Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 14

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     12      13      14      15     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 14

 

 

5-65

W

yposażenie pojazdu

5

Włączanie klimatyzacji  

(jeżeli występuje)

Aby włączyć klimatyzację, należy nacisnąć 

przycisk [A/C] (włączenie sygnalizowane 

jest lampką). Aby wyłączyć klimatyzację, 

należy ponownie nacisnąć przycisk.

Działanie układu

Wentylacja

1.  Włączyć nawiew na twarz 

.

2.  Włączyć dopływ powietrza z zewnątrz.
3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury 

w odpowiednim położeniu.

4. Ustawić przełącznik biegu dmuchawy 

w wymaganym położeniu.

Ogrzewanie

1.  Włączyć nawiew na nogi 

.

2.  Włączyć dopływ powietrza z zewnątrz.
3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury 

w odpowiednim położeniu.

4. Ustawić przełącznik biegu dmuchawy 

w wymaganym położeniu.

5.  W razie potrzeby aby osuszać powietrze 

dopływające do wnętrza pojazdu, należy 

przy pokrętle regulacji temperatury usta-

wionym w położeniu ogrzewania włączyć 

klimatyzację.

W  przypadku zaparowania szyby czołowej 

należy włączyć nawiew na nogi i szybę czo-

łową (

) lub nawiew na szybę czołową  

(

).

Porady

•  Aby nie dopuścić do wnikania pyłu lub 

nieprzyjemnych zapachów do wnę-

trza, w  razie potrzeby włączać obieg 

wewnętrzny. Aby utrzymać świeżość 

powietrza we wnętrzu, po ustaniu niedo-

godności należy pamiętać o  wyłączeniu 

obiegu wewnętrznego. Dopływ powietrza 

z zewnątrz pomaga utrzymać koncentra-

cję i poczucie komfortu.

•  Aby unikać zaparowania szyby czołowej 

od wewnątrz, należy włączać dopływ 

powietrza zewnętrznego, dmuchawę, 

klimatyzację i  ustawiać odpowiednią 

temperaturę.

Klimatyzacja

Układy klimatyzacji wszystkich samocho-

dów marki Hyundai są napełniane czynni-

kiem chłodniczym R-1234yf.
1.  Uruchomić silnik.
2.  Nacisnąć włącznik klimatyzacji.
3.  Włączyć nawiew na twarz 

.

4. Aby szybciej schłodzić wnętrze pojazdu, 

włączyć obieg wewnętrzny. Po osiągnię-

ciu pożądanej temperatury wewnątrz 

pojazdu włączyć dopływ powietrza 

zewnętrznego.

5. Ustawić odpowiedni bieg dmuchawy 

i odpowiednią temperaturę.

OBC3050107TU

5-66

Wyposażenie pojazdu

Układ klimatyzacji napełniony jest czynni

-

kiem chłodniczym R-1234yf. Rodzaj czyn

-

nika chłodniczego, którym napełniony jest 

układ  klimatyzacji,  podano  na  etykiecie 

naklejonej pod maską silnika.

UWAGA

 

• Wszelkie naprawy i  przeglądy ukła­

du klimatyzacji powinna wykonywać 

wyłącznie Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai.

 

• Obsługę układu klimatyzacji należy 

wykonywać wyłącznie w  pomieszcze­

niach odpowiednio wentylowanych.

 

• Parownika układu klimatyzacji 

(wymiennika ciepła) nie wolno napra­

wiać ani wymieniać na parownik 

wymontowany z  pojazdu używanego 

lub powypadkowego. Nowe parowniki 

muszą posiadać oznaczenia spełnienia 

normy SAE J2842.

•  Jeżeli klimatyzacja jest włączona przy 

wysokiej  temperaturze  zewnętrz

-

nej,  podczas  jazdy  pod  górę,  w  ruchu 

o dużym natężeniu i w korkach należy 

uważnie obserwować wskaźnik tempe

-

ratury  płynu  chłodzącego.  Klimatyza

-

cja działająca z dużą wydajnością może 

w upalne dni doprowadzić do przegrza

-

nia silnika. Jeżeli wskaźnik temperatu

-

ry płynu chłodzącego sygnalizuje prze

-

grzanie silnika, należy wyłączyć klima

-

tyzację i pozostawić włączoną dmucha

-

wę.

