Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 48

 

  Главная      Автомобили - Fiat     Fiat Panda / Classic - руководство по эксплуатации 2014 год

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  46  47  48  49   ..

 

 

Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 48

 

 Q ÐÌÇËÇÑÄÐÉÍÊÄпÉÍÊοÉ ÄÐÊÇÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌ ÍÑÁÇÌÑÇÁÑÏÇÉÏÄÎÄÅ

ÌÚÔÀÍÊÑ¿®ÍÐÊÄÜÑÍÂÍÍÑÁÇÌÑÇÑÄÖÄÑÁÄÏÑÚÈÀÍÊÑ - ÇÐÌÇËÇÑÄÉÍÊÄÐÍ

Q ÒÀÄÃÇÑÄÐÛÁÑÍËÖÑÍÍÎÍÏÌ¿ÞÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÛƿοÐÌÍÂÍÉÍÊÄпÖÇÐÑ¿Þ

ÂÏÞÆÛËÍÅÄÑÐÑ¿ÑÛÎÏÇÖÇÌÍÈÍÐÊ¿ÀÊÄÌÇÞÆ¿ÑÞÅÉÇÉÏÄÎÄÅÌÚÔÀÍÊÑÍÁ

Q ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄƿοÐÌÍÄÉÍÊÄÐÍÒËÄÌÛ×ÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿ÐÍÁËÄÐÑÇÁοÊÄÕ

/ ÐÍÃÌÇËÇÆÍÑÁÄÏÐÑÇÈ ­ Ì¿ÉÍÊÄÐÄ

Q ÁÁÄÏÌÇÑÄÁÐÄÉÏÄÎÄÅÌÚÔÀÍÊÑ¿
Q ÁÏ¿Ø¿ÞÏÒÖÉÒÃÍËÉÏ¿Ñ¿ÍÎÒÐÑÇÑÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÒÿÊÇÑÄÃÍËÉÏ¿Ñ
Q ÎÍÊÌÍÐÑÛÝÆ¿ÑÞÌÇÑÄÀÍÊÑÚÉÏÄÐÑÌ¿ÉÏÄÐÑÁÎÍÏÞÃÉÄÒÉ¿Æ¿ÌÌÍËÌ¿ÏÇ

ÐÒÌÉÄ£ª¾­ ¯Ÿ±¬­¨²°±Ÿ¬­¡©§·±Ÿ±¬­¢­©­ª¤°Ÿ

Q ÐÊÄÃÒÞÍÎÇпÌÌÍÈÁÚ×ÄÎÏÍÕÄÃÒÏÄÎÍÃÌÇËÇÑÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÃÍËÉÏ¿ÑÍË

ÇÐÌÇËÇÑÄƿοÐÌÍÄÉÍÊÄÐÍÒËÄÌÛ×ÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿

Q ÒÀÄÃÇÑÄÐÛÖÑÍÍÎÍÏÌ¿ÞÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÛ×Ñ¿ÑÌÍÂÍÉÍÊÄпÖÇÐÑ¿ÞÂÏÞÆÛËÍ

ÅÄÑÐÑ¿ÑÛÎÏÇÖÇÌÍÈÍÐÊ¿ÀÊÄÌÇÞÆ¿ÑÞÅÉÇÉÏÄÎÄÅÌÚÔÀÍÊÑÍÁ

Q ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄ×Ñ¿ÑÌÍÄÉÍÊÄÐÍÁÐÑ¿ÁÇÁÎÄÏÁÚÈÀÍÊÑ - ÁÍÑÁÄÏÐÑÇÄÏ¿Ð

ÎÍÊÍÅÄÌÌÍÄÀÊÇÅÄÉÁÄÌÑÇÊÝ

Q ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÌ¿ÉÍÊÄÐÍÉÍÊοÉÐÍÁËÄÐÑÇÁËÄÑÉÒ ÐÁÄÌÑÇÊÄËÇÀÍÊÑÍË

Ï¿ÌÄÄÁÁÄÏÌÒÑÚËÁÍÑÁÄÏÐÑÇÄ « 

Q ÁÐÑ¿ÁÛÑÄÍÐÑ¿Á×ÇÄÐÞÀÍÊÑ¿ÇÆ¿ÁÄÏÌÇÑÄÇÔÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚËÉÊÝÖÍË
Q ÍÎÒÐÑÇÑÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÇÇÆÁÊÄÉÇÑÄÃÍËÉÏ¿Ñ
Q Q ÎÍÊÌÍÐÑÛÝÆ¿ÑÞÌÇÑÄÀÍÊÑÚÉÏÄÐÑÌ¿ÉÏÄÐÑÁÎÍÏÞÃÉÄÒÉ¿Æ¿ÌÌÍËÌ¿

ÏÇÐÒÌÉÄ®ÍÆ¿ÁÄÏ×ÄÌÇÇÆ¿ËÄÌÚÉÍÊÄп
Q Ï¿ÆËÄÐÑÇÑÄƿοÐÌÍÄÉÍÊÄÐÍÒËÄÌÛ×ÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿ % ÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒ

ÝØÄËÍÑÐÄÉÄÁÀ¿Â¿ÅÌÇÉÄ

Q ÒÀÄÏÇÑÄÎÏÇÍÑÉÏÚÑÚÈÃÍËÉÏ¿ÑÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÇÈÎÄÌ¿Ê °  ÁÍÇÆÀÄ

Å¿ÌÇÄÁÇÀÏÇÏÍÁ¿ÌÇÞÎÏÇÃÁÇÅÄÌÇÇÃÍËÉÏ¿ÑÐÊÄÃÒÄÑÍÑÉÏÚÑÛÌ¿ÐÑÍÊÛ
ÉÍÖÑÍÀÚÍÌÁÍ×ÄÊÁÎÄÌ¿ÊÎÊÍÑÌÍ 

Q Ï¿ÆËÄÐÑÇÑÄÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÚÉÍÑÍÏÚË¡ÚÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÇÐÛÁÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌ

ÌÚÔÃÊÞÌÇÔÂÌÄÆÿÔÎÍÃÐÑ¿ÁÉÇ

Q ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÎÍÃÐÑ¿ÁÉÒÐÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ËÇÌ¿ƿοÐÌÍËÉÍÊÄÐÄÇÁÁÄÏÌÇÑÄ

ÓÇÉпÑÍÏ ¡ 

Q ÁÄÏÌÇÑÄÌ¿ËÄÐÑÍÉÍÁÏÇÉÀ¿Â¿ÅÌÇÉ¿
®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤©¿ÑÄÂÍÏÇÖÄÐÉÇÆ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛÉ¿ËÄÏÚÁ
ÀÄÐÉ¿ËÄÏÌÚÄ×ÇÌÚ®ÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÇÎÏÍÁÄÏÞÈÑÄÿÁÊÄÌÇÄÁÍÐÌÍÁÌÚÔ×Ç
Ì¿ÔÇÁ×ÇÌ¿ÔƿοÐÌÍÂÍÉÍÊÄпÒËÄÌÛ×ÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿
®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤¦¿ËÄÌ¿ÉÍÊÄÐÌÚÔÃÇÐÉÍÁÌ¿ÃÇÐÉÇÃÏÒÂÍÂÍÑÇο Ì¿
ÎÏÇËÄÏÆ¿ËÄÌ¿×Ñ¿ËÎÍÁ¿ÌÌÚÔÃÇÐÉÍÁÊÇÑÚËÇÇÌ¿ÍÀÍÏÍÑ ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑ
ÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÒÝÆ¿ËÄÌÒÁÐÄÂÍÉÍËÎÊÄÉÑ¿ÉÏÄÎÄÅÌÚÔÀÍÊÑÍÁÌ¿ÀÍÊÑÚÐÍÍÑ
ÁÄÑÐÑÁÒÝØÄÈÃÊÇÌÚ¿Ñ¿ÉÅÄÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍƿοÐÌÍÂÍÉÍ
ÊÄпÃÏÒÂÍÈÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÇ
¯ÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞÐÍÔÏ¿ÌÇÑÛÐÌÞÑÚÄÀÍÊÑÚÇƿοÐÌÍÄÉÍÊÄÐÍÌ¿ÐÊÒÖ¿ÈÄÐ
ÊÇÁÀÒÃÒØÄË¡ÚÎÍÅÄÊ¿ÄÑÄÁÌÍÁÛÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛ×Ñ¿ÑÌÚÄÉÍÊÄÐÌÚÄÃÇÐÉÇ'*9(0
©­«®ª¤©±£ª¾ º°±¯­¢­¯¤«­¬±Ÿ·§¬

