Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 6

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     4      5      6      7     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 6

 

 

3-45

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Kurtynowe poduszki powietrzne 

Kurtynowe poduszki powietrzne znajdują się 

nad drzwiami przednimi i  tylnymi, wzdłuż 

wzmocnień dachowych, po stronie prawej 

i lewej pojazdu.

Są one zaprojektowane tak, aby podczas 

niebezpiecznych uderzeń bocznych chronić 

głowy osób siedzących na fotelach przed-

nich i na siedzeniach zewnętrznych tylnych.
Kurtynowe poduszki powietrzne napełniają 

się jedynie w przypadku niektórych uderzeń 

w  bok samochodu, w  zależności od siły, 

kąta, prędkości i miejsca uderzenia.
W  samochodach wyposażonych w  czuj-

nik przewrócenia się pojazdu na bok lub 

na dach boczne i/lub kurtynowe poduszki 

powietrzne po obu stronach pojazdu mogę 

się aktywować w przypadku wykrycia przez 

ten czujnik przewrócenia się pojazdu. 
Kurtynowe poduszki powietrzne aktywują 

się podczas niebezpiecznych uderzeń bocz-

nych albo w  przypadku przewrócenia się 

pojazdu na bok lub na dach.
Ze względów bezpieczeństwa na haczykach 

na ubrania nie należy wieszać ciężkich 

przedmiotów. 

• 

Nie umieszczać żadnych przedmio­

tów pomiędzy drzwiami a siedzenia­

mi. W przypadku aktywacji poduszek 

powietrznych przedmioty te mogą 

zostać wyrzucone z dużą siłą.

• 

Nie montować żadnych akcesoriów 

z boku ani w pobliżu bocznych podu­

szek powietrznych.

• 

Nie umieszczać żadnych przedmio­

tów pomiędzy wszywkami ostrze­

gawczymi bocznych poduszek 

powietrznych a siedziskami. W przy­

padku aktywacji poduszek powietrz­

nych przedmioty te mogą spowodo­

wać obrażenia.

• 

Nie uderzać w drzwi przy włączonej 

stacyjce (stan ON). Może to spowodo­

wać aktywację poduszek powietrz­

nych.

• 

Jeżeli fotel/siedzenie lub jego 

tapicerka są uszkodzone, pojazd 

powinna niezwłocznie sprawdzić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

OAC3039021TU

OAC3039022TU

3-46

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Zasada działania układu poduszek 

powietrznych 

W  skład układu poduszek powietrznych 

(SRS-Airbag) wchodzą następujące elemen-

ty:
1.  Przednia poduszka powietrzna kierowcy
2.  Przednia poduszka powietrzna pasażera
3.  Boczne poduszki powietrzne
4.  Kurtynowe poduszki powietrzne
5. Pasy bezpieczeństwa ze zwijaczami 

i napinaczami

6. Lampka ostrzegawcza układu poduszek 

powietrznych (SRS-Airbag)

7. Moduł sterowania układem SRS-Airbag 

(SRSCM)

Aby ograniczyć ryzyko poważnych 

obrażeń lub zagrożenia życia, powodo­

wane przez aktywujące się kurtynowe 

poduszki powietrzne, należy stosować 

następujące środki ostrożności:

• 

Wszyscy użytkownicy pojazdu muszą 

mieć prawidłowo zapięte pasy bez­

pieczeństwa i  siedzieć w  prawidło­

wej pozycji.

• 

Foteliki dla dzieci montować możli­

wie jak najdalej od drzwi.

• 

Nie umieszczać żadnych przedmio­

tów na poduszkach powietrznych. 

Nie umieszczać również żadnych 

przedmiotów w  strefach aktywacji 

poduszek powietrznych, np. przy 

drzwiach, szybach drzwi bocznych, 

słupkach przednich i tylnych. 

