Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 10

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     8      9      10      11     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 10

 

 

Pr

ez

ent
acja o

gólna pojazdu

1

Wyposażenie pojazdu

Otwieranie i zamykanie pojazdu .....................5-4

Kluczyk zdalnego dostępu  ................................................5-4

Inteligentny kluczyk  ............................................................5-7

Immobilizer ........................................................................... 5-12

Zamki drzwi  .....................................................5-13

Obsługa zamków drzwi z zewnątrz  ............................ 5-13

Obsługa zamków drzwi od wewnątrz  ........................ 5-15

Funkcje automatycznego blokowania/ 

odblokowania drzwi  ......................................................... 5-17

Blokada dodatkowa drzwi tylnych  .............................. 5-17

Awaryjne blokowanie drzwi ............................................ 5-18

Układ ostrzegania o pasażerach siedzących  

z tyłu (ROA)  ....................................................................... 5-18

Autoalarm  ........................................................5-19

Kierownica ........................................................5-20

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego ... 5-20

Regulacja pochylenia i wysunięcia kierownicy ......... 5-21

Podgrzewanie kierownicy  .............................................. 5-22

Sygnał dźwiękowy ............................................................ 5-22

Lusterka wsteczne ..........................................5-23

Wewnętrzne lusterko wsteczne .................................... 5-23

Lusterka zewnętrzne ....................................................... 5-24

Szyby .................................................................5-28

Szyby sterowane elektrycznie....................................... 5-28

Okno dachowe .................................................5-32

Elementy wyposażenia zewnętrznego .........5-37

Maska silnika ...................................................................... 5-37

Klapa bagażnika ................................................................. 5-38

Awaryjne otwieranie klapy bagażnika ......................... 5-40

Pokrywa wlewu paliwa ..................................................... 5-41

Światła zewnętrzne ........................................5-44

Układ asystenta świateł drogowych  

(HBA)  ................................................................5-51

Ustawienia układu ............................................................. 5-51

Warunki działania .............................................................. 5-51

Nieprawidłowe działanie i ograniczenia układu  ..... 5-52

5

5

Oświetlenie wnętrza ........................................5-54

Wycieraczki i spryskiwacze  ..........................5-56

Wycieraczki szyby czołowej  ........................................ 5-56

Spryskiwacze szyby czołowej  ..................................... 5-58

Przełącznik wycieraczki i spryskiwacza  

szyby tylnej  ........................................................................ 5-59

Klimatyzacja manualna ...................................5-60

Ogrzewanie i klimatyzacja .............................................. 5-61

Działanie układu ................................................................ 5-65

Obsługa układu .................................................................. 5-67

Klimatyzacja automatyczna ...........................5-69

Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja .................. 5-70

Ręczne sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją ...... 5-71

Działanie układu ................................................................ 5-75

Obsługa układu .................................................................. 5-77

Usuwanie zaparowania i lodu  

z szyby czołowej .............................................5-80

Klimatyzacja manualna..................................................... 5-80

Klimatyzacja automatyczna ............................................ 5-81

Automatyczne usuwanie zaparowania szyby  

czołowej (tylko klimatyzacja automatyczna)  .......... 5-82

Ogrzewanie szyb i lusterek ............................................ 5-83

Schowki .............................................................5-84

Schowek w podłokietniku ............................................... 5-84

Schowek przedni ................................................................ 5-84

Elementy wyposażenia wnętrza  ..................5-85

Popielniczka ......................................................................... 5-85

Uchwyty na napoje ........................................................... 5-85

Podłokietnik przesuwny  ................................................. 5-86

Osłony przeciwsłoneczne .............................................. 5-86

Gniazda zasilania ............................................................... 5-87

Ładowarka USB ................................................................. 5-88

Ładowarka bezprzewodowa telefonów  

komórkowych ...................................................................... 5-88

Zegar ..................................................................................... 5-90

Haczyk na ubrania............................................................. 5-90

Zaczepy dywaników.......................................................... 5-91

Siatka w bagażniku (uchwyty)  ..................................... 5-92

Półka tylna .......................................................................... 5-92

Elementy wyposażenia zewnętrznego .........5-93

Relingi dachowe ................................................................. 5-93

System multimedialny .....................................5-94

Gniazdo USB ........................................................................ 5-94

Antena ................................................................................... 5-94

