Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник - частина 2

 

  Главная      Учебники - Разные     Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..   1  2  3   ..

 

 

Україна у цифрах 2009 р. Статистичний збірник - частина 2

 

 

НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
2.6. Зведені національні рахунки
РАХУНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
(у фактичних цінах; млн.грн.)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ресурси
Випуск (в
основних цінах)
373893
504008
603704
809988
99563011821791565055 2072172
Імпорт товарів і
послуг
97643
114501
147525
193120
223555
269200
364373
520588
Податки на
продукти
27338
25484
28205
33122
54183
71618
88212
126425
Субсидії на
продукти
-1530
-868
-1078
-1055
-1332
-1588
-2275
-2545
Усього
497344
643125
77835610351751272036 1521409 2015365 2716640
Використання
Проміжне
споживання
229631
302814
363487
496942
607029
708056
930261 1247996
Кінцеві споживчі
витрати
127982
170325
201624
245556
337879
424906
558581
758902
індивідуальні
115887
153589
180730
221713
306769
385681
509533
695618
колективні
120951
16736
20894
23843
31110
39225
49048
63284
Валове
нагромадження
основного
капіталу
33427
43289
55075
77820
96965
133874
198348
250158
Зміна запасів
матеріальних
оборотних
коштів
-42
2209
3661
-4883
2736
655
4685
14379
Придбання за
виключенням
вибуття цінностей
146
96
115
133
175
211
285
346
Експорт товарів і
послуг
106200
124392
154394
219607
227252
253707
323205
444859
Усього
497344
643125
77835610351751272036 1521409 2015365 2716640
1 Див. другу виноску до табл. 2.4.
Україна у цифрах у 2009 році
31
Державний комітет статистики України
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
РАХУНОК ВИРОБНИЦТВА
(у фактичних цінах; млн.грн.)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ресурси
Випуск (в основних
цінах)
373893
504008
603704
809988
99563011821791565055 2072172
Податки за
виключенням
субсидій на
продукти
25808
24616
27127
32067
52851
70030
85937
123880
Усього
399701
528624
630831
84205510484811252209 1650992 2196052
Використання
Проміжне
споживання
229631
302814
363487
496942
607029
708056
930261 1247996
Валовий
внутрішній продукт
(у ринкових цінах)
170070
225810
267344
345113
441452
544153
720731
948056
Усього
399701
528624
630831
84205510484811252209 1650992 2196052
Споживання
основного капіталу
-30223
-36160
-38885
-46576
-50545
-58265
-73071
-87914
Чистий внутрішній
продукт
139847
189650
228459
298537
390907
485888
647660
860142
РАХУНКИ РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДУ
РАХУНКИ ПЕРВИННОГО РОЗПОДІЛУ ДОХОДУ
Рахунок утворення доходу
(у фактичних цінах; млн.грн.)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ресурси
Валовий внутрішній
продукт (у ринкових
цінах)
170070 225810 267344 345113 441452 544153 720731 948056
Усього
170070 225810 267344 345113 441452 544153 720731 948056
Використання
Оплата праці
найманих
працівників
71930 103117 122188 157450 216600 268631 351936 470464
Податки на
виробництво та
імпорт
31707
30764
34277
40018
62777
82377 101230 142599
Субсидії на
виробництво та
імпорт
-3184
-3125
-4030
-4855
-6700
-8891 -13389 -25817
Валовий прибуток,
змішаний доход
69617
