Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 60

 

  Главная      Автомобили - Fiat     Fiat Panda / Classic - руководство по эксплуатации 2014 год

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  58  59  60  61   ..

 

 

Fiat Panda / Classic (2014 год). Руководство - часть 60

 

 ¦¿ËÄÌ¿ØÄÑÍÉÐÑÄÉÊÍÍÖÇÐÑÇÑÄÊÞÁÄÑÏÍÁÍÂÍÐÑÄÉÊ¿

£ÄÈÐÑÁÒÈÑÄÐÊÄÃÒÝØÇËÍÀÏ¿ÆÍË
Q ÎÍÃÌÇËÇÑÄÏÚÖ¿Â Ÿ ÐÑÄÉÊÍÍÖÇÐÑÇÑÄÊÞÇÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄØÄÑÉÒÎÄÏÎÄÌÃÇ

ÉÒÊÞÏÌÍÏÚÖ¿ÂÒ

Q Ì¿ÅËÇÑÄÌ¿ÞÆÚÖÍÉ # ÎÏÒÅÇÌÚÓÇÉпÑÍÏ¿ØÄÑÉÇÇÇÆÁÊÄÉÇÑÄÆ¿ËÄÌÞ

ÄËÒÝØÄÑÉÒÇÆÏÚֿ¿ Ÿ 

Q ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÌÍÁÒÝØÄÑÉÒÁÐÑ¿ÁÇÁÞÆÚÖÍÉÓÇÉпÑÍÏ¿ÁÆ¿ÂÌÒÑÒÝÖ¿ÐÑÛ

ÏÚֿ¿²ÀÄÃÇÑÄÐÛÁÑÍËÖÑÍØÄÑÉ¿Ì¿ÃÄÅÌÍÆ¿ÉÏÄÎÊÄÌ¿

¦¿ËÄÌ¿ØÄÑÍÉÍÖÇÐÑÇÑÄÊÞÆ¿ÃÌÄÂÍÐÑÄÉÊ¿

£ÄÈÐÑÁÒÈÑÄÐÊÄÃÒÝØÇËÍÀÏ¿ÆÍË
Q ÎÍÃÌÇËÇÑÄÉÏÚ×ÉÒ Ÿ ÍÑÁÄÏÌÇÑÄ¿ÈÉÒ ¡ ÉÏÄÎÞØÒÝÏÚÖ¿ÂÐÑÄÉÊÍ

ÍÖÇÐÑÇÑÄÊÞÉÍÐÇÇÐÌÇËÇÑÄÏÚÖ¿Â

Q ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÌÍÁÚÈÏÚÖ¿ÂÇÆ¿ÑÞÌÇÑÄ¿ÈÉÒÃÍÒÎÍÏ¿
Q ÍÎÒÐÑÇÑÄÉÏÚ×ÉÒ¥§©ª¤¯º­«º¡Ÿ±¤ª¤¨

­ËÚÁ¿ÑÄÊÛÁÄÑÏÍÁÍÂÍÐÑÄÉÊ¿

¤ÐÊÇÍËÚÁ¿ÑÄÊÇÌÄÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÁÎÄÏÁÒÝÍÖÄÏÄÃÛÎÏÍÁÄÏÛÑÄÄÐÑÛÊÇÅÇÃ
ÉÍÐÑÛÁÀ¿ÖÉÄ ÐËÏ¿ÆÃÄÊŠ®ÏÍÁÄÏÉ¿ÒÏÍÁÌÄÈÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÍÌÌÚÔÅÇÃÉÍÐ
ÑÄȚÁÌ¿ÐÑÍÞØÄÈÂÊ¿ÁÄ 
¦¿ÑÄËÎÏÍÁÄÏÛÑÄÌÄÆ¿ÐÍÏÇÊÇÐÛÊÇÍÑÁÄÏÐÑÇÞÅÇÉÊÄÏÍÁ®ÏÇÌÄÍÀÔÍÃÇ
ËÍÐÑÇÎÏÍÖÇÐÑÇÑÄÇÔÀÒÊ¿ÁÉÍÈ
¬¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÐÑÏÒÈÏÄÂÒÊÇÏÒÄÑÐÞÌ¿ÉÊÍÌÍËÅÇÉÊÄÏÍÁ
ÐÑÏÒÇÃÍÊÅÌÚÀÚÑÛÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÚÁÑÍÖÉÇÏ¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÌÚÄÌ¿Ï¿ÐÐÑÍÞÌÇÇ
ÎÏÇËÄÏÌÍÁÚÐÍÑÚÐÑÄÉÊ¿ÍÑÄÂÍÁÄÏÔÌÄÂÍÉÏ¿Þ

