Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 16

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     14      15      16      17     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 16

 

 

5-97

W

yposażenie pojazdu

5

Zestaw głośnomówiący Bluetooth

®

 

(jeżeli występuje)

Łącze Bluetooth

®

 umożliwia nawiązanie 

bezprzewodowego połączenia z  telefonem 

komórkowym.
(1)  Przycisk nawiązania/odebrania połącze-

nia 

(2) Przycisk zakończenia połączenia 
(3) Mikrofon 

•  System audio: szczegółowe informacje 

podano w odrębnej Instrukcji.

•  System nawigacji: szczegółowe informa-

cje dotyczące obsługi zestawu głośno-

mówiącego Bluetooth

®

 podano w odręb-

nej Instrukcji.

Działanie radioodbiornika pojazdu

Odbiór sygnału radiowego

Nadajniki transmitują sygnały radiowe FM 

(ultrakrótkie) oraz AM (średnie i  długie). 

Sygnały te odbiera antena radiowa samo-

chodu. Następnie radioodbiornik przetwarza 

je i przekazuje do głośników. 
Jeżeli do anteny dociera mocny sygnał 

radiowy, nowoczesny system audio zapew-

nia najwyższą możliwą jakość dźwięku. 

Jednakże w niektórych przypadkach sygnał 

docierający do anteny może być niewystar-

czająco mocny lub zakłócony.
Może to być spowodowane takimi czynni-

kami, jak odległość od nadajnika, bliskość 

innych mocnych nadajników albo dużych 

obiektów, np. budynków lub mostów.

OBC3050044

OBC3N050017

OJF045308L

5-98

Wyposażenie pojazdu

Odbiór sygnału radiowego AM

Sygnały AM (fale średnie i  długie) można 

odbierać z większych odległości niż sygnały 

FM (fale ultrakrótkie). Dzieje się tak, ponie-

waż częstotliwości nadawania fal radiowych 

AM są niskie. Długie fale radiowe o niskiej 

częstotliwości dopasowują się do krzywizny 

Ziemi zamiast rozpraszać się prostoliniowo 

w atmosferze. Ponadto zakrzywiają się one 

wokół przeszkód i dlatego zapewniają lep-

szą propagację sygnału.

Nadajnik radiowy FM

Sygnały FM (fale ultrakrótkie) są nadawane 

z wysokimi częstotliwościami i nie zaginają 

się zgodnie z  krzywizną Ziemi. Dlatego 

sygnały FM zazwyczaj zanikają już w  sto-

sunkowo niewielkiej odległości od nadajni-

ka. Ponadto na sygnały FM duży wpływ mają 

budynki, góry lub inne przeszkody. Może to 

doprowadzić do takiego pogorszenia sły-

szalności, które Użytkownik odbiera jako 

usterki radioodbiornika. Następujące sytu-

acje są normalne i nie oznaczają problemów 

z radioodbiornikiem:

•  Zanik sygnału — kiedy samochód oddala 

się od nadajnika, sygnał słabnie i dźwięk 

może zanikać. W takim przypadku suge-

ruje się wybranie innej stacji.

•  Drżenie dźwięku/zakłócenia — słabe 

sygnały FM lub przeszkody pomiędzy 

nadajnikiem a  radioodbiornikiem mogą 

zaburzać sygnał, powodując zakłócenia 

lub drżenie dźwięku. Efekt ten można 

osłabić poprzez obniżenie poziomu 

tonów wysokich, do momentu ustania 

zakłóceń.

OJF045309L

OJF045310L

JBM004

5-99

W

yposażenie pojazdu

5

•  Przeskakiwanie stacji — w  miarę słab-

nięcia sygnału FM może włączyć się 

stacja emitująca mocniejszy sygnał, 

o  częstotliwości zbliżonej do częstotli-

wości ustawionej. Dzieje się tak, ponie-

waż radioodbiornik jest zaprojektowany 

do wybierania sygnału najsilniejszego. 

W  takim przypadku należy wybrać inną 

stację, o mocniejszym sygnale.

•  Nakładanie sygnału — odbieranie sygna-

łów z różnych kierunków może powodo-

wać zniekształcenia lub drżenie dźwięku. 

Zjawisko to może być spowodowane jed-

noczesnym odbieraniem bezpośredniego 

i odbitego sygnału nadawanego z jednej 

stacji lub sygnałów z dwóch stacji, nada-

jących na zbliżonych częstotliwościach. 

W  takim przypadku należy wybrać inną 

stację i  poczekać, aż warunki odbioru 

poprzedniej stacji poprawią się.

Używanie telefonu komórkowego lub 

radiostacji nadawczo­odbiorczej 

Używanie telefonu komórkowego w  samo-

chodzie może powodować zakłócenia 

dźwięku emitowanego przez system audio. 

Zakłócenia tego typu nie oznaczają usterki 

systemu audio. Podczas rozmowy telefon 

komórkowy należy trzymać możliwie najda-

lej od elementów systemu audio.

