Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 54

 

  Главная      Автомобили - Fiat     Fiat Panda / Classic - руководство по эксплуатации 2014 год

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  52  53  54  55   ..

 

 

Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 54

 

 ¼ÊÄÉÑÏÍÌÌÚÈÀÊÍÉÁпÊÍÌÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ

®¯¤£­´¯Ÿ¬§±¤ª»

±­© Ÿ

«¿ÂÌÇÑÍÊ¿

'©ÊÇË¿ÑÉÍÌÑÏÍÊÛ

'£¿ÁÊÄÌÇÄÁÍÆÃÒÔ¿Á×ÇÌ¿Ô

'±ÄÊÄÓÍÌ

' ÊÍÉÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞÀÍÏÑÍÁÍÂÍÉÍËÎÛÝÑÄÏ¿

'­ÀÍÂÏÄÁÆ¿ÃÌÄÂÍÐÑÄÉÊ¿

'°ÑÄÉÊÍÍÖÇÐÑÇÑÄÊÛÐÑÄÉÊÍÍËÚÁ¿ÑÄÊÛ

'¬¿ÐÍÐÍËÚÁ¿ÑÄÊÞÁÄÑÏÍÁÍÂÍÆ¿ÃÌÄÂÍÐÑÄÉÍÊ

'ªÄÁÚÈÎÄÏÄÃÌÇÈÐÑÄÉÊÍÎÍÃÙÄËÌÇÉ

'®Ï¿ÁÚÈÎÄÏÄÃÌÇÈÐÑÄÉÊÍÎÍÃÙÄËÌÇÉ

'°ÑÄÉÊÍÍÖÇÐÑÇÑÄÊÛÆ¿ÃÌÄÂÍÐÑÄÉÊ¿

'¼ÊÄÉÑÏÍÌÌÚÈÀÊÍÉÁпÊÍÌÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ

®¯¤£­´¯Ÿ¬§±¤ª»

±­© Ÿ

®ÇÑ¿ÌÇÄÀÊÍÉ¿ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞÀÍÏÑÍÁÍÂÍÉÍËÎÛÝÑÄÏ¿

' ÊÍÉÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞÐÜÊÄÉÑÏÍÎÏÍÁÍÃÉÍÈ

'"#4

'¼ÊÄÉÑÏÍÒÐÇÊÇÑÄÊÛÏÒÊÄÁÍÂÍÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ

'¼ÊÄÉÑÏÍÁÄÌÑÇÊÞÑÍÏÐÇÐÑÄËÚÍÔÊ¿ÅÃÄÌÇÞ ÌÇÆÉ¿ÞÐÉÍÏÍÐÑÛ

'¼ÊÄÉÑÏÍÁÄÌÑÇÊÞÑÍÏÐÇÐÑÄËÚÍÔÊ¿ÅÃÄÌÇÞ ÁÚÐÍÉ¿ÞÐÉÍÏÍÐÑÛ

'¡ÄÌÑÇÊÞÑÍÏÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏ¿

'­ËÚÁ¿ÑÄÊÇÓ¿Ï

'¦ÁÒÉÍÁÍÈÐÇÂÌ¿Ê

'¡ÑÍÏÇÖÌ¿ÞÕÄÎÛ ÜÊÄÉÑÏÍÌÌ¿ÞÐÇÐÑÄË¿ÁÎÏÚÐÉ¿

'°ÎÇÃÍËÄÑÏ

'£¿ÊÛÌÇÈÐÁÄÑ

'

¼ÊÄÉÑÏÍÌÌÚÈÀÊÍÉÁпÊÍÌÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ

®¯¤£­´¯Ÿ¬§±¤ª»

±­© Ÿ

ÜÊÄÉÑÏÍÌÌ¿ÞÐÇÐÑÄË¿ÁÎÏÚÐÉ¿ÑÍÎÊÇÁ¿

'®ÄÏÁÇÖÌ¿ÞÕÄÎÛ ÜÊÄÉÑÏÍÌÌ¿ÞÐÇÐÑÄË¿ÁÎÏÚÐÉ¿

'¬¿ÐÍÐÉÍÏÍÀÉÇÎÄÏÄÿÖ%VBMPHJD

'ÀÊÍÉÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞÏ¿ÀÍÑÍÈÃÁÇ¿ÑÄÊÞ

'©ÍËÎÏÄÐÐÍÏÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏ¿

'®ÄÏÁÇÖÌ¿ÞÕÄÎÛ ÜÊÄÉÑÏÍÌÌ¿ÞÐÇÐÑÄË¿ÁÎÏÚÐÉ¿

'¦¿ËÍÉÆ¿ÅÇ¿ÌÇÞ

'ÜÊÄÉÑÏÍÒÐÇÊÇÑÄÊÛÏÒÊÄÁÍÂÍÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ

'®ÏÍÑÇÁÍÑÒË¿ÌÌÚÄÓ¿ÏÚ

'ÀÊÍÉÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞÎÏÇÕÄο

'"#4

'¡ÚÉÊÝÖ¿ÑÄÊÛÐÑÍÎÐÇÂÌ¿ÊÍÁ

'®ÏÇÉÒÏÇÁ¿ÑÄÊÛ wÏÍÆÄÑÉ¿

'®ÍÃÍÂÏÄÁÓÇÊÛÑÏ¿ÃÇÆÄÊÛÌÍÂÍÑÍÎÊÇÁ¿

'±ÍÎÊÇÁÌÚÈÌ¿ÐÍÐ

'°ÁÄÖÇÎÏÄÃÁ¿ÏÇÑÄÊÛÌÍÂÍÎÍÃÍÂÏÄÁ¿

'ÀÊÍÉÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞÉÍÏÍÀÉÇÎÄÏÄÿÖ%VBMPHJD

