Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 12

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     10      11      12      13     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 12

 

 

5-33

W

yposażenie pojazdu

5

Zasłona okna dachowego

Elektrycznie sterowana zasłona okna dacho-

wego chroni przed światłem słonecznym 

wpadającym przez szklane okno dachowe.
Odsuwanie i  zasuwanie zasłony okna 

dachowego odbywa się ręcznie.

Zasłona  okna  dachowego  odsuwa  się 

automatycznie  podczas  otwierania  okna 

dachowego, ale nie zasuwa się automatycz

-

nie podczas zamykania okna. Kiedy okno 

dachowe  jest  otwarte  nie  można  zasunąć 

zasłony.

UWAGA

Nie pociągać zasłony okna dachowego 

w górę lub w dół ani nie używać do jej 

przesuwania nadmiernej siły, ponieważ 

może to spowodować jej uszkodzenie 

lub nieprawidłowe działanie.

Uchylanie/zamykanie

•  Przesunięcie przełącznika sterowania 

oknem dachowym do góry powoduje 

uchylenie okna dachowego. 

•  Przesunięcie przełącznika do przodu 

powoduje automatyczne zamknięcie 

okna dachowego. 

Aby zatrzymać przesuwanie okna dachowe-

go w  dowolnym miejscu, należy na chwilę 

przesunąć przełącznik w  dowolnym kie-

runku.

Szyby  okna  dachowego  nie  można  odsu

-

wać  i  uchylać  równocześnie.  Okna  nie 

można  uchylić,  kiedy  jest  odsunięte  ani 

nie  można  go  odsunąć,  kiedy  jest  uchy

-

lone.  Okno  dachowe  można  otwierać  lub 

uchylać wyłącznie od położenia całkowicie 

zamkniętego.

OBC3050021

OCN7050030

5-34

Wyposażenie pojazdu

Odsuwanie/zasuwanie

•  Przesunięcie przełącznika sterowania 

oknem dachowym do tyłu powodu-

je odsunięcie okna dachowego wraz 

z zasłoną. 

•  Przesunięcie przełącznika do przodu 

powoduje zamknięcie tylko okna dacho-

wego.

•  Aby sterować oknem dachowym ręcznie, 

przełącznik należy przesunąć do przodu 

lub do tyłu do położenia pierwszego 

oporu. 

•  Przesunięcie przełącznika okna dacho-

wego do przodu lub do tyłu do położenia 

drugiego oporu powoduje automatyczne 

działanie okna.

Aby zatrzymać przesuwanie okna dachowe-

go w  dowolnym miejscu, należy na chwilę 

przesunąć przełącznik w  dowolnym kie-

runku.

Aby  ograniczyć  hałasy  podczas  jazdy 

z  otwartym  oknem  dachowym,  należy 

odsunąć go do zalecanego położenia przed 

położeniem maksymalnego odsunięcia.

Automatyczne cofanie

Jeżeli podczas automatycznego zasuwa-

nia okno dachowe napotyka przeszkodę, 

zatrzymuje się i cofa.

Funkcja automatycznego cofania może nie 

działać, jeżeli przeszkoda jest cienka lub 

miękka albo podczas ręcznego zamykania 

okna.

• 

Przed przemieszczeniem okna 

dachowego należy upewnić się, że 

nic nie znajduje się na jego dro­

dze. Przytrzaśnięcie części ciała lub 

przedmiotów przez zasłonę okna 

dachowego może spowodować obra­

żenia lub uszkodzenie pojazdu.

• 

Nigdy nie umieszczać na drodze 

elektrycznie sterowanej zasłony 

okna dachowego żadnych przedmio­

tów ani kończyn czy innych części 

ciała — choćby dla upewnienia się, 

czy funkcja automatycznego cofania 

działa prawidłowo. Funkcja automa­

tycznego cofania może się włączyć, 

ale mimo to może dojść do obrażeń.

    OSTRZEŻENIE 

OCN7050031

ODH043039

5-35

W

yposażenie pojazdu

5

UWAGA

 

• Po całkowitym otwarciu, zamknięciu 

lub uchyleniu okna dachowego należy 

zwolnić przełącznik sterowania oknem. 