•  W przypadku otwarcia okien przy dużej 

wilgotności  powietrza  zewnętrznego, 

działająca  klimatyzacja  może  spowo

-

dować  skraplanie  się  wody  wewnątrz 

samochodu.  Ponieważ  skraplanie  się 

wody  może  spowodować  uszkodzenie 

urządzeń  elektrycznych,  klimatyzacji 

należy używać wyłącznie przy zamknię

-

tych oknach.

Porady dotyczące korzystania 

z klimatyzacji

•  Jeżeli samochód stał w  pełnym słoń-

cu w  upalny dzień, przed włączeniem 

klimatyzacji należy na chwilę otworzyć 

okna. Spowoduje to usunięcie gorącego 

powietrza z wnętrza.

•  Wystarczająco schłodzić wnętrze z  uży-

ciem funkcji recyrkulacji, a  następnie 

wyłączyć recyrkulację i  włączyć dopływ 

powietrza z zewnątrz.

•  Aby zmniejszyć zaparowanie wewnętrz-

nych powierzchni szyb w deszczowe lub 

wilgotne dni, należy zmniejszyć wilgot-

ność powietrza w  samochodzie włą-

czając klimatyzację przy podniesionych 

szybach i zamkniętym oknie dachowym. 

•  Kiedy klimatyzacja jest włączona, można 

niekiedy zauważyć niewielką zmianę 

prędkości obrotowej silnika, zależną od 

cykli pracy sprężarki układu klimatyzacji. 

Jest to normalny objaw działania klima-

tyzacji.

•  Aby zapewnić maksymalną sprawność 

klimatyzacji, należy ją włączać co naj-

mniej raz w miesiącu na kilka minut.

•  Kiedy klimatyzacja jest włączona, można 

zauważyć kapanie czystej wody (lub 

nawet kałużę wody) pod samochodem 

po stronie pasażera. Jest to normalny 

objaw działania klimatyzacji.

OBC3050052

5-67

W

yposażenie pojazdu

5

•  W  przypadku pracy klimatyzacji z  dużą 

wydajnością różnica pomiędzy tempera-

turą powietrza zewnętrznego a tempera-

turą szyby czołowej może spowodować 

zaparowanie zewnętrznej powierzchni 

szyby i utratę widoczności. W takim przy-

padku należy wybrać kierunek nawiewu 

 i  obniżyć bieg dmuchawy do mini-

mum.

Obsługa układu

Filtr powietrza układu klimatyzacji 

(przeciwpyłkowy) 

A: powietrze zewnętrzne, B: powietrze w obiegu 
wewnętrznym, C: filtr powietrza układu klimaty­
zacji, D: dmuchawa, E: rdzeń parownika,  
F: rdzeń nagrzewnicy

Filtr powietrza układu klimatyzacji (przeciw-

pyłkowy) znajduje się za schowkiem przed-

nim. Oczyszcza on powietrze zewnętrzne 

doprowadzane do pojazdu z  pyłu i  innych 

zanieczyszczeń.
Filtr powietrza układu klimatyzacji powinna 

wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai, zgodnie z harmonogramem 

przeglądów. Jeżeli pojazd jest eksploato-

wany w  trudnych warunkach, np. na dro-

gach zapylonych lub gruntowych, konieczne 

jest częstsze sprawdzanie i  wymiana filtra 

powietrza układu klimatyzacji. 
Jeżeli wydajność nawiewu nagle spadnie, 

pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

•  Wymieniać filtr zgodnie z harmonogra

-

mem przeglądów.

•  Jeżeli  samochód  jest  eksploatowany 

w trudnych warunkach, np. na drogach 

zapylonych lub gruntowych, konieczne 

jest częstsze sprawdzanie i wymiana fil

-

tra powietrza układu klimatyzacji.

•  Jeżeli wydajność nawiewu nagle spad

-

nie, pojazd powinna sprawdzić Autory

-

zowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Sprawdzanie ilości czynnika 

chłodniczego układu klimatyzacji 

i oleju sprężarki

Jeżeli czynnika chłodniczego jest zbyt mało, 

spada wydajność klimatyzacji. Zbyt duża 

ilość czynnika ma również ujemny wpływ na 

działanie klimatyzacji.
Dlatego jeżeli stwierdzono nieprawidłowe 

działanie układu, pojazd powinna spraw-

dzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

UWAGA

Bardzo ważne jest użycie właściwego 

rodzaju oraz odpowiedniej ilości oleju 

i czynnika chłodniczego. W przeciwnym 

razie może dojść do nieprawidłowego 

działania układu i uszkodzenia sprężarki. 

