Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 57

 

  Главная      Автомобили - Fiat     Fiat Panda / Classic - руководство по эксплуатации 2014 год

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  55  56  57  58   ..

 

 

Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 57

 

 «­±­¯¬­¤«Ÿ°ª­

²ÏÍÁÄÌÛË¿ÐÊ¿ÁÃÁÇ¿ÑÄÊÄÐÊÄÃÒÄÑÉÍÌÑÏÍÊÇÏÍÁ¿ÑÛÎÍÐÑ¿ÁÇÁ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛ
Ì¿ÏÍÁÌÒÝÂÍÏÇÆÍÌÑ¿ÊÛÌÒÝÎÊÍØ¿ÃÉÒ®ÄÏÄÃÜÑÇËÃÁÇ¿ÑÄÊÛÐÊÄÃÒÄÑÁÚ
ÉÊÝÖÇÑÛÇÎÍÃÍÅÿÑÛËÇÌÒÑ
²ÏÍÁÄÌÛË¿ÐÊ¿ÃÍÊÅÄÌÌ¿ÔÍÃÇÑÛÐÞËÄÅÃÒËÄÑÉ¿ËÇ.*/Ç."9Ì¿ÉÍÌÑÏÍÊÛ
ÌÍËØÒÎÄ ¡ 
¯¿ÆÌÇÕ¿ËÄÅÃÒËÄÑÉ¿ËÇ.*/Ç."9ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑÍÉÍÊÍÊÇÑÏ¿
¤ÐÊÇÒÏÍÁÄÌÛË¿ÐÊ¿ÎÏÇÀÊÇÅ¿ÄÑÐÞÉÍÑËÄÑÉÄ.*/ÊÇÀÍÌÇÅÄÄÄÃÍÊÄÈÑÄ
Ë¿ÐÊÍÖÄÏÄÆÂÍÏÊÍÁÇÌÒ Ÿ ÃÍÍÑËÄÑÉÇ."9
²ÏÍÁÄÌÛË¿ÐÊ¿ÌÇÁÉÍÄËÐÊÒÖ¿ÄÌÄÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛÁÚ×ÄÍÑËÄÑÉÇ."9

«ÍÃÇÓÇÉ¿ÕÇÇ

«ÍÃÇÓÇÉ¿ÕÇÇ

«ÍÃÇÓÇÉ¿ÕÇÇ.VMUJKFU¯Ÿ°´­£«­±­¯¬­¢­«Ÿ°ªŸ

«¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÚÈÏ¿ÐÔÍÃËÍÑÍÏÌÍÂÍË¿ÐÊ¿ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑ
ÍÉÍÊÍÂÏ¿ËËÍÁÌ¿ÉËÎÏÍÀÄ¿
¡Ì¿Ö¿ÊÛÌÚÈÎÄÏÇÍÃÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÃÁÇ¿
ÑÄÊÛÎÏÍÔÍÃÇÑÍÀÉ¿ÑÉÒÁÐÊÄÃÐÑÁÇÄÖÄÂÍËÍÅÄÑÌ¿ÀÊÝ
ÿÑÛÐÞÎÍÁÚ×ÄÌÌÚÈÏ¿ÐÔÍÃËÍÑÍÏÌÍÂÍË¿ÐÊ¿¯¿ÐÔÍÃ
Ë¿ÐÊ¿ÐÑ¿ÀÇÊÇÆÇÏÒÄÑÐÞÎÍÐÊÄÎÏÍÀÄ¿ÉË

®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤¯¿ÐÔÍÃË¿ÐÊ¿Æ¿ÁÇÐÇÑÍÑÐÑÇÊÞÁÍÅ
ÃÄÌÇÞÇÍÑÒÐÊÍÁÇÈÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ
®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤®ÍÐÊÄÃÍÊÇÁ¿ÇÊÇÆ¿ËÄÌÚË¿ÐÊ¿
ÁÉÊÝÖÇÑÄÃÁÇ¿ÑÄÊÛÌ¿ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÐÄÉÒÌÃÆ¿ÑÄËÎÍÃÍ
ÅÃÇÑÄÌÄÐÉÍÊÛÉÍËÇÌÒÑÎÍÐÊÄÖÄÂÍÎÏÍÁÄÏÛÑÄÒÏÍÁÄÌÛ
Ë¿ÐÊ¿

¬ÄÃÍÊÇÁ¿ÈÑÄË¿ÐÊÍÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇÉÍÑÍÏÍÂÍÍÑÊÇÖ¿ÝÑÐÞÍÑÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉË¿ÐÊ¿Æ¿ÊÇÑÍÂÍÁÃÁÇ¿
ÑÄÊÛ

