Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 47

 

  Главная      Автомобили - Fiat     Fiat Panda / Classic - руководство по эксплуатации 2014 год

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  45  46  47  48   ..

 

 

Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 47

 

 ·Ñ¿ÑÌÍÄƿοÐÌÍÄÉÍÊÄÐÍÒËÄÌÛ×ÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿ ÂÃÄÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌÍ ÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÍ
ÑÍÊÛÉÍÃÊÞ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÈÿÌÌÍÈËÍÃÄÊǦ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛÄÂÍÌ¿¿ÁÑÍËÍÀÇÊÇ
ÃÏÒÂÇÔËÍÃÄÊÄÈÏ¿ÁÌÍÉ¿ÉÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛƿοÐÌÚÄÉÍÊÄпÍÑ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÈÃÏÒÂÇÔËÍÃÄ
ÊÄÈÌ¿¡¿×ÄË¿ÁÑÍËÍÀÇÊĦ¿Î¿ÐÌÍÄÉÍÊÄÐÍËÍÅÌÍÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÑÍÊÛÉÍÁÐÊÒÖ¿ÄÌÄÍÀ
ÔÍÃÇËÍÐÑÇ
®ÏÍÀÄÂÌ¿ƿοÐÌÍËÉÍÊÄÐÄÒËÄÌÛ×ÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿ÐÊÄÃÒÄÑÐÁÄÐÑÇÃÍÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÂÍËÇ
ÌÇËÒË¿ÎÏÇÜÑÍËÐÉÍÏÍÐÑÛÃÁÇÅÄÌÇÞÌÄÃÍÊÅÌ¿ÎÏÄÁÚ׿ÑÛÉËÖ¬¿ƿοÐÌÍËÉÍÊÄÐÄ
ÇËÄÄÑÐÞÌ¿ÉÊÄÈÉ¿ÐÒÉ¿Æ¿ÌÇÄËÍÐÌÍÁÌÚÔÎÏ¿ÁÇÊÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÇÇÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÇÈÎÍÄÂÍÇÐ
ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇݲÿÊÞÑÛÇÊÇÆ¿ÉÏÚÁ¿ÑÛÜÑÒÌ¿ÉÊÄÈÉÒÉ¿ÑÄÂÍÏÇÖÄÐÉÇÆ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞ©¿ÑÄÂÍ
ÏÇÖÄÐÉÇÆ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛÉÍÊοÉÌ¿ƿοÐÌÍÄÉÍÊÄÐÍÒËÄÌÛ×ÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿
¬¿Ì¿ÉÊÄÈÉÄÎÏÇÁÄÃÄÌÚÐÊÄÃÒÝØÇÄÒÉ¿Æ¿ÌÇÞÌ¿ÖÄÑÚÏÄÔÞÆÚÉ¿Ô¡ÌÇË¿ÌÇıÍÊÛÉÍÃÊÞ
ÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÞ°ÉÍÏÍÐÑÛÌÄÁÚ×ÄÉËÖ®ÏÇÎÄÏÁÍÈÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÆ¿ËÄ
ÌÇÑÛÌ¿×Ñ¿ÑÌÍÄÉÍÊÄÐͦ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÆ¿ÉÏÚÁ¿ÑÛÿÌÌÚÄÒÉ¿Æ¿ÌÇÞ
¦¿ËÄÌ¿ÉÍÊÄÐÌÚÔÃÇÐÉÍÁÌ¿ÃÇÐÉÇÃÏÒÂÍÂÍÑÇο Ì¿ÎÏÇËÄÏÆ¿ËÄÌ¿×Ñ¿ËÎÍÁ¿ÌÌÚÔÃÇÐ
ÉÍÁÊÇÑÚËÇ ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÒÝÆ¿ËÄÌÒÁÐÄÂÍÉÍËÎÊÄÉÑ¿ÉÏÄÎÄÅÌÚÔÀÍÊÑÍÁÌ¿
ÀÍÊÑÚÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÄÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿

