny lub inne urządzenie elektroniczne.

Układ pasów bezpieczeństwa 

Biodrowo­barkowe pasy 

bezpieczeństwa 

Zapinanie pasa bezpieczeństwa 

Wyciągnąć pas ze zwijacza i  włożyć 

metalową sprzączkę  (1) do klamry  (2). 

Zablokowanie sprzączki pasa w  klamrze 

sygnalizuje wyraźnie słyszalne „kliknięcie”. 

Biodrowy odcinek pasa (1) ułożyć na bio-

drach, a  odcinek barkowy (2) na klatce 

piersiowej.
Po ręcznym dopasowaniu odcinka biodro-

wego pas bezpieczeństwa automatycznie 

przyjmuje właściwą długość i  dokładnie 

przylega do bioder. Przy powolnym i jedno-

stajnym pochylaniu się pas bezpieczeństwa 

rozwija się, umożliwiając ruch. 
Podczas gwałtownego hamowania lub zde-

rzenia pas blokuje się. Pas blokuje się rów-

nież podczas zbyt szybkiego pochylania się.

UWAGA

Jeżeli nie można swobodnie wyciągnąć 

pasa bezpieczeństwa ze zwijacza, należy 

mocno pociągnąć i  puścić pas. Powoduje 

to odblokowanie pasa i  umożliwia jego 

łatwe wyciągnięcie.

OHI038140

OHI038137

3-21

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Odpinanie pasa bezpieczeństwa 

Nacisnąć przycisk  (1) zwalniania blokady 

w klamrze.
Po odpięciu pas powinien automatycznie 

zwinąć się w  zwijaczu. Jeżeli tak się nie 

stanie, należy sprawdzić czy pas nie jest 

skręcony i spróbować ponownie.

Pas bezpieczeństwa środkowego 

siedzenia tylnego (jeżeli występuje)

Do pasa środkowego siedzenia tylnego nale-

ży używać klamry oznaczonej „CENTER”.

Jeżeli  nie  można  wyciągnąć  pasa  bezpie

-

czeństwa ze zwijacza, należy mocno pocią

-

gnąć  i  puścić  pas.  Powoduje  to  odbloko

-

wanie pasa i umożliwia jego łatwe wycią

-

gnięcie.

OHI038182L

W razie wypadku nieprawidłowo ułożo­

ny pas bezpieczeństwa może zwiększyć 

ryzyko odniesienia poważnych obrażeń. 

Podczas regulacji pasa bezpieczeństwa 

należy przestrzegać poniższych środ­

ków ostrożności:

• 

Biodrowy odcinek pasa bezpieczeń­

stwa ułożyć możliwie jak najniżej 

i  najciaśniej na biodrach, a  nie na 

wysokości talii. W  razie wypadku 

umożliwi to pochłonięcie siły ude­

rzenia przez mocne kości miednicy 

i zmniejszy ryzyko odniesienia obra­

żeń wewnętrznych.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Jedną rękę należy przełożyć pod 

barkowym odcinkiem pasa bezpie­

czeństwa, a  drugą nad nim, tak jak 

pokazano na ilustracji.

• 

Zawsze umieszczać górne mocowa­

nie pasa bezpieczeństwa na odpo­

wiedniej wysokości i  prawidłowo je 

blokować. 

• 

Nigdy nie umieszczać barkowego 

odcinka pasa na szyi ani na twarzy.

OHI038142

OAC3039044TU

3-22

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami

1: Pasy bezpieczeństwa z napinaczami 

Pasy bezpieczeństwa foteli przednich są 

wyposażone w  napinacze pirotechniczne. 

Zadaniem napinaczy jest zapewnienie ści-

słego przylegania pasa do ciała podczas 

określonych rodzajów zderzeń czołowych 

lub bocznych. Podczas silnego zderzenia 

czołowego lub bocznego pirotechniczne 

napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują 

się razem z poduszkami powietrznymi. 
Gwałtowne hamowanie lub zbyt szybkie 

pochylenie się powoduje zablokowanie zwi-

jacza pasa bezpieczeństwa. 
Podczas niektórych zderzeń czołowych 

napinacze pasów bezpieczeństwa aktywują 

się i ściągają pasy tak, by lepiej przytrzymy-

wały ciało. 

