Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 56

 

  Главная      Автомобили - Fiat     Fiat Panda / Classic - руководство по эксплуатации 2014 год

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  54  55  56  57   ..

 

 

Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 56

 

 £­®­ª¬§±¤ª»¬º¤
«¤¯­®¯§¾±§¾

®ÍÐÊÄÎÏÍÀÄ¿É¿ÅÃÚÔÉË¿Ñ¿ÉÅÄÎÄÏÄÃÿÊÛÌÄÈ
ÃÍÏÍÂÍÈÎÏÍÁÄÏÞÈÑÄÇÎÏÇÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇÃÍÁÍÃÇÑÄÃÍ
ÌÍÏËÚ
Q ÒÏÍÁÄÌÛÍÔÊ¿ÅÿÝØÄÈÅÇÃÉÍÐÑÇÃÁÇ¿ÑÄÊÞ
Q ÒÏÍÁÄÌÛÑÍÏËÍÆÌÍÈÅÇÃÉÍÐÑÇ
Q ÒÏÍÁÄÌÛÜÊÄÉÑÏÍÊÇÑ¿Á¿ÉÉÒËÒÊÞÑÍÏÄ
Q ÒÏÍÁÄÌÛÅÇÃÉÍÐÑÇÁÀ¿ÖÉÄÍËÚÁ¿ÑÄÊÄÈÐÑÄÉÍÊ
Q Ã¿ÁÊÄÌÇÄÁÍÆÃÒÔ¿ÇÐÍÐÑÍÞÌÇÄ×ÇÌ

®ÍÐÊÄÎÏÍÀÄ¿É¿ÅÃÚÔÉËÎÏÍÁÄÏÞÈÑÄÇÎÏÇÌÄÍÀ
ÔÍÃÇËÍÐÑÇÃÍÁÍÃÇÑÄÃÍÌÍÏËÚ
Q ÒÏÍÁÄÌÛË¿ÐÊ¿ÁÃÁÇ¿ÑÄÊÄ
¯ÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞÎÏÍÃÒÉÕÇÄÈË¿ÏÉÇ'-
4FMFOJBÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÍÈÇÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÌÍÈÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍ
ÃÊÞ³Ç¿Ñ ÐËÑ¿ÀÊÇÕÒŠ¦¿ÎÏ¿ÁÍÖÌÚÄË¿ÑÄÏÇ¿ÊښÁÂÊ¿
ÁÄŠ±ÄÔÌÇÖÄÐÉÇÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉǚ 

®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤ w«ÍÑÍÏÌÍÄË¿ÐÊÍ

®ÏÇÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁÄÌÌÍÈÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÁÎÄ
ÏÄÖÇÐÊÄÌÌÚÔÌÇÅÄÐÒÏÍÁÚÔÒÐÊÍÁÇÞÔ
Q ÀÒÉÐÇÏÍÁÉ¿ÎÏÇÕÄοÇÊÇÿÖÇÎÏÇÕÄο
Q ÄÆÿÎÍÎÚÊÛÌÚËÃÍÏÍ¿Ë
Q Ö¿ÐÑÚÄÎÍÄÆÃÉÇÌ¿ÌÄÀÍÊÛ×ÇÄÏ¿ÐÐÑÍÞÌÇÞ ÉË

ÎÏÇÍÑÏÇÕ¿ÑÄÊÛÌÍÈÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÄÍÉÏÒÅ¿ÝØÄÂÍÁÍÆ
ÃÒÔ¿

Q ÄÐÊÇÃÁÇ¿ÑÄÊÛÖ¿ÐÑÍÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÌ¿ÔÍÊÍÐÑÚÔÍÀÍÏÍ

Ñ¿ÔÎÏÇÎÍÄÆÃÉ¿ÔÌ¿ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚÄÏ¿ÐÐÑÍÞÌÇÞÌ¿
ÌÇÆÉÍÈÐÉÍÏÍÐÑÇ Ñ¿ÉÐÇÃÍÐÑ¿ÁÉ¿ÑÍÁ¿ÏÍÁ ¿Ñ¿ÉÅÄ
ÎÍÐÊÄÉÍÌÐÄÏÁ¿ÕÇÇ

ËÄÌÞÑÛËÍÑÍÏÌÍÄË¿ÐÊÍÐÊÄÃÒÄÑÖ¿ØÄÖÄËÒÉ¿Æ¿ÌÍÁ
ÂÏ¿ÓÇÉÄÎÊ¿ÌÍÁÍÂÍÑÄÔÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÞ

®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤ w
³ÇÊÛÑÏÃÇÆÄÊÛÌÍÂÍÑÍÎÊÇÁ¿

®ÏÇÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÇÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÖÇÐÑÍÂÍÃÇÆÄÊÛÌÍÂÍ
ÑÍÎÊÇÁ¿ÌÄÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÄÂÍÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞËÄÁÏÍÎÄÈ
ÐÉÇÔÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÔÒÐÊÍÁÇÈ&/®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤ w¡ÍÆÃÒ×ÌÚÈÓÇÊÛÑÏ

®ÏÇÄÆÃÄÎÍÎÚÊÛÌÚËÃÍÏÍ¿ËÁÍÆÃÒ×ÌÚÈÓÇÊÛÑÏÐÊÄ
ÃÒÄÑËÄÌÞÑÛÖ¿ØÄÖÄËÜÑÍÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌÍÂÏ¿ÓÇÉÍË
ÎÊ¿ÌÍÁÍÂÍÑÄÔÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÞ®ÏÇÎÍÞÁÊÄÌÇÇÐÍËÌÄÌÇÈ
ÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍÖ¿ÐÑÍÑÚÆ¿ËÄÌÚËÍÑÍÏÌÍÂÍË¿ÐÊ¿ÇÁÍÆ
ÃÒ×ÌÍÂÍÓÇÊÛÑÏ¿ÁÑÄÔÇÊÇÇÌÚÔÒÐÊÍÁÇÞÔÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÇ
ÍÀÏ¿ÑÇÑÄÐÛÁÐÄÏÁÇÐÌÚÈÕÄÌÑϳǿÑ

®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤ w
³ÇÊÛÑÏÕÁÄÑÍÖÌÍÈÎÚÊÛÕÚ

¡ÐÊÒÖ¿ÄÖ¿ÐÑÍÈÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÁÆ¿ÎÚÊÄÌÌÍÈ
ÇÊÇÐÇÊÛÌÍÆ¿ÂÏÞÆÌÄÌÌÍÈËÄÐÑÌÍÐÑÇÏÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞÖ¿
ØÄËÄÌÞÑÛÓÇÊÛÑÏÒÝØÇÈÜÊÄËÄÌÑ¡Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇÄÂÍÐÊÄ
ÃÒÄÑÆ¿ËÄÌÇÑÛÄÐÊÇÒËÄÌÛ×ÇÑÐÞÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÎÍÐÑÒοÝ
ØÄÂÍÁпÊÍÌÁÍÆÃÒÔ¿

®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤ w
ŸÉÉÒËÒÊÞÑÍÏÌ¿ÞÀ¿Ñ¿ÏÄÞ

¯ÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞÉÍÌÑÏÍÊÇÏÍÁ¿ÑÛÐÑÄÎÄÌÛÆ¿ÏÞÃÉÇ¿ÉÉÒ
ËÒÊÞÑÍÏ¿ÍÐÍÀÄÌÌÍÎÄÏÄÃÌ¿Ö¿ÊÍËÔÍÊÍÃÌÍÂÍÐÄÆÍÌ¿
ÖÑÍÀÚÌÄÃÍÎÒÐÑÇÑÛÆ¿ËÄÏÆ¿ÌÇÞÜÊÄÉÑÏÍÊÇÑ¿
­ÐÍÀÍÖ¿ÐÑÍÐÊÄÃÒÄÑÉÍÌÑÏÍÊÇÏÍÁ¿ÑÛÐÑÄÎÄÌÛÆ¿ÏÞÃÉÇ
¿ÉÉÒËÒÊÞÑÍÏ¿ÄÐÊÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑÐÞÁÍÐÌÍÁ
ÌÍËÃÊÞÉÍÏÍÑÉÇÔÎÍÄÆÃÍÉ¿Ñ¿ÉÅÄÄÐÊÇÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÚ
ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÄÎÍÐÑÍÞÌÌÍÁÉÊÝÖÄÌÌÚÄÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÇ
ÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÇÉÍÑÍÏÚÄÀÚÊÇÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÚÎÍÐÊÄÎÍ
ÉÒÎÉÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ®ÏÇÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÁÅ¿Ï
ÉÍËÉÊÇË¿ÑÄÇÊÇÁÍÐÍÀÍÑÞÅÄÊÚÔÒÐÊÍÁÇÞÔÏÄÉÍËÄÌÃÒ
ÄÑÐÞÎÏÍÁÄÏÞÑÛÒÏÍÁÄÌÛÜÊÄÉÑÏÍÊÇÑ¿Á¿ÉÉÒËÒÊÞÑÍÏÄÖ¿
ØÄÖÄËÎÏÄÃÎÇпÌÍÂÏ¿ÓÇÉÍËÎÊ¿ÌÍÁÍÂÍÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÂÍ
ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÞ

¡ÐÄÏ¿ÀÍÑÚÎÍÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍËÒÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÝ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÐÊÄÃÒÄÑÎÏÍÁÍÃÇÑÛÑÍÊÛÉÍÁÐÄÏÁÇÐÌÚÔÕÄÌÑ
ϿԳǿѮÏÇпËÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌÍËÁÚÎÍÊÌÄÌÇÇËÄÊÉÍÂÍÏÄËÍÌÑ¿ÇÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÞÒÀÄÃÇÑÄÐÛÁÌ¿ÊÇÖÇÇ
ÁÐÄÔÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÔÃÊÞÜÑÍÂÍÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÅÇÃÉÍÐÑÄÈÇÓÇÏËÄÌÌÚÔƿοÐÌÚÔÖ¿ÐÑÄȳǿѡÊÝÀÍË
ÐÊÒÖ¿ÄÌÄÐÑÍÇÑÁÚÎÍÊÌÞÑÛÿÅÄпËÚÔÎÏÍÐÑÚÔÏ¿ÀÍÑÄÐÊÇÒ¡¿ÐÌÄÑÍÎÚÑ¿®¯­¡¤¯©Ÿ²¯­¡¬¤¨
¼©°®ª²Ÿ±Ÿµ§­¬¬º´
¥§£©­°±¤¨

 «ÍÑÍÏÌÍÄË¿ÐÊÍ
 ŸÉÉÒËÒÊÞÑÍÏÌ¿ÞÀ¿Ñ¿ÏÄÞ
 ±ÍÏËÍÆÌ¿ÞÅÇÃÉÍÐÑÛ
 ¥ÇÃÉÍÐÑÛÍËÚÁ¿ÑÄÊÞ
 ¥ÇÃÉÍÐÑÛÁÐÇÐÑÄËÄÍÔÊ¿ÅÃÄÌÇÞ

ÃÁÇ¿ÑÄÊÞ

®ÏÇÃÍÊÇÁÄÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÍÌÌÚÔÅÇÃÉÍÐÑÄÈÌÄÎÄÏÄÎÒÑ¿ÈÑÄÇÔÅÇÃÉÍÐÑÇÌÄÐÍÁËÄÐÑÇËÚËÄÅÃÒÐÍÀÍÈ
ÇÔÐËÄ×ÄÌÇÄËÍÅÄÑÎÏÇÁÄÐÑÇÉÐÄÏÛÄÆÌÚËÎÍÊÍËÉ¿Ë

®ÏÍÁÍÃÞÏ¿ÀÍÑÚÁËÍÑÍÏÌÍËÍÑÐÄÉÄÁÍÆÃÄÏÅÇÑÄÐÛÍÑÉÒÏÄÌÇÞÑ¿ËËÍÂÒÑÎÏÇÐÒÑÐÑÁÍ
Á¿ÑÛÊÄÂÉÍÁÍÐÎÊ¿ËÄÌÞÝØÇÄÐÞ¿ÆÚÇοÏÚ

¡¬§«Ÿ¬§¤

«ÍÃÇÓÇÉ¿ÕÇÇ ÐÍÑÍÎÇÑÄÊÄË «ÍÑÍÏÌÍÄË¿ÐÊÍ
 ­ÔÊ¿ÅÿÝØ¿ÞÅÇÃÉÍÐÑÛÃÁÇ¿

ÑÄÊÞ

 ¥ÇÃÉÍÐÑÛÍËÚÁ¿ÑÄÊÞ
 ±ÍÏËÍÆÌ¿ÞÅÇÃÉÍÐÑÛ
 ŸÉÉÒËÒÊÞÑÍÏÌ¿ÞÀ¿Ñ¿ÏÄÞ

 «ÍÑÍÏÌÍÄË¿ÐÊÍ
 ­ÔÊ¿ÅÿÝØ¿ÞÅÇÃÉÍÐÑÛ

ÃÁÇ¿ÑÄÊÞ

 ¥ÇÃÉÍÐÑÛÍËÚÁ¿ÑÄÊÞ
 ±ÍÏËÍÆÌ¿ÞÅÇÃÉÍÐÑÛ
 ŸÉÉÒËÒÊÞÑÍÏÌ¿ÞÀ¿Ñ¿ÏÄÞ

«ÍÃÇÓÇÉ¿ÕÇÇ ÐÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏÍË

«ÍÃÇÓÇÉ¿ÕÇÇ.VMUJKFU

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  54  55  56  57   ..