Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 18

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     16      17      18      19     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 18

 

 

5-129

W

yposażenie pojazdu

5

Siła sygnału

Ikona

Opis

Siła sygnału w telefonie 
komórkowym połączonym łączem 
Bluetooth

®

UWAGA

 

• Poziom naładowania baterii wyświetla­

ny na ekranie systemu może się różnić 

od poziomu wyświetlanego na ekranie 

połączonego urządzenia.

 

• Siła sygnału wyświetlana na ekranie 

systemu może się różnić od siły sygnału 

wyświetlanej na ekranie połączonego 

telefonu komórkowego.

 

• Niektóre ikony stanu mogą się nie 

wyświetlać, w  zależności od modelu 

i parametrów pojazdu.

5-130

Wyposażenie pojazdu

DANE TECHNICZNE SYSTEMU MULTIMEDIALNEGO

Łącze USB

Obsługiwane formaty audio

•  Rodzaje plików audio:

 

Format audio WAVeform

 

MPEG-1/2/2.5 Audio Layer 3

 

Windows Media Audio wersja 7.X 

i 8.X

•  Szybkości przesyłania danych:

 

MPEG-1 (Layer 3): 32, 40, 48, 56, 

64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 

256, 320 kb/s

 

MPEG-2 (Layer 3): 8, 16, 24, 32, 40, 

48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 

160 kb/s

 

MPEG-2.5 (Layer 3): 8, 16, 24, 32, 

40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 

144, 160 kb/s

 

WMA (High Range): 48, 64, 80, 96, 

128, 160, 192 kb/s

•  Liczba bitów na próbkę:

 

WAV (PCM (Stereo)): 24 bity

 

WAV (IMA ADPCM): 4 bity

 

WAV (MS ADPCM): 4 bity

•  Częstotliwość próbkowania:

 

MPEG-1: 44100, 48000, 32000 Hz

 

MPEG-2: 22050, 24000, 16000 Hz

 

MPEG-2.5: 11025, 12000, 8000 Hz

 

WMA: 32000, 44100, 48000 Hz

 

WAV: 44100, 48000 Hz

•  Maksymalna długość nazw katalogów/

plików (kodowanie Unicode): 40 znaków 

alfabetu angielskiego lub koreańskiego.

•  Obsługiwane znaki w  nazwach katalo-

gów i plików (kodowanie Unicode): 2604 

znaki alfabetu koreańskiego, 94 znaki 

alfanumeryczne, 4888 powszechnie uży-

wanych znaków alfabetu chińskiego, 986 

znaków specjalnych.

•  Maksymalna liczba katalogów: 1000
•  Maksymalna liczba plików: 5000

UWAGA

 

• System może nie obsługiwać lub nie 

odtwarzać plików w  nieobsługiwanych 

formatach albo nie wyświetlać prawi­

dłowo informacji o tych plikach, np. ich 

nazw.

 

• System rozpoznaje jedynie pliki z  roz­

szerzeniami .mp3, .wma i  .wav. Jeżeli 

system nie obsługuje danego formatu 

pliku, należy zmienić format za pomocą 

najnowszego oprogramowania kodują­

cego.

 

• System nie rozpoznaje plików muzycz­

nych kodowanych z  użyciem systemu 

zabezpieczeń praw autorskich DRM 

(Digital Rights Management).

 

• Dla plików MP3/WMA i  WAV mogą 

występować różnice w jakości dźwięku 

zależne od szybkości transmisji (im 

większa szybkość transmisji tym wyż­

sza jakość dźwięku).

 

• System może nie wyświetlać prawi­

dłowo znaków alfabetu japońskiego 

lub uproszczonego alfabetu chińskiego 

w nazwach katalogów lub plików.

Obsługiwane pamięci USB

•  Liczba bajtów na sektor: 64 kB lub mniej
•  System plików: FAT 12, 16 lub 32 (zale-

cany), exFAT/NTFS

5-131

W

yposażenie pojazdu

5

UWAGA

 

• System obsługuje wyłącznie urządzenia 

USB z metalową obudową i wtyczką.

– System może nie rozpoznawać 

urządzeń USB z wtyczką z tworzy­

wa sztucznego.

– System może nie rozpoznawać 

pamięci USB typu karta CF lub 

karta SD.

 

• System może nie rozpoznawać dysków 

twardych ze złączem USB.