Jeżeli po aktywacji napinacza pasa bez-

pieczeństwa kierowcy lub pasażera ogra-

nicznik naprężenia umieszczony w zwijaczu 

wykrywa zbyt duże naprężenie pasa, wtedy 

nieznacznie zwalnia dany pas (w przypadku 

wyposażenia w ogranicznik obciążenia).

Ponieważ pojazd jest wyposażo­

ny w boczne lub kurtynowe poduszki 

powietrzne, napinacze aktywują się nie 

tylko podczas zderzenia czołowego, ale 

także przy uderzeniu w bok samochodu.

   OSTROŻNIE

OJX1039118

3-23

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

• 

Podczas jazdy należy mieć zawsze 

zapięte pasy bezpieczeństwa i utrzy­

mywać prawidłową pozycję siedzą­

cą.

• 

Nie zapinać pasa bezpieczeństwa, 

jeżeli jest luźny lub skręcony. Luźny 

lub skręcony pas nie zapewnia pra­

widłowej ochrony podczas wypadku.

• 

Nie umieszczać żadnych przedmio­

tów w pobliżu klamer. Przedmioty te 

mogą dostać się do wnętrza klamer 

i  spowodować nieprawidłowe dzia­

łanie pasów.

• 

Napinacze pasów bezpieczeństwa 

należy wymieniać po każdej ich 

aktywacji lub wypadku.

• 

NIGDY samodzielnie nie spraw­

dzać, nie konserwować, nie napra­

wiać ani nie wymieniać napinaczy 

pasów bezpieczeństwa. W  takim 

przypadku napinacze powinna 

sprawdzić, naprawić lub wymienić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

• 

Nie uderzać w zwijacze ani w napi­

nacze pasów bezpieczeństwa.

    OSTRZEŻENIE 

Nie dotykać napinaczy pasów bezpie­

czeństwa przez kilkanaście minut od 

momentu ich aktywacji. Podczas akty­

wacji napinacze pasów bezpieczeństwa 

stają się gorące i  mogą spowodować 

poparzenia.

    OSTRZEŻENIE 

Niefachowo wykonane naprawy przed­

niej części nadwozia mogą spowodo­

wać nieprawidłowe działanie napina­

czy pasów bezpieczeństwa. Dlatego 

naprawy pojazdu powinna wykonywać 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

   OSTROŻNIE

3-24

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Układ pasów bezpieczeństwa z napinacza-

mi składa się z  następujących podstawo-

wych elementów pokazanych na ilustracji:
1. Lampka ostrzegawcza układu poduszek 

powietrznych (SRS-Airbag)

2. Zwijacze pasów bezpieczeństwa przed-

nich z napinaczami

3. Moduł sterowania układem SRS-Airbag 

(SRSCM)

4.  Zwijacze pasów bezpieczeństwa tylnych 

z napinaczami (jeżeli występują)

UWAGA

Moduł sterowania układem SRS­Airbag, 

decydujący o aktywacji poduszek powietrz­

nych, jest połączony również z  pirotech­

nicznymi napinaczami pasów bezpie­

czeństwa. Po włączeniu stacyjki (stan ON) 

lampka ostrzegawcza układu poduszek 

powietrznych (SRS­Airbag) w  zestawie 

wskaźników powinna włączyć się na ok. 

6 sekund, a następnie zgasnąć.
W  przypadku usterki któregokolwiek 

napinacza pasa bezpieczeństwa lampka 

ostrzegawcza układu poduszek powietrz­

nych (SRS­Airbag) świeci się, nawet jeżeli 

wszystkie poduszki powietrzne są spraw­

ne. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu 

poduszek powietrznych (SRS­Airbag) nie 

świeci się przez chwilę po włączeniu sta­

cyjki (stan ON), nie gaśnie lub świeci się 

podczas jazdy, pojazd powinna jak naj­

szybciej sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai.

OLMB033040/Q

OBC3030012

  

 Z tyłu

3-25

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

UWAGA

 

• Napinacze pasów bezpieczeństwa mogą 

aktywować się podczas niektórych zde­

rzeń czołowych lub bocznych.