®ÍÉ¿ÃÁÇ¿ÑÄÊÛÌÄÍÐÑÚÌÄÑÀÒÃÛÑÄÍÐÍÀÍÍÐÑÍÏÍÅÌÚÎÏÍÁÍÃÞÏ¿ÀÍÑÚÁËÍÑÍÏÌÍËÍÑ
ÐÄÉÄËÍÅÌÍÎÍÊÒÖÇÑÛÍÅÍÂÇ®ÍËÌÇÑÄÖÑÍÎÍÉ¿ÃÁÇ¿ÑÄÊÛÌÄÍÐÑÚÊËÍÅÄÑ¿ÁÑÍË¿ÑÇ
ÖÄÐÉÇÁÉÊÝÖÇÑÛÐÞÜÊÄÉÑÏÍÁÄÌÑÇÊÞÑÍÏÜÑÍÎÏÇÁÄÃÄÑÉÑÏ¿ÁËÄ ÒÃÛÑÄÍÐÍÀÍÁÌÇË¿ÑÄÊÛ
ÌÚÄÐÊÇÌ¿Á¿ÐÌ¿ÃÄÑÚ¿ÊÐÑÒÉ׿ÏÓÇÊÇÐÁÍÀÍÃÌ¿ÞÍÃÄÅÿÍÌÇËÍÂÒÑÎÍοÐÑÛÁÃÁÇ
ÅÒØÇÄÐÞËÄÔ¿ÌÇÆËÚ

¡¬§«Ÿ¬§¤

­ÑÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÍÄËÍÑÍÏÌÍÄË¿ÐÊÍÇÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÌÚÄË¿ÐÊÞÌÚÄÓÇÊÛÑÏÚÆ¿ÂÏÞÆÌÞÝÑÍÉÏÒÅ¿ÝØÒÝÐÏÄÃÒ
£ÊÞÆ¿ËÄÌÚË¿ÐÊ¿ÍÀÏ¿Ø¿ÈÑÄÐÛÁÐÄÏÁÇÐÌÚÈÕÄÌÑϳǿÑ­´ªŸ¥£Ÿ½¸Ÿ¾¥§£©­°±»£¡§¢Ÿ±¤ª¾

©ÍÌÑÏÍÊÇÏÍÁ¿ÑÛÒÏÍÁÄÌÛÅÇÃÉÍÐÑÇÐÊÄÃÒÄÑÎÍÐÊÄÑÍÂÍÉ¿ÉÃÁÇ¿ÑÄÊÛÍÐ
ÑÚÌÄѲÏÍÁÄÌÛÃÍÊÅÄÌÌ¿ÔÍÃÇÑÛÐÞËÄÅÃÒËÄÑÉ¿ËÇ.*/Ç."9Ì¿Ï¿Ð×ÇÏÇ
ÑÄÊÛÌÍËÀ¿ÖÉÄ
¤ÐÊÇÒÏÍÁÄÌÛÌÇÅÄÑÏÄÀÒÄËÍÂÍËÄÃÊÄÌÌÍÆ¿ÊÄÈÑÄÖÄÏÄÆÂÍÏÊÍÁÇÌÒÏ¿Ð
×ÇÏÇÑÄÊÛÌÍÂÍÀ¿ÖÉ¿ Ÿ ÐËÄÐÛÃÇÐÑÇÊÊÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈÁÍÃÚÇÅÇÃÉÍÐÑÇ
1"3"'-661ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ÓÇÏËÚ'-4FMFOJBÎÍÉ¿ÒÏÍÁÄÌÛÌÄÎÏÇÀÊÇÆÇÑ
ÐÞÉËÄÑÉÄ."9
°ËÄÐÛÃÇÐÑÇÊÊÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈÁÍÃÚÇÅÇÃÉÍÐÑÇ1"3"'-661ÌÄÆ¿ËÄÏÆ¿ÄÑ
ÃÍÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÚv°

«ÍÃÇÓÇÉ¿ÕÇÇÇÐÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏÍË w
.VMUJKFU