Dalsze działanie układu może spowodo­

wać uszkodzenie silnika elektrycznego.

 

• Zbyt częste otwieranie/zamykanie lub 

uchylanie/zamykanie okna dachowego 

może spowodować uszkodzenie silnika 

elektrycznego lub nieprawidłowe dzia­

łanie okna.

 

• Regularnie usuwać wszelkie zanie­

czyszczenia z  prowadnic okna dacho­

wego.

 

• Zanieczyszczenia nagromadzone mię­

dzy oknem dachowym a  nadwoziem 

pojazdu mogą powodować hałasy pod­

czas jazdy. Należy regularnie otwierać 

okno dachowe i usuwać zanieczyszcze­

nia za pomocą czystej szmatki. 

 

• Nie podejmować prób otwierania okna 

dachowego pokrytego śniegiem lub 

lodem albo podczas mrozu. Może to 

spowodować uszkodzenie silnika okna. 

W niskich temperaturach i  w  warun­

kach wysokiej wilgotności powietrza 

okno dachowe może nie działać pra­

widłowo.

 

• Nie otwierać okna dachowego i  nie 

jechać z otwartym oknem dachowym 

bezpośrednio po opadach deszczu lub 

umyciu pojazdu. W  takich sytuacjach 

woda może zamoczyć wnętrze pojazdu.

 

• Podczas jazdy nie wystawiać bagażu 

przez okno dachowe. Gwałtowne hamo­

wanie może spowodować uszkodzenie 

pojazdu.

Resetowanie okna dachowego

W pewnych sytuacjach należy zreseto-

wać okno dachowe. Sytuacje powodujące 

konieczność zresetowania okna dachowe-

go:
•  Odłączenie lub rozładowanie akumula-

tora 12 V.

•  Wymiana bezpiecznika okna dachowego.
•  Nieprawidłowe działanie funkcji auto-

matycznego otwierania/zamykania okna 

dachowego.

Procedura resetowania zasłony okna dacho-

wego:
1.  

Zaleca się wykonywanie tej procedu-

ry przy uruchomionym silniku. Ustawić 

selektor w położeniu P.

2.   

Upewnić się, że okno dachowe jest 

zamknięte. Jeżeli okno dachowe jest 

otwarte, należy je zamknąć za pomocą 

przełącznika.

3.   Po zamknięciu okna zwolnić przełącznik.
4.   

Przesunąć przełącznik sterowania do 

przodu i  przytrzymać do momentu, aż 

szyba okna dachowego nieznacznie się 

poruszy. Następnie zwolnić przełącznik.

Podczas jazdy nie wolno wystawiać 

głowy, rąk, nie wychylać tułowia ani nie 

wysuwać żadnych przedmiotów poza 

pojazd. Gwałtowne hamowanie może 

spowodować obrażenia ciała.

    OSTRZEŻENIE 

5-36

Wyposażenie pojazdu

5.  W ciągu kolejnych 3  sekund przesunąć 

przełącznik sterowania oknem dacho-

wym do przodu i  przytrzymać go do 

momentu, w  którym okno odsunie się 

i  zasunie. Nie zwalniać przełącznika do 

momentu całkowitego zatrzymania okna. 

W  przypadku zwolnienia przełącznika 

podczas ruchu okna należy powtórzyć 

procedurę od kroku 2.

Jeżeli okno dachowe nie zostanie zreseto

-

wane po odłączeniu/rozładowaniu akumu

-

latora  albo  przepaleniu  się  bezpiecznika 

okna  dachowego,  może  nie  działać  pra

-

widłowo.

Ostrzeżenie o otwartym oknie 

dachowym

Jeżeli okno dachowe nie jest całkowi-

cie zamknięte, po wyłączeniu silnika na 

kilka sekund włącza się dźwiękowy sygnał 

ostrzegawczy, a  na wyświetlaczu LCD 

zestawu wskaźników pojawia się ostrzeże-

nie o otwartym oknie dachowym.
Przed opuszczeniem pojazdu należy 

zamknąć okno dachowe.

OBC3040014

Opuszczając pojazd należy upewnić się, 

że okno dachowe jest zamknięte.
W przypadku pozostawienia otwartego 

okna dachowego deszcz lub śnieg mogą 

zamoczyć wnętrze pojazdu. Ponadto 

pozostawienie otwartego okna dacho­

wego w opuszczonym pojeździe zachę­

ca do kradzieży.