UWAGA

Aby umożliwić używanie w samochodzie 

telefonu komórkowego lub radiostacji 

(CB­radia), należy zainstalować osobną 

antenę zewnętrzną. Używanie telefonu 

komórkowego lub radiostacji nadawczo­

­odbiorczej (CB­radia) z wykorzystaniem 

tylko instalacji antenowej pojazdu może 

powodować zakłócanie ich działania 

przez urządzenia elektryczne samocho­

du lub zakłócać działanie urządzeń elek­

trycznych samochodu. 

Podczas prowadzenia nie używać 

telefonu komórkowego bez zestawu 

głośnomówiącego. Aby porozmawiać 

przez telefon komórkowy bez zestawu 

głośnomówiącego, należy zatrzymać 

się w bezpiecznym miejscu.

    OSTRZEŻENIE 

OJF045311L

88,1 MHz

88,3 MHz

5-100

Wyposażenie pojazdu

SYSTEM AUDIO (BEZ EKRANU DOTYKOWEGO)

Widok panelu sterowania

 

Typ A

Z łączem bezprzewodowym Bluetooth

®

(1) 

Przycisk wyboru trybu [AUDIO]

•  Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwar-

cie okna wyboru trybu radioodbiornika/źródła 
dźwięku.

•  Po pojawieniu się okna wyboru trybu obraca-

jąc 

pokrętłem strojenia 

wybrać odpowiedni 

tryb, a następnie nacisnąć pokrętło.

•  Kiedy okno trybu nie jest włączone przy-

ciskiem [

MENU/CLOCK

u

  okno „

Mode

” 

(tryb), aby zmienić tryb naciskać przycisk 
[

AUDIO

] na panelu sterowania. 

Każde naciśnięcie przycisku [

AUDIO

] na 

panelu sterowania powoduje przełączanie 
zakresu częstotliwości odbieranych przez 
radioodbiornik w  kolejności: radioodbiornik 

u

 źródło dźwięku.

(2) 

Przycisk [PHONE] (Telefon)

•  Naciśnięcie powoduje rozpoczęcie nawiązy-

wania połączenia z  telefonem komórkowym 
poprzez łącze Bluetooth

®

.

•  Po nawiązaniu połączenia naciśnięcie powo-

duje przejście do menu telefonu połączonego 
łączem Bluetooth

®

.

(3) 

Przycisk [FAV] (Ulubione)

•  Naciśnięcie przy włączonym radioodbiorniku 

powoduje przejście na następną stronę listy 
zapamiętanych stacji radiowych.

(4) 

Włącznik/pokrętło regulacji głośności

•  Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłą-

czenie systemu.

•  Obracanie umożliwia regulację głośności 

dźwięku.

  Rzeczywisty wygląd panelu sterowania może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia pojazdu.

5-101

W

yposażenie pojazdu

5

(

5) 

Przycisk [SEEK/TRACK] (Wyszukiwanie)

•  Zmiana stacji/utworu/pliku.
•  Naciśnięcie i przytrzymanie przy włączonym 

radioodbiorniku powoduje wyszukiwanie sta-
cji radiowych.

•  Naciśnięcie i przytrzymanie podczas odtwa-

rzania nagranego utworu powoduje szybkie 
przewijanie do tyłu lub do przodu (z  wyjąt-
kiem trybu Bluetooth Audio).

(6) 

Przycisk [MENU/CLOCK]

•  Naciśnięcie powoduje przejście do ekranu 

menu aktualnego trybu.

•  Naciśnięcie i  przytrzymanie powoduje włą-

czenie ekranu ustawień zegara.

(7)  

Pokrętło strojenia lub wyboru pliku i przycisk 

Enter

•  Obracanie przy włączonym radioodbiorniku 

powoduje zmianę częstotliwości.

•  Obracanie podczas odtwarzania nagrane-

go utworu umożliwia wybór utworu/pliku 
(z wyjątkiem trybu Bluetooth Audio).

•  Aby wybrać bieżący utwór/plik podczas 

wyszukiwania przez obracanie pokrętłem, 
należy nacisnąć pokrętło (z wyjątkiem trybu 
Bluetooth Audio).

(8)  

Przyciski numeryczne ([1 RPT] ÷ [4 BACK]

)

•  Naciśnięcie jednego z  tych przycisków przy 

włączonym radioodbiorniku powoduje włą-
czenie stacji radiowej zapamiętanej pod 
danym numerem.

•  Naciśnięcie i  przytrzymanie jednego z  tych 

przycisków przy włączonym radioodbiorniku 
powoduje zapamiętanie aktualnie włączonej 
stacji radiowej pod danym numerem.

•  Naciśnięcie przycisku [

1 RPT

] w trybie USB/

Bluetooth audio powoduje włączenie trybu 
powtarzania odtwarzania. Naciśnięcie przy-
cisku [

2 SHFL

] powoduje włączenie trybu 

odtwarzania w przypadkowej kolejności.

•  Naciśnięcie przycisku [

4 BACK

] powoduje 

powrót do poprzedniego ekranu (z wyjątkiem 
listy zapamiętanych stacji radiowych).

