Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 23

 

  Index      Manuals     Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     21      22      23      24     ..

 

 

 

Hyundai Bayon (2022 year). Manual in Polish - page 23

 

 

7-5

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Ustawienia układu wspomagającego 

unikanie kolizji czołowych (FCA)

Ustawienia funkcji

OTM070090N

Forward Safety (Bezpieczeństwo przed 

pojazdem)

Aby wybrać funkcje układu, należy przy uru-

chomionym silniku wybrać menu „Settings” 

(Ustawienia), a  następnie pozycję „Driver 

Assistance” (Układy wspomagające kierow-

cę) 

 „Forward Safety” (Bezpieczeństwo 

przed pojazdem).

 

Po zaznaczeniu opcji „Active Assist” 

(Wspomaganie aktywne) układ ostrzega 

kierowcę za pomocą komunikatu ostrze-

gawczego, sygnału dźwiękowego i wibra-

cji kierownicy (jeżeli funkcja występuje) 

w  zależności od poziomu ryzyka kolizji. 

Ponadto układ ingeruje w  hamowanie 

zależnie od poziomu ryzyka kolizji.

 

Po zaznaczeniu opcji „Warning Only” (Tylko 

ostrzeganie) układ ostrzega kierowcę za 

pomocą komunikatu ostrzegawczego, 

sygnału dźwiękowego i wibracji kierow-

nicy (jeżeli funkcja występuje) zależnie od 

poziomu ryzyka kolizji. W takim przypadku 

układ nie ingeruje w hamowanie.

 

Zaznaczenie opcji „Off” (Wył.) powoduje 

wyłączenie układu. W  takim przypadku 

w zestawie wskaźników świeci się lampka 

ostrzegawcza 

.

Kierowca może monitorować stan układu 

wspomagającego unikanie kolizji czołowych 

(FCA) w menu „Settings” (Ustawienia). Jeżeli 

lampka ostrzegawcza 

 nie gaśnie po 

włączeniu układu, pojazd powinna sprawdzić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Układ wspomagający unikanie kolizji czo

-

łowych  (FCA)  wyłącza  się  po  wyłączeniu 

układu ESC poprzez naciśnięcie i przytrzy

-

manie jego wyłącznika. W takim przypadku 

w zestawie wskaźników świeci się lampka 

ostrzegawcza  .

Po uruchomieniu silnika układ FCA jest 

zawsze włączony. Jednakże kierowca 

powinien zawsze obserwować otoczenie 

i zachowywać ostrożność — niezależnie 

od stanu układu.

    OSTRZEŻENIE 

Jeżeli zaznaczono opcję „Warning Only” 

(Tylko ostrzeganie) układ nie ingeruje 

w hamowanie.
Funkcję ostrzegania wibracjami kie­

rownicy (jeżeli występuje) można włą­

czać lub wyłączać. W tym celu w menu 

„Settings” (Ustawienia) należy zaznaczyć 

lub usunąć zaznaczenie pozycji „Driver 

Assistance” (Układy wspomagające kie­

rowcę) 

 „Haptic Warning” (Ostrzeganie 

wibracjami).

   OSTROŻNIE

7-6

Układy wspomagające kierowcę

OTM070140N

Warning Timing (Czas ostrzegania)

Aby zmienić czas ostrzegania układu FCA, 

należy przy uruchomionym silniku wybrać 

menu „Settings” (Ustawienia), a  następnie 

pozycję „Driver Assistance” (Układy wspo-

magające kierowcę) 

 „Warning Timing” 

(Czas ostrzegania).
W nowym pojeździe domyślnie zaznaczona 

jest opcja „Normal” (Normalne). Zmiana 

czasu ostrzegania przez ten układ może 

spowodować również zmiany czasów ostrze-

gania przez inne układy wspomagające 

kierowcę.