Przyciski sterowania systemem audio  

na kierownicy (jeżeli występują) .................................. 5-95

Funkcja poleceń głosowych  ......................................... 5-96

Zestaw głośnomówiący Bluetooth

®

 ............................. 5-97

Działanie radioodbiornika pojazdu ............................... 5-97

System audio (bez ekranu dotykowego) ...5-100

Widok panelu sterowania ..............................................5-100

Przyciski zdalnego sterowania na kierownicy ........5-104

Włączanie i wyłączanie systemu ...............................5-106

Włączanie i wyłączanie ekranu ..................................5-107

Obsługa podstawowa .....................................................5-107

Radioodbiornik ...............................................5-108

Włączanie radioodbiornika ...........................................5-108

Zmiana trybu radioodbiornika ......................................5-111

Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych ...........5-111

Wyszukiwanie stacji radiowej ......................................5-111

Zapamiętywanie stacji radiowych ...............................5-112

Słuchanie zapamiętanych stacji radiowych .............5-112

Źródła dźwięku ..............................................5-113

Korzystanie z zewnętrznego źródła dźwięku .........5-113

Używanie trybu USB .......................................................5-113

Łącze Bluetooth

®

 ..........................................5-117

Łączenie urządzeń Bluetooth

®

 ....................................5-117

Używanie źródła dźwięku z łączem Bluetooth

®

 ....5-120

Korzystanie z telefonu z łączem Bluetooth

®

 ..........5-122

Ogólnoeuropejski system wezwań  

alarmowych eCall ...........................................5-128

Ikony stanu systemu .....................................5-128

Dane techniczne systemu  

multimedialnego .............................................5-130

Łącze USB .........................................................................5-130

Łącze Bluetooth

®

.............................................................5-131

Znaki towarowe .............................................5-131

Deklaracja zgodności ....................................5-132

CE .........................................................................................5-132

5

5-4

Wyposażenie pojazdu

Kluczyk zdalnego dostępu  

(jeżeli występuje) 

Kluczyk zdalnego dostępu umożliwia blo-

kowanie/odblokowanie zamków pojazdu 

(drzwi i klapy bagażnika) oraz uruchamianie 

silnika.
(1) Blokowanie drzwi 
(2) Odblokowywanie drzwi
(3) Odblokowywanie klapy bagażnika

Blokowanie

Aby zablokować: 
1.  Zamknąć wszystkie drzwi, maskę silnika 

i klapę bagażnika. 

2.  Nacisnąć przycisk blokowania (1) kluczy-

ka zdalnego dostępu. 

3. Wszystkie zamki pojazdu blokują się. 

Zablokowanie potwierdza jednokrotne 

mignięcie wszystkich kierunkowska-

zów. Równocześnie składają się lusterka 

zewnętrzne, jeżeli wybrano tę funkcję 

w trybie ustawień użytkownika wyświe-

tlacza LCD. Więcej informacji podano 

w  podrozdziale „Wyświetlacz LCD” 

w rozdziale 4. 

4. Upewnić się, że zamki są zablokowane, 

sprawdzając położenie przełączników 

blokady wewnątrz pojazdu. 

Odblokowywanie zamków

Aby odblokować:
1.  Nacisnąć przycisk odblokowania (2) klu-

czyka zdalnego dostępu. 

2. Wszystkie zamki pojazdu odblokowują 

się. O odblokowaniu świadczy dwukrotne 

mignięcie wszystkich kierunkowskazów. 

Równocześnie rozkładają się lusterka 

zewnętrzne, jeżeli wybrano tę funkcję 

w trybie ustawień użytkownika wyświe-

tlacza LCD. Więcej informacji podano 

w  podrozdziale „Wyświetlacz LCD” 

w rozdziale 4. 

Jeżeli w ciągu 30 sekund od odblokowania 

żadne drzwi nie zostaną otwarte, wszyst

-

kie zamki blokują się ponownie.

OTWIERANIE I ZAMYKANIE POJAZDU

Nie pozostawiać kluczyków w  samo­

chodzie, jeżeli znajdują się w nim dzieci 

bez opieki. Mogą one włożyć kluczyk do 

stacyjki, a  następnie uruchomić stero­

wane elektrycznie szyby lub inne ele­

menty wyposażenia albo nawet ruszyć 

pojazdem. Stwarza to poważne zagro­

żenie zdrowia lub życia.

    OSTRZEŻENIE 

OIB034040

5-5

W

yposażenie pojazdu

5

Odblokowywanie klapy bagażnika

Aby odblokować:
1. Przez ponad sekundę naciskać przycisk 

odblokowania klapy bagażnika (3) klu-

czyka zdalnego dostępu.

2. O  odblokowaniu świadczy dwukrotne 

mignięcie wszystkich kierunkowskazów. 