 

• W  przypadku używania pamięci USB 

o  dużej pojemności podzielonej na 

oddzielne napędy logiczne, system roz­

poznaje jedynie pliki zapisane w napę­

dzie głównym.

 

• Jeżeli na urządzeniu USB są zainsta­

lowane programy, system może nie 

odtwarzać prawidłowo plików odpo­

wiadających tym programom.

 

• Aby zapewnić lepszą kompatybilność 

używać urządzeń z łączem USB 2.0.

Łącze Bluetooth

®

•  Łącze Bluetooth

®

 o  mocy nadawczej 

klasy 2: –6 do 4 dBm

•  Moc promieniowana: maks. 3 mW
•  Zakres częstotliwości: 2400 do 

2483,5 MHz

•  Wersja oprogramowania pamięci RAM 

systemu Bluetooth

®

: 1

ZNAKI TOWAROWE

Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe 

należą odpowiednio do ich właścicieli.
•  Nazwa i  logo „Bluetooth

®

” to zareje-

strowane znaki towarowe należące do 

Bluetooth

®

 SIG, Inc., używane przez 

firmę Hyundai w ramach licencji.

5-132

Wyposażenie pojazdu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE

 Za  kierownicą

Przed rozpoczęciem jazdy  ..............................6-4

Przed zajęciem miejsca w pojeździe  .............................6-4

Przed ruszeniem  ..................................................................6-4

Stacyjka  .............................................................6-5

Stacyjka na kluczyk .............................................................6-5

Przycisk Start/Stop ..............................................................6-8

Mechaniczna skrzynia biegów) .....................6-14

Operowanie mechaniczną skrzynią biegów  ............. 6-14

Prawidłowa technika jazdy  ........................................... 6-16

Inteligentna mechaniczna skrzynia biegów  

(iMT) ..................................................................6-17

Operowanie inteligentną mechaniczną  

skrzynią biegów (iMT) ...................................................... 6-17

Automatyczna skrzynia biegów ....................6-21

Operowanie automatyczną skrzynią biegów  ........... 6-21

Prawidłowa technika jazdy  ........................................... 6-25

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów (DCT)  .....6-27

Operowanie dwusprzęgłową skrzynią biegów  

(DCT)  .................................................................................... 6-27

Prawidłowa technika jazdy  ........................................... 6-34

Układ hamulcowy  ...........................................6-36

Wspomaganie układu hamulcowego  .......................... 6-36

Sygnalizator zużycia klocków hamulcowych  ........... 6-37

Hamulce tylne bębnowe .................................................. 6-37

Hamulec postojowy  ......................................................... 6-37

Układ zapobiegający blokowaniu kół  

podczas hamowania (ABS) .............................................. 6-38

Układ stabilizacji toru jazdy (ESC) ............................... 6-40

Układ stabilizacji pojazdu (VSM) .................................. 6-43

Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu  

(HAC)  .................................................................................... 6-44

Sygnalizacja hamowania awaryjnego (ESS) .............. 6-44

Hamulec wspomagający podczas kolizji  

(Multi-collision brake 

 MCB)  ....................................... 6-44

Prawidłowa technika hamowania  ................................ 6-45

Układ start/stop (ISG)  ..................................6-46

Włączanie układu ISG ...................................................... 6-46

Wyłączanie układu ISG ................................................... 6-46

Warunki działania układu ISG ....................................... 6-50

Lampka sygnalizacyjna układu ISG ............................. 6-50

Nieprawidłowe działanie układu ISG........................... 6-52

6

6

Układ sterowania jazdą rozpędem (SSC)  

(wersje 48 V MHEV)  ......................................6-53

Warunki działania układu SSC  ..................................... 6-53

Warunki ponownego uruchomienia silnika  ............... 6-53

Zintegrowany układ sterowania  

trybami jazdy (DMICS)  ..................................6-54

Jazda w trudnych warunkach ........................6-57

Trudne warunki jazdy ....................................................... 6-57

Rozkołysanie pojazdu ..................................................... 6-57

Płynne pokonywanie zakrętów ..................................... 6-58

Jazda nocą ........................................................................... 6-58

Jazda w deszczu ................................................................ 6-58

Przejazd przez wodę ........................................................ 6-59