• 

Na wieszaku na ubrania wieszać 

wyłącznie odzież. W  szczególności 

nie wieszać przedmiotów twardych 

ani kruchych. Podczas wypadku 

takie przedmioty mogą spowodować 

uszkodzenia pojazdu i/lub obrażenia 

ciała.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Nie zezwalać pasażerom na opiera­

nie się ramionami ani głową o drzwi, 

wystawianie rąk przez otwarte okna 

ani na umieszczanie jakichkolwiek 

przedmiotów między drzwiami a sie­

dzeniami.

• 

Nie otwierać ani nie podejmować 

prób naprawy kurtynowych podu­

szek powietrznych.

OBC3030023

3-47

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

8.  Czujniki zderzenia czołowego
9.  Czujniki uderzenia bocznego
10.  Ciśnieniowe czujniki uderzenia boczne-

go

11.  Lampka sygnalizacyjna włączenia/wyłą-

czenia przedniej poduszki powietrznej 

pasażera

12.  Wyłącznik przedniej poduszki powietrz-

nej pasażera

* jeżeli występuje

Moduł sterowania układem poduszek 

powietrznych przy włączonej stacyjce (stan 

ON) stale monitoruje stan wszystkich ele-

mentów układu. W  przypadku kolizji okre-

śla on na podstawie sygnałów czujników 

układu, czy siła uderzenia wymaga aktywa-

cji poduszek powietrznych i/lub napinaczy 

pasów bezpieczeństwa.

Lampka ostrzegawcza 

układu poduszek 

powietrznych (SRS-Airbag)

Symbol lampki ostrzegawczej układu podu-

szek powietrznych (SRS-Airbag) w  zesta-

wie wskaźników przedstawiono na ilu-

stracji. Moduł sterowania układem podu-

szek powietrznych stale monitoruje stan 

wszystkich elementów układu. Świecąca się 

lampka ostrzegawcza oznacza potencjalną 

usterkę układu poduszek powietrznych.

W  przypadku usterki układu poduszek 

powietrznych (SRS­Airbag) poduszki 

powietrzne mogą nie napełnić się pra­

widłowo podczas wypadku. Sytuacja 

taka zwiększa zagrożenie zdrowia lub 

życia.
Wystąpienie któregokolwiek z  poniż­

szych warunków może oznaczać uster­

kę układu poduszek powietrznych (SRS­

Airbag):

• 

Lampka ostrzegawcza układu podu­

szek powietrznych nie włącza się na 

ok. 6  sekund po włączeniu stacyjki 

(stan ON).

• 

Lampka ostrzegawcza układu nie 

gaśnie po ok. 6 sekundach.

• 

Lampka ostrzegawcza włącza się 

podczas jazdy.

• 

Lampka ostrzegawcza miga przy 

uruchomionym silniku.

W  przypadku wystąpienia którego­

kolwiek z  powyższych stanów układ 

powinna jak najszybciej sprawdzić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

    OSTRZEŻENIE 

3-48

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Podczas zderzenia czołowego czujniki 

wykrywają szybki spadek prędkości pojaz-

du. Jeżeli opóźnienie przekracza wartość 

progową, moduł sterowania aktywuje 

przednie poduszki powietrzne we właści-

wym momencie i z wymaganą siłą.
Przednie poduszki powietrzne zwiększa-

ją bezpieczeństwo kierowcy i  pasażera 

przy zderzeniach czołowych, podczas któ-

rych pasy bezpieczeństwa nie zapewnia-

ją wystarczającej ochrony. W  przypadku 

uderzenia bocznego albo przewrócenia się 

pojazdu na bok lub na dach mogą akty-

wować się boczne poduszki powietrzne. 

Poduszki te stanowią dodatkową ochronę 

górnej części tułowia. 
• Poduszki powietrzne są gotowe do akty-

wacji tylko wtedy, gdy stacyjka jest włą-

czona (stan ON).

•  Aby chronić przed poważnymi obraże-

niami, poduszki powietrzne aktywują się 

w  przypadku niektórych zderzeń czoło-

wych lub bocznych.

•  Zasadniczo aktywacja poszczególnych 

poduszek powietrznych zależy od opóź-

nienia w  trakcie kolizji, jego kierunku 

itp. Wysłanie sygnału aktywacji podu-

szek powietrznych przez moduł sterowa-

nia układem SRS-Airbag zależy przede 

wszystkim od tych dwóch czynników.