 

• Aktywacji pirotechnicznych napina­

czy pasów bezpieczeństwa towarzyszy 

głoś ny huk i  rozpylenie drobnego pyłu 

przypominającego dym, widocznego 

w  przedziale pasażerskim. Są to nor­

malne, bezpieczne objawy aktywacji 

elementów układu.

 

• Drobny pył, mimo że jest nieszkodliwy 

dla zdrowia, może powodować podraż­

nienia skóry. Należy unikać wdychania 

pyłu przez dłuższy czas. Po wypadku, 

w  którym aktywowały się napinacze 

pasów bezpieczeństwa, wszystkie czę­

ści ciała narażone na kontakt z  pyłem 

napinaczy należy starannie umyć.

Dodatkowe środki ostrożności 

dotyczące pasów bezpieczeństwa 

Używanie pasów bezpieczeństwa 

przez kobiety w ciąży 

Kobiety w  ciąży powinny zawsze zapinać 

pasy bezpieczeństwa. Najlepszym sposo-

bem ochrony nienarodzonego dziecka jest 

ochrona jego matki prawidłowo zapiętym 

pasem bezpieczeństwa.
Kobiety w  ciąży powinny zawsze zapinać 

biodrowo-barkowe pasy bezpieczeństwa. 

Barkowy odcinek pasa bezpieczeństwa 

należy ułożyć tak, by znajdował się na 

klatce piersiowej pomiędzy piersiami i  nie 

dotykał szyi. Biodrowy odcinek pasa należy 

ułożyć tak, by dokładnie przylegał do bioder 

i miednicy pod brzuchem.

Używanie pasów bezpieczeństwa 

przez dzieci 

Niemowlęta i małe dzieci 

W większości krajów przepisy prawa wyma-

gają, by dzieci podróżowały w atestowanych 

fotelikach dziecięcych lub na odpowiednich 

siedziskach. Wiek i  wzrost umożliwiający 

używanie przez dzieci pasów bezpieczeń-

stwa zamiast fotelików dziecięcych nie jest 

jednakowy we wszystkich krajach. Dlatego 

planując podróż zagraniczną należy uzys-

kać odpowiednie informacje na ten temat. 

Dzieci należy umieszczać i  zabezpieczać 

w fotelikach zamocowanych na tylnych sie-

dzeniach. Więcej informacji podano w pod-

rozdziale „Foteliki dla dzieci” w  dalszej 

części rozdziału.

Aby w razie wypadku ograniczyć poważ­

ne zagrożenie zdrowia lub życia nie­

narodzonego dziecka, kobiety w  ciąży 

NIGDY nie powinny układać biodrowego 

odcinka pasa bezpieczeństwa na brzu­

chu ani powyżej niego.

    OSTRZEŻENIE 

Niemowlęta i małe dzieci należy ZAWSZE 

umieszczać w fotelikach odpowiednich 

do ich wzrostu i wagi.
Aby ograniczyć ryzyko poważnych 

obrażeń lub zagrożenia życia dziec­

ka i  innych pasażerów, podczas jazdy 

NIGDY nie trzymać dzieci na rękach ani 

na kolanach. Gwałtowne siły powsta­

jące podczas wypadku mogą wyrwać 

dziecko z rąk osoby trzymającej i rzucić 

je na elementy wnętrza pojazdu.

    OSTRZEŻENIE 

3-26

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Małe dzieci są najlepiej zabezpieczone 

przed zagrożeniami podczas wypadku, 

gdy są przewożone na tylnym siedzeniu 

w odpowiednim foteliku spełniającym obo-

wiązujące przepisy prawa i  normy bez-

pieczeństwa. Przed zakupem fotelika dla 

dziecka należy upewnić się, że posiada on 

certyfikat bezpieczeństwa zgodny z  obo-

wiązującymi przepisami prawa. Fotelik musi 

być odpowiedni do wzrostu i wagi dziecka. 

Informację na temat dopuszczalnego wzro-

stu i wagi dziecka podano na etykiecie fote-

lika. Więcej informacji na ten temat podano 

w części „Foteliki dla dzieci”.