Jazda po drogach szybkiego ruchu .............................. 6-59

Jazda zimą ........................................................6-60

Jazda po śniegu lub lodzie .............................................. 6-60

Środki ostrożności podczas jazdy zimą ...................... 6-62

Holowanie przyczepy ......................................6-64

Zamiar holowania przyczepy ......................................... 6-65

Wyposażenie do holowania przyczepy ....................... 6-68

Jazda z przyczepą ............................................................. 6-69

Przeglądy i czynności obsługowe w przypadku  

holowania przyczepy ........................................................ 6-71

Masa pojazdu ...................................................6-72

Przeciążenie ........................................................................ 6-72

6-3

 Za 
kier
ownicą

6

TLENEK WĘGLA (CO) TO GAZ TRUJĄCY. 

WDYCHANIE TLENKU WĘGLA MOŻE SPO­

WODOWAĆ UTRATĘ PRZYTOMNOŚCI 

I POWODUJE ZAGROŻENIE ŻYCIA.
Spaliny silnikowe zawierają tlenek 

węgla, który jest bezbarwny i bezwon­

ny.

NIE WDYCHAĆ SPALIN.
Jeżeli w  pojeździe wyczuwalny jest 

zapach spalin należy natychmiast 

otworzyć okna. Wdychanie tlenku węgla 

może spowodować utratę przytomności 

i stanowi zagrożenie życia.

UKŁAD WYDECHOWY MUSI BYĆ SZCZELNY.
Układ wydechowy należy sprawdzać 

przy każdym podniesieniu pojazdu (dla 

wymiany oleju lub z  innego powodu). 

Jeżeli odgłosy emitowane przez układ 

wydechowy zmieniły się lub jeżeli 

w spód pojazdu uderzył jakiś przedmiot, 

układ wydechowy powinna niezwłocz­

nie sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai.

    OSTRZEŻENIE 

NIE URUCHAMIAĆ SILNIKA W ZAMKNIĘ­

TYCH POMIESZCZENIACH.
Pozostawianie pracującego silnika na 

biegu jałowym w  garażu jest niebez­

pieczne nawet przy otwartych drzwiach 

garażu. W  garażu silnik nie powi­

nien pracować przez czas dłuższy niż 

potrzebny do wyjazdu z garażu.

JEŻELI W  POJEŹDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ 

PASAŻEROWIE, UNIKAĆ POZOSTAWIANIA 

PRZEZ DŁUŻSZY CZAS SILNIKA PRACU­

JĄCEGO NA BIEGU JAŁOWYM.
Jeżeli w  pojeździe są pasażerowie, 

a  konieczne jest pozostawienie silnika 

pracującego na biegu jałowym przez 

dłuższy czas, można to zrobić wyłącznie 

na otwartej przestrzeni. Należy w takim 

przypadku włączyć dopływ powietrza 

z zewnątrz i wysoki bieg dmuchawy — 

zapewni to dopływ świeżego powietrza 

do wnętrza.

NIE ZASŁANIAĆ WLOTÓW POWIETRZA.
Aby zapewnić prawidłowe działanie 

wentylacji, należy upewnić się, że wloty 

powietrza przed szybą czołową nie są 

przykryte śniegiem, lodem, liśćmi ani 

innymi przedmiotami.

W  PRZYPADKU KONIECZNOŚCI JAZDY 

Z OTWARTĄ KLAPĄ BAGAŻNIKA:
–  Zamknąć wszystkie okna.
–  Otworzyć wyloty powietrza w  desce 

rozdzielczej.

–  Włączyć dopływ powietrza z zewnątrz, 

nawiew na nogi lub na twarz i wysoki 

bieg dmuchawy.

6-4

 Za  kierownicą

PRZED ROZPOCZĘCIEM JAZDY 

Przed zajęciem miejsca w pojeździe 

•  Upewnić się, że wszystkie szyby, luster-

ka zewnętrzne oraz lampy są czyste 

i niezasłonięte.

•  Usunąć z nich szron, śnieg lub lód.
•  Sprawdzić wzrokowo, czy opony nie są 

nierównomiernie zużyte ani uszkodzone.

•  Sprawdzić, czy pod pojazdem nie ma 

śladów wycieków.

•  Przed rozpoczęciem cofania upewnić się, 

że za pojazdem nie ma żadnych prze-

szkód.