•  Przednie poduszki powietrzne napełniają 

i opróżniają się w sposób niemal natych-

miastowy. Zaobserwowanie momentu 

napełniania poduszek powietrznych pod-

czas wypadku jest praktycznie niemoż-

liwe. Zdecydowanie bardziej prawdopo-

dobne jest zobaczenie po wypadku już 

opróżnionych poduszek powietrznych, 

zwisających z miejsc mocowania.

•  Aby zapewnić odpowiednią ochronę 

podczas poważnego wypadku, poduszki 

powietrzne muszą napełniać się bar-

dzo szybko. Zderzenie jest zjawiskiem 

nagłym, dlatego poduszka powietrzna 

musi napełniać się błyskawicznie, zanim 

użytkownik siłą bezwładności uderzy 

w  wewnętrzne elementy samochodu. 

Krótki czas napełniania zmniejsza ryzyko 

odniesienia poważnych obrażeń zagra-

żających zdrowiu lub życiu i dlatego jest 

niezbędnym warunkiem skutecznego 

działania poduszek powietrznych.
Skutkiem ubocznym koniecznego, gwał-

townego napełniania poduszek powietrz-

nych mogą być jednak otarcia twarzy, 

stłuczenia lub złamania kości.

•  Jeżeli kierowca lub pasażer znajduje 

się zdecydowanie zbyt blisko poduszki 

powietrznej, aktywująca się poduszka 

powietrzna może stanowić poważne 

zagrożenie jego życia.

Aktywujące się poduszki powietrzne mogą 

spowodować obrażenia ciała osoby zajmu-

jącej nieprawidłową pozycję. Największe 

ryzyko powoduje siedzenie zbyt blisko 

poduszki powietrznej. Poduszka powietrz-

na do napełnienia się potrzebuje miejsca. 

Dlatego zaleca się, by kierowca utrzymy-

wał możliwie największą odległość między 

środkiem kierownicy a  klatką piersiową, 

zachowując przy tym ciągłą kontrolę nad 

pojazdem.

3-49

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Jeżeli moduł sterowania układem poduszek 

powietrznych wykrywa zderzenie czołowe 

przekraczające wartość progową, auto-

matycznie powoduje aktywację przednich 

poduszek powietrznych.

Podczas aktywacji poduszek powietrznych 

nacięcia wykonane w ich pokrywach zostają 

rozerwane pod działaniem ciśnienia napeł-

niających się poduszek. Rozerwanie pokryw 

umożliwia całkowite napełnienie się podu-

szek powietrznych.
Całkowicie napełniona poduszka powietrz-

na, w  połączeniu z  prawidłowo zapiętym 

pasem bezpieczeństwa, powstrzymuje 

przemieszczanie się kierowcy lub pasaże-

ra, zmniejszając tym samym ryzyko urazu 

głowy lub klatki piersiowej.

Po całkowitym napełnieniu poduszka 

powietrzna zaczyna się natychmiast opróż-

niać. Umożliwia to kierowcy utrzymanie 

widoczności przed pojazdem oraz możliwo-

ści kierowania pojazdem i obsługi elemen-

tów sterujących.

ODN8039077L

  

Przednia poduszka powietrzna kierowcy (1)

ODN8039078L

  

Przednia poduszka powietrzna kierowcy (2)

ODN8039079L

  

Przednia poduszka powietrzna kierowcy (3)

ODN8039080L

  

Przednia poduszka powietrzna pasażera

3-50

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Zjawiska po napełnieniu poduszki 

powietrznej 

W  przypadku zderzenia czołowego lub 

bocznego poduszka powietrzna napełnia 

się i  natychmiast zaczyna się opróżniać. 

Dzięki temu napełniona poduszka powietrz-

na nie zasłania widoku przez szybę czołową 

i pozwala kierowcy na operowanie kierow-

nicą. Kurtynowe poduszki powietrzne mogą 

pozostać napełnione przez pewien czas po 

aktywacji.