Po otwarciu, a  następnie zamknięciu 

klapy bagażnika jej zamek blokuje się 

automatycznie.

•  Klapa bagażnika po odblokowaniu blo

-

kuje się automatycznie.

•  Słowo  „HOLD”  (Przytrzymaj)  znaj

-

dujące  się  na  przycisku  przypomina 

o  konieczności  naciskania  go  przez 

ponad sekundę.

Uruchamianie silnika 

Szczegółowe informacje podano w  części 

„Stacyjka” w rozdziale 6.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia kluczyka zdal­

nego dostępu:

 

• Kluczyk zdalnego dostępu należy 

chronić przed wodą, innymi płynami 

i ogniem. Zamoczenie (płynem lub z po­

wodu wilgoci) albo nadmiernie rozgrza­

nie kluczyka zdalnego dostępu może 

spowodować uszkodzenie jego obwo­

dów wewnętrznych. Takie uszkodzenie 

nie jest objęte gwarancją.

 

• Nie upuszczać kluczyka zdalnego dos­

tępu i nie rzucać nim.

 

• Chronić kluczyk zdalnego dostępu przed 

skrajnymi temperaturami.

Kluczyk mechaniczny 

Jeżeli kluczyk zdalnego dostępu nie działa 

prawidłowo, zamki można zablokować lub 

odblokować za pomocą kluczyka mecha-

nicznego. 

 

Typ A

OED036001A

 

Typ B

OTLE045002

5-6

Wyposażenie pojazdu

Typ B

Aby rozłożyć kluczyk, należy nacisnąć przy-

cisk. Powoduje to automatyczne rozłożenie 

się kluczyka.
Aby złożyć kluczyk, należy przytrzymać 

przycisk wciśnięty i złożyć kluczyk ręcznie.

UWAGA

Nie składać kluczyka bez wciśnięcia 

przycisku. Może to spowodować uszko­

dzenie kluczyka.

Środki ostrożności dotyczące 

kluczyka zdalnego dostępu

Kluczyk zdalnego dostępu może nie działać 

prawidłowo w następujących przypadkach:
•  Kluczyk włożony do stacyjki.
•  Odległość od samochodu większa niż 

zasięg działania nadajnika (ponad 30 m).

•  Rozładowana bateria kluczyka zdalnego 

dostępu.

•  Inne pojazdy lub przeszkody blokują 

sygnał nadajnika.

•  Bardzo niska temperatura otoczenia.
•  Kluczyk zdalnego dostępu w  pobli-

żu nadajnika radiowego lub lotniska, 

które mogą zakłócać normalne działanie 

nadajnika w kluczyku.

Jeżeli kluczyk zdalnego dostępu nie działa 

prawidłowo, zamki pojazdu należy blokować 

i  odblokowywać kluczykiem mechanicz-

nym. W przypadku problemów z kluczykiem 

zdalnego dostępu należy skontaktować 

się z  Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) 

Hyundai.

Jeżeli kluczyk zdalnego dostępu znajduje się 

w  pobliżu telefonu komórkowego, sygnały 

telefonu mogą blokować sygnały kluczyka. 

Dzieje się tak szczególnie w  przypadkach, 

gdy telefon jest aktywny, tj. podczas nawią-

zywania/odbierania połączeń oraz wysyła-

nia/odbierania wiadomości. Unikać umiesz-

czania kluczyka zdalnego dostępu i telefonu 

komórkowego obok siebie. Zawsze zacho-

wywać odpowiednią odległość pomiędzy 

tymi urządzeniami.

Modyfikacje  niezatwierdzone  pisemnie 

przez Autoryzowaną Stację Obsługi (ASO) 

Hyundai  mogą  spowodować  brak  działa

-

nia  lub  nieprawidłowe  działanie  układu. 

Jeżeli  układ  zdalnego  dostępu  nie  dzia

-

ła  z  powodu  modyfikacji  niezatwierdzo

-

nych pisemnie przez Autoryzowaną Stację 

Obsługi (ASO) Hyundai, nie zostanie obję

-

ty gwarancją producenta samochodu.

UWAGA

Kluczyk zdalnego dostępu należy chronić 

przed elementami elektromagnetyczny­

mi, które uniemożliwiają docieranie fal 

elektromagnetycznych do powierzchni 

kluczyka.

5-7

W

yposażenie pojazdu

5

Wymiana baterii 

Jeżeli kluczyk zdalnego dostępu nie działa 

prawidłowo, należy wymienić jego baterię 

na nową.