Aby uniknąć uszkodzeń, obsługę i  ser­

wisowanie układu klimatyzacji powinny 

wykonywać wyłącznie osoby wykwalifi­

kowane i uprawnione. 

OIK047401L

5-68

Wyposażenie pojazdu

Etykieta czynnika chłodniczego układu 

klimatyzacji

Rodzaj czynnika chłodniczego, którym 

napełniony jest układ klimatyzacji, podano 

na etykiecie naklejonej pod maską silnika.

Znaczenie symboli na etykiecie czynnika 

chłodniczego:
1.  Rodzaj czynnika chłodniczego.
2.  Ilość czynnika chłodniczego.
3.  Rodzaj oleju sprężarki układu klimatyza-

cji.

4. Ostrożnie.
5.  Łatwopalny czynnik chłodniczy.
6.  Nakaz obsługi i serwisowania układu kli-

matyzacji przez osoby wykwalifikowane 

i uprawnione.

Czynnik chłodniczy R­1234yf

Ze względu na łatwopal­

ność i bardzo wysokie ciś­

nienie czynnika chłodni­

czego, obsługę i  serwiso­

wanie układu klimatyzacji 

powinny wykonywać wy­

łącznie osoby wykwalifiko­

wane i  uprawnione (zgod­

nie z  normą SAE J2845). 

Bardzo ważne jest użycie 

właściwego rodzaju oraz odpowiedniej 

ilości oleju i czynnika chłodniczego. 
 Do prac z czynnikiem chłodniczym nale­

ży używać odpowiedniego wyposażenia 

serwisowego.
Usuwanie czynnika chłodniczego bez­

pośrednio do atmosfery jest szkodliwe 

dla ludzi i  środowiska. Niestosowanie 

się do tych ostrzeżeń może spowodo­

wać poważne obrażenia.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3050052

OHYK059001

5-69

W

yposażenie pojazdu

5

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (JEŻELI WYSTĘPUJE)

OBC3050108

  1.  Przełącznik regulacji temperatury
  2.   Przełącznik biegu dmuchawy
  3.   Przycisk trybu automatycznego
  4.  Wyłącznik układu
  5.  Włącznik funkcji osuszania szyby czołowej
  6.  Przełącznik kierunku nawiewu
  7.  Włącznik ogrzewania szyby tylnej
  8.   Przełącznik dopływu powietrza z zewnątrz/ 

obiegu wewnętrznego

  9.  Włącznik klimatyzacji
10.  Wyświetlacz układu klimatyzacji i ogrzewania

5-70

Wyposażenie pojazdu

Automatyczne ogrzewanie 

i klimatyzacja

1.  Nacisnąć przycisk [AUTO].
Sterowanie trybami nawiewu, biegiem 

dmuchawy, dopływem powietrza/obiegiem 

wewnętrznym i  klimatyzacją odbywa się 

automatycznie, w zależności od ustawionej 

temperatury.

2.  Za pomocą przełącznika regulacji tempe-

ratury ustawić wymaganą temperaturę. 

W przypadku ustawienia temperatury na 

najniższą (Lo) klimatyzacja będzie dzia-

łać w sposób ciągły.

•  Aby wyłączyć tryb automatyczny, należy 

użyć jednego z następujących przełącz-

ników:

 

Przełącznik trybu pracy układu.

 

Włącznik funkcji osuszania szyby czo-

łowej (aby wyłączyć funkcję, nale-

ży ponownie nacisnąć włącznik. Na 

wyświetlaczu ponownie pojawi się 

wskazanie „AUTO”).

 

Przełącznik biegu dmuchawy.
 Od tego momentu wybrana funkcja 

będzie sterowana ręcznie, natomiast 

pozostałe nadal będą działać w trybie 

automatycznym.

•  Dla zachowania komfortu należy używać 

przycisku [AUTO] i ustawiać temperaturę 

na 22°C. 