«ÍÃÇÓÇÉ¿ÕÇÇÇÐÍÑÍÎÇÑÄÊÄË

¡ÐÇÐÑÄËÄÍÔÊ¿ÅÃÄÌÇÞÃÁÇ¿ÑÄÊÞÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑÐÞÌÄÆ¿ËÄÏÆ¿ÝØ¿ÞÅÇÃÉÍÐÑÛ1"3"'-661®ÏÇÃÍÊÇÁÄ
ÇÐÎÍÊÛÆÒÈÑÄÅÇÃÉÍÐÑÛÑÍÂÍÅÄÑÇοÖÑÍÆ¿ÊÇÑ¿ÁÐÇÐÑÄËÒ¦¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÐËÄ×ÇÁ¿ÑÛÅÇÃÉÍÐÑÛ
1"3"'-661ÐÅÇÃÉÍÐÑÛÝÃÏÒÂÍÂÍÑÇο¤ÐÊÇÁÐÄÅÄÅÇÃÉÍÐÑÇÀÒÃÒÑÐËÄ׿ÌÚÉ¿ÑÄÂÍÏÇÖÄÐÉÇÆ¿ÎÏÄ
Ø¿ÄÑÐÞÆ¿ÎÒÐÉ¿ÑÛÃÁÇ¿ÑÄÊÛ­ÀÏ¿ÑÇÑÄÐÛÁÐÄÏÁÇÐÌÚÈÕÄÌÑϳǿÑ

¡ÐÇÐÑÄËÄÍÔÊ¿ÅÃÄÌÇÞÃÁÇ¿ÑÄÊÞÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑÐÞÌÄÆ¿ËÄÏÆ¿ÝØ¿ÞÅÇÃÉÍÐÑÛ1"3"'-661
®ÏÇÃÍÊÇÁÄÇÐÎÍÊÛÆÒÈÑÄÅÇÃÉÍÐÑÛÑÍÂÍÅÄÑÇοÖÑÍÆ¿ÊÇÑ¿ÁÐÇÐÑÄËÒ¦¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞ
ÐËÄ×ÇÁ¿ÑÛÅÇÃÉÍÐÑÛ1"3"'-661ÐÅÇÃÉÍÐÑÛÝÃÏÒÂÍÂÍÑÇο¤ÐÊÇÁÐÄÅÄÅÇÃÉÍÐÑÇÀÒ
ÃÒÑÐËÄ׿ÌÚÉ¿ÑÄÂÍÏÇÖÄÐÉÇÆ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÆ¿ÎÒÐÉ¿ÑÛÃÁÇ¿ÑÄÊÛ­ÀÏ¿ÑÇÑÄÐÛÁÐÄÏÁÇÐ
ÌÚÈÕÄÌÑϳǿÑ

¡¬§«Ÿ¬§¤«ÍÃÇÓÇÉ¿ÕÇÞ

«ÍÃÇÓÇÉ¿ÕÇÇ .VMUJKFU

¥§£©­°±»£ª¾°±¤©ª­­«º¡Ÿ±¤ª¤¨
¡¤±¯­¡­¢­¦Ÿ£¬¤¢­°±¤©ªŸ

£ÊÞÃÍÊÇÁ¿ÅÇÃÉÍÐÑÇÍÑÉÏÍÈÑÄÎÏÍÀÉÒ Ÿ 
©ÍÌÑÏÍÊÇÏÍÁ¿ÑÛÒÏÍÁÄÌÛÅÇÃÉÍÐÑÇÁÀ¿ÖÉÄËÍÅÌÍÁÇÆÒ¿ÊÛÌÍ

¬ÇÁÉÍÄËÐÊÒÖ¿ÄÌÄÍÑÎÏ¿ÁÊÞÈÑÄÐÛÁÎÍÄÆÃÉÒÐÎÒÐÑÚËÀ¿ÖÉÍËÌÍÏË¿ÊÛÌ¿ÞÏ¿ÀÍÑ¿ÐÑÄÉ
ÊÍÍËÚÁ¿ÑÄÊÄÈÞÁÊÞÄÑÐÞÂÊ¿ÁÌÚËÓ¿ÉÑÍÏÍËÃÊÞÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÞÁÇÃÇËÍÐÑÇÌ¿ÃÍÏÍÂÄ

¡¬§«Ÿ¬§¤

¬ÄÉÍÑÍÏÚÄÇËÄÝØÇÄÐÞÁÎÏÍÿÅÄÃÍÀ¿ÁÉÇÉÅÇÃÉÍÐÑÇÐÑÄÉÊÍÍËÚÁ¿ÑÄÊÄÈÍÂÌÄÍοÐÌÚ
¡ËÍÑÍÏÌÍËÍÑÐÄÉÄÇËÄÝÑÐÞÂÍÏÞÖÇÄÃÄÑ¿ÊÇÎÍοÁÌ¿ÉÍÑÍÏÚÄÜÑÇÃÍÀ¿ÁÉÇËÍÂÒÑÁÍÐ
ÎÊ¿ËÄÌÇÑÛÐÞ

¡¬§«Ÿ¬§¤

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  55  56  57  58   ..