Aby uniknąć uderzenia przedmiotami 

wyrzucanymi przez napełniające się 

poduszki powietrzne:

• 

Na desce rozdzielczej przed pasaże­

rem — powyżej schowka przedniego 

— nie montować ani nie umieszczać 

żadnych akcesoriów (uchwyty na 

napoje, kasety czy płyty CD, notatniki 

na przyssawkach itp.).

• 

Nie umieszczać pojemnika z odświe­

żaczem powietrza w  pobliżu zesta­

wu wskaźników ani na powierzchni 

deski rozdzielczej.

    OSTRZEŻENIE 

Po napełnieniu poduszek powietrznych 

należy stosować następujące środki 

ostrożności:

• 

Aby uniknąć długiego narażenia na 

dym i pył uwolniony przez aktywują­

ce się poduszki powietrzne, możliwie 

jak najszybciej po zderzeniu otwo­

rzyć okna i drzwi pojazdu.

• 

Przez kilkanaście minut od momen­

tu aktywacji poduszek powietrznych 

nie należy dotykać wnętrza miejsc 

mocowania ani elementów danych 

poduszek. Elementy stykające się 

z aktywowaną poduszką powietrzną 

mogą być bardzo gorące.

• 

Powierzchnie skóry narażone na 

kontakt z pyłem poduszek powietrz­

nych dokładnie umyć zimną wodą 

i łagodnym mydłem.

• 

Aktywowane poduszki powietrz­

ne musi natychmiast wymienić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai. Poduszki powietrzne są jed­

norazowe.

    OSTRZEŻENIE 

3-51

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Huk i dym towarzyszące aktywacji 

poduszek powietrznych 

Aktywacji poduszek powietrznych towarzy-

szy głośny huk, dym i pył wewnątrz pojazdu. 

Jest to zjawisko normalne i wynika z akty-

wacji naboju pirotechnicznego, napełniają-

cego poduszki powietrzne. Po napełnieniu 

poduszek powietrznych można odczuwać 

dyskomfort podczas oddychania. Wynika on 

z przyciśnięcia klatki piersiowej pasem bez-

pieczeństwa i  poduszkami powietrznymi, 

oraz wdychania dymu i  pyłu. U  niektórych 

osób pył może potęgować objawy astmy. 

W  przypadku trudności z  oddychaniem po 

napełnieniu poduszek powietrznych należy 

natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Mimo że dym i pył nie są toksyczne, mogą 

spowodować podrażnienia skóry, oczu, 

błony śluzowej nosa, gardła itp. W  takim 

przypadku należy podrażnione miejsce 

natychmiast przemyć i opłukać zimną wodą. 

Jeżeli objawy nie znikną, należy zasięgnąć 

porady lekarza.

Zakaz montowania fotelika dla 

dziecka na przednim fotelu pasażera

Nigdy nie montować fotelika dla dziecka 

na przednim fotelu pasażera. Napełniająca 

się poduszka powietrzna może z  dużą siłą 

uderzyć w  dziecko, powodując poważne 

zagrożenie jego zdrowia lub życia.

• 

Duże niebezpieczeństwo! Nigdy 

nie montować fotelika zwróconego 

tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu 

chronionym umieszczoną przed nim 

poduszką powietrzną!

• 

NIGDY nie montować fotelika dzie­

cięcego zwróconego tyłem do kie­

runku jazdy na siedzeniu chronionym 

umieszczoną przed nim WŁĄCZONĄ 

PODUSZKĄ POWIETRZNĄ. Może to 

spowodować POWAŻNE ZAGROŻENIE 

ZDROWIA LUB ŻYCIA DZIECKA!

• 

Nigdy nie montować fotelika dla 

dziecka na przednim fotelu pasażera. 

Napełniająca się poduszka powietrz­

na może spowodować poważne 

zagrożenie zdrowia lub życia dziec­

ka.