¡¬§«Ÿ¬§¤

­ÀÍÆÌ¿ÖÛÑÄËÄÐÑÍÍÐÑ¿ÌÍÁÉÇÉ¿ÉÜÑÍÎÏÄÃÎÇпÌÍÎÏ¿ÁÇÊ¿ËÇÃÍÏÍÅÌÍÂÍÃÁÇÅÄÌÇÞ
ÁÉÊÝÖÇÑÄÓÍÌ¿ÏÇ¿Á¿ÏÇÈÌÍÈÐÇÂÌ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÐÁÄÑÍÍÑÏ¿Å¿ÝØÇÈÆÌ¿É¿Á¿
ÏÇÈÌÍÈÍÐÑ¿ÌÍÁÉÇÇÑÃ¥ÄÊ¿ÑÄÊÛÌÍÖÑÍÀÚοÐпÅÇÏÚÁÚ×ÊÇÇÆ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÍÐÍ
ÀÄÌÌÍÄÐÊÇÍÌÑÞÅÄÊÍÆ¿ÂÏÒÅÄÌÇÃÍÅÿÊÇÐÛÍÉÍÌÖ¿ÌÇÞÆ¿ËÄÌÚÉÍÊÄпÌ¿ÀÄÆÍοÐ
ÌÍËÏ¿ÐÐÑÍÞÌÇÇÍÑÎÏÍÄÆÅÄÈÖ¿ÐÑǤÐÊÇÃÍÏÍ¿ÇÃÄÑÎÍÃÒÉÊÍÌÇÊÇÌÄÇËÄÄÑÑÁÄÏÃÍ
ÂÍÎÍÉÏÚÑÇÞÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÎÍÃÉÍÊÄпÉÊÇÌÛÞÇÊÇÃÏÒÂÇÄÎÍÃÔÍÃÞØÇÄÎÏÄÃËÄÑÚ

¡¬§«Ÿ¬§¤

§¬¤¯µ§­¬¬º¨¦Ÿ®²°©£¡§¢Ÿ±¤ª¾

©¿ÑÄÂÍÏÇÖÄÐÉÇÆ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÆ¿ÎÒÐÉ¿ÑÛÃÁÇ¿ÑÄÊÛŠÐÑÍÊÖ
É¿šŠÐÀÒÉÐÇÏ¿šÇÊÇÎÏÇÃÁÇÅÄÌÇÇŠÎÍÃÂÍÏÉҚ
®ÍÃÍÀÌÚÄÎÍÎÚÑÉÇËÍÂÒÑÁÚÆÁ¿ÑÛÎÍοÿÌÇÄÑÍÎÊÇÁ¿ÁÉ¿
Ñ¿ÊÇÆ¿ÑÍÏÖÑÍÌÄËÇÌÒÄËÍÎÏÇÁÄÃÄÑÉÄÂÍÁÚÔÍÃÒÇÆÐÑÏÍÞ
®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤°ÊÄÃÒÄÑÎÍËÌÇÑÛÖÑÍÃÍÆ¿ÎÒÐÉ¿ÃÁÇ
¿ÑÄÊÞÒÐÇÊÇÑÄÊÛÑÍÏËÍÆÍÁÇÜÊÄÉÑÏÇÖÄÐÉÇÈÒÐÇÊÇÑÄÊÛÏÒ
ÊÄÁÍÂÍÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÄÐÊÇÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌ ÌÄÁÉÊÝÖÄÌÚÐÊÄ
ÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍÉÎÄÿÊÇÑÍÏËÍÆ¿ÇÉÏÒÊÄÁÍËÒÉÍÊÄÐÒÌÄÍÀÔÍ
ÃÇËÍÎÏÇÉÊ¿ÃÚÁ¿ÑÛÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÄÒÐÇÊÇÄ

