Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 37

 

  Главная      Автомобили - Fiat     Fiat Panda / Classic - руководство по эксплуатации 2014 год

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  35  36  37  38   ..

 

 

Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 37

 

 ¤ÐÊÇ¡¿ËÁÐÄÅÄÌÄÒÿÐÑÐÞÆ¿ÎÒÐÑÇÑÛÃÁÇ¿ÑÄÊÛÐÊÄÃÒ
ÄÑÎÏÇÀÄÂÌÒÑÛÉÎÏÍÕÄÃÒÏÄ¿Á¿ÏÇÈÌÍÂÍÆ¿ÎÒÐÉ¿
ÐË ŠŸÁ¿ÏÇÈÌÚÈÆ¿ÎÒÐÉÃÁÇ¿ÑÄÊޚÁÂÊ¿ÁÄŠ¡¿Á¿ÏÇÈ
ÌÍÈÐÇÑÒ¿ÕÇǚ ÇÍÀÏ¿ÑÇÑÛÐÞÁÐÄÏÁÇÐÌÚÈÕÄÌÑϳǿÑ

¦Ÿ®²°©£§¦¤ª»¬­¢­£¡§¢Ÿ±¤ª¾

£ÄÈÐÑÁÒÈÑÄÐÊÄÃÒÝØÇËÍÀÏ¿ÆÍË
Q ÁÉÊÝÖÇÑÄÏÒÖÌÍÈÑÍÏËÍÆ
Q ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÏÚÖ¿ÂÎÄÏÄÉÊÝÖÄÌÇÞÎÄÏÄÿÖÁÌÄÈÑÏ¿ÊÛ

ÌÍÄÎÍÊÍÅÄÌÇÄ

Q ÎÍÁÄÏÌÇÑÄÉÊÝÖÆ¿ÅÇ¿ÌÇÞÁÎÍÊÍÅÄÌÇÇ."3¡ÉÍË

ÀÇÌ¿ÕÇÇÎÏÇÀÍÏÍÁÁÉÊÝÖ¿ÑÐÞÉÍÌÑÏÍÊÛÌÚÄÊ¿ËÎÚ
M ÇQ ÃÍÅÃÇÑÄÐÛÁÚÉÊÝÖÄÌÇÞÉÍÌÑÏÍÊÛÌÚÔÊ¿ËÎ

Ç

M¶ÄËÂÍÏÞÖÄÄÃÁÇ¿ÑÄÊÛÑÄËÀÚÐÑÏÄÄ
ÁÚÉÊÝÖ¿ÝÑÐÞÉÍÌÑÏÍÊÛÌÚÄÊ¿ËÎÚ

Q Ì¿ÅËÇÑÄÃÍÒÎÍÏ¿Ì¿ÎÄÿÊÛÐÕÄÎÊÄÌÇÞÌÄÌ¿ÅÇË¿Þ

Ì¿ÎÄÿÊÛ¿ÉÐÄÊÄÏ¿ÑÍÏ¿

Q ÐÏ¿ÆÒÎÍÐÊÄÁÚÉÊÝÖÄÌÇÞÉÍÌÑÏÍÊÛÌÍÈÊ¿ËÎÚM ÎÍ

ÁÄÏÌÇÑÄÉÊÝÖÆ¿ÅÇ¿ÌÇÞÁÎÍÊÍÅÄÌÇÄ"77¤ÐÊÇ¡Ú
ÌÄÐÃÄÊ¿ÄÑÄÜÑÍÂÍÐÏ¿ÆÒÆÌ¿ÖÇÑÐÇÐÑÄË¿ÎÏÄÃÎÒÐÉÍ
ÁÍÂÍÎÍÃÍÂÏÄÁ¿Ï¿ÀÍÑ¿Ê¿Ì¿ÎÏ¿ÐÌÍ

©¿ÉÑÍÊÛÉÍÃÁÇ¿ÑÄÊÛÆ¿ÎÒÐÑÇÑÐÞÍÑÎÒÐÑÇÑÄÉÊÝÖ
®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤¤ÐÊÇÃÁÇ¿ÑÄÊÛÔÍÊÍÃÌÚÈÎÏÇÎÍ
ÁÍÏÍÑÄÉÊÝÖ¿ÁÎÍÊÍÅÄÌÇÄ"77Ì¿ÅÇË¿ÑÛÌ¿ÎÄÿÊÛ¿É
ÐÄÊÄÏ¿ÑÍÏ¿ÌÄÐÊÄÃÒÄÑ
¤ÐÊÇÐÎÄÏÁÍÈÎÍÎÚÑÉÇÃÁÇ¿ÑÄÊÛÌÄÆ¿ÎÒÐÑÇÊÐÞÑÍÎÄ
ÏÄÃÐÊÄÃÒÝØÄÈÎÍÎÚÑÉÍÈÐÊÄÃÒÄÑÁÌÍÁÛÎÄÏÄÁÄÐÑÇÉÊÝÖ
Æ¿ÅÇ¿ÌÇÞÁÎÍÊÍÅÄÌÇÄ4501
¤ÐÊÇÉÊÝÖÌ¿ÔÍÃÇÑÐÞÁÎÍÊÍÅÄÌÇÇ."3¿ÁÉÍËÀÇÌ¿ÕÇÇ
ÎÏÇÀÍÏÍÁÁÉÊÝÖÄÌ¿ÉÍÌÑÏÍÊÛÌ¿ÞÊ¿Ëο