'

¦Ÿ¯¾£©ŸŸ©©²«²ª¾±­¯¬­¨
 Ÿ±Ÿ¯¤§

®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤­ÎÇпÌÇÄÎÏÍÕÄÃÒÏÚÆ¿ÏÞÃÉÇ¿ÉÉÒ
ËÒÊÞÑÍÏÌÍÈÀ¿Ñ¿ÏÄÇÎÏÇÁÍÃÇÑÐÞÑÍÊÛÉÍÃÊÞÐÁÄÃÄÌÇÞ
£ÊÞÁÚÎÍÊÌÄÌÇÞÜÑÍÈÍÎÄÏ¿ÕÇÇÍÀÏ¿Ø¿ÈÑÄÐÛÁÐÄÏÁÇÐ
ÌÚÈÕÄÌÑϳǿÑ
¯ÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞËÄÃÊÄÌÌ¿ÞÆ¿ÏÞÃÉ¿À¿Ñ¿ÏÄÇÎÏÇÌÇÆÉÍÈ
ÐÇÊÄÑÍÉ¿ÁÑÄÖÄÌÇÄÍÉÍÊÍÖ¿ÐÍÁ®ÏÇÆ¿ÏÞÃÉÄÁÑÄÖÄ
ÌÇÄÃÊÇÑÄÊÛÌÍÂÍÁÏÄËÄÌÇÀ¿Ñ¿ÏÄÞËÍÅÄÑÁÚÈÑÇÇÆ
ÐÑÏÍÞ

£ÊÞÆ¿ÏÞÃÉÇ¿ÉÉÒËÒÊÞÑÍÏÌÍÈÀ¿Ñ¿ÏÄÇ
Q ÐÌÇËÇÑÄÉÊÄËËÒÐÍÑÏÇÕ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍÁÚÁÍÿ v ¿ÉÉÒ

ËÒÊÞÑÍÏÌÍÈÀ¿Ñ¿ÏÄÇ

Q ÎÍÃÉÊÝÖÇÑÄÉÁÚÁÍÿË¿ÉÉÒËÒÊÞÑÍÏÌÍÈÀ¿Ñ¿ÏÄÇ

ÉÊÄËËÚÆ¿ÏÞÃÌÍÂÍÒÐÑÏÍÈÐÑÁ¿°ÍÀÊÝÿÈÑÄÎÍÊÞÏ
ÌÍÐÑÛ

Q ÁÉÊÝÖÇÑÄÆ¿ÏÞÃÌÍÄÒÐÑÏÍÈÐÑÁÍ
Q ÎÍÍÉÍÌÖ¿ÌÇÇÆ¿ÏÞÃÉÇÁÚÉÊÝÖÇÑÄÆ¿ÏÞÃÌÍÄÒÐÑÏÍÈ

ÐÑÁÍÇÑÍÊÛÉÍÎÍÐÊÄÜÑÍÂÍÐÌÇË¿ÈÑÄÄÂÍÉÊÄËËÚÐ
ÁÚÁÍÃÍÁÀ¿Ñ¿ÏÄÇ

Q ÁÌÍÁÛÎÍÃÉÊÝÖÇÑÄÉÊÄËËÒÉÍÑÏÇÕ¿ÑÄÊÛÌÍËÒÁÚÁÍÃÒ

v ¿ÉÉÒËÒÊÞÑÍÏÌÍÈÀ¿Ñ¿ÏÄÇ

°ÍÃÄÏÅ¿ØÇÈÐÞÁ¿ÉÉÒËÒÊÞÑÍÏÄÜÊÄÉÑÏÍÊÇÑÞÃÍÁÇÑÇ¿ÂÏÄÐÐÇÁÄ̬ÄÃÍÎÒÐÉ¿ÈÑÄÎÍο
ÿÌÇÞÜÊÄÉÑÏÍÊÇÑ¿ÁÂÊ¿Æ¿ÇÌ¿ÉÍÅÒ¦¿ÏÞÃÉÒ¿ÉÉÒËÒÊÞÑÍÏÌÍÈÀ¿Ñ¿ÏÄÇÐÊÄÃÒÄÑÎÏÍÇÆ
ÁÍÃÇÑÛÁÔÍÏÍ×ÍÎÏÍÁÄÑÏÇÁ¿ÄËÍËÎÍËÄØÄÌÇÇÁÿÊÇÍÑÍÑÉÏÚÑÍÂÍÍÂÌÞÇÇÐÑÍÖÌÇÉÍÁ
ÇÐÉÏËÍÅÄÑÎÏÍÇÆÍÈÑÇÁÆÏÚÁÇÊÇÁÍÆÂÍÏ¿ÌÇÄ