¦Ÿ«¤¬Ÿ©­ª¤°Ÿ

­ ¸§¤²©Ÿ¦Ÿ¬§¾

ŸÁÑÍËÍÀÇÊÛËÍÅÄÑÎÍÐÑ¿ÁÊÞÑÛÐÞ ÎÍÆ¿É¿ÆÒÄÐÊÇÎÏÄÃÒ
ÐËÍÑÏÄÌÍ ÐÍÀÚÖÌÚË×Ñ¿ÑÌÚËƿοÐÌÚËÉÍÊÄÐÍËÊÇÀÍ
ƿοÐÌÚËÉÍÊÄÐÍËÒËÄÌÛ×ÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿£ÊÞÆ¿ËÄÌÚ
ÉÍÊÄп wÐËÿÌÌÚÈÏ¿ÆÃÄÊ
¦¿ËÄÌ¿ÉÍÊÄпÏ¿ÀÍÑ¿ÐÃÍËÉÏ¿ÑÍËÇƿοÐÌÚËÉÍÊÄ
ÐÍËÑÏÄÀÒÝÑÐÍÀÊÝÃÄÌÇÞÌÄÉÍÑÍÏÚÔËÄÏÎÏÄÃÍÐÑÍÏÍÅ
ÌÍÐÑÇÍÎÇпÌÌÚÔÌÇÅÄ®ÍÐÊÄÒÐÑ¿ÌÍÁÉÇƿοÐÌÍÂÍÉÍÊÄпÒËÄÌÛ×ÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿ÄÆÃÍÁÚÄÐÁÍÈÐÑÁ¿¿ÁÑÍËÍ
ÀÇÊÞÇÆËÄÌÞÝÑÐÞ§ÆÀÄ¿ÈÑÄÏÄÆÉÍÂÍÒÐÉÍÏÄÌÇÞÇÑÍÏËÍÅÄÌÇÞÉÏÒÑÚÔÎÍÁÍÏÍÑÍÁÌ¿
ÀÍÊÛ×ÍÈÐÉÍÏÍÐÑÇ·ÇÌ¿ƿοÐÌÍÂÍÉÍÊÄпÒËÄÌÛ×ÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿Ï¿ÐÐÖÇÑ¿Ì¿ÎÏÇ
ËÄÏÌÍÌ¿ÉËÎÏÍÀÄ¿ÎÍÐÊÄÖÄÂÍÍÌ¿ÎÍÃÊÄÅÇÑÆ¿ËÄÌÄÌ¿×ÇÌÒÑÍÂÍÅÄÑÇο©¿
ÑÄÂÍÏÇÖÄÐÉÇÆ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞËÍÌÑÇÏÍÁ¿ÑÛÍÀÚÖÌÒÝ×ÇÌÒÌ¿ÃÇÐÉƿοÐÌÍÂÍÉÍÊÄп
ÒËÄÌÛ×ÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿°ÎÒÐÑÇÁ×ÄÄÉÍÊÄÐÍÐÊÄÃÒÄÑÍÑÏÄËÍÌÑÇÏÍÁ¿ÑÛÇÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛ
Ì¿ËÄÐÑÍÉ¿ÉËÍÅÌÍÐÉÍÏÄĦ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍÄÎÏÇËÄÌÄÌÇÄÃÁÒÔÇÀÍÊÄÄ
ƿοÐÌÚÔÉÍÊÄÐÒËÄÌÛ×ÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿¬ÄÐÊÄÃÒÄÑÐË¿ÆÚÁ¿ÑÛÏÄÆÛÀÒÉÏÄÎÄÅÌÚÔ
ÀÍÊÑÍÁÎÄÏÄÃÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄËÍÌÇËÍÂÒÑпËÍÎÏÍÇÆÁÍÊÛÌÍÁÚÁÄÏÌÒÑÛÐÞ

¡¬§«Ÿ¬§¤

£ÍËÉÏ¿ÑËÍÅÌÍÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÃÊÞÆ¿ËÄÌÚÉÍÊÄÐÑÍÊÛÉÍÑÍÂÍ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÃÊÞÉÍÑÍÏÍ
ÂÍÍÌÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÇÊÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÈÑÍÈÅÄËÍÃÄÊÇ©¿ÑÄÂÍÏÇÖÄÐÉÇÆ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÇÐ
ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÃÍËÉÏ¿ÑÃÊÞÃÏÒÂÇÔÕÄÊÄÈÁÖ¿ÐÑÌÍÐÑÇÃÊÞÎÍÃÙÄË¿¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÈÃÏÒÂÇÔ
ËÍÃÄÊÄÈ©¿ÑÄÂÍÏÇÖÄÐÉÇÆ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÃÍËÉÏ¿ÑÎÏÇÁÚÎÍÊÌÄÌÇÇÏ¿ÀÍÑ
ÎÍÿÁÑÍËÍÀÇÊÄˬÄÎÏ¿ÁÇÊÛÌ¿ÞÒÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ÃÍËÉÏ¿Ñ¿ËÍÅÄÑÎÏÇÁÄÐÑÇÉοÃÄÌÇÝ¿Á
ÑÍËÍÀÇÊÞ©¿ÑÄÂÍÏÇÖÄÐÉÇÆ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÃÍËÉÏ¿ÑÃÊÞÎÍÃÙÄË¿ÂÏÒÆÍÁ
Ë¿ÐпÉÍÑÍÏÚÔÎÏÄÁÚ׿ÄÑÆÌ¿ÖÄÌÇÄÒÉ¿Æ¿ÌÌÍÄÌ¿Ñ¿ÀÊÇÖÉÄÃÍËÉÏ¿Ñ¿²ÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ÕÄ
ÎÄÈÎÏÍÑÇÁÍÐÉÍÊÛÅÄÌÇÞÌ¿ƿοÐÌÍÄÉÍÊÄÐÍÒËÄÌÛ×ÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿ÌÄÃÍÎÒÐÉ¿ÄÑÐÞ¡
ÐÁÞÆÇÐÜÑÇËÄÐÊÇÎÍÁÏÄÅÃÄÌ¿×ÇÌ¿ÎÄÏÄÃÌÄÂÍ ÁÄÃÒØÄÂÍ ÉÍÊÄпÇÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÇÐ
ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÕÄÎÇÎÏÍÑÇÁÍÐÉÍÊÛÅÄÌÇÞÐÌÇËÇÑÄÍÀÚÖÌÍÄÉÍÊÄÐÍÐÆ¿ÃÌÄÈÍÐÇÇÎÍ
ÐÑ¿ÁÛÑÄÌ¿ÎÄÏÄÃÌÝÝ¿Ì¿ÄÂÍËÄÐÑÍÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄƿοÐÌÍı¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËÏ¿ÐÎÍÊ¿
¿ÞÌ¿ÎÄÏÄÃÌÄÈÍÐÇÃÁÒËÞ×Ñ¿ÑÌÚËÇÉÍÊÄпËÇËÍÅÌÍÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛÌ¿ÌÇÔÕÄÎÇ

