Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 1

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1       2         ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 1

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Użytkowanie

Przeglądy i czynności obsługowe

Dane techniczne

Wszystkie informacje zawarte w  Instrukcji obsługi są aktualne na dzień jej wydania. Firma 
Hyundai zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie, zgodnie z poli-
tyką ciągłego udoskonalania wytwarzanych pojazdów.

Instrukcja obsługi ma zastosowanie do wszystkich wersji tego modelu pojazdu, dlatego zawiera 
opisy i objaśnienia wyposażenia standardowego oraz opcjonalnego. W Instrukcji mogą znajdować 
się fragmenty, które nie dotyczą konkretnego egzemplarza pojazdu.

Pojazd jest wyposażony w urządzenie ogólnoeuropejskiego systemu wezwań alarmowych eCall. Wszelkie samodzielne lub nie-

dozwolone modyfikacje urządzenia systemu eCall, układów pojazdu lub ich podzespołów, montaż wyposażenia niezalecanego 

przez producenta pojazdu i/lub montaż wyposażenia poza Autoryzowanymi Stacjami Obsługi (ASO) Hyundai może spowodować 

nieprawidłowe działanie systemu eCall, a w konsekwencji błędne wezwania lub uszkodzenie urządzenia w pojeździe i niemożność 

skorzystania z niego w razie wypadku lub potrzeby pomocy.
Może to stanowić zagrożenie zdrowia lub życia!

Nie modyfikować pojazdu. Modyfikacje mogą wpływać negatywnie na jego trwałość lub bezpieczeństwo jazdy. Wprowadzenie 

modyfikacji może również stanowić naruszenie warunków gwarancji obejmującej pojazd. Ponadto dokonanie niektórych modyfi-

kacji może oznaczać naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

Pojazd jest wyposażony w układ wtryskowy sterowany elektronicznie i inne podzespoły elektroniczne. Nieprawidłowe wykonanie 

lub regulacja instalacji radiostacji nadawczo-odbiorczej (tzw. CB radia) albo telefonu komórkowego może wpływać negatywnie na 

układy elektroniczne samochodu. W przypadku montażu tego typu urządzenia należy dokładnie przestrzegać Instrukcji dostarczo-

nej przez jego producenta lub zasięgnąć porady Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. Przedstawi ona wytyczne wykonania 

takiej instalacji i poinformuje o niezbędnych środkach ostrożności.

 

Instrukcja zawiera fragmenty zatytułowane „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE”, „OSTROŻNIE” 

i „UWAGA”. Znaczenie tych tytułów jest następujące: 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

ORAZ MOŻLIWOŚCI USZKODZENIA POJAZDU

Fragmenty zatytułowane „NIEBEZPIECZEŃSTWO” 

przedstawiają sytuacje, w  których — w  przy­

padku zlekceważenia ostrzeżenia — występuje 

poważne zagrożenie zdrowia lub życia.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO

Fragmenty zatytułowane „OSTROŻNIE” przed­

stawiają sytuacje, w  których — w  przypadku 

zlekceważenia ostrzeżenia — może dojść do 

odniesienia lekkich lub umiarkowanych obrażeń.

    OSTROŻNIE

UWAGA

Fragmenty zatytułowane „UWAGA” przedsta­

wiają sytuacje, w  których — w  przypadku 

zlekceważenia ostrzeżenia — może dojść do 

uszkodzenia pojazdu.

Fragmenty zatytułowane „OSTRZEŻENIE” przed­

stawiają sytuacje, w  których — w  przypadku 

zlekceważenia ostrzeżenia — może wystąpić 

poważne zagrożenie zdrowia lub życia.

    OSTRZEŻENIE 

 

1-8

Wstęp

Stosowanie paliw, smarów, olejów i pozostałych płynów eksploatacyjnych o parametrach innych niż wskazane przez firmę Hyundai 

może spowodować poważne uszkodzenia silnika i/lub skrzyni biegów. Należy zawsze stosować wysokiej jakości paliwa, smary, oleje 

i płyny eksploatacyjne, spełniające normy podane w rozdziale 2 Instrukcji.

   OSTROŻNIE

WSTĘP

Dziękujemy za zakup samochodu marki Hyundai. Witamy w  rosnącym gronie użytkowników naszych pojazdów i  gratulujemy wyboru! 

