Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 38

 

  Главная      Автомобили - Fiat     Fiat Panda / Classic - руководство по эксплуатации 2014 год

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  36  37  38  39   ..

 

 

Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 38

 

 «¤´Ÿ¬§¶¤°©Ÿ¾©­¯­ ©Ÿ®¤¯¤£Ÿ¶

¶ÑÍÀÚÁÉÊÝÖÇÑÛÎÄÏÄÿÖÒÌ¿ÅËÇÑÄÃÍÒÎÍÏ¿ÎÄÿÊÛÐÕÄÎÊÄÌÇÞÇÎÄÏÄÁÄ
ÃÇÑÄÏÚÖ¿ÂÎÄÏÄÉÊÝÖÄÌÇÞÎÄÏÄÿÖÁÑÏÄÀÒÄËÍÄÎÍÊÍÅÄÌÇÄÐÍÂÊ¿ÐÌÍÐÔÄ
ËÄÎÏÇÁÄÃÄÌÌÍÈÌ¿ÏÒÖÉÄÏÚֿ¿
®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤®ÄÏÄÃÁÉÊÝÖÄÌÇÄËÆ¿ÃÌÄÂÍÔÍÿÃÍÅÃÇÑÄÐÛÎÍÉ¿¿Á
ÑÍËÍÀÇÊÛÎÍÊÌÍÐÑÛÝÍÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞ¤ÐÊÇÃÁÇ¿ÑÄÊÛÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÎÏÄÅÃÄÖÄË
ÁÉÊÝÖ¿ÑÛÆ¿ÃÌÝÝÎÄÏÄÿÖÒÌ¿ÅËÇÑÄÎÄÿÊÛÐÕÄÎÊÄÌÇÞÃÍÒÎÍÏ¿ÇÒÃÄÏ
ÅÇÁ¿ÈÑÄÄÄÉ¿ÉËÇÌÇËÒËÃÁÄÐÄÉÒÌÃÚ wÜÑÇËÁÚÎÏÄÃÍÑÁÏ¿ÑÇÑÄÐÉÏÄÅÄÑÇ
ÎÍÊÍËÉÒ×ÄÐÑÄÏÄÌÉÍÏÍÀÉÇÎÄÏÄÿÖ
¶ÑÍÀÚÁÉÊÝÖÇÑÛÆ¿ÃÌÝÝÎÄÏÄÿÖÒ 3 ÇÆÌÄÈÑÏ¿ÊÛÌÍÂÍÎÍÊÍÅÄÌÇÞÐÊÄÃÒ
ÄÑÎÍÃÌÞÑÛÁÁÄÏÔÉÍÊÛÕÍ " Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÌÍÄÎÍÃÏÒÉÍÞÑÉÍÈÏÚֿ¿ÇÎÄ
ÏÄÁÄÐÑÇÏÚÖ¿ÂÁÎÏ¿ÁÍÇÌ¿Æ¿Ã

¶ÑÍÀÚÊÄÂÖÄÎÄÏÄÉÊÝÖ¿ÑÛÎÄÏÄÿÖÇÐÊÄÃÒÄÑÌ¿ÅÇË¿ÑÛÌ¿ÎÄÿÊÛÐÕÄÎÊÄÌÇÞÃÍÒÎÍÏ¿
°ÊÄÃÇÑÄÖÑÍÀÚÎÍÃÎÄÿÊÛÝÌÄÀÚÊÍÌÇÉ¿ÉÇÔÎÍÐÑÍÏÍÌÌÇÔÎÏÄÃËÄÑÍÁÒÀÄÃÇÑÄÐÛÖÑÍ
ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÄÉÍÁÏÇÉÇÄÐÊÇÑ¿ÉÍÁÚÄÇËÄÝÑÐÞÊÄÅ¿ÑÏÍÁÌÍÇÌÄËÄ׿ÝÑÎÄÿÊÞË

¡¬§«Ÿ¬§¤

¡ÍÁÏÄËÞÃÁÇÅÄÌÇÞÌÄÐÊÄÃÒÄÑÃÄÏÅ¿ÑÛÏÒÉÒÌ¿ÏÚÖ¿ÂÄÎÄÏÄÉÊÝÖÄÌÇÞÎÄÏÄÿ֠ѿÉÉ¿ÉÿÅÄ
ÌÄÀÍÊÛ×ÍÄÒÐÇÊÇÄ ÎÏÇÊÍÅÄÌÌÍÄÉÏÚÖ¿ÂÒËÍÅÄÑÎÏÇÁÄÐÑÇÉÎÏÄÅÃÄÁÏÄËÄÌÌÍËÒÁÚÔÍÃÒÇÆÐÑÏÍÞ
ÁÌÒÑÏÄÌÌÇÔÉÍËÎÍÌÄÌÑÍÁÉÍÏÍÀÉÇÎÄÏÄÿÖ¼©­¬­«§¾±­®ª§¡Ÿ