¡¬§«Ÿ¬§¤

¬ÄÎÏ¿ÁÇÊÛÌ¿ÞÒÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ÉÍÊοɿËÍÅÄÑÎÏÇÁÄÐÑÇÉÄÂÍÎÍÑÄÏÄÁÍÁÏÄËÞÃÁÇÅÄÌÇÞ¿Á
ÑÍËÍÀÇÊÞ©¿ÑÄÂÍÏÇÖÄÐÉÇÆ¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÏÄËÍÌÑÇÏÍÁ¿ÑÛÁÄÌÑÇÊÛ¦¿ÎÏÄØ¿ÄÑÐÞÁÐÑ¿Á
ÊÞÑÛÉ¿ÉÇÄÊÇÀÍÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÚËÄÅÃÒÃÇÐÉÍËÇ×ÇÌÍÈ®ÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÇÎÏÍÁÄÏÞÈÑÄÿÁ
ÊÄÌÇÄÁÍÆÃÒÔ¿Á×ÇÌ¿ÔÍÐÌÍÁÌÚÔÉÍÊÄÐÇƿοÐÌÍÂÍÉÍÊÄпÒËÄÌÛ×ÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿
£¿ÁÊÄÌÇÄÃÍÊÅÌÍÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÍÁ¿ÑÛÆÌ¿ÖÄÌÇÝÎÏÇÁÄÃÄÌÌÍËÒÁÂÊ¿ÁÄŠ±ÄÔÌÇÖÄÐÉÇÄÔ¿
Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉǚ

¡¬§«Ÿ¬§¤°ÊÄÃÒÄÑÆÌ¿ÑÛÖÑÍ
Q Ë¿ÐпÃÍËÉÏ¿Ñ¿ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑÉÂ
Q ÃÍËÉÏ¿ÑÌÄÑÏÄÀÒÄÑÌÇÉ¿ÉÍÈÏÄÂÒÊÇÏÍÁÉÇ
Q ÃÍËÉÏ¿ÑÌÄÎÍÃÊÄÅÇÑÏÄËÍÌÑÒÎÏÇÎÍÊÍËÉÄÄÂÍÐÊÄÃÒÄÑÆ¿ËÄÌÇÑÛÌ¿

ÌÍÁÚÈ

Q Ì¿ÃÍËÉÏ¿ÑÌÄÃÍÊÅÌ¿ÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛÐÞÌÇÉ¿É¿ÞÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌ¿ÞÍÐÌ¿

ÐÑÉ¿Æ¿ÇÐÉÊÝÖÄÌÇÄË×Ñ¿ÑÌÍÈÏÒÖÉÇ

£ÊÞÆ¿ËÄÌÚÉÍÊÄп
Q ÍÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÁËÄÐÑÄÂÃÄÍÌÌÄÐÍÆÿÐÑÎÍËÄÔÇÃÁÇÅÄÌÇÝÇ

ÂÃÄËÍÅÌÍÁÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÆ¿ËÄÌÇÑÛÉÍÊÄÐÍ®ÊÍØ¿ÃÉ¿ÃÍÊÅÌ¿ÀÚÑÛÎÍ
ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÂÍÏÇÆÍÌÑ¿ÊÛÌÍÈ¿ÄÄÎÍÉÏÚÑÇÄ wÑÁÄÏÃÚË