­ËÚÁ¿ÑÄÊÛÆ¿ÃÌÄÂÍÐÑÄÉÊ¿

¥ÇÉÊÄÏÚÍËÚÁ¿ÑÄÊÞÆ¿ÃÌÄÂÍÐÑÄÉÊ¿ wÓÇÉÐÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄ
©ÍÏÎÒÐÅÇÉÊÄÏÍÁÏ¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÌ¿ÃÆ¿ÃÌÇËÐÑÄÉÊÍË©²¦­¡

¦Ÿ¸§±Ÿ­±Ÿ±«­°³¤¯¬º´¡­¦£¤¨°±¡§¨

­ÐÌÍÁÌÚËÇÎÏÇÖÇÌ¿ËÇÉÍÏÏÍÆÇÇÞÁÊÞÝÑÐÞ
Q Æ¿ÂÏÞÆÌÄÌÇÄ¿ÑËÍÐÓÄÏÚ
Q Æ¿ÐÍÊÄÌÌÍÐÑÛÇÎÍÁÚ×ÄÌÌ¿ÞÁÊ¿ÅÌÍÐÑÛÁÍÆÃÒÔ¿

ËÍÏÐÉÍÈÅ¿ÏÉÇÈÇÁÊ¿ÅÌÚÈÉÊÇË¿Ñ 

Q ÐÄÆÍÌÌÚÄÎÍÂÍÃÌÚÄÒÐÊÍÁÇÞ
¬ÄÐÑÍÇÑÌÄÃÍÍÕÄÌÇÁ¿ÑÛÇÏ¿ÆÏÒ׿ÝØÄÄÊ¿ÉÍÉÏ¿ÐÍÖÌÍÄ
ÎÍÉÏÚÑÇÄÁÍÆÃÄÈÐÑÁÇÄÐÍÃÄÏÅ¿ØÄÈÐÞÁÁÍÆÃÒÔÄÎÚÊÇÇ
ÎÏÇÌÍÐÇËÍÂÍÁÄÑÏÍËÎÄÐÉ¿ÂÏÞÆÇÇÉ¿ËÌÄÈÁÚÊÄÑ¿Ý
ØÇÔÇÆÎÍÃÉÍÊÄÐÃÏÒÂÇÔ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÈ
®ÏÇÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁijǿѮ¿ÌÿÀÚÊÇÁÌÄÃÏÄÌÚÌÍÁÄÈ
×ÇÄÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÝØÇÄÌ¿ÃÄÅÌÒÝÆ¿ØÇÑÒÉÒ
ÆÍÁ¿ÍÑÉÍÏÏÍÆÇÇ

¡ÍÑÌÄÉÍÑÍÏÚÄÇÆÌÇÔ
Q ÎÏÇËÄÌÄÌÇÄÊ¿ÉÍÉÏ¿ÐÍÖÌÚÄË¿ÑÄÏÇ¿ÊÚÇÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈ

ÍÉÏ¿ÐÉÇÉÒÆÍÁ¿¿ϿÌÑÇÏÒÝØÇÔÁÚÐÍÉÒÝÐÑÄÎÄÌÛÆ¿
ØÇÑÚÍÑÉÍÏÏÍÆÇÇÇÐÑÍÈÉÍÐÑÛÉËÄÔ¿ÌÇÖÄÐÉÇËÁÍÆ
ÃÄÈÐÑÁÇÞË

Q ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄÍÕÇÌÉÍÁ¿ÌÌÍÂÍ ÇÊÇÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÍÀ

Ï¿ÀÍÑ¿ÌÌÍÂÍ ÎÏÍÉ¿Ñ¿ÍÑÊÇÖ¿ÝØÄÂÍÐÞÁÚÐÍÉÍÈÉÍÏ
ÏÍÆÇÍÌÌÍÈÐÑÍÈÉÍÐÑÛÝ

Q ÃÌÇØÄËÍÑÍÏÌÚÈÍÑÐÄÉÉÍÊÄÐÌÚÄ¿ÏÉÇÇÃÏÒÂÇÄÃÄ

Ñ¿ÊÇÎÍÉÏÚÑÚÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚËÁÚÐÍÉÍÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚËÆ¿
ØÇÑÌÚËÐÍÐÑ¿ÁÍË

