Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 33

 

  Главная      Автомобили - Fiat     Fiat Panda / Classic - руководство по эксплуатации 2014 год

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  31  32  33  34   ..

 

 

Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 33

 

 ¢¯²®®ºÇ

£ÄÑÇÁÄÐÍËÃÍÉÂÃÍÊÅÌÚÎÄÏÄÁÍÆÇÑÛÐÞÐÎÇÌÍÈÁÎÄÏÄÃÁÉÍÊÚÀÄÊÛÉÄ
ÉÍÑÍÏ¿ÞÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÄÑÂÍÊÍÁÒÇÎÏÄÃÍÑÁÏ¿Ø¿ÄÑÌ¿ÂÏÒÆÉÇÌ¿×ÄÝÎÏÇÏÄÆ
ÉÍËÆ¿ËÄÃÊÄÌÇÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ
©ÍÊÚÀÄÊÛÉ¿ÉÏÄÎÇÑÐÞÏÄËÌÞËÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÉ¿ÉÎÍÉ¿Æ¿ÌÍÌ¿
ÏÇÐÒÌÉÄ¿ÏÄÀÄÌÍÉÁÐÁÍÝÍÖÄÏÄÃÛÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛÎÏÇÐÑÄÂÌÒÑÏÄËÌÞËÇÉÍ
ÑÍÏÚËÇÍÐÌ¿ØÄÌ¿ÉÍÊÚÀÄÊÛÉ¿

¢¯²®®Ÿ

£ÄÑÄÈÁÄÐÍËÍÑ

°ÒØÄÐÑÁÒÝÑÐÇÃÄÌÛÞÎÏÇÂÍÃÌÚÄÃÊÞÎÄÏÄÁÍÆÉÇÃÄÑÄÈÁÄÐÍÁÚÔÂÏÒÎÎÇÉÍÑÍÏÚÄ
ÉÏÄÎÞÑÐÞÐÆ¿ÃÇÏÄËÌÞËÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÇÐÌ¿ÀÅÄÌÚÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚËÇÏÄËÌÞ
ËÇÃÊÞÒÃÄÏÅ¿ÌÇÞÃÄÑÄÈ­ÀʿÿÞÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÈË¿ÐÐÍÈÎÏÇÌÄÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÈÒÐÑ¿ÌÍÁÉÄ
Ñ¿ÉÇÄÐÇÃÄÌÛÞËÍÂÒÑÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÑÛÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÒÝÍοÐÌÍÐÑÛ Ì¿ÎÏÇËÄÏÄÐÊÇËÄÅÃÒ
ÌÇËÇÇÐÇÃÄÌÛÄË¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÀÒÃÄÑÎÏÍÊÍÅÄÌ¿ÎÍÃÒ×É¿ÎÍÐÊÄÖÄÂÍÍÌÇÀÒÃÒÑÆ¿ÉÏÄÎ
ÊÄÌÚÏÄËÌÞËÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ °ÑÏÍÂÍÐÊÄÃÒÈÑÄÎÏÇʿ¿ÄËÍÈÇÌÐÑÏÒÉÕÇÇÎÍÒÐÑ¿ÌÍÁÉÄ

¡¬§«Ÿ¬§¤

¬¿ÏÇÐÒÌÉ¿ÔÒÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ÎÍÉ¿Æ¿Ì¿ÒÐÊÍÁÌͲÐÑ¿ÌÍÁÉÒÐÊÄÃÒÄÑÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÛÐÍÂÊ¿ÐÌÍ
ÇÌÐÑÏÒÉÕÇÇÉÍÑÍÏ¿ÞÁÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍËÎÍÏÞÃÉÄÃÍÊÅÌ¿ÎÏÇʿ¿ÑÛÐÞÉÐÇÃÄÌÛÝ

¡¬§«Ÿ¬§¤¢¯²®®Ÿ

£ÄÑÇÁÄÐÍËÍÑÃÍÉÂËÍÂÒÑÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞÏÄËÌÞËÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ¿Á
ÑÍËÍÀÇÊÞ
°ÇÃÄÌÛÞÁÿÌÌÍËÐÊÒÖ¿ÄÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÚÃÊÞÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÞÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÂÍ
ÎÍÊÍÅÄÌÇÞÉÍÏÎÒпÏÄÀÄÌÉ¿ÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍÏÄËÌÄÈÃÇ¿ÂÍÌ¿ÊÛÌ¿ÞÖ¿ÐÑÛ
ÏÄËÌÞÃÍÊÅÌ¿ÎÏÇÊÄ¿ÑÛÉÂÏÒÃÌÍÈÉÊÄÑÉÄÇÌÇÁÉÍÄËÐÊÒÖ¿ÄÌÄÉ×ÄÄ¿
ÂÍÏÇÆÍÌÑ¿ÊÛÌ¿ÞÖ¿ÐÑÛ wÉÑ¿ÆÒÌÍÌÄÉÅÇÁÍÑÒÏÄÀÄÌÉ¿