 

Typ A

OTM070141L

 

Typ B

ONX4E070090

Warning Volume (Głośność ostrzeżeń)

Aby zmienić głośność ostrzeżeń układu FCA, 

należy przy uruchomionym silniku wybrać 

menu „Settings” (Ustawienia), a  następnie 

pozycję „Driver Assistance” (Układy wspo-

magające kierowcę) 

 „Warning Volume” 

(Głośność ostrzeżeń) i  zaznaczyć odpo-

wiednią opcję: „High” (Wysoka), „Medium” 

(Średnia) lub „Low” (Niska) lub „Off” (Wył) 

(jeżeli występuje funkcja ostrzegania wibra-

cjami kierownicy).
Wybór pozycji „Off” nie powoduje całkowi-

tego wyciszenia dźwięków ostrzegawczych, 

a  jedynie maksymalne obniżenie ich głoś-

ności.
Zmiana głośności ostrzeżeń tego układu 

może spowodować również zmiany głośności 

ostrzeżeń innych układów wspomagających 

kierowcę.

7-7

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika 

przywraca  poprzednie  ustawienia  czasu 

ostrzegania i głośności ostrzeżeń.

Sposób działania układu 

wspomagającego unikanie kolizji 

czołowych (FCA)

Funkcja podstawowa

Ostrzeżenia i ingerencje układu

Podstawową funkcją układu wspomagają-

cego unikanie kolizji czołowych (FCA) jest 

ostrzeganie kierowcy i ingerowanie w hamo-

wanie w sposób zależny od poziomu ryzyka 

kolizji: ostrzeżenie przed kolizją, hamowanie 

awaryjnie lub zatrzymanie pojazdu i zakoń-

czenie ingerencji.

OBC3070002

Ostrzeżenie przed kolizją

•  Aby ostrzec kierowcę o możliwości koli-

zji, w  zestawie wskaźników pojawia 

się komunikat ostrzegawczy „Collision 

Warning” (Ostrzeżenie przed kolizją). 

Towarzyszy mu sygnał dźwiękowy i wibra-

cje kierownicy (jeżeli funkcja występuje).

•  W przypadku wykrycia pojazdu poprzedza-

jącego funkcja działa w zakresie prędkości 

naszego pojazdu ok. 10 ÷ 180 km/h.

•  W przypadku wykrycia pieszego lub rowe-

rzysty przed pojazdem funkcja działa 

w zakresie prędkości ok. 10 ÷ 80 km/h.

•  Jeżeli zaznaczono opcję „Active Assist” 

(Wspomaganie aktywne), układ może 

hamować samodzielnie.

• 

Czas ostrzegania i głośność ostrzeżeń 

dotyczą wszystkich funkcji układu 

FCA.

• 

Jeżeli pojazd poprzedzający gwał­

townie się zatrzyma, czas pojawienia 

się ostrzeżenia początkowego może 

wydawać się długi, nawet przy wybra­

nej opcji „Normal” (Normalne).

• 

Opcję „Late” (Późne) należy wybierać 

w przypadku niewielkiego natężenia 

ruchu lub jazdy z niską prędkością.

   OSTROŻNIE

7-8

Układy wspomagające kierowcę

OBC3070003

Hamowanie awaryjne

•  Aby ostrzec kierowcę o rozpoczęciu hamo-

wania awaryjnego, w zestawie wskaźni-

ków pojawia się komunikat ostrzegawczy 

„Emergency Braking” (Hamowanie awa-

ryjne). Towarzyszy mu sygnał dźwięko-

wy i  wibracje kierownicy (jeżeli funkcja 

występuje).

•  W  przypadku wykrycia pojazdu poprze-

dzającego funkcja działa w zakresie pręd-

kości naszego pojazdu ok. 10 ÷ 60 km/h.

•  W przypadku wykrycia pieszego lub rowe-

rzysty przed pojazdem funkcja działa 

w zakresie prędkości ok. 10 ÷ 60 km/h.

•  W sytuacji wymagającej hamowania awa-

ryjnego układ uruchamia silne hamowa-

nie, pomagające uniknąć kolizji z pojaz-

dem poprzedzającym albo potrącenia 

pieszego lub rowerzysty.

OBC3070004

Zatrzymanie pojazdu i koniec 

hamowania

•  Po zatrzymaniu pojazdu w wyniku hamo-

wania awaryjnego w zestawie wskaźni-

ków pojawia się komunikat ostrzegawczy 

„Drive carefully” (Jechać ostrożnie).

•  Ze względów bezpieczeństwa kierowca 

powinien natychmiast wcisnąć pedał 

hamulca i sprawdzić otoczenie pojazdu.

