Тест с ответами к Оперативнi перемикання в електроустановках. Правила виконання

 

  Главная      Тесты     Тесты и билеты с ответами (разные)

 поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  24  25  26  27   ..

 

Тест с ответами к Оперативнi перемикання в електроустановках. Правила виконання

 

 

 

Раздел 1
Загальна частина 

Вопрос 1
п.4.1. Вимоги яких правил i чинних нормативних документiв враховувались при розробцi даних Правил?
1(*) ПТЕ.
2(*) ПТБ.
3 Чинних нормативних документiв Мiненерго України.
4(*) Чинних нормативних документiв з оперативно-режимного керування.

Вопрос 2
п.4.1. На який дiапазон напруг данi Правила встановлюють порядок i послiдовнiсть виконання перемикань в електроустановках?
1(*) До i вище 1000 В.
2 Тiльки до 1000 В.
3 Тiльки вище 1000 В.

Вопрос 3
п.4.2. Данi Правила є:
1 Юридичним документом.
2 Технiчним документом.
3(*) Технологiчним документом, призначеним для всiх рiвнiв оперативного керування з використанням вiдповiдних схем i програм оперативних перемикань.

Вопрос 4
п.4.4. Для якого персоналу енергопiдприємств знання даних Правил є обов'язковим?
1 Для ремонтного персоналу всiх рiвнiв.
2(*) Для оперативного персоналу всiх рiвнiв.
3 Для монтажного персоналу всiх рiвнiв.
4 Для адмiнiстративно-технiчного персоналу всiх рiвнiв.
5(*) Для адмiнiстративно-технiчного персоналу, який має право на оперативнi переговори i перемикання.

Вопрос 5
п.4.5. На пiдприємство поступили Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках. Чи є при цьому необхiднiсть в складаннi вiдповiдних додаткових мiсцевих iнструкцiй?
1 Немає такої необхiдностi.
2 Є така необхiднiсть.
3(*) Є необхiднiсть за наявностi особливостей електричних з'єднань, конструкцiї обладнання та порядку оперативного обслуговування розподiльних пристроїв.

Вопрос 6
п.4.5. Хто приймає рiшення про необхiднiсть складання мiсцевих iнструкцiй, що враховують особливостi електричних з'єднань, конструкцiї обладнання та порядок оперативного обслуговування розподiльних пристроїв?
1 Керiвництво НДЦ.
2 Керiвництво РДЦ.
3 Керiвництво об'єднаної диспетчерської служби.
4(*) Керiвництво енергопiдприємства.

 

Раздел 2
Органiзацiя i порядок перемикань

 

Вопрос 1
п.5.1. На пiдставi чого виконуються перемикання на електрообладнаннi i пристроях релейного захисту i автоматики (протиаварiйної автоматики)?
1[1] На тих, якими керує оперативний персонал, -
2[1] ...його розпорядження.
3[2] На тих, якi знаходяться у вiданнi оперативного персоналу , -
4[2] ...його дозволу.

Вопрос 2
п.5.2. У розподiльних мережах за вiдсутнiстю диспетчеризацiї перемикання можуть виконуватись за розпорядженням адмiнiстративно-технiчного персоналу, який у цьому випадку виконує функцiї диспетчера. Хто встановлює перелiк електроустановок з таким порядком перемикань?
1(*) Пiдприємство електричних мереж.
2 Пiдприємство теплових мереж.
3 Нацiональний диспетчерський центр.
4 Регiональний диспетчерський центр.

Вопрос 3
п.5.4. В яких випадках дозволяється виконувати перемикання без розпорядження i дозволу оперативного персоналу вищого рiвня, але з наступним його повiдомленням?
1 Введення в роботу нового обладнання.
2 Проведення випробовувань.
3(*) Нещасний випадок.
4(*) Пожежа.
5(*) Аварiя.
6(*) Стихiйне лихо.

Вопрос 4
п.5.5. Яким особам, що мають право ведення оперативних переговорiв i перемикань, дозволяється виконання перемикань в електроустановках?
1(*) Особам оперативного персоналу.
2(*) Особам оперативно-ремонтного персоналу.
3(*) Особам адмiнiстративно-технiчного персоналу.

Вопрос 5
п.5.6. За що вiдповiдає оперативний персонал, з дозволу якого виконуються перемикання?
1(*) Можливiсть i своєчаснiсть виконання перемикань за схемою та режимом роботи електромережi, що iснують.
2(*) Допустимiсть режимiв пiсля перемикань.
3 Правильну послiдовнiсть i необхiдну кiлькiсть операцiй з комутацiйними апаратами та пристроями РЗА та ПА.

Вопрос 6
п.5.7. За що вiдповiдає оперативний персонал, за розпорядженням якого виконуються перемикання?
1(*) Допустимiсть i своєчаснiсть перемикань за наявною схемою i режимом роботи обладнання.
2 Допустимiсть режимiв пiсля перемикань.
3(*) Правильну послiдовнiсть i необхiдну кiлькiсть операцiй з комутацiйними апаратами та пристроями РЗА та ПА.
4 Правильнiсть вибору типового бланка.

Вопрос 7
п.5.8. За що вiдповiдають особи, якi безпосередньо виконують операцiї з перемикань?
1(*) Допустимiсть операцiй в данiй схемi i режимi роботи обладнання.
2 Допустимiсть режимiв пiсля перемикань.
3(*) Правильнiсть вибору типового бланка.
4(*) Послiдовнiсть операцiй з комутацiйними апаратами i пристроями РЗА та ПА.
5(*) Своєчаснiсть i точнiсть виконання розпоряджень диспетчера.

Вопрос 8
п.5.9. Як виконуються перемикання?
1[1] Складнi-
2[1] ...за бланками перемикань двома особами, одна з яких - контролююча.
3[2] Простi-
4[2] ...без бланка перемикань i однiєю особою, незалежно вiд складу змiни.
5 ...без бланка перемикань трьома особами, одна з яких - контролююча.

Вопрос 9
п.5.9. Хто затверджує на енергопiдприємствi перелiк видiв перемикань, що виконуються за бланками перемикань?
1 Директор.
2(*) Головний iнженер.
3 Начальник електроцеху.

Вопрос 10
п.5.9. Як у випадках, коли на пiдстанцiях i в розподiльних пристроях є несправним або вiдсутнiм блокувальний пристрiй хоча б одного приєднання, виконуються перемикання?
1 Без бланка перемикань.
2(*) Тiльки за бланками перемикань.

Вопрос 11
п.5.9. Що обов'язково вказується в розробленому i затвердженому перелiку видiв перемикань?
1 Кiлькiсть контролюючих осiб.
2(*) Кiлькiсть осiб, якi беруть участь у тих або iнших перемиканнях.
3(*) Розподiл обов'язкiв мiж особами, якi беруть участь у перемиканнях.

Вопрос 12
п.5.10. У складних перемиканнях бере участь двi особи. Яка з них може бути контролюючим?
1 Старший за вiком.
2(*) Старший за посадою.
3(*) В окремих випадках старший у змiнi, на якого покладено вiдповiдним розпорядчим документом безпосереднє виконання операцiй.

Вопрос 13
п.5.10. У складних перемиканнях бере участь двi особи. Яка з них несе вiдповiдальнiсть за правильнiсть перемикань в усiх випадках?
1 Тiльки контролюючий.
2 Тiльки особа, яка безпосередньо виконує перемикання.
3(*) Обидвi особи - контролюючий i виконавець.

Раздел 3
Програми i бланки перемикань 

Вопрос 1
п.6.1. Керiвництво оперативними перемиканнями на енергооб'єктах здiйснюють диспетчери НДЦ України, РДЦ та пiдприємств мереж. На пiдставi чого?
1(*) Програм перемикань.
2 Виключно бланкiв перемикань.

Вопрос 2
п.6.1. Черговий персонал, який безпосередньо виконує перемикання, використовує бланки перемикань. А чи дозволяється їх замiна будь-яким iншим оперативним документом?
1 Дозволяється.
2(*) Забороняється.
3 Дозволяється замiна спецiальною програмою, затвердженою головним iнженером енергопiдприємства.

Вопрос 3
п.6.2. Вкажiть правильну процедуру розробки програми оперативних перемикань.
1 Програма оперативних перемикань розробляється диспетчерськими службами, в керуваннi яких знаходиться задiяне обладнання.
2(*) Програма оперативних перемикань розробляється диспетчерськими службами, в керуваннi яких знаходиться задiяне обладнання, разом зi службами режимiв, релейного захисту автоматики i зв'язку за пiдписами їх начальникiв або осiб, якi їх замiщають.

Вопрос 4
п.6.3. У чому полягає суть програми оперативних перемикань?
1(*) У визначеннi заходiв з пiдготовки схеми, режиму, пристроїв РЗ i ПА для виведення в ремонт або для введення в роботу того чи iншого обладнання.
2(*) У складаннi програми оперативних перемикань в загальному виглядi, без зайвої спецiалiзацiї.
3(*) У забезпеченнi необхiдної послiдовностi виконання операцiй на рiзних енергооб'єктах.
4(*) У вiдображеннi в програмi одним розпорядженням групи операцiй, що виконуються на одному об'єктi i спрямованi на досягнення однiєї мети.

Вопрос 5
п.6.5. Чи обов'язково складати програми оперативних перемикань для повiтряних лiнiй та обладнання, де вони потребують складної пiдготовки режиму, схеми, а також пристроїв РЗ i ПА на рiзних енергооб'єктах?
1 Нi, не обов'язково.
2(*) Так, обов'язково.

Вопрос 6
пп.6.8,6.9. З числа наведених виберiть пункти з правильною iнформацiєю стосовно типових бланкiв перемикань.
1 Пiд час перемикань черговому дозволяється вносити змiни i доповнення до бланка перемикань.
2(*) Типовi бланки слiд розробляти передусiм на складнi перемикання з метою виключення помилок i економiї часу чергового персоналу при їх складаннi.
3(*) На електростанцiях типовi бланки повиннi пiдписуватись начальниками електричних цехiв та їх заступниками з РЗА.
4(*) На пiдприємствах електричних мереж типовi бланки повиннi пiдписуватись начальниками пiдстанцiй або головними iнженерами РЕМ i керiвництвом МСРЗА.
5(*) Типовi бланки необхiдно розмножувати i видавати оперативному персоналу у кiлькох екземплярах для разового використання.

Вопрос 7
п.6.10. З числа запропонованих виберiть пункти з правильною iнформацiєю стосовно звичайних бланкiв перемикань.
1(*) Звичайний бланк складається черговим, який отримав розпорядження про перемикання, пiсля його запису в оперативному журналi.
2(*) Звичайний бланк дозволяється складати заздалегiдь, протягом змiни, черговому, який буде брати участь у перемиканнях.
3(*) Звичайний бланк дозволяється складати заздалегiдь черговому попередньої змiни.
4(*) Звичайнi бланки перевiряють i пiдписують особи, якi виконуватимуть i контролюватимуть перемикання.
5 Звичайнi бланки перемикань повиннi пiдписуватись на електростанцiях начальниками електричних цехiв та їх заступниками.
6 Звичайнi бланки повиннi пiдписуватись на пiдприємствах електричних мереж начальниками пiдстанцiй або головними iнженерами РЕМ i керiвництвом МСРЗА.

Вопрос 8
п.6.11. Яким вимогам повиннi вiдповiдати бланки перемикань, як звичайнi, так i типовi?
1(*) Бланки перемикань повиннi вiдноситись до категорiї звiтних документiв.
2(*) Типовi i звичайнi бланки перемикань повиннi видаватися оперативному персоналовi пронумерованими.
3(*) Типовi бланки перемикань повиннi нумеруватися подвiйною нумерацiєю: номер типового бланка i далi через риску - порядковий номер екземпляра.
4(*) Порядковий номер екземпляра типового бланка повинен проставлятися вручну пiсля розмноження.

Вопрос 9
п.6.11. Скiльки днiв повиннi зберiгатися використанi типовi або звичайнi бланки перемикань, у тому числi й зiпсованi?
1(*) Не менше 10 .

Вопрос 10
п.6.12. В яких випадках необхiдно переглядати (коректувати) програми i типовi бланки перемикань?
1(*) У разi введення в роботу нового обладнання.
2(*) При частковому демонтажi застарiлого обладнання.
3(*) Пiд час введення нових пристроїв релейного захисту i автоматики.
4(*) При змiнах у встановлених пристроях релейного захисту i автоматики.
5(*) У разi реконструкцiї розподiльних пристроїв.

Раздел 4
Послiдовнiсть дiй оперативного персоналу 

Вопрос 1
п.7.1. За яких умов дозволяється починати плановi перемикання?
1(*) При температурi повiтря не нижче мiнус 10 град.С.
2 При температурi повiтря не нижче мiнус 20 град.С.
3 При плюсовiй температурi повiтря.
4(*) При освiтленостi на робочих мiсцях, яка дозволяє чiтко бачити написи на обладнаннi, положення вказiвникiв, стан контактiв i опорної iзоляцiї комутацiйних апаратiв.
5 Тiльки вдень.

Вопрос 2
п.7.1. Коли дозволяється починати плановi перемикання в електроустановках?
1(*) На початку змiни.
2(*) В серединi змiни.
3 В кiнцi змiни.

Вопрос 3
п.7.2. Вкажiть правильнi дiї диспетчера перед початком перемикань, в оперативному керуваннi якого знаходиться обладнання.
1(*) Перевiрити режим роботи обладнання i схему електромережi.
2(*) Переконатися в можливостi виконання перемикань.
3(*) Запросити дозвiл диспетчера, у вiданнi якого це обладнання знаходиться.
4(*) Попередити диспетчера сумiжного пiдприємства, схема якого погiршується.
5(*) Проiнструктувати пiдлеглий персонал про порядок перемикань i способи лiквiдацiї можливих аварiйних ситуацiй.
6(*) Встановити необхiдну послiдовнiсть операцiй або пiдготувати вiдповiдну програму перемикань.
7(*) Вiддати розпорядження про перемикання пiдлеглому оперативному персоналу з записом в оперативному журналi.

Вопрос 4
п.7.3. Розпорядження про перемикання диспетчер вiддає безпосередньо пiдлеглому оперативному персоналовi. А чи допускається передача розпорядження про перемикання диспетчеровi або черговому електроустановки, прямий зв'язок з яким порушився?
1(*) Допускається.
2 Не допускається.

Вопрос 5
п.7.5. Розпорядження про перемикання в електроустановках потрiбно видавати на одне завдання. А чи дозволяється видавати кiлька завдань на перемикання iз зазначенням черговостi їх виконання?
1 Дозволяється оперативному персоналовi усiх рiвнiв.
2(*) Дозволяється оперативому персоналовi виїзних бригад (ОВБ), який обслуговує пiдстанцiї та розподiльнi мережi.
3 Не дозволяється.

Вопрос 6
п.7.5. До виконання кожного чергового завдання персонал оперативно-виїздної бригади (ОВБ) повинен приступити:
1(*) Пiсля того, як повiдомить диспетчера про виконання попереднього завдання.
2(*) Без попереднього повiдомлення диспетчера, якщо пошкодження усуваються в електромережi 0,4 кВ, а зв'язок з диспетчером порушено.
3 Без попереднього повiдомлення диспетчера.

Вопрос 7
п.7.6. Якi обов'язки має черговий, котрий одержав розпорядження про перемикання?
1(*) Повторити розпорядження i одержати вiд диспетчера пiдтвердження про те, що його зрозумiли правильно.
2(*) Записати завдання до оперативного журналу, якщо розпорядження отримано на робочому мiсцi.
3(*) За схемою перевiрити послiдовнiсть виконання операцiй i, в разi необхiдностi, скласти бланк перемикань або пiдготувати до використання типовий бланк перемикань.

Вопрос 8
п.7.6. Чи допускається послiдовне виконання перемикань за кiлькома типовими бланками?
1 Забороняється.
2(*) Допускається.

Вопрос 9
п.7.8. Який порядок виконання перемикань за бланками?
1(*) На мiсцi перемикань перевiрити за написами найменування приєднання i назву апарата, на якому потрiбно виконати операцiї.
2(*) Переконатися у правильностi вибраного приєднання i апарата. (Контролююча особа зачитує з бланка перемикань змiст операцiї).
3(*) Особа, яка робить перемикання, повинна повторити змiст операцiї i, отримавши дозвiл контролюючої особи, виконати її.

Вопрос 10
п.7.8. Чи дозволяється робити перемикання по пам'ятi?
1(*) Категорично забороняється.
2 Дозволяється.
3 Дозволяється, якщо такi перемикання виконуються часто.

Вопрос 11
п.7.8. Що забороняється робити пiд час виконання перемикань за бланками?
1(*) Змiнювати встановлену в бланку послiдовнiсть перемикань.
2(*) Вести розмови, що не мають прямого вiдношення до отриманого завдання.
3(*) Перебування в зонi перемикань осiб, якi не мають до них вiдношення.
4 Перекреслювати використаний бланк.
5 Робити в бланку позначки з метою виключити можливiсть пропуску якоїсь операцiї.