ŸÁÑÍËÍÀÇÊÛËÍÅÄÑÎÍÐÑ¿ÁÊÞÑÛÐÞÐÉÍËÎÊÄÉÑÍËÃÊÞÀÚÐÑÏÍÂÍÏÄËÍÌÑ¿×ÇÌ
'JY(P
©ÍËÎÊÄÉÑÃÊÞÀÚÐÑÏÍÂÍÏÄËÍÌÑ¿Ï¿ÐÎÍʿ¿ÄÑÐÞÎÍÃÍÀÇÁÉÍÈÀ¿Â¿ÅÌÇÉ¿Á
ÖÄËÍÿÌÖÇÉÄ Ÿ ¡ÉÍËÎÊÄÉÑÁÔÍÃÞÑ
Q ÎÏÇÐÎÍÐÍÀÊÄÌÇÄ ¡ ÃÊÞÃÄËÍÌÑ¿Å¿ÁÄÌÑÇÊÞ
Q ÉÍËÎÏÄÐÐÍÏ ° ÐË¿ÌÍËÄÑÏÍËÇÎÄÏÄÔÍÃÌÇÉ¿ËÇ
Q À¿ÊÊÍÌÖÇÉ % ÐÂÄÏËÄÑÇÆÇÏÒÝØÄÈÅÇÃÉÍÐÑÛÝ À¿ÊÊÍÌÖÇÉÍÐÌ¿ØÄÌ

ÑÏÒÀÉÍÈÃÊÞÆ¿ÊÇÁÉÇÅÇÃÉÍÐÑÇÁ×ÇÌÒÇÌ¿ÉÊÄÈÉÍÈÐÌ¿ÃÎÇÐÛÝŠ°ÉÍ
ÏÍÐÑÛÌÄÀÍÊÄÄÉËֿК®ÍÐÊÄÏÄËÍÌÑ¿×ÇÌÚÌ¿ÉÊÄÈÉÒÐÊÄÃÒÄÑ
Ï¿ÆËÄÐÑÇÑÛÌ¿ÎÄÏÄÃÌÄÈοÌÄÊÇпÊÍÌ¿ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍÁÎÍÊÄÆÏÄ
ÌÇÞÁÍÃÇÑÄÊÞ ÎÄÏÄÔÍÃÌÇÉ ¤ ÉÉÍÑÍÏÍËÒÎÍÃÐÍÄÃÇÌÞÄÑÐÞÑÏÒÀÉ¿

®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤®ÏÇÎÏÍÉÍÊÄÏÄËÍÌÑ×ÇÌÚÁÍÆËÍÅÄÌÄÐÊÇÃÇ¿ËÄÑÏ
ÎÍÁÏÄÅÃÄÌÇÞÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑÌÄÀÍÊÄÄËË
¬¿ÏÇÐÒÌÉÄÎÍÉ¿Æ¿ÌÚ
Ÿ ÎÏÍÉÍÊÏÄËÍÌÑÉÍÑÍÏÍÂÍÁÍÆËÍÅÄÌ ÍÑÁÄÏÐÑÇÞÇÊÇÎÍÁÏÄÅÃÄÌÇÞÃÇ¿
ËÄÑÏÍËÌÄÀÍÊÄÄËË 
# ¬¤ÎÍÃÊÄÅ¿ØÇÄÏÄËÍÌÑÒÎÏÍÉÍÊÚ

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  46  47  48  49   ..