¬ÇÅÄÎÏÇÁÍÃÞÑÐÞÌÄÉÍÑÍÏÚÄÎÍÊÄÆÌÚÄÏÄÉÍËÄÌÿÕÇÇ
ÎÍÆÁÍÊÞÝØÇÄÃÍÀÇÑÛÐÞÉ¿ÉÐÌÇÅÄÌÇÞÏ¿ÐÔÍÃÍÁÌ¿ÜÉÐ
ÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÝ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÑ¿ÉÇÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ÁÏÄÃÌÚÔÁÚ
ÀÏÍÐÍÁ

­ ¸§¤®­ª­¥¤¬§¾

±ÄÔÌÇÖÄÐÉÍÄÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ
±ÄÔÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÄÇÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÄÎÏÍÁÄÏÉÇÐÊÄÃÒÄÑ
ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÛÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇЮÏÍÂÏ¿ËËÍÈÎÊ¿ÌÍÁÍÂÍ
ÑÄÔÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÞ
·ÇÌÚ
®ÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÇÌÄÏÄÅÄÍÃÌÍÂÍÏ¿Æ¿ÁËÄÐÞÕÐÊÄÃÒÄÑ
ÎÏÍÁÄÏÞÑÛÿÁÊÄÌÇÄÁÍÆÃÒÔ¿Á×ÇÌ¿ÔÄÐÊÇÿÁÊÄÌÇÄ
ÐÊÇ×ÉÍËÌÇÆÉÍÄÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÄÑÐÞÏ¿ÐÔÍÃÑÍÎÊÇÁ¿ÎÍ
ÐÉÍÊÛÉÒÏ¿ÐÑÄÑÑÏÄÌÇÄÉ¿ÖÄÌÇÞ
 ÄÐÎÍÊÄÆÌ¿ÞÌ¿ÂÏÒÆÉ¿
¬ÄÐÊÄÃÒÄÑÄÆÃÇÑÛÐÎÄÏÄÂÏÒÅÄÌÌÚËÀ¿Â¿ÅÌÇÉÍË«¿Ðп
¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ ÍÐÍÀÄÌÌÍÎÏÇÃÁÇÅÄÌÇÇÁÂÍÏÍÃÄ ÇÄÄ
Ï¿ÐÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄÎÍÍÐÞËÍÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑÐÇÊÛÌÍÄÁÊÇÞÌÇÄÌ¿
Ï¿ÐÔÍÃÑÍÎÊÇÁ¿ÇÌ¿ÒÐÑÍÈÖÇÁÍÐÑÛ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ

£ÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍÄÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÄËÍÄ
Ì¿ÎÏÍÃÍÊÛÌÚÄÃÒÂÇ
¤ÐÊÇÁÚÌÄÎÍÊÛÆÒÄÑÄÐÛÑ¿ÉÇËÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚËÍÀÍÏÒ
ÃÍÁ¿ÌÇÄËÉ¿ÉÎÍÎÄÏÄÖÌÚÄÃÒÂÇÉÏÄÎÊÄÌÇÄÃÊÞÎÄÏÄ
ÁÍÆÉÇÊÚÅÀ¿Â¿ÅÌ¿ÞÉÍÏÆÇÌ¿ wÄÂÍÐÊÄÃÒÄÑÐÌÞÑÛÐ
ÉÏÚ×Ç¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ±¿ÉÍÄÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄÒÔÒÃ׿ÄÑ¿ÜÏÍ
ÃÇÌ¿ËÇÉÒ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÖÑÍÍÑÏÇÕ¿ÑÄÊÛÌÍÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÞÌ¿
Ï¿ÐÔÍÃÄÑÍÎÊÇÁ¿®ÏÇÎÄÏÄÁÍÆÉÄÉÏÒÎÌÍ¿À¿ÏÇÑÌÚÔÂÏÒ
ÆÍÁÐÊÄÃÒÄÑÍÑÿÁ¿ÑÛÎÏÄÃÎÍÖÑÄÌÇÄÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÝ
ÎÏÇÕÄο
®ÍÑÏÄÀÇÑÄÊÇÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÇ
§ÐÎÍÊÛÆÒÈÑÄÑÍÊÛÉÍÑÄÜÊÄÉÑÏÍÎÏÇÀÍÏÚÉÍÑÍÏÚÄÌÄÍÀ
ÔÍÃÇËÚÁÿÌÌÚÈËÍËÄÌÑ­ÀÍÂÏÄÁÆ¿ÃÌÄÂÍÐÑÄÉÊ¿ÃÍ
ÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÄÓ¿ÏÚÐÑÄÉÊÍÍÖÇÐÑÇÑÄÊÇÁÄÌÑÇÊÞÑÍÏÍÑÍ
ÎÇÑÄÊÞÎÍÑÏÄÀÊÞÝÑÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÜÊÄÉÑÏÍ
ÜÌÄÏÂÇÇÁÐÊÄÃÐÑÁÇÄÖÄÂÍÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÄÑÐÞÇÏ¿ÐÔÍÃÑÍÎ
ÊÇÁ¿ ÃÍÎÏÇÄÆÃÄÁÂÍÏÍÃÐÉÇÔÒÐÊÍÁÇÞÔ 
©ÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏ
§ÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏ¿ÁÄÃÄÑÉÒÁÄÊÇÖÄÌÇÝÏ¿Ð
ÔÍÿÑÍÎÊÇÁ¿ÁÐÏÄÃÌÄËÃÍ®ÍÜÑÍËÒÄÐÊÇÑÄËÎÄ
Ï¿ÑÒÏ¿Ì¿ÏÒÅÌÍÂÍÁÍÆÃÒÔ¿ÜÑÍÎÍÆÁÍÊÞÄÑÊÒÖ×ÄÎÍÊÛÆÍ
Á¿ÑÛÐÞÁÄÌÑÇÊÞÑÍÏ¿ËÇ
ŸÜÏÍÃÇÌ¿ËÇÖÄÐÉÇÄÎÏÇÐÎÍÐÍÀÊÄÌÇÞ
§ÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄÌÄÐÄÏÑÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔÃÊÞÿÌÌÍÈËÍ
ÃÄÊÇÐÎÍÈÊÄÏÍÁËÍÅÄÑÍÑÏÇÕ¿ÑÄÊÛÌÍÍÑÏ¿ÆÇÑÛÐÞÌ¿¿Ü
ÏÍÃÇÌ¿ËÇÉÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÇÌ¿Ï¿ÐÔÍÃÄÑÍÎÊÇÁ¿°±§ª»¡­¥£¤¬§¾