    OSTRZEŻENIE 

5-37

W

yposażenie pojazdu

5

ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZEWNĘTRZNEGO

Maska silnika

Otwieranie maski silnika 

1. Zaparkować samochód w  bezpiecznym 

miejscu i włączyć hamulec postojowy. 

2. Pociągnąć za dźwignię zwalniającą za-

mek maski. Maska powinna się nie-

znacznie podnieść.

3.  Podejść do przodu samochodu, nieznacz-

nie podnieść maskę silnika, pociągnąć 

do góry zaczep (1) blokady dodatkowej, 

znajdującej się pośrodku wewnętrznej 

przedniej części maski i  unieść maskę 

(2). 

4.  Wyjąć podpórkę maski.
5.  Oprzeć otwartą maskę na podpórce.

OBC3N050010

OBC3050023

OBC3N050012

Podpórka maski silnika 

• 

Po jeździe przedział silnika i  pod­

pórka maski silnika są gorące. Aby 

uniknąć poparzeń, podpórkę maski 

silnika należy chwytać w  miejscu 

pokrytym tworzywem sztucznym. 

• 

Po otwarciu maski silnika jej podpór­

kę należy wsunąć do oporu w otwór. 

Podpórka zapobiega opadnięciu 

maski i  spowodowaniu przez nią 

obrażeń. 

    OSTRZEŻENIE 

5-38

Wyposażenie pojazdu

Zamykanie maski silnika

1.  Przed zamknięciem maski silnika należy 

sprawdzić, czy:

 

Wszystkie otwory wlewowe w  prze-

dziale silnika są dokładnie zamknięte 

zakrętkami.

 

W  przedziale silnika nie pozostały 

żadne przedmioty, takie jak np. ręka-

wice, kawałki tkaniny ani jakiekolwiek 

materiały palne.

2. Przytrzymując uniesioną maskę jedną 

ręką, drugą ręką złożyć podpórkę maski 

i zatrzasnąć ją w uchwycie.

3. Opuścić maskę silnika do połowy (ok. 

30 cm powyżej położenia zamknięcia) 

i  puścić ją swobodnie. Sprawdzić pra-

widłowość zamknięcia. W razie potrzeby 

podnieść i  ponownie zamknąć maskę. 

Następnie ponownie sprawdzić, czy 

maska jest prawidłowo zamknięta.
Możliwość nieznacznego uniesienia ma-

ski oznacza, że nie jest ona prawidłowo 

zamknięta. Podnieść maskę ponownie 

i zatrzasnąć z większą siłą. 

Klapa bagażnika

Otwieranie klapy bagażnika

OBC3050025

•  Klapa bagażnika blokuje się i  odblo-

kowuje równocześnie z  blokowaniem 

i  odblokowaniem drzwi za pomocą klu-

czyka zdalnego dostępu, inteligentnego 

kluczyka albo włącznika zamka central-

nego. 

•  Po odblokowaniu klapę bagażnika można 

otworzyć, pociągając za zewnętrzny 

uchwyt klapy bagażnika do góry. 

W niskich temperaturach i przy wysokiej 

wilgotności  otoczenia  może  dochodzić  do 

zamarzania wody i pary wodnej, a w kon

-

sekwencji  do  nieprawidłowego  działania 

zamków i mechanizmów drzwi.

• 

Przed opuszczeniem maski silni­

ka należy upewnić się, czy może 

zamknąć się ona bez przeszkód. 

• 

Przed rozpoczęciem jazdy należy 

zawsze upewnić się, że maska silni­

ka jest dokładnie zamknięta. Należy 

również sprawdzić, czy w  zestawie 

wskaźników nie świeci się lampka 

ostrzegawcza otwarcia maski silni­

ka i  czy nie jest wyświetlany żaden 

komunikat ostrzegawczy. Jeżeli 

maska silnika nie jest zamknięta 

i  zablokowana, może otworzyć się 

podczas jazdy, powodując całkowitą 

utratę widoczności i w konsekwencji 

doprowadzić do wypadku.