Вопрос 12
п.7.8. Чи дозволяються перерви в перемиканнях?
1 Забороняються.
2 Дозволяються.
3 Дозволяються тiльки на обiдню перерву.
4(*) Дозволяються тiльки у виняткових випадках.

Вопрос 13
п.7.9. Якi записи необхiдно зробити в оперативному журналi пiсля закiнчення перемикань?
1(*) Про всi операцiї з комутацiйними апаратами.
2(*) Про змiни в схемах РЗА (ПА).
3(*) Про включення заземлюючих ножiв.
4(*) Про накладання переносних заземлень iз зазначенням їх номерiв i мiсць знаходження.
5(*) Про вiдключення заземлюючих ножiв.
6(*) Про зняття переносних заземлень iз зазначенням їх номерiв i мiсць знаходження.

Раздел 5
Перемикання в схемах релейного захисту i автоматики 

Вопрос 1
п.8.2. Як повинно здiйснюватись виведення РЗА з роботи, якщо виявлено несправнiсть у схемах РЗА, котра може призвести до неправильної роботи пристрою на вiдключення або пожежi?
1(*) Без попереднього дозволу диспетчера.
2 Тiльки з дозволу диспетчера.
3(*) З наступним повiдомленням диспетчера.

Вопрос 2
п.8.3. Якi роботи виконуються в схемах релейного захисту?
1[1] Оперативним персоналом -
2[1] ...операцiї зi змiною уставок захистiв пристроями, що переключають, комутаторами або кнопковими постами управлiння.
3[2] Релейним персоналом -
4[2] ...змiна уставок з вiдкриванням реле.

Вопрос 3
п.8.3. Чи дозволяється диспетчеру давати розпорядження персоналу служб РЗА, обминаючи оперативний персонал об'єкта?
1 Дозволяється.
2(*) Забороняється.
3 Дозволяється тiльки в аварiйних ситуацiях.

Вопрос 4
п.8.4. Як повиннi проводитись складнi перемикання з пристроями РЗА, не передбаченi iнструкцiями?
1(*) За спецiальними програмами, складеними для кожного конкретного випадку.
2 За розпорядженням диспетчера.
3 З письмового дозволу керiвника пiдприємства.

Вопрос 5
п.8.4. Як слiд виконувати включення в роботу нових захистiв?
1(*) За спецiальними програмами, складеними для кожного конкретного випадку.
2 За розпорядженням диспетчера.
3 З письмового дозволу керiвника пiдприємства.

Вопрос 6
п.8.6. Чи допускається одночасне виведення всiх швидкодiючих захистiв та захистiв вiд внутрiшнiх пошкоджень на генераторах, синхронних компенсаторах, трансформаторах, автотрансформаторах, реакторах, що знаходяться в роботi?
1(*) Не допускається навiть за наявностi резервних захистiв.
2 Допускається тiльки за наявностi резервних захистiв.

Вопрос 7
п.8.7. Чи дозволяється виводити диференцiйний захист шин пiд час виконання операцiй з шинними роз'єднувачами i повiтряними вимикачами, що знаходяться пiд напругою?
1 Не дозволяється.
2 Дозволяється.
3(*) Не дозволяється без виконання додаткових заходiв безпеки.

Вопрос 8
п.8.7. Операцiї пiд напругою з шинними роз'єднувачами i повiтряними вимикачами 110 кВ i вище, якщо виведено диференцiйний захист шин, слiд виконувати:
1(*) За умов введення прискорення вiдповiдних резервних захистiв.
2(*) За умов введення тимчасових захистiв, у тому числi з порушенням селективностi.

Раздел 6
Перемикання пiд час лiквiдацiї аварiй 

Вопрос 1
п.9.2. Чи має право диспетчер самостiйно проводити перемикання на обладнаннi, що знаходиться в його управлiннi, у перелічених випадках?
1(*) При аварiйній ситуацiї - має право.
2 При відсутності зв'язку з диспетчером вищого рівня - не має права.
3(*) При вiдсутностi зв'язку з диспетчером вищого рiвня - має право.

Вопрос 2
п.9.3. Чи має право диспетчер доручити виконання перемикань на обладнаннi, що знаходиться в його керуваннi, одному з пiдлеглих диспетчерiв i призначити його ведучим перемикання?
1 Не має права.
2(*) Має право в аварiйних ситуацiях, коли диспетчер дуже завантажений оперативними перемиканнями.
3(*) Має право у випадку вiдсутностi зв'язку з пiдлеглим оперативним персоналом одного з об'єктiв, який повинен брати участь у перемиканнях.

Вопрос 3
п.9.4. Чи обов'язково складати бланк на перемикання пiд час лiквiдацiї аварiї?
1(*) Не обов'язково.
2 Обов'язково.

Вопрос 4
п.9.4. Куди i коли потрiбно записувати послiдовнiсть операцiй нескладних перемикань в аварiйних ситуацiях?
1(*) До оперативного журналу пiсля їх закiнчення.
2 В типовий бланк перемикань в процесi їх виконання.
3 В простий бланк перемикань в процесi їх виконання.

 

Вопрос 5
п.9.6. Пiд час лiквiдацiї аварiї або загрози неправильного спрацювання захистiв операцiї з ними i автоматикою вiдповiдно до iнструкцiї з їх обслуговування повиннi виконуватись оперативним персоналом...
1(*) Самостiйно.
2(*) З обов'язковим повiдомленням диспетчера, в оперативному пiдпорядкуваннi якого знаходяться цi пристрої.
3 Тiльки з дозволу диспетчера.

Вопрос 6
п.9.8. В аварiйних випадках, що загрожують довготривалим позбавленням споживачiв електроенергiєю, допускається шунтування несправних роз'єднувачiв. Як повинно проводитись таке шунтування?
1(*) За нарядом.
2(*) За письмовим розпорядженням керiвництва електроцеху, пiдприємства або району електричних мереж.
3 З дозволу диспетчера.

Вопрос 7
п.9.8. За яких умов в аварiйних випадках, що загрожують довготривалим позбавленням споживачiв електроенергiєю, допускається шунтування несправних роз'єднувачiв?
1(*) На рукоятках приводiв та символах роз'єднувачiв на мнемосхемi вивiшується плакат "Увага, шунт".
2(*) Система приводу тяг демонтується.
3(*) Привод закривається на замок.
4(*) До оперативних схем вносяться вiдповiднi змiни з зазначенням недiючого комутацiйного апарата.
5(*) Сповiщається старший оперативний персонал.
6(*) Наявнiсть зашунтованого апарата оформляється в оперативному журналi пiд час кожної передачi змiни до лiквiдацiї шунта.
7(*) В оперативному журналi i журналi дефектiв робляться записи про шунтування апарата.

Раздел 7
Перемикання пiд час введення в роботу нового обладнання
i проведення випробувань


 

Вопрос 1
п.10.1. Включення нових електроустановок i обладнання повинно проводитися за програмою. Хто її повинен розробляти?
1(*) Виробничi служби пiдприємства (об'єднання), в управлiннi якого знаходиться це обладнання.
2 Органiзацiя, яка здiйснює їх включення.

Вопрос 2
п.10.1. Хто розробляє програми спецiальних випробувань обладнання (наприклад, генератора на нагрiв)?
1 Виробничi служби пiдприємства (об'єднання), в управлiннi якого знаходиться це обладнання.
2(*) Органiзацiя, яка їх проводить.

Вопрос 3
п.10.1. Хто затверджує i з ким погоджуються програми включення нових електроустановок та їх випробування?
1[1] Затверджує-
2[1] ...головний iнженер пiдприємства.
3[2] Погоджуються-
4[2] ...з виробничими службами вищого рiвня, у вiданнi яких знаходиться обладнання.
5 ...з начальником електроцеху на електростанцiях.

Вопрос 4
п.10.1. Хто пiдписує мiсцевi програми включення нових електроустановок i обладнання та їх випробовування?
1 Головний iнженер енергопiдприємства.
2(*) Начальник електроцеху на електростанцiях.
3(*) Начальник пiдстанцiй.
4(*) Головний iнженер РЕМ.
5(*) Начальник МСРЗА на пiдприємствах електромереж.
6 Диспетчер вищого рiвня.

Вопрос 5
п.10.2. Як можна виконувати перемикання в електроустановках, пов'язанi з включенням нового обладнання або його випробуваннями?
1(*) За бланками перемикань, складеними на основi програми, розробленої для диспетчера.
2 За програмою, розробленою для диспетчера.
3 За окремою детальною програмою, розробленою для чергового пiдстанцiї.

Вопрос 6
п.10.3. Ким пiдписується, затверджується i з ким погоджується програма включення нових електроустановок та їх випробування?
1[1] Пiдписується-
2[1] ...головним iнженером пiдприємства (РЕМ) i керiвниками виробничих служб вищої органiзацiї.
3[2] Затверджується-
4[2] ...головним iнженером вищої органiзацiї.
5[3] Погоджується-
6[3] ...органом диспетчерського управлiння вищого ступеня, в управлiннi якого знаходиться обладнання, задiяне пiд час випробовування.

Вопрос 7
п.10.5. Як повиннi проводитись перемикання з включенням нового обладнання або спецiальнi випробовування?
1 Тільки за дозволеними заявками пiд керiвництвом диспетчера.
2 Тільки за дозволеними заявками пiд керiвництвом начальника змiни станцiї.
3(*) З дозволу диспетчера, у вiданнi якого знаходиться електроустановка.
4 Тiльки за програмами, затвердженими головним iнженером енергопiдприємства.
5(*) За дозволеними заявками пiд керiвництвом диспетчера або начальника зміни станції.

Вопрос 8
п.10.5. Чи допускається залучення персоналу технiчних служб на допомогу оперативному персоналовi для перемикань з включенням нового обладнання або спецiальних випробовувань?
1 Не допускається.
2(*) Допускається.
3 Допускається тiльки в аварiйних ситуацiях.

Вопрос 9
п.10.6. Коли можуть проводитись складнi, нетиповi випробовування обладнання i виконання пов'язаних з ними оперативних перемикань в умовах, що безпосередньо впливають на режим роботи енергосистеми та енергооб'єднань?
1(*) Тiльки вдень.
2 У будь-який час протягом доби.
3 За умов хорошого освiтлення вночi.

Раздел 8
Режимна пiдготовка оперативних перемикань 

Вопрос 1
п.11.1. Що враховується у вказiвках до режиму i РЗА або ремонтних схемах, якими мають бути доповненi програми оперативних перемикань?
1(*) Умови виконання перемикань.
2(*) Заходи з режиму, що необхiдно виконати перед змiною схеми.
3(*) Заходи з РЗА i ПА.
4(*) Можливi аварiї та їх лiквiдацiя в ремонтнiй схемi.

Вопрос 2
п.11.2. Що повинно враховуватись пiд час формування умов виконання перемикань?
1(*) Можливiсть неповнофазних вимкнень або руйнування вимикачiв i роз'єднувачiв.
2(*) Вимкнення систем шин пiд час виконання перемикань.
3(*) Можливiсть аварiйного вимкнення в ремонтнiй схемi ще одного, найбiльш завантаженого елемента мережi.
4(*) Можливiсть втрати генеруючої потужностi у вузлi.

Раздел 9
Виконання операцiй комутацiйними апаратами


 

Раздел 9, Глава 1
Операцiї вимикачами 

Вопрос 1
п.12.1.1. Вiдключати i включати пiд напругу приєднання, що мають вимикачi, належить вимикачами. В якiй послiдовностi?
1(*) Перевiрити правильнiсть вибору ключа управлiння.
2(*) Вивести або перевiрити, чи виведено АПВ, АВР (якщо вони не виводяться автоматично).
3(*) Визначити пристрої та прилади, за якими необхiдно вести контроль положення вимикача.
4(*) Ключ управлiння (кнопку) вимикача перевести в положення "вимкнути" або "увiмкнути" i тримати в ньому до вiдповiдної змiни показiв приладiв або, за вiдсутностi показiв, - до моменту спрацювання сигналiзацiї.

Вопрос 2
п.12.1.3. Якщо ключ управлiння олiйним вимикачем знаходиться на дверях його комiрки, то вимикати вимикач i подавати напругу на обладнанння необхiдно тимчасовою кнопкою дистанцiйного включення, котра повинна знаходитися на вiдстанi вiд нього не менше ... м.
1(*) 10 .

Вопрос 3
п.12.1.4. Увiмкнення i вимкнення повiтряних вимикачiв пiд час ремонтних робiт слiд виконувати дистанцiйно зi щита управлiння або пульту пересувної ремонтної майстернi. На якiй вiдстанi вiд вимикача на вiдкритiй мiсцевостi за цих обставин знаходитись забороняється?
1(*) Ближче 100 м.
2 Ближче 120 м.
3 Ближче 140 м.
4 Ближче 150 м.

Вопрос 4
п.12.1.5. В якiй послiдовностi виконується увiмкнення i вимкнення вимикача за допомогою пристрою телемеханiки?
1(*) Ключ - символ вимикача поставити в положення "невiдповiднiсть". Лампа грифу ключа горить мигаючим свiтлом.
2(*) Подати команду на телеуправлiння (ТУ) поверненням загального ключа вибору операцiї.

Вопрос 5
п.12.1.6. В якiй послiдовностi здiйснюється управлiння вимикачем за допомогою ПЕОМ у комплексi з новими пристроями телемеханiки за допомогою функцiональних клавiш ПЕОМ з контролем на екранi дисплея?
1(*) Пересуванням маркера вибрати пiдстанцiю.
2(*) Аналогiчно вибрати приєднання (працює звукова сигналiзацiя i мигає символ приєднання).
3(*) Функцiональною клавiшею подати команду на телеуправлiння.
4(*) Проаналiзувати виконання операцiї за сигналiзацiєю на екранi дисплея, на мнемосхемi диспетчерського щита i за змiною режиму.

Раздел 9, Глава 2
Перевiрка положення вимикачiв 

Вопрос 1
п.12.2.1. Перевiрку положення вимикача на мiсцi встановлення слiд здiйснювати пофазно, безпосередньо перед операцiями роз'єднувачами. За якими показниками?
1(*) Механiчний покажчик на вимикачi.
2(*) Положення робочих контактiв у вимикачiв з вiдкритим розривом кола струму.
3(*) Покази манометрiв повiтряних вимикачiв.
4(*) Сигнальнi лампи на агрегатнiй шафi вимикача (перевiрка тiльки за сигнальними лампами вважається недостатньою).

Вопрос 2
п.12.2.2. В яких випадках допускається перевiрка положення вимикача за сигнальними лампами ключiв управлiння i показами приладiв (амперметрiв, вольтметрiв)?
1(*) Вимкнення приєднання вимикачем без виконання операцiй роз'єднувачами.
2(*) Вимкнення приєднання вимикачем i виконання операцiй роз'єднувачами з дистанцiйним управлiнням зi щита управлiння.
3(*) Увiмкнення приєднання пiд навантаження.
4(*) Подача й зняття напруги з шин.

Раздел 9, Глава 3
Операцiї роз'єднувачами i вимикачами навантаження 

Вопрос 1
п.12.3.1. Укажiть правильну послiдовнiсть дiй пiд час виконання операцiй роз'єднувачами.
1(*) На ключ управлiння вимикача повiсити плакат "Не включати - працюють люди".
2(*) Перевiрити правильнiсть вибору приєднання i комутацiйного апарата.
3(*) Перевiрити вiдключене положення вимикача.
4(*) Оглянути привод, опорну iзоляцiю, стан тросiв пiдвiсних роз'єднувачiв.
5(*) Встановити електромагнiтний ключ у блок-замок i розблокувати роз'єднувач.
6(*) Включити чи вiдключити роз'єднувач, спостерiгаючи за положенням його контактiв.
7(*) Зафiксувати привод у новому положеннi блок-замком, а приводи, що мають фiксатор пiд висячий замок, замкнути в кiнцевому положеннi.

Вопрос 2
п.12.3.2. Виконувати операцiї з роз'єднувачами приєднань пiд напругою, якщо впродовж перемикань цi операцiї можна виконати зi знятою напругою вимкненням вiдповiдних вимикачiв:
1(*) Не рекомендується.
2 Забороняється.

Вопрос 3
п.12.3.2. Виконувати операцiї пiд напругою роз'єднувачами та вiддiлювачами, iзолятори яких мають трiщини:
1 Не рекомендується.
2(*) Забороняється.

Вопрос 4
п.12.3.3. При включеннi роз'єднувача виникла дуга мiж контактами. Як потрiбно дiяти в данiй ситуацiї?
1 Негайно вiдключити роз'єднувач.
2(*) Почату операцiю продовжити до кiнця в будь-якому випадку.

Вопрос 5
п.12.3.5. Яка послiдовнiсть операцiй вiдключення роз'єднувачiв i вiддiлювачiв з дуттєвими приставками?
1(*) Перевiрити навантаження на приєднаннi, що не повинно перевищувати гранично допустимого для вiдключення цим апаратом.
2(*) Перевiрити готовнiсть до дiї дуттєвої приставки, для чого з мiнiмальним тиском у резервуарi короткочасно натиснути на шток дуттєвого клапана.
3(*) Створити в резервуарi вiдповiдний тиск.
4(*) Виконати операцiю вiдключення.