Q ÐÍÐÑ¿ÁÌ¿ÎÍÊÇËÄÏÌÍÈÍÐÌÍÁÄÆ¿ØÇØ¿ÄÑпËÚÄÉÏÇ

ÑÇÖÌÚÄÃÄÑ¿ÊÇÉÒÆÍÁ¿ÌÇÅÌÝÝÖ¿ÐÑÛÃÁÄÏÌÚÔÎÏÍ
ÄËÍÁÁÌÒÑÏÄÌÌÇÄÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇÉÏÚÊÛÄÁÎÍÏÍÂÇÇÑÎ

Q ÁÐÄÉÒÆÍÁÌÚÄÃÄÑ¿ÊÇÉÍÏÍÀÖ¿ÑÍÂÍÐÄÖÄÌÇÞÇËÄÝÑ

ÁÄÌÑÇÊÞÕÇÍÌÌÚÄÍÑÁÄÏÐÑÇÞÖÑÍÎÏÄÃÍÑÁÏ¿Ø¿ÄÑÍÀ
Ï¿ÆÍÁ¿ÌÇÄÉÍÌÃÄÌпѿÇÐÉÍÎÊÄÌÇÄÁÊ¿ÂÇÉÍÑÍÏÚÄ
ËÍÂÒÑÐÑ¿ÑÛÎÏÇÖÇÌÍÈÁÍÆÌÇÉÌÍÁÄÌÇÞÏÅ¿ÁÖÇÌÚ°­¡¤±º®­²´­£²¦Ÿ©²¦­¡­«

©Ï¿ÐÉ¿

ª¿ÉÍÉÏ¿ÐÍÖÌÍÄÎÍÉÏÚÑÇÄÌÄÐÄÑÌÄÑÍÊÛÉÍÜÐÑÄÑÇÖÄÐÉÒÝ
ÓÒÌÉÕÇÝ wÍÌÍÆ¿ØÇØ¿ÄÑËÄÑ¿ÊÊ
«ÄÐÑ¿ÐÎÍÑÄÏÑÍÈÉÏ¿ÐÉÍÈÇÐÂÊÒÀÍÉÇËÇÕ¿Ï¿ÎÇÌ¿ËÇ
ÐÊÄÃÒÄÑÐÏ¿ÆÒÅÄÎÍÃÉÏ¿ÐÇÑÛÁÍÇÆÀÄÅ¿ÌÇÄÁÍÆÌÇÉÌÍÁÄ
ÌÇÞÏÅ¿ÁÖÇÌÚ£ÊÞÎÍÃÉÏ¿ÐÉÇÇÐÎÍÊÛÆÒÈÑÄÑÍÊÛÉÍÓÇÏ
ËÄÌÌÚÄË¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ ÐËÏ¿ÆÃÄÊŠ±¿ÀÊÇÖÉ¿ÐÒÉ¿Æ¿ÌÇÄË
ÉÍÿÉÏ¿ÐÉÇÉÒÆÍÁ¿šÁÂÊ¿ÁÄŠ±ÄÔÌÇÖÄÐÉÇÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇ
Éǚ 
­ÀÚÖÌÚÈÒÔÍÃÆ¿Ê¿ÉÍÉÏ¿ÐÍÖÌÚËÎÍÉÏÚÑÇÄËÎÍÃÏ¿ÆÒ
ËÄÁ¿ÄÑËÚÑÛÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÐÎÄÏÇÍÃÇÖÌÍÐÑÛÝÍÎÏÄÃÄ
ÊÞÄËÍÈÒÐÊÍÁÇÞËÇÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇǬ¿ÎÏÇËÄÏÁËÄÐÑÌÍÐ
ÑÞÔÐÁÚÐÍÉÍÈÆ¿ÂÏÞÆÌÄÌÌÍÐÑÛÝ¿ÑËÍÐÓÄÏÌÍÂÍÁÍÆÃÒÔ¿
ÇÊÇÎÏÇÄÆÃÄÎÍÃÍÏÍ¿ËÎÍÐÚοÌÌÚËÐÍÊÛÝ¿ÁÑÍËÍ
ÀÇÊÛÐÊÄÃÒÄÑËÚÑÛÖ¿ØÄ
«ÚÑÛ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÐÊÄÃÒÄÑÑ¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË
Q ÒÀÄÏÇÑÄ¿ÌÑÄÌÌÒÐÉÏÚ×Ç¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞÖÑÍÀÚÌÄÎÍ

ÁÏÄÃÇÑÛÄÄÁ¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÍÈËÍÈÉÄ

Q ÎÍÊÄÈÑÄÉÒÆÍÁÇÆ×Ê¿Ì¿ÌÄÐÇÊÛÌÍÈÐÑÏÒÄÈÁÍÃÚÇÆ

×Ê¿Ì¿

Q ÁÚËÍÈÑÄÉÒÆÍÁÂÒÀÉÍÈÐËÍÖÄÌÌÍÈÐÊ¿ÀÚËÏ¿ÐÑÁÍÏÍË

ËÍÝØÄÂÍÐÏÄÃÐÑÁ¿­ÎÍÊ¿ÐÉÇÁ¿ÈÑÄÂÒÀÉÒÉ¿ÉËÍÅÌÍ
Ö¿ØÄ

Q ÑØ¿ÑÄÊÛÌÍÍÎÍÊÍÐÌÇÑÄÉÒÆÍÁÁÍÃÍÈÇÁÚÐÒ×ÇÑÄÐÑÏÒ

ÄÈÐÅ¿ÑÍÂÍÁÍÆÃÒÔ¿ÇÊÇÎÏÍÑÏÇÑÄÆ¿Ë×ÄÈ

­ÐÍÀÍÑØ¿ÑÄÊÛÌÍÐÊÄÃÒÄÑÎÏÍÐÒ×ÇÑÛÐÉÏÚÑÚÄËÄÐÑ¿
ÃÁÄÏÌÚÄÎÏÍÄËÚÎÏÍÄËÉ¿ÎÍÑ¿ÉÏ¿ÞÓ¿ÏÂÃÄËÍÅÄÑ
Æ¿ÐÑ¿ÇÁ¿ÑÛÐÞÁÍÿ®ÍÐÊÄËÚÑÛÞÏÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞÌÄÐÑ¿
ÁÇÑÛ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÐÏ¿ÆÒÁ¿ϿÅ¿ÿÑÛÄËÒÌÄÉÍÑÍÏÍÄ
ÁÏÄËÞÎÍÐÑÍÞÑÛÌ¿ÍÑÉÏÚÑÍËÁÍÆÃÒÔÄÖÑÍÀÚÁʿ¿ÒÐÎÄ
Ê¿ÇÐοÏÇÑÛÐÞ
¬ÄÐÊÄÃÒÄÑËÚÑÛ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÄÐÊÇÍÌÃÍÊÂÍÐÑÍÞÊÌ¿
ÐÍÊÌÕÄÇÊÇÄÐÊÇÉÏÚ×É¿É¿ÎÍÑ¿ÄØÄÌÄÍÐÑÚÊ¿ÉÏ¿ÐÉ¿
ËÍÅÄÑÎÍÑÄÏÞÑÛÀÊÄÐÉ
¬¿ÏÒÅÌÚÄÎÊ¿ÐÑË¿ÐÐÍÁÚÄÃÄÑ¿ÊÇÐÊÄÃÒÄÑËÚÑÛÑ¿ÉÅÄ
É¿ÉÇÁÄÐÛÉÒÆÍÁ
°Ñ¿Ï¿ÈÑÄÐÛÌÄοÏÉÍÁ¿ÑÛ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÎÍÃÃÄÏÄÁÛÞËÇ
°ËÍÊÇÐÑÚÄÁÄØÄÐÑÁ¿ÉÍÑÍÏÚÄËÍÂÒÑÎÍοÐÑÛÐÃÄÏÄÁ¿
Ì¿¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÃÄÊ¿ÝÑÉÏ¿ÐÉÒË¿ÑÍÁÍÈÇËÍÂÒÑÐÎÍÐÍÀ
ÐÑÁÍÁ¿ÑÛÏ¿ÆÁÇÑÇÝÉÍÏÏÍÆÇÇ
®¯¤£²®¯¤¥£¤¬§¤®ÑÇÖÇÈÎÍËÄÑÐËÚÁ¿ÈÑÄÐÉÒÆÍÁ¿
ÐÏ¿ÆÒÅÄÎÏÇÖÄËÍÖÄÌÛÍÐÑÍÏÍÅÌÍÎÍÑÍËÒÖÑÍÁÌÄË
ÐÍÃÄÏÅ¿ÑÐÞ¿ÂÏÄÐÐÇÁÌÚÄÉÇÐÊÍÑÚ

«ÍÝØÇÄÐÏÄÃÐÑÁ¿Æ¿ÂÏÞÆÌÞÝÑÁÍÃÒ«ÚÑÛ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÐÊÄÃÒÄÑÑÍÊÛÉÍÁËÄÐÑ¿ÔÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÌÚÔÃÊÞ
ÐÀÍÏ¿ÇÍÖÇÐÑÉÇÐÑÍÖÌÚÔÁÍÃ

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  58  59  60  61   ..