• 

Nie przemieszczać pojazdu z  pod­

niesioną maską silnika. Podniesiona 

maska zasłania widok, stwarzając 

zagrożenie wypadkiem. Może ona 

również opaść i ulec uszkodzeniu.

    OSTRZEŻENIE 

5-39

W

yposażenie pojazdu

5

UWAGA

Przed rozpoczęciem jazdy należy upew­

nić się, że klapa bagażnika jest zamknię­

ta. Jeżeli przed rozpoczęciem jazdy klapa 

bagażnika nie zostanie zamknięta, sprę­

żyny gazowe i  inne elementy mocujące 

klapę mogą ulec uszkodzeniu.

Zamykanie klapy bagażnika

Aby zamknąć klapę bagażnika, należy opu-

ścić ją i mocno dopchnąć. Upewnić się, że 

klapa bagażnika jest dokładnie zamknięta.

Klapa bagażnika otwiera się do góry. 

Podczas otwierania klapy bagażnika 

należy się upewnić, że w  pobliżu tyłu 

samochodu nie ma żadnych osób ani 

przeszkód.

    OSTRZEŻENIE 

Podczas jazdy klapa bagażnika musi 

być całkowicie zamknięta. Jeżeli klapa 

bagażnika pozostanie otwarta lub nie­

domknięta, do wnętrza pojazdu mogą 

dostawać się spaliny zawierające tle­

nek węgla (CO) i spowodować poważne 

zagrożenie zdrowia lub życia użytkow­

ników pojazdu.

    OSTRZEŻENIE 

Tylna przestrzeń bagażowa
Pasażerom nie wolno podróżować w tyl­

nej przestrzeni bagażowej, ponieważ 

nie ma w  niej pasów bezpieczeństwa. 

Aby uniknąć obrażeń podczas wypad­

ku lub nagłego hamowania, pasażero­

wie zawsze powinni mieć prawidłowo 

zapięte pasy bezpieczeństwa.

    OSTRZEŻENIE 

Spaliny

Podczas jazdy z  otwartą klapą bagaż­

nika do wnętrza zasysane są spaliny. 

Powoduje to zagrożenie zdrowia lub 

życia osób znajdujących się w  samo­

chodzie.
Jeżeli zaistnieje konieczność jazdy 

z otwartą klapą bagażnika, należy otwo­

rzyć wyloty powietrza i opuścić wszyst­

kie szyby tak, aby zapewnić dodatkowy 

dopływ świeżego powietrza do wnętrza 

samochodu.

    OSTRZEŻENIE 

Przed zamknięciem klapy bagażnika 

należy upewnić się, że niczyje dłonie, 

stopy ani inne części ciała nie zostaną 

uderzone klapą.

    OSTRZEŻENIE 

Podczas zamykania klapy bagażnika 

należy upewnić się, że w pobliżu zamka 

i zaczepu nie znajdują się żadne przed­

mioty. Dostanie się ciała obcego pomię­

dzy zamek a zaczep może spowodować 

uszkodzenie mechanizmu.

   OSTROŻNIE

5-40

Wyposażenie pojazdu

Awaryjne otwieranie klapy bagażnika

Samochód jest wyposażony w  dźwignię 

awaryjnego otwierania klapy bagażni-

ka, która znajduje się w  jej dolnej części. 

W  razie przypadkowego zamknięcia się 

kogoś w bagażniku bagażnik można otwo-

rzyć w następujący sposób:
1.  Włożyć kluczyk mechaniczny do otworu.
2. 

Przesunąć kluczyk mechaniczny 

w prawo.

3.  Popchnąć klapę bagażnika w górę.

OBC3050026

Nie chwytać sprężyn gazowych podtrzy­

mujących klapę bagażnika. Należy mieć 

świadomość, że ich odkształcenie może 

spowodować uszkodzenie pojazdu lub 

zagrożenie bezpieczeństwa.

    OSTRZEŻENIE 

OIB047188

• 

Ze względów bezpieczeństwa, na 

wypadek zamknięcia w  bagażniku, 

należy znać położenie dźwigni awa­

ryjnego otwierania klapy bagażnika 

oraz sposób jej otwierania.