Вопрос 6
п.12.3.6. Яка послiдовнiсть операцiй пiд час включення вiддiлювача трансформатора?
1(*) На ключах управлiння вимикачами СН i НН повiсити плакати "Не вмикати-працюють люди".
2(*) Перевiрити правильнiсть вибору приєднання i комутацiйного апарата.
3(*) Перевiрити вiдключене положення вимикачiв СН i НН, а також короткозамикача.
4(*) Оглянути привод i опорну iзоляцiю.
5(*) Вставити електромагнiтний ключ у блок-замок.
6(*) Вставити ручку черв'ячного приводу вiддiлювача.
7(*) Включити вiддiлювач, перевiрити правильне положення контактiв.

Вопрос 7
п.12.3.7. Якi операцiї включення i вiдключення дозволяється виконувати роз'єднувачами (вiддiлювачами)?
1(*) Зарядного струму шин i обладнання всiх класiв напруги.
2 Конденсаторних батарей.
3(*) Трансформаторiв напруги, нейтралей силових трансформаторiв, дугогасильних реакторiв за умови вiдсутностi в мережi замикання на землю.
4(*) Намагнiчуючого струму силових трансформаторiв, зарядного струму i струму замикання на землю повiтряних i кабельних лiнiй з дотриманням вимог чинних директивних документiв.

Вопрос 8
п.12.3.7. Дозволяється шунтування i розшунтування увiмкнених вимикачiв, з приводiв яких знятий оперативний струм, а також шунтування i розшунтування компенсацiйних реакторiв в установках чотирипроменевого реактора ... кВ.
1(*) 750 .

Вопрос 9
п.12.3.7. Чи допускається дистанцiйне вiдключення роз'єднувачами несправного вимикача, зашунтованого одним вимикачем або колом з кiлькох вимикачiв iнших приєднань?
1 Не допускається.
2 Допускається в усiх випадках.
3(*) Допускається, якщо вимкнення самого вимикача може призвести до його руйнування i вiдключення пiдстанцiї.

Вопрос 10
п.12.3.7. У кiльцевих мережах 6-10 кВ дозволяється вiдключення роз'єднувачами зрiвнювальних струмiв до ... А.
1(*) 70 .

Вопрос 11
п.12.3.7. У кiльцевих мережах 6-10 кВ дозволяється замикання мережi в кiльце з рiзницею напруг на розiмкнених контактах роз'єднувачiв не бiльше ... %.
1(*) 5 .

Вопрос 12
п.12.3.7. Допускається вiдключення триполюсними роз'єднувачами зовнiшньої установки напругою 10 кВ i нижче струму навантаження до ...А.
1(*) 15 .

Вопрос 13
п.12.3.12. Яка послiдовнiсть операцiй для вимкнення вимикача навантаження ручним приводом?
1(*) Перевiрити правильнiсть вибору приєднання i комутацiйного апарата.
2(*) Перевiрити значення струму приєднання, який не повинен перевищувати номiнальний струм апарата.
3(*) Натиснути на защiпку рукоятки приводу та енергiйно вiдвести її вниз до упору.
4(*) Вiзуально перевiрити вiдключене положення вимикача.

Вопрос 14
п.12.3.14. Яка послiдовнiсть дiй пiд час включення стацiонарних захисних заземлень (заземлюючих ножiв)?
1(*) Перевiрити правильнiсть вибору приєднання i апарата.
2(*) Перевiркою схеми в натурi або за допомогою iндикатора впевнитися у вiдсутностi напруги на частинах електроустановки, що пiдлягають заземленню.
3(*) Встановити електромагнiтний ключ у блок-замок i розблокувати привод заземлюючих ножiв.
4(*) Зробити невеликий рух важелем приводу i впевнитися в тому, що рухаються потрiбнi заземлюючi ножi.
5(*) Включити заземлюючi ножi i перевiрити правильнiсть включення кожної фази.
6(*) Заблокувати привод ножiв у включеному положеннi та вивiсити плакат "Заземлено".

Вопрос 15
п.12.3.15. В якiй послiдовностi слiд виводити обладнання в ремонт i його заземлення?
1(*) Включити стацiонарнi заземлюючi ножi.
2(*) Накласти переносне заземлення.

Вопрос 16
п.12.3.15. В якiй послiдовностi слiд виконувати розземлення обладнання пiсля виводу з ремонту?
1(*) Зняти переносне заземлення.
2(*) Виключити стацiонарнi заземлюючi ножi.

Раздел 9, Глава 4
Дiї з блокуючими пристроями 

Вопрос 1
п.12.4.3. У випадку, коли блокування не дозволяє виконати будь-яку операцiю, перемикання належить припинити. А що при цьому потрiбно перевiрити?
1(*) Правильнiсть вибраного приєднання i комутацiйного апарата.
2(*) Положення всiх комутацiйних апаратiв, операцiї з якими передували виконуванiй.
3(*) Цiлiсть запобiжникiв у колах блокування i справнiсть електромагнiтного ключа.
4(*) Справнiсть механiчної частини приводу комутацiйного апарата (перевiряється вiзуально).

Вопрос 2
п.12.4.3. Перевiркою не встановлено причину, через яку блокування заважає виконанню операцiї. Кого про це потрiбно повiдомити?
1(*) Диспетчера або начальника змiни станцiї, який вiддав розпорядження на перемикання.
2 Начальника електроцеху електростанцiї.
3 Головного iнженера енергопiдприємства.
4 Начальника змiни електроцеху.

Вопрос 3
п.12.4.4. Iз числа зазначених пунктiв виберiть тi, якi стосуються операцiй з деблокування блокувальних пристроїв.
1 Черговому персоналовi дозволяється у процесi перемикань деблокувати блокувальнi пристрої, а також порушувати взаємодiю їх елементiв.
2(*) Черговому персоналовi забороняється у процесi перемикань деблокувати блокувальнi пристрої, а також порушувати взаємодiю їх елементiв.
3(*) Деблокування (зi зняттям пломб) блокувальних пристроїв є крайнiм заходом i допускається тiльки пiсля з'ясування причини вiдмови блокування з дозволу i пiд керiвництвом уповноважених на це осiб, за письмовою вказiвкою по пiдприємству.
4(*) Якщо операцiї виконувались без бланка перемикань, потрiбно його скласти.
5(*) До бланка перемикань заносяться операцiї деблокування.

Вопрос 4
п.12.4.5. Чи дозволяється тимчасове деблокування роз'єднувачiв з повiтряними вимикачами?
1 Не дозволяється.
2 Дозволяється тiльки з повiтряними вимикачами напругою нижче 110 кВ.
3(*) Дозволяється тiльки з повiтряними вимикачами напругою 110 кВ i вище, якщо ними вiдключаються (включаються) ненавантаженi системи шин або приєднання з трансформаторами напруги типу НКФ.

Вопрос 5
п.12.4.5. До якого документа слiд записувати порядок деблокування i введення блокувальних пристроїв у роботу?
1(*) До бланкiв перемикань.
2 До оперативного журналу.
3 До спецiального журналу.

Раздел 10
Приклади виконання перемикань


 

Раздел 10, Глава 1
Включення i вiдключення генераторiв 

Вопрос 1
п.13.1.1. Якими способами можна включити генератори до мережi?
1(*) Автоматичної точної синхронiзацiї.
2(*) Ручної точної синхронiзацiї.
3(*) Напiвавтоматичної самосинхронiзацiї.
4(*) Ручної самосинхронiзацiї.
5 Автоматичної точної самосинхронiзацiї.

Вопрос 2
п.13.1.3. Яка послiдовнiсть операцiй пiд час включення генератора до мережi способом автоматичної точної синхронiзацiї?
1(*) Подати оперативний струм захистiв генератора, кiл управлiння та сигналiзацiї генераторного вимикача.
2(*) Зiбрати схему кiл трансформаторiв напруги генератора.
3(*) Пiдготувати схему збудження генератора згiдно з мiсцевою iнструкцiєю з експлуатацiї.
4(*) Перевiрити вимкнене положення вимикача генератора i включити роз'єднувач шинного моста генератора.

Вопрос 3
п.13.1.3. Яка послiдовнiсть операцiй пiд час включення генератора до мережi способом автоматичної точної синхронiзацiї по досягненнi пiдсинхронної частоти обертання генератора?
1(*) Перевiрити вимкнене положення вимикача генератора i включити його шиннi роз'єднувачi на ту систему шин, на яку вiн повинен працювати.
2(*) Збудити генератор до напруги, близької до напруги мережi (рiзниця напруг не повинна перевищувати 5 %).
3(*) Включити автосинхронiзатор.
4(*) Пiсля автоматичного увiмкнення вимикача вiдключити автосинхронiзатор.

Вопрос 4
п.13.1.4. Яким способом потрiбно включити генератор до мережi за вiдмови або вiдсутностi автосинхронiзатора?
1 Напiвавтоматичної самосинхронiзацiї.
2 Ручної самосинхронiзацiї.
3(*) Ручної точної синхронiзацiї з введеним блокуванням вiд несинхронних включень.

Вопрос 5
п.13.1.5. Яка послiдовнiсть операцiй пiд час включення генератора до мережi способом ручної точної синхронiзацiї?
1(*) Подати оперативний струм захистiв генератора, кiл управлiння та сигналiзацiї генераторного вимикача.
2(*) Зiбрати схему кiл трансформаторiв напруги генератора.
3(*) Пiдготувати схему збудження генератора згiдно з мiсцевою iнструкцiєю з експлуатацiї.
4(*) Перевiрити вимкнене положення вимикача генератора i включити роз'єднувач шинного моста генератора.

Вопрос 6
п.13.1.5. Яка послiдовнiсть операцiй пiд час включення генератора до мережi способом ручної точної синхронiзацiї по досягненнi пiдсинхронної частоти обертання генератора?
1(*) Перевiрити вимкнене положення вимикача генератора i включити його шиннi роз'єднувачi на ту систему шин, на яку вiн повинен працювати.
2(*) Збудити генератор до напруги, близької до напруги мережi (рiзниця напруг не повинна перевищувати 5 %).
3(*) Включити автосинхронiзатор.
4(*) Пiсля автоматичного увiмкнення вимикача вiдключити автосинхронiзатор.

Вопрос 7
п.13.1.5. Яка послiдовнiсть операцiй пiд час включення генератора до мережi способом ручної точної синхронiзацiї пiсля збудження генератора до напруги мережi?
1(*) Включити колонку синхронiзацiї.
2(*) Регулюючи швидкiсть обертання турбiни, досягти швидкостi обертання стрiлки синхроноскопа за годинниковою стрiлкою не бiльше 2-3 об/хв, тобто не бiльше одного оберта за 30-20 с.
3(*) У той момент, коли стрiлка синхроноскопа, що рухається в напрямку нульової вiдмiтки, буде знаходитись вiд неї за 25 градусiв, подати команду на увiмкнення вимикача.
4(*) Пiсля увiмкнення вимикача вiдключити колонку синхронiзацiї.

Вопрос 8
п.13.1.5. В яку сторону рухається стрiлка синхроноскопа?
1[1] Якщо частота генератора бiльша за частоту мережi-
2[1] ...проти годинникової стрiлки.
3[2] Якщо частота генератора менша за частоту мережi-
4[2] ...за годинниковою стрiлкою.

Вопрос 9
п.13.1.5. Про що свiдчить вiбрування стрiлки синхроноскопа?
1(*) Про велику рiзницю мiж частотою мережi та генератора.
2 Про малу рiзницю мiж частотою мережi та генератора.

Вопрос 10
п.13.1.6. Чи дозволяється подавати повторний iмпульс на увiмкнення вимикача, якщо за першим разом вiн не увiмкнувся?
1 Дозволяється.
2(*) Забороняється.

Вопрос 11
п.13.1.7. Якi турбогенератори та гiдрогенератори можуть включатися до мережi способом самосинхронiзацiї, якщо це передбачено технiчними умовами або спецiально погоджено iз заводом-виготовлювачем?
1(*) Турбогенератори з непрямим охолодженням обмоток статора, що працюють за схемою генератор-трансформатор.
2(*) Гiдрогенератори з непрямим охолодженням обмоток потужнiстю 50 МВт i меншою.
3 Гiдрогенератори з непрямим охолодженням обмоток потужнiстю бiльше 50 МВт.

Вопрос 12
п.13.1.8. Якi турбогенератори та гiдрогенератори пiд час лiквiдацiї аварiї в електромережi дозволяється включати до мережi способом самосинхронiзацiї?
1 Турбогенератори потужнiстю 300 МВт.
2 Турбогенератори потужнiстю 800 МВт.
3(*) Турбогенератори потужнiстю до 200 МВт включно.
4(*) Усi гiдрогенератори.

Вопрос 13
п.13.1.9. Яка послiдовнiсть операцiй пiд час включення генератора до мережi способом напiвавтоматичної самосинхронiзацiї?
1(*) Подати оперативний струм захистiв генератора, кiл управлiння та сигналiзацiї генераторного вимикача.
2(*) Зiбрати схему кiл трансформаторiв напруги генератора.
3(*) Пiдготувати схему збудження генератора згiдно з мiсцевою iнструкцiєю з експлуатацiї.
4(*) Перевiрити вимкнене положення вимикача генератора i включити роз'єднувач шинного моста генератора.

Вопрос 14
п.13.1.9. Яка послiдовнiсть операцiй пiд час включення генератора до мережi способом напiвавтоматичної самосинхронiзацiї по досягненнi пiдсинхронної частоти обертання генератора?
1(*) Перевiрити вимкнене положення вимикача генератора i включити його шиннi роз'єднувачi на ту систему шин, на яку вiн повинен працювати.
2(*) Збудити генератор до напруги, близької до напруги мережi (рiзниця напруг не повинна перевищувати 5 %).
3(*) Включити автосинхронiзатор.
4(*) Пiсля автоматичного увiмкнення вимикача вiдключити автосинхронiзатор.

Вопрос 15
п.13.1.9. Яка послiдовнiсть операцiй пiсля включення генератора до мережi способом напiвавтоматичної самосинхронiзацiї?
1(*) Вимкнути АГП.
2(*) Вiдключити колонку синхронiзацiї.
3(*) Включити ключ самосинхронiзацiї (вводиться в роботу схема автоматичного увiмкнення вимикача генератора i АГП).
4(*) Пiсля автоматичного включення генератора зквiтувати ключi управлiння i встановити сигнальнi реле у вихiдне положення.

Вопрос 16
п.13.1.10. За яких умов виконується включення генератора до мережi способом ручної самосинхронiзацiї?
1(*) Частота обертання ротора незбудженої машини близька до синхронної (у межах плюс, мiнус 2 %).
2 Частота обертання ротора незбудженої машини у межах 5 %.
3(*) Обмотка ротора замкнена на опiр.
4(*) Збудження подається вiдразу ж пiсля включення до мережi.

Вопрос 17
п.13.1.11. Пiсля виконання яких операцiй слiд вiдключити генератор (вимкнути вимикач генератора)?
1(*) Зняття активного навантаження.
2(*) Зняття реактивного навантаження.
3(*) Закриття стопорних клапанiв вiдборiв турбiни.
4 Закриття регулюючих клапанiв турбiни.
5 Закриття дренажiв турбiни.
6(*) Пiсля закриття зворотнiх клапанiв вiдборiв турбiни.

Вопрос 18
п.13.1.13. Яка послiдовнiсть наведених операцiй та дiй пiд час вiдключення вiд мережi блока турбогенератор-трансформатор?
1(*) Розвантажити турбогенератор вiд активного i реактивного навантажень до значень потужностi, яку споживають власнi потреби блока.
2(*) Перевести живлення секцiй шин власних потреб з робочого на резервний трансформатор.
3(*) Повнiстю розвантажити турбогенератор вiд активного i реактивного навантажень.
4(*) Перевiрити повне припинення подачi пари до турбiни.
5(*) Вимкнути вимикач блока на боцi вищої напруги i переконатися в його повнофазному вимкненнi.

Вопрос 19
п.13.1.13. Яка послiдовнiсть наведених операцiй та дiй пiд час вiдключення вiд мережi блока турбогенератор-трансформатор?
1(*) Вимкнути АГП.
2(*) Вiдключити роз'єднувач на боцi вищої напруги блока.
3(*) Викотити вiзки вимикачiв вводiв робочого живлення секцiй власних потреб блока.
4(*) Розiбрати схему кiл трансформаторiв напруги генератора.
5(*) Розiбрати схему збудження.

Раздел 10, Глава 2
Включення i вiдключення лiнiй електропередачi 

Вопрос 1
п.13.2.2. Яка рекомендована послiдовнiсть операцiй пiд час вiдключення повiтряних i кабельних лiнiй тупiкового живлення?
1(*) Вимкнути вимикач з боку навантаження.
2(*) Вимкнути вимикач з боку живлення.

Вопрос 2
п.13.2.2. Яка рекомендована послiдовнiсть операцiй пiд час включення повiтряних i кабельних лiнiй тупiкового живлення?
1(*) Вимкнути вимикач з боку живлення.
2(*) Вимкнути вимикач з боку навантаження.

