Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 34

 

  Главная      Автомобили - Fiat     Fiat Panda / Classic - руководство по эксплуатации 2014 год

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  32  33  34  35   ..

 

 

Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 34

 

 ©¯¤®ª¤¬§¾£ª¾£¤±°©­¢­°§£¤¬»¾*40'*9
ÄÐÊÇÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌÍ

©ÍÌÐÑÏÒÉÕÇÄÈ¿ÁÑÍËÍÀÇÊ޳ǿѮ¿ÌÿÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌ¿ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÒÐÑ¿
ÌÍÁÉÇÃÄÑÐÉÇÔÐÇÃÄÌÇÈ*TPGJYÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÚÔÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐÌÍÁÚËÄÁ
ÏÍÎÄÈÐÉÇËÐÑ¿ÌÿÏÑÍËÃÊÞÎÄÏÄÁÍÆÉÇÃÄÑÄÈ©ÏÄÎÊÄÌÇÞ*TPGJYÎÏÄÃÍÐÑ¿Á
ÊÞÝÑÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÒÝÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÉÍÑÍÏ¿ÞÌÄÇÐÉÊÝÖ¿ÄÑÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÞ
ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚÔÃÄÑÐÉÇÔÐÇÃÄÌÇÈ£ÄÑÐÉÇÄÐÇÃÄÌÛÞ*TPGJYÎÏÍÇÆÁÍÃÞÑÐÞÃÊÞ
ÃÄÑÄÈÑÏÄÔÁÄÐÍÁÚÔÉ¿ÑÄÂÍÏÇÈ Ç
 ÒÃÒÖÇÒÉÍËÎÊÄÉÑÍÁ¿ÌÍÍÐÍÀÍÈÐÇÐÑÄËÍÈÉÏÄÎÊÄÌÇÞÐÇÃÄÌÛÄÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿
ÄÑÐÞÐÎÍËÍØÛÝËÄÑ¿ÊÊÇÖÄÐÉÇÔÐÉÍÀÉÍÑÍÏÚÄÏ¿ÐÎÍʿ¿ÝÑÐÞËÄÅÃÒÐÎÇÌ
ÉÍÈÇÆ¿ÃÌÄÈÎÍÃÒ×ÉÍÈÇÊÇÎÍÃÎÏÍÏÄÆÞËÇ Ÿ ÁÍÀÇÁÉÄÆ¿ÃÌÄÂÍÐÇÃÄÌÛÞ
¡ÍÆËÍÅÌ¿ÐËÄ׿ÌÌ¿ÞÒÐÑ¿ÌÍÁÉ¿Ì¿ÎÏÇËÄÏÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÄÐÇÃÄÌÛÄÐÊÄÁ¿
ÇÐÇÃÄÌÛÄ*TPGJYÐÎÏ¿Á¿
¼ÑÇÐÇÃÄÌÛÞÍÃÌ¿ÉÍÀÍÊÛ×ÄÎÍÏ¿ÆËÄÏÒÇÄÐÊÇÌ¿Æ¿ÃÌÄËÐÇÃÄÌÛÇËÍÅ
ÌÍÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛÃÍÑÏÄÔÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚÔÃÄÑÐÉÇÔÐÇÃÄÌÇÈÉÏÄÎÞØÇÔÐÞÏÄËÌÞ
ËÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÑÍÐÇÃÄÌÇÈ*TPGJYÎÍËÄØ¿ÄÑÐÞÑÍÊÛÉÍÃÁ¿¬¿ÎÄÏÄÃÌÄË
οÐпÅÇÏÐÉÍËÐÇÃÄÌÛÇËÍÅÌÍÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛÑÍÊÛÉÍÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚÄÃÄÑ
ÐÉÇÄÐÇÃÄÌÛÞ
°ÊÄÃÒÄÑÎÍËÌÇÑÛÖÑÍÃÍÎÒÐÉ¿ÄÑÐÞÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄÑÍÊÛÉÍÐÇÃÄÌÇÈ*TPGJY
ÉÍÑÍÏÚÄÀÚÊÇÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÚÎÏÍÑÄÐÑÇÏÍÁ¿ÌÚÇÐÄÏÑÇÓÇÕÇÏÍ
Á¿ÌÚÃÊÞÿÌÌÍÂÍ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ

²ÐÑ¿ÌÍÁÉÒÐÇÃÄÌÛÞÐÊÄÃÒÄÑÎÏÍÁÍÃÇÑÛÑÍÊÛÉÍÉÍÂÿ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÍÐÑ¿ÌÍÁÊÄ̸ÄÊÖÍÉ
Æ¿ËÉ¿ÓÇÉпÑÍÏ¿ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÒÄÑÍÑÍËÖÑÍÐÇÃÄÌÛÄÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÍÌ¿ÐÉÍÀ¿ÔÉÏÄÎÊÄ
ÌÇÞ¬ÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÊÄÃÍÁ¿ÑÛÇÌÐÑÏÒÉÕÇÞËÎÍÒÐÑ¿ÌÍÁÉÄÐÌÞÑÇÝÇÏ¿ÆËÄØÄÌÇÝÐÇÃÄ
ÌÛÞÉÍÑÍÏÚÄÇÆÂÍÑÍÁÇÑÄÊÛÐÇÃÄÌÛÞÍÀÞÆ¿ÌÎÏÇÊÍÅÇÑÛ

¡¬§«Ÿ¬§¤²°±Ÿ¬­¡©Ÿ£¤±°©­¢­°§£¤¬»¾*40'*9

¢ÏÒÎÎÚÇ

£ÊÞÃÄÑÄÈÿÌÌÚÔÁÄÐÍÁÚÔÉ¿ÑÄÂÍÏÇÈ ÃÍÉ ÐÇÃÄÌÛÄÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÄÑÐÞ
ÎÏÍÑÇÁÔÍÿÃÁÇÅÄÌÇÞÎÏÇÜÑÍËÏÄÀÄÌÍÉÒÃÄÏÅÇÁ¿ÄÑÐÞÏÄËÌÞËÇ % ÃÄÑ
ÐÉÍÂÍÐÇÃÄÌÛÞ
©ÍÂÿÏÄÀÄÌÍÉÁÚÏ¿ÐÑ¿ÄÑÇÎÄÏÄÔÍÃÇÑÁÁÄÐÍÁÒÝÉ¿ÑÄÂÍÏÇÝÐÇÃÄÌÛÄ
Ï¿ÆÁÍÏ¿ÖÇÁ¿ÄÑÐÞÊÇÕÍËÎÍÔÍÃÒÃÁÇÅÄÌÇÞ
£ÊÞÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÈÒÐÑ¿ÌÍÁÉÇÐÇÃÄÌÛÞ
Q ÎÏÍÁÄÏÛÑÄÖÑÍÀÚÏÚÖ¿ÂÎÏÇÁÍÿ # Ì¿ÔÍÃÇÊÐÞÁÌÄÏ¿ÀÍÖÄËÎÍÊÍÅÄ

ÌÇÇ ÀÚÊÒÑÍÎÊÄÌ 

Q Ì¿ÈÃÇÑÄÐÉÍÀÚÉÏÄÎÊÄÌÇÞ " Æ¿ÑÄËÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÃÄÑÐÉÍÄÐÇÃÄÌÛÄÑ¿É

ÖÑÍÀÚÓÇÉпÑÍÏÚ $ Ì¿ÔÍÃÇÊÇÐÛÌ¿ÎÏÍÑÇÁÐÉÍÀ

Q Ì¿Ã¿ÁÇÑÄÌ¿ÐÇÃÄÌÛÄÖÑÍÀÚÎÍÐÊÚ׿ÊÐÞØÄÊÖÍÉÓÇÉпÑÍÏ¿
Q ÖÑÍÀÚÎÏÍÁÄÏÇÑÛÓÇÉпÕÇÝÐÇÃÄÌÛÞÎÍÎÏÍÀÒÈÑÄÄÂÍÐÃÁÇÌÒÑÛÎÏÇÊ¿

¿ÞÀÍÊÛ×ÍÄÒÐÇÊÇÄ¡ÐÑÏÍÄÌÌÚÄËÄÔ¿ÌÇÆËÚÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÎÏÄÃÍÑÁÏ¿
Ø¿ÝÑÌÄÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÄÉÏÄÎÊÄÌÇÄÃÄÑÐÉÍÂÍÐÇÃÄÌÛÞÄÐÊÇÐÏ¿ÀÍÑ¿ÊÑÍÊÛ
ÉÍÍÃÇÌÇÆÓÇÉпÑÍÏÍÁ¢ÏÒÎο

£ÊÞÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÈÒÐÑ¿ÌÍÁÉÇÐÇÃÄÌÛÞ
Q ÎÏÍÁÄÏÛÑÄÖÑÍÀÚÏÚÖ¿ÂÎÏÇÁÍÿ # Ì¿ÔÍÃÇÊÐÞÁÌÄÏ¿ÀÍÖÄËÎÍÊÍÅÄÌÇÇ

ÀÚÊÒÑÍÎÊÄÌ 

Q Ì¿ÈÃÇÑÄÐÉÍÀÚÉÏÄÎÊÄÌÇÞ " Æ¿ÑÄËÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÃÄÑÐÉÍÄÐÇÃÄÌÛÄÑ¿É

ÖÑÍÀÚÓÇÉпÑÍÏÚ $ Ì¿ÔÍÃÇÊÇÐÛÌ¿ÎÏÍÑÇÁÐÉÍÀ

Q Ì¿Ã¿ÁÇÑÛÌ¿ÐÇÃÄÌÛÄÖÑÍÀÚÎÍÐÊÚ׿ÊÐÞØÄÊÖÍÉÓÇÉпÑÍÏ¿
Q ÖÑÍÀÚÎÏÍÁÄÏÇÑÛÓÇÉпÕÇÝÐÇÃÄÌÛÞÎÍÎÏÍÀÒÈÑÄÄÂÍÐÃÁÇÌÒÑÛÎÏÇÊ¿

¿ÞÀÍÊÛ×ÍÄÒÐÇÊÇÄ¡ÐÑÏÍÄÌÌÚÄËÄÔ¿ÌÇÆËÚÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÎÏÄÃÍÑÁÏ¿
Ø¿ÝÑÌÄÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÄÉÏÄÎÊÄÌÇÄÃÄÑÐÉÍÂÍÐÇÃÄÌÛÞÄÐÊÇÐÏ¿ÀÍÑ¿ÊÑÍÊÛ
ÉÍÍÃÇÌÇÆÓÇÉпÑÍÏÍÁ

¡ÿÌÌÍËÐÊÒÖ¿ÄÏÄÀÄÌÍÉÒÃÄÏÅÇÁ¿ÄÑÐÞÏÄËÌÞËÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÇÁÄÏÔÌÇË
ÏÄËÌÄËÐÇÃÄÌÛޮϿÁÇÊÛÌÍÄÏ¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÇÄÏÄËÌÄÈÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ¿ÁÑÍ
ËÍÀÇÊÞÎÏÇÒÐÑ¿ÌÍÁÉÄÃÄÑÐÉÍÂÍÐÇÃÄÌÛÞÍÎÇпÌÍÁÇÌÐÑÏÒÉÕÇÇÎÏÇʿ¿Ä
ËÍÈÇÆÂÍÑÍÁÇÑÄÊÄËÉÐÇÃÄÌÛÝ©¿ÑÄÂÍÏÇÖÄÐÉÇÆ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÏ¿ÐÎÍʿ¿ÑÛÏ¿ÆÊÇÖÌÍÂÍÏÍÿÌ¿ÉÊÄÈÉÇÇÎÏÍÖÇÄÎÏÄÃËÄ
ÑÚÌ¿ÏÒÊÄÌ¿ÉÏÚ×ÉÄÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÐÍÐÑÍÏÍÌÚοÐпÅÇÏ¿ÇÌ¿ÍÀÇÁÉÄÎÍ
ÑÍÊÉ¿Ì¿ÃÃÁÄÏÌÚËÇÎÏÍÄË¿ËǬ¿ÎÄÏÄÃÌÄÈοÌÄÊÇÐÍÐÑÍÏÍÌÚοÐпÅÇÏ¿ÌÄÃÍÊÅÌÍ
ÊÄÅ¿ÑÛÌÇÉ¿ÉÇÔÎÏÄÃËÄÑÍÁ Ì¿ÎÏÇËÄÏÐÍÑÍÁÚÔÑÄÊÄÓÍÌÍÁ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒÎÏÇÐÏ¿À¿ÑÚ
Á¿ÌÇÇÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇοÐпÅÇÏ¿ÍÌÇËÍÂÒÑÌ¿ÌÄÐÑÇÑÏ¿ÁËÒÊÇÕ¿ËÌ¿ÔÍÃÞ
ØÇËÐÞÁпÊÍÌÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ

¡¬§«Ÿ¬§¤

®­£²·©§ ¤¦­®Ÿ°¬­°±§

ŸÁÑÍËÍÀÇÊÛÉÍËÎÊÄÉÑÒÄÑÐÞ ÃÊÞÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÔËÍÃÇÓÇ
É¿ÕÇÈÏÚÌÉÍÁ ÎÄÏÄÃÌÇËÇÎÍÃÒ×É¿ËÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ
ÃÊÞÁÍÃÇÑÄÊÞÇοÐпÅÇÏ¿¿Ñ¿ÉÅÄÀÍÉÍÁÚËÇÎÄÏÄÃÌÇ
ËÇÎÍÃÒ×É¿ËÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ ÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÇ
Æ¿ØÇÑÌ¿Þ×ÑÍÏÉ¿ 

®¤¯¤£¬§¤®­£²·©§ ¤¦­®Ÿ°¬­°±§

®ÄÏÄÃÌÇÄÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÚÃÊÞ
Æ¿ØÇÑÚÁÍÃÇÑÄÊÞÇοÐпÅÇÏ¿ÎÏÇÊÍÀÍÁÚÔÐÑÍÊÉÌÍÁÄ
ÌÇÞÔÐÏÄÃÌÄÈÇÀÍÊÛ×ÍÈÐÇÊÚÌ¿ÃÒÁ¿ÞÐÛÎÍÃÒ×É¿Æ¿
ÌÇË¿ÄÑÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍËÄÅÃÒÖÄÊÍÁÄÉÍËÇÏÒÊÄÁÚËÉÍÊÄ
ÐÍËÇÊÇÎÄÏÄÃÌÄÈοÌÄÊÛÝпÊÍÌ¿
¬ÄÐÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÌÇÄÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÎÏÇÇÌÚÔÒÿ
Ï¿Ô ÀÍÉÍÁÍËÐÆ¿ÃÇÎÏÇÍÎÏÍÉÇÃÚÁ¿ÌÇÇÇÑÎ ÌÄÞÁ
ÊÞÄÑÐÞÎÏÇÆÌ¿ÉÍËÌÄÏ¿ÀÍÑÍÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇÐÇÐÑÄËÚ
¡ÐÊÒÖ¿ÄÊÍÀÍÁÍÂÍÒÿϿÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÈÀÊÍÉÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ
ÎÏÇÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇÆ¿ÎÒÐÉ¿ÄÑËÄÔ¿ÌÇÆËÐÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÌÇÞ
ÎÍÃÒ×ÉÇ
®ÍÃÒ×É¿Ì¿ÃÒÁ¿ÄÑÐÞËÂÌÍÁÄÌÌÍÍÀÏ¿ÆÒÞËÞÂÉÇÈŠÀ¿Ë
ÎÄϚËÄÅÃÒÁÍÃÇÑÄÊÄËÇοÐпÅÇÏÍËÇÌ¿ÔÍÃÞØÇËÇÐÞ
ÎÄÏÄÃÌÇËÖ¿ÐÑÞËÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÉÍÑÍÏÚÄËÍÂÊÇÀÚÐÑ¿ÑÛ
ÎÏÇÖÇÌÍÈÑÏ¿ÁË°Ï¿ÆÒÎÍÐÊÄÜÑÍÂÍÎÍÃÒ×É¿ÐÃÒÁ¿ÄÑÐÞ
±¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËÎÄÏÄÃÌÇÄÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ ÁÍÃÇ