Aby  zachować  prawidłowe  sterowanie 

ogrzewaniem  i  klimatyzacją,  nie  należy 

kłaść  żadnych  przedmiotów  w  pobliżu 

czujnika układu.

OBC3050110

OBC3050111

OAI3059112I

5-71

W

yposażenie pojazdu

5

Ręczne sterowanie ogrzewaniem 

i klimatyzacją

Ręczne sterowanie ogrzewaniem i  klima-

tyzacją jest możliwe po naciśnięciu przy-

cisku innego niż przycisk [AUTO]. W  takim 

przypadku układ działa w  zależności od 

ustawień dokonanych ręcznie. Po użyciu 

przełącznika innego niż przycisk [AUTO] 

funkcje powiązane z pozostałymi przełącz-

nikami pozostają w trybie automatycznym.
1.  Uruchomić silnik.
2.  Włączyć odpowiedni kierunek nawiewu.

Aby podnieść skuteczność ogrzewania/

chłodzenia, należy wybrać następujący 

kierunek nawiewu:

 

Ogrzewanie: 

 

Chłodzenie: 

3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury 

w odpowiednim położeniu.

4.  Włączyć dopływ powietrza z zewnątrz.
5. Ustawić przełącznik biegu dmuchawy 

w wymaganym położeniu.

6. Aby schłodzić wnętrze, należy włączyć 

klimatyzację.

7. Aby włączyć pełne sterowanie automa-

tyczne, należy nacisnąć przycisk [AUTO].

Wybór kierunku nawiewu

Przełącznik kierunku nawiewu umożliwia 

wybór kierunku nawiewu powietrza.

Nawiew na twarz 

 

(wyloty B, D)

Strumień powietrza jest kierowany na górne 

części ciała i  twarz. Kierunek nawiewu 

można również regulować indywidualnie, 

ustawiając odpowiednio poszczególne 

wyloty powietrza. 

Nawiew na nogi 

 

(wyloty A, C, D)

Większa część strumienia powietrza jest 

kierowana na nogi, a  niewielka na szybę 

czołową i szyby boczne. 

Nawiew na nogi i szybę 

czołową (wyloty A, C, D)

Większa część strumienia powietrza jest 

kierowana na nogi i  na szybę czołową, 

a niewielka na szyby boczne.

OBC3050102

OBC3050112

5-72

Wyposażenie pojazdu

Nawiew na szybę czołową 

 

(wyloty A, D)

Większa część strumienia powietrza jest 

kierowana na szybę czołową, a  niewielka 

na szyby boczne.

Wyloty w desce rozdzielczej 

Za pomocą dźwigni można kierować wyloty 

powietrza w desce rozdzielczej w górę/w dół 

oraz w lewo/w prawo.
Aby całkowicie zamknąć wylot, obrócić 

dźwignię do oporu na zewnątrz, a aby otwo-

rzyć — obrócić dźwignię do wewnątrz.

Regulacja temperatury

Odchylanie przełącznika w górę powoduje 

podnoszenie temperatury.
Odchylanie przełącznika w dół powoduje 

obniżanie temperatury.
Każde odchylenie przełącznika powoduje 

wzrost/spadek temperatury o 0,5°C. W przy-

padku ustawienia temperatury na najniższą, 

klimatyzacja działa w sposób ciągły.

OBC3050113

OBC3050010

OBC3050111

5-73

W

yposażenie pojazdu

5

Przełączanie jednostek temperatury

W  przypadku rozładowania lub odłączenia 

akumulatora wybór jednostki resetuje się 

i  temperatura domyślnie podawana jest 

w stopniach Celsjusza.
Przełączanie pomiędzy stopniami Celsjusza 

i Fahrenheita wykonuje się następująco:

 

Klimatyzacja automatyczna
Trzymając naciśnięty przycisk [OFF], na-

ciskać przez 3 sekundy przycisk [AUTO].

 

Zestaw wskaźników
Przejść do trybu „User Settings” 

(Ustawienia użytkownika) 

 „Units” 

(Jednostki) 

 „Temperature Unit” 

(Jednostka temperatury).

Powoduje to zmianę jednostki temperatury 

w zestawie wskaźników i na panelu stero-

wania układem klimatyzacji.