ÎÍÁÄÏÌÇÑÄ

ÉÊÝÖÁÎÍÊÍÅÄÌÇÄ4501ÇÆ¿ÑÄËÍÀÏ¿ÑÌÍÁÎÍÊÍÅÄÌÇÄ
."3¤ÐÊÇÎÍÐÊÄÜÑÍÂÍÉÍÌÑÏÍÊÛÌ¿ÞÊ¿Ëο

ÍÐÑ¿ÌÄÑ

ÐÞÁÉÊÝÖÄÌÌÍÈÎÍÎÏÍÀÒÈÑÄÆ¿ÎÒÐÑÇÑÛÃÁÇ¿ÑÄÊÛÐÎÍËÍ
ØÛÝÃÏÒÂÍÂÍÉÊÝÖ¿ÇÆÉÍËÎÊÄÉÑ¿ÎÏÇʿ¿ÄËÍÂÍÉ¿ÁÑÍ
ËÍÀÇÊÝ
¤ÐÊÇÆ¿ÎÒÐÑÇÑÛÃÁÇ¿ÑÄÊÛÁÐÄÅÄÌÄÒÿÐÑÐÞÍÀÏ¿ÑÇÑÄÐÛ
ÁÐÄÏÁÇÐÌÚÈÕÄÌÑϳǿÑ

¤ÐÊÇÎÍÐÊÄÆ¿ÎÒÐÉ¿ÃÁÇ¿ÑÄÊÞÇÊÇÎÏÇÎÏÍÃÍÊÅÇÑÄÊÛÌÍÈÎÏÍÉÏÒÑÉÄÃÁÇ¿ÑÄÊÞÉÍÌÑÏÍÊÛÌ¿ÞÊ¿ËοM
ËÇ¿ÄÑÁÑÄÖÄÌÇÄÐÄÉÒÌÃÜÑÍÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÒÄÑÍÌÄÇÐÎÏ¿ÁÌÍÐÑÇÐÇÐÑÄËÚÎÏÄÃÎÒÐÉÍÁÍÂÍÎÍÃÍÂÏÄÁ¿
ÃÁÇ¿ÑÄÊÞ ÐÁÄÖÄÈÌ¿É¿ÊÇÁ¿ÌÇÞ ¤ÐÊÇÃÁÇ¿ÑÄÊÛÆ¿ÎÒÐÑÇÊÐÞ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄËËÍÅÌÍÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞÌÍ
ÎÏÇÎÄÏÁÍÈÅÄÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÐÊÄÃÒÄÑÍÀÏ¿ÑÇÑÛÐÞÁÐÄÏÁÇÐÌÚÈÕÄÌÑϳǿÑ®¯­¢¯¤¡£¡§¢Ÿ±¤ª¾®­°ª¤¦Ÿ®²°©Ÿ

£ÄÈÐÑÁÒÈÑÄÐÊÄÃÒÝØÇËÍÀÏ¿ÆÍË
Q Ì¿ÖÇÌ¿ÈÑÄÃÁÇÅÄÌÇÄËÄÃÊÄÌÌÍÒÃÄÏÅÇÁ¿ÞÃÁÇ¿

ÑÄÊÛÌ¿ÐÏÄÃÌÇÔÍÀÍÏÍÑ¿ÔÌÄÃÄÊ¿ÞÏÄÆÉÇÔÃÁÇÅÄÌÇÈ
ÎÄÿÊÛÝ¿ÉÐÄÊÄÏ¿ÑÍÏ¿

Q ÌÄÐÊÄÃÒÄÑÐÎÄÏÁÚÔÅÄÉÇÊÍËÄÑÏÍÁÑÏÄÀÍÁ¿ÑÛÍÑ¿Á

ÑÍËÍÀÇÊÞË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÈÍÑÿÖǯÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞÎÍ
ÃÍÅÿÑÛÎÍÉ¿ÐÑÏÄÊÉ¿ÇÌÃÇÉ¿ÑÍÏ¿ÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÚÍÔ
Ê¿ÅÿÝØÄÈÅÇÃÉÍÐÑÇÌÄÌ¿ÖÌÄÑÃÁÇ¿ÑÛÐÞ