•  Hamowanie przez układ kończy się po 

około 2 sekundach od zatrzymania pojaz-

du w wyniku hamowania awaryjnego. 

Pomimo wyposażenia pojazdu w  układ 

wspomagający unikanie kolizji czoło­

wych (FCA) należy stosować następujące 

środki ostrożności:

• 

Ze względów bezpieczeństwa usta­

wienia układu należy zmieniać po 

zatrzymaniu pojazdu w bezpiecznym 

miejscu.

• 

Jeżeli wybrano opcję „Active Assist” 

(Wspomaganie aktywne) lub „Warning 

Only” (Tylko ostrzeganie), wyłącze­

nie układu ESC poprzez naciskanie 

wyłącznika przez ponad 3 sekundy 

powoduje automatyczne wyłączenie 

układu FCA. W  takim przypadku nie 

można zmieniać ustawień układu 

w  menu „Settings” (Ustawienia), 

a w zestawie wskaźników świeci się 

lampka ostrzegawcza 

. Po włącze­

niu układu ESC za pomocą wyłącz­

nika układ FCA zachowuje ostatnie 

ustawienia.

• 

Układ FCA nie działa w każdej sytu­

acji i nie pozwala unikać wszystkich 

kolizji. 

    OSTRZEŻENIE 

7-9

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Układ wspomagający unikanie kolizji czoło

-

wych (FCA) może ingerować w hamowanie, 

jeżeli hamowanie przez kierowcę jest niewy

-

starczające dla uniknięcia kolizji.

• 

Za kierowanie pojazdem i  zachowa­

nie bezpieczeństwa zawsze odpo­

wiada kierowca. Nie należy polegać 

wyłącznie na układzie FCA. Należy 

zawsze utrzymywać odległość zapew­

niającą bezpieczną drogę hamowa­

nia, a w razie potrzeby zwalniać lub 

zatrzymywać pojazd, naciskając pedał 

hamulca.

• 

Nie podejmować prób celowego wyko­

rzystywania układu FCA do unikania 

kolizji z pojazdami, pieszymi, zwierzę­

tami, obiektami itp. Może to spowo­

dować zagrożenie zdrowia lub życia.

• 

Jeżeli kierowca naciśnie pedał hamul­

ca w celu uniknięcia kolizji, układ FCA 

może się nie aktywować.

• 

W  pewnych sytuacjach układ FCA 

może ostrzegać kierowcę zbyt późno 

lub nie ostrzegać wcale. 

• 

Ingerencja układu FCA może spowo­

dować gwałtowne hamowanie pojaz­

du zagrażające obrażeniami pasaże­

rów i przemieszczeniem niezamoco­

wanych przedmiotów. Dlatego zawsze 

należy zapinać pasy bezpieczeństwa 

i  mocować wszystkie przewożone 

przedmioty. 

• 

Podczas wyświetlania komunikatu 

i emitowania dźwięku ostrzegawczego 

przez inny układ, ostrzeżenie układu 

FCA może się nie pojawić.

• 

Hałasy dochodzące z zewnątrz mogą 

zagłuszyć sygnał ostrzegawczy ukła­

du FCA.

• 

W  pewnych sytuacjach układ FCA 

może się wyłączyć, nie aktywować 

prawidłowo lub może się aktywować 

bez potrzeby.

Zakres prędkości, w których działa układ 

FCA, może się zmniejszyć w zależności 

od stanu pojazdu poprzedzającego, pie­

szego lub rowerzysty przed pojazdem lub 

otoczenia. Przy pewnych prędkościach 

układ może jedynie ostrzegać kierowcę 

lub może nie działać.

   OSTROŻNIE

• 

Nawet w  przypadku niesprawności 

układu FCA układ hamulcowy działa 

prawidłowo. 

• 

Silne naciśnięcie pedału przyspiesze­

nia lub gwałtowny obrót kierownicy 

powoduje automatyczne przerwanie 

hamowania awaryjnego uruchomio­

nego przez układ. 

