Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 36

 

  Главная      Автомобили - Fiat     Fiat Panda / Classic - руководство по эксплуатации 2014 год

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  34  35  36  37   ..

 

 

Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 36

 

 ¡Ÿ¥¬º¤¦Ÿ«¤¶Ÿ¬§¾

¤ÐÊÇÎÏÇÎÍÁÍÏÍÑÄÉÊÝÖ¿ÁÎÍÊÍÅÄÌÇÄ."3ÉÍÌÑÏÍÊÛÌ¿ÞÊ¿ËοŠ ÌÄÁÉÊÝÖ¿ÄÑÐÞÊÇÀÍ
ÍÐÑ¿ÄÑÐÞÁÉÊÝÖÄÌÌÍÈÁÍÁÏÄËÞÃÁÇÅÄÌÇÞ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÜÑÍËÍÅÄÑÐÇÂÌ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÑÛÍ
ÌÄÇÐÎÏ¿ÁÌÍÐÑÇÁÐÇÐÑÄËÄÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ¡ÜÑÍËÐÊÒÖ¿ÄÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÇÊÇÒÐ
ÑÏÍÈÐÑÁ¿Ì¿ÑÞÅÄÌÇÞÏÄËÌÄÈËÍÂÒÑÌÄÐÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÎÏÇ¿Á¿ÏÇÇÊÇÀÍÖÑÍÐÊÒÖ¿ÄÑÐÞÉÏ¿È
ÌÄÏÄÃÉÍÐÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÀÄÆÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇ®ÏÄÅÃÄÖÄËÎÏÍÃÍÊÅÇÑÛÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÝ¿ÁÑÍ
ËÍÀÇÊÞÍÀÏ¿ÑÇÑÄÐÛÁÐÄÏÁÇÐÌÚÈÕÄÌÑϳǿÑÃÊÞÌÄËÄÃÊÄÌÌÍÈÎÏÍÁÄÏÉÇÐÇÐÑÄËÚ

¡¬§«Ÿ¬§¤

¦¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÃÊÞÐÎÇÌÍÉÎÄÏÄÃÌÇÔÐÇÃÄÌÇÈÍÀÇÁÉÒÇÊÇÖÄÔÊÚÌÄÎÏÄÃ
Ì¿ÆÌ¿ÖÄÌÌÚÄÃÊÞÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÞÀÍÉÍÁÚÔÎÍÃÒ×ÄÉÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ

¡¬§«Ÿ¬§¤

¬ÄÐÊÄÃÒÄÑÐÇÃÞÌ¿ÎÄÏÄÃÌÄËÐÇÃÄÌÛÄÃÄÏÅ¿ÑÛÉ¿ÉÇÄÊÇÀÍÎÏÄÃËÄÑÚÌ¿ÉÍÊÄÌÞÔ¿
ÑÄËÀÍÊÄÄÑÏÒÀÉÒÇÊÇÉ¿Ï¿Ìÿ×ÁÆÒÀ¿ÔÄÐÊÇÎÏÍÇÆÍÈÃÄÑ¿Á¿ÏÇÞÇÐÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÎÍÃÒ×É¿
ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÍÌÇËÍÂÒÑÐÑ¿ÌÒÑÎÏÇÖÇÌÍÈÐÄÏÛÄÆÌÚÔÑÏ¿ÁË

¡¬§«Ÿ¬§¤

®ÏÇÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄËÐÊÄÃÒÄÑÃÄÏÅ¿ÑÛÏÒÉÇÌ¿ÏÒÊÄÁÍËÉÍÊÄÐÄÖÑÍÀÚÎÏÇ
ÐÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÌÇÇÎÍÃÒ×É¿ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇËÍÂÊ¿Ì¿ÃÒÑÛÐÞÀÄÆÎÍËÄÔ°ÇÃÞÆ¿ÏÒÊÄËÌÄ
Ì¿ÉÊÍÌÞÈÑÄÉÍÏÎÒÐÁÎÄÏÄàwÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÐÎÇÌÉÒÁÎÍÊÍÅÄÌÇÄÀÊÇÆÉÍÄÉÁÄÏÑÇÉ¿ÊÛÌÍ
ËÒÇÍÀÍÎÏÇÑÄÐÛÌ¿ÌÄÄÐÎÇÌÍÈ