Przed ruszeniem 

•  Upewnić się, że maska silnika, klapa 

bagażnika oraz wszystkie drzwi są pra-

widłowo zamknięte i zablokowane.

•  Wyregulować ustawienie fotela kierowcy 

i kierownicy.

•  Prawidłowo ustawić wewnętrzne luster-

ko wsteczne i lusterka zewnętrzne.

•  Sprawdzić, czy działają wszystkie świa-

tła.

•  Zapiąć pas bezpieczeństwa. Sprawdzić, 

czy wszyscy pasażerowie zapięli pasy 

bezpieczeństwa.Włączyć stacyjkę (stan 

ON) i  sprawdzić wskaźniki oraz lampki 

w zestawie wskaźników, a także komu-

nikaty na wyświetlaczu.

•  Sprawdzić, czy wszystkie przewożone 

przedmioty są prawidłowo rozmieszczo-

ne i zamocowane.

Aby ograniczyć RYZYKO POWAŻNYCH 

OBRAŻEŃ lub ZAGROŻENIA ŻYCIA, nale­

ży stosować następujące środki ostroż­

ności:

• 

ZAWSZE zapinać pasy bezpie­

czeństwa. Podczas jazdy kierowca 

i  wszyscy pasażerowie muszą mieć 

prawidłowo zapięte pasy bezpie­

czeństwa. Więcej informacji podano 

w  podrozdziale „Pasy bezpieczeń­

stwa” w rozdziale 3.

• 

Podczas prowadzenia pojazdu 

zawsze stosować zasadę ograni­

czonego zaufania. Zakładać, że inni 

kierowcy lub piesi mogą nie zacho­

wywać uwagi i popełniać błędy.

• 

Koncentrować się na prowadzeniu. 

Dekoncentracja kierowcy może być 

przyczyną wypadków.

• 

Utrzymywać bezpieczną odległość 

do pojazdu poprzedzającego.

    OSTRZEŻENIE 

6-5

 Za 
kier
ownicą

6

Stacyjka na kluczyk (jeżeli występuje)

STACYJKA 

NIGDY nie kierować pod wpływem alko­

holu lub środków odurzających.
Kierowanie pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających jest niebezpiecz­

ne i  może doprowadzić do wypadku 

powodującego POWAŻNE OBRAŻENIE 

LUB ZAGROŻENIE ŻYCIA.
Jazda pod wpływem alkoholu stanowi 

główną przyczynę wypadków ze skut­

kiem śmiertelnym. Nawet niewielka 

ilość alkoholu wpływa negatywnie na 

refleks kierowcy oraz sposób odbiera­

nia i oceny sytuacji na drodze. Spożycie 

nawet bardzo niewielkiej ilości alkoho­

lu może ograniczyć zdolność kierowcy 

do reagowania na zmianę warunków 

i  sytuacje niebezpieczne. Każda dodat­

kowa ilość spożytego alkoholu wydłuża 

czas reakcji.
Prowadzenie pod wpływem narkotyków 

lub innych środków odurzających jest 

równie lub nawet bardziej niebezpiecz­

ne niż pod wpływem alkoholu.

    OSTRZEŻENIE 

Aby ograniczyć RYZYKO POWAŻNYCH 

OBRAŻEŃ lub ZAGROŻENIA ŻYCIA, nale­

ży stosować następujące środki ostroż­

ności:

• 

NIGDY nie zezwalać dzieciom ani 

innym osobom nieznającym pojazdu 

na dotykanie stacyjki ani żadnych 

elementów sterowania pojazdem. 

Może to spowodować nagłe ruszenie 

pojazdu.

• 

Podczas jazdy NIGDY nie sięgać 

przez kierownicę do stacyjki ani do 

żadnych innych elementów sterowa­

nia. Może to doprowadzić do utraty 

panowania nad pojazdem i wypadku.

    OSTRZEŻENIE 

Prowadzenie pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych środków odu­

rzających zdecydowanie zwiększa ryzy­

ko spowodowania poważnego wypad­

ku. Nie wolno kierować pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub innych środ­

ków odurzających. Nie należy również 

wsiadać do pojazdu prowadzonego 

przez osobę pod wpływem substancji 

zabronionych. W takim przypadku nale­

ży skorzystać z pomocy innego kierow­

cy lub zamówić taksówkę.