 

Typ A

Z łączem bezprzewodowym Bluetooth

®

  Rzeczywisty wygląd panelu sterowania może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia pojazdu.

5-102

Wyposażenie pojazdu

 OSTRZEŻENIE — 

Prowadzenie pojazdu

• 

Podczas prowadzenia 

nie koncentrować się na obsłudze systemu. 

Prowadzenie pojaz­

du bez zachowania należytej koncentracji 

może doprowadzić do 

wypadku, a  w  konsekwencji do zagrożenia 

zdrowia lub życia. 

Kierowca jest całkowicie odpowiedzialny za 

bezpieczne i  zgodne 

z  przepisami użytkowanie pojazdu oraz jego 

wyposażenia. Dlatego 

podczas jazdy nie należy nigdy korzystać 

z  urządzeń ani syste­

mów odwracających wzrok lub uwagę kierow­

cy oraz nie należy uży­

wać urządzeń niedozwolonych.

• 

Podczas prowadzenia 

unikać patrzenia na ekran. Prowadzenie bez 

należytej koncentracji 

może doprowadzić do wypadku. Przed rozpo­

częciem obsługi syste­

mu wymagającej wykonania kilku czynności 

należy zatrzymać 

pojazd w bezpiecznym miejscu.

• 

Aby użyć telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego, należy najpierw zatrzymać pojazd w  bezpiecznym miejscu. 

Korzystanie z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego podczas prowadzenia może doprowadzić do wypadku. W razie 

konieczności należy skorzystać z zestawu głośnomówiącego Bluetooth

®

 i maksymalnie skrócić czas rozmowy.

• 

Głośność systemu należy ustawiać na poziomie, który nie będzie zagłuszać odgłosów z zewnątrz. Prowadzenie bez możliwości usły­

szenia odgłosów z zewnątrz może doprowadzić do wypadku. Długotrwałe słuchanie głośnego dźwięku może spowodować uszkodze­

nie słuchu.

 

Typ B

Z łączem bezprzewodowym Bluetooth

®

(1) 

Przycisk [SEEK/TRACK] (Wyszukiwanie)

•  Zmiana stacji/utworu/pliku.
•  Naciśnięcie i przytrzymanie przy włączonym 

radioodbiorniku powoduje wyszukiwanie sta-
cji radiowych.

•  Naciśnięcie i przytrzymanie podczas odtwa-

rzania nagranego utworu powoduje szybkie 
przewijanie do tyłu lub do przodu (z  wyjąt-
kiem trybu Bluetooth Audio).

(2) 

Przycisk [MENU/CLOCK]

•  Naciśnięcie powoduje przejście do ekranu 

menu aktualnego trybu.

•  Naciśnięcie i  przytrzymanie powoduje włą-

czenie ekranu ustawień zegara.

(3)  

Pokrętło strojenia lub wyboru pliku i przycisk 

Ente

r

•  Obracanie przy włączonym radioodbiorniku 

powoduje zmianę częstotliwości.

•  Obracanie podczas odtwarzania nagrane-

go utworu umożliwia wybór utworu/pliku 
(z wyjątkiem trybu Bluetooth Audio).

•  Aby wybrać bieżący utwór/plik podczas 

wyszukiwania przez obracanie pokrętłem, 
należy nacisnąć pokrętło (z wyjątkiem trybu 
Bluetooth Audio).

(4) 

Przycisk wyboru trybu [AUDIO]

•   Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwar-

cie okna wyboru trybu radioodbiornika/źródła 
dźwięku.

•  Po pojawieniu się okna wyboru trybu obraca-

jąc 

pokrętłem strojenia

 wybrać odpowiedni 

tryb, a następnie nacisnąć pokrętło.

•  Kiedy okno trybu nie jest włączone przyci-

skiem [

MENU/CLOCK

u

 okno „

Mode

” (tryb), 

aby zmienić tryb naciskać przycisk [

AUDIO

na panelu sterowania. Każde naciśnięcie 
przycisku [

AUDIO

] na panelu sterowania 

powoduje przełączanie zakresu częstotliwo-
ści odbieranych przez radioodbiornik w kolej-
ności: radioodbiornik 

u

 źródło dźwięku.

  Rzeczywisty wygląd panelu sterowania może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia pojazdu.

5-103

W

yposażenie pojazdu

5

 

Typ B

Z łączem bezprzewodowym Bluetooth

®

(5) 

Przycisk [PHONE] (Telefon)

•  Naciśnięcie powoduje rozpoczęcie nawiązy-

wania połączenia z  telefonem komórkowym 
poprzez łącze Bluetooth

®

.

•  Po nawiązaniu połączenia naciśnięcie powo-

duje przejście do menu telefonu połączonego 
łączem Bluetooth

®

.

(6) 

Przycisk [FAV] (Ulubione)

•  Naciśnięcie przy włączonym radioodbiorniku 

powoduje przejście na następną stronę listy 
zapamiętanych stacji radiowych.

(7) 

Włącznik/pokrętło regulacji głośności

•  Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłą-

czenie systemu.

•  Obracanie umożliwia regulację głośności 

dźwięku.