¡¬§«Ÿ¬§¤

¤ÐÊÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÎÍÃÁÄÏ¿ÊÐÞÒÂÍÌÒÇÊÇÎÍÎÚÑÉÄÒÂÍÌ¿ÄÐÊÇÄÂÍÎÍÁÏÄÃÇÊÇÔÒÊÇ¿ÌÚ
ÄÐÊÇÍÌÎÍοÊÁÌ¿ÁÍÃÌÄÌÇÄ wÎÏÍÁÄÏÛÑÄÏ¿ÀÍÑÒÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÍÀÏ¿ÑÇÁ×ÇÐÛ
ÁÐÄÏÁÇÐÌÚÈÕÄÌÑϳǿÑ

¡¬§«Ÿ¬§¤¬¿ÎÍËÇÌ¿ÄËÖÑÍÉÍÂÿÉÊÝÖÆ¿ÅÇ¿ÌÇÞÌ¿ÔÍÃÇÑÐÞÁÎÍÊÍÅÄÌÇÇ."3ÿÅÄÄÐÊÇÃÁÇ
¿ÑÄÊÛÁÚÉÊÝÖÄÌÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÍÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇËÍÂÒÑÐÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ
ÄÐÊÇÁ¡¿×¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÁÏÄÅÄÑÐÞÃÏÒÂÍÈ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛ®ÍÜÑÍËÒÿÅÄÁÐÑÍÞØÄË¿ÁÑÍ
ËÍÀÇÊÄÉ¿ÑÄÂÍÏÇÖÄÐÉÇÆ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞпſÑÛÃÄÑÄÈÌ¿ÎÄÏÄÃÌÇÄÐÇÃÄÌÛÞ¡ËÄÐÑÄÐ
ÑÄËÐÊÄÃÒÄÑÇËÄÑÛÁÁÇÃÒÖÑÍÎÏÇÌ¿ÔÍÅÃÄÌÇÇÉÊÝÖ¿ÁÎÍÊÍÅÄÌÇÇ4501ÌÇÍÃÌÍÆ¿
ØÇÑÌÍÄÒÐÑÏÍÈÐÑÁÍ ÎÍÃÒ×É¿ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÇÊÇÒÐÑÏÍÈÐÑÁ¿Ì¿ÑÞÅÄÌÇÞÏÄËÌÄÈ ÌÄ
ÐÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÎÏÇ¿Á¿ÏÇÇ®ÍÜÑÍËÒÌÄÐÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÌÇÄÿÌÌÚÔÒÐÑÏÍÈÐÑÁÎÏÇÒÿÏÄÌÄÞÁÊÞ
ÄÑÐÞÎÏÇÆÌ¿ÉÍËÌÄÇÐÎÏ¿ÁÌÍÐÑÇÐÇÐÑÄËÚ

¡¬§«Ÿ¬§¤

®ÏÇÎÍÁÍÏÍÑÄÉÊÝÖ¿ÁÎÍÊÍÅÄÌÇÇ."3ÉÍÌÑÏÍÊÛÌ¿ÞÊ¿Ëο ÄÐÊÇÆ¿ËÍÉÍÑÉÊÝÖÄÌÇÞ
ÎÄÏÄÃÌÄÈÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÐÍÐÑÍÏÍÌÚοÐпÅÇÏ¿Ì¿ÔÍÃÇÑÐÞÁÎÍÊÍÅÄÌÇÇ0/
ÁÉÊÝÖ¿ÄÑÐÞÌ¿ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÐÄÉÒÌÃÌ¿ÎÍËÇÌ¿ÞÖÑÍÎÍÃÒ×É¿ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÐÍÐÑÍÏÍÌÚ
οÐпÅÇÏ¿ÐÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÁÐÊÒÖ¿ÄÒÿϿ®ÍÐÊÄÜÑÍÂÍÊ¿ËοÃÍÊÅÌ¿ÁÚÉÊÝÖÇÑÛÐÞ