OIB054010

6-6

 Za  kierownicą

Położenia kluczyka w stacyjce

Położenie 

kluczyka

Działanie

Uwagi

LOCK

Kluczyk można wyjąć ze stacyjki tylko w położeniu LOCK.

Włącza się wtedy blokada kierownicy zabezpieczająca przed 
kradzieżą. 

ACC

Można używać akcesoriów elektrycznych.

Kierownica jest odblokowana. 
Jeżeli ustawienie kluczyka w położeniu ACC jest utrudnione, 
aby zwolnić blokadę kierownicy należy przekręcając kluczyk 
nieznacznie obrócić kierownicę w prawo i w lewo.

ON

Położenie to jest normalnym położeniem kluczyka po uruchomieniu silnika. 
Dostępne są wszystkie funkcje i akcesoria. 
Po ustawieniu kluczyka z położenia ACC do położenia ON można sprawdzić 
lampki ostrzegawcze.

Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, nie należy 
pozostawiać kluczyka w położeniu ON przy wyłączonym 
silniku. 

START

Przekręcenie i przytrzymanie kluczyka w położeniu START powoduje 
uruchomienie silnika. Po zwolnieniu kluczyk powraca do położenia ON.

Rozrusznik pracuje do momentu zwolnienia kluczyka.

UWAGA

Nie używać dostępnych w handlu osłon 

na kluczyki. Mogą one uniemożliwić uru­

chomienie silnika z  powodu zakłócenia 

komunikacji.

• 

Podczas jazdy NIGDY nie ustawiać 

kluczyka w  położeniu LOCK ani 

ACC, z  wyjątkiem sytuacji awaryj­

nych. Powoduje to wyłączenie sil­

nika, a  zatem również wspomaga­

nia układu kierowniczego i  hamul­

cowego. Utrudnia to kierowanie 

oraz hamowanie i  może w  konse­

kwencji doprowadzić do wypadku. 

    OSTRZEŻENIE 

• 

Przed opuszczeniem pojazdu kierow­

ca powinien zawsze upewnić się, 

że w  pojeździe stojącym pod górę 

włączony jest 1. bieg, a w pojeździe 

stojącym w dół bieg wsteczny (mech. 

skrzynia biegów)/selektor znajduje 

się w  położeniu P (aut./dwusprzę­

głowa skrzynia biegów), włączyć 

hamulec postojowy i ustawić kluczyk 

w położeniu LOCK.

   

W  przypadku niezachowania tych 

środków ostrożności pojazd może 

niespodziewanie ruszyć.

6-7

 Za 
kier
ownicą

6

Uruchamianie silnika 

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów:
1.  Upewnić się, że hamulec postojowy jest 

włączony.

2.  Upewnić się, że dźwignia zmiany biegów 

znajduje się w położeniu neutralnym.

3.  Wcisnąć pedał sprzęgła i pedał hamulca.

4. Ustawić kluczyk w  położeniu START. 

Przytrzymać kluczyk w  tym położeniu 

(przez maksymalnie 10 sekund) do mo-

mentu uruchomienia silnika, a następnie 

zwolnić kluczyk. 

Pojazdy z  automatyczną/dwusprzęgłową 

skrzynią biegów (DCT):
1.  Upewnić się, że hamulec postojowy jest 

włączony.

2.  Upewnić się, że selektor skrzyni biegów 

znajduje się w położeniu P.

3.  Wcisnąć pedał hamulca.
4. Ustawić kluczyk w  położeniu START. 

Przytrzymać kluczyk w  tym położeniu 

(przez maksymalnie 10 sekund) do mo-

mentu uruchomienia silnika, a następnie 

zwolnić kluczyk.

•  Nie czekać na rozgrzanie silnika w sto

-

jącym  pojeździe.  Aby  rozgrzać  silnik, 

należy  rozpocząć  jazdę,  utrzymując 

umiarkowaną prędkość obrotową (uni

-

kać gwałtownego zwiększania i zmniej

-

szania prędkości obrotowej).

•  Zawsze  uruchamiać  silnik  przy  wciś-

niętym  pedale  hamulca.  Podczas  uru

-

chamiania  silnika  nie  naciskać  pedału 

przyspieszenia.  Podczas  rozgrzewania 

silnika nie zwiększać nadmiernie pręd

-

kości obrotowej.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu: 

 

• Nie przytrzymywać kluczyka w położe­

niu START przez dłużej niż 10  sekund. 