(8)

  Przyciski numeryczne ([1 RPT] ÷ [4 BACK])

•  Naciśnięcie jednego z  tych przycisków przy 

włączonym radioodbiorniku powoduje włą-
czenie stacji radiowej zapamiętanej pod 
danym numerem.

•  Naciśnięcie i  przytrzymanie jednego z  tych 

przycisków przy włączonym radioodbiorniku 
powoduje zapamiętanie aktualnie włączonej 
stacji radiowej pod danym numerem.

•  Naciśnięcie przycisku [

1 RPT

] w trybie USB/

Bluetooth audio powoduje włączenie trybu 
powtarzania odtwarzania. Naciśnięcie przy-
cisku [

2 SHFL

] powoduje włączenie trybu 

odtwarzania w przypadkowej kolejności.

•  Naciśnięcie przycisku [

4 BACK

] powoduje 

powrót do poprzedniego ekranu (z wyjątkiem 
listy zapamiętanych stacji radiowych).

 

Rzeczywisty wygląd panelu sterowania może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia pojazdu.

5-104

Wyposażenie pojazdu

Przyciski zdalnego sterowania  

na kierownicy

(wersje z łączem 

Bluetooth

®

)

 

Rzeczywisty wygląd panelu sterowania 

może się różnić w  zależności od wersji 

i wyposażenia pojazdu.

(1) 

Przycisk MUTE (Wyciszenie)

•  Naciśnięcie powoduje włączenie lub 

wyłączenie wyciszenia systemu.

•  Naciskanie podczas rozmowy tele-

fonicznej powoduje naprzemienne 

wyłączanie i włączanie mikrofonu.

•  Naciskanie podczas odtwarzania 

utworów powoduje naprzemienne 

zatrzymywanie i  wznawianie odtwa-

rzania (jeżeli występuje).

(2) 

Przycisk [MODE] (Tryb)

•  Naciskanie powoduje przełączanie 

pomiędzy trybem radioodbiornika 

i trybem źródła dźwięku.

•  Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje 

włączenie lub wyłączenie systemu

(3) 

Przełącznik regulacji głośności

•  Przesunięcie przełącznika w górę lub 

w dół powoduje zmianę głośności.

(4)  

Przełącznik wyboru pozycji w  górę/ 

w dół

•  Zmiana stacji/utworu/pliku.
•  Przesunięcie w  górę lub w  dół przy 

włączonym radioodbiorniku powodu-

je włączenie stacji radiowej zapa-

miętanej pod numerem następnym/

poprzednim.

•  Przesunięcie przełącznika w górę lub 

w dół i przytrzymanie go w tym poło-

żeniu przy włączonym radioodbior-

niku powoduje wyszukiwanie stacji 

radiowych.

•  Naciśnięcie i  przytrzymanie pod-

czas odtwarzania nagranego utworu 

powoduje szybkie przewijanie do tyłu 

lub do przodu (z  wyjątkiem trybu 

Bluetooth Audio).

(5)  

Przycisk nawiązania/odebrania połą­

czenia

•  Naciśnięcie powoduje rozpoczęcie 

nawiązywania połączenia z  tele-

fonem komórkowym poprzez łącze 

Bluetooth

®

.

•  Po nawiązaniu połączenia naciśnięcie 

powoduje przejście do historii połą-

czeń telefonu połączonego łączem 

Bluetooth

®

. Naciśnięcie i przytrzyma-

nie powoduje nawiązanie połącze-

nia z  ostatnio wybranym numerem. 

Naciśnięcie przy nadchodzącym połą-

czeniu powoduje odebranie połącze-

nia.

•  Naciskanie podczas rozmowy tele-

fonicznej powoduje naprzemienne 

włączanie i  wyłączanie trybu ocze-

kiwania. Naciśnięcie i  przytrzymanie 

powoduje przełączenie pomiędzy 

zestawem głośnomówiącym a telefo-

nem komórkowym.

(6) 

Przycisk zakończenia połączenia

•  Naciśnięcie przy nadchodzącym połą-

czeniu powoduje odrzucenie połą-

czenia.

•  Naciśnięcie podczas trwającego połą-

czenia powoduje zakończenie połą-

czenia.

5-105

W

yposażenie pojazdu

5

UWAGA

Producent: HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.  

203, Teheran­ro, Gangnam­gu, Seul, 

06141, Korea, 

Tel.: +82­31­260­2707

 — Korzystanie z systemu

•  Z  systemu  należy  korzystać  przy  uru

-

chomionym  silniku.  Dłuższe  korzysta

-

nie z systemu przy wyłączonym silniku 

może  spowodować  rozładowanie  aku

-

mulatora.

•  Nie  montować  urządzeń  niezatwier

-

dzonych.  Używanie  urządzeń  nieza

-

twierdzonych  może  spowodować  nie

-

prawidłowe  działanie  systemu.  Uster

-

ki  systemu  spowodowane  zamontowa

-

niem  urządzeń  niezatwierdzonych  nie 

są objęte gwarancją.