Q ÁÚÉÊÝÖÇÑÄÃÁÇ¿ÑÄÊÛÇÁÉÊÝÖÇÑÄÐÑÍÞÌÍÖÌÚÈÑÍÏËÍÆ
Q ÁÉÊÝÖÇÑÄÎÄÏÁÒÝÎÄÏÄÿÖÒÇÊÇÆ¿ÃÌÇÈÔÍÃ
Q ÎÏÇÎÍÃÌÇËÇÑÄÉÍÁÏÇÉÌ¿ÔÍÃÞØÇÈÐÞÁÀ¿Â¿ÅÌÇÉÄ Ÿ 
Q ÁÚÁÄÏÌÇÑÄÓÇÉпÑÍÏ ¡ 
Q ÇÆÁÊÄÉÇÑÄÎÍÃÐÑ¿ÁÉÒÐÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ¿ËÇ ° ÇÏ¿ÐÎÍÊÍÅÇÑÄÄÄÏÞÃÍËÐ

ÎÍÃÊÄÅ¿ØÇËÆ¿ËÄÌÄÉÍÊÄÐÍË

Q ÇÆÁÊÄÉÇÑÄƿοÐÌÍÄÉÍÊÄÐÍÒËÄÌÛ×ÄÌÌÍÂÍÏ¿ÆËÄÏ¿ % 
Q ÐÎÍËÍØÛÝÉÊÝÖ¿ ¤ ÁÔÍÃÞØÄÂÍÁÉÍËÎÊÄÉÑÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÍÐÊ¿ÀÛÑÄ

ÎÏÇËÄÏÌÍÌ¿ÍÃÇÌÍÀÍÏÍÑÀÍÊÑÚÉÏÄÎÊÄÌÇÞÉÍÊÄпÎÍÃÊÄÅ¿ØÄÂÍÆ¿
ËÄÌÄ

Q ÁÏ¿Ø¿ÞÏÒÖÉÒÃÍËÉÏ¿Ñ¿ÐÊÄÂÉ¿Ï¿ÐÉÏÍÈÑÄÄÂÍQ ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÃÍËÉÏ¿ÑÌ¿ÎÏÍÑÇÁËÄÑÉÇ

O Ì¿ÊÍÌÅÄÏÍÌÄÏÞÃÍËÐÉÍÊÄ

ÐÍËÎÍÃÊÄÅ¿ØÇËÆ¿ËÄÌÄ

Q ÒÀÄÃÇÑÄÐÛÖÑÍÊÍÌÅÄÏÍÌ ( ÁÍ×ÄÊÁοÆ ' ÃÍËÉÏ¿Ñ¿
Q ÎÏÄÃÒÎÏÄÃÇÑÄÌ¿ÔÍÃÞØÇÔÐÞÏÞÃÍËÊÝÃÄÈÍÑÍËÖÑÍ¡ÚÌ¿ËÄÏÄÌÚÎÍÃ

ÌÞÑÛ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÇÎÍÎÏÍÐÇÑÄÇÔÍÑÍÈÑÇÁÐÑÍÏÍÌÒÇÌÄÎÏÇɿпÑÛÐÞÉ
¿ÁÑÍËÍÀÇÊÝÎÍÉ¿¡ÚÌÄÍÎÒÐÑÇÑÄÄÂÍ

Q ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÌ¿ÒÐÑÏÍÈÐÑÁÍ * ÃÍËÉÏ¿Ñ¿ÏÒÖÉÒ ) ÇÁÏ¿Ø¿ÞÄÄÎÍÃÌÇ

ËÇÑÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÑ¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËÖÑÍÀÚÉÍÊÄÐÍÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛÁÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔ
пÌÑÇËÄÑÏ¿ÔÍÑÆÄËÊÇ¡Ï¿Ø¿ÞÏÒÖÉÒÃÍËÉÏ¿Ñ¿ÎÏÇËÇÑÄÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÄ
ËÄÏÚÖÑÍÀÚÌÄÍտϿοÑÛÏÒÉÒÍÆÄËÊÝ®ÍÃÁÇÅÌÚÄÖ¿ÐÑÇÃÍËÉÏ¿Ñ¿
ÖÄÏÁÞÉÇ׿ÏÌÇÏÚ Ñ¿ÉÅÄËÍÂÒÑÐÑ¿ÑÛÎÏÇÖÇÌÍÈÑÏ¿ÁËÚÌÄÎÏÇɿпÈ
ÑÄÐÛÉÌÇˤÐÊÇ¡ÚÇÐοÖÉ¿ÊÇÐÛÐË¿ÆÉÍÈÑØ¿ÑÄÊÛÌÍÁÚËÍÈÑÄÏÒÉÇ

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  45  46  47  48   ..