Вопрос 3
п.13.2.3. Яка рекомендована послiдовнiсть операцiй пiд час вiдключення лiнiй, що вiдходять вiд електростанцiй?
1(*) Вимкнути вимикач з боку електростанцiї.
2(*) Вимкнути вимикач з боку енергосистеми.

Вопрос 4
п.13.2.3. Яка рекомендована послiдовнiсть операцiй пiд час подачi напруги в лiнiю, що вiдходить вiд електростанцiї?
1(*) Подати напругу зi сторони енергосистеми.
2(*) Подати напругу зi сторони електростанцiї.

Вопрос 5
п.13.2.4. З якого боку потрiбно вiдключати навантаження транзитних лiнiй?
1 Тiльки з боку електростанцiї.
2 Тiльки з боку енергосистеми.
3(*) З боку, де неповнофазне вимкнення вимикача не приводить до роботи захистiв i ПРВВ.

Вопрос 6
п.13.2.7. Включення однiєї зi спарених кабельних лiнiй повинно виконуватись, як правило, пiсля вiдключення лiнiї, яка знаходиться в роботi. А чи допускається включення або вiдключення однiєї iз спарених лiнiй 6-10 кВ лiнiйними роз'єднувачами без вимикання вимикача з боку живлення?
1 Не допускається.
2(*) Допускається, якщо її зарядний струм не перевищує допустимий.
3 Допускається, якщо її зарядний струм перевищує допустимий.

 

Вопрос 7
п.13.2.8. Яка послiдовнiсть наведених операцiй та дiй персоналу пiд час включення транзитної лiнiї, з одного боку якої вiдсутнiй вимикач? (Дивіться схему)
1(*) На пiдстанцiї Б - вiдключити заземлюючi ножi лiнiйного роз'єднувача з боку лiнiї.
2(*) На пiдстанцiї А - вiдключити лiнiйнi заземлюючi ножi лiнiйного роз'єднувача.
3(*) На пiдстанцiї А - включити лiнiйний роз'єднувач i вимикач (лiнiя опробується напругою).
4(*) На пiдстанцiї А - перевiрити наявнiсть напруги на всiх фазах ввода лiнiї.
5(*) На пiдстанцiї А - вимкнути вимикач лiнiї, зняти оперативний струм з привода i захисту цього вимикача, перевiрити його положення.
6(*) На пiдстанцiї Б - перевірити відсутність напруги на вводі лiнiї.
7(*) На пiдстанцiї Б - включити лінійний роз'єднувач (на лінію подається напруга).
8(*) На пiдстанцiї А - подати оперативний струм на привод і захист вимикача і увімкнути його (лінія замикається в транзит).

Вопрос 8
п.13.2.8. Яка послiдовнiсть зазначених операцiй та дiй персоналу пiд час вiдключення транзитної лiнiї, з одного боку якої вiдсутнiй вимикач? (Дивіться схему)
1(*) На пiдстанцiї А - вимкнути вимикач i вiдключити лiнiйний роз'єднувач.
2(*) На пiдстанцiї Б - вiдключити лiнiйний роз'єднувач.
3(*) На пiдстанцiї Б - включити лiнiйнi заземлюючi ножi.
4(*) На пiдстанцiї А - включити лiнiйнi заземлюючi ножi.

Вопрос 9
п.13.2.9. Яка послiдовнiсть наведених нижче операцiй при включеннi транзитної лiнiї? (Дивіться схему)
1(*) На пiдстанцiї А - вiдключити заземлюючi ножi розвилки шинних роз'єднувачiв.
2(*) На пiдстанцiї А - вiдключити заземлюючi ножi лiнiї.
3(*) На пiдстанцiї Б - вiдключити заземлюючi ножi розвилки шинних роз'єднувачiв.
4(*) На пiдстанцiї Б - вiдключити заземлюючi ножi лiнiї.
5(*) На пiдстанцiї Б - включити шинний роз'єднувач на вiдповiдну систему шин.
6(*) На пiдстанцiї Б - включити лiнiйний роз'єднувач.
7(*) На пiдстанцiї А - включити шинний роз'єднувач на відповідну систему шин.
8(*) На пiдстанцiї А - включити лінійний роз'єднувач.
9(*) На пiдстанцiї А - увімкнути вимикач.
10(*) На пiдстанцiї Б - увімкнути вимикач.

Вопрос 10
п.13.2.9. Яка послiдовнiсть наведених операцiй при вiдключеннi транзитної лiнiї? (Дивіться схему)
1(*) На пiдстанцiї А - вимкнути вимикач.
2(*) На пiдстанцiї Б - вимкнути вимикач.
3(*) На пiдстанцiї Б - вiдключити лiнiйний роз'єднувач.
4(*) На пiдстанцiї Б - вiдключити шинний роз'єднувач.
5(*) На пiдстанцiї А - відключити лінійний роз'єднувач.
6(*) На пiдстанцiї А - відключити шинний роз'єднувач.
7(*) На пiдстанцiї А - перевірити відсутність напруги на вводі лінії.
8(*) На пiдстанцiї А - включити заземлюючі ножі у бік лінії.
9(*) На пiдстанцiї А - перевірити відсутність напруги на розвилці шинних роз'єднувачів.
10(*) На пiдстанцiї А - включити заземлюючі ножі у бік вимикача лінії.
11(*) На пiдстанцiї Б - перевірити відсутність напруги на вводі лінії.
12(*) На пiдстанцiї Б - включити заземлюючі ножі у бік лінії.
13(*) На пiдстанцiї Б - перевірити відсутність напруги на розвилці шинних роз'єднувачів.
14(*) На пiдстанцiї Б - включити заземлюючі ножі у бік вимикача лінії.

Раздел 10, Глава 3
Перемикання пiд час переведення приєднань з однiєї
системи шин на iншу


 

Вопрос 1
п.13.3.3. Яка послiдовнiсть наведених операцiй та дiй персоналу пiд час переведення всiх приєднань, що знаходяться в роботi, з робочої системи шин на резервну шиноз'єднуючим вимикачем?
1(*) Перевiрити вiдсутнiсть напруги на резервнiй системi шин.
2(*) Перевiрити вiдповiднiсть уставок на захистах ШЗВ для режиму опробування i ввести захисти з дiєю на вимкнення ШЗВ.
3(*) Увiмкнути ШЗВ i перевiрити наявнiсть напруги на резервнiй системi шин.
4(*) Зняти оперативний струм з приводу i захистiв ШЗВ.
5(*) Вивести АПВ шин.
6(*) Включити шиннi роз'єднувачi всiх приєднань на резервну систему шин i перевiрити їх включення.
7(*) Відключити шиннi роз'єднувачi всiх приєднань від системи шин, яка звільнюється, i перевiрити їх відключення.
8(*) Переключити живлення кіл напруги захистів, автоматики і вимірювальних приладів на відповідний трансформатор напруги, якщо їх живлення не переключається автоматично.
9(*) Подати оперативний струм на привод і захисти ШЗВ.
10(*) Перевірити за амперметром відсутність навантаження на ШЗВ і вимкнути його.
11(*) Перевірити відсутність напруги на звільненій системі шин.
12(*) Ввести АПВ шин.

Вопрос 2
п.13.3.4. Чи допускається переведення приєднань з однiєї системи шин на iншу окремими приєднаннями почергово для вiдкритих розподiльних пристроїв з великою кiлькiстю приєднань, де шиннi роз'єднувачi мають приводи з дистанцiйним управлiнням?
1(*) Допускається.
2 Не допускається.

Вопрос 3
п.13.3.5. В якiй послiдовностi виконуються наведенi операцiї та дiї персоналу пiд час переведення усiх приєднань, що знаходяться в роботi, з однiєї системи шин на iншу за допомогою ШЗВ в електроустановках з фiксованим розподiлом приєднань за системою шин?
1(*) Увiмкнути ШЗВ (якщо вiн був вимкнений).
2(*) ПРВВ i захист шин перевести в режим роботи з порушенням фiксацiї.
3(*) Зняти оперативний струм з приводу i захистiв ШЗВ.
4(*) Перевiрити вiдсутнiсть напруги на резервнiй системi шин.
5(*) Перевiрити вiдповiднiсть уставок на захистах ШЗВ для режиму опробування i ввести захисти з дiєю на вимкнення ШЗВ.
6(*) Увiмкнути ШЗВ i перевiрити наявнiсть напруги на резервнiй системi шин.
7(*) Зняти оперативний струм з приводу і захистів ШЗВ.
8(*) Вивести АПВ шин.
9(*) Включити шинні роз'єднувачі всіх приєднань на резервну систему шин і перевірити їх включення.
10(*) Відключити шинні роз'єднувачі всіх приєднань від системи шин, яка звільнюється, і перевірити їх відключення.
11(*) Переключити живлення кіл напруги захистів, автоматики і вимірювальних приладів на відповідний трансформатор напруги, якщо їх живлення не переключається автоматично.
12(*) Подати оперативний струм на привод і захисти ШЗВ.
13(*) Перевірити за амперметром відсутність навантаження на ШЗВ і вимкнути його.
14(*) Перевірити відсутність напруги на звільненій системі шин.
15(*) Ввести АПВ шин.

Вопрос 4
п.13.3.6. Чи допускається переведення частини приєднань з однiєї системи шин на iншу за допомогою ШЗВ в електроустановках з фiксованим розподiлом приєднань окремими приєднаннями почергово?
1(*) Допускається.
2 Не допускається.

Вопрос 5
п.13.3.6. Чи дозволяється шунтування i розшунтування мiжсекцiйного реактора розвилки шинних роз'єднувачiв приєднань?
1 Допускається.
2(*) Забороняється.

Раздел 10, Глава 4
Перемикання пiд час виведення обладнання в ремонт
i введення його в роботу пiсля ремонту


 

Вопрос 1
п.13.4.1. Яка послiдовнiсть операцiй i перевiрочних дiй персоналу пiд час виведення в ремонт системи шин, яка знаходиться в резервi (ШЗВ вимкнений)?
1(*) Повiсити на ключi управлiння ШЗВ плакат "Не включати - працюють люди".
2(*) Перевiрити на мiсцi вимкнене положення ШЗВ i вiдключити його шинний роз'єднувач вiд резервної системи шин. За необхiдностi вiдключити шинний роз'єднувач робочої системи шин ( з виводом АПВ шин).
3(*) Зняти запобiжники або вимкнути автоматичнi вимикачi з боку нижчої напруги трансформатора напруги резервної системи шин, замкнути шафу i повiсити плакат " Не включати - працюють люди".
4(*) Вiдключити шинний роз'єднувач трансформатора напруги резервної системи шин.
5(*) Перевiрити вiдключене положення роз'єднувачiв усiх приєднань вiд системи шин, яка виводиться в ремонт. На приводах вiдключених роз'єднувачiв повiсити плакати "Не включати - працюють люди".
6(*) Перевiрити вiдсутнiсть напруги на шинах, що будуть заземлюватися. Включити заземлюючi ножi або накласти переноснi заземлення у випадку вiдсутностi стацiонарних заземлюючих ножiв.

Вопрос 2
п.13.4.2. Якi пiдготовчi операцiї зобов'язаний виконати оперативний персонал перед введенням в роботу системи шин пiсля ремонту?
1(*) Оглянути мiсце роботи.
2(*) Перевiрити, в якому положеннi знаходяться шиннi роз'єднувачi приєднань.
3(*) Впевнитися у вiдсутностi людей на обладнаннi.
4(*) Впевнитися у вiдсутностi стороннiх предметiв на обладнаннi.
5 Зняти тимчасову огорожу i плакати.
6 Зняти плакати з проводiв шинних роз'єднувачiв.

Вопрос 3
п.13.4.2. Яка послiдовнiсть наведених операцiй та дiй персоналу при введеннi в роботу системи шин пiсля ремонту?
1(*) Зняти тимчасову огорожу i плакати. Встановити постiйну огорожу, якщо її знiмали. Зняти плакати з проводiв шинних роз'єднувачiв.
2(*) Зняти переноснi заземлення i розмiстити їх у мiсцях зберiгання, вiдключити заземлюючi ножi.
3(*) Перевiрити опiр iзоляцiї шин мегомметром (якщо в цьому є необхiднiсть).
4(*) Подати оперативний струм захистiв ШЗВ.
5(*) Включити роз'єднувачi трансформатора напруги системи шин, яка вводиться в роботу, i встановити запобiжники (увiмкнути автоматичнi вимикачi) з боку нижчої напруги.
6(*) Включити роз'єднувачi ШЗВ.
7(*) Подати оперативний струм на привод ШЗВ.
8(*) Увімкнути ШЗВ і перевірити наявність напруги на системі шин, яка опробується.
9(*) Відновити нормальну схему електроустановки.

Вопрос 4
п.13.4.3. Яка послiдовнiсть нижче наведених операцiй i дiй персоналу пiд час виведення в ремонт секцiї КРП власних потреб електростанцiї?
1(*) Перевести споживачiв на резервнi джерела живлення.
2(*) Вивести АВР секцiї i захист мiнiмальної напруги.
3(*) Вимкнути i перевiрити положення всiх рубильникiв i автоматiв з боку нижчої напруги трансформаторiв, якi живляться вiд секцiї, що виводиться в ремонт. На рубильниках i автоматах вивiсити плакати "Не включати - працюють люди".
4(*) Вимкнути вимикачi приєднань даної секцiї i на ключах управлiння вивiсити плакати "Не включати - працюють люди".
5(*) Вимкнути вимикачi робочого трансформатора, який живить секцію, i на ключах управлiння вивiсити плакати "Не включати - працюють люди".
6(*) Перевірити вимкнене положення вимикачiв і перемістити в ремонтне положення візки вимикачів всіх приєднань, по яких можлива подача напруги до місця робіт (робочого і резервного джерела живлення, секційного вимикача та ін.).
7(*) Перемістити в ремонтне положення візок - роз'єднувачі приєднання секційного вимикача і на дверях комірки вивісити плакат "Не вмикати - працюють люди".
8(*) Перемістити в ремонтне положення візок трансформатора напруги і на дверях комірки вивісити плакат "Не вмикати - працюють люди". При стаціонарному виконанні трансформатор напруги відключається запобіжниками (рубильниками, автоматами) з боку нижчої напруги і роз'єднувачем високої напруги.

Вопрос 5
п.13.4.4. Яка послiдовнiсть зазначених операцiй та дiй персоналу при введеннi в роботу секцiї КРП пiсля ремонту?
1(*) Зняти переноснi заземлення i розмiстити їх у мiсцях зберiгання, вiдключити заземлюючi ножi.
2(*) Перевiрити опiр iзоляцiї шин мегомметром, якщо це необхiдно.
3(*) Прибрати тимчасову огорожу робочих мiсць i плакати. Встановити постiйну огорожу (якщо її знiмали).
4(*) Перевiрити наявнiсть запобiжникiв з боку НН ТН i перемiстити його вiзок в робоче положення (або при стацiонарному виконаннi включити роз'єднувач ТН i встановити запобiжники з боку НН ТН).
5(*) При відключеному положенні апарата перемiстити в робоче положення візок - роз'єднувачі приєднання секційного вимикача, візок секційного вимикача, візки вимикачів усіх приєднань, що вводяться в роботу, і резервного джерела живлення. У робочому положенні візків перевірити правильність їх фіксації у шафах і надійність штепсельних роз'ємів у колах вторинної комутації.
6(*) Увімкнути вимикач робочого живлення і приладами перевірити наявність напруги на шинах секції.
7(*) Ввести АВР і захист мінімальної напруги секції.
8(*) Увімкнути вимикачі приєднань секції.

Вопрос 6
п.13.4.5. Укажiть послiдовнiсть операцiй та дiй персоналу пiд час виведення в ремонт трансформатора 6/0,4 (3/0,4) кВ власних потреб електростанцiй.
1(*) Вивести АВР секцiї 0,4 кВ, увімкнути вимикач, автомати резервного живлення секцій власних потреб 0,4 кВ і за приладами перевірити наявність навантаження на резервному джерелі живлення.
2(*) Вимкнути автомати 0,4 кВ трансформатора, що виводиться в ремонт, і на ключах управління повісити плакати "Не включати- працюють люди".
3(*) Вимкнути вимикач на боці 6 (3) кВ трансформатора і на ключі управління повісити плакат "Не включати- працюють люди".
4(*) Перевірити положення автоматів 0,4 кВ трансформатора, відключити рубильники, замкнути їх приводи на замок, повісити плакати "Не включати- працюють люди".
5(*) Перевірити положення вимикача 6 (3) кВ трансформатора, перемістити візок вимикача в ремонтне положення, замкнути на замок двері шафи і повісити плакат "Не включати- працюють люди".
6(*) Перевiрити відсутність напруги і встановити заземлення на виводах трансформатора з боку високої та низької напруг.