Typ baterii: CR2032
Wymiana baterii:
1. Wsunąć cienkie narzędzie w  szczelinę, 

lekko podważyć i  zdjąć pokrywę tylną 

kluczyka.

2. Wyjąć starą baterię i  włożyć nową. 

Zwracać uwagę na prawidłowe położe-

nie baterii.

3.  Założyć pokrywę tylną kluczyka zdalnego 

dostępu.

W  przypadku uszkodzenia kluczyka zdal-

nego dostępu lub wrażenia, że nie dzia-

ła on prawidłowo, należy skontaktować 

się z  Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) 

Hyundai. 

 

Zużyta  bateria  niepoddana 

utylizacji  może  stanowić  za

-

grożenie dla środowiska natu

-

ralnego  i  zdrowia  ludzkiego. 

Baterię  należy  poddać  utyli

-

zacji zgodnie z obowiązujący

-

mi przepisami.

Inteligentny kluczyk (jeżeli występuje)

Inteligentny kluczyk umożliwia blokowa-

nie/odblokowanie zamków pojazdu (drzwi 

i  klapy bagażnika) oraz uruchamianie sil-

nika.
(1) Blokowanie drzwi 
(2) Odblokowywanie drzwi
(3) Odblokowywanie klapy bagażnika

OLM042302

OIB044179

5-8

Wyposażenie pojazdu

Blokowanie 

Aby zablokować: 
1.  Zamknąć wszystkie drzwi, maskę silnika 

i klapę bagażnika. 

2.  Należy mieć przy sobie inteligentny klu-

czyk.

3. Nacisnąć przycisk w  klamce drzwi lub 

nacisnąć przycisk blokowania inteligent-

nego kluczyka.

4. Zablokowanie potwierdza mignięcie 

wszystkich kierunkowskazów. Jeżeli 

w  trybie „User Settings” (Ustawienia 

użytkownika) wyświetlacza LCD zazna-

czono pozycję „Convenience” (Komfort) 

 „Welcome mirror/light” (Powitanie 

lusterkami/światłami) 

 „On door 

unlock” (Przy odblokowaniu drzwi), skła-

dają się również lusterka zewnętrzne. 

Więcej informacji podano w podrozdziale 

„Wyświetlacz LCD” w rozdziale 4.

5. Pociągając za zewnętrzną klamkę drzwi 

sprawdzić zablokowanie drzwi.

Przycisk  w  klamce  drzwi  działa  tylko 

wtedy, kiedy inteligentny kluczyk znajduje 

się w odległości nie większej niż 0,7 ÷ 1 m 

od zewnętrznej klamki drzwi.

Jeżeli naciśnięcie przycisku w  klamce 

nie spowoduje zablokowania zamków, na 

3 sekundy włącza się sygnał ostrzegawczy. 

Oznacza to jeden z poniższych przypadków:
•  Inteligentny kluczyk wewnątrz pojazdu.
•  Stan ACC lub ON stacyjki.
•  Otwarte jedne z drzwi pojazdu, z wyjąt-

kiem klapy bagażnika.

Nie pozostawiać inteligentnego kluczy­

ka w  samochodzie, jeżeli znajdują się 

w  nim dzieci bez opieki. Mogą one 

nacisnąć przycisk Start/Stop, a następ­

nie uruchomić sterowane elektrycznie 

szyby lub inne elementy wyposażenia 

albo nawet ruszyć pojazdem. Stwarza to 

poważne zagrożenie zdrowia lub życia. 

    OSTRZEŻENIE 

OBC3050001

5-9

W

yposażenie pojazdu

5

Odblokowywanie zamków

Aby odblokować:
1.  Należy mieć przy sobie inteligentny klu-

czyk. 

2. Nacisnąć przycisk w  klamce drzwi lub 

nacisnąć przycisk odblokowania inteli-

gentnego kluczyka. 

3. Wszystkie zamki pojazdu odblokowują 

się. O odblokowaniu świadczy dwukrot-

ne mignięcie wszystkich kierunkowska-

zów. Jeżeli w  trybie „User Settings” 

(Ustawienia użytkownika) wyświetlacza 

LCD zaznaczono pozycję „Convenience” 

(Komfort) 

 „Welcome mirror/light” 

(Powitanie lusterkami/światłami) 

 

„On door unlock” (Przy odblokowaniu 

drzwi), rozkładają się również luster-

ka zewnętrzne. Więcej informacji poda-

no w  podrozdziale „Wyświetlacz LCD” 

w rozdziale 4.