¡¬§«Ÿ¬§¤

¬ÄÐÊÄÃÒÄÑÖÇÐÑÇÑÛÐÎÇÌÉÇÐÇÃÄÌÇÈÁÍÃÍÈÇÊÇοÏÍËÎÍÃÿÁÊÄÌÇÄËÉ¿ÉÜÑÍ
ÃÄÊ¿ÄÑÐÞÎÏÇÏÒÖÌÍÈËÍÈÉÄÇÊÇÌ¿¿ÁÑÍËÍÈÉ¿Ô

¡¬§«Ÿ¬§¤

®ÄÏÄÃÌÞÞÎÍÃÒ×É¿ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÐÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÄÑÎÏÇÒÿÏÄÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÈÐÇÊÚÎÏÄÁÚ
׿ÝØÄËÐÇÊÒÌÄÍÀÔÍÃÇËÒÝÃÊÞÐÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÌÇÞÒÐÑÏÍÈÐÑÁÌ¿ÑÞÅÄÌÇÞÏÄËÌÄÈ®ÍÜÑÍ
ËÒÎÏÇÒÿϿÔÐÇÊ¿ÉÍÑÍÏÚÔËÄÌÛ×ÄÑÏÄÀÒÄËÍÈÃÊÞÐÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÌÇÞÎÍÃÒ×ÄÉÍÀÚÖÌÍ
ÐÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝÑÑÍÊÛÉÍÎÏÄÃÌ¿ÑÞÅÇÑÄÊÇ

¡¬§«Ÿ¬§¤

¬ÄÐÊÄÃÒÄÑÉÏÄÎÇÑÛÉÉÏÝÖÉ¿ËÃÊÞÍÃÄÅÃÚÇÉÌ¿ÃÃÁÄÏÌÚËÏÒÖÉ¿ËÑÁÄÏÃÚÄ
ÎÏÄÃËÄÑÚ

¡¬§«Ÿ¬§¤

®ÍÃÒ×É¿ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÌÄÆ¿ËÄÌÞÄÑÏÄËÌÄÈÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ¿ÊÇ×ÛÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÄÑÇÔÜÓ
ÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÛ©ÏÍËÄÑÍÂÍÎÍÐÉÍÊÛÉÒÎÏÇÊÍÀÍÁÍËÒÿÏÄÌÄÀÍÊÛ×ÍÈÐÇÊÚÀÍÉÍÁÚÔ
ÒÿϿÔÒÿϿÔÐÆ¿ÃÇÇÎÏÇÎÄÏÄÁÍÏÍÑÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÎÄÏÄÃÌÇÄÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ
ÌÄÐÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝÑÁÜÑÇÔÐÇÑÒ¿ÕÇÞÔÁÍÃÇÑÄÊÞÇοÐпÅÇÏÍÁÆ¿ØÇØ¿ÝÑÑÍÊÛÉÍÏÄËÌÇ
ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ®ÍÜÑÍËÒÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞÇËÇÐÊÄÃÒÄÑÁÐÄÂÿ

¡¬§«Ÿ¬§¤¦

¦

Ÿ

Ÿ

®

®

²

²

°

°

©

©

£

£

¡

¡

§

§

¢

¢

Ÿ

Ÿ

±

±

¤

¤

ª

ª

¾

¾

§

§

²

²

®

®

¯

¯

Ÿ

Ÿ

¡

¡

ª

ª

¤

¤

¬

¬

§

§

¤

¤

Ÿ

Ÿ

¡

¡

±

±

­

­

«

«

­

­

 

