Psixoloji tenhaliq

Главная    Рефераты   Психология

 

 

 

 

 

 

 

Psixoloji tenhaliq

реферат

 

MÜNDƏRİCAT

GİRİŞ---------3

I. FƏSİL TƏNHALIQ PSİXOLOJİ PROBLEMİNƏ İLKİN 
BAXIŞ -------------5
1.1.Ölkəmizdə tənhalıq problemi-------------------5
1.2. Tənhalığa təsir edən başlıca sosial-psixoloji amillər və onların əsas
xüsusiyyətləri------------------6

II. FƏSİL TƏNHALIQ PROBLEMİNİN ƏSAS EKSPERİMEN-
TAL PSİXOLOJİ TƏDQİQİ----------------11
2.1..Tənhalıq şəraitinin aradan qaldırılmasının əsas yol və vasitələri-------------11
2.2.İlin fəsilləri və tənhalığın yaşanması arasındakı aslılıq-------------14

NƏTİCƏ---------------------------18
İSTFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT SIYAHISI-------------20

 

 

Скачать работу