¡¬§«Ÿ¬§¤

¬ÄÎÚÑ¿ÈÑÄÐÛÆ¿ÏÞÅ¿ÑÛÆ¿ËÄÏÆ×ÒÝ¿ÉÉÒËÒÊÞÑÍÏÌÒÝÀ¿Ñ¿ÏÄÝÐÊÄÃÒÄÑÐÌ¿Ö¿Ê¿ÿÑÛÄÈ
ÎÏÍÂÏÄÑÛÐÞÑ¿ÉÉ¿ÉÁÎÏÍÑÇÁÌÍËÐÊÒÖ¿ÄÍÌ¿ËÍÅÄÑÁÆÍÏÁ¿ÑÛÐÞ¤ÐÊÇÀ¿Ñ¿ÏÄÞÆ¿ËÄÏÆÊ¿
ÌÄÍÔÍÃÇËÍÖÑÍÀÚÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÎÏÍÁÄÏÇÊÄÄÌ¿Ì¿ÊÇÖÇÄÃÄÓÄÉÑÍÁ
ÁÌÒÑÏÄÌÌÇÔÉÍËÎÍÌÄÌÑÍÁÇÕÄÊÍÐÑÌÍÐÑÛÉÍÏÎÒпÁÍÇÆÀÄÅ¿ÌÇÄÏÇÐÉ¿ÒÑÄÖÉÇÞÃÍÁÇÑÚÔÇ
ÉÍÏÏÍÆÇÈÌÚÔÉÇÐÊÍÑ

¡¬§«Ÿ¬§¤

À¿

ÍÔÍÃÇËÍÖÑÍÀÚÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÎÏÍÁÄÏÇÊÄÄÌ¿Ì¿ÊÇÖÇÄÃÄÓÄÉÑÍÁ®­£¹¤«Ÿ¡±­«­ §ª¾

¤ÐÊÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÎÍÃÌÞÑÛÐÊÄÃÒÄÑÍÀÏ¿ÑÇÑÛÐÞÁÐÄÏÁÇÐÌÚÈ
ÕÄÌÑϳǿÑÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÌÚÈÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚËÇÃÍËÉÏ¿Ñ¿ËÇÇÊÇÐÑ¿ÕÇ
ÍÌ¿ÏÌÚËÇÎÍÃÙÄËÌÇÉ¿ËÇ
ŸÁÑÍËÍÀÇÊÛÏ¿ÆÏÄ׿ÄÑÐÞÎÍÃÌÇË¿ÑÛÑÍÊÛÉÍÐÀÍÉÍÁ¶ÑÍÀÚÎÍÃÌÞÑÛ¿ÁÑÍ
ËÍÀÇÊÛÏ¿ÐÎÍÊÍÅÇÑÄÍÎÍÏÚÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍÃÍËÉÏ¿Ñ¿ÇÊÇÐÑ¿ÕÇÍ
Ì¿ÏÌÍÂÍÎÍÃÙÄËÌÇÉ¿ÎÍÃÑÍÖÉ¿ËÇÎÍÉ¿Æ¿ÌÌÚËÇÌ¿ÏÇÐÒÌÉÄ

 ²©°§¯­¡©ŸŸ¡±­«­ §ª¾

 ÒÉÐÇÏÍÁÍÖÌ¿ÞÎÏÍÒ×ÇÌ¿ÁÔÍÃÞØ¿ÞÁÉÍËÎÊÄÉÑ¿ÕÇÝ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÏ¿ÐÎÍ
ÊÍÅÄÌ¿ÁÐÒËÉÄÐÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍËÎÍÃÉÍÁÏÇÉÍËÀ¿Â¿ÅÌÇÉ¿

©¯¤®ª¤¬§¤ ²©°§¯­¡­¶¬­¨®¯­²·§¬º

£ÄÈÐÑÁÒÈÑÄÐÊÄÃÒÝØÇËÍÀÏ¿ÆÍË
Q ÒÿÊÇÑÄÆ¿ÂÊÒ×ÉÒ Ÿ 
Q ÇÆÁÊÄÉÇÑÄÀÒÉÐÇÏÍÁÍÖÌÒÝÎÏÍÒ×ÇÌÒ ¡ ÇÆÂÌÄÆÿÁÎÍÃÐÑ¿ÁÉÄÐÇÌÐÑ

ÏÒËÄÌÑ¿ËÇ

Q Ì¿ÁÄÏÌÇÑÄÃÍÒÎÍÏ¿ÎÏÍÒ×ÇÌÒÌ¿Æ¿ÃÌÇÈÇÊÇÎÄÏÄÃÌÇÈÏÄÆÛÀÍÁÍÈ

×ÑÚÏÛ

®ÄÏÄÃÌÇÈ

¦¿ÃÌÇÈ

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  52  53  54  55   ..