Przed podjęciem ponownej próby uru­

chomienia silnika poczekać od 5 do 

10 sekund. 

 

• Nie ustawiać kluczyka w  położeniu 

START przy pracującym silniku, ponie­

waż może to spowodować uszkodzenie 

rozrusznika.

 

• Jeżeli silnik zgasł podczas jazdy i  wa­

runki drogowe na to pozwalają, można 

podczas jazdy ustawić dźwignię zmiany 

biegów w  położeniu neutralnym (me­

chaniczna skrzynia biegów)/ustawić 

selektor w  położeniu N (aut. skrzynia 

biegów) i, włączając rozrusznik (stan 

START stacyjki), spróbować ponownie 

uruchomić silnik.

 

• Nie podejmować prób uruchomienia sil­

nika, pchając lub ciągnąc pojazd. 

• 

Do prowadzenia samochodu należy 

zawsze zakładać odpowiednie obu­

wie. Niewłaściwe obuwie, takie jak 

buty na wysokich obcasach, buty 

narciarskie, sandały, klapki itp. może 

przeszkadzać w  prawidłowym naci­

skaniu pedału hamulca i/lub przy­

spieszenia.

• 

Nie uruchamiać pojazdu przy naci­

śniętym pedale przyspieszenia. Może 

to spowodować ruszenie pojazdu 

i doprowadzić do wypadku. 

• 

Poczekać, aż prędkość obrotowa sil­

nika obniży się. Zwolnienie pedału 

hamulca przy wysokiej prędkości 

obrotowej może spowodować nie­

oczekiwane ruszenie pojazdu.

    OSTRZEŻENIE 

6-8

 Za  kierownicą

Przycisk Start/Stop (jeżeli występuje)

Podświetlenie przycisku Start/Stop włącza 

się po otwarciu drzwi przednich i  gaśnie 

po 30 sekundach od momentu zamknięcia 

drzwi (jeżeli występuje).

OBI3060001

Wyłączanie silnika w sytuacji awaryjnej:
Przez ponad 2 sekundy naciskać przy­

cisk Start/Stop lub w  ciągu 3 sekund 

trzykrotnie szybko nacisnąć i  zwolnić 

przycisk Start/Stop.
Jeżeli pojazd nadal jedzie, można 

ponownie uruchomić silnik bez wci­

skania pedału hamulca, ustawiając 

selektor w  położeniu N (automatyczna 

skrzynia biegów/dwusprzęgłowa skrzy­

nia biegów)/dźwignię zmiany biegów 

w  położeniu neutralnym (mechaniczna 

skrzynia biegów) i  naciskając przycisk 

Start/Stop.

    OSTRZEŻENIE 

• 

NIGDY nie naciskać przycisku Start/

Stop podczas jazdy, z  wyjątkiem 

sytuacji awaryjnych. Powoduje to 

wyłączenie silnika, a zatem również 

wspomagania układu kierowniczego 

i hamulcowego. Utrudnia to kierowa­

nie oraz hamowanie i  może w  kon­

sekwencji doprowadzić do wypadku.

• 

Przed opuszczeniem pojazdu kierow­

ca powinien zawsze włączyć hamu­

lec postojowy, wyłączyć stacyjkę 

(stan LOCK/OFF) i  zabrać inteligent­

ny kluczyk ze sobą. W  przypadku 

niezachowania tych środków ostroż­

ności pojazd może niespodziewanie 

ruszyć.

    OSTRZEŻENIE 

6-9

 Za 
kier
ownicą

6

Stany przycisku Start/Stop — pojazdy z mechaniczną/inteligentną mechaniczną skrzynią biegów

Stan przycisku

Działanie

Uwagi

OFF

•  Aby wyłączyć silnik, należy zatrzymać pojazd i nacisnąć 

przycisk Start/Stop. 

•  Włącza się wtedy blokada kierownicy zabezpieczająca przed 

kradzieżą (jeżeli występuje).

Jeżeli drzwi kierowcy zostaną otwarte, a kierownica nie jest 
prawidłowo zablokowana, rozlega się dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy.

ACC

•  Przy wyłączonej stacyjce (stan OFF) bez naciskania pedału 

sprzęgła nacisnąć przycisk Start/Stop. 

•  Można używać akcesoriów elektrycznych. 
•  Kierownica jest odblokowana.