Przełącznik dopływu powietrza 

zewnętrznego/obiegu wewnętrznego

Przełącznik dopływu powietrza zewnętrz-

nego/obiegu wewnętrznego służy do 

przełączania pomiędzy dopływem powie-

trza z  zewnątrz, a  recyrkulacją powietrza 

w obiegu zamkniętym.
Aby zmienić tryb pracy, należy nacisnąć 

przycisk.

Obieg wewnętrzny

 Wybranie tego trybu powo-

duje odcięcie dopływu po-

wietrza zewnętrznego. Po-

wietrze krąży w  obiegu za-

mkniętym i  następuje jego 

podgrzewanie lub chłodze-

nie w  zależności od wybra-

nej funkcji.

Dopływ powietrza z zewnątrz 

  Wybranie tego trybu powo-

duje dopływ powietrza zew-

nętrznego. Następuje jego 

podgrzewanie lub chłodzenie 

w  zależności od wybranej 

funkcji.

Zaleca  się  korzystanie  przede  wszystkim 

z  trybu  dopływu  powietrza  zewnętrzne

-

go. Z trybu recyrkulacji należy korzystać 

jedynie chwilowo, kiedy to konieczne.

Dłuższe  ogrzewanie  wnętrza  bez  klima

-

tyzacji  przy  włączonej  recyrkulacji  może 

powodować zaparowanie szyby czołowej.

Ponadto  dłuższe  działanie  układu  kli

-

matyzacji  przy  włączonej  recyrkulacji 

może spowodować nadmierne wysuszenie 

powietrza we wnętrzu, a także brak świe

-

żego powietrza (tlenu).

OBC3050114

5-74

Wyposażenie pojazdu

Wybór biegu dmuchawy

Aby zwiększyć prędkość dmuchawy i prze-

pływ powietrza, należy odchylić przełącznik 

w górę. Aby zmniejszyć prędkość dmucha-

wy i  przepływ powietrza, należy odchylić 

przełącznik w dół.

UWAGA

Praca dmuchawy przy wyłączonym sil­

niku może spowodować rozładowanie 

akumulatora. Dmuchawę należy włączać 

tylko przy pracującym silniku.

Klimatyzacja

Aby włączyć klimatyzację, należy nacisnąć 

przycisk [A/C] (włączenie sygnalizowane 

jest lampką). 
Aby wyłączyć klimatyzację, należy ponow-

nie nacisnąć przycisk.

• 

Długa jazda z  włączonym obiegiem 

wewnętrznym i włączonym układem 

klimatyzacji może spowodować sen­

ność, a w konsekwencji utratę kon­

troli nad pojazdem i wypadek.

• 

Długa jazda z  włączonym obiegiem 

wewnętrznym i  wyłączonym ukła­

dem klimatyzacji może spowodować 

wzrost wilgotności wewnątrz pojaz­

du.

   

Może to powodować zaparowa­

nie szyby czołowej pogarszające 

widoczność.

• 

Nie spać ani nie przebywać przez 

dłuższy czas w  zaparkowanym 

pojeździe z  całkowicie podniesiony­

mi szybami i  włączonym ogrzewa­

niem lub klimatyzacją. Może w takiej 

sytuacji dojść do wzrostu ilości 

dwutlenku węgla wewnątrz pojazdu 

i  spowodować zagrożenie zdrowia 

lub życia.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3050115

OBC3050116

5-75

W

yposażenie pojazdu

5

Wyłączanie układu

Aby całkowicie wyłączyć układ klimatyza-

cji i  ogrzewania, należy nacisnąć przycisk 

[OFF].
Jeżeli stacyjka jest włączona (stan ON), 

po całkowitym wyłączeniu układu można 

jednak nadal zmieniać kierunek nawiewu 

i włączać/wyłączać obieg wewnętrzny.
Jednakże naciśnięcie dowolnego przełącz-

nika kierunku nawiewu klimatyzacja włącza 

się ponownie.

Działanie układu

Wentylacja

1.  Włączyć nawiew na twarz 

.

2.  Włączyć dopływ powietrza z zewnątrz.
3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury 

w odpowiednim położeniu.

4. Ustawić przełącznik biegu dmuchawy 

w wymaganym położeniu.

Ogrzewanie

1.  Włączyć nawiew na nogi 

.