Jesteśmy przekonani, że połączenie elegancji i najnowocześniejszych rozwiązań technicznych z niezawodnością pojazdów marki Hyundai 

przyniesie Państwu wiele satysfakcji.
Instrukcja obsługi przedstawia zasady prawidłowej eksploatacji, wymogi bezpieczeństwa, harmonogramy przeglądów oraz inne wskazówki 

dotyczące codziennego użytkowania samochodu. Przed rozpoczęciem jazdy należy dokładnie zapoznać się z Instrukcją, ponieważ może to 

w znacznym stopniu przyczynić się do podniesienia satysfakcji z eksploatacji pojazdu.
Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące układów bezpieczeństwa oraz wyposażenia, ułatwiające wygodne i  bezpieczne 

użytkowanie samochodu.
Zawiera również wytyczne dotyczące przeglądów okresowych i czynności obsługowych wpływających na bezpieczne użytkowanie pojazdu. 

Zalecamy, by wszelkie czynności kontrolne i obsługowe wykonywała Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Zapewnia ona najwyższy 

poziom czynności kontrolnych i obsługowych oraz innych usług, koniecznych podczas eksploatacji samochodu.
Instrukcja obsługi stanowi integralną część Państwa pojazdu i powinna być dostępna dla jego użytkownika w dowolnym momencie. W przy-

padku odsprzedaży pojazdu Instrukcję obsługi należy przekazać nowemu Właścicielowi.

Zespół Hyundai

Copyright 2021 HYUNDAI Motor Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej części niniejszej Instrukcji nie wolno tłumaczyć, powielać ani 

kopiować w całości, we fragmentach, pod żadną postacią ani w żaden inny sposób, czy to mechaniczny czy elektroniczny, włączając w to 

wykonywanie fotokopii, nagrywanie i przechowywanie, bez uzyskania pisemnej zgody firmy HYUNDAI Motor Company.

 

1-9

Wstęp

1

SPOSÓB KORZYSTANIA 

Z INSTRUKCJI

Fragmenty zatytułowane „OSTRZEŻENIE” 

przedstawiają sytuacje, w  których — 

w przypadku zlekceważenia ostrzeżenia 

— może wystąpić poważne zagrożenie 

zdrowia lub życia.

    OSTRZEŻENIE 

Fragmenty zatytułowane „NIEBEZP 

IE­

CZEŃSTWO” przedstawiają sytuacje, 

w których — w przypadku zlekceważe­

nia ostrzeżenia — występuje poważne 

zagrożenie zdrowia lub życia.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO

Fragmenty zatytułowane „OSTROŻNIE” 

przedstawiają sytuacje, w  których — 

w przypadku zlekceważenia ostrzeżenia 

— może dojść do odniesienia lekkich 

lub umiarkowanych obrażeń.

   OSTROŻNIE

Dążymy do tego, by eksploatacja pojaz-

du sprawiała jak najwięcej satysfakcji. 

Instrukcja obsługi może być w tym pomoc-

na. Dlatego zdecydowanie zalecamy uważ-

ną lekturę całej Instrukcji. Aby ograniczyć 

ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia, należy 

uważnie przeczytać wszystkie fragmen-

ty zatytułowane „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, 

„OSTRZEŻENIE” i „OSTROŻNIE”.
Tekst uzupełniono ilustracjami, które uła-

twiają zrozumienie sposobu korzystania 

z samochodu. Instrukcja przedstawia wypo-

sażenie pojazdu oraz ważne informacje 

dotyczące bezpieczeństwa. Zawiera również 

cenne porady dotyczące prawidłowej tech-

niki jazdy w różnych warunkach drogowych.
Na początku Instrukcji znajduje się ogólny 

spis treści. Przy wyszukiwaniu konkret-

nych informacji zachęcamy do korzystania 

z indeksu, znajdującego na końcu Instrukcji, 

w  którym wszystkie hasła-tematy zostały 

podane w porządku alfabetycznym.
Rozdziały: Instrukcja zawiera dziewięć roz-

działów oraz indeks. Na początku każdego 

rozdziału znajduje się spis treści. Ułatwia 

on sprawdzenie, czy dany rozdział zawiera 

szukane informacje.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego 

Instrukcja podaje liczne środki ostrożności 

oraz procedury obsługi. Zawiera również 

ostrzeżenia o  potencjalnych zagrożeniach, 

które mogą spowodować obrażenia ciała 

lub uszkodzenie pojazdu.
Zagrożenia oraz instrukcje bezpiecznego 

postępowania podano również na naklej-

kach w pojeździe.
Ostrzeżenia i wskazówki podane w Instrukcji 

służą zapewnieniu bezpieczeństwa. Nie-

stosowanie się do nich może spowodować 

poważne zagrożenie zdrowia lub życia.
Instrukcja zawiera fragmenty zatytułowane 

„NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE” 

i  „OSTROŻNIE”, wyróżnione dodatkowo 

symbolem ostrzegawczym, oraz fragmenty 

„UWAGA”.