95054 114909 152500 168775 202036 280954 360810
Усього
170070 225810 267344 345113 441452 544153 720731 948056
Чистий прибуток,
змішаний доход
39394
58894
76024 105924 118230 143771 207883 272896
32
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
Рахунок розподілу первинного доходу
(у фактичних цінах; млн.грн.)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ресурси
Валовий прибуток,
змішаний доход
69617
95054114909152500 168775 202036 280954 360810
Оплата праці найманих
працівників
72099103490122940 158578 218384 271313 363041 489447
Податки на
виробництво та імпорт
31707
30767
34279
40020
62780
82379101233 142602
на продукти
27338
25484
28205
33122
54183
71618
88212 126425
інші, пов’язані з
виробництвом
4369
5283
6074
6898
8597
10761
13021
16177
Субсидії на
виробництво та імпорт
-3184
-3125
-4030
-4855
-6700
-8891 -13389 -25817
на продукти
-1530
-868
-1078
-1055
-1332
-1588
-2275
-2545
інші, пов’язані з
виробництвом
-1654
-2257
-2952
-3800
-5368
-7303 -11114 -23272
Доход від власності,
одержаний від інших
країн
598
474
581
910
2035
4000
7302
9318
Усього
170837226660268679 347153 445274 550837 739141 976360
Використання
Доход від власності,
сплачений іншим
країнам
5895
4075
4432
5467
8863
15378
21735
37004
Валовий національний
доход
164942222585264247 341686 436411 535459 717406 939356
Усього
170837226660268679 347153 445274 550837 739141 976360
Чистий національний
доход
134719186425225362 295110 385866 477194 644335 851442
РАХУНОК ВТОРИННОГО РОЗПОДІЛУ ДОХОДУ
(у фактичних цінах; млн.грн.)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ресурси
Валовий національний
доход
164942222585264247 341686 436411 535459 717406 939356
Поточні податки на
доходи, майно тощо,
одержані від інших країн
45
2
281
444
633
1221
Інші поточні трансферти,
одержані від інших країн
6099
10669
12299
14481
15907
17801
20829
21240
Усього
171086233256276546 356167 452599 553704 738868 961817
Використання
Соціальні допомоги,
крім допомог в натурі,
сплачені іншим країнам
106
2
2
3
4
6
8
13
Інші поточні трансферти,
сплачені іншим країнам
1102
297
590
800
1354
1812
3062
5429
Валовий наявний доход
169878232957275954 355364 451241 551886 735798 956375
Усього
171086233256276546 356167 452599 553704 738868 961817
Чистий наявний доход
139655196797237069 308788 400696 493621 662727 868461
Україна у цифрах у 2009 році
33
Державний комітет статистики України
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
РАХУНКИ ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДУ
Рахунок використання наявного доходу
(у фактичних цінах; млн.грн.)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ресурси
Валовий наявний
доход
169878 232957 275954 355364 451241 551886 735798 956375
Усього
169878 232957 275954 355364 451241 551886 735798 956375
Використання
Кінцеві споживчі
витрати
127982 170325 201624 245556 337879 424906 558581 758902
індивідуальні
115887 153589 180730 221713 306769 385681 509533 695618
колективні
120951
16736
20894
23843
31110
39225
49048
63284
Валове
заощадження
41896
62632
74330 109808 113362 126980 177217 197473
Усього
169878 232957 275954 355364 451241 551886 735798 956375
Чисте заощадження
11673
26472
35445
63232
62817
68715 104146
109559
1 Див. другу виноску до табл. 2.4.