•  Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, po 1 godzinie 

przycisk Start/Stop przełącza się automatycznie ze stanu ACC 
w stan OFF. 

•  Jeżeli kierownica nie odblokuje się prawidłowo, przycisk 

Start/Stop nie działa. Aby w takim przypadku zwolnić blokadę 
kierownicy, należy nacisnąć przycisk Start/Stop, skręcając 
kierownicą na przemian w lewo i w prawo.

ON

•  Przy stacyjce w stanie ACC bez wciskania pedału sprzęgła 

nacisnąć przycisk Start/Stop.

•  Przed uruchomieniem silnika można sprawdzić lampki 

ostrzegawcze w zestawie wskaźników.

Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, nie należy 
pozostawiać przycisku Start/Stop w stanie ON przy 
wyłączonym silniku.

START

Aby uruchomić silnik, wcisnąć pedał sprzęgła i pedał hamulca, 
ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym, 
a następnie nacisnąć przycisk Start/Stop.

Naciśnięcie przycisku Start/Stop bez wciśnięcia pedału 
sprzęgła nie spowoduje uruchomienia silnika. Stan przycisku 
Start/Stop zmienia się w następującej kolejności:

OFF 

 ACC 

 ON 

 OFF

6-10

 Za  kierownicą

Stany przycisku Start/Stop — pojazdy z automatyczną/dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT)

Stan przycisku

Działanie

Uwagi

OFF

•  Aby wyłączyć silnik, ustawić selektor skrzyni biegów 

w położeniu P, a następnie nacisnąć przycisk Start/Stop. 
Naciśnięcie przycisku Start/Stop z selektorem w położeniu 
innym niż P powoduje włączenie stanu ACC.

•  Włącza się wtedy blokada kierownicy zabezpieczająca przed 

kradzieżą (jeżeli występuje).

Jeżeli drzwi kierowcy zostaną otwarte, a kierownica nie jest 
prawidłowo zablokowana, rozlega się dźwiękowy sygnał 
ostrzegawczy.

ACC

•  Przy wyłączonej stacyjce (stan OFF) bez naciskania pedału 

hamulca nacisnąć przycisk Start/Stop.

•  Można używać niektórych akcesoriów elektrycznych.
•  Kierownica jest odblokowana.

•  Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, po 1 godzinie 

przycisk Start/Stop przełącza się automatycznie ze stanu 
ACC w stan OFF.

•  Jeżeli kierownica nie odblokuje się prawidłowo, przycisk 

Start/Stop nie działa.

•  Aby w takim przypadku zwolnić blokadę kierownicy, należy 

nacisnąć przycisk Start/Stop, skręcając kierownicą na 
przemian w lewo i w prawo.

ON

•  Nie wciskając pedału hamulca, nacisnąć przycisk Start/Stop 

przy stacyjce w stanie ACC.

•  Przed uruchomieniem silnika można sprawdzić lampki 

ostrzegawcze w zestawie wskaźników.

Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, nie należy 
pozostawiać przycisku Start/Stop w stanie ON przy 
wyłączonym silniku.

START

Aby uruchomić silnik, należy wcisnąć pedał hamulca, ustawić 
selektor w położeniu P lub N, a następnie nacisnąć przycisk 
Start/Stop.
Ze względów bezpieczeństwa silnik należy uruchamiać 
z selektorem w położeniu P.

Naciśnięcie przycisku Start/Stop bez wciśnięcia pedału 
hamulca nie spowoduje uruchomienia silnika. Stan przycisku 
Start/Stop zmienia się w następującej kolejności:

OFF 

 ACC 

 ON 

 OFF lub ACC

6-11

 Za 
kier
ownicą

6

Uruchamianie silnika 

•  Naciśnięcie przycisku Start/Stop powo

-

duje uruchomienie silnika tylko wtedy, 

gdy  inteligentny  kluczyk  znajduje  się 

w pojeździe.

•  Uruchomienie  silnika  może  być  nie

-

możliwe,  jeżeli  inteligentny  kluczyk 

znajduje  się  w  pojeździe,  ale  w  zbyt 

dużej odległości od kierowcy.