Вопрос 7
п.13.4.6. Яка послiдовнiсть наведених операцiй та дiй персоналу при введеннi в роботу трансформатора 6/0,4 (3/0,4) кВ власних потреб електростанцiї пiсля ремонту?
1(*) Зняти всi встановленi на приєднаннi трансформатора заземлення, переноснi заземлення розмiстити в мiсцях зберiгання; перевiрити опiр iзоляцiї вiдключеного трансформатора мегомметром, якщо це необхiдно.
2(*) Зняти тимчасову огорожу i плакати, встановити постiйну огорожу, якщо її знiмали, зняти плакати з приводiв i ключiв управлiння комутацiйних апаратiв.
3(*) Перевiрити вимкнене положення вимикача трансформатора з боку 6(3) кВ i перемiстити вiзок вимикача в робоче положення, перевiрити правильнiсть його фiксацiї в корпусi шафи i надiйнiсть встановлення штепсельних роз'ємiв кiл вторинної комутацiї.
4(*) Перевiрити вимкнене положення автоматiв 0,4 кВ i включити рубильники 0,4 кВ.
5(*) Увімкнути вимикач 6(3) кВ і автомати 0,4 кВ трансформатора.
6(*) Приладами перевірити наявність навантаження на трансформаторі.
7(*) Вимкнути автомати 0,4 кВ і вимикач 6(3) кВ резервного джерела живлення.
8(*) Ввести АВР секції.

Вопрос 8
п.13.4.7. Яка послiдовнiсть наведених операцiй та дiй персоналу пiд час виведення в ремонт трансформатора Т1 на двотрансформаторнiй пiдстанцiї? (Дивіться схему)
1(*) Уточнити величину навантаження на трансформаторi Т2.
2(*) Перевести живлення власних потреб пiдстанцiї з трансформатора ТВП1 на трансформатор ТВП2 (вимкнути автомат АВ1, при цьому повинен увiмкнутися автомат АВ12).
3(*) Вiдключити рубильник РБ1 трансформатора ТВП1, замкнути рукоятку рубильника на замок, повiсити плакат " Не включати - працюють люди".
4(*) Перевiрити вiдсутнiсть замикання на землю в мережi 35 кВ, вiдключити роз'єднувач Р1ДГР i включити Р2ДГР.
5(*) Переключити АРКТ трансформаторiв Т1 i Т2 з автоматичного на мiсцеве управлiння.
6(*) Перевести РПН трансформатора Т1 у положення, однакове з РПН трансформатора Т2.
7(*) Вивести АВР секційного вимикача СВ 10 кВ, увімкнути його і перевірити наявність на ньому навантаження, вимкнути вимикач В1.
8(*) Увімкнути секційний вимикач СВ 35 кВ і перевірити наявність на ньому навантаження, вимкнути вимикач В3.
9(*) Перевірити значення навантаження на трансформаторі Т2.
10(*) На ключах управління вимикачів В1, В3 вивісити плакати "Не включати - працюють люди".
11(*) Переключити АРКТ трансформатора Т2 з місцевого на автоматичне управління.
12(*) Перевести РПН трансформатора Т1 у положення, що відповідає режимові його номінального збудження (чи недозбудження).
13(*) Включити заземлюючий роз'єднувач у нейтралі трансформатора Т1.
14(*) Дистанційно відключити відділювач ВД1 трансформатора Т1, перевірити повнофазність відключення ножів відділювача, замкнути на замок привод відділювача і на приводі вивісити плакат "Не включати - працюють люди".
15(*) Перевірити вимкнене положення вимикача В1 трансформатора Т1, перемістити візок вимикача В1 у ремонтне положення, повісити плакат "Не включати - працюють люди".
16(*) Перевірити вимкнене положення вимикача В3 трансформатора Т1.
17(*) Відключити роз'єднувач РТ1, замкнути на замок привод роз'єднувача і повісити на нього плакат "Не включати - працюють люди".
18(*) Відключити роз'єднувач 10 кВ ТВП1.
19(*) Вивести газовий і технологічні захисти трансформатора Т1.
20(*) Перевірити відсутність напруги, включити заземлюючі ножі з трьох боків Т1 і, залежно від характеру робіт, накласти переносні заземлення з боку вищої, середньої і нижчої напруг трансформатора Т1, а також на виводах трансформатора власних потреб ТВП1.

Вопрос 9
п.13.4.8. Яка послiдовнiсть наведених операцiй та дiй персоналу пiд час введення в роботу пiсля ремонту трансформатора Т1 на двотрансформаторнiй пiдстанцiї? (Дивіться схему)
1(*) Оглянути мiсце роботи щодо стороннiх предметiв на обладнаннi, прибрати тимчасову огорожу і плакати, зняти плакати з приводів і ключів управління комутаційних апаратів трансформаторів Т1 і ТВП1.
2(*) Зняти всі встановлені на приєднаннях трансформаторів Т1 і ТВП1 переносні заземлення і розмістити їх у місцях зберігання.
3(*) Відключити заземлюючі ножі з трьох боків Т1, перевірити відключене положення короткозамикача КЗ1, включене положення роз'єднувача в нейтралі трансформатора Т1.
4(*) Перевірити, чи переведено АРКТ трансформатора Т1 на місцеве управління, чи знаходиться РПН трансформатора Т1 у положенні, що відповідає режимові номінального збудження.
5(*) Ввести газовий і технологічні захисти трансформатора Т1.
6(*) Перевірити вимкнене положення рубильника РБ1 і включити роз'єднувач 10 кВ ТВП1.
7(*) Перевірити вимкнене положення вимикача В3 і включити роз'єднувач РТ1.
8(*) Перевірити вимкнене положення вимикача В1 і пересунути візок з вимикачем у робоче положення.
9(*) Включити відділювач ВД1 трансформатора Т1.
10(*) Відключити заземлюючий роз'єднувач у нейтралі трансформатора Т1.
11(*) Переключити АРКТ працюючого трансформатора Т2 з автоматичного на місцеве управління.
12(*) Дистанційно перевести РПН трансформатора Т1 у положення, однакове з РПН трансформатора Т2.
13(*) Увімкнути вимикач В3, перевірити навантаження і вимкнути секційний вимикач СВ 35 кВ.
14(*) Увімкнути вимикач В1, перевірити навантаження і вимкнути секційний вимикач СВ 10 кВ, ввести АВР СВ 10 кВ.
15(*) Переключити АРКТ трансформаторів Т1 і Т2 з місцевого на автоматичне управління.
16(*) Переключити АРКТ трансформаторів Т1 і Т2 з місцевого на автоматичне управління.
17(*) Включити рубильник РБ1 трансформатора ТВП1 і відновити нормальну схему живлення власних потреб підстанції.
18(*) Перевірити відсутність замикання на землю в мережі 35 кВ, відключити роз'єднувач Р2ДГР і включити роз'єднувач Р1ДГР.

Вопрос 10
п.13.4.9. Яка послiдовнiсть наведених операцiй та дiй персоналу пiд час виведення в ремонт лiнiї електропередачi Л1 при "пiвторнiй" схемi електричних з'єднань з повiтряними вимикачами? (Дивіться схему)
1(*) Перевiрити допустимiсть вiдключення лiнiї за режимом роботи мережi, виконати заходи, передбаченi ремонтною схемою, в т.ч. операцiї з пристроями протиаварiйної системної автоматики.
2(*) Вимкнути вимикачi В50 i В51 i перевiрити вiдсутнiсть навантаження, повісити на ключах управління вимикачів плакати "Не включати- працюють люди".
3(*) Перевірити на місці вимкнене положення вимикачів В50 і В51.
4(*) Відключити лінійний роз'єднувач РВЛ1, зняти запобіжники (вимкнути автомати) в оперативних колах приводу роз'єднувача РВЛ1, відключити силові кола приводу цього роз'єднувача.
5(*) Зняти запобіжники (відключити рубильники, автомати) з боку НН трансформатора напруги НКФ51, включити заземлюючі ножі роз'єднувача РВЛ1 у бік лінії.
6(*) Вивісити на приводі роз'єднувача РВЛ1 плакати "Не включати - робота на лінії" і "Заземлено", вивести АПВ лінії, вивести дію системної автоматики на вимикачі В50 і В51.
7(*) Перевести кола напруги захистів на шинний ТН. Якщо це не передбачено проектом, вивести диффазний і дистанційний захисти, а також направленість земляного захисту.
8(*) Зняти плакати "Не включати - працюють люди" з ключів управління і увімкнути вимикачі В51 і В50, перевірити навантаження на них.

Вопрос 11
п.13.4.10. Яка послiдовнiсть нижче наведених операцiй та дiй персоналу пiд час введення в роботу пiсля ремонту лiнiї електропередачi Л1 при "пiвторнiй" схемi електричних з'єднань з повiтряними вимикачами? (Дивіться схему)
1(*) Перевiрити допустимiсть виконання операцiй включення лiнiї Л1, виконати необхiднi режимнi заходи, в тому числi операцiї з пристроями протиаварiйної системної автоматики.
2(*) Зняти плакат "Заземлено" i вiдключити заземлюючi ножi роз'єднувача РВЛ1 з боку лiнiї.
3(*) Встановити запобiжники (включити рубильники, автомати) з боку НН трансформатора напруги НКФ51.
4(*) Вимнути вимикачi В50 i В51 i перевiрити вiдсутнiсть навантаження.
5(*) Вивiсити на ключах управлiння вимикачiв плакати "Не включати - працюють люди".
6(*) Якщо переведення кіл напруги захистів лінії з лінійного на шинний ТН не передбачене проектом, то ввести диффазний і дистанційний захисти, а також прискорення земляного захисту. Якщо це передбачається, то перевести кола напруги захистів лінії з шинного на лінійний ТН НКФ51.
7(*) Ввести дію системної автоматики на вимикачі В50 і В51.
8(*) Ввести АПВ лінії, перевірити на місці вимкнене положення вимикачів В50 і В51, зняти плакат "Не включати - робота на лінії" з приводу роз'єднувача РВЛ1.
9(*) Встановити запобіжники (увімкнути автомати) в оперативних колах привода роз'єднувача РВЛ1, подати напругу до силових кіл привода і включити роз'єднувач РВЛ1.
10(*) Зняти плакати "Не включати - працюють люди" з ключів управління і включити вимикачі В51 і В50, перевірити навантаження на них.
11(*) Виконати необхідні режимні заходи, в тому числі з пристроями автоматики, передбачені диспетчерськими програмами перемикань.

Вопрос 12
п.13.4.11. Яка послiдовнiсть наведених нижче операцiй та дiй персоналу пiд час виведення в ремонт автотрансформатора АТ2, до ошиновки якого пiдключено (без роз'єднувачiв) трансформатор напруги типу НКФ? (Дивіться схему)
1(*) Перевiрити допустимiсть вiдключення автотрансформатора АТ2 за навантаженням i схемою РП.
2(*) Вимкнути вимикачi обмоток нижчої i середньої напруг автотрансформатора АТ2, перевiрити вiдсутнiсть навантаження на вимикачах.
3(*) Вимкнути вимикачi В50 i В52, перевiрити вiдсутнiсть навантаження на них.
4(*) Повiсити на ключах управлiння вимикачiв плакати "Не включати - працюють люди".
5(*) Перевiрити на мiсцi положення вимикачiв нижчої (НН) i середньої напруг (СН) i вiдключити роз'єднувачi з боку НН i СН автотрансформатора АТ2, на приводах роз'єднувачiв повiсити плакати "Не включати- працюють люди".
6(*) Перевiрити на мiсцi вимкнене положення вимикачiв В50 і В52, відключити роз'єднувачі РТ50 і РТ52.
7(*) Відключити роз'єднувач РВАТ2, зняти запобіжники (вимкнути автомати) в оперативних колах привода роз'єднувача РВАТ2, відключити силові кола привода і вивісити на ньому плакат "Не включати - працюють люди".
8(*) Переконатися у відсутності напруги і включити заземлюючі ножі роз'єднувача РВАТ2 у бік АТ2, вивісити плакат "Заземлено".
9(*) Вивести по вихідних колах дію всіх захистів АТ2, за виключенням дифзахисту ошиновки, вивести пуск ПРВВ від захистів АТ2.
10(*) Перевести дію ПРВВ через вихідні реле дифзахисту ошиновки, виключити струмові кола АТ2 зі схеми дифзахисту ошиновки.
11(*) Зняти плакат "Не включати - працюють люди" з ключа управління вимикача В52, деблокувати роз'єднувач РТ52 з вимикачем В52.
12(*) Увімкнути вимикач В52 і перевірити його положення на місці, включити роз'єднувач РТ52.
13(*) Відновити блокування роз'єднувача РТ52 з вимикачем В52.
14(*) Перевірити вимкнене положення вимикача В50, включити роз'єднувач РТ50.
15(*) Зняти плакат "Не включати - працюють люди" з ключа управління і увімкнути вимикач В50, перевірити навантаження на вимикачах В50 і В52.
16(*) Поміряти струм небалансу дифзахисту ошиновки.

Вопрос 13
п.13.4.12. Яка послiдовнiсть наведених операцiй та дiй персоналу пiд час введення в роботу пiсля ремонту автотрансформатора АТ2 при жорстко пiдключеному до ошиновки трансформаторi напруги типу НКФ? (Дивіться схему)
1(*) Виконати огляд мiсця робiт, перевiрити вiдсутнiсть стороннiх предметiв на обладнаннi.
2(*) Прибрати тимчасову огорожу i плакати на мiсцi робiт.
3(*) Вiдключити заземлюючi ножi, зняти всi переноснi заземлення з приєднання автотрансформатора АТ2 i розмiстити їх у мiсцях зберiгання.
4(*) Вимкнути вимикач В50 i перевiрити вiдсутнiсть на ньому навантаження, на ключi управлiння повiсити плакат "Не включати - працюють люди".
5(*) Перевiрити вимкнене положення вимикача В50 i вiдключити роз'єднувач РТ50.
6(*) Деблокувати роз'єднувач РТ52 з вимикачем В52 i вiдключити роз'єднувач.
7(*) Вимкнути вимикач В52, на ключі управління повісити плакат "Не включати - працюють люди".
8(*) Відновити блокування роз'єднувача РТ52 з вимикачем В52.
9(*) Підключити струмові кола АТ2 до схеми дифзахисту ошиновки.
10(*) Ввести дію всіх захистів АТ2 і пуск ПРВВ від захистів АТ2.
11(*) Перевести дію ПРВВ через вихідні реле захистів АТ2.
12(*) Перевірити на місці вимкнене положення вимикачів нижчої і середньої напруг, зняти плакати "Не включати - працюють люди" з приводів роз'єднувачів і включити роз'єднувачі нижчої і середньої напруг автотрансформатора АТ2.
13(*) Встановити запобіжники (увімкнути автомати) в оперативних колах приводу роз'єднувача РВАТ2, подати напругу до силових кіл приводу, зняти плакати "Не включати - працюють люди" і включити роз'єднувач РВАТ2.
14(*) Перевірити вимкнене положення вимикачів В50 і В52, включити роз'єднувачі РТ50 і РТ52.
15(*) Встановити РПН АТ2 у положення, задане режимною картою.
16(*) Зняти плакати "Не включати - працюють люди" з ключів управління, увімкнути вимикачі В50 і В52, перевірити на них навантаження.
17(*) Зняти плакати з ключів управління вимикачів і увімкнути вимикачі середньої і нижчої напруг автотрансформатора АТ2, перевірити навантаження на вимикачах.
18(*) Перевірити струм небалансу дифзахисту ошиновки.

Раздел 10, Глава 5
Способи виведення вимикачiв у ремонт i введення їх
в роботу пiсля ремонту


 

Вопрос 1
п.13.5.1. За якої схеми може бути здiйснене виведення в ремонт приєднань залежно вiд схеми електроустановки?
1(*) За будь-якої схеми електроустановки з одним вимикачем на приєднання.
2(*) За схеми з двома системами шин i одним вимикачем на приєднання.
3(*) За схеми з двома робочими i обхiдною системами шин з одним вимикачем на приєднання.
4(*) За схеми з двома вимикачами на приєднання, трьома вимикачами на два приєднання, а також багатокутника.
5(*) За схеми мостика з вимикачем i ремонтною перемичкою на роз'єднувачах для ремонту секцiйного вимикача.

Вопрос 2
п.13.5.2. Яка послiдовнiсть наведених операцiй по замiнi вимикача приєднання шиноз'єднуючим вимикачем?
1(*) Ввести захисти ШЗВ з уставками згiдно з мiсцевою iнструкцiєю до РЗА i увiмкнути ШЗВ.
2(*) Усi приєднання, крiм одного, вимикач якого виводиться в ремонт, перевести на одну систему шин, ШЗВ залишити увiмкненим. Видiлене приєднання необхiдно залишати на тiй системi шин, з боку якої встановлено трансформатори струму ШЗВ.
3(*) Вiдключити ТН тiєї системи шин, на якiй зiбрано видiлене приєднання.
4(*) Iз зони дiї ДЗШ вивести систему шин, на якiй залишилось включеним приєднання з вимикачем, що виводиться в ремонт.
5(*) Почергово вивести з роботи i переключити пристрої релейного захисту i автоматики з трансформаторiв струму вимикача, що виводиться в ремонт, на трансформатори струму ШЗВ, захисти ввести в роботу.
6(*) Відключити і заземлити у відповідності з вимогами ПТБ приєднання і вимикач, що виводиться в ремонт, розшинувати виведений в ремонт вимикач, встановити на проводи замість виведеного зі схеми вимикача спеціальні перемички.
7(*) Перевести дію захистів приєднання на вимкнення ШЗВ і опробувати їх, ШЗВ залишити у вимкненому положенні.
8(*) Зовнішнім оглядом перевірити правильність встановлення перемичок (на співпадіння фаз), зняти захисні заземлення, включити шинний роз'єднувач приєднання (якщо лінійний роз'єднувач виведено зі схеми) на резервну систему шин.
9(*) Подати напругу на приєднання з протилежного кінця.
10(*) Увімкнути ШЗВ.