2.  Włączyć dopływ powietrza z zewnątrz.
3. Ustawić pokrętło regulacji temperatury 

w odpowiednim położeniu.

4. Ustawić przełącznik biegu dmuchawy 

w wymaganym położeniu.

5.  W razie potrzeby aby osuszać powietrze 

dopływające do wnętrza pojazdu, należy 

przy pokrętle regulacji temperatury usta-

wionym w położeniu ogrzewania włączyć 

klimatyzację.

W  przypadku zaparowania szyby czołowej 

należy włączyć nawiew na nogi i szybę czo-

łową (

) lub nawiew na szybę czołową  

(

).

Porady

•  Aby nie dopuścić do wnikania pyłu lub 

nieprzyjemnych zapachów do wnę-

trza, w  razie potrzeby włączać obieg 

wewnętrzny. Aby utrzymać świeżość 

powietrza we wnętrzu, po ustaniu niedo-

godności należy pamiętać o  wyłączeniu 

obiegu wewnętrznego. Dopływ powietrza 

z zewnątrz pomaga utrzymać koncentra-

cję i poczucie komfortu.

•  Aby unikać zaparowania szyby czołowej 

od wewnątrz, należy włączać dopływ 

powietrza zewnętrznego, dmuchawę, 

klimatyzację i  ustawiać odpowiednią 

temperaturę.

OBC3050117

5-76

Wyposażenie pojazdu

Klimatyzacja

Układy klimatyzacji wszystkich samocho-

dów marki Hyundai są napełniane czynni-

kiem chłodniczym R-1234yf.
1.  Uruchomić silnik.
2.  Nacisnąć włącznik klimatyzacji.
3.  Włączyć nawiew na twarz 

.

4. Aby szybciej schłodzić wnętrze pojazdu, 

włączyć obieg wewnętrzny. Po osiągnię-

ciu pożądanej temperatury wewnątrz 

pojazdu włączyć dopływ powietrza ze-

wnętrznego.

5. Ustawić odpowiedni bieg dmuchawy 

i odpowiednią temperaturę.

Układ  klimatyzacji  napełniony  jest  czyn

-

nikiem  chłodniczym  R-1234yf.  Rodzaj 

czynnika  chłodniczego,  którym  napełnio

-

ny  jest  układ  klimatyzacji,  podano  na 

etykiecie  naklejonej  w  przedniej  części 

przedziału silnika.

UWAGA

 

• Wszelkie naprawy i  przeglądy ukła­

du klimatyzacji powinna wykonywać 

wyłącznie Autoryzowana Stacja Obsługi 

(ASO) Hyundai.

 

• Obsługę układu klimatyzacji należy 

wykonywać wyłącznie w  pomieszcze­

niach odpowiednio wentylowanych.

 

• Parownika układu klimatyzacji (wy­

miennika ciepła) nie wolno naprawiać 

ani wymieniać na parownik wymon­

towany z  pojazdu używanego lub po­

wypadkowego. Nowe parowniki muszą 

posiadać oznaczenia spełniania normy 

SAE J2842.

•  Jeżeli klimatyzacja jest włączona przy 

wysokiej  temperaturze  zewnętrz

-

nej,  podczas  jazdy  pod  górę,  w  ruchu 

o dużym natężeniu i w korkach należy 

uważnie obserwować wskaźnik tempe

-

ratury  płynu  chłodzącego.  Klimatyza

-

cja działająca z dużą wydajnością może 

w upalne dni doprowadzić do przegrza

-

nia silnika. Jeżeli wskaźnik temperatu

-

ry płynu chłodzącego sygnalizuje prze

-

grzanie silnika, należy wyłączyć klima

-

tyzację i pozostawić włączoną dmucha

-

wę.

OBC3050052

5-77

W

yposażenie pojazdu

5

•  W przypadku otwarcia okien przy dużej 

wilgotności  powietrza  zewnętrznego, 

działająca  klimatyzacja  może  spowo

-

dować  skraplanie  się  wody  wewnątrz 

samochodu.  Ponieważ  skraplanie  się 

wody  może  spowodować  uszkodzenie 

urządzeń  elektrycznych,  klimatyzacji 

należy używać wyłącznie przy zamknię

-

tych oknach.