• 

Nikt nie może przebywać w bagaż­

niku — ani podczas jazdy, ani na 

postoju. W razie wypadku bagażnik, 

jako obszar strefy zgniotu, jest miej­

scem bardzo niebezpiecznym.

• 

Dźwigni awaryjnego otwierania 

klapy bagażnika należy używać 

wyłącznie w  wyjątkowych sytu­

acjach. Korzystać z niej tylko wtedy, 

kiedy to konieczne.

    OSTRZEŻENIE 

5-41

W

yposażenie pojazdu

5

Pokrywa wlewu paliwa

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa

1.  Wyłączyć silnik.
2.  Upewnić się, że drzwi kierowcy są odblo-

kowane.

3.  Nacisnąć pokrywę wlewu paliwa w pobli-

żu jej prawej krawędzi.

3. Odchylić pokrywę (1) do jej pełnego 

otwarcia.

4. Aby odkręcić zakrętkę (2) wlewu pali-

wa, należy obracać ją w  lewo. Podczas 

odkręcania zakrętki może być słyszalny 

świszczący odgłos powstający w  wyni-

ku wyrównywania ciśnienia w zbiorniku 

z ciśnieniem otoczenia.

5.  Umieścić zakrętkę w uchwycie (3) pokry-

wy wlewu paliwa.

Jeżeli pokrywa wlewu paliwa nie otwiera 

się  z  powodu  oblodzenia,  należy  lekko 

stuknąć lub nacisnąć pokrywę, by skruszyć 

blokujący ją lód. Nie podważać pokrywy. 

W razie potrzeby rozpylić wokół pokrywy 

odpowiedni odmrażacz w płynie (nie uży

-

wać niezamarzającego płynu chłodzącego) 

lub przestawić samochód w ciepłe miejsce, 

aby lód się stopił.

OBC3N050015

OBC3050027

5-42

Wyposażenie pojazdu

Zamykanie pokrywy wlewu paliwa

1. Aby zakręcić zakrętkę wlewu paliwa, 

obracać ją w  prawo do usłyszenia cha-

rakterystycznego kliknięcia. 

2. Zamknąć i  zatrzasnąć pokrywę wlewu 

paliwa.

• 

Przed rozpoczęciem tankowania 

zawsze ustawiać selektor w położe­

niu P (automatyczna/dwusprzęgłowa 

skrzynia biegów) albo włączać bieg 1. 

lub wsteczny (mechaniczna skrzynia 

biegów), włączać hamulec postojowy 

i wyłączać stacyjkę (stan LOCK/OFF). 

Iskry powstające podczas działania 

układów elektrycznych silnika mogą 

spowodować zapłon oparów paliwa 

i doprowadzić do pożaru.

• 

Przed nalaniem paliwa do kanistra 

należy postawić kanister na pod­

łożu — używać wyłącznie kani­

strów dopuszczonych do użytku. 

Wyładowanie elektrostatyczne przy 

kanistrze może wywołać zapłon opa­

rów paliwa i doprowadzić do pożaru. 

Podczas tankowania należy cały czas 

dotykać nieosłoniętą dłonią metalo­

wej części samochodu.

• 

Używać wyłącznie dopuszczonych do 

użytku kanistrów z tworzywa sztucz­

nego, przeznaczonych do przewozu 

i przechowywania paliwa.

• 

Na stacjach paliw, a  w  szczególno­

ści podczas tankowania, nie wolno 

używać zapałek ani zapalniczek, 

nie wolno palić tytoniu i  nie wolno 

pozostawiać zapalonych papierosów 

w samochodzie. 

• 

Podczas tankowania nie używać 

telefonów komórkowych. Prąd elek­

tryczny lub zakłócenia elektroniczne 

wywołane przez telefony komórkowe 

mogą spowodować zapłon oparów 

paliwa i  w  konsekwencji doprowa­

dzić do pożaru. 