¦¿ÎÒÐÉÃÁÇ¿ÑÄÊÞ
¬ÄÏÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞÎÏÍÂÏÄÁ¿ÑÛÃÁÇ¿ÑÄÊÛÌ¿ÐÑÍÞÌÉÄÌÇ
Ì¿ÌÇÆÉÇÔÌÇÌ¿ÁÚÐÍÉÇÔÍÀÍÏÍÑ¿ÔÎÏÇÜÑÍËÃÁÇ¿ÑÄÊÛ
ÎÏÍÂÏÄÁ¿ÄÑÐÞËÄÃÊÄÌÌÄÄ¿Ï¿ÐÔÍÃÑÍÎÊÇÁ¿ÇÁÚÀÏÍÐÚÁ
¿ÑËÍÐÓÄÏÒÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÝÑÐÞ¯ÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞÐÏ¿ÆÒÑÏÍ
ÌÒÑÛÐÞÐËÄÐÑ¿ÇÃÁÇ¿ÑÛÐÞÌ¿ÌÄÁÚÐÍÉÇÔÍÀÍÏÍÑ¿Ô w
ÃÁÇ¿ÑÄÊÛÎÏÍÂÏÄÄÑÐÞÀÚÐÑÏÄÄ
 ÄÐÎÍÊÄÆÌÚÄÎÏÇÄËÚ
¬ÄÐÊÄÃÒÄÑÌ¿ÅÇË¿ÑÛÌ¿ÎÄÿÊÛ¿ÉÐÄÊÄÏ¿ÑÍÏ¿ÍÐÑ¿Ì¿Á
ÊÇÁ¿ÞÐÛÎÄÏÄÃÐÁÄÑÍÓÍÏÍËÇÊÇÎÄÏÄÃÁÚÉÊÝÖÄÌÇÄË
ÃÁÇ¿ÑÄÊÞ¼ÑÇÃÄÈÐÑÁÇÞÏ¿ÁÌÍÉ¿ÉÇŠÎÄÏÄ¿ÆÍÁÉ¿šÐÍ
ÁÄÏ×ÄÌÌÍÀÄÐÎÍÊÄÆÌÚÇÁÄÃÒÑÉÒÁÄÊÇÖÄÌÇÝÏ¿ÐÔÍÿ
ÑÍÎÊÇÁ¿ÇÁÏÄÃÌÚÔÁÚÀÏÍÐÍÁÁ¿ÑËÍÐÓÄÏÒ
¡ÚÀÍÏÎÄÏÄÿÖ
©¿ÉÑÍÊÛÉÍÒÐÊÍÁÇÞÃÁÇÅÄÌÇÞÎÍÆÁÍÊÞÑÎÄÏÄÔÍÃÇÑÄÌ¿
ÀÍÊÄÄÁÚÐÍÉÒÝÎÄÏÄÿÖÒ¯ÄÆÉÍÄÒÐÉÍÏÄÌÇÄÌ¿ÌÇÆÉÇÔ
ÎÄÏÄÿֿÔÎÏÇÁÍÃÇÑÉÒÁÄÊÇÖÄÌÇÝÏ¿ÐÔÍÿÑÍÎÊÇÁ¿
±ÍÖÌÍÑ¿ÉÅÄÌÄÍÎÏ¿ÁÿÌÌÍÄÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄÁÚÐÍÉÍÈ
ÎÄÏÄÿÖÇÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÄÑÏ¿ÐÔÍÃÑÍÎÊÇÁ¿ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÁÚ
ÀÏÍÐÍÁÇÇÆÌÍÐÃÁÇ¿ÑÄÊÞ
«¿ÉÐÇË¿ÊÛÌ¿ÞÐÉÍÏÍÐÑÛ
°ÒÁÄÊÇÖÄÌÇÄËÐÉÍÏÍÐÑÇÏ¿ÐÔÍÃÑÍÎÊÇÁ¿ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍ
ÁÍÆÏ¿ÐÑ¿ÄѯÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÑÛÎÍÐÑÍÞÌÌÒÝ
ÐÉÍÏÍÐÑÛÌÄÎÏÇÀÄ¿ÞÉÌÄÌÒÅÌÚËÑÍÏËÍÅÄÌÇÞËÇÏ¿Æ
ÂÍÌ¿ËÉÍÑÍÏÚÄÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÝÑÌÄÑÍÊÛÉÍÏ¿ÐÔÍÃÑÍÎÊÇÁ¿
ÌÍÇÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÁÏÄÃÌÚÔÁÚÀÏÍÐÍÁÁ¿ÑËÍÐÓÄÏÒ

²ÐÉÍÏÄÌÇÄ
¯ÄÆÉÇÈÏ¿ÆÂÍÌÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÎÍÁÚ׿ÄÑÏ¿ÐÔÍÃÑÍÎÊÇÁ¿Ç
ÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÄÑÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÁÏÄÃÌÚÔÁÚÀÏÍÐÍÁ°ÊÄÃÒÄÑ
Ï¿ÆÂÍÌÞÑÛÐÞÎÊ¿ÁÌÍÌÄÎÏÄÁÚ׿ÞÍÀÍÏÍÑÍÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑ
ÁÒÝØÇÔË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍËÒÉÏÒÑÞØÄËÒËÍËÄÌÑÒÃÁÇ¿ÑÄÊÞ