Porady dotyczące korzystania 

z klimatyzacji

•  Jeżeli samochód stał w  pełnym słoń-

cu w  upalny dzień, przed włączeniem 

klimatyzacji należy na chwilę otworzyć 

okna. Spowoduje to usunięcie gorącego 

powietrza z wnętrza.

•  Wystarczająco schłodzić wnętrze z  uży-

ciem funkcji recyrkulacji, a  następnie 

wyłączyć recyrkulację i  włączyć dopływ 

powietrza z zewnątrz.

•  Aby zmniejszyć zaparowanie wewnętrz-

nych powierzchni szyb w deszczowe lub 

wilgotne dni, należy zmniejszyć wilgot-

ność powietrza w  samochodzie włą-

czając klimatyzację przy podniesionych 

szybach i zamkniętym oknie dachowym. 

•  Kiedy klimatyzacja jest włączona, można 

niekiedy zauważyć niewielką zmianę 

prędkości obrotowej silnika, zależną od 

cykli pracy sprężarki układu klimatyzacji. 

Jest to normalny objaw działania klima-

tyzacji.

•  Aby zapewnić maksymalną sprawność 

klimatyzacji, należy ją włączać co naj-

mniej raz w miesiącu na kilka minut.

•  Kiedy klimatyzacja jest włączona, można 

zauważyć kapanie czystej wody (lub 

nawet kałużę wody) pod samochodem 

po stronie pasażera. Jest to normalny 

objaw działania klimatyzacji.

•  W  przypadku pracy klimatyzacji z  dużą 

wydajnością różnica pomiędzy tempera-

turą powietrza zewnętrznego a tempera-

turą szyby czołowej może spowodować 

zaparowanie zewnętrznej powierzchni 

szyby i utratę widoczności. W takim przy-

padku należy wybrać kierunek nawiewu 

 i obniżyć bieg dmuchawy do mini-

mum.

Obsługa układu

Filtr powietrza układu klimatyzacji 

(przeciwpyłkowy) 

A: powietrze zewnętrzne, B: powietrze w obiegu 
wewnętrznym, C: filtr powietrza układu klimaty­
zacji, D: dmuchawa, E: rdzeń parownika,  
F: rdzeń nagrzewnicy

Filtr powietrza układu klimatyzacji (przeciw-

pyłkowy) znajduje się za schowkiem przed-

nim. Filtr oczyszcza z  pyłu i  innych zanie-

czyszczeń powietrze zewnętrzne dopro-

wadzane do wnętrza pojazdu. Odkładanie 

się pyłów i innych zanieczyszczeń w filtrze 

powoduje zmniejszenie przepływu powie-

trza. Doprowadza to w  konsekwencji do 

kondensowania się pary wodnej na szybie 

czołowej, nawet przy włączonym dopływie 

powietrza zewnętrznego. 

OIK047401L

5-78

Wyposażenie pojazdu

W takim przypadku zaleca się wymianę fil-

tra powietrza klimatyzacji w Autoryzowanej 

Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.

•  Wymieniać filtr zgodnie z harmonogra

-

mem przeglądów.

   Jeżeli  samochód  jest  eksploatowany 

w trudnych warunkach, np. na drogach 

zapylonych lub gruntowych, konieczne 

jest  częstsze  sprawdzanie  i  wymiana 

filtra powietrza układu klimatyzacji.

•  Jeżeli wydajność nawiewu nagle spad

-

nie, pojazd powinna sprawdzić Autory

-

zowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Sprawdzanie ilości czynnika 

chłodniczego układu klimatyzacji 

i oleju sprężarki

Jeżeli czynnika chłodniczego jest zbyt mało, 

spada wydajność klimatyzacji. Zbyt duża 

ilość czynnika ma również ujemny wpływ na 

działanie klimatyzacji.
Dlatego jeżeli stwierdzono nieprawidłowe 

działanie układu, pojazd powinna spraw-

dzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

UWAGA

Bardzo ważne jest użycie właściwego 

rodzaju oraz odpowiedniej ilości oleju 

i czynnika chłodniczego. W przeciwnym 

razie może dojść do nieprawidłowego 

działania układu i uszkodzenia sprężarki. 

Aby uniknąć uszkodzeń, obsługę i  ser­

wisowanie układu klimatyzacji powinny 

wykonywać wyłącznie osoby wykwalifi­

kowane i uprawnione. 