    OSTRZEŻENIE 

OHI038169L

3-52

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Brak aktywacji poduszek 

powietrznych

Aktywacja poduszek powietrznych nie jest 

konieczna podczas każdej kolizji. Nie nastą-

pi ona na przykład podczas uderzeń w  tył 

pojazdu, podczas uderzeń wtórnych w przy-

padku kolizji, ani podczas uderzeń przy 

niskich prędkościach. Uszkodzenia pojaz-

du podczas zderzenia powstają w  wyniku 

pochłaniania energii uderzenia. Powstanie 

uszkodzeń nie oznacza jednak, że aktywa-

cja poduszek powietrznych była konieczna.

Czujniki zderzeń układu poduszek 

powietrznych 

Aby uniknąć nieoczekiwanej aktywacji 

poduszek powietrznych, stanowiącej 

zagrożenie zdrowia lub życia:

• 

Nie uderzać i nie dopuszczać do ude­

rzania w miejsca, w których znajdują 

się poduszki powietrzne lub czujniki. 

• 

Nie podejmować prób naprawy 

ani konserwacji czujników układu 

poduszek powietrznych ani żadnych 

elementów sąsiadujących z  nimi. 

W  przypadku nawet nieznacznego 

przesunięcia lub obrócenia czujnika 

uderzenia poduszki powietrzne mogą 

aktywować się w  nieodpowiednim 

momencie lub nie aktywować się 

wtedy, kiedy powinny.

• 

Zamontowanie na zderzaku osłon 

nieoryginalnych lub niedopuszczo­

nych przez firmę Hyundai może nie­

korzystnie wpływać na skuteczność 

działania poduszek powietrznych.

    OSTRZEŻENIE 

   Aby zapewnić prawidłowe działanie 

układu poduszek powietrznych, pod­

czas wymiany zderzaka należy sto­

sować wyłącznie oryginalne części 

Hyundai lub zamienniki dopuszczone 

dla tego pojazdu.

• 

Aby uniknąć przypadkowej aktywa­

cji poduszek powietrznych podczas 

holowania pojazdu, należy włączyć 

stan LOCK/OFF lub ACC stacyjki.

• 

Wszelkie naprawy układu poduszek 

powietrznych powinna wykonywać 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

3-53

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

OBC3030024/OAI3039024L/OBC3030025/OBC3030037TU/OBI3030014L

1. Moduł sterowania układem SRS-Airbag
2. Czujniki zderzenia czołowego
3. Ciśnieniowy czujnik uderzenia bocznego
4. Czujnik uderzenia bocznego

 

3-54

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Warunki aktywacji poduszek 

powietrznych

Przednie poduszki powietrzne 

Przednie poduszki powietrzne aktywują się 

w przypadku niektórych zderzeń czołowych, 

w zależności od siły, kąta, prędkości i miej-

sca uderzenia.

Boczne i kurtynowe poduszki 

powietrzne 

Boczne i  kurtynowe poduszki powietrz-

ne aktywują się w  przypadku niektórych 

uderzeń w  bok pojazdu, w  zależności od 

siły, kąta, prędkości i  miejsca uderzenia. 

Przednie poduszki powietrzne (kierowcy 

i  pasażera) zaprojektowano tak, by akty-

wowały się jedynie podczas zderzeń czoło-

wych. Poduszki mogą jednak aktywować się 

również podczas innych rodzajów wypad-

ków — jeżeli czujniki zderzenia czołowego 

wykryją odpowiednie parametry uderzenia. 

Boczne i  kurtynowe poduszki powietrz-

ne zaprojektowano tak, by aktywowały się 

jedynie podczas uderzenia w bok lub prze-

wrócenia się samochodu (jeżeli jest on 

wyposażony w  czujnik przewrócenia się 

na bok lub na dach). Jednak mogą one 

aktywować się również podczas innych 

zderzeń, jeżeli czujniki uderzenia bocznego 

wykryją uderzenie o odpowiedniej charakte-

rystyce. Poduszki mogą również aktywować 

się podczas jazdy po nierównościach lub 

podczas szybkiego najazdu na przeszkodę. 

Aby podczas jazdy po drogach wyboistych 

i  drogach nieutwardzonych zapobiec nie-

oczekiwanej aktywacji poduszek powietrz-

nych, należy zachować ostrożność i  nie 

jechać zbyt szybko.