Większe dzieci 

Dzieci za duże do fotelików powinny sie-

dzieć na tylnych siedzeniach i mieć zapięte 

pasy biodrowo-barkowe. Pas bezpieczeń-

stwa powinien opasywać uda oraz ściśle 

przylegać do klatki piersiowej i barku. Tylko 

takie ułożenie pasa zapewnia bezpieczeń-

stwo dziecka. Regularnie sprawdzać przyle-

ganie pasa, ponieważ wiercące się dziecko 

może zmienić ułożenie pasa. Dzieci są 

najlepiej zabezpieczone podczas wypadku, 

gdy siedzą z tyłu i są prawidłowo przypięte 

pasami.

Jeżeli większe dziecko musi jechać na 

przednim fotelu, należy je prawidłowo 

zabezpieczyć pasem biodrowo-barkowym, 

a fotel odsunąć jak najdalej do tyłu.
Jeżeli barkowy odcinek pasa bezpieczeń-

stwa lekko dotyka szyi lub twarzy dziec-

ka, należy spróbować przesunąć dziecko 

w stronę środka samochodu. Jeżeli barkowy 

odcinek pasa nadal dotyka jego szyi lub 

twarzy, należy umieścić dziecko w foteliku 

albo na siedzisku umieszczonym na siedze-

niu tylnym.

Używanie pasów bezpieczeństwa 

przez osoby kontuzjowane

Przewożone osoby kontuzjowane powinny 

mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Zapytać 

lekarza o zalecenia specjalne.

Jeden pas dla jednej osoby 

Jednego pasa bezpieczeństwa nie mogą 

używać równocześnie dwie osoby (nawet 

osoba dorosła z dzieckiem). Może to zwięk-

szyć stopień obrażeń podczas wypadku.

Zakaz kładzenia się 

Siedzenie podczas jazdy w mocno odchylo-

nej pozycji może być niebezpieczne. Mocne 

odchylenie oparć foteli znacznie zmniej-

sza skuteczność układów bezpieczeństwa 

(pasów i poduszek powietrznych).
Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów 

bezpieczeństwa, należy je układać tak, by 

ściśle przylegały do bioder i  klatki pier-

siowej. Dlatego podczas wypadku osoba 

siedząca w  takiej pozycji może uderzyć 

w  pas i  odnieść obrażenia szyi lub innych 

części ciała.
Im bardziej odchylone oparcie, tym więk-

sze niebezpieczeństwo wsunięcia się bioder 

użytkownika pod pas i spowodowania przez 

pas poważnych obrażeń wewnętrznych.

• 

Zawsze sprawdzać, czy większe 

dzieci mają zapięte i  prawidłowo 

ułożone pasy bezpieczeństwa.

• 

NIGDY nie dopuszczać do tego, by 

barkowy odcinek pasa bezpieczeń­

stwa dotykał szyi lub twarzy dziecka.

• 

Jednym pasem bezpieczeństwa 

można przypinać tylko jedno dziecko.

    OSTRZEŻENIE 

3-27

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Dbałość o pasy bezpieczeństwa 

Elementów pasów bezpieczeństwa nie 

wolno demontować, rozmontowywać ani 

modyfikować. Ponadto należy dbać, aby 

pasy, ich sprzączki i  klamry nie zostały 

uszkodzone przez zawiasy foteli, drzwi ani 

w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Okresowa kontrola

Należy regularnie sprawdzać, czy żaden pas 

bezpieczeństwa nie jest zużyty ani uszko-

dzony. Wszystkie uszkodzone części należy 

jak najszybciej wymieniać w Autoryzowanej 

Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.

Utrzymywać pasy czyste i suche 

Pasy bezpieczeństwa należy utrzymywać 

w  stanie czystym i  suchym. Zabrudzone 

pasy można czyścić za pomocą łagodne-

go roztworu mydła w  ciepłej wodzie. Nie 

używać wybielaczy, barwników, mocnych 

detergentów ani materiałów ściernych, 

ponieważ mogą uszkodzić i osłabić materiał 

pasa.

Kiedy wymieniać pasy 

Po wypadku należy wymienić wszystkie 

kompletne pasy bezpieczeństwa zapię-

te w  momencie zderzenia. Wymiana jest 

konieczna nawet wtedy, gdy nie są widocz-

ne żadne uszkodzenia. W  takim przypadku 

należy skontaktować się z  Autoryzowaną 

Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

• 

Podczas jazdy NIGDY nie siedzieć na 

fotelu z  mocno odchylonym opar­

ciem.