•  Przycisk  w  klamce  drzwi  działa  tylko 

wtedy, kiedy inteligentny kluczyk znaj

-

duje  się  w  odległości  nie  większej  niż 

0,7 ÷ 1 m od zewnętrznej klamki drzwi. 

W  takim  przypadku  pojazd  mogą 

otworzyć również inne osoby, które nie 

posiadają inteligentnego kluczyka.

•  Jeżeli  w  ciągu  30  sekund  od  odbloko

-

wania żadne drzwi nie zostaną otwarte, 

wszystkie zamki blokują się ponownie.

Odblokowywanie klapy bagażnika 

Aby odblokować:
1.  Należy mieć przy sobie inteligentny klu-

czyk. 

2. Nacisnąć przycisk w  uchwycie klapy 

bagażnika lub naciskać przez ponad 

sekundę przycisk odblokowania klapy 

bagażnika inteligentnego kluczyka. 

3. O  odblokowaniu świadczy dwukrotne 

mignięcie wszystkich kierunkowskazów. 

Po otwarciu, a następnie zamknięciu klapy 

bagażnika jej zamek blokuje się automa-

tycznie.

Jeżeli klapa bagażnika nie zostanie otwar

-

ta w ciągu 30 sekund od odblokowania, jej 

zamek blokuje się ponownie.

OBC3050001

5-10

Wyposażenie pojazdu

Uruchamianie silnika

Za pomocą inteligentnego kluczyka można 

uruchomić silnik bez wkładania kluczyka 

do stacyjki. Szczegółowe informacje na ten 

temat podano w  podrozdziale „Przycisk 

Start/Stop” w rozdziale 6.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia inteligentnego 

kluczyka:

 

• Inteligentny kluczyk należy chronić 

przed wodą, innymi płynami i  ogniem. 

Zamoczenie (płynem lub z powodu wil­

goci) albo nadmiernie rozgrzanie inteli­

gentnego kluczyka może spowodować 

uszkodzenie jego obwodów wewnętrz­

nych. Takie uszkodzenie nie jest objęte 

gwarancją.

 

• Nie upuszczać kluczyka zdalnego dos­

tępu i nie rzucać nim.

 

• Chronić inteligentny kluczyk przed 

skrajnymi temperaturami.

UWAGA

Opuszczając pojazd, należy zawsze za­

bierać inteligentny kluczyk ze sobą. 

Pozostawienie inteligentnego kluczyka 

w  pobliżu pojazdu może spowodować 

rozładowanie akumulatora.

Kluczyk mechaniczny 

Jeżeli inteligentny kluczyk nie działa prawi-

dłowo, zamki można zablokować lub odblo-

kować kluczykiem mechanicznym.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk (1), następ-

nie wyjąć kluczyk mechaniczny (2). Wsunąć 

kluczyk mechaniczny w  otwór zamka 

w drzwiach. 
Aby schować kluczyk mechaniczny, należy 

włożyć go do otworu i  przycisnąć tak, by 

słyszalny był dźwięk „kliknięcia”.

Zgubienie inteligentnego kluczyka 

W  jednym pojeździe można zarejestro-

wać maksymalnie 2 inteligentne kluczyki. 

W  przypadku zgubienia inteligentnego klu-

czyka należy natychmiast odstawić pojazd 

wraz z drugim kluczykiem do Autoryzowanej 

Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. W razie potrze-

by pojazd należy odholować.

OIB044175

5-11

W

yposażenie pojazdu

5

Środki ostrożności dotyczące 

inteligentnego kluczyka

Inteligentny kluczyk może nie działać prawi-

dłowo w następujących przypadkach:
•  Inteligentny kluczyk znajduje się w pobli-

żu nadajnika radiowego lub lotniska, 

które mogą zakłócać normalne działanie 

nadajnika w kluczyku.

•  Inteligentny kluczyk znajduje się w pobli-

żu radiostacji nadawczo-odbiorczej lub 

telefonu komórkowego.

•  W pobliżu jest używany inteligentny klu-

czyk innego pojazdu.

Jeżeli inteligentny kluczyk nie działa pra-

widłowo, zamki pojazdu należy blokować 

i  odblokowywać za pomocą kluczyka 

mechanicznego. W  przypadku problemów 

z inteligentnym kluczykiem należy skontak-

tować się z  Autoryzowaną Stacją Obsługi 

(ASO) Hyundai.

Jeżeli inteligentny kluczyk znajduje się 

w  pobliżu telefonu komórkowego, sygnały 

telefonu mogą blokować sygnały kluczyka. 