    OSTRZEŻENIE 

7-10

Układy wspomagające kierowcę

Nieprawidłowe działanie 

i ograniczenia układu 

wspomagającego unikanie kolizji 

czołowych (FCA)

Nieprawidłowe działanie układu 

wspomagającego unikanie kolizji 

czołowych (FCA)

OTM070094L

Jeżeli układ wspomagający unikanie kolizji 

czołowych (FCA) nie działa prawidłowo, 

w zestawie wskaźników pojawia się komu-

nikat ostrzegawczy „Check Forward Safety 

systems” (Sprawdzić układy zapewniające 

bezpieczeństwo przed pojazdem), a  także 

świecą się lampki ostrzegawcze 

 i 

W takim przypadku pojazd powinna spraw-

dzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

Wyłączenie układu wspomagającego 

unikanie kolizji czołowych (FCA)

OTM070093N

Ciała obce znajdujące się na szybie czołowej 

w miejscu zamontowania kamery przedniej, 

opady śniegu lub deszczu mogą ograniczyć 

zdolność wykrywania obiektów przez układ 

i spowodować chwilowe wyłączenie układu 

FCA.
W  takim przypadku w  zestawie wskaźni-

ków pojawia się komunikat ostrzegawczy 

„Forward Safety system(s) disabled. Camera 

obscured” (Układy zapewniające bezpieczeń-

stwo przed pojazdem wyłączone. Kamera 

zasłonięta), a także świecą się lampki ostrze-

gawcze   i 

.

Prawidłowe działanie układu powraca po 

usunięciu śniegu, wody lub ciał obcych.
 

Jeżeli po usunięciu śniegu, wody lub ciał 

obcych układ nie działa prawidłowo, pojazd 

powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja 

Obsługi (ASO) Hyundai.

• 

Układ wspomagający unikanie kolizji 

czołowych (FCA) może nie działać 

prawidłowo, nawet jeżeli w zestawie 

wskaźników nie pojawia się żaden 

komunikat ostrzegawczy lub nie świe­

ci się żadna lampka ostrzegawcza. 

• 

Układ FCA może nie działać prawidło­

wo w miejscach, w których po urucho­

mieniu silnika kamera nie wykrywa 

żadnych obiektów (np. na otwartych 

przestrzeniach).

    OSTRZEŻENIE 

7-11

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Ograniczenia układu wspomagającego 

unikanie kolizji czołowych (FCA)

W następujących sytuacjach układ FCA może 

nie działać prawidłowo lub aktywować się 

w sposób nieoczekiwany:
•  Zanieczyszczony lub uszkodzony czujnik 

układu albo jego otoczenie.

•  Wysoka lub niska temperatura wokół 

kamery przedniej.

•  Ograniczenie czułości obiektywu kamery 

z  powodu zastosowania przyciemnianej 

szyby czołowej, nałożenia na szybę folii 

lub powłoki przyciemniającej albo przysło-

nięcie szyby w obszarze działania kamery 

ciałami obcymi (naklejkami, owadami itp.).

•  Szyba czołowa zaparowana lub pokryta 

lodem.

•  Ciągłe spryskiwanie szyby czołowej lub 

pracujące wycieraczki.

•  Intensywne opady deszczu lub śniegu 

albo gęsta mgła.

•  Intensywne światło słoneczne w  polu 

widzenia kamery przedniej. 

•  Odbicie światła latarni ulicznych lub świa-

teł pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka 

od mokrej nawierzchni. 

•  Przedmioty umieszczone na desce roz-

dzielczej.

•  Holowanie pojazdu.
•  Bardzo duża jasność otoczenia.
•  Ciemne otoczenie, np. podczas przejazdu 

przez tunel itp.

•  Nagła zmiana jasności otoczenia, np. 

podczas wjeżdżania do tunelu lub wyjeż-

dżania z tunelu.

•  Mała jasność otoczenia z powodu wyłą-

czonych świateł przednich lub niedosta-

tecznej jasności świateł.

•  Droga zamglona, zadymiona lub zacie-

niona.

•  Widoczna jedynie część pojazdu, pieszego 

lub rowerzysty.

•  Obecność przed pojazdem autobusu, 

dużego samochodu ciężarowego, samo-

chodu ciężarowego z ładunkiem o niety-

powym kształcie, przyczepy itp. 

•  Wyłączone lub nietypowo umieszczone 

światła tylne pojazdu poprzedzającego.

•  Mała jasność otoczenia z powodu wyłą-

czonych świateł tylnych lub niedostatecz-

nej jasności świateł. 