 — Obsługa systemu

•  Podczas  obsługi  systemu  nie  przykła

-

dać  nadmiernej  siły.  Zbyt  silne  naci

-

skanie  ekranu  może  uszkodzić  panel 

ciekłokrystaliczny lub panel dotykowy.

•  Przed  przystąpieniem  do  czyszcze

-

nia  ekranu  lub  przycisków  pamię

-

tać  o  wyłączeniu  silnika.  Do  czyszcze

-

nia używać miękkiej i suchej szmatki. 

Przecieranie  ekranu  lub  przycisków 

szorstką tkaniną albo zastosowanie roz

-

puszczalnika  (alkoholu,  benzenu,  roz

-

cieńczalnika  do  farb  itp.)  może  spo

-

wodować  zarysowania  lub  chemiczne 

uszkodzenia powierzchni.

•  W przypadku przymocowania pojemni

-

ka z odświeżaczem powietrza do wylotu 

powietrza może dojść do odkształcenia 

wylotu przez przepływające powietrze.

•  Zmiany  miejsca  zamontowania  sys

-

temu  można  dokonywać  wyłącznie 

w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) 

Hyundai. Do montażu i demontażu sys

-

temu  konieczna  jest  odpowiednia  wie

-

dza techniczna.

— Obsługa systemu

• 

Urządzenia nie należy rozmonto­

wywać ani modyfikować. Może to 

doprowadzić do wypadku, pożaru lub 

porażenia prądem elektrycznym.

• 

Uważać, by do wnętrza urządze­

nia nie dostały się żadne płyny ani 

zanieczyszczenia. Płyny lub zanie­

czyszczenia mogą wywołać szkodli­

we opary, pożar lub nieprawidłowe 

działanie systemu.

• 

W przypadku nieprawidłowego dzia­

łania systemu, takiego jak brak 

dźwięku lub obrazu, należy wyłączyć 

system. Dalsze używanie nieprawi­

dłowo działającego systemu może 

doprowadzić do pożaru, porażenia 

prądem elektrycznym lub uszkodze­

nia systemu.

• 

Nie dotykać anteny podczas burzy 

z  wyładowaniami atmosferyczny­

mi, ponieważ może to spowodować 

porażenie prądem elektrycznym.

    OSTRZEŻENIE 

5-106

Wyposażenie pojazdu

UWAGA

 

• W  przypadku stwierdzenia problemów 

z  systemem należy skontaktować się 

z  Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) 

Hyundai.

 

• Jeżeli system multimedialny znajdzie 

się w  otoczeniu o  wysokim natężeniu 

pola elektromagnetycznego, może dojść 

do zakłóceń dźwięku.

Włączanie i wyłączanie systemu

Przed włączeniem systemu należy urucho-

mić silnik.
•  Jeżeli nie zamierza się korzystać z sys-

temu podczas jazdy, można go wyłą-

czyć 

włącznikiem

 na panelu sterowania. 

Aby włączyć system, ponownie nacisnąć 

włącznik

.

•  Po wyłączeniu pojazdu system wyłącza 

się automatycznie po krótkim czasie lub 

natychmiast po otwarciu drzwi kierowcy.

•  W  niektórych wersjach system może 

wyłączać się natychmiast po wyłączeniu 

pojazdu.

•  Włączenie systemu powoduje przywró-

cenie ostatnio używanego trybu i  usta-

wień.

System  można  włączyć  przy  włączonej 

stacyjce  (stan  ACC  lub  ON).  Jednakże 

dłuższe korzystanie z systemu przy wyłą

-

czonym  silniku  powoduje  rozładowanie 

akumulatora.  Jeżeli  planuje  się  dłuższe 

korzystanie  z  systemu,  należy  uruchomić 

silnik.

• 

Ze względów bezpieczeństwa nie­

które funkcje podczas jazdy mogą 

być wyłączone. Działają one tylko po 

zatrzymaniu pojazdu. Przed użyciem 

którejkolwiek z  tych funkcji należy 

zatrzymać pojazd w  bezpiecznym 

miejscu.

• 

W  przypadku nieprawidłowego 

działania systemu, takiego jak brak 

dźwięku lub obrazu, należy wyłączyć 

system. Dalsze używanie nieprawi­

dłowo działającego systemu może 

doprowadzić do pożaru, porażenia 

prądem elektrycznym lub uszkodze­

nia systemu.

    OSTRZEŻENIE 

5-107

W

yposażenie pojazdu

5

Włączanie i wyłączanie ekranu

Aby uniknąć oślepiania, ekran można wyłą-

czyć. Ekran można wyłączyć tylko przy 

włączonym systemie.
1. Nacisnąć przycisk [

MENU/CLOCK

] na 

panelu sterowania.

2. Po pojawieniu się okna wyboru trybu 

obracając pokrętłem 

strojenia

 wybrać 

pozycję „

Display off

” (Wył. ekranu), 

a następnie nacisnąć pokrętło.
•  Aby ponownie włączyć ekran, naci-

snąć dowolny przycisk na panelu ste-

rowania.