РАХУНКИ НАГРОМАДЖЕННЯ
РАХУНОК КАПІТАЛУ
(у фактичних цінах; млн.грн.)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві
Чисте заощадження
11673
26472
35445
63232
62817
68715104146 109559
Капітальні трансферти,
одержані від інших країн
112
59
101
71
101
136
115
Капітальні трансферти,
сплачені іншим країнам
-1
-112
-96
-121
-121
Усього (зміни чистого
багатства за рахунок
заощадження та
капітальних трансфертів)
11673
26584
35503
63333
62776
68720104161 109553
Зміни в активах
Валове нагромадження
основного капіталу
33427
43289
55075
77820
96965133874198348 250158
Споживання основного
капіталу
-30223 -36160 -38885 -46576 -50545 -58265 -73071 -87914
Зміна запасів матеріальних
оборотних коштів
-42
2209
3661
-4883
2736
655
4685
14379
Придбання за
виключенням вибуття
цінностей
146
96
115
133
175
211
285
346
Придбання за
виключенням вибуття
невироблених
нефінансових активів
-27
16
10
289
-10
-32
Чисте кредитування (+),
чисте запозичення (-)
8365
17177
15521
36829
13156
-7745 -26086 -67384
Усього
11673
26584
35503
63333
62776
68720104161 109553
34
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
ФІНАНСОВИЙ РАХУНОК
(у фактичних цінах; млн.грн.)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві
Чисте кредитування (+),
чисте запозичення (-)
15521
36829
13156
-7745
-26086
-67384
Статистична розбіжність
5239
154
959
-555
5940
-4601
Чисте прийняття фінансових
зобов’язань
6510
43129
81584
94336
196471
189927
Готівкові гроші та депозити
1497
1751
4562
81
8499
14919
Цінні папери, крім акцій
4934
11347
13755
17046
29018
-11556
Кредити та позики
4141
18192
23421
45005
88380
95868
Акції та інші види участі в капіталі
-1498
8800
39950
27901
53560
57365
Інша кредиторська заборгованість
-2564
3039
-104
4303
17014
33331
Зміни в активах
Чисте придбання фінансових
активів
16792
79804
93781
87146
164445 127144
Монетарне золото
та спеціальні права запозичення
-59
-80
51
96
111
120
Готівкові гроші та депозити
12123
36173
57265
36284
91198
71151
Цінні папери, крім акцій
2679
1093
16351
21699
32158
7785
Кредити та позики
53
972
1076
1116
3091
2378
Акції та інші види участі в капіталі
156
-50
1493
-632
3896
5164
Інша дебіторська заборгованість
1840
41696
17545
28583
33991
40546
Україна у цифрах у 2009 році
35
Державний комітет статистики України
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
2.7. Національні рахунки інституційних секторів економіки у 2008 році
РАХУНОК ВИРОБНИЦТВА
(у фактичних цінах; млн.грн.)
Некомерційні
Оплата
Сектор
організації,
Домашні
послуг
Уся
Нефінансові
Фінансові
загального
що
господар-
фінансових
еконо-
корпорації
корпорації
державного
обслуговують
ства
посеред-
міка
управління
домашні
ників
господарства
Ресурси
Випуск
(в основних
цінах)
1555141
91481
179921
238372
7257
0 2072172
Усього
1555141
91481
179921
238372
7257
0 2072172
Використання
Проміжне
споживання
1032278
23372
55099
97598
3111
36538 1247996
Валова
додана
вартість
522863
68109
124822
140774
4146
-36538
824176
Усього
1555141
91481
179921
238372
7257
0 2072172
Споживання
основного
капіталу
-71861
-3411
-10040
-1456
-1146
-87914
Чиста
додана
вартість
451002
64698
114782
139318
3000
-36538
736262
36
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
РАХУНКИ РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДУ
РАХУНКИ ПЕРВИННОГО РОЗПОДІЛУ ДОХОДУ
Рахунок утворення доходу
(у фактичних цінах; млн.грн.)
Некомерційні
Сектор
організації,
Оплата
Домашні
Уся
Нефінансові
Фінансові
загального
що
послуг
господар-
еконо-
корпорації
корпорації
державного
обслуговують
фінансових
ства
міка
управління
домашні
посередників
господарства
Ресурси
Валова додана
вартість
522863
68109
124822
140774
4146
-36538 824176
Усього
522863
68109
124822
140774
4146
-36538
824176
Використання
Оплата праці
найманих
працівників
320801
25832
114653
6433
2745
470464
Інші податки,
пов’язані з
виробництвом
12960
901
129
1929
255
16174
Інші субсидії,
пов’язані з
виробництвом
-23089
-183
-23272
Валовий
прибуток,
змішаний
доход
212191
41376
10040
132595
1146
-36538 360810
Усього
522863
68109
124822
140774
4146
-36538
824176
Чистий
прибуток,
змішаний
доход
140330
37965
0
131139
0
-36538
272896
Україна у цифрах у 2009 році
37
Державний комітет статистики України
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
Рахунок розподілу первинного доходу
(у фактичних цінах; млн.грн.)
