Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 55

 

  Главная      Автомобили - Fiat     Fiat Panda / Classic - руководство по эксплуатации 2014 год

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  53  54  55  56   ..

 

 

Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 55

 

 ®ÏÄÅÃÄÖÄËÌ¿Ö¿ÑÛÀÒÉÐÇÏÍÁÉÒÎÍÁÄÏÌÇÑÄÉÊÝÖÁÎÍÊÍÅÄÌÇÄ."3¿Æ¿ÑÄËÁÎÍÊÍÅÄ
ÌÇÄ4501 ÉÊÝÖÇÆÁÊÄÉ¿ÑÛÌÄÐÊÄÃÒÄÑ ¤ÐÊÇÇÆÁÊÄÖÛÉÊÝÖÇÆÆ¿ËÉ¿Æ¿ÅÇ¿ÌÇÞÀÒÃÄÑ
¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÇÆ¿ÃÄÈÐÑÁÍÁ¿ÌÍÒÐÑÏÍÈÐÑÁÍÀÊÍÉÇÏÍÁÉÇÏÒÊÞÇÎÍÁÄÏÌÒÑÛÉÍÊÄпÀÒÃÄÑ
ÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ

¡¬§«Ÿ¬§¤

¦¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÁÉÊÝÖ¿ÑÛÃÁÇ¿ÑÄÊÛÎÏÇÀÒÉÐÇÏÍÁÉÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ

¡¬§«Ÿ¬§¤

®ÏÇÀÒÉÐÇÏÍÁÉÄÎÍËÌÇÑÄÖÑÍÉÍÂÿÃÁÇ¿ÑÄÊÛÁÚÉÊÝÖÄÌÒÐÇÊÇÑÄÊÛÑÍÏËÍÆÍÁÇÜÊÄÉÑ
ÏÍÒÐÇÊÇÑÄÊÛÏÒÊÄÁÍÂÍÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞÌÄÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÎÍÜÑÍËÒÉÎÄÿÊÇÑÍÏËÍÆ¿ÇÉÏÒÊÝ
ÎÏÇÔÍÃÇÑÐÞÎÏÇÉÊ¿ÃÚÁ¿ÑÛÂÍÏ¿ÆÃÍÀÍÊÛ×ÄÄÒÐÇÊÇĬÄÇÐÎÍÊÛÆÒÈÑÄÃÊÞÀÒÉÐÇÏÍÁÉÇ
ÂÇÀÉÇÄÑÏÍÐÚ§ÆÀÄ¿ÈÑÄÏÚÁÉÍÁ®ÏÍÁÄÏÛÑÄÌÄÎÏÇÖÇÌÞÄÑÊÇÐÕÄÎÉ¿ÎÍÁÏÄÅÃÄÌÇÈÁ
ËÄÐÑÄÄÄÐÍÎÏÇÉÍÐÌÍÁÄÌÇÞÐÃÄÑ¿ÊÞËÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ®ÏÇÀÒÉÐÇÏÍÁÉÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÌÄÍÀ
ÔÍÃÇËÍÁÚÎÍÊÌÞÑÛÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÇÄÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞÎÏ¿ÁÇÊÃÍÏÍÅÌÍÂÍÃÁÇÅÄÌÇÞÍÑÌÍÐÞ
ØÇÄÐÞÉ¿ÉÉÀÒÉÐÇÏÍÁÍÖÌÍËÒÒÐÑÏÍÈÐÑÁÒÑ¿ÉÇÉÎÍÁÄÃÄÌÇÝÁÍÃÇÑÄÊÄÈÌ¿ÃÍÏÍÂÄ

¡¬§«Ÿ¬§¤œ©™­¡£žŸžœ§¦§œ§«ž®¦¡°žª£§œ§
§šª¤¬Ÿ¡›™¦¡¸  
§¨§¤¦¡«ž¤µ¦´ž¥ž©§¨©¡¸«¡¸  
¨©§›ž©£™¬©§›¦ž¢¶£ª¨¤¬™«™¯¡§¦¦´®
Ÿ¡£§ª«ž¢  
›§ ¬±¦´¢­¡¤µ«©  
­¡¤µ«©¯›ž«§°¦§¢¨´¤µ¯´  
™££¬¥¬¤¸«§©¦™¸š™«™©ž¸  
£§¤žª™¡±¡¦´  

«

«

­

­

¦

¦

œ

œ

 

 

ª

ª





­

­

¦

¦

™

™

©

©

£

£

«

«

ž

ž

 

 

š

š

˜

˜

¥

¥

 

 