Czynnik chłodniczy R­1234yf

 Ze względu na łatwopal­

ność i bardzo wysokie ciś­

nienie czynnika chłodni­

czego, obsługę i  serwiso­

wanie układu klimatyzacji 

powinny wykonywać wy­

łącznie osoby wykwalifiko­

wane i  uprawnione (zgod­

nie z  normą SAE J2845). 

Bardzo ważne jest użycie 

właściwego rodzaju oraz 

odpowiedniej ilości oleju 

i czynnika chłodniczego. 

Do prac z czynnikiem chłodniczym nale­

ży używać odpowiedniego wyposażenia 

serwisowego.
Usuwanie czynnika chłodniczego bez­

pośrednio do atmosfery jest szkodliwe 

dla ludzi i  środowiska. Niestosowanie 

się do tych ostrzeżeń może spowodo­

wać poważne obrażenia.

    OSTRZEŻENIE 

5-79

W

yposażenie pojazdu

5

Etykieta czynnika chłodniczego układu 

klimatyzacji 

Rodzaj czynnika chłodniczego, którym 

napełniony jest układ klimatyzacji, podano 

na etykiecie naklejonej pod maską silnika.

Znaczenie symboli na etykiecie czynnika 

chłodniczego:
1.  Rodzaj czynnika chłodniczego.
2.  Ilość czynnika chłodniczego.
3.  Rodzaj oleju sprężarki układu klimatyza-

cji.

4. Ostrożnie.
5.  Łatwopalny czynnik chłodniczy.
6.  Nakaz obsługi i serwisowania układu kli-

matyzacji przez osoby wykwalifikowane 

i uprawnione.

OBC3050052

OHYK059001

5-80

Wyposażenie pojazdu

USUWANIE ZAPAROWANIA I LODU Z SZYBY CZOŁOWEJ

•  Aby zapewnić maksymalną skuteczność 

usuwania lodu z  szyby czołowej, należy 

za pomocą pokrętła regulacji tempe-

ratury ustawić maksymalną tempera-

turę (obrócenie pokrętła maksymalnie 

w  prawo) i  ustawić przełącznik biegu 

dmuchawy w  położeniu najwyższego 

biegu.

•  Jeżeli podczas ogrzewania szyby czoło-

wej konieczny jest jednoczesny nawiew 

na nogi, należy zmienić tryb na „nawiew 

na nogi i szybę czołową”.

•  Przed rozpoczęciem jazdy usunąć cały 

śnieg i  lód z  szyby czołowej i  tylnej, 

z lusterek zewnętrznych oraz ze wszyst-

kich szyb bocznych.

•  Aby zwiększyć wydajność nawiewu 

i ogrzewania, a także zmniejszyć możli-

wość zaparowania szyby czołowej, nale-

ży usunąć śnieg i lód z maski silnika oraz 

z wlotów powietrza, znajdujących się pod 

szybą czołową. 

Aby do wnętrza pojazdu napływało ciepłe 

powietrze, należy rozgrzać silnik.

Klimatyzacja manualna

Usuwanie zaparowania szyby 

czołowej

1. Ustawić przełącznik biegu dmuchawy 

w dowolnym położeniu, innym niż „0”.

2.  Ustawić wymaganą temperaturę.
3.  Włączyć tryb 

 lub 

.

4. Dopływ powietrza z  zewnątrz włącza 

się automatycznie. Ponadto w przypadku 

włączenia trybu 

 automatycznie włą-

cza się klimatyzacja (jeżeli występuje).

Jeżeli klimatyzacja lub dopływ powietrza 

z  zewnątrz nie włączą się automatycznie, 

należy włączyć je ręcznie odpowiednimi 

przyciskami.

Osuszanie szyby czołowej

Nie używać trybu 

 ani 

 pod­

czas chłodzenia przy bardzo wilgot­

nym powietrzu. Różnica pomiędzy 

temperaturą powietrza zewnętrznego 

a  temperaturą szyby czołowej może 

spowodować zaparowanie zewnętrznej 

powierzchni szyby i utratę widoczności. 

W  takim przypadku wybrać kierunek 

nawiewu 

 i  obniżyć bieg dmucha­

wy.

    OSTRZEŻENIE 

OBC3050118

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     12      13      14      15     ..