 

§

§

ª

ª

¤

¤

«

«

¦Ÿ®²°©£¡§¢Ÿ±¤ª¾ 

148

151

153

154

156

160

161

162¦Ÿ®²°©£¡§¢Ÿ±¤ª¾

ŸÁÑÍËÍÀÇÊÛÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÐÇÐÑÄËÍÈÜÊÄÉÑÏÍÌÌÍÈÀÊÍÉÇ
ÏÍÁÉÇÃÁÇ¿ÑÄÊÞ¤ÐÊÇÌÄÒÿÄÑÐÞÆ¿ÎÒÐÑÇÑÛÃÁÇ¿ÑÄÊÛ
ÍÀÏ¿ÑÇÑÄÐÛÉÏ¿ÆÃÄÊÒŠ°ÇÐÑÄË¿'JBU$0%&šÁÂÊ¿ÁÄŠ®Ä
ÏÄÃÌÞÞοÌÄÊÛÇÍÏ¿ÌÚÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇޚ
¡ÎÄÏÁÚÄËÇÌÒÑÚÏ¿ÀÍÑÚÍÐÍÀÄÌÌÍÎÍÐÊÄÃÍÊÂÍÈÐÑÍÞÌ
ÉÇÃÁÇ¿ÑÄÊÛËÍÅÄÑÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÖÒÑÛÂÏÍËÖÄÍÀÚÖÌÍÂÍ
¼ÑÍÌÇÉÍÇËÍÀÏ¿ÆÍËÌÄÁÊÇÞÄÑÌ¿Ï¿ÀÍÑÍÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÛÇ
Ì¿ÃÄÅÌÍÐÑÛÃÁÇ¿ÑÄÊÞÑ¿ÉÍÁÍÐÁÍÈÐÑÁÍÂÇÃÏ¿ÁÊÇÖÄÐÉÇÔ
ÑÍÊÉ¿ÑÄÊÄÈÉʿοÌÍÁ©ÍÌÐÑÏÒÉÕÇÞ¿ÆÍÏ¿ÐÎÏÄÃÄÊÇ
ÑÄÊÛÌÍÂÍËÄÔ¿ÌÇÆË¿ÀÄÌÆÇÌÍÁÚÔÃÁÇ¿ÑÄÊÄÈÒÐÑ¿Ì¿Á
ÊÇÁ¿ÄËÚÔÌ¿¿ÁÑÍËÍÀÇÊdzǿѮ¿ÌÿÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÄÑÎÄ
ÏÇÍÃÇÖÌÍÐÑÛÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÂÍÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÞ

¦Ÿ®²°© ¤¬¦§¬­¡­¢­£¡§¢Ÿ±¤ª¾

£ÄÈÐÑÁÒÈÑÄÐÊÄÃÒÝØÇËÍÀÏ¿ÆÍË
Q ÁÉÊÝÖÇÑÄÏÒÖÌÍÈÑÍÏËÍÆ
Q ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÏÚÖ¿ÂÎÄÏÄÉÊÝÖÄÌÇÞÎÄÏÄÿÖÁÌÄÈÑÏ¿ÊÛ