•  Niewielkie wymiary tyłu pojazdu poprze-

dzającego, nietypowy wygląd pojazdu 

poprzedzającego, np. pojazd pochylony, 

przewrócony, pojazd widoczny z boku itp.

•  Mały lub duży prześwit pojazdu poprze-

dzającego.

•  Nagłe zajechanie drogi przez pojazd 

poprzedzający lub nagłe pojawienie się 

pieszego albo rowerzysty przed pojazdem.

•  Późne wykrycie pojazdu poprzedzającego.
•  Nagłe zasłonięcie pojazdu poprzedzające-

go przez przeszkodę.

•  Nagła zmiana pasa ruchu lub gwałtow-

ne zmniejszenie prędkości przez pojazd 

poprzedzający.

•  Odkształcone nadwozie pojazdu poprze-

dzającego.

•  Zbyt wysoka lub zbyt niska prędkość 

pojazdu poprzedzającego.

•  Skręt pojazdu poprzedzającego w  prze-

ciwnym kierunku do naszego pojazdu 

w celu uniknięcia kolizji.

•  Zmiana pasa ruchu przez nasz pojazd 

z niską prędkością przy obecności pojazdu 

poprzedzającego. 

•  Pojazd poprzedzający przykryty śniegiem.
•  Zjazd z  pasa ruchu lub wjazd na pas 

ruchu.

•  Gwałtowny sposób jazdy.
•  Nasz pojazd i pojazd poprzedzający poru-

szają się po rondzie.

•  Ciągła jazda po okręgu.

7-12

Układy wspomagające kierowcę

•  Nietypowy kształt pojazdu poprzedza-

jącego.

•  Jazda pojazdu poprzedzającego pod górę 

lub w dół.

•  Brak wykrycia pieszego lub rowerzysty, 

jeżeli np. pieszy jest pochylony lub nie-

całkowicie wyprostowany.

•  Odzież lub przedmioty utrudniające rozpo-

znanie pieszego lub rowerzystę.

OADAS044

Powyższy rysunek przedstawia kształty roz-

poznawane przez kamerę przednią jako 

pojazd, pieszy i rowerzysta.
•  Bardzo szybki ruch pieszego lub rowerzy-

sty przed pojazdem.

•  Niski wzrost lub pochylona sylwetka 

pieszego albo rowerzysty.

•  Osoba niepełnosprawna.

•  Kierunek przemieszczania się pieszego 

lub rowerzysty przecina kierunek jazdy 

naszego pojazdu.

•  Grupa pieszych albo rowerzystów.
•  Kolor odzieży pieszego lub rowerzysty 

zlewający się z otoczeniem, utrudniający 

wykrycie.

•  Trudność odróżnienia pieszego lub rowe-

rzysty od obiektów o podobnych kształ-

tach w otoczeniu.

•  Przejazd obok pieszego lub rowerzysty, 

znaku drogowego, budowli itp. w pobliżu 

skrzyżowania.

•  Jazda po parkingu.
•  Przejazd przez bramkę poboru opłat, stre-

fę robót drogowych, jazda po nawierzchni 

nieutwardzonej, częściowo utwardzonej 

lub nierównej, szybki przejazd przez 

nierówności itp.

•  Jazda po drodze pochylonej, pokonywanie 

zakrętu itp.

•  Obecność drzew lub latarni ulicznych na 

poboczu.

•  Zły stan drogi powodujący nadmierne 

drgania pojazdu.

•  Zmniejszenie lub zwiększenie wysokości 

pojazdu z  powodu dużego obciążenia, 

nieprawidłowego ciśnienia w oponach itp.

•  Wąska droga zarośnięta drzewami lub 

wysoką trawą.

•  Zakłócenia powodowane przez fale elek-

tromagnetyczne, np. w  strefie silnych 

nadajników radiowych lub zakłóceń elek-

trycznych.

7-13

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

• 

Jazda po zakręcie

OADAS003

OADAS002

    OSTRZEŻENIE 

OADAS001

Układ FCA może nie wykrywać pojazdów 

poprzedzających, pieszych lub rowe­

rzystów na drogach krętych. W  takich 

sytuacjach układ może nie ostrzegać 

i  nie ingerować w  hamowanie w  razie 

konieczności.
Podczas pokonywania zakrętów nale­

ży pamiętać o  zachowaniu odległości, 

zapewniającej bezpieczną drogę hamo­

wania oraz o  właściwym kierowaniu 

pojazdem. Konieczne może być rów­

nież naciśnięcie pedału hamulca w celu 

zwiększenia odległości.