• 

Nie wsiadać do samochodu przed za­

kończeniem tankowania. Dotknięcie 

elementów pojazdu lub tapicerki albo 

otarcie się o  nie może spowodować 

powstanie ładunków elektrostatycz­

nych, a  w  konsekwencji wyładowa­

nie elektrostatyczne. Wyładowanie 

elektrostatyczne może wywołać za­

płon oparów paliwa i  doprowadzić 

do pożaru. Jeżeli zachodzi potrzeba 

wejścia do samochodu, należy po­

nownie wyeliminować potencjalne 

zagrożenie wyładowaniem elektro­

statycznym, jeszcze raz dotykając 

nieosłoniętą dłonią karoserii samo­

chodu. Zachowywać przy tym bez­

pieczną odległość od wlewu paliwa, 

pistoletu paliwowego i innych źródeł 

paliwa.

Benzyna jest wysoce łatwopalna i  wy­

buchowa. Niezastosowanie się do po­

niższych środków ostrożności może 

spowodować poważne zagrożenie zdro­

wia lub życia: 

• 

Zapoznawać się ze wszystkimi os­

trzeżeniami umieszczonymi na sta­

cjach paliw i stosować się do nich. 

• 

Przed rozpoczęciem tankowania 

należy zlokalizować awaryjny wy­

łącznik dystrybutora (jeżeli wystę­

puje). Przed dotknięciem pistoletu 

paliwowego należy wyeliminować 

potencjalne zagrożenie wyładowa­

niem elektrostatycznym, dotykając 

nieosłoniętą dłonią metalowej części 

samochodu. Zachowywać przy tym 

bezpieczną odległość od wlewu pa­

liwa, pistoletu paliwowego i  innych 

źródeł paliwa. 

    OSTRZEŻENIE 

5-43

W

yposażenie pojazdu

5

• 

Przerywać tankowanie zanim paliwo 

zacznie wylewać się ze zbiornika. 

• 

Jeżeli podczas tankowania pojawi 

się ogień, należy odejść od samocho­

du i natychmiast powiadomić perso­

nel stacji paliw, a następnie wezwać 

straż pożarną. Zastosować się do 

wszelkich zaleceń pracowników sta­

cji lub straży pożarnej.

• 

Jeżeli paliwo pod ciśnieniem rozpry­

śnie z  wlewu paliwa na zewnątrz, 

może zmoczyć ubranie lub skórę 

i  spowodować poważne zagrożenie 

pożarem, a  w  konsekwencji zagro­

żenie zdrowia lub życia. Dlatego 

zakrętkę wlewu paliwa należy odkrę­

cać ostrożnie i  powoli. Jeżeli spod 

zakrętki wydostaje się paliwo lub 

słychać syk, należy odczekać, aż 

zjawiska te ustaną i  dopiero wtedy 

całkowicie odkręcić zakrętkę.

• 

Aby nie dopuścić do rozlania pali­

wa zawsze sprawdzać, czy zakręt­

ka wlewu paliwa jest prawidłowo 

dokręcona.

Upewnić się, że tankowane paliwo spełnia 

wymagania podane w rozdziale 2.

UWAGA

 

• Nie rozlewać paliwa na zewnętrzne 

powierzchnie samochodu. Paliwo każ­

dego rodzaju rozlane na powierzchnię 

lakierową może ją uszkodzić.

 

• W razie konieczności wymiany zakrętki 

wlewu paliwa należy używać wyłącz­

nie oryginalnej zakrętki Hyundai prze­

znaczonej do tego modelu pojazdu. 

Zastosowanie nieprawidłowej zakręt­

ki wlewu paliwa może spowodować 

poważne nieprawidłowości w działaniu 

układu paliwowego lub układu kontroli 

emisji.

5-44

Wyposażenie pojazdu

ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE

Włączanie świateł

Przełącznik na końcu lewej dźwigni stero-

wania ma cztery położenia:
1.  Położenie O — światła wyłączone
2. Położenie AUTO — automatyczne włą-

czanie/wyłączanie świateł (jeżeli wystę-

puje)

3.  Położenie świateł pozycyjnych
4.  Położenie świateł mijania

Położenie AUTO (jeżeli występuje)

Kiedy przełącznik świateł znajduje się w tym 

położeniu, światła pozycyjne i światła przed-

nie włączają i  wyłączają się automatycz-

nie, w  zależności od natężenia oświetlenia 

wokół pojazdu.
Podczas jazdy nocą lub we mgle zaleca się 

ustawienie przełącznika w położeniu świateł 

mijania. Dotyczy to również sytuacji, w któ-

rych pojazd wjeżdża w  słabo oświetlone 

obszary, jak tunele lub parkingi podziemne.