Некомерційні
Сектор
організації,
Оплата
Домашні
Уся
Нефінансові
Фінансові
загального
що
послуг
господар-
еконо-
корпорації
корпорації
державного
обслуговують
фінансових
ства
міка
управління
домашні
посередників
господарства
Ресурси
Валовий
прибуток,
змішаний
доход
212191
41376
10040
132595
1146
-36538
360810
Оплата праці
найманих
працівників
489447
489447
Податки на
виробництво
та імпорт
142602
142602
на продукти
126425
126425
інші,
пов’язані з
виробництвом
16177
16177
Субсидії на
виробництво
та імпорт
-25817
-25817
на продукти
-2545
-2545
інші,
пов’язані з
виробництвом
-23272
-23272
Доход від
власності
5980
101818
20325
28432
22
156577
Коригування
на оплату
послуг
фінансових
посередників
-36538
36538
0
Усього
218171
106656
147150
650474
1168
0 1123619
Використання
Доход від
власності
89547
59835
4463
30406
12
184263
Валове сальдо
первинних
доходів
128624
46821
142687
620068
1156
0
939356
Усього
218171
106656
147150
650474
1168
0 1123619
Чисте сальдо
первинних
доходів
56763
43410
132647
618612
10
0 851442
38
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
РАХУНОК ВТОРИННОГО РОЗПОДІЛУ ДОХОДУ
(у фактичних цінах; млн.грн.)
Некомерційні
Оплата
Сектор
організації,
послуг
загального
Домашні
Уся
Нефінансові
Фінансові
що
фінан-
держав-
господар-
еконо-
корпорації
корпорації
обслуговують
сових
ного
ства
міка
домашні
посеред-
управління
господарства
ників
Ресурси
Валове сальдо
первинних
доходів
128624
46821
142687
620068
1156
0
939356
Поточні податки
на доходи, майно
тощо
92991
92991
Внески на
соціальне
страхування
7689
339
130053
91
138172
Соціальні
допомоги, крім
допомог в натурі
180455
180455
Інші поточні
трансферти
2779
8393
39964
26092
6676
83904
Усього
139092
55553
405695
826615
7923
0 1434878
Використання
Поточні податки
на доходи, майно
тощо
40821
4023
46926
91770
Внески на
соціальне
страхування
3081
44
135047
138172
Соціальні
допомоги, крім
допомог в натурі
7689
339
172349
91
180468
Інші поточні
трансферти
9515
7999
41886
8693
68093
Валовий наявний
доход
77986
43192
191416
635949
7832
0
956375
Усього
139092
55553
405695
826615
7923
0 1434878
Чистий наявний
доход
6125
39781
181376
634493
6686
0
868461
Україна у цифрах у 2009 році
39
Державний комітет статистики України
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
РАХУНОК ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДУ В НАТУРІ
(у фактичних цінах; млн.грн.)
Некомерційні
Оплата
Сектор
організації,
послуг
Домашні
Уся
Нефінансові
Фінансові
загального
що
фінан-
господар-
еконо-
корпорації
корпорації
державного
обслуговують
сових
ства
міка
управління
домашні
посеред-
господарства
ників
Ресурси
Валовий
наявний
доход
77986
43192
191416
635949
7832
0
956375
Соціальні
трансферти
в натурі
113136
113136
Усього
77986
43192
191416
749085
7832
0 1069511
Використання
Соціальні
трансферти
в натурі
105879
7257
113136
Валовий
скоригований
наявний
доход
77986
43192
85537
749085
575
0
956375
Усього
77986
43192
191416
749085
7832
0 1069511
Чистий
скоригований
наявний
доход
6125
39781
75497
747629
-571
0
868461
40
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
РАХУНКИ ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДУ
Рахунок використання наявного доходу
(у фактичних цінах; млн.грн.)