•  Jeżeli  stacyjka  znajduje  się  w  stanie 

ACC lub ON i drzwi pojazdu są otwar

-

te,  system  sprawdza  obecność  inteli

-

gentnego  kluczyka.  Jeżeli  system  nie 

wykrywa  inteligentnego  kluczyka 

w  samochodzie,  lampka  sygnalizacyj

-

na 

  miga  i  pojawia  się  komuni

-

kat ostrzegawczy „Key not in vehi cle” 

(Kluczyk  poza  samochodem).  Jeżeli 

wszystkie drzwi są zamknięte, dodatko

-

wo na ok. 5 sekund włącza się dźwięko

-

wy sygnał ostrzegawczy. Kiedy stacyjka 

jest  w  stanie ACC  lub  silnik  pracuje, 

inteligentny  kluczyk  powinien  znajdo

-

wać się w pojeździe.

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: 
1. Zawsze mieć przy sobie inteligentny 

kluczyk. 

2.  Upewnić się, że hamulec postojowy jest 

włączony.

3.  Upewnić się, że dźwignia zmiany biegów 

znajduje się w położeniu neutralnym.

4.  Wcisnąć pedał sprzęgła i pedał hamulca. 
5.  Nacisnąć przycisk Start/Stop.

Pojazdy z  inteligentną mechaniczną skrzy-

nią biegów:
1.  Upewnić się, że hamulec postojowy jest 

włączony.

2. Całkowicie wcisnąć pedał sprzę-

gła i  ustawić dźwignię zmiany biegów 

w położeniu neutralnym.

3. Trzymając wciśnięty pedał sprzęgła 

i hamulca nacisnąć przycisk Start/Stop.

Naciśnięcie przycisku Start/Stop bez nacis-

kania pedału sprzęgła i pedału hamulca nie 

powoduje uruchomienia silnika. Ponadto 

w zestawie wskaźników pojawia się komu-

nikat ostrzegawczy.

• 

Do prowadzenia samochodu należy 

zawsze zakładać odpowiednie obu­

wie. Niewłaściwe obuwie, takie jak 

buty na wysokich obcasach, buty 

narciarskie, sandały, klapki itp. może 

przeszkadzać w prawidłowym nacis­

kaniu pedału hamulca i/lub przyspie­

szenia.

• 

Nie uruchamiać pojazdu przy naci­

śniętym pedale przyspieszenia. 

   

Może to spowodować ruszenie 

pojazdu i doprowadzić do wypadku. 

• 

Poczekać, aż prędkość obrotowa sil­

nika obniży się. Zwolnienie pedału 

hamulca przy wysokiej prędkości 

obrotowej może spowodować nie­

oczekiwane ruszenie pojazdu.

    OSTRZEŻENIE 

6-12

 Za  kierownicą

W  przypadku próby uruchomienia silnika 

z  dźwignią zmiany biegów w  położeniu 

innym niż neutralne w  zestawie wskaźni-

ków pojawia się powyższy komunikat.

OPDE050564L

Pojazdy z  automatyczną/dwusprzęgłową 

skrzynią biegów (DCT):
1. Zawsze mieć przy sobie inteligentny 

kluczyk.

2.  Upewnić się, że hamulec postojowy jest 

włączony.

3.  Upewnić się, że selektor skrzyni biegów 

znajduje się w położeniu P.

4.  Wcisnąć pedał hamulca.
5.  Nacisnąć przycisk Start/Stop.

•  Nie czekać na rozgrzanie silnika w sto

-

jącym  pojeździe.  Aby  rozgrzać  silnik, 

należy  rozpocząć  jazdę,  utrzymując 

umiarkowaną prędkość obrotową (uni

-

kać gwałtownego zwiększania i zmniej

-

szania prędkości obrotowej).

•  Zawsze  uruchamiać  silnik  przy  wciś-

niętym  pedale  hamulca.  Podczas  uru

-

chamiania  silnika  nie  naciskać  pedału 

przyspieszenia.  Podczas  rozgrzewania 

silnika nie zwiększać nadmiernie pręd

-

kości obrotowej.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu: 

 

• Jeżeli silnik zgasł podczas jazdy i  wa­

runki drogowe na to pozwalają, można 

podczas jazdy ustawić dźwignię zmiany 

biegów w położeniu neutralnym i naci­

skając przycisk Start/Stop spróbować 

ponownie uruchomić silnik.

 

• Nie podejmować prób uruchomienia sil­

nika, pchając lub ciągnąc pojazd. 

OPDE050563L

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     16      17      18      19     ..