Хантер УАЗ-31519. Руководство - часть 39

 

  Главная      Автомобили - УАЗ     Хантер УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195, УАЗ-315143, УАЗ-315148, УАЗ-3153 - руководство по эксплуатации 2009 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  37  38  39  40   ..

 

 

Хантер УАЗ-31519. Руководство - часть 39

 

 

154
ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÈ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ Â ÈÇÄÅËÈßÕ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ ÓÀÇ
Òèï èçäåëèÿ
Íàèìåíîâàíèå èçäåëèÿ
Äðàã.
Ìàññà, ã
Êîëè÷åñòâî èçäåëèé íà àâòîìîáèëü ÓÀÇ
ìåòàëë
315143
31519,
315195 315194
315148
3153
ÂÊ318Á
Âûêëþ÷àòåëü "ìàññû"
Ñåðåáðî
0,124369
1
1
1
1
1
14.3805
Ùèòîê ïðèáîðîâ
Ñåðåáðî
0,0138258
-
1
-
-
-
147.3805
Ùèòîê ïðèáîðîâ
Ñåðåáðî
0,0138258
1
-
-
-
1
144.3805
Ùèòîê ïðèáîðîâ
Ñåðåáðî
0,0138258
-
-
1
1
-
6202.3827
Äàò÷èê óêàçàòåëÿ óðîâíÿ òîïëèâà
Ñåðåáðî
0,013633
2
-
1
1
2
Ïàëëàäèé
0,0048156
Ðóòåíèé
0,0008236
51.3827
Äàò÷èê óêàçàòåëÿ óðîâíÿ òîïëèâà
Ñåðåáðî
0,013439
-
2
-
-
-
ÒÌ106-10
Äàò÷èê óêàçàòåëÿ òåìïåðàòóðû
Ñåðåáðî
0,0161637
1
1
1+
1
1
èëè ÒÌ106-11
ÒÌ111-09
Äàò÷èê àâàðèéíîãî ïåðåãðåâà
Ñåðåáðî
0,1485
1
1
-
-
-
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè
ÒÌ111-03
Äàò÷èê àâàðèéíîãî ïåðåãðåâà
Ñåðåáðî
0,1485
-
-
1
1
1
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè
23.3829
Äàò÷èê óêàçàòåëÿ äàâëåíèÿ
Ñåðåáðî
0,0179828
-
1
1
1
-
ìàñëà
Ïàëëàäèé
0,0018651
Ðóòåíèé
0,00078121
3902.3829
Äàò÷èê óêàçàòåëÿ äàâëåíèÿ
Ñåðåáðî
0,02412
1
-
-
-
1
ìàñëà
Ïàëëàäèé
0,0029
Ðóòåíèé
0,00224
Ïðèëîæåíèå 4

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  37  38  39  40   ..