OADAS006

OADAS005

7-14

Układy wspomagające kierowcę

OADAS004

Podczas jazdy po zakręcie układ FCA 

może wykrywać pojazdy, pieszych lub 

rowerzystów na sąsiednich pasach ruchu 

albo poza pasem ruchu.
W  takim przypadku układ może bez 

potrzeby ostrzegać kierowcę i  włączać 

hamulce. Zawsze sprawdzać warunki 

drogowe wokół pojazdu.

• 

Jazda na pochyłościach

OADAS009

OADAS008

OADAS007

Układ FCA może nie wykrywać pojazdów 

poprzedzających, pieszych lub rowerzy­

stów przed pojazdem na podjazdach 

i zjazdach.
W takich sytuacjach układ może ostrze­

gać kierowcę lub włączać hamulce bez 

potrzeby albo nie ostrzegać i nie włączać 

hamulców w razie konieczności.
Ponadto w  przypadku nagłego wykry­

cia pojazdu, pieszego lub rowerzysty 

prędkość pojazdu może gwałtownie się 

zmniejszyć.
Podczas jazdy po pochyłościach należy 

zawsze obserwować drogę i  pamiętać 

o  zachowaniu odległości, zapewniają­

cej bezpieczną drogę hamowania oraz 

o właś ciwym kierowaniu pojazdem. 

7-15

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Konieczne może być również naciśnięcie 

pedału hamulca w  celu zwiększenia 

odległości.

• 

Zmiana pasa ruchu

OADAS032

A: nasz pojazd 
B: pojazd zmieniający pas ruchu

Czujnik układu może nie wykryć od razu 

pojazdu wjeżdżającego z  sąsiedniego 

pasa ruchu przed nasz pojazd. Układ FCA 

może nie wykryć od razu pojazdu nagle 

zmieniającego pas ruchu. W takim przy­

padku należy pamiętać o  zachowaniu 

odległości, zapewniającej bezpieczną 

drogę hamowania oraz o  właściwym 

kierowaniu pojazdem. Konieczne może 

być również naciśnięcie pedału hamulca 

w celu zwiększenia odległości.

OADAS033

A: nasz pojazd 
B: pojazd zmieniający pas ruchu
C: pojazd jadący tym samym pasem ruchu

Jeżeli pojazd poprzedzający zmienia pas 

ruchu na sąsiedni, układ FCA może nie 

wykryć natychmiast nowego pojazdu 

poprzedzającego. 

7-16

Układy wspomagające kierowcę

W  takim przypadku należy pamiętać 

o zachowaniu odległości, zapewniającej 

bezpieczną drogę hamowania oraz o wła­

ściwym kierowaniu pojazdem. Konieczne 

może być również naciśnięcie pedału 

hamulca w celu zwiększenia odległości.

• 

Wykrywanie pojazdów

OBC3070005

Jeżeli ładunek pojazdu poprzedzające­

go wystaje za pojazd do tyłu lub jeżeli 

pojazd poprzedzający ma wysoki prze­

świt, należy zwiększyć uwagę. Układ FCA 

może nie wykrywać ładunku wystającego 

poza pojazd. W takim przypadku należy 

pamiętać o  zachowaniu odległości od 

końca ładunku, zapewniającej bezpiecz­

ną drogę hamowania oraz o właściwym 

kierowaniu. Konieczne może być rów­

nież naciśnięcie pedału hamulca w celu 

zwiększenia odległości.

• 

Przed rozpoczęciem holowania przy­

czepy lub pojazdu należy ze względów 

bezpieczeństwa wyłączyć układ FCA.

• 

Układ FCA może się aktywować 

w  przypadku wykrycia obiektów 

o  kształtach i  charakterystykach 

przypominających pojazdy, pieszych 

lub rowerzystów.

• 

Układ FCA nie wykrywa rowerów, 

motocykli ani obiektów na małych 

kółkach, takich jak wózki bagażowe, 

wózki na zakupy lub wózki dziecięce.