¨¤™¦§›§ž«ž®§šª¤¬Ÿ¡›™¦¡ž  

223

224

225

227

234

234

235

238

240

240

243

246®ªŸ¬­¡­¤±¤´­ °ª²¥§¡Ÿ¬§¤

®Ï¿ÁÇÊÛÌÍÄÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÄÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÄ wÍÐÌÍÁÌÍÈ
Ó¿ÉÑÍÏÍÎÏÄÃÄÊÞÝØÇÈÃÍÊÂÍÁÄÖÌÍÐÑÛÇÍÎÑÇË¿ÊÛÌÒÝ
Ï¿ÀÍÑÒ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ
®ÍÜÑÍËÒÎÍÐÊÄÎÏÍÀÄ¿É¿ÅÃÚÔÉ˳ǿÑÎÏÄÃÒÐ
Ë¿ÑÏÇÁ¿ÄÑÕÄÊÚÈÏÞÃÎÏÍÁÄÏÍÉÇÎÏÍÁÄÃÄÌÇÄÑÄÔÍÀÐÊÒ
ÅÇÁ¿ÌÇÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ
±ÄËÌÄËÄÌÄÄÎÊ¿ÌÍÁÍÄÑÄÔÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÄÌÄÁÐÍÐÑÍÞ
ÌÇÇÍÀÄÐÎÄÖÇÑÛÎÍÊÌÚÈÒÔÍÃÿ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄËÇÃÍÎÄÏ
ÁÍÂÍÎÊ¿ÌÍÁÍÂÍÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÞ ÉË ÇÎÍÆÅÄÁ
ÎÏÍËÄÅÒÑÉ¿ÔËÄÅÃÒ±­ÌÄÐÊÄÃÒÄÑÌÄÆ¿ÀÚÁ¿ÑÛÍпËÚÔ
ÎÏÍÐÑÚÔÁÄØ¿ÔÐÇÐÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÇÉÍÌÑÏÍÊÇÏÍÁ¿ÑÛÒÏÍÁÌÇ
ÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÍÌÌÚÔÅÇÃÉÍÐÑÄÈÇÎÏÇÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇÃÍ
ÊÇÁ¿ÑÛÇÔÎÏÍÁÄÏÞÑÛÿÁÊÄÌÇÄÁ×ÇÌ¿ÔÇÑÎ

®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤¡ÚÎÍÊÌÄÌÇÄÑÄÔÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÞÁÐÍ
ÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐÂÏ¿ÓÇÉÍË wÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÄÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÄÇÆ
ÂÍÑÍÁÇÑÄÊÞ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ¬ÄÁÚÎÍÊÌÄÌÇÄÜÑÍÂÍÑÏÄÀÍÁ¿
ÌÇÞËÍÅÄÑÎÏÇÁÄÐÑÇÉÐÌÞÑÇÝ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞпϿÌÑÇÇ
²ÐÊÒÂÇÎÍÎÊ¿ÌÍÁÍËÒÑÄÔÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÝÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÞÝÑ
ÐÞÁÐÄËÇÐÄÏÁÇÐÌÚËÇÕÄÌÑÏ¿ËdzǿÑ
¤ÐÊÇÎÏÇÁÚÎÍÊÌÄÌÇÇÎÊ¿ÌÍÁÍÂÍÑÄÔÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÞÁÚ
ÞÁÇÑÐÞÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÛÁÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÔÏ¿ÀÍÑ¿ÔÎÍÏÄ
ËÍÌÑÒÇÊÇÆ¿ËÄÌÄÍÑÃÄÊÛÌÚÔÃÄÑ¿ÊÄÈÌ¿ÇÔÁÚÎÍÊÌÄÌÇÄ
ÀÒÃÄÑÆ¿ÎÏÍ×ÄÌÍÐÍÂÊ¿ÐÇÄ©ÊÇÄÌÑ¿
®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤®ÏÇÍÀÌ¿ÏÒÅÄÌÇÇÊÝÀÍÈÿÅÄп
ËÍÈÌÄÀÍÊÛ×ÍÈÌÄÇÐÎÏ¿ÁÌÍÐÑÇÏÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞÌÄÃÍ
ÅÇÿÞÐÛÐÏÍÉ¿ÐÊÄÃÒÝØÄÂͱ­ÌÄÆ¿ËÄÃÊÇÑÄÊÛÌÍÍÀÏ¿
Ø¿ÑÛÐÞÁÐÄÏÁÇÐÌÚÈÕÄÌÑϳǿÑ
¤ÐÊÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÖ¿ÐÑÍÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑÐÞÃÊÞÀÒÉÐÇÏÍÁÉÇÎÏÇ
ÕÄÎÍÁÐÍÉÏ¿ÑÇÑÄÇÌÑÄÏÁ¿ÊÚËÄÅÃÒÑÄÔÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÞËÇ

Æ¿¢¯Ÿ³§©¤¥¤¢­£¬­¢­
±¤´­ °ª²¥§¡Ÿ¬§¾

£ÊÞ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÈÂÍÃÍÁÍÈÎÏÍÀÄÂÉÍÑÍÏÚÔÌÄÃÍÐÑÇ¿ÄÑ
 ÉË Ì¿ÎÏÇËÄÏÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑÍÉÍÊÍ ÉË ÏÄÉÍ
ËÄÌÃÒÄÑÐÞÐÊÄÃÒÝØÇÈÂÏ¿ÓÇÉÄÅÄÂÍÃÌÍÂÍÍÀÐÊÒÅÇÁ¿
ÌÇÞ
Q ÎÏÍÁÄÏÉ¿ÐÍÐÑÍÞÌÇÞ×ÇÌÇÿÁÊÄÌÇÞÁÍÆÃÒÔ¿ ÁÉÊÝ