Dzieje się tak szczególnie w  przypadkach, 

gdy telefon jest aktywny, tj. podczas nawią-

zywania/odbierania połączeń oraz wysyła-

nia/odbierania wiadomości. Unikać umiesz-

czania inteligentnego kluczyka i  telefonu 

komórkowego obok siebie. Zawsze zacho-

wywać odpowiednią odległość pomiędzy 

tymi urządzeniami.

Modyfikacje  niezatwierdzone  pisemnie 

przez Autoryzowaną Stację Obsługi (ASO) 

Hyundai  mogą  spowodować  brak  działa

-

nia  lub  nieprawidłowe  działanie  układu. 

Jeżeli  układ  zdalnego  dostępu  nie  dzia

-

ła  z  powodu  modyfikacji  niezatwierdzo

-

nych pisemnie przez Autoryzowaną Stację 

Obsługi (ASO) Hyundai, nie zostanie obję

-

ty gwarancją producenta samochodu.

UWAGA

Inteligentny kluczyk należy chronić przed 

elementami elektromagnetycznymi, któ­

re uniemożliwiają docieranie fal elektro­

magnetycznych do jego powierzchni.

Wymiana baterii 

Jeżeli inteligentny kluczyk nie działa pra-

widłowo, należy wymienić jego baterię na 

nową.
Typ baterii: CR2032
Wymiana baterii:
1. Podważyć i  zdjąć pokrywę tylną inteli-

gentnego kluczyka. 

2. Wyjąć starą baterię i  włożyć nową. 

Zwracać uwagę na prawidłowe położe-

nie baterii.

3. Założyć pokrywę tylną inteligentnego 

kluczyka.

W  przypadku uszkodzenia inteligentne-

go kluczyka lub wrażenia, że nie dzia-

ła on prawidłowo, należy skontaktować 

się z  Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) 

Hyundai.

OLF044008

5-12

Wyposażenie pojazdu

 Zużyta  bateria  niepoddana 

utylizacji  może  stanowić  za-

grożenie dla środowiska natu

-

ralnego  i  zdrowia  ludzkiego. 

Baterię  należy  poddać  utyli

-

zacji zgodnie z obowiązujący

-

mi przepisami.

Immobilizer

Immobilizer chroni pojazd przed kradzie-

żą. Użycie nieprawidłowo zakodowanego 

kluczyka (lub innego urządzenia) powodu-

je zablokowanie możliwości uruchomienia 

silnika.
Po włączeniu stacyjki (stan ON) lampka 

immobilizera powinna na chwilę zaświecić 

się, a  następnie zgasnąć. Miganie lampki 

immobilizera oznacza, że układ nie rozpo-

znaje kluczyka.
Należy w takim przypadku wyłączyć stacyj-

kę (stan LOCK/OFF), a następnie włączyć ją 

ponownie (stan ON).
Układ może nie rozpoznać kluczyka, jeżeli 

w jego pobliżu znajduje się inny kluczyk lub 

metalowy przedmiot (np. breloczek). Mogą 

one zakłócać sygnał transpondera i  unie-

możliwiać uruchomienie silnika.
Jeżeli układ wielokrotnie nie rozpozna-

je kluczyka, należy skontaktować się 

z  Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) 

Hyundai.
Nie podejmować prób modyfikacji układu 

ani dodawania do niego innych urządzeń. 

Może to spowodować usterkę elektryczną 

i uniemożliwić użytkowanie pojazdu.

UWAGA

Transponder w  kluczyku to ważny ele­

ment układu immobilizera. Zapewnia on 

niezawodne działanie przez wiele lat. 

Należy jednak chronić kluczyk przed 

wilgocią, upadkiem, ładunkami elek­

trostatycznymi i  obchodzić się z  nim 

delikatnie. Niewłaściwe obchodzenie się 

z kluczykiem może spowodować niepra­

widłowe działanie immobilizera.

Aby zapobiec kradzieży samochodu, nie 

należy pozostawiać w nim zapasowych 

kluczyków. Kod immobilizera jest uni­

kalny i należy go trzymać w tajemnicy.

    OSTRZEŻENIE 

5-13

W

yposażenie pojazdu

5

ZAMKI DRZWI 

Obsługa zamków drzwi z zewnątrz 

Kluczyk mechaniczny

1.  Za pomocą kluczyka mechanicznego (1) 

nacisnąć dźwignię znajdującą się pod 

osłoną.

2. Naciskając dźwignię tak, aby kluczyk 

mechaniczny nie wypadł z  otworu 

w  osłonie, powoli popchnąć kluczyk 

ku górze, a  następnie zdjąć osłonę (2) 

zamka.