 Ten symbol ostrzega o  możli-

wości odniesienia obrażeń. Aby 

uniknąć zagrożenia zdrowia lub 

życia, należy postępować zgod-

nie ze wskazówkami oznaczo-

nymi tym symbolem. Symbol 

ostrzegawczy stosowany jest 

zawsze w połączeniu z określe-

niem „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, 

„OSTRZEŻENIE” lub „OSTROŻ-

NIE”.

UWAGA

Fragmenty zatytułowane „UWAGA” przed­

stawiają sytuacje, w  których — w  przy­

padku zlekceważenia ostrzeżenia — może 

dojść do uszkodzenia pojazdu.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1-10

Wstęp

Silniki benzynowe

Benzyna bezołowiowa

Aby uzyskać optymalne osiągi samocho-

du, należy używać benzyny bezołowio-

wej o  liczbie oktanowej RON (Research 

Octane Number — liczba oktanowa usta-

lona badawczo) 95 lub wyższej/wartości 

przeciwstukowej AKI (Anti Knock Index) 91 

lub wyższej. Można używać benzyny bezo-

łowiowej o liczbie oktanowej RON 91 ÷ 94/

wartości przeciwstukowej AKI 87 ÷ 90, lecz 

może to spowodować wyczuwalne pogor-

szenie osiągów samochodu. Nie stosować 

paliwa z dodatkiem metanolu.

Benzyna z domieszką alkoholu

Na niektórych rynkach, obok benzyny bez-

ołowiowej i/lub ołowiowej albo zamiast 

nich, sprzedawana jest mieszanka benzyny 

i  alkoholu etylowego, zwanego etanolem 

lub alkoholem zbożowym albo mieszanka 

benzyny i  alkoholu metylowego, zwanego 

metanolem lub alkoholem drzewnym. Ten 

rodzaj paliwa nazywany jest gazoholem.
Nie używać mieszanki benzyny i  metano-

lu. Mieszankę benzyny i  etanolu można 

stosować tylko jeżeli zawartość etanolu 

nie przekracza 10% (paliwo o  oznaczeniu 

E10). Nieprzestrzeganie powyższego wymo-

gu może spowodować pogorszenie osiągów 

pojazdu i  uszkodzenie układu paliwowego, 

układu sterowania silnikiem oraz układu 

kontroli emisji.

W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów 

nieprawidłowej pracy silnika należy prze-

rwać używanie mieszanki benzyny i alkoho-

lu (gazoholu).
Gwarancja producenta nie obejmuje usterek 

samochodu lub jego niewystarczających 

osiągów, jeżeli zostały spowodowane przez:
1. Gazohol zawierający więcej niż 10% 

etanolu.

2. Benzynę lub gazohol zawierające meta-

nol.

3.  Benzynę ołowiową lub gazohol ołowiowy.

Domieszki do paliwa

Stosowanie domieszek do paliwa, takich 

jak:

 

Domieszka silikonowa,

 

Domieszka manganowa,

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PALIWA

• 

Nie dolewać paliwa do zbiornika 

po automatycznym wyłączeniu się 

pistoletu paliwowego.

• 

Aby nie dopuścić do rozlania pali­

wa zawsze sprawdzać, czy zakręt­

ka wlewu paliwa jest prawidłowo 

dokręcona.

    OSTRZEŻENIE 

NIGDY NIE UŻYWAĆ BENZYNY OŁO­

WIOWEJ! Nawet jednokrotne użycie 

benzyny ołowiowej powoduje nieodwra­

calne uszkodzenie katalizatora, sond 

lambda wchodzących w  skład układu 

sterowania silnikiem oraz wpływa na 

zwiększenie emisji szkodliwych skład­

ników spalin.
Nigdy nie wlewać do zbiornika pali­

wa żadnych środków do czyszczenia 

układu paliwowego, poza środkami 

zalecanymi przez producenta (szcze­

gółowe informacje można uzyskać 

u Autoryzowanego Dealera Hyundai).

   OSTROŻNIE

Nigdy nie używać gazoholu zawierają­

cego metanol. W przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek objawów nieprawidłowej 

pracy silnika należy zaprzestać używa­

nia gazoholu.