Obsługa podstawowa

Wybór pozycji menu lub dostosowywanie 

ustawień odbywa się za pomocą przycisków 

numerycznych i pokrętła 

strojenia

 na pane-

lu sterowania.

Wybór pozycji

Pozycje numerowane

Nacisnąć przycisk z  odpowiednim nume-

rem.

Pozycje nienumerowane

Obracając pokrętłem 

strojenia

, wybrać 

pozycję, a następnie nacisnąć pokrętło.

Dostosowywanie ustawień

Obracając pokrętłem 

strojenia

, dostosować 

wartość, a następnie zapisać zmiany, naci-

skając pokrętło.
Aby zwiększyć wartość, obracać pokrętło 

strojenia

 w  prawo, a  aby zmniejszyć war-

tość — w lewo.

5-108

Wyposażenie pojazdu

RADIOODBIORNIK

Włączanie radioodbiornika

1. Nacisnąć przycisk [

AUDIO

] na panelu 

sterowania.

2. Po pojawieniu się okna wyboru trybu 

obracając pokrętłem 

strojenia

 wybrać 

odpowiedni tryb radioodbiornika, 

a następnie nacisnąć pokrętło.

Zakres FM/AM

(1) Aktualnie wybrany zakres
(2) Informacja o stacji radiowej
(3) Lista zapamiętanych stacji

Naciśnięcie przycisku [

MENU/CLOCK

] na 

panelu sterowania umożliwia dostęp do 

następujących opcji:
• 

Autostore

 (Zapamiętywanie automatycz-

ne): zapisywanie stacji na liście zapamię-

tanych stacji radiowych.

• 

Scan

 (Przeszukiwanie): system wyszu-

kuje stacje radiowe emitujące silny 

sygnał i przez 5 sekund odtwarza każdą 

dostępną stację.

• 

Sound settings

 (Ustawienia dźwięku): Ta 

pozycja menu umożliwia zmianę usta-

wień dźwięku, takich jak miejsce kon-

centracji dźwięku i  poziomy wyjściowe 

dla poszczególnych zakresów.

 

Balance

 (Balans): wybór miejsca kon-

centracji dźwięku w pojeździe. Wybrać 

pozycję lub „

Balance

” (Balans), obra-

cając 

pokrętłem strojenia

, wybrać 

odpowiednie przesunięcie, a  następ-

nie nacisnąć pokrętło. Aby ustawić 

środkowe położenie dla balansu, 

wybrać pozycję „

Centre

” (Środek).

 

Equaliser

 (Korektor graficzny): regu-

lacja poziomu wyjściowego dla 

poszczególnych zakresów tonów.

 

Speed dependent vol.

 (Dostosowy-

wanie głośności do prędkości jazdy): 

automatyczne dostosowywanie po-

ziomu głośności systemu audio do 

prędkości jazdy.

UWAGA

 

• Dostępne opcje mogą być różne, w zależ­

ności od wersji i parametrów pojazdu.

 

• Dostępne opcje mogą być różne, w zależ­

ności od parametrów systemu audio lub 

wzmacniacza.

• 

Mode popup

 (Okno powiadamiania 

o  trybie): włączenie wyświetlania okna 

wyboru trybu po naciśnięciu przycisku 

[

AUDIO

] na panelu sterowania.

• 

Date/Time

 (Data/godzina): Ta pozycja 

menu umożliwia zmianę daty i  godziny 

wyświetlanej na ekranie systemu.

 

Set date

 (Ustaw datę): ustawianie 

daty wyświetlanej na ekranie syste-

mu.

 

Set time

 (Ustaw godzinę): ustawia-

nie godziny wyświetlanej na ekranie 

systemu.

 

Time format

 (Format czasu): wybie-

ranie pomiędzy formatem 12-godzin-

nym i 24-godzinnym.

 

Display (Power Off)

 (Wyświetlanie 

zegara po wyłączeniu systemu): usta-

wienie wyświetlania zegara na ekra-

nie systemu po wyłączeniu systemu.

• 

Language

 (Język): możliwość zmiany 

wersji językowej systemu.

5-109

W

yposażenie pojazdu

5

Zakres FM/AM (z systemem RDS)

(1) Aktualnie wybrany zakres
(2) Informacja o stacji radiowej
(3) Lista zapamiętanych stacji

Naciśnięcie przycisku [

MENU/CLOCK

] na 

panelu sterowania umożliwia dostęp do 

następujących opcji:
• 

Traffic announcement

 (Informacje 

o sytuacji drogowej): włączanie lub wyłą-

czanie informacji o  sytuacji drogowej. 

System odbiera dostępne informacje 

i  programy dotyczące sytuacji drogowej 

automatycznie.

• 

Autostore

 (Zapamiętywanie automatycz-

ne): zapisywanie stacji na liście zapamię-

tanych stacji radiowych.

• 

Scan

 (Przeszukiwanie): wyszukiwanie 

stacji radiowych emitujących silny sygnał 

i  odtwarzanie każdej dostępnej stacji 

przez 5 sekund.