• 

Zakłócenia powodowane przez silne 

fale elektromagnetyczne mogą unie­

możliwiać prawidłowe działanie ukła­

du FCA. 

• 

Układ FCA może nie działać przez 

15 sekund od momentu uruchomie­

nia pojazdu lub inicjalizacji kamery 

przedniej.

    OSTRZEŻENIE 

7-17

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

UKŁAD WSPOMAGAJĄCY UNIKANIE KOLIZJI CZOŁOWYCH (FCA) Z KAMERĄ PRZEDNIĄ 

I RADAREM PRZEDNIM (JEŻELI WYSTĘPUJE)

Funkcja podstawowa

OCN7060112L

Układ wspomagający unikanie kolizji czoło-

wych (FCA) pomaga wykrywać i  monitoro-

wać pojazdy poprzedzające oraz wykrywać 

pieszych i  rowerzystów na drodze przed 

pojazdem. W  przypadku wykrycia ryzyka 

kolizji/potrącenia układ ostrzega kierowcę, 

a  w  razie braku jego reakcji rozpoczyna 

hamowanie awaryjne.

Funkcja skrętu na skrzyżowaniu 

(jeżeli występuje)

OBC3070122TU

Funkcja skrętu na skrzyżowaniu pomaga 

w  unikaniu kolizji z  pojazdami nadjeżdża-

jącymi z przeciwka sąsiednim pasem ruchu 

podczas sygnalizowanego kierunkowskazem 

skrętu w lewo na skrzyżowaniu. W przypad-

ku ryzyka kolizji układ włącza hamowanie 

awaryjne.

Czujniki układu

OBC3070001

OBC3070006

7-18

Układy wspomagające kierowcę

OBC3V071001

1. Kamera przednia 
2. Radar przedni

Położenie czujników układu przedstawiono 

na poprzedzających ilustracjach.

Aby zachować optymalne działanie czuj­

nika układu, należy stosować następują­

ce środki ostrożności:

• 

NIE rozmontowywać czujników ani nie 

uderzać w czujniki.

• 

Po wymianie lub naprawie czuj­

nika pojazd powinna sprawdzić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) 

Hyundai.

• 

Nie montować żadnych akcesoriów 

ani nie przyklejać żadnych naklejek 

na szybie czołowej, a także nie przy­

ciemniać szyby czołowej.

• 

Szczególnie starannie chronić kamerę 

przednią przed wodą.

• 

Nie umieszczać żadnych przedmio­

tów odbijających światło (np. biały 

papier, lusterko) na desce rozdzielczej. 

Odbicia światła mogą uniemożliwić 

prawidłowe działanie układu.

• 

Nie montować ozdobnych obramowań 

tablicy rejestracyjnej, naklejek, osłon 

itp. w pobliżu czujnika radarowego.

• 

Zawsze utrzymywać czystość radaru 

przedniego i jego osłony. 

   OSTROŻNIE

   Do mycia pojazdu używać wyłącz­

nie miękkiej ściereczki. Nie kiero­

wać strumienia wody pod ciśnieniem 

bezpośrednio na czujnik ani na jego 

osłonę.

• 

Przyłożenie siły do radaru lub jego oto­

czenia może spowodować nieprawi­

dłowe działanie układu FCA. W takim 

przypadku komunikat ostrzegawczy 

w zestawie wskaźników może się nie 

pojawić. W  takim przypadku pojazd 

powinna sprawdzić Autoryzowana 

Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

• 

Podczas wymiany uszkodzonego 

radaru przedniego lub jego osłony 

stosować jedynie oryginalne części 

zamienne. Nie pokrywać osłony radaru 

przedniego powłoką lakierową.

7-19

Układ

y wspoma

gające kier

owcę

7

Ustawienia układu wspomagającego 

unikanie kolizji czołowych (FCA)

Ustawienia funkcji

OTM070090L

Forward safety (Bezpieczeństwo przed 

pojazdem)

Aby wybrać funkcje układu, należy przy uru-

chomionym silniku wybrać menu „Settings” 

(Ustawienia), a  następnie pozycję „Driver 

Assistance” (Układy wspomagające kierow-

cę) 

 „Forward safety” (Bezpieczeństwo 

przed pojazdem).