UWAGA

 

• Nie zakrywać czujnika (1) znajdującego 

się na desce rozdzielczej.

 

• Nie czyścić czujnika za pomocą środka 

do mycia szyb, ponieważ na czujniku 

może pozostać cienka powłoka, zakłó­

cająca jego działanie.

 

• Jeżeli samochód wyposażony jest 

w  przyciemniane szyby lub posiada 

inny rodzaj powłoki na szybie czołowej, 

automatyczne włączanie i  wyłączanie 

świateł może nie działać prawidłowo.

OPDE046065

OBC3050029

5-45

W

yposażenie pojazdu

5

Położenie świateł pozycyjnych (

)

Kiedy przełącznik świateł znajduje się w tym 

położeniu, włączone są światła pozycyj-

ne, lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej 

i podświetlenie przyrządów.

OAE046467L

Położenie świateł mijania ( )

Kiedy przełącznik świateł znajduje się 

w tym położeniu, włączone są światła mija-

nia, światła pozycyjne, lampki oświetlenia 

tablicy rejestracyjnej i  podświetlenie przy-

rządów.

Światła mijania można włączyć tylko przy 

włączonej stacyjce (stan ON).

Światła drogowe

OAE046453L

Aby włączyć światła drogowe, należy ode-

pchnąć dźwignię przełącznika od siebie. 
Włączenie świateł drogowych sygnalizuje 

lampka w zestawie wskaźników.
Aby wyłączyć światła drogowe, należy 

pociągnąć dźwignię przełącznika do siebie. 

Powoduje to włączenie świateł mijania.

OAE046469L

Nie używać świateł drogowych, jeżeli 

z  naprzeciwka jadą pojazdy lub idą 

piesi. Światła drogowe mogą oślepiać 

innych użytkowników drogi.

    OSTRZEŻENIE 

5-46

Wyposażenie pojazdu

Aby włączyć sygnał świetlny (mignąć świa-

tłami drogowymi), należy pociągnąć do sie-

bie i zwolnić dźwignię przełącznika. Światła 

drogowe pozostają włączone tak długo, jak 

długo dźwignia jest pociągnięta.

Kierunkowskazy

OTLE045284

Aby zasygnalizować skręt, należy przesunąć 

dźwignię do położenia (A) — w  dół, włą-

czając kierunkowskazy lewe, lub w  górę, 

włączając kierunkowskazy prawe. Aby 

zasygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu, 

należy nieznacznie przesunąć dźwignię kie-

runkowskazów i przytrzymać ją w położeniu 

(B).
Po zakończeniu manewru skrętu/zwolnieniu 

dźwigni powraca ona automatycznie do 

położenia neutralnego.
Jeżeli lampka sygnalizacyjna kierunkowska-

zów nie miga, ale świeci się ciągle lub miga 

nietypowo, może to oznaczać przepalenie 

i  konieczność wymiany jednej z  żarówek 

kierunkowskazów.

Funkcja sygnalizacji zmiany pasa 

ruchu jednym dotknięciem dźwigni 

Aby włączyć sygnalizację zmiany pasa 

ruchu jednym dotknięciem dźwigni, należy 

nieznacznie przesunąć i  zwolnić dźwignię 

kierunkowskazu. Kierunkowskazy migną 3, 

5 lub 7-krotnie.
W  trybie „User Settings” (Ustawienia użyt-

kownika) wyświetlacza LCD można włą-

czać/wyłączać funkcję oraz wybierać liczbę 

mignięć (3, 5 lub 7). 

Więcej informacji 

podano w podrozdziale „Tryby wyświetla­

cza LCD” w rozdziale 4. 

OAE046455L

5-47

W

yposażenie pojazdu

5

Światła przeciwmgielne przednie 

(jeżeli występują) 

Światła przeciwmgielne służą do poprawia-

nia widoczności w warunkach ograniczonej 

widzialności spowodowanej mgłą, desz-

czem, śniegiem itp. Do włączania/wyłącza-

nia świateł przeciwmgielnych służy prze-

łącznik obok przełącznika świateł przednich.
1.  Włączyć światła przednie.
2. Przesunąć przełącznik (1) świateł prze-

ciwmgielnych w położenie świateł prze-

ciwmgielnych przednich, a  następnie 

zwolnić przełącznik (1).