• 

Sound settings

 (Ustawienia dźwięku): Ta 

pozycja menu umożliwia zmianę usta-

wień dźwięku, takich jak miejsce kon-

centracji dźwięku i  poziomy wyjściowe 

dla poszczególnych zakresów.

 

Balance

 (Balans): wybór miejsca kon-

centracji dźwięku w pojeździe. Wybrać 

pozycję lub „

Balance

” (Balans), obra-

cając 

pokrętłem strojenia

, wybrać 

odpowiednie przesunięcie, a  następ-

nie nacisnąć pokrętło. Aby ustawić 

środkowe położenie dla balansu, 

wybrać pozycję „

Centre

” (Środek).

 

Equaliser

 (Korektor graficzny): regu-

lacja poziomu wyjściowego dla 

poszczególnych zakresów tonów.

 

Speed dependent vol 

(Dostoso-

wywanie głośności do prędkości 

jazdy): automatyczne dostosowywa-

nie poziomu głośności systemu audio 

do prędkości jazdy.

UWAGA

 

• Dostępne opcje mogą być różne, w zależ­

ności od wersji i parametrów pojazdu.

 

• Dostępne opcje mogą być różne, w zależ­

ności od parametrów systemu audio lub 

wzmacniacza.

• 

Mode popup

 (Okno powiadamiania 

o  trybie): włączenie wyświetlania okna 

wyboru trybu po naciśnięciu przycisku 

[

AUDIO

] na panelu sterowania.

• 

Date/Time

 (Data/godzina): Ta pozycja 

menu umożliwia zmianę daty i  godziny 

wyświetlanej na ekranie systemu.

 

Set date

 (Ustaw datę): ustawianie 

daty wyświetlanej na ekranie syste-

mu.

 

Set time

 (Ustaw godzinę): ustawia-

nie godziny wyświetlanej na ekranie 

systemu.

 

Time format

 (Format czasu): wybie-

ranie pomiędzy formatem 12-godzin-

nym i 24-godzinnym.

 

Display (Power Off)

 (Wyświetlanie 

zegara po wyłączeniu systemu): usta-

wienie wyświetlania zegara na ekra-

nie systemu po wyłączeniu systemu.

• 

Language

 (Język): możliwość zmiany 

wersji językowej systemu.

5-110

Wyposażenie pojazdu

Tryb DAB

(1) Aktualnie wybrany zakres
(2) Informacja o stacji radiowej
(3) Lista zapamiętanych stacji

Naciśnięcie przycisku [

MENU/CLOCK

] na 

panelu sterowania umożliwia dostęp do 

następujących opcji:
• 

Traffic announcement

 (Informacje 

o sytuacji drogowej): włączanie lub wyłą-

czanie informacji o  sytuacji drogowej. 

System odbiera dostępne informacje 

i  programy dotyczące sytuacji drogowej 

automatycznie.

• 

List

 (Lista): wyświetlenie listy wszystkich 

dostępnych stacji radiowych.

• 

Scan

 (Przeszukiwanie): wyszukiwanie 

stacji radiowych emitujących silny sygnał 

i  odtwarzanie każdej dostępnej stacji 

przez 5 sekund.

• 

Sound settings

 (Ustawienia dźwięku): Ta 

pozycja menu umożliwia zmianę usta-

wień dźwięku, takich jak miejsce kon-

centracji dźwięku i  poziomy wyjściowe 

dla poszczególnych zakresów.

 

Balance

 (Balans): wybór miejsca kon-

centracji dźwięku w pojeździe. Wybrać 

pozycję lub „

Balance

” (Balans), obra-

cając 

pokrętłem strojenia

, wybrać 

odpowiednie przesunięcie, a  następ-

nie nacisnąć pokrętło. Aby ustawić 

środkowe położenie dla balansu, 

wybrać pozycję „

Centre

” (Środek).

 

Equaliser

 (Korektor graficzny): regu-

lacja poziomu wyjściowego dla 

poszczególnych zakresów tonów.

 

Speed dependent vol.

 (Dostosowy-

wanie głośności do prędkości jazdy): 

automatyczne dostosowywanie 

poziomu głośności systemu audio do 

prędkości jazdy.

UWAGA

 

• Dostępne opcje mogą być różne, w zależ­

ności od wersji i parametrów pojazdu.

 

• Dostępne opcje mogą być różne, w zależ­

ności od parametrów systemu audio lub 

wzmacniacza.

• 

Mode popup

 (Okno powiadamiania 

o  trybie): włączenie wyświetlania okna 

wyboru trybu po naciśnięciu przycisku 

[

AUDIO

] na panelu sterowania.

• 

Date/Time

 (Data/godzina): Ta pozycja 

menu umożliwia zmianę daty i  godziny 

wyświetlanej na ekranie systemu.

 

Set date

 (Ustaw datę): ustawianie 

daty wyświetlanej na ekranie syste-

mu.

 

Set time

 (Ustaw godzinę): ustawia-

nie godziny wyświetlanej na ekranie 

systemu.

 

Time format

 (Format czasu): wybie-

ranie pomiędzy formatem 12-godzin-

nym i 24-godzinnym.