Некомерційні
Оплата
Сектор
організації,
Домашні
послуг
Уся
Нефінансові
Фінансові
загального
що
господар-
фінансових
еконо-
корпорації
корпорації
державного
обслуговують
ства
посеред-
міка
управління
домашні
ників
господарства
Ресурси
Валовий
наявний доход
77986
43192
191416
635949
7832
0 956375
Усього
77986
43192
191416
635949
7832
0 956375
Використання
Кінцеві
споживчі
витрати
169163
582482
7257
758902
індивідуальні
105879
582482
7257
695618
колективні
63284
63284
Валове
заощадження
77986
43192
22253
53467
575
0 197473
Усього
77986
43192
191416
635949
7832
0 956375
Чисте
заощадження
6125
39781
12213
52011
-571
0 109559
Рахунок використання скоригованого наявного доходу
(у фактичних цінах; млн.грн.)
Некомерційні
Оплата
Сектор
організації,
Домашні
послуг
Уся
Нефінансові
Фінансові
загального
що
господар-
фінансових
еконо-
корпорації
корпорації
державного
обслуговують
ства
посеред-
міка
управління
домашні
ників
господарства
Ресурси
Валовий
скоригований
наявний доход
77986
43192
85537
749085
575
0 956375
Усього
77986
43192
85537
749085
575
0 956375
Використання
Фактичне
кінцеве
споживання
63284
695618
758902
індивідуальне
695618
695618
колективне
63284
63284
Валове
заощадження
77986
43192
22253
53467
575
0 197473
Усього
77986
43192
85537
749085
575
0 956375
Чисте
заощадження
6125
39781
12213
52011
-571
0 109559
Україна у цифрах у 2009 році
41
Державний комітет статистики України
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
РАХУНКИ НАГРОМАДЖЕННЯ
РАХУНОК КАПІТАЛУ
(у фактичних цінах; млн.грн.)
Некомер-
ційні
Оплата
Сектор
Домашні
організації,
послуг
Уся
Нефінансові
Фінансові
загального
господар-
що
фінансових
еконо-
корпорації
корпорації
державного
ства
обслуговують
посеред-
міка
управління
домашні
ників
господарства
Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві
Чисте
заощадження
6125
39781
12213
52011
-571
0 109559
Капітальні
трансферти
одержані
10511
894
1337
538
13280
сплачені
-1428
-11753
-105
-13286
Усього (зміни
чистого
багатства за
рахунок
заощадження
та капітальних
трансфертів)
15208
39781
1354
53243
-33
0 109553
Зміни в активах
Валове
нагромадження
основного
капіталу
184659
6312
27503
30883
801
250158
Споживання
основного
капіталу
-71861
-3411
-10040
-1456
-1146
-87914
Зміна запасів
матеріальних
оборотних
коштів
12070
841
529
962
-23
14379
Придбання за
виключенням
вибуття
цінностей
2
-14
358
346
Придбання за
виключенням
вибуття
невироблених
нефінансових
активів
-75
43
-32
Чисте кредиту-
вання (+), чисте
запозичення (-)
-109585
35994
-16624
22496
335
0
-67384
Усього
15208
39781
1354
53243
-33
0 109553
42
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
ФІНАНСОВИЙ РАХУНОК
(у фактичних цінах; млн.грн.)
Некомерційні
Оплата
Сектор
організації,
Домашні
послуг
Уся
Нефінансові
Фінансові
загального
що
госпо-
фінансових
еконо-
корпорації
корпорації
державного
обслуговують
дарства
посеред-
міка
управління
домашні
ників
господарства
Зміни в зобов’язаннях і чистому багатстві
Чисте
кредитування (+),
чисте
запозичення (-)
-109585
35994
-16624
22496
335
0
-67384
Статистична
розбіжність
4071
-4492
-4237
0
57
-4601
Чисте
прийняття
фінансових
зобов’язань
726806
422419
34252
117824
-3
1301298
Готівкові гроші
та депозити
130469
130469
Цінні папери,
крім акцій
29800
6
22017
51823
Кредити та
позики
223219
121651
4798
116629
-3
466294
Акції та інші
види участі в
капіталі
75707
152361
228068
Страхові
технічні резерви
815
815
Інша
кредиторська
заборгованість
398080
17117
7437
1195
423829
Зміни в активах
Чисте
придбання
фінансових
активів
613150
462905
21865
140320
275
1238515
Монетарне
золото та
спеціальні права
запозичення
120
120
Готівкові гроші
та депозити
68493
3682
-4011
118262
275
186701
Цінні папери,
крім акцій
41005
29945
15
199
71164
Кредити та
позики
― 364548
8256
372804
Акції та інші
види участі в
капіталі
120051
33034
17470
5312
175867
Страхові
технічні резерви
815
815
Інша дебіторська
заборгованість
383601
31576
135
15732
431044
Україна у цифрах у 2009 році
43
Державний комітет статистики України
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
2.8. Витрати-випуск у 2008 році
Проміжне
Сільське господарст-
во, мисливство,
лісове господарство.