Вопрос 3
п.13.5.3. Вкажіть послiдовнiсть виконання груп операцiй по введенню в роботу пiсля ремонту вимикача приєднання, включеного в роботу за допомогою ШЗВ.
1(*) Вiдключити i заземлити вiдповiдно до вимог ПТБ приєднання, вимикач якого повинен вводитися в роботу, зняти перемички, встановленi замiсть вимикача, а вимикач, що вийшов з ремонту, пiд'єднати до шин.
2(*) Перевести дiю захистiв приєднання на вимкнення вимикача, що вийшов з ремонту, i опробувати захисти на його вимкнення.
3(*) На мiсцi робiт перевiрити зовнiшнiм оглядом правильнiсть приєднання шин до апаратiв (на спiвпадiння фаз), зняти захиснi заземлення, включити лiнiйний i шинний роз'єднувачi на резервну систему шин, ввести приєднання в роботу увiмкненням двох вимикачiв.
4(*) Почергово вивести з роботи i переключити пристрої релейного захисту i автоматики з трансформаторiв струму ШЗВ на трансформатори струму вимикача, що вийшов з ремонту, захисти ввести в роботу.
5(*) Вiдновити нормальну схему первинних з'єднань з розподiлом приєднань за шинами згiдно з прийнятою фiксацiєю, захист перевести до режиму нормальної фiксацiї.

Вопрос 4
п.13.5.4. Яка послiдовнiсть зазначених операцiй по замiнi вимикача приєднання обхiдним вимикачем?
1(*) Вивести АПВ системи шин, на яку потрiбно зiбрати схему обхiдного вимикача.
2(*) Пiдготувати схему обхiдного вимикача для опробування обхiдної системи шин напругою робочої системи шин, на яку зiбране приєднання з вимикачем, що виводиться в ремонт.
3(*) Ввести в роботу захисти ОВ з уставками для опробування обхiдної системи шин, ввести дiю захисту шин на вимкнення ОВ, ввести пуск ПРВВ вiд захистiв ОВ.
4(*) Увiмкнути обхiдний вимикач i перевiрити наявнiсть напруги на обхiднiй системi шин.
5(*) Вимкнути обхiдний вимикач, вивести АПВ приєднання, перевiрити вимкнене положення обхiдного вимикача i включити обхiдний роз'єднувач приєднання, вимикач якого виводиться в ремонт.
6(*) За допомогою випробувальних блокiв ввести до схеми захисту шин кола трансформаторiв струму обхiдного вимикача як вимикача приєднання.
7(*) На захистах обхідного вимикача виставити уставки, що відповідають уставкам захистів даного приєднання.
8(*) Вивести пуск ПРВВ від швидкодіючих захистів (ДФЗ, ДЗЛ).
9(*) Вивести швидкодіючі захисти накладками.
10(*) Встановити випробувальні блоки в струмових колах швидкодіючих захистів від трансформаторів струму вимикача приєднання.
11(*) Увімкнути обхідний вимикач; вимкнути вимикач, що виводиться в ремонт, і перевірити відсутність на ньому навантаження.
12(*) Зняти випробувальні блоки в струмових колах швидкодіючих захистів від трансформаторів струму вимикача приєднання.
13(*) Вивести захист шин, виконати необхідні перемикання в його колах, перевірити під навантаженням небаланс ДЗШ і ввести його в роботу.
14(*) Швидкодіючі захисти приєднання ввести в роботу на вимкнення ОВ і пуск ПРВВ.
15(*) Відключити роз'єднувачі з обох боків вимикача, що виводиться в ремонт, перевірити відсутність на ньому напруги і включити заземлюючі ножі в бік вимикача.
16(*) Ввести в роботу АПВ системи шин і АПВ приєднання.

Вопрос 5
п.13.5.5. Яка послiдовнiсть зазначених операцiй по введенню в роботу вимикача приєднання, включеного за допомогою обхiдного вимикача?
1(*) Вiдключити заземлюючi ножi з двох бокiв вимикача, що вводиться в роботу.
2(*) Випробувальними блоками пiдключити резервнi захисти приєднання до попередньо перевiрених кiл трансформаторiв струму вимикача, що вводиться в роботу.
3(*) Ввести резервнi захисти з виведеними органами напрямку потужностi на вимкнення вимикача.
4(*) Вивести АПВ шин i АПВ приєднання.
5(*) При вiдключених шинних роз'єднувачах опробувати напругою вимикач, що вводиться в роботу (за необхідності).
6(*) Вивести пуск ПРВВ від швидкодіючих захистів (ДФЗ, ДЗЛ).
7(*) Вивести швидкодіючі захисти накладками.
8(*) Встановити випробувальні блоки в струмових колах швидкодіючих захистів від трансформаторів струму вимикача приєднання.
9(*) Ввести випробувальними блоками до схеми захисту шин кола трансформаторів струму вимикача, що вводиться в роботу.
10(*) Перевірити вимкнене положення вимикача, що вводиться в роботу, включити його шинний і лінійний роз'єднувачі.
11(*) Увімкнути вимикач, що вводиться в роботу.
12(*) Вимкнути обхідний вимикач і перевірити відсутність навантаження на ньому.
13(*) Зняти випробувальні блоки в струмових колах швидкодіючих захистів від трансформаторів струму ОВ.
14(*) Вивести захист шин і виконати необхідні переключення в його колах, перевірити під навантаженням небаланс ДЗШ і ввести його в роботу.
15(*) Перевірити швидкодіючі захисти під навантаженням (виконує персонал СРЗА) і ввести їх в роботу на вимкнення вимикача приєднання і пуск ПРВВ.
16(*) Вивести резервні захисти, ввести в дію органи напрямку потужності, перевірити їх під навантаженням (виконує персонал СРЗА).
17(*) Ввести резервні захисти в роботу.
18(*) Перевірити вимкнене положення обхідного вимикача і відключити обхідний роз'єднувач приєднання.
19(*) Ввести АПВ шин і АПВ приєднання.

Вопрос 6
п.13.5.6. Яка послiдовнiсть операцiй по виведенню в ремонт вимикача в схемi з двома системами шин i двома вимикачами на приєднання?
1(*) Вивести АПВ приєднання i АПВ системи шин, на якiй зiбрано вимикач, що виводиться в ремонт.
2(*) Вимкнути вимикач, що виводиться в ремонт, i перевiрити вiдсутнiсть на ньому навантаження.
3(*) Перевiрити на мiсцi вимкнене положення вимикача i вiдключити роз'єднувачi з обох його бокiв.
4(*) Зняти випробувальнi блоки трансформаторiв струму виведеного зi схеми вимикача в струмових колах захисту шин.
5(*) Почергово вивести дiю захистiв приєднання на вимикач, вiд'єднати їх струмовi кола вiд трансформаторiв струму виведеного вимикача, захисти перевiрити пiд навантаженням (виконує персонал СРЗА) i ввести їх дiю на вимикач, що залишається в роботi.
6(*) Вiзуально перевiрити вiдсутнiсть напруги i включити заземлюючi ножi у бiк виведеного в ремонт вимикача.
7(*) Ввести АПВ приєднання і АПВ системи шин.

Вопрос 7
п.13.5.7. Яка послiдовнiсть наведених нижче основних операцiй по введенню в роботу пiсля ремонту вимикача приєднання в схемi з двома робочими системами шин i двома вимикачами на приєднання?
1(*) Вiдключити заземлюючi ножi з обох бокiв виведеного в ремонт вимикача.
2(*) Вивести АПВ приєднання i АПВ системи шин, до якої приєднано вимикач, що вводиться в роботу.
3(*) За вiдключеного положення шинного роз'єднувача опробувати напругою вимикач, що вводиться в роботу.
4(*) Пiдключити струмовi кола захистiв приєднання до трансформаторiв струму вимикача, що вводиться в роботу, з почерговим виводом з роботи цих захистiв.
5(*) До схеми захисту шин включити кола трансформаторів струму вимикача, що вводиться в роботу.
6(*) Ввести дiю захистiв приєднання та ДЗШ на вимкнення вимикача, що вводиться в роботу.
7(*) Перевірити вимкнене положення вимикача і включити його шинні і лінійні роз'єднувачі.
8(*) Увімкнути вимикач у роботу і перевірити наявність на ньому навантаження.
9(*) Почергово вивести захист шин, основні і резервні захисти приєднання, виконати необхідні переключення в їх схемах і перевірити захисти під навантаженням.
10(*) Захисти ввести в роботу.
11(*) Ввести в роботу АПВ шин і АПВ приєднання.

 

 

Вопрос 8
п.13.5.8. Яка послiдовнiсть основних операцiй по виведенню в ремонт вимикача в схемi з трьома вимикачами на два приєднання i схемi чотирикутника? (Дивіться схему)
1(*) Вивести АПВ шин i АПВ приєднання, до яких належить вимикач, що виводиться в ремонт.
2(*) Вимкнути вимикач i перевiрити вiдсутнiсть на ньому навантаження.
3(*) Перевiрити на мiсцi вимкнене положення вимикача i вiдключити роз'єднувачi з обох його бокiв.
4(*) Вiд'єднати випробувальними блоками кола захистiв i автоматики вiд трансформаторiв струму вимикача, що виводиться в ремонт.
5(*) Ввести АПВ шин i АПВ приєднання.
6(*) Вiзуально перевiрити вiдсутнiсть напруги на виведеному вимикачi i включити заземлюючi ножi у бiк вимикача.

Вопрос 9
п.13.5.9. Яка послiдовнiсть нижче наведених основних операцiй по введенню в роботу пiсля ремонту вимикача в схемi з трьома вимикачами на два приєднання i схемi чотирикутника?
1(*) Вiдключити заземлюючi ножi з обох бокiв вимикача, що вводиться в роботу.
2(*) Пiд'єднати захисти пiдставної панелi до трансформаторiв струму вимикача, який вводиться в роботу. Вивести АПВ шин і АПВ приєднання.
3(*) Опробувати напругою увiмкнений вимикач, що вводиться в роботу, шляхом дистанцiйного включення його лiнiйного роз'єднувача.
4(*) Вимкнути вимикач, що вводиться в роботу.
5(*) Перевірити на місці вимкнене положення вимикача і включити його шинний роз'єднувач.
6(*) Увімкнути вимикач, що вводиться в роботу. На період його увімкнення (при відсутності підставної панелі) захисти лінії можуть працювати неселективно.
7(*) Почергово вивести з роботи основні та резервні захисти, пристрої автоматики, під'єднати їх випробувальними блоками до струмових кіл трансформаторів струму вимикача, що вводиться, перевірити їх під навантаженням і ввести в роботу (виконує персонал МСРЗА).
8(*) Вивести з роботи захисти, змонтовані на підставній панелі. Ввести АПВ шин і АПВ приєднання.

Вопрос 10
п.13.5.10. Яка послiдовнiсть виконання нижче наведених основних операцiй по виведенню в ремонт секцiйного вимикача в схемi мостика при наявностi ремонтної перемички на роз'єднувачах? (Дивіться схему)
1(*) З протилежних бокiв, що живлять пiдстанцiю, ввести прискорення резервних захистiв, вивести ДФЗ з обох бокiв лiнiй, вiдключити струмовi кола цих захистiв вiд трансформаторiв струму секцiйного вимикача i переключити їх на трансформатори струму ремонтної перемички.
2(*) Ввести взаємну зупинку передавачів ДФЗ ліній за короткого замикання на одній з них. Вивести АПВ з протилежних бокiв лiнiй.
3(*) Зняти запобiжники (вимкнути автомати) оперативного струму секцiйного вимикача. Перевірити на місці увімкнене положення секційного вимикача і включити роз'єднувач РР1 ремонтної перемички.
4(*) Встановити запобіжники (увімкнути автомати) оперативного струму секційного вимикача, вимкнути секційний вимикач і перевірити відсутність на ньому навантаження. Перевірити під навантаженням ДФЗ обох ліній і ввести ці захисти в роботу з обох боків.
5(*) Виконати необхідні роботи в струмових колах диференційних і максимальних захистів трансформаторів (при необхідності з виводом захистів).
6(*) Перевірити на місці вимкнене положення секційного вимикача і відключити роз'єднувачі з обох його боків.
7(*) Перевірити відсутність напруги і включити заземлюючі ножі в бік секційного вимикача. Ввести АПВ і вивести прискорення резервних захистів з протилежних боків обох ліній.

Вопрос 11
п.13.5.11. Яка послiдовнiсть виконання зазначених основних операцiй по введенню в роботу пiсля ремонту секцiйного вимикача в схемi мостика з ремонтною перемичкою на роз'єднувачах? (Дивіться схему)
1(*) Вiдключити заземлюючi ножi з обох бокiв секцiйного вимикача, вивести АПВ з протилежних боків обох ліній.
2(*) Опробувати напругою увімкнений вимикач, для чого підготувати схему і подати напругу на секційний вимикач від одного з трансформаторів увімкненням його вимикача на боці середньої напруги. Перед подачею напруги слід ввести прискорення захистів трансформатора з боку СН.
3(*) Після огляду зібрати схему секційного вимикача і відновити нормальну схему роботи трансформаторів.
4(*) Ввести прискорення резервних захистів і ввести ДФЗ з протилежних боків обох ліній, переключити струмові кола захистів з трансформаторів струму ремонтної перемички на трансформатори струму секційного вимикача.
5(*) Вивести кола взаємної зупинки передавачів ДФЗ, виконати необхідні роботи в струмових колах захистів трансформаторів (виконує персонал МСРЗА).
6(*) Увімкнути секційний вимикач і зняти запобіжники (вимкнути автомати) оперативного струму секційного вимикача.
7(*) Перевірити на місці увімкнене положення секційного вимикача і відключити роз'єднувач ремонтної перемички.
8(*) Встановити запобіжники (увімкнути автомати) оперативного струму секційного вимикача.
9(*) Перевірити під навантаженням ДФЗ ліній і ввести їх в роботу з обох боків за нормальною схемою. 
10(*) Ввести АПВ і вивести прискорення резервних захистів з протилежних боків обох ліній.

Вопрос 12
п.13.5.12. Яка послiдовнiсть основних операцiй по переведенню вимикача сумiщеного виконання (шиноз'єднуючого i обхiдного вимикача) ШОВ з режиму шиноз'єднуючого в режим обхiдного вимикача?
1(*) Перевiрити навантаження ШОВ i вимкнути його.
2(*) Ввести захисти ШОВ з уставками для опробування i вивести АПВ шин.
3(*) Перевiрити на мiсцi вимкнене положення ШОВ, зiбрати роз'єднувачами схему ШОВ на вiдповiдну систему шин, включити обхiдний роз'єднувач.
4(*) Вивести ПРВВ i захист шин, випробувальними блоками переключити струмовi кола захисту шин таким чином, щоб ОСШ пiд час її опробування входила до зони дiї захисту шин. Ввести захист шин i ПРВВ.
5(*) Ввести пуск ПРВВ вiд захистiв ШОВ. Увiмкнути ШОВ i перевiрити наявнiсть напруги на ОСШ. Вимкнути ШОВ.

Раздел 11
Перемикання у розподiльних мережах 

Вопрос 1
п.14.1. Якi основнi дiї персоналу по пiдтриманню заданого оперативного стану електроустановки або по цiлеспрямованiй його змiнi?
1(*) Виконання оперативних перемикань по виведенню електроустановок, КЛ, ПЛ в ремонт i введенню їх в роботу, а також по змiнi режиму роботи мережi.
2(*) Пошук, локалiзацiя та усунення пошкоджень.
3(*) Надання дозволiв на пiдготування робочого мiсця i допуск до роботи.
4(*) Введення в роботу нових i реконструйованих електроустановок.

Вопрос 2
пп.14.2-14.4. В оперативному управлiннi або вiданнi якого персоналу знаходяться:
1[1] Всi електроустановки РЕМ, а також транзитнi лiнiї споживачiв-
2[1] ...в оперативному керуваннi або вiданнi диспетчера РЕМ.
3[2] Електроустановки споживачiв, пiдключенi вiдгалуженнями до лiнiй 0,4-10 кВ i ТП 6-10 кВ РЕМ-
4[2] ...в оперативному вiданнi диспетчера РЕМ i керуваннi споживачiв.
5[3] Лiнiї 0,4-1О кВ, резервування котрих здiйснюється за межами РЕМ-
6[3] ...у вiданнi диспетчера одного iз РЕМ i керуваннi iншого.

