Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 52

 

  Главная      Автомобили - Fiat     Fiat Panda / Classic - руководство по эксплуатации 2014 год

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  50  51  52  53   ..

 

 

Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 52

 

 ³­¬Ÿ¯»­°¡¤¸¤¬§¾¬­«¤¯¬­¢­¦¬Ÿ©Ÿ

£ÊÞÆ¿ËÄÌÚÊ¿ËÎÚÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÁÚÎÍÊÌÇÑÛÐÊÄÃÒÝØÄÄ
Q Ì¿ÅËÇÑÄÍÑÁÄÏÑÉÍÈÌ¿ÎÏÒÅÇÌÒÓÇÉпÑÍÏÉ¿ÉÎÍÉ¿Æ¿ÌÍÌ¿ÏÇÐÒÌÉÄ
Q ÇÆÁÊÄÉÇÑÄÏ¿ÐÐÄÇÁ¿ÑÄÊÛ Ÿ ÇÇÆÁÊÄÉÇÑÄÊ¿ËÎÒÇÆοÑÏÍÌ¿ ¡ 
Q Æ¿ËÄÌÇÑÄÊ¿ËÎÒ ¡ Ì¿¡¡ÑÁÐÑ¿ÁÊÄÌÌÒÝÌ¿Å¿ÑÇÄËÁοÑÏÍÌ ¡ 
Q ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÌ¿ËÄÐÑÍÏ¿ÐÐÄÇÁ¿ÑÄÊÛ£­®­ª¬§±¤ª»¬º¨°±­®°§¢¬Ÿª
±¯¤±§¨°±­®°§¢¬Ÿª

£ÊÞÆ¿ËÄÌÚÍÃÌÍÈÇÊÇÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÊ¿ËÎÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÁÚÎÍÊÌÇÑÛÐÊÄÃÒÝ
ØÄÄ
Q ÍÑÁÄÏÌÒÑÛÃÁ¿ÁÇÌÑ¿ Ÿ ÇÐÌÞÑÛÎÍÉÏÚÑÇÄ
Q ÍÑÐÍÄÃÇÌÇÑÄÏ¿ÆÙÄË ¡ ÇÐÌÇËÇÑÄÀÊÍÉÓÍÌ¿ÏÄÈ
Q ÁÚÁÄÃÇÑÄÇÆÆ¿ÕÄÎÊÄÌÇÞÓÇÉпÑÍÏ ° ÇÍÑÃÄÊÇÑÄÎÊ¿ÑÒÐÊ¿ËοËÇÍÑ

Ï¿ÐÐÄÇÁ¿ÑÄÊÞ

Q Æ¿ËÄÌÇÑÄÎÄÏÄÂÍÏÄÁ×ÒÝÊ¿ËÎÒ % 
Q ÎÏÇÒÐÑ¿ÌÍÁÉÄÌÍÁÚÔÊ¿ËÎÁÚÎÍÊÌÇÑÄÒÉ¿Æ¿ÌÌÚÄÍÎÄÏ¿ÕÇÇÁÍÀÏ¿ÑÌÍË

ÎÍÏÞÃÉÄ¦Ÿ«¤¬ŸªŸ«®¡¬²±¯¤¬¬¤¢­­°¡¤¸¤¬§¾

£ÊÞÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÞÑÇοÊ¿ËÎÚÇÄÄËÍØÌÍÐÑÇÐËÏ¿ÆÃÄÊŠ¦¿ËÄÌ¿Ê¿ËΚ

®ªŸ³­¬­°¡¤¸¤¬§¾°Ÿª­¬Ÿ

£ÊÞÆ¿ËÄÌÚÊ¿ËÎÚÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÁÚÎÍÊÌÇÑÛÐÊÄÃÒÝØÄÄ
Q §ÆÁÊÄÉÇÑÄÎÊ¿ÓÍÌ " Ì¿Å¿Á×Ñ¿ÑÌÍÈÍÑÁÄÏÑÉÍÈÁÑÍÖÉÄÎÍÉ¿Æ¿ÌÌÍÈ

ÐÑÏÄÊÉÍÈ

Q ÍÑÉÏÍÈÑÄÉÏÚ×ÉÒ ¡ Ñ¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËÉ¿ÉÜÑÍÒÉ¿Æ¿ÌÍ
Q ÎÍÑÞÌÇÑÄÊ¿ËÎÒ ° Ì¿ÏÒÅÒÁÚÁÄÃÇÑÄÄÄÇÆÀÍÉÍÁÚÔÉÍÌÑ¿ÉÑÍÁÇÆ¿ËÄ

ÌÇÑÄÌ¿ÌÍÁÒÝ®ÏÇÜÑÍËÒÀÄÃÇÑÄÐÛÁÑÍËÖÑÍÌÍÁ¿ÞÊ¿ËοÌ¿ÃÄÅÌÍÆ¿
ÓÇÉÐÇÏÍÁ¿Ê¿ÐÛÁÉÍÌÑ¿ÉÑ¿Ô¡ÌÍÁÛÆ¿ÉÏÍÈÑÄÉÏÚ×ÉÒÇÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÌ¿
ËÄÐÑÍÏ¿ÐÐÄÇÁ¿ÑÄÊÛ®ªŸ³­¬­°¡¤¸¤¬§¾ Ÿ¢Ÿ¥¬§©Ÿ ÄÐÊÇÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌ

£ÊÞÆ¿ËÄÌÚÊ¿ËÎÚÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÁÚÎÍÊÌÇÑÛÐÊÄÃÒÝØÄÄ
Q ÍÑÉÏÍÈÑÄÃÁÄÏÛÀ¿Â¿ÅÌÇÉ¿
Q ÇÆÁÊÄÉÇÑÄÎÊ¿ÓÍÌ " Ì¿Å¿Á×Ñ¿ÑÌÍÈÍÑÁÄÏÑÉÍÈÁÑÍÖÉÄÎÍÉ¿Æ¿ÌÌÍÈ

ÐÑÏÄÊÉÍÈ

Q ÍÑÉÏÍÈÑÄÆ¿ØÇÑÌÚÈÉÍÏÎÒÐ ¡ ÐÊÄÂÉ¿̿ÿÁÇÑÄÌ¿Ê¿ËÎÒ ° ÇÇÆÁÊÄ

ÉÇÑÄÄĦ¿ËÄÌÇÑÄÊ¿ËÎÒ

Q ÁÌÍÁÛÆ¿ÉÏÍÈÑÄÆ¿ØÇÑÌÚÈÉÍÏÎÒÐ ¡ Ì¿ÃÏ¿ÐÐÄÇÁ¿ÑÄÊÄË
Q ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÌ¿ËÄÐÑÍÏ¿ÐÐÄÇÁ¿ÑÄÊÛ Ÿ ÐÌ¿Ö¿Ê¿ÁÐÑ¿ÁÇÁÄÂÍÁÂÌÄÆÃÍ

ÍÃÌÍÈÐÑÍÏÍÌÍÈÆ¿ÑÄË̿ÿÁÇÁÐÃÏÒÂÍÈÐÑÍÏÍÌÚÃÍØÄÊÖÉ¿ÖÑÍÀÚ
ÎÊ¿ÓÍÌÆ¿ÓÇÉÐÇÏÍÁ¿ÊÐÞ

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  50  51  52  53   ..