OBC3030027

OBC3030028

OAC3039029TU

3-55

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Sytuacje, w których poduszki 

powietrzne nie aktywują się

Podczas niektórych wypadków przy niskiej 

prędkości poduszki powietrzne mogą się nie 

aktywować. Poduszki powietrzne nie akty-

wują się w  takich przypadkach, ponieważ 

przy niskich prędkościach wystarczającą 

ochronę zapewniają pasy bezpieczeństwa.

Przednie poduszki powietrzne nie aktywują 

się podczas uderzeń w  tył samochodu, 

ponieważ w takiej sytuacji kierowca i pasa-

żerowie siłą bezwładności zostają odrzuceni 

do tyłu. W  takich przypadkach poduszki 

powietrzne nie stanowią dodatkowej ochro-

ny.

Przednie poduszki powietrzne mogą nie 

aktywować się przy uderzeniach w  bok 

samochodu, ponieważ podczas nich użyt-

kownicy siłą bezwładności przemieszcza-

ją się w  kierunku uderzenia, a  przednie 

poduszki powietrzne nie stanowią wtedy 

dodatkowej ochrony.
Jednakże boczne i  kurtynowe poduszki 

powietrzne mogą aktywować się w  zależ-

ności od prędkości samochodu, siły i  kąta 

uderzenia.

OBC3030029

OBC3030030

OBC3030031

3-56

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Jeżeli uderzenie nastąpi pod takim kątem, 

który powoduje przemieszczenie się użyt-

kowników samochodu poza strefę oddzia-

ływania poduszek, poduszki powietrzne nie 

aktywują się.

Tuż przed zderzeniem kierowcy zwykle 

gwałtownie hamują. Hamowanie z pełną siłą 

powoduje pochylenie się samochodu i obni-

żenie jego przedniej części. Może to spowo-

dować bardzo niebezpieczne wjechanie pod 

pojazd o dużym prześwicie. W takiej sytuacji 

poduszki powietrzne mogą nie aktywować 

się, ponieważ opóźnienie wykrywane przez 

czujniki może być znacząco zaniżone.

Przednie poduszki powietrzne mogą nie 

aktywować się w  przypadku przewróce-

nia się samochodu na bok lub na dach, 

ponieważ w takich sytuacjach nie stanowią 

dodatkowej ochrony dla użytkowników. 

Ponieważ pojazd jest wyposażony w bocz

-

ne  i  kurtynowe  poduszki  powietrzne, 

mogą one aktywować się po przewróceniu 

się pojazdu na bok lub na dach w wyniku 

uderzenia bocznego. 

OGB034038

OBC3030032

OHI038166

3-57

3

Po pierwsz

 bezpiecz

eństw

o

Jeżeli samochód uderzy w słup lub w drze-

wo, poduszki powietrzne mogą nie aktywo-

wać się, ponieważ w  takich przypadkach 

miejsce uderzenia jest ograniczone do nie-

wielkiej powierzchni i  jego energia może 

zostać pochłonięta przez elementy pojazdu.

Obsługa poduszek powietrznych

Zasadniczo układ poduszek powietrznych 

nie wymaga obsługi i nie zawiera elemen-

tów, które mogą być bezpiecznie serwi-

sowane przez użytkownika. Jeżeli lampka 

ostrzegawcza układu poduszek powietrz-

nych (SRS-Airbag) nie świeci się po włą-

czeniu stacyjki (stan ON) lub nie gaśnie 

podczas jazdy, układ powinna natychmiast 

sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai.

Wszelkie prace przy układzie poduszek 

powietrznych, takie jak demontaż, montaż 

czy naprawa jego elementów oraz wszelkie 

prace przy kierownicy, desce rozdzielczej, 

przednich fotelach i  relingach dachowych 

powinna wykonywać Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai. Niewłaściwe postę-

powanie z układem poduszek powietrznych 

może spowodować poważne zagrożenie 

zdrowia lub życia.