   OSTROŻNIE

1-11

Wstęp

1

 

Domieszka ferrocenowa (na bazie żela-

za),

 

Inne domieszki do paliwa na bazie metali,

może spowodować wypadanie zapłonów, 

pogorszenie osiągów, gaśnięcie silnika, 

uszkodzenie lub korozję katalizatora oraz 

inne uszkodzenia wpływające negatywnie 

na trwałość jednostki napędowej.

UWAGA

Gwarancja na nowy samochód nie obejmu­

je usterek układu paliwowego i problemów 

z  osiągami, które zostały spowodowane 

stosowaniem powyższych rodzajów paliw.

Używanie paliw z dodatkiem MTBE 

(eter tert­butylowo­metylowy)

Hyundai zaleca unikanie paliw zawierają-

cych objętościowo więcej niż 15% MTBE 

(eteru tert-butylowo-metylowego) o  zawar-

tości wagowej tlenu powyżej 2,7%.
Paliwo zawierające objętościowo więcej niż 

15% MTBE (powyżej 2,7% tlenu wagowo) 

może spowodować powstawanie korków 

par paliwa w  przewodach układu paliwo-

wego, a  w  konsekwencji pogorszyć osiągi 

samochodu lub utrudnić uruchamianie sil-

nika.

Nie używać metanolu

W tym samochodzie nie wolno używać paliw 

zawierających metanol (alkohol drzewny). 

Ten rodzaj paliwa może pogorszyć osiągi 

samochodu i  uszkodzić układ paliwowy, 

układ sterowania silnikiem oraz układ kon-

troli emisji.

Domieszki i dodatki do paliwa

Hyundai zaleca używanie benzyny bezoło-

wiowej o liczbie oktanowej RON (Research 

Octane Number — liczba oktanowa usta-

lona badawczo) 95 lub wyższej/wartości 

przeciwstukowej AKI (Anti Knock Index) 91 

lub wyższej (w Europie).

Klienci, którzy nie używają regularnie ben-

zyn dobrej jakości z  odpowiednimi dodat-

kami i  mają problemy z  uruchamianiem 

silnika lub obserwują, że silnik nie pracuje 

prawidłowo, powinni wlewać do zbiornika 

paliwa jedną butelkę domieszki zgodnie 

z harmonogramem przeglądów okresowych 

(patrz „Harmonogram przeglądów pojazdu 

użytkowanego w  warunkach normalnych” 

w rozdziale 9). 
Właściwe domieszki oraz informacje na 

temat sposobu ich używania są dostępne 

w  Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO) 

Hyundai. Nie dodawać innych domieszek.

Użytkowanie samochodu za granicą

W  razie wyjazdu samochodem do innego 

kraju należy:
•  Przestrzegać wszystkich przepisów doty-

czących rejestracji samochodu i  ubez-

pieczenia.

•  Upewnić się, że dostępne jest tam wła-

ściwe paliwo.

Gwarancja na nowy samochód nie 

obejmuje usterek układu paliwowego 

i  problemów z  osiągami, spowodowa­

nych używaniem paliwa zawierającego 

metanol lub MTBE (eter tert­butylowo­

­metylowy) o stężeniu przekraczającym 

objętościowo 15% (zawartości wagowej 

tlenu powyżej 2,7%).

   OSTROŻNIE

1-12

Wstęp

MODYFIKACJE POJAZDU

•  Nie należy modyfikować pojazdu. 

Modyfikacje mogą spowodować naru-

szenie obowiązujących przepisów i norm 

czystości spalin, wpływać negatywnie na 

osiągi pojazdu, jego trwałość i  bezpie-

czeństwo jazdy.
Ponadto gwarancja nie obejmuje usterek 

ani nieprawidłowego działania pojazdu, 

wynikających z jego modyfikacji.   

•  Używanie nieautoryzowanych urządzeń 

elektrycznych lub elektronicznych może 

spowodować nieprawidłowe działanie 

pojazdu, uszkodzenia instalacji elek-

trycznej, rozładowanie akumulatora, 

a nawet pożar. Ze względów bezpieczeń-

stwa zaleca się nie używać nieautory-

zowanych urządzeń elektrycznych lub 

elektronicznych.

•  Zużycie paliwa i osiągi silnika mogą 

się zmieniać podczas okresu dociera-

nia pojazdu i stabilizują się po około 

6000 km. Podczas docierania silnik 

może zużywać więcej oleju.

Firma Hyundai promuje ochronę środowi-

ska. Dlatego umożliwia zwrot wycofane-

go z  użytkowania pojazdu marki Hyundai, 

zgodnie z dyrektywą europejską w sprawie 

pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Szczegółowe informacje na ten temat 

można uzyskać na stronie internetowej 

HYUNDAI: 

http://www.hyundai.pl

.