Рибальство,
рибництво
47761
544
36603
58
231
1350
66
4394
Добувна
промисловість
1192
5782 132621 24639
4734
314
11227
2965
Переробна
промисловість
34144
15532 340754 10870
66374
24153
35753
44457
Виробництво та
розподілення
електроенергії, газу
та води
2141
7315
25700
6801
1584
2331
6708
13317
Будівництво
86
335
995
411
2066
368
456
4467
Торгівля; ремонт
автомобілів,
побутових виробів та
предметів
особистого вжитку.
Діяльність готелів та
ресторанів
21309
6480 192353
460
1887
13908
3578
6402
Діяльність транспорту
та зв’язку
7301
12403
52841
1634
5283
20505
17602
12176
Інші види діяльності
2456
2859
27736
4015
6018
56783
9846
65725
Проміжне
споживання
116390
51250 809603 48888
88177
119712
85236 153903
Оплата праці найма-
них працівників
14507
27442
96439 20325
23024
54284
50228 184215
Податки на
виробництво та
імпорт
2644
8815
86121
8310
9005
6539
10321
10844
Субсидії на
виробництво та
імпорт
-3184
-7684
-6975 -3209
-117
-981
-3667
Валовий прибуток,
змішаний доход
53781
33499
69790 10133
5522
83233
36046 105344
Валовий
внутрішній продукт 67748
62072 245375 35559
37434
144056
95614 296736
Випуск продукції
184138 1133221054978 84447
125611
263768
180850 450639
1 Таблиця агрегована.
44
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
у цінах споживачів1
(млн.грн.)
Витрати на кінцеве
споживання
Валове нагромадження
споживання
91007
69174
1433
635
2785
30175
-11071
184138
183474
9360
1100
-1978
18018
-96652 113322
572037 370306
1890 12224811707
338316259 -339807 1054978
65897
13943
2335
2758
-486
84447
9184
2042
111696
1888
1172
-371 125611
246377
14630
284
10390
-7913 263768
129745
37606
5254
48605
-40360 180850
36538
211976
65421
7257156867
15579
-23
8
17482
-23928 450639
36538 1509697 582482
7257169163 250158 14379
346444859 -520588 2457753
470464
142599
–25817
-36538
360810
–36538
948056
2457753
Україна у цифрах у 2009 році
45
Державний комітет статистики України
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
2.9. Валовий регіональний продукт
(у фактичних цінах; млн.грн.)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Україна1
137993 204342 244497
345113
441452
544153
720731
948056
Автономна
Республіка Крим
4085
6033
7309
9901
12848
16044
20874
27365
області
Вінницька
3802
5319
6167
8123
10207
12414
15381
20094
Волинська
2195
3112
3512
4994
6553
7687
10072
12784
Дніпропетровська
13163
18059
21311
30040
41227
52347
71173
104687
Донецька
17278
25285
30316
45617
58044
72361
92093
117646
Житомирська
2835
3549
4201
5947
7430
8784
11127
15008
Закарпатська
2151
3211
4016
5297
6700
8185
10508
13208
Запорізька
7568
8629
10177
15255
19968
24787
33158
42445
Івано-
Франківська
3117
4518
5544
7311
9622
11316
13916
17883
Київська
5926
6868
8129
11883
15362
19188
26221
35687
Кіровоградська
2159
3399
4023
5594
6877
8187
9989
13961
Луганська
6403
8570
9954
14672
19716
24159
32280
42985
Львівська
5850
8578
10547
13992
17192
21486
27987