Вопрос 3
п.14.7. Що зобов'язаний зробити черговий, який отримав вiд диспетчера розпорядження про перемикання?
1(*) Повторити розпорядження диспетчера.
2(*) Отримати пiдтвердження диспетчера про те, що розпорядження зрозумiли правильно.
3(*) Записати розпорядження до оперативного журналу.
4(*) Виписати, при необхiдностi, бланк перемикань.
5(*) Приступити до виконання завдання.

Вопрос 4
п.14.7. Коли потрiбно вiддавати розпорядження про перемикання?
1(*) Безпосередньо перед початком виконання робiт.
2(*) Перед виїздом ОВБ на операцiї за вiдсутностi прямого зв'язку диспетчера з ОВБ або неможливостi його встановлення.
3 За двi доби до початку перемикань.

Вопрос 5
п.14.9. Складнi перемикання слiд виконувати за типовими або звичайними бланками перемикань. Вiднесення перемикань до розряду складних визначається...
1(*) Розпорядженням по пiдприємству.
2 Розпорядженням НДЦ.
3 Розпорядженням РДЦ.

Вопрос 6
п.14.10. Перемикання в розподiльних мережах напругою 0,4 кВ повиннi виконуватися...
1 Тiльки за розпорядженням диспетчера РЕМ.
2(*) За розпорядженням диспетчера РЕМ, якщо наказом чи розпорядженням по пiдприємству, залежно вiд мiсцевих умов, не встановлено iнший порядок видачi розпоряджень на їх виконання.
3 Тiльки за розпорядженням диспетчера РДЦ.

Вопрос 7
п.14.11. На пiдстанцiях, обладнання яких знаходиться в оперативному управлiннi диспетчера ПЕМ, допускається виконувати плановi вiдключення i включення окремих лiнiй, якi живлять розподiльнi мережi, персоналовi ОВБ РЕМ. Як вони виконуються?
1 З дозволу диспетчера РЕМ.
2 За розпорядженням диспетчера ПЕМ.
3(*) За розпорядженням диспетчера РЕМ.
4(*) З дозволу диспетчера ПЕМ.

Вопрос 8
п.14.11. Персоналу ОВБ РЕМ може бути дозволено включення окремих лiнiй, якi живлять розподiльнi мережi, пiд напругу пiсля їх автоматичного вiдключення, а також виконання обходiв-оглядiв обладнання вказаних лiнiй. Як повиннi виконуватись цi операцiї та дiї?
1 З дозволу диспетчера РЕМ.
2 За розпорядженням диспетчера ПЕМ.
3(*) За розпорядженням диспетчера РЕМ.
4(*) З дозволу диспетчера ПЕМ.

Вопрос 9
п.14.14. Якi операцiї та дiї повинен виконати персонал ОВБ РЕМ, виконуючи перемикання на пiдстанцiях без постiйного чергового персоналу?
1(*) Записувати в оперативному журналi ОВБ про всi виконанi перемикання.
2(*) Записувати в оперативному журналi про включення i вiдключення заземлюючих ножiв.
3(*) Записувати в оперативному журналi про накладання i зняття переносних заземлень.
4(*) Заповнювати бланки перемикань i користуватися ними пiд час перемикань.
5(*) Фiксувати в спецiальному журналi дефекти i неполадки обладнання.

Вопрос 10
п.14.15. Чи допускається участь персоналу ОВБ РЕМ у виконаннi перемикань в електроустановках споживачiв?
1(*) Допускається, з дотриманням вимог цих Правил.
2 Не допускається.

Вопрос 11
п.14.15. Чи дозволяється персоналовi споживачiв виконувати перемикання в електроустановках ПЕМ i РЕМ?
1 Дозволяється.
2(*) Не дозволяється.

Вопрос 12
п.14.17. Вiдключення роз'єднувачiв, встановлених в електрично зв'язанiй замкнутiй розподiльнiй мережi, допускається зi зрiвнювальним струмом не бiльше ... А.
1(*) 70 .

Вопрос 13
п.14.17. Дозволяється замикання мережi в кiльце за рiзницi напруг на розiмкнутих контактах роз'єднувачiв не бiльше ... %.
1(*) 5 .

Вопрос 14
п.14.21. Чи допускається замикання по мережi 0,4 кВ i включення на однi шини 0,4 кВ трансформаторiв, що живляться вiд рiзних центрiв або лiнiй?
1 Допускається без обмежень.
2(*) Забороняється.
3 Допускається як виняток.

Вопрос 15
п.14.21. Чи допускається для розвантаження перевантажених трансформаторiв або лiнiй напругою 0,4 кВ замикання по мережi 0,4 кВ трансформаторiв, якi встановленi на рiзних пiдстанцiях, але живляться вiд однiєї лiнiї?
1 Допускається в усiх випадках.
2(*) Допускається як виняток.
3 Забороняється.

Вопрос 16
п.14.26. Якi операцiї та дiї повинен виконати персонал перед тим, як приступити до перемикань у примiщеннi електроустановки розподiльних мереж?
1(*) Провести зовнiшнiй огляд обладнання i перевiрити схему електричних з'єднань у натурi.
2(*) Перевести на мiсцеве управлiння комутацiйнi апарати телемеханiзованої пiдстанцiї.
3(*) Перевести АРКТ з автоматичного на мiсцеве управлiння.
4(*) Вивести АВР секцiйного вимикача.

Раздел 12
Послiдовнiсть операцiй i дiй персоналу розподiльних
мереж пiд час виконання окремих видiв перемикань


 

Вопрос 1
п.15.1. Яка послiдовнiсть наведених операцiй при вiдключеннi в ремонт кабельної лiнiї КЛ1, що виконуються за бланком перемикань? (Дивіться схему)
1(*) У центрi живлення (ЦЖ): перевести АРКТ трансформаторiв Т1 i Т2 з автоматичного на мiсцеве управлiння i встановити їх РПН в однакове положення.
2(*) У центрi живлення (ЦЖ): вивести АВР секцiйного вимикача, увiмкнути його i перевiрити наявнiсть навантаження.
3(*) У розподiльному пунктi (РП): вивести АВР секцiйного вимикача, увiмкнути його i перевiрити наявнiсть навантаження.
4(*) У розподiльному пунктi (РП): вимкнути вимикач КЛ1 i перевiрити вiдсутнiсть навантаження на ньому.
5(*) У розподiльному пунктi (РП): перевiрити вимкнене положення вимикача КЛ1 i перемiстити його вiзок у ремонтне положення. Повiсити на дверцятах комiрки плакат "Не включати - робота на лiнiї".
6(*) У ЦЖ: вимкнути секційний вимикач і перевірити відсутність навантаження на ньому.
7(*) У ЦЖ: вимкнути вимикач КЛ1, перевірити на місці його вимкнене положення і відключити лінійний роз'єднувач КЛ1. Замкнути привод роз'єднувача на замок і повісити плакат "Не включати - робота на лінії".
8(*) У ЦЖ: перевірити відсутність напруги на вводі КЛ1 і включити заземлюючі ножі у бік лінії.
9(*) У ЦЖ: перевести АРКТ Т1 і Т2 з місцевого на автоматичне управління.
10(*) У ЦЖ: ввести АВР секційного вимикача.
11(*) У РП: перевірити відсутність напруги на вводі КЛ1 і включити заземлюючі ножі в бік лінії. Двері комірки КЛ1 замкнути на замок.

Вопрос 2
п.15.2. У якiй послiдовностi виконуються наведенi нижче операцiї при включеннi в роботу пiсля ремонту кабельної лiнiї КЛ1, що виконуються за бланком перемикань? (Дивіться схему)
1(*) У розподiльному пунктi (РП): вiдключити заземлюючi ножi КЛ1.
2(*) У центрi живлення (ЦЖ): вивести АВР секцiйного вимикача.
3(*) У центрi живлення (ЦЖ): перевести АРКТ Т1 i Т2 з автоматичного на мiсцеве управлiння.
4(*) У центрi живлення (ЦЖ): вiдключити заземлюючi ножi КЛ1.
5(*) У центрi живлення (ЦЖ): перевiрити вимкнене положення вимикача КЛ1. Зняти забороняючий плакат i замок з приводу лiнiйного роз'єднувача КЛ1, включити його.
6(*) У центрi живлення (ЦЖ): увiмкнути вимикач КЛ1, увімкнути секційний вимикач і перевірити наявність навантаження на ньому.
7(*) У РП: зняти забороняючий плакат і замок з дверцят комірки КЛ1, перевірити вимкнене положення її вимикача і перемістити його візок в робоче положення.
8(*) У РП: увімкнути вимикач КЛ1 і перевірити наявність навантаження на ньому.
9(*) У РП: вимкнути секційний вимикач і перевірити відсутність навантаження на ньому.
10(*) У РП: вимкнути секційний вимикач і перевірити відсутність навантаження на ньому.
11(*) У РП: ввести АВР секційного вимикача.
12(*) У ЦЖ: вимкнути секційний вимикач і перевірити відсутність навантаження на ньому.
13(*) У ЦЖ: ввести АВР секційного вимикача.
14(*) У ЦЖ: перевести АРКТ Т1 і Т2 з місцевого на автоматичне управління.

Вопрос 3
п.15.3. Яка послiдовнiсть наведених операцiй по вiдключенню в ремонт лiнiї Л6 розподiльної мережi, що виконуються за бланком перемикань? (Дивіться схему)
1(*) У розподiльному пунктi РП1: вивести АВР i увiмкнути вимикач резервної КЛ8. Перевiрити наявнiсть навантаження.
2(*) На трансформаторнiй пiдстанцiї ТП3: перевiрити наявнiсть напруги з двох бокiв вимикача навантаження ВН4 i вiдсутнiсть замикання на землю в мережi; вивести АВР і увімкнути ВН4.
3(*) На трансформаторнiй пiдстанцiї ТП5: вимкнути вимикач Л6, перевірити відсутність навантаження.
4(*) На трансформаторнiй пiдстанцiї ТП5: перевiрити на місці вимкнене положення вимикача Л6 і відключити її лінійний роз'єднувач. Замкнути привод роз'єднувача на замок і повісити плакат "Не включати- робота на лінії".
5(*) На трансформаторнiй пiдстанцiї ТП5: перевiрити вимкнене положення вимикача СА та його роз'єднувачів, замкнути привод роз'єднувача Л6 на замок i повiсити плакат "Не включати - робота на лiнiї".
6(*) У РП1: вимкнути вимикач резервної КЛ8, перевірити відсутність навантаження і ввести АВР.
7(*) У РП2: вивести АПВ і вимкнути вимикач Л6.
8(*) У РП2: перевірити на місці вимкнене положення вимикача, відключити лінійний роз'єднувач Л6, замкнути його привод на замок і повісити плакат "Не включати - робота на лінії".
9(*) У РП2: перевірити відсутність напруги на вводі лінії Л6 і накласти переносне заземлення.
10(*) На Л6: перевірити відсутність напруги і накласти переносне заземлення на проводи на опорі 20. На місці робіт на проводи Л6 також повинно бути накладене переносне заземлення.

Вопрос 4
п.15.4. У якiй послiдовностi виконуються нижче наведенi операцiї по включенню в роботу пiсля ремонту лiнiї Л6 розподiльної мережi за бланком перемикань? (Дивіться схему)
1(*) На лiнiї Л6: перевiрити, що заземлення на мiсцi робiт зняте.
2(*) На лiнiї Л6: зняти заземлення на опорi 20.
3(*) У розподiльному пунктi РП2: зняти переносне заземлення з вводу Л6 i розмiстити його в мiсцi зберiгання.
4(*) У розподiльному пунктi РП2: зняти забороняючий плакат i замок з приводу i включити лiнiйний роз'єднувач Л6.
5(*) У розподiльному пунктi РП2: увiмкнути вимикач Л6, перевiрити його положення, ввести АПВ.
6(*) У розподiльному пунктi РП1: вивести АВР і увiмкнути вимикач резервної КЛ8, перевiрити наявність навантаження.
7(*) На ТП5: перевiрити вимкнене положення вимикача Л6, зняти забороняючий плакат і замок з приводу, включити лінійний роз'єднувач Л6.
8(*) На ТП5: увімкнути вимикач Л6, перевірити наявність навантаження.
9(*) На ТП3: вимкнути вимикач навантаження ВН4, перевірити наявність напруги з обох боків ВН4, ввести АВР.
10(*) У РП1: вимкнути вимикач резервної КЛ8, перевірити відсутність навантаження, ввести АВР.

Вопрос 5
п.15.5. Яка послiдовнiсть наведених нижче операцiй по вiдключенню в ремонт трансформаторної пiдстанцiї ТП1, що виконуються за бланком перемикань? (Дивіться схему)
1(*) У розподiльному пунктi РП1: вивести АВР, увiмкнути вимикач резервної КЛ8, перевiрити наявнiсть навантаження.
2(*) На трансформаторнiй пiдстанцiї ТП3: перевiрити наявнiсть напруги з двох бокiв ВН4 i вiдсутнiсть замиканння на землю в мережi.
3(*) На трансформаторнiй пiдстанцiї ТП3: вивести АВР, увiмкнути ВН4.
4(*) На трансформаторнiй пiдстанцiї ТП1: вiдключити рубильники всiх лiнiй 0,4 кВ.
5(*) На трансформаторнiй пiдстанцiї ТП1: вимкнути автомат 0,4 кВ трансформатора.
6(*) На трансформаторнiй пiдстанцiї ТП1: вимкнути ВН2 трансформатора i перевiрити його положення.
7(*) У РП1: вивести АПВ і вимкнути вимикач Л1.
8(*) У РП1: перевірити на місці вимкнене положення вимикача і відключити лінійний роз'єднувач Л1, привод роз'єднувача замкнути на замок і повісити плакат "Не включати - робота на лінії".
9(*) У РП1: вимкнути вимикач резервної КЛ8, перевірити відсутність навантаження, ввести АВР.
10(*) На ТП2: перевірити відсутність навантаження і відключити роз'єднувач Л2, привод його замкнути на замок і вивісити плакат "Не включати - робота на лінії".
11(*) На ТП1: перевірити відсутність напруги на вводі Л1 і накласти переносне заземлення.
12(*) На ТП1: перевірити відсутність напруги на вводі Л2 і накласти переносне заземлення. За необхідності накласти додаткові заземлення на обладнанні ТП1.

Вопрос 6
п.15.6. У якiй послiдовностi виконуються наведенi операцiї по включенню в роботу пiсля ремонту трансформаторної пiдстанцiї ТП1 за бланком перемикань? (Дивіться схему)
1(*) На трансформаторнiй пiдстанцiї ТП1: зняти переносне заземлення з вводів Л1 і Л2, а також всi iншi заземлення, накладенi на обладнання. Розмiстити їх у мiсцях зберiгання.
2(*) На трансформаторнiй пiдстанцiї ТП1: перевiрити увiмкнене положення ВН1 i роз'єднувачiв на Л1 i Л2.
3(*) У розподiльному пунктi РП1: перевiрити вимкнене положення вимикача Л1.
4(*) У розподiльному пунктi РП1: зняти забороняючий плакат i замок з приводу, включити роз'єднувач Л1.
5(*) У розподiльному пунктi РП1: увiмкнути вимикач резервної Л1.
6(*) У розподiльному пунктi РП1: вивести АВР i увiмкнути вимикач резервної КЛ8, перевiрити наявнiсть навантаження.
7(*) На ТП1: вимкнути вимикач навантаження ВН1 Л1, перевiрити його вимкнене положення і повісити забороняючий плакат.
8(*) На ТП2: зняти забороняючий плакат і замок з приводу, включити роз'єднувач Л2.
9(*) На ТП1: зняти забороняючий плакат і замок з приводу, увімкнути ВН1 Л1, перевірити його положення.
10(*) На ТП1: увімкнути ВН2 трансформатора, перевірити його положення.
11(*) На ТП1: увімкнути автомат 0,4 кВ трансформатора.
12(*) На ТП1: включити рубильники ліній 0,4 кВ.
13(*) На ТП3: вимкнути ВН4, перевірити його положення.
14(*) На ТП3: перевірити наявність напруги з двох боків ВН4, ввести АВР.
15(*) В РП1: вимкнути вимикач резервної КЛ8, перевірити наявність навантаження, ввести АВР.
16(*) В РП1: ввести АПВ Л1.

Вопрос 7
п.15.7. Яка послiдовнiсть операцiй по вiдключенню в ремонт магiстральної лiнiї Л10 розподiльної мережi 0,4 кВ, що виконуються без бланка перемикань? (Дивіться схему)
1(*) Вжити заходiв для розвантаження Л10.
2(*) На щогловiй трансформаторнiй пiдстанцiї (ЩТП) вiдключити рубильник Л10, перевiрити його положення, зняти запобiжники i вивiсити плакат "Не включати - робота на лiнiї".
3(*) На мiсцi робiт перевiрити вiдсутнiсть напруги на дротах Л10 i накласти переносне заземлення.