 

Po zaznaczeniu opcji „Active Assist” 

(Wspomaganie aktywne) układ ostrzega 

kierowcę za pomocą komunikatu ostrze-

gawczego, sygnału dźwiękowego i wibra-

cji kierownicy (jeżeli funkcja występuje) 

w  zależności od poziomu ryzyka kolizji. 

Ponadto układ ingeruje w  hamowanie 

zależnie od poziomu ryzyka kolizji.

 

Po zaznaczeniu opcji „Warning Only” (Tylko 

ostrzeganie) układ ostrzega kierowcę za 

pomocą komunikatu ostrzegawczego, 

sygnału dźwiękowego i wibracji kierow-

nicy (jeżeli funkcja występuje) zależnie od 

poziomu ryzyka kolizji. W takim przypadku 

układ nie ingeruje w hamowanie.

 

Zaznaczenie opcji „Off” (Wył.) powoduje 

wyłączenie układu. W  takim przypadku 

w zestawie wskaźników świeci się lampka 

ostrzegawcza 

.

Kierowca może monitorować stan układu 

wspomagającego unikanie kolizji czołowych 

(FCA) w menu „Settings” (Ustawienia). Jeżeli 

lampka ostrzegawcza 

 nie gaśnie po 

włączeniu układu, pojazd powinna sprawdzić 

Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Po uruchomieniu silnika układ FCA jest 

zawsze włączony. Jednakże kierowca 

powinien zawsze obserwować otoczenie 

i zachowywać ostrożność — niezależnie 

od stanu układu.

    OSTRZEŻENIE 

• 

Jeżeli zaznaczono opcję „Warning 

only” (Tylko ostrzeganie) układ nie 

ingeruje w hamowanie.

• 

Ustawienia układu FCA obejmują 

opcje „Basic function” (Funkcja pod­

stawowa) i „Junction Turning” (Skręt 

na skrzyżowaniu).

• 

Funkcję ostrzegania wibracjami kie­

rownicy można włączać lub wyłą­

czać. W tym celu w menu „Settings” 

(Ustawienia) należy zaznaczyć lub 

usunąć zaznaczenie pozycji „Driver 

Assistance” (Układy wspomagają­

ce kierowcę) 

 „Haptic Warning” 

(Ostrzeganie wibracjami).

   OSTROŻNIE

7-20

Układy wspomagające kierowcę

Układ wspomagający unikanie kolizji czo

-

łowych  (FCA)  wyłącza  się  po  wyłączeniu 

układu ESC poprzez naciśnięcie i przytrzy

-

manie jego wyłącznika. W takim przypadku 

w zestawie wskaźników świeci się lampka 

ostrzegawcza  .

OTM070140L

Warning timing (Czas ostrzegania)

Aby zmienić czas ostrzegania układu FCA, 

należy przy uruchomionym silniku wybrać 

menu „Settings” (Ustawienia), a  następnie 

pozycję „Driver Assistance” (Układy wspo-

magające kierowcę) 

 „Warning timing” 

(Czas ostrzegania). 
W nowym pojeździe domyślnie wybrana jest 

opcja „Normal” (Normalne). Zmiana czasu 

ostrzegania przez ten układ może spowo-

dować również zmiany czasów ostrzegania 

przez inne układy wspomagające kierowcę. 

ONX4E070090

Warning Volume (Głośność ostrzeżeń)

Aby zmienić głośność ostrzeżeń układu FCA, 

należy przy uruchomionym silniku wybrać 

menu „Settings” (Ustawienia), a  następnie 

pozycję „Driver Assistance” (Układy wspo-

magające kierowcę) 

 „Warning Volume” 

(Głośność ostrzeżeń) i  zaznaczyć odpo-

wiednią opcję: „High” (Wysoka), „Medium” 

(Średnia) lub „Low” (Niska) lub „Off” (Wył) 

(jeżeli występuje funkcja ostrzegania wibra-

cjami kierownicy).
Wybór pozycji „Off” nie powoduje całkowi-

tego wyciszenia dźwięków ostrzegawczych, 

a  jedynie maksymalne obniżenie ich gło-

śności.
Zmiana głośności ostrzeżeń tego układu 

może spowodować również zmiany głośności 

ostrzeżeń innych układów wspomagających 

kierowcę.

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     21      22      23      24     ..