 

Display (Power Off)

 (Wyświetlanie 

zegara po wyłączeniu systemu): usta-

wienie wyświetlania zegara na ekra-

nie systemu po wyłączeniu systemu.

• 

Language

 (Język): możliwość zmiany 

wersji językowej systemu.

5-111

W

yposażenie pojazdu

5

Zmiana trybu radioodbiornika

1. Nacisnąć przycisk [

AUDIO

] na panelu 

sterowania.

2. Po pojawieniu się okna wyboru trybu 

obracając pokrętłem 

strojenia

 wybrać 

odpowiedni tryb radioodbiornika, a nas-

tępnie nacisnąć pokrętło.
•  Każde naciśnięcie przycisku [MODE] 

na kierownicy powoduje przełączanie 

zakresu częstotliwości odbieranych 

przez radioodbiornik w kolejności: FM 

u

 AM.

UWAGA

Kiedy okno trybu nie jest włączone przy­

ciskiem [MENU/CLOCK] 

u

 okno „Mode” 

(Tryb), aby zmienić tryb radioodbiornika 

naciskać przycisk [AUDIO] na panelu 

sterowania.
Każde naciśnięcie przycisku [AUDIO] na 

panelu sterowania powoduje przełącza­

nie zakresu częstotliwości odbieranych 

przez radioodbiornik w  kolejności: FM 

u

 DAB (jeżeli występuje) 

u

 AM.

Wyszukiwanie dostępnych stacji 

radiowych

Można odtwarzać przez kilka sekund 

wszystkie dostępne stacje radiowe.
1. Po włączeniu ekranu radioodbiornika 

nacisnąć przycisk 

[MENU/CLOCK

] na 

panelu sterowania.

2. Po pojawieniu się okna wyboru opcji, 

obracając pokrętłem 

strojenia

 wybrać 

pozycję „

Scan

” (Przeszukiwanie), a nas-

tępnie nacisnąć pokrętło.
•  System wyszukuje stacje radio-

we emitujące silny sygnał i  przez 

5  sekund odtwarza każdą dostępną 

stację.

3.  Po znalezieniu odpowiedniej stacji radio-

wej nacisnąć pokrętło 

strojenia

.

•  System rozpoczyna odtwarzanie 

wybranej stacji.

Wyszukiwanie stacji radiowej

Aby wyszukać poprzednią lub następną 

dostępną stację radiową, nacisnąć przycisk 

[< 

SEEK

] lub [

TRACK

 >] na panelu stero-

wania.
•  Aby szybciej przeszukiwać częstotliwo-

ści, można także nacisnąć i przytrzymać 

przycisk [< 

SEEK

] lub [

TRACK

 >]. Po 

zwolnieniu przycisku system automa-

tycznie wybiera stację radiową emitującą 

silny sygnał

Jeżeli znana jest dokładna częstotliwość 

nadawania danej stacji radiowej, można wy-

brać tę częstotliwość, obracając pokrętłem 

strojenia

 na panelu sterowania.

5-112

Wyposażenie pojazdu

Zapamiętywanie stacji radiowych

Można zapisać ulubione stacje radiowe, 

a  następnie wybierać je z  listy zapamięta-

nych stacji.

Zapisywanie aktualnie odbieranej 

stacji radiowej

Podczas odtwarzania stacji radiowej naci-

snąć i  przytrzymać jeden z  przycisków 

numerycznych na panelu sterowania.
•  System zapamięta aktualnie odtwarzaną 

stację radiową pod wybranym numerem.

•  Aby przejść do następnej strony zapa-

miętanych stacji radiowych, nacisnąć 

przycisk [

FAV

].

UWAGA

 

• Można zapamiętać do 12 stacji w każ­

dym trybie.

 

• Jeżeli pod wybranym numerem jest już 

zapamiętana stacja radiowa, zostanie 

ona zastąpiona aktualnie odtwarzaną 

stacją.

Korzystanie z funkcji automatycznego 

zapisywania

Można wyszukiwać stacje radiowe emitują-

ce silne sygnały w danym obszarze. System 

automatycznie zapisze wyniki wyszukiwa-

nia na liście zapamiętanych stacji.
1. Po włączeniu ekranu radioodbiornika 

nacisnąć przycisk [

MENU/CLOCK

] na 

panelu sterowania.

2. Po pojawieniu się okna wyboru opcji, 

obracając pokrętłem 

strojenia

 wybrać 

pozycję „Autostore” (Zapamiętywanie 

automatyczne), a  następnie nacisnąć 

pokrętło.

Słuchanie zapamiętanych stacji 

radiowych

Zakres FM/AM

1. Potwierdzić numer zapamiętanej stacji 

radiowej, która ma być odtwarzana.
•  Aby przejść do następnej strony zapa-

miętanych stacji radiowych, nacisnąć 

przycisk [

FAV

].

2. Nacisnąć przycisk z  określonym nume-

rem na panelu sterowania.
•  Aby zmienić stację, można również 

użyć przełącznika [W  górę/w  dół] na 

kierownicy.

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     14      15      16      17     ..