Š®ÄÏÄ¿ÆÍÁÉ¿šÎÄÏÄÃÁÚÉÊÝÖÄÌÇÄËÃÁÇ¿ÑÄÊÞÌÄÇËÄÄÑÐËÚÐÊ¿ÜÑÍÁÐÄÂÍÊÇ×ÛÇÆÊÇ×ÌÞÞÑÏ¿Ñ¿ÑÍÎ
ÊÇÁ¿ÇÍÃÌ¿ÇÆÁÍÆËÍÅÌÚÔÎÏÇÖÇÌÁÚÔÍÿÇÆÐÑÏÍÞÑÒÏÀÍÉÍËÎÏÄÐÐÍÏ¿

°ÊÄÃÒÄÑÎÍËÌÇÑÛÖÑÍÃÍÆ¿ÎÒÐÉ¿ÃÁÇ¿ÑÄÊÞÒÐÇÊÇÑÄÊÛÑÍÏËÍÆÍÁÇÜÊÄÉÑÏÇÖÄÐÉÇÈÒÐÇ
ÊÇÑÄÊÛÏÒÊÄÁÍÂÍÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞÌÄÁÉÊÝÖÄÌÚÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍÉ¿ÉÉÎÄÿÊÇÑÍÏËÍÆ¿Ñ¿É
ÇÉÏÒÊÄÁÍËÒÉÍÊÄÐÒÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÎÏÇʿ¿ÑÛÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÄÒÐÇÊÇÄ

¡¬§«Ÿ¬§¤Ÿ¡Ÿ¯§¨¬º¨¦Ÿ®²°©£¡§¢Ÿ±¤ª¾

¤ÐÊÇÉÍÌÑÏÍÊÛÌ¿ÞÊ¿Ëο

ÁÉÍËÀÇÌ¿ÕÇÇÎÏÇÀÍÏÍÁ

ÍÐÑ¿ÄÑÐÞÁÉÊÝÖÄÌÌÍÈÐÊÄÃÒÄÑÎÏÇÀÄÂÌÒÑÛÉ¿Á¿ÏÇÈÌÍËÒ
Æ¿ÎÒÐÉÒÃÁÇ¿ÑÄÊÞ£ÊÞÜÑÍÂÍÎÍÊÛÆÒÈÑÄÐÛÉÍÃÍËÒÉ¿
Æ¿ÌÌÚËÌ¿É¿ÏÑÍÖÉÄ$0%& ÐËÂÊ¿ÁÒŠ¡¿Á¿ÏÇÈÌÍÈÐÇÑÒ
¿ÕÇǚ 

­°±Ÿ¬­¡©Ÿ£¡§¢Ÿ±¤ª¾

©ÍÂÿÃÁÇ¿ÑÄÊÛÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÌ¿ÔÍÊÍÐÑÚÔÍÀÍÏÍÑ¿ÔÎÍÁÄÏ
ÌÇÑÄÉÊÝÖÆ¿ÅÇ¿ÌÇÞÁÎÍÊÍÅÄÌÇÄ4501
®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤®ÍÐÊÄÑÏÒÃÌÍÂÍÎÒÑÇÎÄÏÄÃÍÐÑ¿
ÌÍÁÉÍÈÃÁÇ¿ÑÄÊÞÊÒÖ×ÄÿÑÛÄËÒŠÍÑÃÚ׿ÑÛÐޚÎÒÐÑÛ
ÍÌÎÍÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÌÄËÌÍÂÍÌ¿ÔÍÊÍÐÑÚÔÍÀÍÏÍÑ¿ÔÖÑÍÀÚ
ÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏ¿ÁËÍÑÍÏÌÍËÍÑÐÄÉÄÐÌÇÆÇÊ¿ÐÛ

¬Ÿ°±­¾¬©¤

£ÄÈÐÑÁÒÈÑÄÐÊÄÃÒÝØÇËÍÀÏ¿ÆÍË
Q ÁÚÉÊÝÖÇÑÄÃÁÇ¿ÑÄÊÛÇÁÉÊÝÖÇÑÄÐÑÍÞÌÍÖÌÚÈÑÍÏËÍÆ
Q ÁÉÊÝÖÇÑÄÎÄÏÄÿÖÒ ÝÌ¿ÃÍÏÍÂÄÁÂÍÏÒÇÊÇÆ¿Ã

ÌÝÝÌ¿ÐÎÒÐÉÄ ÇÎÍÁÄÏÌÇÑÄÏÒÊÛÑ¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË
ÖÑÍÀÚ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÌÄËÍÂÑÏÍÌÒÑÛÐÞÐËÄÐÑ¿