¢¯²®®Ÿ

­ÀÙÄËÂÏÒÃÌÍÈÉÊÄÑÉÇÏÄÀÄÌÉ¿ÁÄÐÍËÍÑÃÍÉÂÑ¿ÉÍÁÖÑÍÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿
ÌÇÞÎÏÍËÄÅÒÑÍÖÌÍÈÐÎÇÌÉÇÒÅÄÌÄÑÏÄÀÒÄÑÐÞ
¬¿ÏÇÐÒÌÉÄÎÍÉ¿Æ¿ÌÎÏÇËÄÏÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÈÎÍпÃÉÇÏÄÀÄÌÉ¿Ì¿Æ¿ÃÌÄËÐÇÃÄ
ÌÛÄ
£ÄÑÇÏÍÐÑÍËÁÚ×ÄÐËËÍÂÒÑÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞÏÄËÌÞËÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ
ÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÌÚËÇÃÊÞÁÆÏÍÐÊÚÔ

¬¿ÏÇÐÒÌÉ¿ÔÒÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ÎÍÉ¿Æ¿Ì¿ÒÐÊÍÁÌͤÄÐÊÄÃÒÄÑÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÛÐÍÂÊ¿ÐÌÍÇÌÐÑÏÒÉ
ÕÇÇÉÍÑÍÏ¿ÞÁÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍËÎÍÏÞÃÉÄÃÍÊÅÌ¿ÎÏÇʿ¿ÑÛÐÞÉÐÇÃÄÌÛÝ

¡¬§«Ÿ¬§¤®¯§¢­£¬­°±»®Ÿ°°Ÿ¥§¯°©§´°§£¤¬§¨£ª¾²°±Ÿ¬­¡©§£¤±°©§´°§£¤¬§¨

ŸÁÑÍËÍÀÇÊ۳ǿѮ¿ÌÿÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÄÑÌÍÏË¿ËÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÈ£ÇÏÄÉÑÇÁÚ$&ÉÍÑÍÏ¿ÞÏÄÂÊ¿ËÄÌÑÇÏÒÄÑÁÍÆËÍÅ
ÌÍÐÑÛÒÐÑ¿ÌÍÁÉÇÃÄÑÐÉÇÔÐÇÃÄÌÇÈÌ¿Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄËÄÐÑ¿Á¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐÎÏÇÁÄÃÄÌÌÚËÇÌÇÅÄÑ¿ÀÊÇÕ¿ËÇ

¢ÏÒÎο

¡ÄÐÍÁ¿Þ

®ÄÏÄÃÌÄÄÐÍ

 ÍÉÍÁÍÄ

°ÏÄÃÌÄÄ

É¿ÑÄÂÍÏÇÞ

ÐÑÍÏÍÌÚοÐпÅÇÏ¿

Æ¿ÃÌÄÄÐÇÃÄÌÛÄ

Æ¿ÃÌÄÄÐÇÃÄÌÛÄ

¢ÏÒÎο

ÃÍÉÂ

²

²

¢ÏÒÎο

²

²

¢ÏÒÎο

ÉÂ

²

²

¢ÏÒÎο

ÉÂ

²

²

²ÐÊÍÁÌÚÄÍÀÍÆÌ¿ÖÄÌÇÞ
² wÎÏÇÂÍÃÌÍÃÊÞÐÇÐÑÄËÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÉ¿ÑÄÂÍÏÇÇŠ²ÌÇÁÄÏпÊÛ̿ޚÐÍÂÊ¿ÐÌͤÁÏÍÎÄÈÐÉÍËÒÏÄÂÊ¿ËÄÌÑÒ¤¼©3ÃÊÞ
ÒÉ¿Æ¿ÌÌÚÔÂÏÒÎÎ
¬¿ËÄÐÑÍÁÐÄÏÄÃÇÌÄÆ¿ÃÌÄÂÍÐÇÃÄÌÛÞÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÌÍÄÃÁÒÔÑÍÖÄÖÌÚËÏÄËÌÄËÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ ÀÄÆÉ¿ÑÒ×ÉÇ ÒÐÑ¿Ì¿Á
ÊÇÁ¿ÑÛÃÄÑÐÉÇÄÐÇÃÄÌÛÞÆ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞ®ÍÃÚÑÍÅÇËÍÐÌÍÁÌÚÄËÄÏÚÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÉÍÑÍÏÚÄÐÊÄ
ÃÒÄÑÐÍÀÊÝÿÑÛÎÏÇÎÄÏÄÁÍÆÉÄÃÄÑÄÈ
Q ¯ÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞÁÐÄÂÿÎÄÏÄÁÍÆÇÑÛÃÄÑÄÈÌ¿Æ¿ÃÌÄË