²°ª­¡§¾¼©°®ª²Ÿ±Ÿµ§§Ÿ¡±­«­ §ª¾

¦¿ÎÒÐÉÔÍÊÍÃÌÍÂÍÃÁÇ¿ÑÄÊÞ
¶¿ÐÑÚÄÎÍÄÆÃÉÇÌ¿ÉÍÏÍÑÉÇÄÏ¿ÐÐÑÍÞÌÇÞÇÖ¿ÐÑÚÄÎÒÐÉÇ
ÔÍÊÍÃÌÍÂÍÃÁÇ¿ÑÄÊÞÌÄÎÍÆÁÍÊÞÝÑÄËÒÎÏÍÂÏÄÁ¿ÑÛÐÞÃÍ
ÍÎÑÇË¿ÊÛÌÍÈÏ¿ÀÍÖÄÈÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÚ¼ÑÍÎÏÇÁÍÃÇÑÉ
ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍËÒÒÁÄÊÇÖÄÌÇÝÏ¿ÐÔÍÿÑÍÎÊÇÁ¿ ÍÑÃÍ
ÎÏÇÄÆÃÄÎÍÂÍÏÍÃÒ ¿Ñ¿ÉÅÄÉÒÁÄÊÇÖÄÌÇÝÁÚÀÏÍп
Á¿ÑËÍÐÓÄÏÒÁÏÄÃÌÚÔÁÄØÄÐÑÁ
²ÐÊÍÁÇÞÃÁÇÅÄÌÇÞÇÃÍÏÍÅÌÚÄÒÐÊÍÁÇÞ
­ÐÍÀÍÁÚÐÍÉÇÈÏ¿ÐÔÍÃÑÍÎÊÇÁ¿Ì¿ÀÊÝÿÄÑÐÞÁÒÐÊÍÁÇÞÔ
Ì¿ÎÏÞÅÄÌÌÍÂÍÃÁÇÅÄÌÇÞÌ¿ÎÏÇËÄÏÎÏÇÄÆÃÄÁÐÎÊÍ×
ÌÍËÎÍÑÍÉÄÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑ¿ÐÍÎÏÍÁÍÅÿÄËÍËÖ¿ÐÑÚËÇÎÄ
ÏÄÉÊÝÖÄÌÇÞËÇÎÄÏÄÿÖÇÊÇÁÉÏÒÎÌÚÔÂÍÏÍÿÔÐÀÍÊÛ
×ÇËÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍËÐÁÄÑÍÓÍÏÍÁ£ÁÇÅÄÌÇÄÎÍÇÆÁÇÊÇÐ
ÑÚËÂÍÏÌÚËÇÏ¿ÆÀÇÑÚËÃÍÏÍ¿ËÑ¿ÉÅÄÍÑÏÇÕ¿ÑÄÊÛÌÍ
ÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÞÌ¿Ï¿ÐÔÍÃÄÑÍÎÊÇÁ¿
­ÐÑ¿ÌÍÁÉÇÁÔÍÃÄÃÁÇÅÄÌÇÞ
¡ÍÁÏÄËÞÎÏÍÃÍÊÅÇÑÄÊÛÌÚÔÍÐÑ¿ÌÍÁÍÉ Ì¿ÎÏÇËÄÏÎÄ
ÏÄÃÅÄÊÄÆÌÍÃÍÏÍÅÌÚËÇÎÄÏÄÄÆÿËÇ ÏÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞ
Æ¿ÂÊÒ×ÇÑÛÃÁÇ¿ÑÄÊÛ ²©°§¯­¡©Ÿ®¯§µ¤®Ÿ

®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¾

£ÊÞÀÒÉÐÇÏÍÁÉÇÎÏÇÕÄοÿÖÇÇÊÇÂÏÒÆÍÁÍÂÍÎÏÇÕÄο
¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÃÍÊÅÄÌÇËÄÑÛÐÄÏÑÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÍÄÐÕÄÎÌÍÄ
ÒÐÑÏÍÈÐÑÁÍÇÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÄÄÜÊÄÉÑÏÍÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄ
²ÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ÐÕÄÎÌÍÂÍÒÐÑÏÍÈÐÑÁ¿ÃÍÊÅÌ¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÛÐÞ
ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍËÉÍÑÍÏÚÈÍÀÞÆ¿ÌÁÚÿÑÛÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝ
ØÇÄÃÍÉÒËÄÌÑÚÃÊÞÃÁÇÅÄÌÇÞÎÍÃÍÏÍ¿Ë
°ÊÄÃÒÄÑÑ¿ÉÅÄÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÄÇÇÊÇÃÍÎÍÊÌÇ
ÑÄÊÛÌÚÄÆÄÏÉ¿Ê¿Æ¿ÃÌÄÂÍÁÇÿÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÇÄÑÏÄÀÍ
Á¿ÌÇÞˮϿÁÇÊÃÍÏÍÅÌÍÂÍÃÁÇÅÄÌÇÞ
®ÍËÌÇÑÄÖÑÍ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÐÎÏÇÕÄÎÍËÌÄËÍÅÄÑÎÏÄÍÃÍ
ÊÄÁ¿ÑÛÉÏÒÑÚÔÎÍÃÙÄËÍÁÎÏÇÑÍÈÅÄÍÀØÄÈË¿ÐÐÄÄËÒ
ÑÏÄÀÒÄÑÐÞÀÍÊÛ×ÄÐÁÍÀÍÃÌÍÂÍÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁ¿ÃÊÞÍÐÑ¿
ÌÍÁÉÇÇÀÍÊÛ×ÄÁÏÄËÄÌÇÃÊÞÍÀÂÍÌ¿
¬¿ÐÎÒÐÉ¿ÔÁËÄÐÑÍÑÍÂÍÖÑÍÀÚÁÐÄÁÏÄËÞÎÍÃÑÍÏË¿ÅÇ
Á¿ÑÛÎÄÏÄÉÊÝÖ¿ÈÑÄÐÛÌ¿ÀÍÊÄÄÌÇÆÉÒÝÎÄÏÄÿÖÒ

