Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 51

 

  Главная      Автомобили - Fiat     Fiat Panda / Classic - руководство по эксплуатации 2014 год

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  49  50  51  52   ..

 

 

Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 51

 

 Q ÒÿÊÇÑÄÎÄÏÄÂÍÏÄÁ×ÒÝÊ¿ËÎÒ ¤ ÇÆ¿ËÄÌÇÑÄÄÄÌ¿ÌÍÁÒÝ
Q ÎÏÇÒÐÑ¿ÌÍÁÉÄÌÍÁÍÈÊ¿ËÎÚÁÚÎÍÊÌÇÑÄÒÉ¿Æ¿ÌÌÚÄÍÎÄÏ¿ÕÇÇÁÍÀÏ¿Ñ

ÌÍËÎÍÏÞÃÉÄ

£ÊÞÆ¿ËÄÌÚÊ¿ËÎÚÁÓ¿ÏÄÿÊÛÌÄÂÍÀÊÇÅÌÄÂÍÐÁÄÑ¿ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÁÚÎÍÊ
ÌÇÑÛÐÊÄÃÒÝØÄÄ
Q ÁÚÁÄÃÇÑÄÇÆÓÇÉпÑÍÏ¿ÎÏÒÅÇÌÒ Ÿ ÇÐÌÇËÇÑÄÉÏÚ×ÉÒ ¡ 
Q ÍÑÐÍÄÃÇÌÇÑÄÏ¿ÆÙÄË ( 
Q ÁÚÁÄÃÇÑÄÇÆÆ¿ÕÄÎÊÄÌÇÞÎÏÒÅÇÌÒ ¬ 
Q ÒÿÊÇÑÄÎÄÏÄÂÍÏÄÁ×ÒÝÊ¿ËÎÒ * ÇÆ¿ËÄÌÇÑÄÄÄÌ¿ÌÍÁÒÝ
Q ÎÏÇÒÐÑ¿ÌÍÁÉÄÌÍÁÍÈÊ¿ËÎÚÁÚÎÍÊÌÇÑÄÒÉ¿Æ¿ÌÌÚÄÍÎÄÏ¿ÕÇÇÁÍÀÏ¿Ñ

ÌÍËÎÍÏÞÃÉÄ ­©­¡º¤²©Ÿ¦Ÿ±¤ª§®­¡­¯­±­¡

£ÊÞÆ¿ËÄÌÚÊ¿ËÎÚÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÁÚÎÍÊÌÇÑÛÐÊÄÃÒÝØÄÄ
Q Ì¿ÅËÇÑÄÌ¿Ï¿ÐÐÄÇÁ¿ÑÄÊÛ Ÿ ÎÍÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÝÃÁÇÅÄÌÇÞ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÐ

ÑÄËÖÑÍÀÚÐÅ¿ÑÛÎÏÒÅÇÌÌÚÈÓÇÉпÑÍÏ

Q ÇÆÁÊÄÉÇÑÄÏ¿ÐÐÄÇÁ¿ÑÄÊÛ Ÿ ÇÆοÑÏÍÌ¿
Q ÇÆÁÊÄÉÇÑÄÊ¿ËÎÒ ¡ ÇÆ¿ËÄÌÇÑÄÄÄ
Q ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÌ¿ËÄÐÑÍÏ¿ÐÐÄÇÁ¿ÑÄÊÛ®¯­±§¡­±²«Ÿ¬¬º¤³Ÿ¯º ÄÐÊÇÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌÚ

£ÊÞÆ¿ËÄÌÚ¿ÊÍÂÄÌÌÍÈÊ¿ËÎÚÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÁÚÎÍÊÌÇÑÛÐÊÄÃÒÝØÄÄ
Q ÍÑÁÄÏÌÇÑÄÃÁ¿ÁÇÌÑ¿ Ÿ ÉÏÄÎÞØÇÄÎÏÍÑÇÁÍÑÒË¿ÌÌÚÄÓ¿ÏÚÉÀ¿ËÎÄÏÒ
Q ÍÑÁÄÏÌÇÑÄÃÁ¿ÁÇÌÑ¿ ¡ ÉÏÄÎÞØÇÄÎÏÍÑÇÁÍÑÒË¿ÌÌÚÄÓ¿ÏÚÎÍÃÀ¿ËÎÄ