3.  Po zdjęciu osłony zamek drzwi kierowcy 

można blokować lub odblokowywać za 

pomocą kluczyka mechanicznego.

4. Aby odblokować zamek, należy prze-

kręcić kluczyk w stronę przodu pojazdu, 

a aby zablokować — w stronę tyłu (3).

Zablokowanie/odblokowanie drzwi kierowcy 

za pomocą kluczyka mechanicznego powo-

duje zablokowanie/odblokowanie wszyst-

kich drzwi. 
Po odblokowaniu drzwi można otworzyć, 

pociągając za klamkę.
Aby zamknąć drzwi, należy je popchnąć 

ręką. Należy sprawdzać, czy drzwi są 

dokładnie zamknięte.

•  Należy pamiętać, że za pomocą kluczy

-

ka  mechanicznego  można  blokować/

odblokowywać tylko drzwi kierowcy.

•  Aby zablokować wszystkie drzwi, dys

-

ponując  jedynie  kluczykiem  mecha

-

nicznym,  należy  najpierw  zablokować 

wszystkie  drzwi  za  pomocą  włącznika 

centralnego zamka wewnątrz pojazdu. 

Za pomocą klamki wewnętrznej otwo

-

rzyć  drzwi  kierowcy,  wysiąść  z  pojaz

-

du, zamknąć drzwi i zablokować je klu

-

czykiem mechanicznym.

•  Blokowanie drzwi od wewnątrz pojaz

-

du — patrz podrozdział „Obsługa zam

-

ków drzwi od wewnątrz”.

•  Po  zdjęciu  osłony  należy  uważać,  aby 

jej nie zgubić ani nie uszkodzić.

•  W  przypadku  przymarznięcia  osłony 

zamka i niemożności jej zdjęcia, należy 

w nią lekko stuknąć lub podgrzać (np. 

dłonią itp.).

•  Nie  przykładać  nadmiernej  siły  do 

drzwi ani do klamki. Może to spowodo

-

wać ich uszkodzenie.

OBC3050002

 

 Kluczyk zdalnego dostępu

OBC3050003

 

 Inteligentny kluczyk

5-14

Wyposażenie pojazdu

Kluczyk zdalnego dostępu 

Aby zablokować zamki drzwi, nacisnąć 

przycisk blokowania (1) kluczyka zdalnego 

dostępu.
Aby odblokować zamki drzwi, nacisnąć 

przycisk odblokowania (2) kluczyka zdal-

nego dostępu.
Po odblokowaniu drzwi można otworzyć, 

pociągając za klamkę.
Aby zamknąć drzwi, należy je popchnąć 

ręką. Należy sprawdzać, czy drzwi są 

dokładnie zamknięte. 

•  W  niskich  temperaturach  i  wysokiej 

wilgotności  otoczenia  może  dochodzić 

do  zamarzania  wody  i  pary  wodnej, 

a  w  konsekwencji  do  nieprawidłowe

-

go  działania  zamków  i  mechanizmów 

drzwi.

•  Jeżeli  drzwi  zostaną  kilkakrotnie 

szybko  zablokowane/odblokowane  za 

pomocą  kluczyka  lub  włącznika  blo

-

kady,  system  może  na  chwilę  przestać 

działać. Jest to spowodowane zabezpie

-

czeniem obwodów i elementów systemu 

przed uszkodzeniem w wyniku przecią

-

żenia.

Inteligentny kluczyk 

(1) Blokowanie drzwi 
(2) Odblokowywanie drzwi
(3) Odblokowywanie klapy bagażnika

Aby zablokować zamki drzwi, mając przy 

sobie inteligentny kluczyk, nacisnąć przy-

cisk w klamce drzwi lub nacisnąć przycisk 

blokowania inteligentnego kluczyka.
Aby odblokować zamki drzwi, mając przy 

sobie inteligentny kluczyk, nacisnąć przy-

cisk w klamce drzwi lub nacisnąć przycisk 

odblokowania inteligentnego kluczyka.
Po odblokowaniu drzwi można otworzyć, 

pociągając za klamkę. 

OIB034040

OBC3050001

OIB044179

5-15

W

yposażenie pojazdu

5

Aby zamknąć drzwi, należy je popchnąć 

ręką. Należy sprawdzać, czy drzwi są 

dokładnie zamknięte. 

•  W  niskich  temperaturach  i  wysokiej 

wilgotności  otoczenia  może  dochodzić 

do  zamarzania  wody  i  pary  wodnej, 

a  w  konsekwencji  do  nieprawidłowe

-

go  działania  zamków  i  mechanizmów 

drzwi.