«¿ÐпÐÉÍÑÍÏÍÈÎÏÇÕÄÎÁÍÆÃÄÈÐÑÁÒÄÑÌ¿ÉÏÝÉÐÕÄÎÌÍ
ÂÍÒÐÑÏÍÈÐÑÁ¿ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÒËÄÌÛ׿ÄÑÆÌ¿ÖÄÌÇÄ
ÎÏÄÃÄÊÛÌÍÃÍÎÒÐÑÇËÍÈÆ¿ÂÏÒÆÉÇпËÍÂÍ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ
¶ÑÍÀÚÀÚÑÛÒÁÄÏÄÌÌÚËÇÁÑÍËÖÑÍË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌ¿ÞÏ¿ÆÏÄ
×ÄÌÌ¿ÞË¿ÐпÀÒÉÐÇÏÒÄËÍÂÍÎÏÇÕÄοÒÉ¿Æ¿ÌÌ¿ÞÁÑÄÔ
ÌÇÖÄÐÉÍËοÐÎÍÏÑÄÌÄÀÚÊ¿ÎÏÄÁÚ×ÄÌ¿ÐÊÄÃÒÄÑÀÏ¿ÑÛ
ÁÏ¿ÐÖÄÑË¿ÐÐÒÎÍÊÌÍÐÑÛÝÌ¿ÂÏÒÅÄÌÌÍÂÍÎÏÇÕÄοÁÉÊÝ
Ö¿ÞË¿ÐÐÒÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍÂÍÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÞÇÎÍÊÄÆÌÍÂÍ
ÂÏÒÆ¿
¬ÄÐÊÄÃÒÄÑÎÏÄÁÚ׿ÑÛË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÒÝÏ¿ÆÏÄ×ÄÌÌÒÝ
ÐÉÍÏÍÐÑÛÃÊÞÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌÚÔÐÏÄÃÐÑÁÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÌÚÔ
ÎÏÇÕÄÎÍ˦̿ÖÄÌÇÄÜÑÍÈÐÉÍÏÍÐÑÇÏ¿ÆÊÇÖÌÍÁÏ¿ÆÌÚÔ
ÐÑÏ¿Ì¿Ô¡ÊÝÀÍËÐÊÒÖ¿ÄË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌ¿ÞÐÉÍÏÍÐÑÛÌÄ
ÃÍÊÅÌ¿ÎÏÄÁÚ׿ÑÛÉËÖ¿Ð

°ÇÐÑÄË¿"#4ÉÍÑÍÏÍÈËÍÅÄÑÀÚÑÛÍÀÍÏÒÃÍÁ¿Ì¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÌÄÒÎÏ¿ÁÊÞÄÑÏ¿ÀÍÑÍÈÑÍÏ
ËÍÆÌÍÈÐÇÐÑÄËÚÎÏÇÕÄο¬¿ÐÉÍÊÛÆÉÍÈÃÍÏÍÂÄÐÊÄÃÒÄÑÀÚÑÛÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍÍÐÑÍ
ÏÍÅÌÚËÇ

¡¬§«Ÿ¬§¤

©¿ÑÄÂÍÏÇÖÄÐÉÇÆ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÁÌÍÐÇÑÛÁÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÝÑÍÏËÍÆÌÍÈÐÇÐÑÄËÚ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ
É¿ÉÇÄÊÇÀÍÇÆËÄÌÄÌÇÞÐÁÞÆ¿ÌÌÚÄÐÎÍÃÉÊÝÖÄÌÇÄËÑÍÏËÍÆÌÍÈÐÇÐÑÄËÚÎÏÇÕÄο±ÍÏ
ËÍÆÌ¿ÞÐÇÐÑÄË¿ÎÏÇÕÄοÃÍÊÅÌ¿ÀÚÑÛÎÍÊÌÍÐÑÛÝÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍÈÍÑÂÇÃÏÍÎÏÇÁÍÿÑÍÏ
ËÍÆÍÁ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ

¡¬§«Ÿ¬§¤

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  36  37  38  39   ..