Ö¿ÞƿοÐÌÍÄÉÍÊÄÐÍ 

Q ÎÏÍÁÄÏÉ¿Ï¿ÀÍÑÚÌ¿ÏÒÅÌÚÔÐÁÄÑÍÁÚÔÎÏÇÀÍÏÍÁ Ó¿Ï

ÒÉ¿Æ¿ÑÄÊÄÈÎÍÁÍÏÍÑÍÁÓÍÌ¿ÏÄÈ¿Á¿ÏÇÈÌÍÈÐÇÂÌ¿ÊÇ
Æ¿ÕÇÇÍÐÁÄØÄÌÇÞпÊÍÌ¿À¿Â¿ÅÌÇÉ¿ÉÍÌÑÏÍÊÛÌÚÔ
Ê¿ËÎÉÍËÀÇÌ¿ÕÇÇÎÏÇÀÍÏÍÁÇÑÎ 

Q ÎÏÍÁÄÏÉ¿Ï¿ÀÍÑÚÐÑÄÉÊÍÍÖÇÐÑÇÑÄÊÄÈÇÐÑÄÉÊÍÍËÚÁ¿

ÑÄÊÄÈÏÄÂÒÊÇÏÍÁÉ¿ÅÇÉÊÄÏÍÁÍËÚÁ¿ÑÄÊÄÈ

Q ÏÄÂÒÊÇÏÍÁÉ¿ÇÎÏÍÁÄÏÉ¿ÐÍÐÑÍÞÌÇÞØÄÑÍÉÐÑÄÉÊÍÍÖÇ

ÐÑÇÑÄÊÄÈÁÄÑÏÍÁÍÂÍÇÆ¿ÃÌÄÂÍÐÑÄÉÍÊ

Q ÎÏÍÁÄÏÉ¿ÐÍÐÑÍÞÌÇÞÑÍÏËÍÆÌÚÔÉÍÊÍÃÍÉÎÄÏÄÃÌÇÔ

ÃÇÐÉÍÁÚÔÑÍÏËÍÆÍÁ

Q ÎÏÍÁÄÏÉ¿ÖÇÐÑÍÑÚÆ¿ËÉÍÁÉ¿ÎÍÑ¿ÃÁÇ¿ÑÄÊÞÇÀ¿Â¿Å

ÌÍÂÍÍÑÐÄÉ¿ÍÖÇÐÑÉ¿ÇÐË¿ÆÉ¿ÑÞÂÎÏÇÁÍÿÆ¿ËÉÍÁ

Q ÁÇÆÒ¿ÊÛÌÚÈÍÐËÍÑÏÃÁÇ¿ÑÄÊÞÉÍÏÍÀÉÇÎÄÏÄÿÖ

ÑÏ¿ÌÐËÇÐÐÇÇÑÏÒÀÍÎÏÍÁÍÃÍÁ ÁÚÔÊÍÎÌÍÂÍÎÍÿÖÇ
ÑÍÎÊÇÁ¿ÎÏÇÁÍÿÑÍÏËÍÆÍÁ ÏÄÆÇÌÍÁÚÔÃÄÑ¿ÊÄÈ
ÎÚÊÄÆ¿ØÇÑÌÚÔÖÄÔÊÍÁοÑÏÒÀÉÍÁÁÑÒÊÍÉÇÑÎ
×Ê¿ÌÂÍÁÑÍÏËÍÆÌÍÈÐÇÐÑÄËÚÇÐÇÐÑÄËÚÎÇÑ¿ÌÇÞÃÁÇ
¿ÑÄÊÞ

Q ÎÏÍÁÄÏÉ¿Æ¿ÏÞÃÉÇ¿ÉÉÒËÒÊÞÑÍÏÌÍÈÀ¿Ñ¿ÏÄÇ
Q ÎÏÍÁÄÏÉ¿ÐÍÐÑÍÞÌÇÞÁÐÄÔÎÏÇÁÍÃÌÚÔÏÄËÌÄÈ
Q ÉÍÌÑÏÍÊÛÒÏÍÁÌÞÇÃÍÊÇÁÉ¿ÅÇÃÉÍÐÑÄÈ ÍÔÊ¿ÅÃÄÌÇÞÃÁÇ

¿ÑÄÊÞÑÍÏËÍÆÌÍÈÍËÚÁ¿ÑÄÊÄÈÜÊÄÉÑÏÍÊÇÑ¿ÇÑÎ 

Q Æ¿ËÄÌ¿Ë¿ÐÊ¿ÁÃÁÇ¿ÑÄÊÄ
Q Æ¿ËÄÌ¿Ë¿ÐÊÞÌÍÂÍÓÇÊÛÑÏ¿
Q Æ¿ËÄÌ¿ÓÇÊÛÑÏ¿ÕÁÄÑÍÖÌÍÈÎÚÊÛÕÚ ÄÐÊÇÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌ 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  53  54  55  56   ..