ÏÍË

Q ÐÌÇËÇÑÄÌ¿ÉÊ¿ÃÉÒÐÎÏÍÑÇÁÍÑÒË¿ÌÌÍÈÓ¿ÏÍÈÇÍÑÐÍÄÃÇÌÇÑÄÜÊÄÉÑÏÇÖÄ

ÐÉÇÈÏ¿ÆÙÄË

Q ÍÑÁÄÏÌÇÑÄÉÏÚ×ÉÒ ° ÇÍÑÐÍÄÃÇÌÇÑÄÏ¿ÆÙÄË % 
Q ÁÚÁÄÃÇÑÄÇÆÓÇÉпÑÍÏ¿ÎÏÒÅÇÌÒ ¤ ÇÇÆÁÊÄÉÇÑÄÊ¿ËÎÒ ' 
Q ÎÏÇÒÐÑ¿ÌÍÁÉÄÌÍÁÍÈÊ¿ËÎÚÁÚÎÍÊÌÇÑÄÒÉ¿Æ¿ÌÌÚÄÍÎÄÏ¿ÕÇÇÁÍÀÏ¿Ñ

ÌÍËÎÍÏÞÃÉÄ

TOP

OFF

ON ª­©¦Ÿ£¬§´³­¬Ÿ¯¤¨

£ÊÞÆ¿ËÄÌÚÊ¿ËÎÚÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÁÚÎÍÊÌÇÑÛÐÊÄÃÒÝØÄÄ
Q ÁÚÁÄÏÌÇÑÄÑÏÇÁÇÌÑ¿ Ÿ ÇÆÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÇÔÂÌÄÆÃÍÐÑÍÏÍÅÌÍÎÍÑÞ

ÌÒÑÛÌ¿ÐÄÀÞÓÍÌ¿ÏÛÁÎÊÍÑÛÃÍÎÍÊÌÍÂÍÁÚÁÄÃÄÌÇÞÇÆÓÇÉпÑÍÏ¿ÑÏÄÔ
ÎÏÒÅÇÌÇÍÑÐÍÄÃÇÌÇÑÄÏ¿ÆÙÄË

Q ÁÚÁÄÏÌÇÑÄÖÄÑÚÏÄÁÇÌÑ¿ ¡ ÇÆÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÇÔÂÌÄÆÃ
Q ÇÆÁÊÄÉÇÑÄοÑÏÍÌ ° 
Q ÖÑÍÀÚÇÆÁÊÄÖÛÊ¿ËÎÒÐÊÄÂÉ¿̿ÿÁÇÑÄÌ¿ÌÄÄÇÎÍÁÄÏÌÇÑÄÎÏÍÑÇÁÖ¿ÐÍ

ÁÍÈÐÑÏÄÊÉÇ

%ÃÊÞÓÍÌ¿ÏÄÈÆ¿ÃÌÄÂÍÔÍÿÌ¿ÎÏ¿ÁÍËÀÊÍÉÄÊ¿ËοÌ¿¡¡Ñ
Q Æ¿ÃÌÇÄÎÏÍÑÇÁÍÑÒË¿ÌÌÚÄÓÍÌ¿ÏÇÌ¿ÊÄÁÍËÀÊÍÉÄ
Q ÃÊÞËÍÃÇÓÇÉ¿ÕÇÈÐÎÏ¿ÁÍÐÑÍÏÍÌÌÇËÎÍÊÍÅÄÌÇÄËÏÒÊÞÓÍÌ¿ÏÛÆ¿ÃÌÄÂÍ

ÔÍÿÏ¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÌ¿ÊÄÁÍËÀÊÍÉÄ¿Æ¿ÃÌÇÈÎÏÍÑÇÁÍÑÒË¿ÌÌÚÈÓÍ
Ì¿ÏÛ wÌ¿ÎÏ¿ÁÍËÀÊÍÉÄ

¤ ÃÊÞÒÉ¿Æ¿ÑÄÊÄÈÎÍÁÍÏÍÑÍÁÊ¿ËοÌ¿¡¡Ñ
' ÃÊÞÐÑÍÎÐÇÂÌ¿ÊÍÁÇÐÑÍÞÌÍÖÌÚÔÓÍÌ¿ÏÄÈÃÁÍÈÌ¿ÞÊ¿ËοÌ¿

 ¡ ¡Ñ

Q ÎÏÇÒÐÑ¿ÌÍÁÉÄÌÍÁÍÈÊ¿ËÎÚÁÚÎÍÊÌÇÑÄÒÉ¿Æ¿ÌÌÚÄÍÎÄÏ¿ÕÇÇÁÍÀÏ¿Ñ

ÌÍËÎÍÏÞÃÉÄ

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  49  50  51  52   ..