Aby ograniczyć ryzyko poważnych 

obrażeń lub zagrożenia życia, należy 

przestrzegać następujących środków 

ostrożności:

• 

Nie podejmować prób modyfikacji 

i  nie odłączać elementów układu 

poduszek powietrznych ani ich prze­

wodów. Nie dodawać żadnych ele­

mentów ozdobnych ani nakładek. Nie 

modyfikować nadwozia.

• 

Nie umieszczać żadnych przedmio­

tów na pokrywie poduszki powietrz­

nej w kierownicy, w desce rozdziel­

czej nad schowkiem przednim ani 

w ich pobliżu.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Pokrywy poduszek powietrznych 

czyścić wyłącznie miękką ście­

reczką zwilżoną czystą wodą. 

Rozpuszczalniki lub środki czyszczą­

ce mogą niekorzystnie wpływać na 

pokrywy i  na prawidłowe działanie 

układu.

• 

Aktywowane poduszki powietrzne 

powinna wymienić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

• 

W  razie konieczności złomowania 

pojazdu lub utylizacji poduszek 

powietrznych należy przedsięwziąć 

odpowiednie środki ostrożnoś­

ci. W  celu uzyskania potrzebnych 

informacji zaleca się konsultację 

z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) 

Hyundai. Niezastosowanie wyma­

ganych środków ostrożności może 

spowodować zagrożenie zdrowia lub 

życia.

OBC3030033

3-58

Po pierwsze 

 bezpieczeństwo

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa 

Podczas jazdy pasażerowie nie powinni 

przemieszczać się ani zmieniać miejsc. 

Podczas wypadku lub gwałtownego hamo-

wania pasażer bez zapiętego pasa bezpie-

czeństwa może zostać rzucony na elementy 

wnętrza samochodu, na innych użytkowni-

ków lub wyrzucony poza samochód.

Nie używać żadnych akcesoriów do 

pasów bezpieczeństwa. 

Elementy mają-

ce podnieść wygodę użytkownika, ułatwić 

zakładanie lub poprawić ułożenie pasa 

mogą zmniejszyć ochronę zapewnianą 

przez pas i stwarzać zagrożenie zdrowia lub 

życia podczas wypadku.

Nie modyfikować foteli przednich.

Modyfikacje przednich foteli mogą zakłócić 

prawidłowe działanie bocznych poduszek 

powietrznych lub czujników układu.

Nie umieszczać żadnych przedmio­

tów pod fotelami przednimi. 

Przedmioty 

umieszczone pod fotelami przednimi mogą 

zakłócić prawidłowe działanie czujników 

lub wiązek przewodów układu poduszek 

powietrznych (SRS-Airbag).

Nie uderzać w  drzwi. 

Uderzenie w  drzwi 

przy włączonej stacyjce (stan ON) może 

spowodować aktywację poduszek powietrz-

nych.

Wyposażenie dodatkowe lub 

modyfikacje pojazdu wyposażonego 

w poduszki powietrzne

Modyfikacja podwozia, zderzaków, dodawa-

nie spojlerów czołowych lub bocznych albo 

zmiana prześwitu może zakłócić działanie 

układu poduszek powietrznych.

Naklejki ostrzegające o poduszkach 

powietrznych

Naklejki ostrzegające informują o  poten-

cjalnych zagrożeniach ze strony układu 

poduszek powietrznych. 
Należy zapoznać się ze wszystkimi informa-

cjami dotyczącymi poduszek powietrznych, 

podanymi w Instrukcji obsługi.

OAC3039035TU

4-2

Zestaw wskaźników

ZESTAW WSKAŹNIKÓW

OBC3040001

  Typ A — z wyświetlaczem 3,5 cala

1. Obrotomierz 
2. Prędkościomierz
3. Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
4. Wskaźnik poziomu paliwa
5. Lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
6. Wyświetlacz LCD (z komputerem pokładowym)

Rzeczywisty wygląd zestawu wskaźników może 
nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustra­
cji. Więcej informacji podano w podrozdziale 
„Wskaźniki i liczniki” tego rozdziału.

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     4      5      6      7     ..