DOCIERANIE POJAZDU

Należy pamiętać, że zastosowanie się do 

poniższych prostych zaleceń w ciągu pierw-

szego 1000 km przebiegu może podnieść 

późniejsze osiągi pojazdu, zmniejszyć zuży-

cie paliwa oraz zwiększyć trwałość podze-

społów.
•  Nie zwiększać nadmiernie prędkości 

obrotowej silnika.

•  Podczas jazdy utrzymywać pręd-

kość obrotową silnika w  zakresie 

2000 ÷ 4000 obr./min.

•  Nie utrzymywać przez dłuższy czas nie-

zmiennej prędkości obrotowej silnika 

— ani wysokiej, ani niskiej. Prawidłowe 

dotarcie silnika wymaga zmian prędko-

ści obrotowej.

•  Aby zapewnić prawidłowe „ułożenie się” 

hamulców, unikać ostrego hamowania 

— z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.

•  Ponadto przez pierwsze 2000 km prze-

biegu nie holować przyczepy.

•  Zużycie paliwa i osiągi silnika mogą 

się zmieniać podczas okresu dociera-

nia pojazdu i stabilizują się po około 

6000 km. Podczas docierania silnik 

może zużywać więcej oleju.

ZWROT POJAZDÓW 

WYCOFANYCH 

Z UŻYTKOWANIA

2-2

Prezentacja ogólna pojazdu

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY (I)

Rzeczywisty wygląd wyposażenia opisanego na tej stronie  

może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

OBC3010001

  Widok z przodu

 

• Wersja 5-drzwiowa

1.  Maska silnika 

5-37

2.  Światła przednie 

9-65

3.  Światła przeciwmgielne przednie 

9-69

4.  Opony i obręcze kół 

9-36

5.  Lusterka zewnętrzne 

5-24

6.  Wycieraczki szyby czołowej 

9-30

7. Szyby 

5-28

8.  Czujniki ultradźwiękowe przednie  7-128/7-141

2-3

Pr

ez

ent
acja o

gólna pojazdu

2

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY (II)

Rzeczywisty wygląd wyposażenia opisanego na tej stronie  

może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

OBC3010002

  Widok z tyłu

 

• Wersja 5-drzwiowa

1. Antena 

5-94

2. Drzwi 

5-13

3.  Pokrywa wlewu paliwa 

5-41

4.  Czujniki ultradźwiękowe tylne 

7-125/7-128

5.  Dodatkowe światło stopu 

9-83

6.  Kamera tylna* 

7-105/7-133

7.  Wycieraczka* szyby tylnej 

9-31

8.  Klapa bagażnika 

5-38

2-4

Prezentacja ogólna pojazdu

Rzeczywisty wygląd wyposażenia opisanego na tej stronie  

może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

OBC3TN011001

  Widok z przodu

 

• Wersja N-line

1.  Maska silnika 

5-37

2.  Światła przednie 

9-65

3.  Światła przeciwmgielne przednie 

9-69

4.  Opony i obręcze kół 

9-36

5.  Lusterka zewnętrzne 

5-24

6.  Wycieraczki szyby czołowej 

9-30

7. Szyby 

5-28

8.  Czujniki ultradźwiękowe przednie  7-128/7-141

2-5

Pr

ez

ent
acja o

gólna pojazdu

2

Rzeczywisty wygląd wyposażenia opisanego na tej stronie  

może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

OBC3TN011002

  Widok z tyłu

 

• Wersja N-line

1. Antena 

5-94

2. Drzwi 

5-13

3.  Pokrywa wlewu paliwa 

5-41

4.  Czujniki ultradźwiękowe tylne 

7-125/7-128

5.  Dodatkowe światło stopu 

9-83

6.  Kamera tylna* 

7-105/7-133

7.  Wycieraczka* szyby tylnej 

9-31

8.  Klapa bagażnika 

5-38

2-6

Prezentacja ogólna pojazdu

Rzeczywisty wygląd wyposażenia opisanego na tej stronie  

może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

OBC3V011001

  Widok z przodu

 

• Wersja CUV

1.  Maska silnika 

5-37

2.  Światła przednie 

9-65

3.  Światła przeciwmgielne przednie 

9-69

4.  Opony i obręcze kół 

9-36

5.  Lusterka zewnętrzne 

5-24

6.  Wycieraczki szyby czołowej 

9-30

7. Szyby 

5-28

8.  Czujniki ultradźwiękowe przednie  7-128/7-141

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1       2         ..

 

 

///////////////////////////////////////