35534
Миколаївська
3314
4702
5337
7934
9553
11876
14767
19410
Одеська
7072
10788
12792
17029
20762
24898
33116
46994
Полтавська
5712
7811
8853
13983
18099
22179
28355
34118
Рівненська
2513
3467
4053
5599
7263
8924
11180
14074
Сумська
3495
4384
4822
6275
8025
9566
12341
16210
Тернопільська
1853
2631
3098
3948
5137
6452
8276
10618
Харківська
8271
11801
14515
20524
25618
32023
43868
59389
Херсонська
2348
3265
3799
5200
6469
7565
9034
13174
Хмельницька
2949
3944
4698
6344
7958
9603
12339
16061
Черкаська
3179
3852
4565
6623
9014
10957
13656
19101
Чернівецька
1313
2135
2539
3277
4234
5126
6672
8833
Чернігівська
3073
3836
4576
6181
7627
8950
11532
14918
міста
Київ
15715
35200
43920
61357
77124
95267
135900
169564
Севастополь
654
1396
1724
2213
2823
3822
4916
6305
1 У 2000 році вказано загальний обсяг валової доданої вартості (ВДВ) за регіонами, у 2002, 2003
роках - підсумок ВДВ по Україні, з 2004 року визначається валовий регіональний продукт.
46
Україна у цифрах у 2009 році
Державний комітет статистики України
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
2.10. Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу
(у фактичних цінах; грн.)
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Україна
2788
4239
5114
7273
9372
11630
15496
20495
Автономна
Республіка Крим
1937
2979
3633
4951
6460
8101
10574
13898
області
Вінницька
2104
3019
3534
4700
5966
7328
9159
12061
Волинська
2077
2943
3339
4771
6285
7397
9711
12340
Дніпропетровська
3562
5090
6058
8609
11909
15239
20868
30918
Донецька
3509
5263
6385
9713
12490
15725
20197
26028
Житомирська
1987
2570
3074
4397
5554
6636
8485
11545
Закарпатська
1677
2557
3207
4238
5373
6576
8452
10626
Запорізька
3795
4498
5353
8093
10683
13369
18022
23232
Івано-
Франківська
2142
3213
3958
5238
6916
8157
10055
12940
Київська
3255
3780
4513
6652
8673
10918
15033
20593
Кіровоградська
1860
3025
3632
5122
6394
7723
9546
13515
Луганська
2439
3394
3997
5973
8131
10085
13628
18338
Львівська
2159
3277
4049
5396
6657
8351
10915
13902
Миколаївська
2563
3739
4284
6424
7801
9769
12227
16175
Одеська
2828
4391
5245
7028
8619
10379
13827
19638
Полтавська
3423
4825
5533
8841
11574
14330
18500
22476
Рівненська
2118
2963
3475
4817
6269
7724
9695
12217
Сумська
2631
3401
3795
5009
6497
7848
10249
13622
Тернопільська
1605
2313
2741
3516
4603
5819
7510
9688
Харківська
2799
4070
5045
7182
9025
11353
15645
21294
Херсонська
1925
2797
3287
4546
5713
6744
8122
11944
Хмельницька
2028
2773
3337
4549
5764
7023
9100
11932
Черкаська
2203
2764
3309
4853
6681
8209
10331
14581
Чернівецька
1411
2321
2771
3589
4654
5650
7369
9771
Чернігівська
2407
3108
3764
5163
6474
7714
10081
13213
міста
Київ
5965
13456
16697
23130
28780
35210
49795
61592
Севастополь
1682
3684
4557
5847
7452
10079
12961
16592
Україна у цифрах у 2009 році
47
Державний комітет статистики України

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..   1  2  3   ..