¤ÐÊÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÐÑÍÇÑÌ¿ÃÍÏÍÂÄÐÐÇÊÛÌÚËÒÉÊÍÌÍË
ÏÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞÎÍÃÊÍÅÇÑÛÎÍÃÉÍÊÄпÉÊÇÌÛÞÇÊÇÉ¿ËÌÇ
¶ÑÍÀÚÇÆÀÄÅ¿ÑÛÏ¿ÆÏÞÃÉÇ¿ÉÉÒËÒÊÞÑÍÏÌÍÈÀ¿Ñ¿ÏÄÇÌÄ
ÍÐÑ¿ÁÊÞÈÑÄÉÊÝÖÆ¿ÅÇ¿ÌÇÞÁÎÍÊÍÅÄÌÇÄ."3¡ÚÔÍÃÞ
ÇÆË¿×ÇÌÚÇÆÁÊÄÉÇÑÄÉÊÝÖÇÆÆ¿ËÉ¿Æ¿ÅÇ¿ÌÇÞÇÁÍÆÛ
ËÇÑÄÐÐÍÀÍÈ
¬ÇÁÉÍÄËÐÊÒÖ¿ÄÌÄÍÐÑ¿ÁÊÞÈÑÄÃÄÑÄÈÁ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÍÃ
ÌÇÔ¡ÚÔÍÃÞÇÆ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÇÆÁÊÄÉÇÑÄ
ÉÊÝÖÇÆÆ¿ËÉ¿Æ¿ÅÇ¿ÌÇÞÇÁÍÆÛËÇÑÄÄÂÍÐÐÍÀÍÈ

©¿ÑÄÂÍÏÇÖÄÐÉÇÆ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÆ¿ÎÒÐÉ¿ÑÛÃÁÇ¿ÑÄÊÛŠÐÑÍÊÖÉ¿šŠÐÀÒÉÐÇÏ¿šÇÊÇÎÏÇÃÁÇÅÄÌÇÇŠÎÍÃÂÍÏ
ÉҚ®ÍÃÍÀÌÚÄÎÍÎÚÑÉÇËÍÂÒÑÁÚÆÁ¿ÑÛÎÍοÿÌÇÄÑÍÎÊÇÁ¿ÁÉ¿Ñ¿ÊÇÆ¿ÑÍÏÇÄÂÍÌÄËÇÌÒÄËÚÈÁÚÔÍÃÇÆ
ÐÑÏÍÞ°±­¾¬­¶¬º¨±­¯«­¦

¯ÚÖ¿ÂÎÏÇÁÍÿÐÑÍÞÌÍÖÌÍÂÍÑÍÏËÍÆ¿Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌËÄÅÃÒÎÄÏÄÃÌÇËÇÐÇÃÄ
ÌÛÞËÇ
£ÊÞÎÏÇÁÄÃÄÌÇÞÑÍÏËÍÆ¿ÁÏ¿ÀÍÖÄÄÎÍÊÍÅÄÌÇÄÎÍÑÞÌÇÑÄÏÚÖ¿ÂÁÁÄÏÔÎÍ
É¿ÌÄÀÒÃÄÑ¿ϿÌÑÇÏÍÁ¿Ì¿Ì¿ÃÄÅÌ¿ÞÀÊÍÉÇÏÍÁÉ¿ÉÍÊÄÐ
­ÀÚÖÌÍÌ¿ÏÍÁÌÍÈÃÍÏÍÂÇÃÊÞÜÑÍÂÍÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÎÍÃÌÞÑÛÏÚÖ¿ÂÌ¿
 ØÄÊÖÉÍÁ¤ÐÊÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÐÇÊÛÌÍÆ¿ÂÏÒÅÄÌÇÊÇÄÐÊÇÍÌÐÑÍÇÑÌ¿ÒÉ
ÊÍÌÄËÍÅÄÑÎÍÑÏÄÀÍÁ¿ÑÛÐÞÎÍÃÌÞÑÛÏÚÖ¿ÂÌ¿ 
Q ÒÃÄÏÅÇÁ¿ÞÉÌÍÎÉÒ Ÿ Ì¿Å¿ÑÍÈÍÎÒÐÑÇÑÄÏÚֿ©ÍÌÑÏÍÊÛÌ¿ÞÊ¿ËοX Á

ÉÍËÀÇÌ¿ÕÇÇÎÏÇÀÍÏÍÁÁÚÉÊÝÖÇÑÐÞ

¡ÍÇÆÀÄÅ¿ÌÇÄÐÊÒÖ¿ÈÌÍÂÍÃÁÇÅÄÌÇÞ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÎÏÇÁÚÉÊÝÖÄÌÇÇÐÑÍÞ
ÌÍÖÌÍÂÍÑÍÏËÍÆ¿Ì¿ÅËÇÑÄÌ¿ÎÄÿÊÛÑÍÏËÍÆ¿

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  35  36  37  38   ..