•  Jeżeli  drzwi  zostaną  kilkakrotnie 

szybko  zablokowane/odblokowane  za 

pomocą  kluczyka  lub  włącznika  blo

-

kady,  system  może  na  chwilę  przestać 

działać. Jest to spowodowane zabezpie

-

czeniem obwodów i elementów systemu 

przed uszkodzeniem w wyniku przecią

-

żenia.

Obsługa zamków drzwi od wewnątrz 

Za pomocą klamki

OBC3N050001

•  Drzwi przednie

Pociągnięcie (1) za klamkę przy zabloko-

wanych drzwiach powoduje ich odbloko-

wanie i otwarcie.

•  Drzwi tylne

Pierwsze pociągnięcie za klamkę przy 

zablokowanych drzwiach powoduje ich 

odblokowanie.
Drugie pociągnięcie za klamkę powoduje 

ich otwarcie.

Za pomocą włącznika zamka 

centralnego

OBC3N050002

•  Drzwi odblokowane

Naciśnięcie włącznika zamka centralnego 

powoduje zablokowanie wszystkich drzwi. 

Zablokowanie sygnalizuje świecąca się 

lampka przycisku.
Jeżeli podczas naciskania włącznika jed-

ne z  drzwi są otwarte, żadne drzwi nie 

zablokują się.

•  Wszystkie drzwi zablokowane

Naciśnięcie włącznika zamka centralnego 

powoduje odblokowanie wszystkich drzwi.
Jeżeli jedne z drzwi pojazdu są odbloko-

wane, gaśnie lampka włącznika zamka 

centralnego.

5-16

Wyposażenie pojazdu

Po  odblokowaniu  drzwi  lub  otwarciu 

klapy bagażnika lampka włącznika zamka 

centralnego miga przez ok. 1 minutę.

• 

Podczas jazdy wszystkie drzwi 

pojazdu muszą zawsze być dokład­

nie zamknięte i zablokowane. Jeżeli 

drzwi nie są zablokowane, wzrasta 

ryzyko wypadnięcia z  pojazdu pod­

czas wypadku.

• 

Podczas jazdy nie ciągnąć za 

wewnętrzną klamkę drzwi kierowcy 

ani pasażera.

    OSTRZEŻENIE 

Dłuższe przebywanie w  pojeździe przy 

bardzo wysokiej lub bardzo niskiej tem­

peraturze zewnętrznej zagraża zdrowiu 

lub życiu. Jeżeli ktokolwiek znajduje się 

w pojeździe, nie należy blokować zam­

ków drzwi od zewnątrz. 

    OSTRZEŻENIE 

Nieuważne otwarcie drzwi w momencie, 

gdy inny pojazd lub osoba zbliża się do 

nich, może spowodować szkody mate­

rialne i/lub obrażenia. Przed otwarciem 

drzwi należy sprawdzić, czy nie znajdą 

się one na drodze innych zbliżających 

się samochodów, motocykli, rowerów 

ani pieszych, a także czy w nikogo ani 

w nic nie uderzą.

    OSTRZEŻENIE 

Nie pozostawiać w  pojeździe dzieci 

ani zwierząt bez opieki. Latem wnę­

trze zamkniętego pojazdu może bardzo 

mocno się rozgrzać. Stanowi to zagro­

żenie zdrowia lub życia pozostawionych 

bez opieki dzieci albo zwierząt, które nie 

mogą wydostać się z pojazdu. 
Ponadto dzieci mogą uruchomić nie­

bezpieczne dla nich funkcje pojazdu lub 

zostać skrzywdzone przez obce osoby, 

próbujące dostać się do samochodu.

    OSTRZEŻENIE 

Zawsze zabezpieczać pojazd.
Pozostawienie pojazdu z odblokowany­

mi zamkami drzwi może umożliwić jego 

kradzież lub dostanie się do pojazdu 

osób niepożądanych.
Aby zabezpieczyć pojazd, naciskając 

pedał hamulca włączyć bieg 1. lub 

wsteczny (mechaniczna skrzynia bie­

gów)/ustawić selektor w  położeniu P 

(automatyczna/dwusprzęgłowa skrzy­

nia biegów), włączyć hamulec postojo­

wy, podnieść wszystkie szyby, wyłączyć 

stacyjkę (stan LOCK/OFF), zablokować 

wszystkie drzwi i  zabrać kluczyk ze 

sobą.

    OSTRZEŻENIE 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     8      9      10      11     ..