Вопрос 8
п.15.8. Яка послiдовнiсть операцiй по вiдключенню в ремонт трансформатора щоглової пiдстанцiї (ЩТП), який живиться вiдгалуженням вiд Л6, що виконуються без бланка перемикань? (Дивіться схему)
1(*) На ЩТП вiдключити рубильники всiх лiнiй 0,4 кВ.
2(*) Вiдключити рубильник 0,4 кВ трансформатора.
3(*) Вiдключити роз'єднувач, перевiрити його положення, замкнути привод на замок, повiсити плакат "Не включати - працюють люди".
4(*) Перевiрити вiдсутнiсть напруги i накласти переносне заземлення на виводах ВН трансформатора. У разi необхiдностi накласти заземлення на збiрцi 0,4 кВ.

Вопрос 9
п.15.9. Яка послiдовнiсть наведених операцiй по вiдключенню в ремонт трансформатора Т1 i станцiї управлiння СУ1 зi збереженням живлення навантаження РУ1, що виконуються за бланком перемикань? (Дивіться схему)
1(*) Вимкнути автомат у колi електромагнiта контактора основного живлення (КО1), при цьому вiдключається контактор резервного живлення (КР1).
2(*) Заклинити КР1 в увiмкненому положеннi.
3(*) В РУ1 перевiрити фазування перемички, прокладеної мiж ним i РУ2, встановити накладки Н1. (Робота виконується пiд напругою iз застосуванням захисних засобiв i спецiальних пристосувань).
4(*) Вийняти клин з КР1.
5(*) Вимкнути автомат в колi електромагнiта КР1 (КР1 вiдключається), зняти накладки Н4 на СУ2, через які подається живлення до КР1.
6(*) Вимкнути автомат в колi електромагнiта КР2 на СУ2.
7(*) Заклинити КР2 у вимкненому положенні.
8(*) Зняти НЗ на СУ1.
9(*) Відключити рубильник РН1, встановлений між збіркою РУ1 і СУ1, і між його контактами встановити ізолюючі прокладки. На рукоятці рубильника повісити забороняючий плакат.
10(*) Відключити роз'єднувач Р1 трансформатора Т1, замкнути на замок привод роз'єднувача і на приводі повісити забороняючий плакат, зняти запобіжники з боку вищої напруги Т1.
11(*) Перевірити відсутність напруги і встановити заземлення на приєднанні Т1.

Вопрос 10
п.15.10. У якiй послiдовностi виконуються зазначенi операцiї по включенню в роботу пiсля ремонту трансформатора Т1 i станцiї управлiння СУ1 за бланком перемикань? (Дивіться схему)
1(*) Зняти всi заземлення з приєднання Т1 i розмiстити їх у мiсцях зберiгання.
2(*) Встановити запобiжники з боку вищої напруги Т1, зняти забороняючий плакат, зняти замок з приводу i включити роз'єднувач (Р1) Т1.
3(*) Зняти забороняючий плакат з рукоятки рубильника РН1, вийняти iзолюючi прокладки, включити РН1 i перевiрити його положення.
4(*) Встановити накладки НЗ на СУ1.
5(*) Вийняти клин з КР2 на СУ2 i включити автомат у колi електромагнiта КР2.
6(*) Встановити накладки Н4 на СУ2.
7(*) Увімкнути автомат у колі електромагніта КР1 (КР1 повинен увімкнутися).
8(*) Заклинити КР1 в увімкненому положенні.
9(*) Зняти накладки Н1 в РУ1 (робота виконується під напругою із застосуванням захисних засобів і спеціальних пристосувань).
10(*) Вийняти клин з КР1.
11(*) Увімкнути автомат у колі електромагніта КО1 (КО1 повинен увімкнутися, КР1 повинен вимкнутися).

Раздел 13
Фазування електрiчного обладнання


 

Раздел 13, Глава 1
Загальнi положення 

Вопрос 1
п.16.1.1. Коли здiйснюється обов'язкове фазування електричного обладнання трифазного струму (трансформатори, лiнiї електропередачi)?
1(*) Перед першим включенням до мережi.
2(*) Пiсля ремонту обладнання.
3 Пiсля включення в мережу.
4 Перед ремонтом обладнання.

Вопрос 2
п.16.1.2. Яким може бути фазування?
1(*) Попереднiм.
2(*) Таким, що здiйснюється пiд час введення в роботу.

Вопрос 3
п.16.1.3. Коли i як виконується попереднє фазування?
1 Пiсля монтажу або ремонту обладнання.
2(*) Пiд час монтажу обладнання.
3(*) Пiд час ремонту обладнання.
4(*) На обладнаннi не пiд напругою.
5(*) Вiзуально.
6(*) "Продзвонкою" за допомогою мегомметра або iмпульсного шукача.

Вопрос 4
п.16.1.4. Який персонал повинен виконувати попереднє фазування?
1 Оперативний персонал енергопiдприємства.
2(*) Персонал монтажної органiзацiї.
3(*) Персонал ремонтної органiзацiї.
4(*) Персонал налагоджувальної органiзацiї.

Вопрос 5
п.16.1.6. Коли виконується фазування пiд час введення в роботу?
1(*) Безпосередньо перед першим включенням нового обладнання.
2(*) Безпосередньо перед першим включенням вiдремонтованого обладнання.
3 Пiсля закiнчення комплексного опробування обладнання.
4 Перед комплексним опробуванням обладнання.

Вопрос 6
п.16.1.7. Якi iснують методи фазування обладнання пiд час введення в роботу?
1(*) Прямi.
2(*) Непрямi.
3 Посереднi.

Вопрос 7
п.16.1.7. Який метод фазування називається прямим?
1(*) Прямим називається метод, фазування яким виконується безпосередньо на виводах обладнання пiд робочою напругою.
2 Прямим називається метод, фазування яким виконується на вториннiй напрузi трансформаторiв напруги, приєднаних до частин електроустановки, що фазуються.

Вопрос 8
п.16.1.7. Який метод фазування називається непрямим?
1 Непрямим називається метод, фазування яким виконується безпосередньо на виводах обладнання пiд робочою напругою.
2(*) Непрямим називається метод, фазування яким виконується на вториннiй напрузi трансформаторiв напруги, приєднаних до частин електроустановки, що фазуються.

Вопрос 9
п.16.1.7. В яких електроустановках застосовуються прямi методи фазування?
1(*) В електроустановках до 110 кВ.
2 В електроустановках вище 110 кВ.

Вопрос 10
п.16.1.8. Фазування мiстить в собi три операцiї. В чому вони полягають?
1[1] Перша-
2[1] ...в перевiрцi i порiвняннi порядку чергування фаз електроустановки, що вводиться в роботу, та мережi.
3[2] Друга-
4[2] ...у перевiрцi спiвпадання за фазою однойменних напруг (вiдсутностi мiж ними кутового зсуву).
5[3] Третя-
6[3] ...у перевiрцi однойменностi (кольору) фаз, з'єднання яких передбачається виконати, для перевiрки правильностi пiдведення струмоведучих частин до комутацiйного апарата.

Вопрос 11
п.16.1.11. Чи допускається використання переносних трансформаторiв напруги пiд час фазування обладнання напруги 6 кВ i вище непрямим методом?
1(*) Не допускається.
2 Допускається.

Раздел 13, Глава 2
Фазування прямими методами


 

Раздел 13, Глава 2, Параграф 1
Фазування трансформаторiв з обмотками НН до 380 В
без встановлення перемички мiж виводами


 

Вопрос 1
п.16.2.1.2. Фазування виконується вольтметром з боку обмоток нижчої напруги. На яку напругу вiн має бути розрахований?
1(*) На подвiйну фазну напругу.
2 На подвiйну лiнiйну напругу.
3 На потрiйну фазну напругу.
4 На фазну напругу.

Вопрос 2
п.16.2.1.3. При якiй максимальнiй рiзницi напруг допускається фазування трансформаторiв з боку обмотки нижчої напруги до 380 В без встановлення перемички мiж виводами?
1 3 %.
2 5 %.
3 8 %.
4(*) 10 %.

Раздел 13, Глава 2, Параграф 2
Фазування трансформаторiв з обмотками НН до 380 В
з встановленням перемички мiж виводами


 

Вопрос 1
п.16.2.2.2. Фазування виконується вольтметром з боку обмоток нижчої напруги. На яку напругу вiн має бути розрахований?
1(*) На подвiйну лiнiйну напругу.
2 На подвiйну фазну напругу.
3 На потрiйну фазну напругу.
4 На фазну напругу.

Вопрос 2
п.16.2.2.4. Пiд час вимiрiв при фазуваннi трансформаторiв з обмотками НН до 380 В з встановленням перемички мiж виводами не отримано жодного нульового показу. Що необхiдно при цьому зробити?
1(*) Перенести перемичку на виводи, мiж котрими напруга дорiвнює лiнiйнiй, i повторити фазування.
2 Переєднати навхрест будь-якi двi фази на боцi ВН трансформатора, що фазується, i повторити вимiри.
3 Повторити фазування при з'єднаннi перемичкою iншої пари виводiв.
4 Нiчого не потрiбно робити, а вважати фазування виконаним.

Вопрос 3
п.16.2.2.4. Пiд час вимiрiв при фазуваннi трансформаторiв з обмотками НН до 380 В з встановленням перемички мiж виводами тiльки один з вимiрiв дає нульовий показ. Що необхiдно в цьому випадку зробити?
1 Перенести перемичку на виводи, мiж котрими напруга дорiвнює лiнiйнiй, i повторити фазування.
2(*) Переєднати навхрест будь-якi двi фази на боцi ВН трансформатора, що фазується, i повторити вимiри.
3 Повторити фазування при з'єднаннi перемичкою iншої пари виводiв.
4 Нiчого не потрiбно робити, а вважати фазування виконаним.

Вопрос 4
п.16.2.2.4. Пiд час вимiрiв при фазуваннi трансформаторiв з обмотками НН до 380 В з встановленням перемички мiж виводами не отримано жодного нульового показу i при цьому серед вимiряних напруг немає лiнiйної та подвiйної лiнiйної. Що необхiдно в цьому випадку зробити?
1 Перенести перемичку на виводи, мiж котрими напруга дорiвнює лiнiйнiй, i повторити фазування.
2 Переєднати навхрест будь-якi двi фази на боцi ВН трансформатора, що фазується, i повторити вимiри.
3(*) Повторити фазування при з'єднаннi перемичкою iншої пари виводiв.
4 Нiчого не потрiбно робити, а вважати фазування виконаним.

Вопрос 5
п.16.2.2.4. Пiд час вимiрiв при фазуваннi трансформаторiв з обмотками НН до 380 В з встановленням перемички мiж виводами отримано два нульових покази. Що необхiдно в цьому випадку зробити?
1 Перенести перемичку на виводи, між котрими напруга дорiвнює лiнiйнiй, i повторити фазування.
2 Переєднати навхрест будь-якi двi фази на боцi ВН трансформатора, що фазується, i повторити вимiри.
3 Повторити фазування при з'єднаннi перемичкою iншої пари виводiв.
4(*) Нiчого не потрiбно робити, а вважати фазування виконаним.

Раздел 13, Глава 2, Параграф 3
Фазування лiнiйних приєднань напругою до 1000 В 

Вопрос 1
п.16.2.3.1. Фазування виконується вольтметром з боку обмоток нижчої напруги. На яку напругу вiн має бути розрахований?
1(*) На подвiйну фазну напругу.
2 На потрiйну фазну напругу.
3 На фазну напругу.
4 На подвiйну лiнiйну напругу.

Вопрос 2
п.16.2.3.1. Якою повинна бути максимальна рiзниця напруг лiнiй, що фазуються?
1 3 %.
2 5 %.
3 8 %.
4(*) 10 %.

Вопрос 3
п.16.2.3.2. Якi операцiї мiстить фазування лiнiйних приєднань напругою до 1000 В?
1(*) Перевiрка чергування фаз.
2(*) Перевiрка симетрiї напруг на виводах комутацiйних апаратiв з кожного боку окремо.
3(*) Перевiрка електричного зв'язку мiж лiнiями, що фазуються.
4(*) Вимiри напруг мiж кожним виводом комутацiйного апарата з одного боку i трьома його виводами з iншого боку.

Раздел 13, Глава 2, Параграф 4
Фазування кабельних та повiтряних лiнiй 6-110 кВ 

Вопрос 1
п.16.2.4.2. Якi вказiвники напруги слiд використовувати для фазування лiнiй 6-10 кВ i 35-110 кВ?
1[1] Лiнiї 6-10 кВ-
2[1] ...вказiвники напруги типу УВН-80 та УВНФ.
3[2] Лiнiї 35-110 кВ-
4[2] ...вказiвники напруги типу УВНФ-35-110.

Вопрос 2
п.16.2.4.5. Якi дiї виконуються пiд час фазування кабельних кабельних та повiтряних лiнiй 6-110 кВ?
1(*) Доторкнутися щупом "заглушки" до будь-якого крайнього вивода комутацiйного апарата.
2(*) Щупом вказiвника напруги доторкнутися почергово до трьох виводiв апарата з боку лiнiї, що фазується.
3(*) Пiсля визначення першої пари однойменних виводiв аналогiчним способом знаходяться двi iншi.

Вопрос 3
п.16.2.4.7. Яка максимальна тривалiсть дотику вказiвника напруги до струмоведучих частин пiд час фазування кабельних та повiтряних лiнiй 6-110 кВ?
1(*) 3 сек.
2 5 сек.
3 10 сек.

Вопрос 4
п.16.2.4.7. Яку групу по електробезпецi повинен мати персонал, що виконує фазування кабельних та повiтряних лiнiй 6-110 кВ?
1 I групу.
2 II групу.
3(*) III групу.
4(*) IV групу.

Вопрос 5
п.16.2.4.7. Фазування кабельних та повiтряних лiнiй 6-110 кВ слiд виконувати двом особам з групою по електробезпецi не нижче III i IV, якi мають право виконувати оперативнi перемикання. А хто з цих осiб повинен виконувати саме фазування?
1(*) Особа з групою IV.
2 Особа з групою III.
3 Будь-яка з вказаних осiб.
4 Особа, що має бiльший виробничий стаж.

Вопрос 6
п.16.2.4.9. В якiй послiдовностi виконується фазування лiнiй 35-110 кВ?
1(*) Перевiрити наявнiсть напруги на всiх виводах роз'єднувача (вiддiлювача) торканням щупiв вказiвника напруги до фази i до заземленої конструкцiї.
2(*) Перевiрити спiвпадання напруг на крайнiх парах виводiв роз'єднувача (вiддiлювача).

Раздел 13, Глава 2, Параграф 5
Заходи безпеки пiд час фазування вказiвниками напруги 

Вопрос 1
пп.16.2.5.4,16.2.5.5. Якi дiї або операцiї забороняється виконувати пiд час фазування вказiвниками напруги?
1(*) Наближати з'єднуючий провiд до заземлених конструкцiй.
2(*) Виконувати фазування вказiвниками напруги пiд час дощу, снiгопаду, в туман.
3(*) Виконувати фазування вказiвниками напруги при недостатньому освiтленнi.
4 Використовувати затiнювачi при яскравому освiтленнi (ВРП, ПЛ).
5 Застосовувати дiелектричнi рукавицi.

Раздел 13, Глава 3
Фазування непрямими методами 

Вопрос 1
п.16.3.1. Яке електричне обладнання фазується непрямим методом?
1(*) Трансформатори.
2(*) Лiнiї електропередач напругою до 1000 В.
3(*) Лiнiї електропередач напругою до 10 кВ.
4(*) Лiнiї електропередач напругою до 110 кВ.
5(*) Лiнiї електропередач напругою понад 110 кВ.

Вопрос 2
п.16.3.2. В якiй послiдовностi виконується фазування непрямими методами? (Дивіться схему)
1(*) З увiмкненим ШЗВ необхiдно вольтметром перевiрити вiдповiднiсть маркування i спiвпадання фаз вторинних напруг трансформаторiв напруг робочої i резервної системи шин. Після цього вимкнути ШЗВ і зняти його оперативний струм.
2(*) На резервну систему шин подати напругу вiд ПЛ, яку треба сфазувати.
3(*) Виконати фазування на виводах вторинних кiл трансформаторiв напруги робочої i резервної системи шин.
4(*) Зробити вимір вольтметром а1 - а2.
5(*) Зробити вимір вольтметром а1 - б2.
6(*) Зробити вимір вольтметром а1 - с2.
7(*) Зробити вимір вольтметром б1 - а2.
8(*) Зробити вимір вольтметром б1 - б2.
9(*) Зробити вимір вольтметром б1 - с2.

Вопрос 3
п.16.3.2. Коли фазування непрямим методом вважається закiнченим?
1(*) Якщо спiвпадають фази а1 i а2.
2(*) Якщо спiвпадають фази б1 i б2.
3(*) Якщо спiвпадають фази с1 i с2.
4 Якщо спiвпадають фази б1 i а2.
5 Якщо спiвпадають фази б1 i с2.

 

 

 

 

 

содержание   ..  24  25  26  27   ..