ÑÄÊÞÇοÐпÅÇÏ¿ ÌÄÆ¿ËÄÌÞÝÑÏÄËÌÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ¿
ÃÍÎÍÊÌÞÝÑÇÔ®ÍÜÑÍËÒÏÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞÁÐÄÂÿÎÏÇÐÑÄÂÇ
Á¿ÑÛÐÞÖÑÍÎÍËÇËÍÎÏÍÖÄÂÍÎÏÄÃÎÇпÌÍÆ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛ
ÐÑÁÍËÁ¤ÁÏÍÎÄÇÁÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÄÌÄÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÔÐÑÏ¿Ì
¤ÐÊÇÁËÍËÄÌÑÒÿϿÁÍÃÇÑÄÊÛÇÊÇοÐпÅÇÏÌÄÎÏÇ
ÐÑÄÂÌÒÑÏÄËÌÄËÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÄÂÍÉÍÏÎÒÐÐËÄÐÑÇÑÐÞ
ÁÎÄÏÄÃÇËÍÅÄÑÃÍÐÑÇÖÛÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÏ¿ÌÛ×Ä
ÖÄËÍÌ¿ÎÍÊÌÍÐÑÛÝÏ¿ÐÉÏÍÄÑÐÞ¼ÑÍÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÐÌÇÅ¿
ÄÑÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÛÆ¿ØÇÑÚ
®ÄÏÄÃÌÇÄÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇËÍÂÒÑÌÄÐÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÁ
ÐÊÄÃÒÝØÇÔÐÊÒÖ¿ÞÔ
Q ÎÏÇÐÑÍÊÉÌÍÁÄÌÇÇÐÎÏÄÎÞÑÐÑÁÇÄËÉÍÑÍÏÍÄÊÄÂÉÍÃÄ

ÓÍÏËÇÏÒÄÑÐÞÉÍÂÿÎÄÏÄÃÌÞÞÖ¿ÐÑÛ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÌÄ
ÁÐÑÒοÄÑÁÐÍÎÏÇÉÍÐÌÍÁÄÌÇÄÐÎÏÄÎÞÑÐÑÁÇÄË Ì¿ÎÏÇ
ËÄÏÒÿÏÉÏÚÊÍËÍÃÍÏÍÅÌÍÄÍÂÏ¿ÅÃÄÌÇÄ 

Q ÎÏÇÎÍÃÙÄÆÃÄÎÍÃÃÏÒÂÇÄÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌÚÄÐÏÄÃÐÑÁ¿

ÇÊÇÆ¿ØÇÑÌÚÄÍÂÏ¿ÅÃÄÌÇÞ Ì¿ÎÏÇËÄÏÎÍÃÂÏÒÆÍÁÇÉ
ÇÊÇÍÂÏ¿ÅÃÄÌÇÄ¿ÁÑÍÐÑÏ¿Ã 

ÉÍÂÿÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÌÄÁÐÍÐÑÍÞÌÇÇÍÀÄÐÎÄÖÇÑÛ
ÌÇÉ¿ÉÍÈÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍÈÆ¿ØÇÑÚÎÍÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝÐÏÄË
ÌÞËÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÁÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄÖÄÂÍÐÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÌÇÄÎÍ
ÃÒ×ÄÉËÍÅÄÑÍÉ¿Æ¿ÑÛÐÞÀÄÐÎÍÊÄÆÌÚ˱¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË
ÌÄÐÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÌÇÄÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÁÍÃÌÍÈÇÆÎÄ
ÏÄÖÇÐÊÄÌÌÚÔÐÇÑÒ¿ÕÇÈÌÄÞÁÊÞÄÑÐÞÎÏÇÆÌ¿ÉÍËÌÄÇÐ
ÎÏ¿ÁÌÍÐÑÇÐÇÐÑÄËÚ

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  32  33  34  35   ..