ÌÍÄÎÍÊÍÅÄÌÇÄ

Q Ì¿ÅËÇÑÄÃÍÒÎÍÏ¿Ì¿ÎÄÿÊÛÐÕÄÎÊÄÌÇÞÌÄÌ¿ÅÇË¿Þ

Ì¿ÎÄÿÊÛ¿ÉÐÄÊÄÏ¿ÑÍÏ¿

Q ÎÍÁÄÏÌÇÑÄÉÊÝÖÆ¿ÅÇ¿ÌÇÞÁÎÍÊÍÅÄÌÇÄ"77©¿É

ÑÍÊÛÉÍÃÁÇ¿ÑÄÊÛÆ¿ÎÒÐÑÇÑÐÞÍÑÎÒÐÑÇÑÄÉÊÝÖ

¤ÐÊÇÐÎÄÏÁÍÈÎÍÎÚÑÉÇÃÁÇ¿ÑÄÊÛÌÄÆ¿ÎÒÐÑÇÊÐÞÑÍÎÄ
ÏÄÃÐÊÄÃÒÝØÄÈÎÍÎÚÑÉÍÈÐÊÄÃÒÄÑÁÌÍÁÛÎÄÏÄÁÄÐÑÇÉÊÝÖ
Æ¿ÅÇ¿ÌÇÞÁÎÍÊÍÅÄÌÇÄ4501
¤ÐÊÇÉÊÝÖÌ¿ÔÍÃÇÑÐÞÁÎÍÊÍÅÄÌÇÇ."3¿ÁÉÍËÀÇÌ¿ÕÇÇ
ÎÏÇÀÍÏÍÁÁÉÊÝÖÄÌ¿ÉÍÌÑÏÍÊÛÌ¿ÞÊ¿Ëο

ÎÍÁÄÏÌÇÑÄ

ÉÊÝÖÁÎÍÊÍÅÄÌÇÄ4501ÇÆ¿ÑÄËÍÀÏ¿ÑÌÍÁÎÍÊÍÅÄÌÇÄ
."3¤ÐÊÇÎÍÐÊÄÜÑÍÂÍÉÍÌÑÏÍÊÛÌ¿ÞÊ¿Ëο

ÍÐÑ¿ÌÄÑ

ÐÞÁÉÊÝÖÄÌÌÍÈÎÍÎÏÍÀÒÈÑÄÆ¿ÎÒÐÑÇÑÛÃÁÇ¿ÑÄÊÛÐÎÍËÍ
ØÛÝÃÏÒÂÍÂÍÉÊÝÖ¿ÇÆÉÍËÎÊÄÉÑ¿ÎÏÇʿ¿ÄËÍÂÍÉ¿ÁÑÍ
ËÍÀÇÊÝ

¡Ì¿Ö¿ÊÛÌÚÈÎÄÏÇÍÃÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÇÌÄÑÏÄÀÒÈÑÄÍÑ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÎÍÊÌÍÈÍÑÿÖÇ ÇÆÀÄ¿ÈÑÄÏÄÆÉÇÔÒÐÉÍ
ÏÄÌÇÈÃÊÇÌÌÚÔÎÍÄÆÃÍÉÌ¿Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÚÔÐÉÍÏÍÐÑÞÔÌÄÑÍÏËÍÆÇÑÄÏÄÆÉÍÇÑÃ 

¶ÑÍÀÚÇÆÀÄÅ¿ÑÛÏ¿ÆÏÞÃÉÇ¿ÉÉÒËÒÊÞÑÍÏÌÍÈÀ¿Ñ¿ÏÄÇÌÄÍÐÑ¿ÁÊÞÈÑÄÉÊÝÖÆ¿ÅÇ¿ÌÇÞÁÎÍÊÍÅÄÌÇÇ."3
ÎÏÇÁÚÉÊÝÖÄÌÌÍËÃÁÇ¿ÑÄÊÄ

¦¿ÎÒÐÉ¿ÑÛÃÁÇ¿ÑÄÊÛÁÆ¿ÉÏÚÑÍËÎÍËÄØÄÌÇÇÍοÐÌÍ®ÏÇÏ¿ÀÍÑÄÃÁÇ¿ÑÄÊÞÎÍÂÊÍØ¿
ÄÑÐÞÉÇÐÊÍÏÍÃÁÚÃÄÊÞÝÑÐÞÒÂÊÄÉÇÐÊÚÈ¿ÆÒ¿ÏÌÚÈ¿ÆÇÃÏÒÂÇÄÁÚÐÍÉÍÑÍÉÐÇÖÌÚÄ
ÁÄØÄÐÑÁ¿

¡¬§«Ÿ¬§¤

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  34  35  36  37   ..