• 

W  razie wypadku lub gwałtownego 

hamowania jazda w  pozycji półle­

żącej stwarza poważne zagrożenie 

zdrowia lub życia.

• 

Kierowca i  pasażerowie powinni 

zawsze prawidłowo siedzieć na swo­

ich siedzeniach oraz mieć zapięte 

pasy bezpieczeństwa, a  wszystkie 

oparcia powinny być podniesione.

    OSTRZEŻENIE 

3-28

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Zalecenie dotyczące przewożenia 

dzieci na siedzeniach tylnych

Dzieci należy zawsze przewozić na sie-

dzeniach tylnych, w  odpowiednich dla 

nich fotelikach lub na siedziskach, zgod-

nie z  obowiązującymi przepisami prawa. 

Minimalizuje to ryzyko odniesienia obrażeń 

podczas wypadku, gwałtownego hamowa-

nia lub nagłego manewru. Statystyki dowo-

dzą, że dzieci prawidłowo zabezpieczone 

na tylnych siedzeniach są bezpieczniejsze 

niż dzieci znajdujące się na fotelach przed-

nich. Dzieci, dla których foteliki są za małe, 

powinny mieć zapięte pasy bezpieczeństwa 

pojazdu.

W większości krajów przepisy prawa wyma-

gają, by dzieci podróżowały w  atestowa-

nych fotelikach dziecięcych. Określony prze-

pisami prawa wiek i  wzrost umożliwiający 

używanie przez dzieci pasów bezpieczeń-

stwa zamiast fotelików dziecięcych nie jest 

jednakowy we wszystkich krajach. Dlatego 

planując podróż zagraniczną należy uzyskać 

odpowiednie informacje na ten temat.
Dzieci należy umieszczać i  zabezpieczać 

w  fotelikach zamocowanych na tylnych 

siedzeniach. Należy używać dostępnych na 

rynku fotelików, spełniających obowiązujące 

normy bezpieczeństwa.
Foteliki dla dzieci są projektowane tak, 

aby mocować je na tylnych siedzeniach 

samochodu za pomocą biodrowego pasa 

bezpieczeństwa, biodrowego odcinka bio-

drowo-barkowego pasa bezpieczeństwa, 

mocowań pętlowych lub systemu ISOFIX.

Zawsze mocować fotelik dla dziecka 

na siedzeniu tylnym.

Niemowlęta i  małe dzieci podczas jazdy 

muszą siedzieć w odpowiednich fotelikach, 

zwróconych tyłem lub przodem do kierun-

ku jazdy, prawidłowo przymocowanych do 

tylnego siedzenia pojazdu. Należy zapoznać 

się z instrukcją montażu dostarczoną przez 

producenta fotelika dla dziecka i stosować 

się do niej.

FOTELIKI DLA DZIECI 

Fotelik dla dziecka można umieścić na 

fotelu przednim pod warunkiem uprzed­

niego wyłączenia przedniej poduszki 

powietrznej pasażera.
Dzieci, bez względu na wiek, są bez­

pieczniejsze na tylnych siedzeniach niż 

na przednim fotelu pasażera. Dziecko 

podróżujące na przednim fotelu może 

zostać mocno uderzone przez napeł­

niającą się poduszkę powietrzną, co 

stwarza ZAGROŻENIE JEGO ZDROWIA 

lub ŻYCIA.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Podczas montowania fotelika dla 

dziecka należy zawsze stosować się 

do instrukcji mocowania i  użytko­

wania, podanych przez producenta 

fotelika.

• 

Zawsze prawidłowo zabezpieczać 

dzieci w fotelikach.

• 

Nie używać nosidełka dla niemowląt 

ani fotelika zaczepianego o  oparcie 

fotela, ponieważ takie mocowanie 

nie stanowi wystarczającego zabez­

pieczenia w razie wypadku.

• 

Po wypadku fotelik dla dziecka, pasy 

bezpieczeństwa, kotwiczenia ISOFIX 

oraz zaczepy górnej pętli mocującej 

powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

    OSTRZEŻENIE 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     2      3      4      5     ..