ÐÇÃÄÌÛÄ wÁÐÊÒÖ¿Ä¿Á¿ÏÇÇÜÑÍпËÍÄÀÄÆÍοÐÌÍÄ
ËÄÐÑÍ

Q ®ÏÇÍÑÉÊÝÖÄÌÇÇÎÄÏÄÃÌÄÈÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ

οÐпÅÇÏ¿ÐÊÄÃÒÄÑÁÐÞÉÇÈÏ¿ÆÒÃÍÐÑÍÁÄÏÇÑÛÐÞÖÑÍ
ÍÌ¿ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÍÑÉÊÝÖÇÊ¿ÐÛ£ÊÞÜÑÍÂÍÎÏÄÃÌ¿Æ
Ì¿ÖÄÌ¿ÉÍÌÑÏÍÊÛÌ¿ÞÊ¿Ëο  ÍÏ¿ÌÅÄÁ¿Þ Ï¿ÐÎÍÊÍ
ÅÄÌÌ¿ÞÁÉÍËÀÇÌ¿ÕÇÇÎÏÇÀÍÏÍÁ

Q °ÊÄÃÒÄÑÐÉÏÒÎÒÊÄÆÌÍÁÚÎÍÊÌÞÑÛÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞÇÌÐÑ

ÏÒÉÕÇÇÁÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍËÎÍÏÞÃÉÄÎÏÇʿ¿ÄËÍÈÇÆÂÍ
ÑÍÁÇÑÄÊÄËÉÃÄÑÐÉÍËÒÐÇÃÄÌÛÝ´Ï¿ÌÇÑÛÇÌÐÑÏÒÉÕÇÝ
ÐÊÄÃÒÄÑÁ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÁËÄÐÑÄÐÃÍÉÒËÄÌÑ¿ËÇÇÌ¿
ÐÑÍÞØÇ˯ÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍ˦¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞ
ÀÚÁ×ÇËÇÁÒÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÇÃÄÑÐÉÇËÇÐÇÃÄÌÛÞËÇÉÍ
ÑÍÏÚÄÌÄÇËÄÝÑÇÌÐÑÏÒÉÕÇÈÎÍÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÇ

Q ­ÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÎÏÍÁÄÏÞÈÑÄÆ¿ÐÑÄÂÌÒÑÊÇÆ¿ËÍÉÏÄËÌÞ

ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ£ÊÞÜÑÍÂÍÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÎÍÑÞÌÒÑÛÆ¿ÏÄ
ËÄÌÛ

Q ªÝÀÍÄÃÄÑÐÉÍÄÐÇÃÄÌÛÄÏ¿ÐÐÖÇÑ¿ÌÍÑÍÊÛÉÍÌ¿ÍÃÌÍÂÍ

ÏÄÀÄÌÉ¿¦¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÎÄÏÄÁÍÆÇÑÛÌ¿ÍÃÌÍËÃÄÑÐÉÍË
ÐÇÃÄÌÛÄÃÁÒÔÃÄÑÄÈÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍ

Q ¡ÐÄÂÿÎÏÍÁÄÏÞÈÑÄÖÑÍÀÚÏÄËÄÌÛÌÄÍÉ¿Æ¿ÊÐÞÌ¿

×ÄÄÏÄÀÄÌÉ¿

Q ¡ÍÁÏÄËÞÃÁÇÅÄÌÇÞÌÄÎÍÆÁÍÊÞÈÑÄÏÄÀÄÌÉÒÎÏÇÌÇË¿ÑÛ

ÌÄÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÄÎÍÊÍÅÄÌÇÄÇÊÇÍÑÐÑÄÂÇÁ¿ÑÛÏÄËÌÇ

Q ¬ÇÁÉÍÄËÐÊÒÖ¿ÄÌÄÎÄÏÄÁÍÆÇÑÄÃÄÑÄÈÿÅÄÌÍÁÍ

ÏÍÅÃÄÌÌÚÔÌ¿ÏÒÉ¿Ô¬ÇÉÑÍÉ¿ÉÇËÀÚÐÇÊÛÌÚËÍÌÌÇ
ÀÚÊÌÄÐËÍÅÄÑÒÃÄÏÅ¿ÑÛÏÄÀÄÌÉ¿ÁÐÊÒÖ¿Ä¿Á¿ÏÇÇ

Q ¡ÐÊÒÖ¿Ä¿Á¿ÏÇÇÐÊÄÃÒÄÑÆ¿ËÄÌÇÑÛÃÄÑÐÉÍÄÐÇÃÄÌÛÄ

ÌÍÁÚË

®ÏÇÌ¿ÊÇÖÇÇÎÍÃÒ×ÉÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÐÍÐÑÍÏÍÌÚοÐпÅÇÏ¿É¿ÑÄÂÍÏÇÖÄÐÉÇÆ¿ÎÏÄØ¿ÄÑ
ÐÞÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛÃÄÑÐÉÍÄÐÇÃÄÌÛÄÌ¿ÎÄÏÄÃÌÄËÐÇÃÄÌÛÄ¡ÜÑÍËÐÊÒÖ¿ÄÃÄÑÄÈÁÍÍÀØÄ
ÌÄÐÊÄÃÒÄÑÎÄÏÄÁÍÆÇÑÛÌ¿ÎÄÏÄÃÌÄËÐÇÃÄÌÛÄ

¡¬§«Ÿ¬§¤

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  31  32  33  34   ..