3. Aby wyłączyć światła przeciwmgielne 

przednie, ponownie przesunąć przełącz-

nik świateł przeciwmgielnych w  poło-

żenie świateł przeciwmgielnych przed-

nich i zwolnić przełącznik albo wyłączyć 

światła pozycyjne.

UWAGA

Światła przeciwmgielne pobierają dużą 

ilość prądu. Należy ich używać wyłącznie 

w warunkach pogorszonej widoczności.

Światła przeciwmgielne tylne

Pojazdy ze światłami przeciwmgielnymi 

przednimi

Włączanie świateł przeciwmgielnych tylnych
Ustawić przełącznik świateł w  położeniu 

świateł mijania, przesunąć przełącznik 

(1) w  położenie świateł przeciwmgielnych 

przednich, a następnie przesunąć przełącz-

nik w  położenie świateł przeciwmgielnych 

tylnych.

Aby wyłączyć światła przeciwmgielne tylne, 

należy wykonać jedną z  poniższych czyn-

ności:
•  Wyłączyć światła mijania.
•  Ponownie przesunąć przełącznik świateł 

przeciwmgielnych w  położenie świateł 

przeciwmgielnych tylnych i zwolnić prze-

łącznik.

•  Jeżeli przełącznik świateł znajduje się 

w  położeniu świateł pozycyjnych, wyłą-

czenie świateł przeciwmgielnych przed-

nich powoduje również wyłączenie świa-

teł przeciwmgielnych tylnych.

OPDE046066

OPDE046064

5-48

Wyposażenie pojazdu

Pojazdy bez świateł przeciwmgielnych 

przednich

Włączanie świateł przeciwmgielnych tyl-

nych
Ustawić przełącznik świateł w  położe-

niu świateł mijania, a  następnie ustawić 

przełącznik (1) w  położeniu świateł prze-

ciwmgielnych tylnych.
Aby wyłączyć światła przeciwmgielne tylne, 

należy wykonać jedną z  poniższych czyn-

ności:
•  Wyłączyć światła mijania.
•  Ponownie przesunąć przełącznik świateł 

przeciwmgielnych w  położenie świateł 

przeciwmgielnych tylnych i zwolnić prze-

łącznik.

Funkcja oszczędzania akumulatora

Zadaniem tej funkcji jest ochrona akumu-

latora przed rozładowaniem. Po wyłączeniu 

silnika i  otwarciu drzwi kierowcy światła 

pozycyjne automatycznie wyłączają się.
Funkcja ta powoduje również automatycz-

ne wyłączenie świateł pozycyjnych, np. po 

zatrzymaniu na poboczu w nocy i wyłącze-

niu silnika.
Jeżeli istnieje potrzeba pozostawienia włą-

czonych świateł po wyłączeniu silnika, nale-

ży wykonać następujące czynności:
1.  Otworzyć drzwi kierowcy.
2.  Wyłączyć światła pozycyjne, a następnie 

włączyć je ponownie.

Funkcja opóźnionego wyłączania 

świateł przednich (jeżeli występuje)

Jeżeli światła przednie pojazdu są włączo-

ne, po przełączeniu stacyjki w  stan ACC 

lub OFF światła przednie (i/lub pozycyjne) 

pozostają włączone przez ok. 5 minut. Jeżeli 

jednak drzwi kierowcy zostaną otwarte, 

a  następnie zamknięte przy wyłączonym 

pojeździe, światła przednie (i/lub pozycyjne) 

wyłączają się po 15 sekundach.
Światła przednie (i/lub pozycyjne) można 

wyłączyć, naciskając dwukrotnie przycisk 

blokady kluczyka zdalnego dostępu lub inte-

ligentnego kluczyka albo ustawiając prze-

łącznik świateł w  położeniu O  lub AUTO. 

Jednakże ustawienie przełącznika świateł 

w położeniu AUTO kiedy wokół pojazdu jest 

ciemno nie powoduje wyłączenia świateł 

przednich.

OAC3059027TU

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     10      11      12      13     ..